Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Moja Karijera - Vodic za planiranje karijere

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Moja Karijera - Vodic za planiranje karijere

Télécharger pour lire hors ligne

Vodič za planiranje karijere mladih u Srbiji je nastao kao rezultat projekta Karijer akademija Beogradske otvorene škole, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta. Projekat se bavio osnaživanjem mladih aktivista iz Kancelarija za mlade, kako bi postali vršnjački savetnici za karijeru i pomagali mladima da donose promišljene izbore u vezi karijere. Polaznici su obavili mini istraživanja lokalnih tržišta rada, a rezultate se nalaze u ovom vodiču. Urednica brošure je Jelena Manić.

Vodič za planiranje karijere mladih u Srbiji je nastao kao rezultat projekta Karijer akademija Beogradske otvorene škole, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta. Projekat se bavio osnaživanjem mladih aktivista iz Kancelarija za mlade, kako bi postali vršnjački savetnici za karijeru i pomagali mladima da donose promišljene izbore u vezi karijere. Polaznici su obavili mini istraživanja lokalnih tržišta rada, a rezultate se nalaze u ovom vodiču. Urednica brošure je Jelena Manić.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Moja Karijera - Vodic za planiranje karijere

 1. 1. TVOJA KARIJERA Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji
 2. 2. Izdavač: Beogradska otvorena škola Masarikova 5/16, 11000 Beograd, Srbija Telefon: +381 11 30 65 800 Faks: +381 36 13 112 Imejl: bos@bos.rs Veb: www.bos.rs U ime izdavača: Vesna Đukić Urednica brošure: Jelena Manić, koordinatorka Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole Dizajn, uređivanje i priprema za štampu: BOŠ tim Štampa: Dosije Пројекат„Каријер Академија” финансира Tiraž: 500 Министарство омладине и спорта, Република Србија Godina: Ставови изражени у овим публикацијама искључива су одговорност аутора и његових 2010. сарадника и не представљају нужно званичан став Министарства омладине и спорта.
 3. 3. SADRŽAJ UVODNA REČ UVODNA REČ........................................................................................................................................................................................................................................................ 3 Jedan od najvećih problema u Srbiji jeste nezaposle- mladih i jačanje kapaciteta Kancelarija za mlade (KZM) KARIJERA – POJAM I PROCES ..................................................................................................................................................................................................................... 4 nost uopšte, a sa tim u vezi i nezaposlenost mladih. Uzroci za pružanje usluge vršnjačkog karijernog savetovanja i REZULTATI MINI ISTRAŽIVANJA LOKALNIH TRŽIŠTA RADA ...........................................................................................................................................10 problema se često dovode u vezu sa neusklađenošću dva informisanja. U projekat je uključeno 27 mladih aktivi- Ada ........................................................................................................................................................................................................................................................................10 sveta: sveta rada i sveta obrazovanja. Mladi ljudi se često sta koji su pohađali dvodnevni seminar, kao i dvomeseč- Arilje .....................................................................................................................................................................................................................................................................11 odlučuju za dalje obrazovanje bez prave slike o stanju na nu onlajn obuku. Za potrebe obuke kreirani su tekstovi o Bački Petrovac ..............................................................................................................................................................................................................................................12 tržistu rada i toga šta ih očekuje po završetku neke faze karijeri. Autori tekstova bili su stručnjaci iz oblasti vođe- školovanja. Kod nas nažalost ne postoji sistem karijernog nja karijere: Vesna Čekić, psiholog iz Nacionalne službe Beograd – Opština Zvezdara ...............................................................................................................................................................................................................13 vođenja i savetovanja koji bi podsticao savetodavni i in- za zapošljavanje (NSZ), Milena Nikolić, psihološkinja i sa- Dimitrovgrad...................................................................................................................................................................................................................................................14 formativni rad sa mladima, kako bi oni mogli lakše da pla- vetnica za karijeru Beogradske otvorene škole i Vladeta Kikinda ................................................................................................................................................................................................................................................................15 niraju i ostvaruju svoju karijeru. Karijera kao pojam biva Milin, pedagog sa Instituta za pedagoška istraživanja. Lebane................................................................................................................................................................................................................................................................16 zanemarena kroz proces obrazovanja. U Srbiji postoje po- Oni su nam pomogli da razjasnimo teme poput pojma zitivni podsticaji i koraci u pravcu uvođenja karijernog vo- karijere, upoznavanja sebe i donošenja odluke, ali i uslu- Loznica ...............................................................................................................................................................................................................................................................17 đenja i savetovanja: Centar za vođenje karijere i saveto- ga koje u procesu osmišljavanja karijere nudi Nacionalna Niš .........................................................................................................................................................................................................................................................................18 vanje Beogradske otvorene škole izradio je inicijalni tekst služba za zapošljavanje. Po završetku svih onlajn preda- Novi Pazar ........................................................................................................................................................................................................................................................20 Strategije karijernog vođenja i savetovanja, Ministarstvo vanja i zadataka, polaznici projekta posvetili su se mini Novi Sad ............................................................................................................................................................................................................................................................21 omladine i sporta iniciralo je proces usvajanja Strategije, istraživanjima lokalnih tržišta rada u svojoj zajednici. U Obrenovac ........................................................................................................................................................................................................................................................23 Nacionalna služba za zapošljavanje nudi savetodavne ovom vodiču za planiranje karijere i zapošljavanje mla- usluge u nekim filijalama, postoje Univerzitetski centri dih prenosimo najznačajnije delove tekstova o karije- Pančevo .............................................................................................................................................................................................................................................................23 za razvoj karijere i brojni projekti nevladinih organizacija ri sačinjenih za potrebe obuke, kao i preglede rezultata Rača .....................................................................................................................................................................................................................................................................24 koje su prepoznale značaj problema. istraživanja polaznika obuke. Namera nam je da informi- Soko Banja .......................................................................................................................................................................................................................................................25 šemo one mlade ljude koji se do sada nisu upoznali sa Subotica ............................................................................................................................................................................................................................................................26 Jedan od takvih projekata je i „Karijer Akademija“ koji konceptom karijere i pomognemo im da načine prave je realizovala Beogradska otvorena škola u saradnji sa 25 izbore. Takođe, verujemo da će prikaz stanja na tržištu Surdulica............................................................................................................................................................................................................................................................27 Kancelarija za mlade, i uz podršku Ministarstva omladi- rada u različitim opštinama Srbije doprineti mobilnosti Valjevo ................................................................................................................................................................................................................................................................28 ne i sporta. Cilj projekta bio je povećanje zapošljivosti mladih u potrazi sa ostvarenjem ciljeva u karijeri. 5
 4. 4. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera KARIJERA – POJAM I PROCES te informacije tačne, potpune, korisne i razumljive. O – osoba Pomoć vezanu za informisanje o karijeri može da nam Prva faza podrazumeva da treba upoznati sebe, proce- pruži veliki broj ljudi: rodbina, prijatelji, profesori, školski niti lične sposobnosti,  interesovanja, potrebe i vrednosti; pedagog i psiholog, ljudi koji već rade posao koji nas za- nima i drugi. Mladi ljudi koji su se osposobili da pružaju M – mogućnosti Šta je to karijera? zovanje, profesionalno usavršavanje. Povezana je i sa korisne informacije svojim vršnjacima u vezi sa karijerom U drugoj fazi se sakupljaju korisne informacije i upo- brojnim ulogama u porodičnom i društvenom životu u slobodno vreme. zovu se vršnjački savetnici za informisanje o karijeri.  znaje se sa mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja; Većina ljudi karijeru shvata na tra- Vođenje karijere je složeniji zadatak od informisanja, dicionalan način, pa zato misle: • KARIJERA TRAJE GOTOVO CEO ŽIVOT – ne počinje zapošljavanjem, niti se završava penzijom, već ona prak- tako da ovaj posao mogu da rade samo dobro obučeni O – odlučivanje • Da karijeru imaju samo oni koji i osposobljeni stručnjaci, najčešće psiholozi. Proces vo- Treća faza se odnosi na donošenje odluke vezano za rade nešto naročito vredno, važ- tično počinje kada počnemo da se školujemo, a može trajati i posle penzionisanja, sve dok je čovek profesio- đenja karijere može da se podeli u četiri faze, a model karijeru; no ili popularno (npr. u nau- kojim se opisuju te faze nazivamo OMOT model. ci, politici, bankarstvu, sportu, nalno aktivan. T – tranzicija umetnosti itd.), Poslednja, četvrta faza podrazumeva realizaciju te od- • Da se karijera odnosi samo na na- Ako karijeru doživljavamo prema savremenom shva- tanju, moraćemo da promenimo i lični pristup karije- luke, odnosno potrebno je sprovesti odluku u delo. predovanje u poslu (veća plata, bolji uslovi rada, pri- znanja itd.), ri. To znači da treba da se AKTIVNO BAVIMO SVOJOM • Da je karijera isto što i zaposlenje, posao. KARIJEROM, da je planiramo, vodimo, pratimo itd., a ne Kako upoznati sebe? samo da čekamo posao koji ćemo da radimo ceo rad- Međutim, postoji i drugačije, savremeno shvatanje ni vek. Upoznavanje sebe, introspekcija, istraživanje unutar pojma karijere, prema kojem: sebe, poniranje u sebe i sopstvene osobine... Ima još • SVI LJUDI MOGU DA IMAJU KARIJERU – ne odnosi S obzirom na to da je pitanje karijere i njenog pravil- mnogo naziva za proces koji možemo da posmatramo se samo na elitu u društvu, nog vođenja