Publicité

بازاریابی سیاسی و شبکه های اجتماعی

Business Consultant at Ghane Business Co. à Ghane Business Co.
1 Feb 2016
Publicité

Contenu connexe

Similaire à بازاریابی سیاسی و شبکه های اجتماعی(20)

Publicité

بازاریابی سیاسی و شبکه های اجتماعی

 1. ‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫به‬‫افراد‬‫می‬‫دهند‬‫تا‬‫بتوانند‬،‫دانش‬،‫تجارب‬‫نظرات‬‫و‬‫ایده‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫دیگران‬‫در‬‫می‬‫ان‬‫بگذارند‬.
 2. ‫مفهوم‬‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫در‬‫برگیرنده‬‫ی‬‫کاربرد‬‫خدمات‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬،‫اینترنت‬‫برای‬‫ارتب‬،‫اط‬،‫همکاری‬‫خلق‬‫و‬ ‫تبادل‬‫محتوا‬‫با‬‫افراد‬‫و‬‫گروه‬‫ها‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫افزایش‬‫کاربرد‬،‫آن‬‫روش‬‫تعامل‬‫و‬‫ارتباطات‬‫روزمرۀ‬‫مردم‬‫را‬‫تغ‬‫ییر‬‫داده‬‫است‬.
 3. ‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫به‬‫افراد‬‫و‬‫گروه‬،‫ها‬‫امکان‬‫می‬‫دهد‬‫تا‬‫با‬‫شبکۀ‬‫متعلق‬‫به‬‫سایر‬‫افراد‬‫که‬‫دارای‬‫عالئق‬‫مشابه‬،‫هستند‬ ‫ارتباط‬‫بر‬‫قرار‬‫نموده‬‫و‬‫یك‬‫شبکۀ‬‫اجتماعی‬‫از‬‫دوستان‬‫و‬‫پیروان‬‫را‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫و‬‫این‬‫ارتباط‬‫را‬‫حفظ‬‫و‬‫تدوام‬‫بخشند‬.
 4. ‫درحیطه‬‫ی‬‫رسانه‬‫ی‬،‫اجتماعی‬‫مشارکت‬‫به‬‫عنوان‬‫برقرار‬‫ی‬ ،‫ارتباط‬‫اتصال‬‫و‬‫تشریك‬‫مساعی‬‫با‬‫بازار‬،‫هدف‬‫تعری‬‫ف‬‫می‬ ‫شود‬‫و‬‫هدف‬‫از‬،‫آن‬‫جلب‬‫توجه‬‫مخاطب‬‫می‬‫باشد‬.‫این‬‫مورد‬ ‫شامل‬‫پیروی‬‫از‬‫بازار‬‫هدف‬‫و‬‫ایجاد‬‫ارتباطاتی‬‫است‬‫که‬‫ب‬‫ه‬‫جای‬ ‫تمرکز‬‫بر‬‫کل‬،‫بازار‬‫بر‬‫فرد‬‫تمرکز‬‫داشته‬‫و‬‫پیامی‬‫و‬‫اقع‬‫گرایانه‬ ‫ارائه‬‫دهد؛‬‫که‬،‫بازار‬‫توانایی‬‫درک‬‫و‬‫برقراری‬‫ارتباط‬‫با‬‫آن‬‫را‬ ‫داشته‬‫باشد‬.‫به‬‫همین‬،‫ترتیب‬‫این‬‫مساله‬‫بر‬‫تاثیرات‬‫فردی‬‫و‬ ‫شخصی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫در‬‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫تاکید‬‫داشته‬‫و‬‫م‬‫فهوم‬ ‫جدیدی‬‫از‬‫سخن‬‫پراکنی‬‫را‬‫مطرح‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫از‬‫تکنولو‬‫ژی‬ ‫بهره‬‫گیری‬،‫نموده‬‫تا‬‫پیام‬‫ها‬‫را‬‫از‬‫فردی‬‫به‬‫فرد‬‫دیگر‬‫م‬‫نتقل‬‫نماید‬.
 5. ‫در‬‫آمریکای‬‫شمالی‬‫تحقیقاتی‬‫در‬‫خصوص‬‫میزان‬‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫مختلف‬‫در‬‫ت‬‫عامالت‬ ‫بازاریابی‬B2B(‫تصویر‬‫سمت‬‫چپ‬)‫و‬B2C(‫تصویر‬‫سمت‬‫راست‬)،‫انجام‬‫گرفت‬.‫همانطور‬‫که‬‫مشاهده‬‫می‬ ‫کنید‬‫میزان‬‫استفاده‬‫قابل‬‫توجه‬‫می‬‫باشد‬.‫بنابراین‬‫تاثیر‬‫آنها‬‫بر‬‫بازاریابی‬‫سیاسی‬‫را‬‫ه‬‫م‬‫نمی‬‫توان‬‫نادیده‬‫گرفت‬.
