Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Present DO&DON'T

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Present DO&DON'T

Télécharger pour lire hors ligne

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในรายวิชาการสื่อข่าวขั้นสูง ของนักศึกษาเอกวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในรายวิชาการสื่อข่าวขั้นสูง ของนักศึกษาเอกวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Present DO&DON'T

  1. 1. โดย นางสาวชวินดา ชูแช่ม เอกวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  2. 2. http://youtu.be/KytM0MyoBhE

×