jako važno, logično je da se osnivaju po- kao prikupljanje informacija o SEBI. • KARIJERA JE DINAMIČNA (nekad napredujemo, sebni centri za vođenje karijere i savetovanje. Glavne Taj proces znači da se bavimo sobom, upoznajemo i nekad ostajemo na istom poslu, nekad se dobije otkaz usluge koje se pružaju u ovim centrima su: prihvatamo svoje kvalitete i mane, interesovanja, sklo- ili promeni posao, ali je sve to karijera) – nije samo na- a) informisanje o karijeri i nosti, afinitete, oblasti koje dobro i brzo savladavamo, predovanje u poslu, b) vođenje karijere. u kojima se sigurno krećemo i dobro osećamo i ono što • KARIJERA SE ODNOSI NA SVE ŠTO ČOVEK RADI – Informisanje o karijeri podrazumeva obezbeđiva- smo postigli i šta bismo mogli da razvijamo i unapređu- nije samo posao koji svakodnevno obavljamo (zanima- nje informacija o mogućnostima zaposlenja, obrazo- jemo. Isto tako, upoznajemo i ono što mi zapravo nismo, nje), već obuhvata i razne promene, uključujući i obra- vanju, raznim obukama itd. Međutim, važno je da su što nam ne ide dobro i za šta možda nismo talentova- 6 7
 5. 5. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera ni. To znači da ćemo upoznati svoje dobre strane i kao mi u sličnim situacijama ponašamo na sebi dosledan Kako se informisati? sla, ili nečeg trećeg, od velike je važnosti da prikupiš što osobe koja će ubuduće uspešno obavljati neki posao i način. Upoznavanje svojih osobina je bitno kako bismo je više informacija i to iz što pouzdanijih izvora. Ne tre- od toga pristojno živeti. Možete na primer reći: „Ja sam... na osnovu prave slike o sebi i svojim osobinama mogli Kada smo u procesu upoznavanja sebe stigli do gra- ba se zadovoljavati prenesenim informacijama, od tre- druželjubiva, inteligentna, radoznala osoba, dobar sam da pretpostavimo koja vrsta posla će nam manje, a koja nice koja nas u tom trenutku zadovoljava, možemo da ćih osoba, glasinama i opštevažećim mišljenjima. Ono govornik, idu mi društvene nauke, interesuje me to i to“. više odgovarati (gde će nam biti prijatno, a gde se neće- se bacimo na istraživanje okoline. U stvari, tu se radi o što ima jednu vrednost i jedno značenje za tebe, za ne- Takođe, kroz ovaj proces ćemo uvideti svoje nedo- mo osećati ispunjeno). istom procesu, koji je umesto ka unutra (ka sebi), okre- kog drugog će imati potpuno različito. Zato je bitno da statke i ograničenja i reći na primer: Pored osobina, veoma je bitno istražiti svoja profe- nut ka spolja. svako za sebe i po svojoj meri istražuje. U tom poslu mo- nisam baš mnogo vredna, nisam od sionalna interesovanja i svoje veštine. Interesovanja Cilj informisanja jeste da prikupiš što više informacija žeš se služiti svim raspoloživim sredstvima: onih što su u stanju da rade 24 sata mogu biti bitnija i manje bitna, ona u koja ulažemo o svim onim stvarima koje te interesuju, a vezane su za • Putem medija (TV, internet, štampa, radio) dnevno, volim da imam dosta slo- mnogo ili vrlo malo energije, ona koja su učestala ili po- tvoju budućnost i tvoju karijeru. To su pitanja o raznim • Preko stručnjaka koje ceniš (roditelja ili poznanika bodnog vremena i fleksibilno radno vremena. Međutim u zavisnosti od toga o kojim se inte- poslovima koje bi voleo/la da radiš, o školama, fakulte- koji su stručnjaci u svojoj oblasti) vreme, ne volim autoritet i slabo se resovanjima radi, posebno ako se stave na parče papi- tima... Naravno u zavisnosti od toga u kojoj životnoj fazi • U školi (profesori, psiholozi ili pedagozi, Službe i sa njima snalazim.... ra, mogu da kažu dosta toga o osobi ili da pomognu u se nalaziš. Bilo da se baviš izborom fakulteta, prvog po- Savetovališta) Osim onoga što već znamo o pravljenju budućih izbora, posebno onih vezanih za iz- • Na fakultetima i visokim školama strukovnih stu- sebi često je neophodno i da malo bor karijere. Veština je naučena sposobnost da se ne- dija (Centri za vođenje karijere, sajtovi fakulteta ili „istražujemo“ i proveravamo svoje što dobro uradi. Veštine neophodne za posao su spo- informatori) osobine. To znači da sebe isprobava- sobnosti koje se vremenom razvijaju, a mogu se koristiti • U Nacionalnoj službi za zapošljavanje (Centri za in- mo i testiramo na sitno u nekim jednostavnim, malim u raznovrsnim situacijama – školskim, poslovnim, soci- formisanje i profesionalno savetovanje) životnim eksperimentima i izvlačimo pouke i zaključke. jalnim i drugim. Poznavanje svojih veština pomaže da • Na sajmovima profesionalne orijentacije i Sajmovima Koje su to situacije u kojima upoznajemo sebe? se pronađe onaj put u karijeri koji odgovara veština- obrazovanja Pa bilo šta što nam se dešava: ma. Veštine mogu biti: predavačke, organizacijske, lider- • svakodnevne školske situacije, situacije tokom dru- ske, rad u timu i mnoge druge. Pored samoupoznavanja Svakako dobri potezi jesu istraživanje mogućnosti za ženja, zajedničkih aktivnosti ili konflikata kroz koje i samoistraživanja kroz razne životne situacije, postoje dalje obrazovanje u tvojoj lokalnoj zajednici, razgovor prolazimo, i brojni testovi, što na internetu, a što i kod psihologa sa nekim ko studira fakulet ili visoku školu koji te zani- • slobodne aktivnosti, hobiji, dodatne aktivnosti. (školskog psihologa, psihologa u Nacionalnoj službi ili u ma, kao i razgovor sa predstavnikom nekog zanimanja Psiholozi smatraju i da bavljenje sobom nije faza privatnoj agenciji za ljudske resurse). koje te privlači. već bi trebalo da bude trajan proces, koji uglavnom Jedan od vrlo korisnih instrumenata koji vam može Pogledaj šta ti još može pomoći pri informisanju na započinje najkasnije sa adolescencijom. pomoći jesu testovi na internet adresi: veb stranici www.karijera.mingl.org i www.mingl.org/ Osobine ličnosti, ili crte ličnosti su relativno trajne i www.karijera.mingl.org. karijerakademija. relativno opšte osobine koje su odgovorne za to što se 8 9