 6. ‫رسانه‬‫اجتماعی‬‫همچنین‬‫به‬‫یك‬‫خزانه‬‫ارزشمند‬‫از‬‫اطالعات‬‫مبدل‬،‫گشته‬‫بویژه‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعاتی‬‫که‬‫ب‬‫ینش‬‫های‬ ‫ارزشمندی‬‫را‬‫در‬‫مورد‬‫ادراک‬‫و‬‫رفتار‬‫کاربران‬‫ارائه‬‫می‬‫دهد‬.‫از‬‫این‬،‫رو‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫است‬‫که‬‫سازمان‬،‫ها‬‫از‬‫رسان‬‫ه‬ ‫ی‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫شنود‬‫اطالعات‬‫در‬،‫دسترس‬‫راجع‬‫به‬‫برند‬‫ها‬‫یا‬‫محصوالت‬‫سازمانی‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماع‬‫ی‬‫استفاده‬ ،‫نموده‬‫مخاطبان‬‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫با‬‫خود‬‫همراه‬‫ساخته‬‫تا‬‫از‬‫فرصت‬‫های‬‫موجود‬‫بهره‬‫گی‬‫ری‬‫نمایند‬.
 7. ‫قابلیت‬‫خلق‬‫ارزش‬‫ها‬‫بر‬‫اساس‬‫روابط‬‫اجتماعی‬‫در‬‫تار‬‫و‬‫پود‬‫نظریۀ‬‫سرمایه‬‫اجتماعی‬‫تنیده‬‫شده‬‫ا‬،‫ست‬‫که‬‫بیان‬ ‫می‬‫دارد‬‫که‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫در‬،‫روابط‬‫می‬‫تواند‬‫از‬‫طریق‬‫بازگشت‬‫سرمایه‬‫به‬‫شکل‬،‫اقتصادی‬‫س‬،‫یاسی‬‫کاری‬‫و‬ ‫سایر‬‫اشکال‬‫توجیه‬‫گردد‬.‫روابط‬‫اجتماعی‬‫ایجاد‬‫شده‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫در‬‫برگیرنده‬‫ی‬‫م‬،‫نابع‬‫فرصت‬‫ها‬ ‫و‬‫سود‬‫سهام‬‫هایی‬‫است‬‫که‬‫تحت‬‫عنوان‬‫سرمایه‬‫اجتماعی‬‫تعریف‬‫می‬‫شوند‬.،‫بنابراین‬‫بنگاه‬‫های‬‫ت‬‫جاری‬‫و‬ ‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫افزایش‬‫تاثیر‬‫و‬‫خلق‬‫ارزش‬‫استفاده‬‫نمایند‬. ‫تمرکز‬‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫بر‬‫روابط‬‫بین‬‫فردی‬‫معطوف‬‫گشته‬‫است‬.‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫می‬‫توان‬‫د‬‫سرمایه‬‫ی‬ ‫اجتماعی‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫جمع‬‫آوری‬‫اطالعات‬‫بازار‬‫و‬‫شناسایی‬‫فرصت‬،‫ها‬‫از‬‫طریق‬‫بررسی‬‫بازار‬‫هدف‬‫و‬‫ن‬‫ظارت‬‫بر‬ ‫رفتار‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫در‬‫اختیار‬‫سازمان‬‫ها‬‫و‬‫بنگاه‬‫های‬‫تجاری‬‫قرار‬‫دهد‬.‫همچنین‬‫رسانه‬ ‫ی‬‫اجتماعی‬‫می‬‫تواند‬‫برای‬‫اهداف‬‫بازاریابی‬‫و‬‫افزایش‬‫تاثیر‬‫یك‬‫سازمان‬‫در‬‫بازار‬‫مورد‬‫استفاده‬‫ق‬‫رار‬‫گیرد‬.
 8. ‫رابطه‬‫ی‬‫اینترنت‬‫و‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫با‬‫موضوعات‬‫سیاسی‬‫از‬‫اوایل‬‫دهه‬‫ی‬1990‫میالدی‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫گرفت‬.
 9. ‫بازاریابی‬‫سیاسی‬‫به‬‫عنوان‬‫استفاده‬‫از‬‫اصول‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫بازاری‬‫ابی‬‫در‬ ‫مبارزات‬‫سیاسی‬‫توسط‬‫افراد‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬،‫مختلف‬‫تعریف‬‫ش‬‫ده‬‫است‬.
 10. ‫سیاست‬‫مداران‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫سیاسی‬‫در‬‫بکارگیری‬‫رس‬‫انه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫برای‬‫بازاریابی‬‫سیاسی‬‫به‬‫موفقیت‬‫هایی‬‫ن‬‫ائل‬‫آمده‬‫اند‬. ‫با‬‫این‬،‫وجود‬‫یك‬‫رویکرد‬‫سازمان‬‫یافته‬‫و‬‫تلفیقی‬‫ه‬‫نوز‬‫به‬ ‫وجود‬‫نیامده‬،‫است‬‫که‬‫این‬‫بخاطر‬‫عدم‬‫وجود‬‫اطالعات‬‫کاف‬‫ی‬ ‫می‬‫باشد‬.‫در‬‫نتیجه‬‫ی‬‫عدم‬‫وجود‬‫اطالعات‬،‫کافی‬‫سیاس‬‫ت‬ ‫مداران‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫سیاسی‬‫از‬‫فرصت‬‫هایی‬‫که‬‫می‬‫توان‬‫ب‬‫ا‬ ‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫به‬‫عنوان‬‫بخشی‬‫از‬‫راهب‬‫رد‬‫های‬ ‫بازاریابی‬‫سیاسی‬‫بدست‬،‫آورد‬‫به‬‫خوبی‬‫بهره‬‫نمی‬‫ب‬‫رند‬.
