Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

slide_xay_dung_nen_duong_ths_nguyen_bien_cuong_0678.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

slide_xay_dung_nen_duong_ths_nguyen_bien_cuong_0678.pdf

 1. 1. 1 1 Đ Đạ ại h i họ ọc Đ c Đà à N Nẵ ẵng ng Trư Trườ ờng Đ ng Đạ ại h i họ ọc B c Bá ách Khoa ch Khoa Khoa Xây d Khoa Xây dự ựng C ng Cầ ầu Đư u Đườ ờng ng B Bộ ộ môn môn : : Đư Đườ ờng ô tô & ng ô tô & đư đườ ờng th ng thà ành ph nh phố ố XÂY D XÂY DỰ ỰNG N NG NỀ ỀN ĐƯ N ĐƯỜ ỜNG NG Biên so Biên soạ ạn : Th.S Nguy n : Th.S Nguyễ ễn Biên Cương n Biên Cương Tel :0913.401.627 Tel :0913.401.627 E E- -mail:biencuongnguyen@walla.com mail:biencuongnguyen@walla.com Đ Đà à N Nẵ ẵng, 2005 ng, 2005 B BÀ ÀI GI I GIẢ ẢNG NG
 2. 2. 2 2 N NỘ ỘI DUNG I DUNG 1. 1. C Cá ác v c vấ ấn đ n đề ề chung chung 2. 2. Kh Khá ái ni i niệ ệm chung v m chung về ề xây d xây dự ựng n ng nề ền đư n đườ ờng ng 3. 3. Công t Công tá ác chu c chuẩ ẩn b n bị ị thi công n thi công nề ền đư n đườ ờng ng 4. 4. C Cá ác phương c phương á án thi công n n thi công nề ền đư n đườ ờng ng 5. 5. Công t Công tá ác đ c đầ ầm n m né én đ n đấ ất n t nề ền đư n đườ ờng ng 6. 6. Thi công n Thi công nề ền đư n đườ ờng b ng bằ ằng m ng má áy y 7. 7. Thi công n Thi công nề ền đư n đườ ờng b ng bằ ằng n ng nổ ổ ph phá á 8. 8. Thi công n Thi công nề ền đư n đườ ờng trong c ng trong cá ác trư c trườ ờng h ng hợ ợp p đ đặ ặc bi c biệ ệt t 9. 9. Công t Công tá ác ho c hoà àn thi n thiệ ện & gia c n & gia cố ố taluy taluy
 3. 3. 3 3 1. 1. C Cá ác v c vấ ấn đ n đề ề chung chung 2. 2. Kh Khá ái ni i niệ ệm chung v m chung về ề xây d xây dự ựng n ng nề ền đư n đườ ờng ng 3. 3. Công t Công tá ác chu c chuẩ ẩn b n bị ị thi công n thi công nề ền đư n đườ ờng ng 4. 4. C Cá ác phương c phương á án thi công n n thi công nề ền đư n đườ ờng ng 5. 5. Công t Công tá ác đ c đầ ầm n m né én đ n đấ ất n t nề ền đư n đườ ờng ng 6. 6. Thi công n Thi công nề ền đư n đườ ờng b ng bằ ằng m ng má áy y 7. 7. Thi công n Thi công nề ền đư n đườ ờng b ng bằ ằng n ng nổ ổ ph phá á 8. 8. Thi công n Thi công nề ền đư n đườ ờng trong c ng trong cá ác trư c trườ ờng h ng hợ ợp p đ đặ ặc bi c biệ ệt t 9. 9. Công t Công tá ác ho c hoà àn thi n thiệ ện & gia c n & gia cố ố taluy taluy