 6. 6. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera Kako doneti odluku? • Job shadowing ili neki vid prakse (provedi vreme ra- • Informisanje prilikom izbora škole, fakulteta, zani- deći neki posao ili posmatrajući nekog dok radi po- manja, profesionalnog usavršavanja Iako su procesi upoznavanja sebe, prikupljanja infor- sao koji te zanima). • Savetovanje prilikom donošenja odluke o planiranju macija iz okruženja i donošenja odluke, većim delom karijere isprepletani i nekad nerazdvojni, ovde su opisani kao Više o svakom mehanizmu donošenja odluke možeš • Uključivanje u programe dodatnog obrazovanja i odvojeni, zato što ih je tako lakše razumeti, a i sprovoditi da pročitaš na veb stranici: www.mingl.org/karijerakade- obuka: dokvalifikacije, prekvalifikacije, pripravništvo u delo. Najbitniji element same odluke jeste svest o nje- mija, a svoj lični akcioni plan za karijeru u skladu sa vešti- • Uključivanje u radionice za aktivno traženje posla, u noj posledici. Ako dobro promislimo i pokušamo u bu- nama, osobinama i profesionalnim interesovanjima mo- klubove za traženje posla dućnost da projektujemo posledice odluke na najkon- žeš napraviti putem servisa www.karijera.mingl.org. • Posredovanje u zapošljavanju prilikom traženja kretniji način, u samu odluku čemo biti daleko sigurniji. zaposlenja O tome na koji način da doneseš odluku i izabereš ono Nacionalna služba za zapošljavanje i mladi • Podrška samozapošljavanju i druge mere koje imaju što je za tebe pravo, koji stil da upotrebiš - ne postoje za cilj smanjenje nezaposlenosti. gotova rešenja, ni idealni saveti. To je nešto što je sa- Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) nastoji da svim tvoje, i samo tvoj proces. Zato je bitno da proces mladima pruži  podršku  u planiranju karijere različitim Veliku pomoć  mladima mogu pružiti savetnici za ka- preispitivanja sebe, svojih kvaliteta, sklonosti, želja, am- uslugama. Koje usluge NSZ pruža mladima? rijerno informisanje i psiholozi – savetnici za plani- bicija kao i svih potencijalnih nedostataka. Istraživanje ranje karijere, koji rade u svakoj filijali NSZ. Više in- informacija u okolini trebalo bi da prođe najobjektivnije formacija o možete dobiti na sajtu: www.nsz.gov.rs, a moguće (bez popuštanja prema sebi i bilo kakve senti- adrese nekih filijala možete pronaći i na narednim stra- Šta mladi ne treba da očekuju od NSZ? mentalnosti). Postoji nekoliko načina da doneseš odluku: nicama ove brošure. NSZ ne može direktno uticati na zapošljavanje  jer • Spontani pristup problemu (pustiš da te vodi Na koji način vam mogu pomoċi psiholozi u NSZ? ova ustanova posreduje između poslodavaca i nezapo- intuicija) slenih. Kada se poslodavci obrate NSZ za pomoć, ulo- • Sve stavi na papir (sve razloge za i protiv neke odlu- Posao psihologa nije da odlučuju umesto vas, veċ da ga NSZ je da sa svoje evidencije odabere više kandidata ke, pa preseci) vam pomognu da vi donesete odluku o svom buduċem koji ispunavaju osnovne uslove i da ih uputi poslodavci- • Pričaj sa svima (kako bi ti saveti drugih pomogli pri zanimanju. Stručna pomoċ se sastoji iz razgovora o pro- ma.  Dakle poslodavci odlučuju koga će angažovati. Od odlučivanju) blemu koji želite da rešite, psihološke procene vaših inte- nezaposlenih zavisi kako će se predstaviti poslodavcu. • Informiši se na razne načine (a onda samostalno raz- resovanja, sposobnosti, osobina ličnosti i motivacije. Za Zahvaljujući pomoći zaposlenih u Nacionalnoj službi mišljaj i analiziraj) psihološku procenu koriste se posebni upitnici i testovi. za zapošljavanje, centrali ali i lokalnim filijalama, mladi • Ne odugovlači sa odlukom (samo otežavaš stvar) Na osnovu podataka o svojim postignuċima, vi uz podrš- polaznici Projekta uspeli su da ispitaju stanje na tržišti- • Probaj pa odluči (jer se na greškama takođe uči) ku psihologa donosite odluke u vezi sa svojom karijerom. ma rada u opštinama u kojima žive. 10 11
 7. 7. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera REZULTATI MINI ISTRAŽIVANJA LOKALNIH TRŽIŠTA RADA Imejl: valtipeter@gmail.com • Diplomirani voćari Radno vreme: Radnim danima od 09:00 do14:00 • Farmaceutski tehničari. Vršnjački karijerni savetnik: Srđan Bunjevac Imejl: bunjevac.monera@gmail.com Najviše je evidentiranih nezaposlenih sa I i II Zainteresovani mladi mogu se putem imejla dogo- stepenom stručne spreme (sa završenom samo Jedan od zadataka polaznika obuke u okviru projekta 2. Zapošljavanje u Adi voriti o terminima savetovanja sa vršnjačkim karijernim osnovnom školom). Sa III stepenom spreme (tro- „Karijer Akademija“ bio je da u saradnji sa lokalnim filija- Lokalna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje od savetnikom. godišnja srednja škola) najviše je nezaposlenih u lama Nacionalne službe za zapošljavanje prikupe infor- poslodavaca dobija jako malo ponuda za radna mesta. oblasti prodavača u oblasti mašinstva. Sa IV ste- macije o stanju na tržištu rada u njihovom mestu. Ideja Najčešće ponude u 2009. godini bile su za fizičke poslo- Arilje penom (četvorogodišnja srednja škola) najviše zadatka bila je da polaznici saznaju što više o tome kakvi ve. Na evidenciji nezaposlenih ima svih obrazovnih pro- ima nezaposlenih ekonomskih i poljoprivrednih se obrazovni profili traže tj. koja su zanimanja suficitar- fila. Razlog tome je što je većina firmi prestala sa poslo- Opština Arilje se nalazi u zapadnom delu Republike tehničara. na, a koja deficitarna, koje su škole prisutne u njihovom vanjem i radnici su ostali bez radnih mesta. gradu, i tome slično. Sažete rezultate mini istraživanja Srbije i predstavlja sastavni deo Zlatiborskog okruga. Površina opštine je 349 km2, a na njenom području živi Što se tiče posla u narednom periodu, prognoza je da prenosimo i ovde, poređane po gradovima i opštinama U opštini Ada najrazvijeniji je sektor male privrede, a 19.784. Samo gradsko područje zahvata 668 ha, a nase- će biti potražnje za istim zanimanjima koja su bila traže- u kojima su istraživanja sprovedena. najčešće se otvaraju radna mesta za metalo-prerađivače ljava ga oko 7.000 stanovnika. na u 2009. godini. ili pletačke radnje. Prognoze radnika filijale NSZ su pesi- Ada mistične, a oblasti rada u kojima bi se mogao naći posao 3. Pomoć pri planiranju karijere u Arilju jesu poljoprivreda i prosveta. Prosveta je jedina oblast u 1. Obrazovanje u Arilju U Arilju postoje Tehnička škola i Gimnazija, ali nema Uopšteno, mladima se savetuje da ulažu u obrazova- Opština Ada se nalazi u srednjoj Bačkoj, na desnoj kojoj nedostaje kadrova. mogućnosti za više obrazovanje. nje i usavršavanje, da idu na seminare i pohađaju kurse- obali reke Tise. Graniči se sa opštinama Senta, Čoka, ve. Takođe, stručnjaci iz ove opštine savetuju mladima Bečej, Kikinda i Bačka Topola. Prostire se na površini od 3. Pomoć pri planiranju karijere u Adi 2. Zapošljavanje u Arilju da stalno proširuju svoja znanja i budu u toku sa infor- 22 860 ha, sastoji se od pet naselja u kojima ukupno Mladi koji žive na teritoriji opštine Ada mogu da se Po podacima lokalne filijale NSZ, poslovi koi su tokom macijama, da ne odustaju ako u njihovoj struci nema živi 18 994 stanovnika. Više informacija o Adi na www. obrate za pomoć filijali NSZ u Kikindi (lokalna filijala nije 2009. najviše traženi na teritoriji opštine Arilje su iz oblasti: posla, već da nastave da se obrazuju i preusmeruju i na ada.org.rs. u mogućnosti da podrži rad sa mladima). • Tgovina tj. traženi su prodavci druge delatnosti. U Adi mladi mogu da se obrate lokalnoj Kancelariji za mlade. • Tekstilni radnici 1. Obrazovanje u Adi Kancelarija za mlade Arilje • Radnici u hladnjačama U Adi postoji jedna srednja Adresa: Vuka Karadžića 6 škola i to Tehnička škola, dok Koordinator KZM Ada: Valentina Peter Ostala potraživanja su sledeća: Telefon: 031/892-435 nema mogućnosti za visoko Adresa: Lenjinova 1 • Ekonomisti sa višom i visokom stručnom spremom Imejl: omladinski@yahoo.com obrazovanje. Kontakt telefon: 024/854-301 Koordinator KZM: Mladen Jovanović 12 13