 11. ‫در‬‫بخش‬،‫سیاسی‬‫مفهوم‬‫بازاریابی‬،‫سیاسی‬‫ایجاد‬‫برند‬‫سیاسی‬‫و‬‫برقراری‬‫ارتباط‬‫در‬‫فرآیند‬‫های‬‫سیاسی‬‫و‬ ‫دموکراتیك‬‫امروزی‬‫از‬‫پیروزی‬‫در‬‫یك‬‫انتخابات‬‫فراتر‬‫رفته‬‫است‬.‫تمرکز‬‫بازاریابی‬‫سیاس‬،‫ی‬‫بر‬‫خالف‬‫بازاریابی‬ ‫کاالها‬‫و‬‫خدمات‬‫متداول‬‫در‬‫سازمان‬‫های‬،‫تجاری‬‫بر‬‫ارزش‬،‫ها‬‫ایدئولوژی‬‫ها‬‫و‬‫نامزدها‬‫معطوف‬‫گشته‬‫است‬.
 12. ‫بازاریابی‬‫در‬،‫سیاست‬‫یکی‬‫از‬‫پیشنهادات‬‫سیاسی‬،‫احزاب‬‫خ‬‫ط‬‫مشی‬،‫ها‬ ‫رهبران‬‫و‬‫مسائلی‬‫بوده‬‫است‬‫که‬‫حوزه‬‫انتخابیه‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫آن‬،‫بپردازد‬ ‫که‬‫به‬‫این‬،‫منظور‬‫جایگاه‬‫راهبردی‬‫انتخاب‬‫شده‬‫توسط‬‫حزب‬‫و‬‫جهت‬ ‫گیری‬‫عمومی‬‫و‬‫انتخابی‬‫آن‬،‫حزب‬‫باید‬‫اساس‬‫و‬‫مبنای‬‫کار‬‫قر‬‫ار‬‫گیرد‬. ‫حائز‬‫اهمیت‬‫است‬‫که‬‫حوزه‬‫انتخابی‬‫قادر‬‫به‬‫برقراری‬‫ارتباط‬‫م‬‫ستقیم‬‫با‬ ‫رهبر‬‫یا‬‫شخصیتی‬‫که‬‫دارای‬‫سرمایه‬‫اجتماعی‬‫غنی‬،‫است‬‫بوده‬‫باشد‬‫تا‬ ‫بتواند‬‫قلب‬‫ها‬‫و‬‫اذهان‬‫را‬‫تسخیر‬‫نماید‬.‫سازمان‬‫های‬‫سیاسی‬‫در‬‫س‬‫رتاسر‬ ‫دنیا‬‫ممکن‬‫است‬‫زمان‬،‫انرژی‬‫و‬‫پول‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫را‬‫در‬‫فعالیت‬‫های‬ ‫بازاریابی‬‫طی‬‫دوران‬،‫انتخابات‬‫بیش‬‫از‬‫هر‬‫زمان‬‫دیگر‬‫صرف‬‫ن‬‫مایند‬.
 13. ‫نمونه‬‫ای‬‫از‬‫میزان‬‫هزینه‬‫های‬‫صورت‬‫گرفته‬‫در‬‫بازاریابی‬،‫سیاسی‬‫در‬‫انتخابات‬‫ریاست‬‫جمهوری‬‫ایاالت‬‫متحده‬ ‫مشهود‬،‫است‬‫که‬‫طی‬‫آن‬‫بیش‬‫از‬2.23‫میلیارد‬‫دالر‬‫هزینه‬‫صورت‬‫گرفت‬‫که‬‫در‬‫تاریخ‬‫بی‬‫سابقه‬‫بود‬‫ه‬‫است‬.
 14. ‫به‬‫کارگیری‬‫مفاهیم‬‫بازاریابی‬‫مرکزی‬‫با‬‫پیروزی‬‫در‬‫انتخابات‬‫مرتبط‬‫است‬.‫این‬‫کار‬‫باعث‬‫ارتقای‬‫هویتی‬‫یك‬‫ملت‬،‫شده‬‫که‬‫بدین‬‫وسیله‬‫رابطه‬ ‫و‬‫تعامل‬‫بین‬‫احزاب‬‫سیاسی‬‫و‬‫سایر‬‫بازیگران‬‫صحنه‬،‫سیاست‬‫امکان‬،‫گفتگو‬‫دریافت‬‫بازخورد‬‫و‬‫مشارکت‬‫در‬‫نظام‬‫سی‬‫اسی‬‫فراهم‬‫می‬‫گردد‬.