 4. 4. 4 4 1. Kh 1. Khá ái ni i niệ ệm v m về ề xây d xây dự ựng đư ng đườ ờng : ng : Xây d Xây dự ựng đư ng đườ ờng l ng là à m mộ ột công t t công tá ác bao g c bao gồ ồm r m rấ ất t nhi nhiề ều công vi u công việ ệc kh c khá ác nhau, nh c nhau, nhằ ằm ho m hoà àn n th thà ành c nh cá ác h c hạ ạng m ng mụ ục công tr c công trì ình c nh có ó trong đ trong đồ ồ á án thi n thiế ết k t kế ế đư đườ ờng. ng. C Cá ác công t c công tá ác c ấ ấy c y có ó th thể ể r rấ ất kh t khá ác nhau, song c c nhau, song có ó th thể ể kh khá ái qu i quá át th t thà ành 3 lo nh 3 loạ ại : i : - - S Sả ản xu n xuấ ất & cung c t & cung cấ ấp c p cá ác lo c loạ ại nguyên v i nguyên vậ ật li t liệ ệu u cho c cho cá ác khâu thi công. c khâu thi công. - - K Kỹ ỹ thu thuậ ật thi công c t thi công cá ác h c hạ ạng m ng mụ ục công tr c công trì ình. nh. - - T Tổ ổ ch chứ ức thi công t c thi công tá ác h c hạ ạng m ng mụ ục công tr c công trì ình. nh. Ti Tiế ết 1.1. N t 1.1. Nộ ội dung môn h i dung môn họ ọc c
 5. 5. 5 5 2. N 2. Nộ ội dung môn h i dung môn họ ọc : c : Theo c Theo cá ác n c nộ ội dung trên, gi i dung trên, giá áo tr o trì ình Xây d nh Xây dự ựng ng đư đườ ờng đư ng đượ ợc chia l c chia là àm 4 ph m 4 phầ ần : n : - - C Cá ác x c xí í nghi nghiệ ệp ph p phụ ục v c vụ ụ xây d xây dự ựng đư ng đườ ờng. ng. - - K Kỹ ỹ thu thuậ ật thi công n t thi công nề ền đư n đườ ờng. ng. - - K Kỹ ỹ thu thuậ ật thi công m t thi công mặ ặt đư t đườ ờng. ng. - - T Tổ ổ ch chứ ức thi công. c thi công.
 6. 6. 6 6 M MỘ ỘT S T SỐ Ố HÌNH HÌNH Ả ẢNH V NH VỀ Ề CÔNG T CÔNG TÁ ÁC XÂY D C XÂY DỰ ỰNG ĐƯ NG ĐƯỜ ỜNG NG Ô TÔ Ô TÔ
 7. 7. 7 7 Khai th Khai thá ác & c & gia công đ gia công đá á ở ở m mỏ ỏ đ đá á Nam H Nam Hả ải Vân i Vân ( t ( tổ ổng công ty Sông Đ ng công ty Sông Đà à ) )
 8. 8. 8 8 S Sả ản xu n xuấ ất c t cấ ấp ph p phố ối i
 9. 9. 9 9 Gia công nh Gia công nhự ựa đư a đườ ờng ng
 10. 10. 10 10 Ch Chế ế t tạ ạo h o hỗ ỗn h n hợ ợp BTXM thi công h p BTXM thi công hầ ầm H m Hả ải Vân i Vân
 11. 11. 11 11 S Sả ản xu n xuấ ất BTN t BTN ở ở Th Thá ái Lan i Lan
 12. 12. 12 12 Tr Trạ ạm tr m trộ ộn s n sả ản xu n xuấ ất BTN pô t BTN pô- -li li- -me me
 13. 13. 13 13 Thi công m Thi công mở ở r rộ ộng n ng nề ền n - - m mặ ặt đư t đườ ờng ng
 14. 14. 14 14 Thi công l Thi công lớ ớp m p mó óng (Base) d ng (Base) dự ự á án ADB3 n ADB3
 15. 15. 15 15 Tư Tướ ới l i lớ ớp nh p nhự ựa t a tạ ạo d o dí ính b nh bá ám m
 16. 16. 16 16 Dây chuy Dây chuyề ền thi công l n thi công lớ ớp l p lá áng nh ng nhự ựa a
 17. 17. 17 17 R Rả ải đ i đá á b bằ ằng thi ng thiế ết b t bị ị chuyên d chuyên dù ùng ng
 18. 18. 18 18 Dây chuy Dây chuyề ền thi công l n thi công lớ ớp l p lá áng nh ng nhự ựa a
 19. 19. 19 19 Dây chuy Dây chuyề ền thi công l n thi công lớ ớp base c p base cấ ấp ph p phố ối thiên nhiên i thiên nhiên t tạ ại C i Cộ ộng hòa DCND L ng hòa DCND Là ào o
 20. 20. 20 20 Dây chuy Dây chuyề ền thi công l n thi công lớ ớp bêtông nh p bêtông nhự ựa a

×