 8. 8. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera Vršnjačka karijerna savetnica: Anđela Perišić ukazao nam je na to da svih obrazovnih profila ima Vršnjačka karijerna savetnica: Kristina Dostan sta i pravnika odnos ponude i potražnje Anđela će svakog radnog dana od 13 do 17 časova na evidenciji nezaposlenih, te da je jako bitno istraja- Imejl: kristina.dostan@gmail.com je prilično izbalansiran: traženi su di- pruža moći da vršnjacima usluge savetovanja u prosto- ti u svojoj ambiciji i biti adekvatno motivisan na profe- Kristina je raspoložena za rad sa mladima ponedelja- plomirani ekonomisti sa usmerenji- rijama Omladinskog centra. Potrebno je da je prethodno sionalnom polju. kom i sredom od 15 - 19 h, ali je pre posete potrebno na- ma: „finansije, bankarstvo i osiguranje“, kontaktirate putem imejl adrese: aperisic06@gmail.com. javiti se putem imejla. „računovodstvo, revizija i finansijsko 3. Pomoć pri planiranju karijere u Bačkom Petrovcu upravljanje“ i „statistika, informatika i Filijala NZS-a u Arilju Filijala NSZ u Novom Sadu Beograd – Opština Zvezdara kvantitativne finansije“, takođe i eko- Kontakt telefon: 031/891-373 dostupan je svakog rad- Odsek za profesionalnu orijentaciju i planiranje kari- nomisti za finansije, računovodstvo i nog dana od 8 do 13 časova kako bi se zakazao sasta- jere u Filijali Novi Sad jeste otvoren za rad sa klijentima Opština Zvezdara se nalazi u Beogradu, i spada u jed- bankarstvo (VI stepen), dok usmeren- nak. Iako filijala nema svog psihologa, njeni zaposleni su koji donose odluke iz domena planiranja karijere. Filijala nu od opština u širem centru grada. Njena teritorija se ja za turizam nešto sporije pronalaze spremni da mladima iz Arilja pomognu pri zakazivanju povremeno organizuje i radionice za učenike i studente, prostire na 32km2. put do zaposlenja, ali svakako ne spa- termina za savetovanje u Užicu, pri čemu postoji mo- kao i sajmove obrazovanja. daju u suficitarne profile. Iako puno diplomiranih pra- gućnost organizacije prevoza. 1. Obrazovanje na Zvezdari vnika svake godine izađe sa beogradskog Pravnog fa- Savet mladima jeste da što pre analiziraju svoje poten- Zvezdara ima 14 osnovnih i 10 srednjih škola, 3 uče- kulteta, ipak se u velikom broju i zapošljavaju. U celini cijale s jedne strane (sposobnosti, osobine, veštine) i za- nička doma i 23 vrtića. Dok je razlika u broju fakulte- gledano, ekonomisti i pravnici relativno brzo prona- Bački Petrovac hteve poslova sa druge strane (šta se radi, kako, s ta na Univerzitetu u Beogradu u odnosu na neke dru- laze zaposlenje. Poslodavci traže i stručnjake iz obla- kim/čime) da bi mogli odabrati one poslove na ge Univerzitete (Niški, Kragujevački...) tako velika, u sti građevinarstva i mašinstva, posebno projektante, Opština Bački Petrovac nalazi se u delu južne Bačke, na Beogradu će uvek biti mnogo mogućnosti za studiran- konstruktore i inženjere sa odgovarajućim licencama. čije zahteve mogu odgovoriti. Kako živimo u površini od 158 kilometara kvadratnih, na vrlo plodnom ze- je. Na Univerzitetu u Beogradu postoji čak 31 fakultet, Deficitarni su i građevinski radnici, pekari, mesari, kuva- vremenu kada se posao traži, a ne čeka , po- mljištu čiju granicu čini reka Dunav. Prema popisu od 2002. sa mnogo različitih smerova. Pored državnih fakulteta ri, konobari, serviseri liftova itd. znavajući sebe i znajući šta tražimo – rezultat godine u Opštini Bački Petrovac živi 14.681 stanovnika. tu su i privatni čiji broj raste iz dana u dan. Broj stude- ne može da izostane. nata koji se doseljavaju u Beograd takođe raste, a nakon Najmanje su traženi arheolozi, etnolozi, istoričari 1. Obrazovanje u Bačkom Petrovcu Kancelarije za mlade u opštini Bački Petrovac završenih studija, malo njih ima ambicije da se vrati u umetnosti, istoričari, filozofi, sociolozi, politikolozi, so- U Bačkom Petrovcu postoji Gimnazija „Jan Kolar“, kao Telefon: 021/781-959, 064/ 91 68 023 svoja rodna mesta. cijalni radnici, stomatolozi opšte stomatologije, mole- i fakultet na slovačkom jeziku „Sveta Elizabeta“ za zdrav- Imejl: viera.tarnoci@gmail.com kularni biolozi, profesori japanskog, kineskog, turskog, stvo i humanističke nauke. i  kzmbpetrovac@gmail.com arapskog, švedskog, grčkog jezika, lekari opšte medici- 2. Zapošljavanje na Zvezdari Radno vreme: ponedeljak i sreda od U Beogradu su farmaceuti najtraženiji. Njih prate ne. Takođe, na evidenciji je mnogo tekstilnih, hemijskih, 2. Zapošljavanje u Bačkom Petrovcu 15 – 18 h. sistem-inženjeri, elektroinženjeri, građevinski rad- turističkih, pravnih, saobraćajnih, metereoloških, rudar- Bez obzira na sve cifre koje deluju sumorno, prema re- nici, profesori engleskog, nemačkog, matemati- skih, šumarskih, geoloških, veterinarskih i fizioterapeut- čima službenika iz NSZ zapošljavanja ipak ima. Isti izvor ke i fizike, komercijalisti, računovođe. Kod ekonomi- skih tehničara. 14 15