 15. ‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫با‬‫پیشرفت‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬‫ظهور‬‫شبکه‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫که‬‫در‬‫زمی‬‫نه‬‫ی‬‫سیاست‬ ‫بسیار‬‫امیدبخش‬‫بوده‬‫و‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫اجتماعی‬‫می‬‫توانند‬‫موجب‬‫مشارکت‬‫بیشتر‬‫شوند‬. ‫کریگتون‬(2005)‫مشارکت‬‫عمومی‬‫را‬‫اینطور‬‫تعریف‬‫کرده‬‫است‬: ‫فرآیندی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫نگرانی‬،‫ها‬‫نیازها‬‫و‬‫ارزش‬‫های‬‫عمومی‬‫در‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫های‬‫صنفی‬‫و‬‫دولتی‬‫دخیل‬‫خ‬‫واهند‬‫شد‬.
 16. ‫انتخابات‬‫ریاست‬‫جمهوری‬‫آمریکا‬‫در‬‫سال‬2008‫،استفاده‬‫از‬‫اینترنت‬‫را‬‫وارد‬‫سطح‬‫دیگری‬‫نمود‬‫و‬‫اولین‬‫نمونه‬‫ی‬‫بارز‬‫و‬‫مثا‬‫ل‬‫زدنی‬ ‫برای‬‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫ها‬‫و‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫مبارزات‬‫سیاسی‬‫و‬‫جذب‬‫مشارکت‬‫مردم‬‫برای‬‫شرکت‬‫در‬‫انتخاب‬‫ات‬‫می‬‫باشد‬.
 17. ‫باراک‬‫اوباما‬‫توانست‬‫به‬‫بهترین‬‫شک‬‫ل‬‫ممکن‬‫از‬ ‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫بهره‬‫ببرد‬.‫همانطور‬‫که‬‫در‬ ‫تصویر‬‫مشاهده‬‫می‬،‫کنید‬‫اختالف‬‫بسی‬‫اری‬‫با‬ ‫سایر‬‫رقبا‬‫دارد‬.‫در‬‫حالی‬‫که‬‫تعداد‬‫فالوو‬‫رهای‬ ‫سایر‬‫رقبا‬‫به‬‫میلیون‬،‫نرسیده‬‫تعداد‬‫ف‬‫الوورهای‬ ‫اوباما‬‫به‬‫بیش‬‫از‬18‫میلیون‬‫نفر‬‫رسیده‬‫است‬.
 18. ‫راهبرد‬‫های‬‫ارتباط‬‫دیجیتال‬‫و‬‫قابلیت‬‫آن‬‫ها‬‫برای‬‫مبدل‬‫ساختن‬‫ایدئولوژی‬‫های‬‫فردی‬‫و‬‫اجتماعی‬‫به‬‫جنبش‬‫های‬‫سازمان‬،‫یافته‬‫تا‬‫ک‬‫نون‬‫دست‬‫کم‬‫گرفته‬ ‫شده‬‫است‬.‫بنا‬‫بر‬،‫این‬‫استفاده‬‫از‬‫ابزارهای‬‫ارتباطی‬،‫دیجیتال‬‫به‬‫ویژه‬‫رسانه‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫در‬‫فضای‬‫سیاسی‬‫به‬‫مقوله‬‫ای‬‫حتم‬‫ی‬‫مبدل‬‫گشته‬‫است‬. ‫روابط‬‫و‬‫سطح‬‫صمیمیت‬‫بین‬‫نظام‬‫سیاسی‬‫و‬‫حوزۀ‬،‫انتخاباتی‬‫با‬‫رشد‬‫و‬‫اقتباس‬‫مداوم‬‫رسانه‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫به‬‫عنوان‬‫ابزاری‬‫برا‬‫ی‬‫بازاریابی‬‫سیاسی‬ ‫ارتقا‬‫یافته‬‫است‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫ارتباط‬‫راهبردی‬‫به‬‫عنوان‬‫یك‬‫فاکتور‬‫موفقیت‬،‫کلیدی‬‫در‬‫کمپین‬‫ها‬‫و‬‫فرایند‬‫های‬‫سیاسی‬‫مد‬‫نظر‬‫واقع‬‫گردیده‬‫است‬.