 9. 9. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera Kada su poslovi u pitanju, mladi Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Unive- nastave, predmetni nastavnik, dplomirani ekonomist, Kancelarija za mlade u Beogradu imaju veće mogućno- rziteta u Beogradu obućar, vozač, mlekar, mašinski tehničar. Kontakt osobe: Darko Kostov i Aleksandar Andrejević sti zaposlenja nego mladi iz osta- Adresa: Studentski Trg 1, Rektorat Univerziteta Telefon: 010/361-560 lih gradova u Srbiji. Međutim, mla- Radno vreme: 10-13h, i 14-16h Uprkos loše razvijenoj privredi u ovom kraju, prema Imejl: darko_kostov80@yahoo.com di ne samo da se opredeljuju za Telefon: (011) 3207-419 prognozi NSZ-a u narednom periodu će biti poslova za Beograd, već isključivo za rad u Veb: www.razvojkarijere.bg.ac.rs turističke vodiče, ekonomiste, ugostitelje, farmaceutske Vršnjačka savetnica za karijeru: Tamara Rangelov užem centru Beograda. Kako je preduzetnike i rukovodioce građevinskih mašina. Imejl: tamararangelov989@gmail.com objasnila Tanja Bjelobrk, savetnik u posredovanju u zapo- Dimitrovgrad šljavanju Filijale za grad Beograd, najveći „izbirači” su diplo- 3. Pomoć pri planiranju karijere u Dimitrovgradu Kikinda mirani pravnici i ekonomisti. Većina njih ne želi da radi u Dimitrovgrad je gradić u Pirotskom okrugu, na jugoi- Filijala NSZ prigradskoj opštini, a kamoli da se zbog posla preseli1. Ako stoku Srbije, i zauzima površinu od 483 km². Po popisu iz Kontakt osoba: Letica Džunić Opština Kikinda se nalazi u Severnobanatskom okru- se zanemare ovakve činjenice, situacija u gradu Beogradu 1991. u opštini Dimitrovgrad živi 13,488 ljudi. Imejl: lduzic@nsz.sr.gov.rs gu AP Vojvodine. Prema popisu Opština Kikinda ima je itekako povoljna za mlade ljude koji u njemu žive. Telefon: 010/305-034 67.002 stanovnika. U naselju Kikinda živi 33.901 puno- Radno vreme: od 7 do 15h. letni stanovnik, a prosečna starost stanovništva iznosi 1. Obrazovanje u Dimitrovgradu 3. Pomoć pri planiranju karijere 39,6 godina. Opština se prostire na 782 km². U Kikindi Pored srednjih škola u Dimitrovgradu ima slede- Kancelarija za mlade Gradske opštine Zvezdara žive razne nacionalne manjine kao sto su: Mađari, ćih mogućnosti za više obrazovanje na Visokoj poslov- Adresa: Nerodimska 2 Rumuni, Slovaci, Romi, Hrvati. noj školi strukovnih studija. U obližnjem Pirotu mladi iz Vršnjačka savetnica za karijeru: Maša Milutinović Dimitrovgrada mogu studirati na Tehničkom fakultetu I Kontakt: 064/2549363; na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača. 1. Obrazovanje u Kikindi Imejl: milutinovicmasa@gmail.com Pored 4 različite srednje škole (gimnazije, ekonomske, 2. Zapošljavanje u Dimitrovgradu tehničke I hemijsko tehničke), u Kikindi postojii i Visoka Filijala za grad Beograd NSZ Prema podacima filijale NSZ u Pirotu deficitarna zani- škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) Adresa: Gundulićev venac 23-25 - I sprat manja (ona za kojima vlada veća potražnja) tokom 2009. u ovom kraju bila su: profesor engleskog jezika, defek- 2 . Zapošljavanje u Kikindi Radno vreme: svim radnim danima (osim srede) tolog, građevinac, farmaceut (tehničar i diplomirani far- U Severnobanatskom okrugu (Kikinda, Ada, Čoka, - od 9 do 14h maceut), laborant, elektriničar, krojač konfekcionar, gu- Kanjiža, Senta, Novi Kneževac) ima 14.668 evidentira- Najavljivanje dolaska: (011) 2929 207; (011) 2929 107 mar, konobar, kuvar, prodavac itd. Zanimanja za koja je nih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo teže naći posao (suficitarna zanimanja) bila su: ca- zaključno sa 30.11.2009. godine. Od toga je 6.181 lica 1 Cvetković, J. Žele posao samo u centru, Politika, 23.07.2009; rinski tehičar, ekonomski tehničar, profesor razredne sa osam i do osam razreda osnovne škole. Sama stati- Strana: A24. 16 17
 10. 10. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera stika pokazuje da je problem usklađenosti tražnje na tr- 3. Pomoć pri planiranju karijere u Kikindi Radno vreme KZM: 08h-20h žištu rada i stepena obrazovanja lica koja traže zaposle- NSZ Kikinda: Vršnjačka savetnica za karijeru: Mina Bogdanović nje. U 2009. godini potražnja od strane poslodavaca bila Adresa: Dositejeva 24; Savetnica je prisutna u Kancelariji za mlade od 13h do je najizraženija za trgovcima, ekonomskim tehničarima, Telefon: 0230/411-700 14h, svakog radnog dana. elektrotehničarima, variocima itd. E-mail: vesnapopovic@nsz.gov.rs Filijala NSZ Leskovac Web: http://www.nsz.gov.rs/page/contact/sr/ Kontakt osoba: Jasmina Stamenkovic (psiholog) Suficitarna zanimanja su: hemijski tehničari, proizvo- vojvodina/kikinda.html Telefon: 016/202-415 đači voća i povrća, konditori, prehrambeni tehničari, Imejl: jstamenkovic@nsz.gov.rs mašinski tehničari. Deficitarna zanimanja u ovoj filijali KZM Kikinda: su: medicinske struke (doktori specijalisti, laboranti, far- Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 23 ; Loznica maceuti), ugostitelji IV SSS, varioci, rukovaoci građevin- Telefon: 0230 / 22 544, lokal 105 skim mašinama, CNC operateri, profesori matematike, E-mail: kzm.ki@kikinda.org.rs; Grad Loznica je grad u Republici Srbiji. Nalazi se u za- srpskog jezika. NSZ je tokom 2009. Organizovala obuke Radno vreme: 10h do 17h padnoj Srbiji i spada u Mačvanski okrug. Po podacima iz za deficitarna zanimanja. Vršnjačka karijerna savetnica: Jelena Gavrilov 2004. grad zauzima povrsinu od 612 km². Centar grada je gradsko naselje Loznica. Grad Loznica se Lebane 2. Zapošljavanje u Lebanu sastoji od 54 naselja. Po podacima iz 2002. godine u gradu je Prema podacima iz oglasa u opštini Lebane su tokom živelo 86.413 stanovnika. Po podacima iz 2004. prirodni pri- Opština Lebane nalazi se u Jablaničkom okrugu, i pre- 2009. najtraženiji bili terenski komercijalisti i prodavci rastaj je iznosio -1,3‰, a broj zaposlenih iznosi 1.722 ljudi. ma popisu iz 2002. ima 10.004 stanovnika, i površinu od osiguranja. Prema podacima filijale NSZ najviše je bilo   337 km2. Najbliži grad Leskovac ima 144 naselja, a u sa- ponuda za zapošljavanje iz oblasti prerađivačke indu- 1. Obrazovanje u Loznici mom gradu leskovačke opštine, prema poslednjim po- strije (1.584 mesta),  trgovine i ugostiteljstva (1.395 me- U Loznici se nalazi 34 osnovnih, 4 srednjih škola, i 1 vi- dacima, živi 162.000 stanovnika. sta), i obrazovanja (1.098 mesta). Najviše nezaposlenih soka poslovna škola. Više podataka o osnovnim, sred- lica je iz oblasti metalske i mašinske struke (4685 lica), njim skolama, i visokoj školi može dobiti na stranici gra- tekstilne (3.868 lica) i poljoprivredne (2.549 lica). 1. Obrazovanje u Lebanu da Loznice: www.loznica.rs.  U Lebanu postoje dve srednje škole: gimnazija i tehnič- 3. Pomoć pri planiranju karijere u Lebanu ka škola. Mladi iz Lebana koji idu u srednje škole i fakultete 2. Zapošljavanje u Loznici Kancelarija za mlade uglavnom putuju do Leskovca, gde im je na raspolaganju  Zaposleni u Lozničkoj filijali NSZ ističu iz iskustva da Koordinator KZM opstine Lebane: Ivica Bogdanović 9 različitih srednjih škola, 2 visoke škole (ekonomska i teh- poslodavci većinom traže radnike sa iskustvom. Najveća Telefon: 0638669416;   nička) i Tehnološki fakultet Univerziteta u Nišu. ponuda za radno mesto je u sledećim oblastima. Imejl: dkradan@nadlanu.com 18 19