 19. ‫جریان‬‫اطالعات‬‫از‬‫نظام‬‫سیاسی‬‫از‬‫طریق‬‫کانال‬‫های‬‫مختلف‬‫به‬‫سوی‬‫حوزه‬‫های‬‫انتخاباتی‬‫و‬‫عموم‬‫مردم‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫عنوان‬‫ارتباط‬‫س‬‫یاسی‬‫تلقی‬‫نمود‬. ‫ارتباط‬‫به‬‫عنوان‬‫یك‬‫عنصر‬‫حیاتی‬‫توصیف‬‫شده‬‫است؛‬‫که‬‫به‬‫برقراری‬‫تعامالت‬‫و‬‫توسعه‬‫روابط‬‫بین‬‫نظام‬‫سیاسی‬‫و‬‫رای‬‫دهند‬،‫گان‬‫منجر‬‫می‬‫گردد‬. ‫در‬‫مدیریت‬‫ارتباطات‬،‫سیاسی‬‫پس‬‫از‬‫خلق‬‫یك‬‫هویت‬‫مناسب‬‫که‬‫نشان‬‫دهنده‬‫ی‬،‫ایدئولوژی‬‫مبارزه‬‫انتخاباتی‬‫یا‬‫نامزدی‬‫از‬‫یك‬‫ح‬‫زب‬‫سیاسی‬،‫باشد‬ ‫طبق‬‫مفاهیم‬‫بازاریابی‬،‫راهبردی‬‫یك‬‫سازمان‬‫لزوما‬‫بایستی‬‫یك‬‫راهبرد‬‫ارتباطی‬‫ایجاد‬‫کند‬‫که‬‫پیامی‬‫را‬‫به‬‫حوزه‬‫انتخابی‬‫ارس‬‫ال‬‫نموده‬‫و‬‫رای‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫از‬ ‫آن‬‫خود‬‫نماید‬.
 20. ‫در‬‫کشورهای‬،‫دموکراتیك‬‫احزاب‬‫سیاسی‬‫برای‬‫شرکت‬‫کردن‬‫در‬‫‌های‬‫ث‬‫بح‬‫سیاسی‬،‫عمومی‬‫احساس‬‫مسئولیت‬ ‫می‬‫کنند‬.‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫سیاست‬‫مداران‬‫و‬‫روزنامه‬‫نگاران‬‫این‬‫‌های‬‫ن‬‫گفتما‬‫سیاسی‬‫را‬‫پیش‬‫می‬‫کش‬‫ند‬.‫با‬‫این‬،‫وجود‬ ‫ساختار‬‫سنتی‬‫ارتباطات‬‫اجتماعی‬‫در‬‫‌های‬‫ت‬‫موقعی‬‫سیاسی‬‫تغییر‬‫پیدا‬‫کرده‬‫است‬. ‫مردم‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫‌های‬‫گ‬‫بال‬‫سیاسی‬‫و‬‫فوروم‬‫های‬،‫گفتگو‬‫نظرات‬‫خود‬‫را‬‫ابراز‬‫می‬،‫کنند‬‫در‬‫بح‬‫‌ها‬‫ث‬‫شرکت‬‫می‬ ،‫کنند‬‫و‬‫افرادی‬‫را‬‫که‬‫از‬‫لحظ‬‫دیدگاه‬‫سیاسی‬‫به‬‫خودشان‬‫نزدیك‬‫هستند‬‫می‬‫یابند‬.‫در‬‫نتیجه‬‫رو‬‫زنامه‬‫نگاران‬‫حرفه‬ ،‫ای‬‫دیگر‬‫تنها‬‫نگهدارندگان‬‫اطالعات‬‫برای‬‫چاپ‬‫در‬‫‌ها‬‫ه‬‫روزنام‬‫یا‬‫برای‬‫پخش‬‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬‫تلویزیو‬‫نی‬‫نیستند‬.
 21. ‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫گفته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫از‬‫نقطه‬‫نظر‬‫سیاست‬‫مداران‬‫و‬‫احزاب‬،‫سیاسی‬‫فعالیت‬‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬ ‫اجتماعی‬‫که‬‫حول‬‫محور‬‫گفتگوهای‬‫سیاسی‬،‫‌چرخند‬‫ی‬‫م‬‫به‬‫ویژه‬‫در‬‫طی‬‫‌های‬‫ن‬‫کمپی‬‫انت‬،‫خاباتی‬‫بسیار‬ ‫حائز‬‫اهمیت‬‫است‬.‫گفته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫سیاست‬‫مداران‬‫نقش‬‫تعیین‬‫‌ای‬‫ه‬‫کنند‬‫در‬‫این‬‫ارت‬‫باط‬‫دارند‬.
 22. ‫به‬‫طور‬‫کلی‬،‫مطالعات‬‫‌های‬‫ر‬‫نظ‬‫متفاوتی‬‫از‬‫نقش‬‫اینترنت‬‫در‬‫سیاست‬‫را‬‫آشکار‬‫می‬‫کند‬.‫در‬‫یك‬‫سمت‬‫بر‬‫طبق‬‫نظ‬،‫‌هایی‬‫ه‬‫ری‬ ‫دموکراتیك‬‫کردن‬‫توانایی‬‫پرسش‬‫و‬‫پاسخ‬،‫اینترنت‬‫به‬‫عنوان‬‫عاملی‬‫تغییر‬‫پذیر‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫است‬.‫از‬‫سویی‬،‫دیگر‬‫حامیان‬‫نظریه‬ ‫هنجار‬،‫سازی‬‫برگرفته‬‫از‬‫‌های‬‫ه‬‫نظری‬،‫سازمانی‬‫پیش‬‫بینی‬‫کردند‬‫که‬‫اینترنت‬‫‌تواند‬‫ی‬‫نم‬‫هیچ‬‫گونه‬‫تغییری‬‫را‬‫د‬‫ر‬‫پایه‬‫و‬‫اساس‬‫‌های‬‫ی‬‫نابرابر‬ ‫سیاسی‬‫سیستم‬،‫کنونی‬‫اعمال‬‫کند‬.‫موضعی‬‫‌تر‬‫ل‬‫متعاد‬‫هم‬‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫عنوان‬‫شده‬‫که‬‫تغییرات‬‫افزایشی‬،‫آهسته‬‫ولی‬،‫پیوسته‬‫در‬‫طول‬ ‫زمان‬‫بسیار‬‫قابل‬‫توجه‬‫خواهند‬‫بود‬.‫از‬،‫طرفی‬‫برخی‬‫نقش‬‫اینترنت‬‫را‬‫تکمیل‬‫کننده‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫سنتی‬‫و‬‫نه‬‫جایگ‬‫زینی‬‫برای‬‫آن‬‫می‬‫دانند‬.