 11. 11. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera • hemijski radnici Kancelarija za mlade u Loznici formirana je jula 2. Zapošljavanje u Nišu • turizmologa sa iskustvom • tekstilni radnici 2007. godine. Poznata je po tome sto je jedna od pr- Zaposleni u niškoj filijali NSZ kažu da je najveća po- • varioca • ekonomski tehničar vih Kancelarija za mlade u Srbiji. Kancelarija za mlade u tražnja za iskusnim zanatlijama (automehaničarima, va- • farmaceuta. • elektro tehničar Loznici je širom Srbije poznata po svom radu i vrednim i riocima), vozačima, kozmetičarima, profesorima stra- • trgovac aktivnim mladim ljudima. nih jezika, matematičarima, programerima i marketing Podaci sedišta NSZ u Nišu pokazuju da pored lica bez Prema iskustvu i predviđanju Nacionalne službe za za- Vršnjački karijerni savetnici za informisanje Kancelarije agentima. NSZ ističe da poslodavci većinom traže rad- ikakvog zanimanja i stručne spreme najviše nezaposle- pošljavanje u narednom periodu biće najtraženiji poslo- za mlade u Loznici su: Marina Marinković i Nikola Polić. nike sa iskustvom. Najveća ponuda u odnosu na potra- nih sa stručnom spremom: vi menadžera i ovlašćenog računovodje.  Oni će počev od 26. februara držati konsultacije sva- žnju tokom 2009. ostvarena je za sledeće poslove: • Maturant gimnazije Između ostalog, kao  perspektivna zanimanja u bu- kog drugog petka od 13:30 do 15h, u prostorijama • građevinski manipulant • Ekonomski tehničar dućnosti stručnjaci navode i poslove: Kancelarije za mlade. Svi zainteresovani treba da zakažu • pomoćni prodavac • Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, ban- • Komerciјalista posetu puteme telefona ili imejla. • profesor nemačkog jezika (i drugih stranih jezika, karstvo i finansije • Saradnik za prodaju svih vrsta osiguranja sem engleskog) • Prodavac • Elektroničara i programera Niš • farmaceutski tehničar • Profesora u školi • magacioner Pored ovih podataka, u Niš je drugi po veličini grad u Srbiji. Nalazi u niškoj ko- • profesor geografije NSZ kažu da je u opštinama Podaci sedišta NSZ u Loznici pokazuju da pored lica tlini uz ušće Nišave u Južnu Moravu. Područje grada za- • profesor matematike i matematičar Niša velika ponuda kako bez ikakvog zanimanja i stručne spreme najviše neza- hvata površinu od 597 km2, na kome se nalaze Niš, Niška • vozač motornih vozila pravnika tako i lekara (koji poslenih sa stručnom spremom: Banja i 68 prigradskih naselja. Na užem gradskom po- • profesor biologije. nisu specijalisti), medicin- • Maturant gimnazije dručju živi preko 250.000 stanovnika. skih sestara bez dodatnih • Ekonomski tehničar Tokom pregleda oglasa za posao za prethodnu go- kvalifikacija i elektroničara • Prodavac  1. Obrazovanje u Nišu dinu zaključujemo da su u Nišu najtraženiji bili poslovi bez iskustva. Niš je univerzitetski centar u kome se pored 19 agenta prodaje, menadžera, promotera - prodavaca sa 3. Pomoć pri planiranju karijere u Loznici srednjih škola nalazi I 13 različitih fakulteta, prirod- određenim specifikacijama, profesora u srednjim škola- Za one koji ne nadju po- Filijala NSZ nih, društvenih, tehničkih, humanističkih I umetnič- ma i programera sa iskustvom. sao odmah po završenoj Adresa: Kneza Miloša, 3 kih oblasti. Više podataka o fakultetima koji su dostu- Između ostalog, kao perspektivna zanimanja u bu- školi, preporučuju se pro- Telefon: (015) 879 700 pni u Nišu može se dobiti na stranici Univerziteta u Nišu: dućnosti stručnjaci navode i poslove: grami zapošljavanja priprav- Kancelarija za mlade http://www.ni.ac.rs/. Studenti koji nisu iz Niša, a odabe- • inženjera zaštite životne sredine nika u firmama koji finasira Karađorđeva 2, 15300 Loznica, Srbija ru ovaj grad za dalje usavršavanje, mogu konkurisati za • elektroničara i programera Nacionalna služba za zapo- Imejl: kancelarija_za_mlade_lo@hotmail.com stanovanje u nekom od studentksih domova. • radnika automobilske industrije šljavanje. Osim toga predla- Telefon: 015/893-758; 015/898-400 • profesora u školi žu se i programi Centra za 20 21
 12. 12. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera socijalni rad, kao i poslovi na javnim radovima. Takođe, za Novi Pazar 3. Pomoć pri planiranju karijere u Novom Pazaru 2. Zapošljavanje u Novom Sadu one koji ne nađu posao u struci, a smatraju da bi sa nekim KZM Novi Pazar: Analizom tržišta rada za teritoriju Novog Sada može dodatnim znanjem mogli da nadju posao, Nacionalna slu- Novi Pazar danas broji 120.000 stanovnika, a lociran Adresa: Ul. Šabana Koče 89 se doći do zaključka da su među najtraženijim poslovi- žba za zapošljavanje organizuje kurseve za doškolovavan- je u zvezdastoj dolini rijeka Jošanice, Raške, Deževske Telefon: 020/312-233 ma oni koji spadaju u oblast administracije, računovod- je u određenim oblastima. i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496m. Nalazi se u re- Imejl: mladi@novipazar.org.rs stva i ekonomije. Takođe vrlo su traženi i profesori ra- gionu Raške Oblasti. Po podacima iz oktobra 2009. 49% Veb: http://www.youthoffice.net znih profila, uglavnom za rad na određeno vreme. Među 3. Mogućnost za planiranje karijere u Nišu populacije Novog Pazara čine mladi. Radno vreme: 09h do 17h onima koji su manje traženi su svakako poslovi iz obla- Filijala NSZ Vršnjački savetnik za karijeru: Azrudin Pećanin sti društveno-humanističkih nauka, za kojima vlada ma- Adresa: Ratka Vukićevića 3, a 1. Obrazovanje u Novom Pazaru nja potražnja. Telefon: (018) 502 900 U Novom Pazaru postoje 4 srednje škole i to gimnazi- NSZ Novi Pazar: Savetnike za planiranje karijere pri NSZ možete naći ja, ekonomska, tehnička i škola za dizajn tekstila i kože. Adresa: Ul. Šabana Koče 80 Neke od poslova koji su naj- na adresi Bulevar Nemanjića 67a, lokal 58, Zona I. Za one koji se opredele za studije na raspolaganju ima- Telefon: 020/330-029 traženiji u oblasti administra- Kancelarija za mlade ju Državni univerzitet, kao i privatni Internacionalni uni- Imejl: sselimovic@nsz.gov.rs cije, računovodstva i ekono- Vršnjački karijerni savetnik za informisanje Regionalne verzitet u Novom Pazaru. Veb: http://www.nsz.gov.rs/page/contact/ mije mogu se obavljati i sa kancelarije u Nišu je Marija Stanojević. Ona će održavati srhtml?view=department&departmentId=2 završenom SSS. To su uglav- konsultacije sa mladima i pomagati im u traženju infor- Radno vreme: 07:30h do 15:30h nom poslovi knjigovođe i ra- 2. Zapošljavanje u Novom Pazaru macija vezanim za profesionalnu budućnost. Od 19. fe- čunovođe, ekonomiste i me- Novi Pazar, kao grad mladih, jeste područje sa najve- bruara 2010. konsultacije će se održavati svakog drugog Novi Sad nadžera, s tim što je za neka ćim brojem nezaposljenih u Srbiji, samim tim i procenat utorka od 11:30h do 13h u prostorijama Kancelarije za potrebna i odgovarajuća licen- mladih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje mlade. Oni koji žele da dobijaju informacije preko imej- Grad Novi Sad nalazi se u Južno Bačkom Okrugu AP ca kako bi posao mogao da se je veliki. Ipak, nije nemoguće naći posao. la mogu se upisati na kontakt listu u Kancelariji za mlade Vojvodine. Novi Sad ima površinu od 699 km2, kao i 16 obavlja u potpunosti isprav- koja se nalazi na adresi Vožda Karađorđa 14/5 ili poslati naselja. Broj Stanovnika je 299.924. Prosečna zarada bez no. Većina ovih poslova ne za- U Novom Pazaru najveći procenat mesta koja se nude email na adresu karijer.savetnik@gmail.com. doprinosa iznosi 32.500 dinara. hteva mnogo iskustva. Poslovi jesu za obućarsku i tekstilnu industriju, a u ovim oblasti- poput finansijskog direktora, diplomiranog ekonomiste, ma traži se srednja stručna sprema. Pored toga, ponu- Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, Univer- 1. Obrazovanje u Novom Sadu šefa prodavnice, zahtevaju VSS, a neki zahtevaju i po- da poslova postoji i u ekonomskom sektoru, bankarstvu zitet u Nišu U Novom Sadu ima 35 osnovnih,18 srednjih, 5 viših trebnu licencu. Važno je istaći da ovi poslovi nose i veću i trgovini. Manja tražnja postoji u oblastima društvenih Adresa: Univerzitetski trg 2, Niš nauka. skola i 19 fakulteta u sklopu novosadskog Univerziteta, odgovornost,i manju količinu slobodnog vremena. Za Telefon: +381 18 257 526 sa ukupno 34.500 studenata. Pored državnog univerzite- ove poslove uglavnom je potrebno radno iskustvo, i to u Imejl: karijera@junis.ni.ac.rs ta u Novom Sadu postoji I veliki broj privatnih fakulteta. većini slučajeva minimum 5 godina. Veb: www.karijera.ni.ac.rs 22 23
 13. 13. Vo dič za pla ni ra nje ka ri je re i za po šlja va nje mla dih u Sr bi ji Tvoja karijera Što se tiče poslova društveno-humanističkih nauka, na evidenciji NSZ. Problematiku izbora buduće škole ili Obrenovac kvalifikovane osobe, pomoćne radnike i inženjere (ma- oni su retki na berzi rada. Punuda poslova za zanimanja profesije NSZ rešava i kroz organizovanje sajmova obra- šinske i elektro inženjere). kao što su antropolog, istoričar, sociolog i politikolog su zovanja i više seminara (treninga) za ljude koji su bez Opština Obrenovac - grad Beograd prema popisu iz  sve ređa. Oglasi za ova zanimanja se objavljuju 2-3 puta posla, a u skladu sa aktivnim merama tržišta rada često 2002. godine ima 70.975 stanovnika. Ukupan broj mla- 3. Pomoć pri planiranju karijere u Obrenovcu godišnje, ali zbog velikog broja ljudi koji imaju ova zva- su polaznici istih mlađi ljudi. dih, prema popisu iz 2002 godine, uzrasta 14 - 30 godi- Kancelarija za mlade Obrenovac nja, dešava se da se na konkurs javi i po 80-120 ljudi. na jeste 15.091, od čega su žene 7.369, a muškarci 7.722. Adresa: SKC Obrenovac , Kralja Aleksandra 5 Takođe, velika većina konkursa zahteva radno iskustvo Kontakt telefon NSZ-a u Novom Sadu je 021-4890-842. Telefon: 011/ 8724 025 na sličnim poslovima. 1. Obrazovanje u Obrenovcu Vršnjačka savetnica za karijeru: Jelena Matić Kancelarija za mlade Na teritoriji GO Obrenovac postoje tri srednje škole: Imejl savetnice: jell_ena_93@hotmail.com Dakle, nakon sveukupne analize može se zaključiti Savetnik za karijerno informisanje je Pajazit Pomak. Gimnazija, Poljoprivredno hemijska škola i Tehnička ško- da je situacija na tržištu rada za mlade u Novom Sadu Kontakt telefon: 062-716-504 la. Mladi iz Obrenovca koji odaberu da studiraju obično Pančevo delimično povoljna, jer su novosadske srednje škole i izaberu Beograd, koji je udaljen svega pola sata vožnje. fakulteti u saradnji sa NSZ pratile tržište, te sada uglav- Opština Pančevo se nalazi u Južnobanatskom okrugu, nom postoji većina potrebnh profila koji zadovoljavaju 2. Zapošljavanje u Obrenovcu AP Vojvodine. U samom gradu živi 76.654 ljudi, a na po- uslove za rad. Međutim i dalje postoji velika neinformi- Sudeći po informacijama dobijenim u lokalnoj filija- dručju opštine 130.280. Po podacima iz 2004. grad zau- sanost mladih o tome za šta da se školuju i gde mogu li NSZ u Obrenovcu tokom ove godine na teritoriji op- zima površinu od 759 km². U naselju Pančevo živi 62516 da se zaposle. štine Obrenovac najviše su u ponudi zanimanja za sle- punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva deće profile: iznosi 39,3 godina. Broj mladih se ne zna tačno, ali se 3. Pomoć pri planiranju karijere u Novom Sadu • bravari procenjuje da ih ima oko 20%. Nacionalna služba za zapošljavanje • zidari Filijala službe, ili preciznije Odsek za profesionalnu • mašinski inženjeri 1. Obrazovanje u Pančevu orijentaciju i planiranje karijere u Filijali Novi Sad, jeste • elektroinženjeri U Pančevu postoji 8 srednjih škola i to gimnazija, eko- otvoren za rad sa klijentima koji donose odluke iz do- • profesori engleskog jezika nomko-trgovačka, medicinska, poljoprivredna, elek- mena planiranja karijere. Usluge su individualne – save- • tesari. trotehnička, tehnička, muzička i mašinska. Oni koji žele tovanje o izboru poslova ili o sticanju znanja i/ili vešti- da nastave školovanje mogu da studiraju na stomato- na. U Novom Sadu su 2 psihologa, u Bačkoj Palanci 1 Na evidenciji nezaposlenih lica najviše ima osoba sa loškom, pravnom, fakultetu za menadžment i poslov- i u Vrbasu 1. U fokusu svakodnevnih aktivnosti su teže IV stepenom stručne spreme (hemijski tehničar, poljo- nu ekonomiju, fakultetu humanističkih nauka, fakulte- zapošljivi. Kako se broj zahteva za selekcijama povećao, privredni tehničar). Na teritoriji opštine Obrenovac u tu za informatiku i informacione tehnologije, kao i na uvedeni su grupni oblici rada sa nezaposlenima. Tako toku sledećih godina, po mišljenju diretkorke filijale, Internacionalnom univerzitetu iz Novog Pazara sa de- je «preventiva» ostala dostupna samo mladima koji su najviše posla će biti u građevinskoj struci, za varioce, ne- partmanom u Pančevu. 24 25

×