 23. ‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫پایگاهی‬‫برای‬‫تعامالتی‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫سرمایه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫گردد‬.‫سیاستمدا‬،‫ران‬‫می‬‫توانند‬‫از‬‫این‬ ‫مساله‬‫برای‬‫ایجاد‬‫روابطی‬‫استفاده‬‫کنند‬‫که‬‫بعدها‬‫برای‬‫تحرک‬‫شهروندان‬‫برای‬‫مشارکت‬‫در‬‫فرایند‬‫های‬‫سیاسی‬‫قابل‬‫ب‬‫هره‬‫گیری‬‫خواهند‬‫بود‬.
 24. ‫تحرک‬‫سیاسی‬‫موثر‬‫از‬‫سطح‬‫رای‬‫دادن‬‫فراتر‬‫رفته‬‫و‬‫حتی‬‫باعث‬‫القای‬‫مشارکت‬‫در‬‫کل‬‫فرایند‬‫ها‬‫و‬‫س‬‫اختار‬‫های‬‫سیاسی‬ ‫گردیده‬‫است‬.‫از‬‫این‬،‫رو‬‫نظامی‬‫که‬‫به‬‫نیاز‬‫های‬‫حوزه‬‫انتخاباتی‬‫اهمیت‬،‫دهد‬‫مورد‬‫حمایت‬‫و‬‫تشویق‬‫قرار‬‫م‬‫ی‬‫گیرد‬.
 25. ‫سه‬‫نوع‬‫تحرک‬‫مورد‬‫استفاده‬‫در‬‫تحرکات‬‫سیاسی‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬: ‫تحرکات‬‫مشارکتی‬:‫این‬‫نوع‬‫تحرک‬‫سیاسی‬‫بر‬‫اساس‬‫رابطه‬‫ای‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬‫که‬‫ساز‬‫مان‬‫های‬‫میانجی‬ ‫مانند‬NGO‫ها‬‫با‬‫عموم‬‫مردم‬‫به‬‫منظور‬‫ایجاد‬‫فعالیت‬،‫جمعی‬‫دارا‬‫می‬‫باشند؛‬ ‫جنبش‬‫های‬‫اجتماعی‬:‫این‬‫نوع‬‫از‬‫تحرک‬‫برای‬‫فعالیت‬‫جمعی‬‫دارای‬‫ساختار‬‫ساده‬‫تری‬،‫بوده‬‫اما‬ً‫ال‬‫معمو‬ ‫دارای‬‫یك‬‫هویت‬‫یا‬‫هدف‬‫می‬‫باشد‬.‫این‬‫مورد‬‫ممکن‬‫است‬‫با‬‫یك‬‫فعالیت‬‫گروهی‬‫اشتباه‬‫گرفت‬‫ه‬‫شود‬‫و‬ ‫فشار‬‫های‬‫سازنده‬‫ای‬‫را‬‫بر‬‫ساختار‬‫سیاسی‬‫وارد‬‫می‬‫نماید‬. ‫مشارکت‬‫شهروندی‬:‫این‬‫نوع‬‫از‬‫تحرک‬‫سیاسی‬‫از‬‫طریق‬‫شرکت‬‫دادن‬‫مردم‬‫عادی‬‫در‬‫تصمیم‬‫گ‬‫یری‬‫های‬ ‫رسمی‬‫صورت‬‫می‬‫پذیرد‬.‫این‬‫کار‬‫با‬‫خلق‬‫فرصت‬‫هایی‬‫برای‬‫عموم‬‫مردم‬‫در‬‫جهت‬‫مشارکت‬‫در‬‫فرای‬‫ند‬‫های‬ ‫سیاسی‬‫واقعی‬‫انجام‬‫شده‬‫و‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫راحتی‬‫برای‬‫فعالیت‬‫جمعی‬‫در‬‫مواقع‬‫ضرورت‬‫به‬‫تحرک‬‫و‬‫ا‬‫می‬‫دارد‬.
 26. ‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫ب‬‫ه‬ ‫ابزاری‬‫برجسته‬‫برای‬‫ایجاد‬‫راب‬‫طه‬‫بین‬ ‫احزاب‬‫سیاسی‬،‫کاندیدای‬‫آنها‬‫و‬ ‫عموم‬‫مردم‬‫مبدل‬‫گشته‬‫که‬‫به‬‫و‬‫سیلۀ‬ ‫آن‬‫اهرمی‬‫سهل‬،‫الوصول‬‫سریع‬‫و‬ ‫ارزان‬‫برای‬‫ایجاد‬‫تحرکات‬‫سیاس‬‫ی‬ ‫در‬‫مواقع‬‫لزوم‬‫فراهم‬‫می‬‫گردد‬.
 27. ‫مردم‬‫در‬‫امور‬‫سیاسی‬‫شرکت‬‫می‬،‫کنند‬‫زیرا‬‫آنها‬‫اعتقاد‬،‫دارند‬‫سیاست‬‫زندگی‬‫آنها‬‫را‬‫بهبود‬‫بخشیده‬‫و‬‫می‬،‫تواند‬‫بر‬‫آینده‬‫ی‬‫آنها‬ ‫تاثیر‬‫گذار‬‫باشد‬.‫بنابراین‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫که‬‫یك‬‫قرارداد‬‫روانشناختی‬‫غیر‬‫مستقیم‬‫بین‬‫نظام‬‫های‬‫سیاسی‬‫و‬‫حوزه‬‫های‬‫انتخاباتی‬‫وجود‬ ‫دارد‬.‫برای‬‫خلق‬‫و‬‫نگهداری‬‫این‬،‫رابطه‬‫سیاستمداران‬‫باید‬‫درک‬‫خود‬‫ازمخاطبان‬‫سیاسی‬،‫را‬‫از‬‫طریق‬‫برقراری‬‫ارتب‬‫اط‬‫ایدئولوژیکی‬ ‫که‬‫منجر‬‫به‬‫ایجاد‬‫باور‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬‫انتخاباتی‬،‫گردد‬‫نشان‬‫داده‬‫و‬‫یا‬‫سعی‬‫کنند‬‫نظر‬‫حوزه‬‫های‬‫انتخاباتی‬‫را‬‫به‬‫ای‬‫دئولوژی‬‫های‬‫خود‬ ‫جلب‬‫نمایند‬.‫این‬‫فرایند‬‫بر‬‫اهمیت‬‫مفاهیم‬‫بازاریابی‬‫تاکید‬،‫دارد‬‫به‬‫ویژه‬‫بر‬‫مفهوم‬‫ارتباط‬‫راهبردی‬‫در‬‫زمینۀ‬‫س‬‫یاست‬‫تاکید‬‫می‬‫نماید‬. ‫رابطه‬‫ی‬‫روانشناختی‬‫بین‬‫ساختار‬‫های‬‫سیاسی‬‫و‬‫شهروندان‬‫فاکتوری‬‫مهم‬‫است‬‫که‬‫مشارکت‬‫عمومی‬‫در‬‫سیاست‬‫ر‬‫ا‬‫تعیین‬‫می‬‫نماید‬.
 28. ‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫ی‬،‫جمعی‬‫به‬‫ویژه‬‫امثال‬‫فیسبوک‬‫و‬،‫توییتر‬‫توانایی‬‫خلق‬‫یك‬‫اثر‬‫موجی‬‫را‬‫در‬ ‫دستیابی‬‫به‬،‫کاربران‬‫دوستان‬‫کاربران‬‫و‬‫دوستان‬‫آنها‬‫دارد‬.‫با‬‫این‬‫شبکه‬‫ی‬‫اجت‬‫ماعی‬‫بین‬،‫فردی‬‫نه‬ ‫تنها‬‫پیام‬‫ها‬‫با‬‫سرعت‬‫بیشتری‬‫انتقال‬‫می‬،‫یابند‬‫بلکه‬‫با‬‫هزینه‬‫ای‬‫کمتر‬‫و‬‫عمقی‬‫بیشتر‬‫منتقل‬‫می‬‫شوند‬.
 29. ‫موارد‬‫زیر‬‫فاکتور‬‫هایی‬‫هستند‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫موفقیت‬‫یا‬‫شکست‬‫در‬‫کاربرد‬‫رسانه‬‫جمعی‬‫را‬‫برای‬‫بازاریاب‬‫ی‬‫سیاسی‬‫تعیین‬‫نمایند‬: 1-‫نفوذ‬‫اینترنت‬‫و‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬:‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫با‬‫دسترسی‬‫به‬‫اینترنت‬‫در‬‫ارتباط‬‫است‬.‫از‬‫این‬،‫رو‬ ‫موفقیت‬‫آن‬‫به‬‫عنوان‬‫یك‬‫ابزار‬،‫ارتباطی‬‫به‬‫نفوذ‬‫اینترنت‬‫در‬‫جامعه‬‫هدف‬‫بستگی‬‫دارد‬. 2-‫رفتار‬‫و‬‫جهتگیری‬‫فرهنگی‬:‫رسانه‬‫ی‬‫اجتماعی‬‫به‬‫عنوان‬‫یك‬‫ابزار‬،‫ارتباطی‬‫قدرت‬‫تاثیرگذاری‬‫بر‬‫ع‬‫قاید‬‫و‬‫دیدگاه‬‫ها‬‫را‬ ‫دارا‬،‫بوده‬‫بنابراین‬‫باعث‬‫توسعه‬‫ارزش‬‫ها‬‫و‬‫جهتگیری‬‫های‬‫فرهنگی‬‫می‬‫شود‬.‫این‬‫مساله‬‫در‬‫نحوه‬‫مدیریت‬‫تیم‬‫کمپین‬‫اوباما‬‫و‬ ‫هدف‬‫قرار‬‫دادن‬‫گروه‬‫های‬‫اقلیت‬‫با‬‫جهتگیری‬‫ها‬‫و‬‫باورهای‬،‫متفاوت‬‫طی‬‫انتخابات‬‫ریاست‬‫جمهوری‬2012،‫مشهود‬‫بود‬. 3-‫جمعیت‬‫شناسی‬:‫باید‬‫عوامل‬‫جمعیت‬‫شناختی‬‫مانند‬،‫سن‬،‫جنسیت‬‫موقعیت‬،‫جغرافیایی‬‫نژاد‬‫و‬...‫در‬‫بکا‬‫رگیری‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫برای‬‫ارتباطات‬،‫سیاسی‬‫مد‬‫نظر‬‫قرار‬‫داده‬‫شود‬.
 30. ‫این‬‫عوامل‬‫نشان‬‫دهنده‬‫ی‬‫اهمیت‬‫یك‬‫رویکرد‬‫نظام‬‫مند‬‫در‬‫بکارگیری‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬ ‫بازاریابی‬‫سیاسی‬‫می‬‫باشد‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫استفاده‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫بازاری‬‫ابی‬،‫سیاسی‬‫باید‬ ‫بر‬‫ایدئولوژی‬‫حزب‬‫یا‬‫کاندیدای‬‫سیاسی‬‫تاکید‬‫نموده‬‫و‬‫درک‬‫حوزه‬‫انتخاباتی‬‫را‬‫مد‬‫ن‬‫ظر‬‫قرار‬‫دهد‬.
 31. ‫بنابر‬،‫این‬‫سیاستمداران‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫سیاسی‬‫باید‬‫از‬‫پایگاه‬‫های‬‫رسانه‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫بصورت‬‫فعال‬‫تری‬‫برای‬‫ایجاد‬‫روابط‬ ‫اجتماعی‬‫بهره‬‫برداری‬‫کنند‬.‫این‬‫می‬‫تواند‬‫منجر‬‫به‬‫مشارکت‬‫بیشتر‬‫حوزه‬‫های‬‫انتخاباتی‬‫گردیده‬‫که‬‫خ‬‫ود‬‫به‬‫داوطلبانی‬‫انالین‬ ‫مبدل‬‫گشته‬‫و‬‫نوید‬‫بخش‬‫برندهای‬‫سازمانی‬‫خواهند‬‫بود‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫منجر‬‫به‬‫افزایش‬‫سرمایه‬‫ی‬‫سیاسی‬‫گ‬‫ردد‬.
 32. ‫با‬‫این‬،‫وجود‬‫ارتباط‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫بازیگران‬‫سیاسی‬‫در‬‫کشورهای‬‫دیگر‬‫به‬‫جز‬‫آمریکا‬‫واضح‬‫نیس‬‫ت‬.‫این‬‫گونه‬‫به‬‫نظر‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫بیشتر‬‫سیاست‬‫مداران‬‫‌ای‬‫ه‬‫عالق‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫اجتماعی‬‫در‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫تجاری‬‫‌ی‬‫ه‬‫روزمر‬‫خو‬‫د‬‫ندارند‬.‫با‬‫این‬ ،‫وجود‬‫تحقیقات‬‫دانشگاهی‬‫محدودی‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫دالیل‬‫عدم‬‫تمایل‬‫سیاست‬‫مداران‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫اینترنت‬‫و‬‫مش‬‫کالت‬‫برقراری‬ ‫ارتباط‬‫با‬‫رأی‬‫دهندگان‬‫صورت‬‫گرفته‬‫است‬.‫به‬‫طور‬،‫کلی‬‫تحقیق‬‫در‬‫‌ی‬‫ه‬‫زمین‬‫نقش‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫اجتماعی‬‫در‬‫موق‬‫‌های‬‫ت‬‫عی‬‫سیاسی‬ ‫نوپاست‬‫و‬‫بیشتر‬‫روی‬‫‌انداز‬‌‫م‬‫چش‬‫سیاسی‬‫آمریکا‬‫متمرکز‬‫بوده‬‫است‬.‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫نقش‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫اجتماعی‬‫د‬‫ر‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫سیاسی‬ ‫دیگر‬‫کشورها‬‫و‬‫همچنین‬‫عوامل‬‫مؤثر‬‫در‬‫موفقیت‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫‌ها‬‫ه‬‫رسان‬‫برای‬‫اهداف‬‫سیاسی‬‫اطالعات‬‫کمی‬‫در‬‫دس‬‫ترس‬‫است‬.
Publicité