Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa

Miodrag Vukovic, PhD
Miodrag Vukovic, PhDSenior Consultant and Executive Director at Conseko doo à Fakultet za projektni i inovacioni menadzment (FAPIM)

Rad prikazuje mogućnost za povezivanje perofmansi procesa organizacije, ciljeva i ostvarenih vrednosti, sa ciljevima kvaliteta organizacije.

Ciljeva kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa

     Linking quality objectives and process performances

     Miodrag Vuković, Conseko d.o.o (www.iso-standardi.co.rs)

Rezime

Unapređenja u ogranizaciji kroz ostvarenje ciljeva kvaliteta i poboljšavanje
procesa često se odvojeno tretiraju. U radu se prikazuje način na koji poslovni
procesi mogu da se unapređuju u skladu sa ostvarenjem ciljeva kvaliteta,
kako bi se usaglasili napori za poboljšanjima. Kroz teorijsko razmatranje i
jedan primer prikazuje se kako se ciljevi kvaliteta ostvaruju putem
unapređivanja procesa.

Resume

Improvements in organization through quality objectives and process
improvements are often treated separately. This article describes the way
business processes should be agreed with quality objectives in order to align
efforts for improvements. Through theoretical considerations and one
example it is shown the realization of quality objectives by process
improvements.

1. Ciljevi kvaliteta

Pre nego što menadžment pristupi utvrđivanju poslovnih ciljeva, on sagledava koje
su najvažnije potrebe koje organizacija treba da ispunjava, odnosno u koje svrhe
preduzeće posluje. Iz sagledavanja tih potreba proističu poslovni ciljevi, koji daju
odgovor na pitanje kuda firma želi da ide u bližoj ili daljoj budućnosti.
Uspostavljanje ciljeva značajnih za poslovanje firme je kritično za uspeh.
Zabeležen je slučaj sa kraja sedamdesetih kada se jedna velika američka kompanija
obratila za pomoć Demingu, pošto su prethodne godine svih dvadeset dva
potpredsednika ostvarili sve ciljeve, a kompanija zabeležila gubitak 4 milijarde
dolara. Važno je da poslovni ciljevi budu ostvarljivi, ali njihova je svrha da
obezbede dobre pozicije firmi u bliskoj budućnosti.
Šta su ciljevi kvaliteta?
Standard ISO 9000 je definisao da su ciljevi kvaliteta ono što se želi postići u vezi
sa kvalitetom. Pojam ciljeva kvaliteta se ređe pojavljuje u knjigama iz oblasti
menadžmenta. U zavisnosti od svrhe poslovanja, ciljevi kvaliteta ne predstavljaju
najviše poslovne ciljeve, već su češće deo strategije da se poslovni ciljevi ostvare.
Njihova svrha je povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća, unapređivanjem
procesa, kvaliteta proizvoda i odnosa prema kupcima.
Ciljevi kvaliteta odnose se na nešto što se želi poboljšati unutar preduzeća. Ta
poboljšanja mogu biti skokovita (eng. breakthrough) i kao takva su u fokusu
strateškog plana najvišeg rukovodstva, ali može ih biti samo nekoliko. Kontinualna
poboljšanja mogu biti brojna, a ostvaruju se na lokalnom nivou unutar organizacije,
pošto su usaglašena sa postavljenim višim ciljevima i svrhom poslovanja.
Kao ciljevi kvaliteta često se ističu: povećanje zadovoljenja kupaca, smanjenje
učešća dorada ili primedbi korisnika, skraćenje trajanja razvoja, povećanje
predloga inovacija i dr. Ciljevi kvaliteta dalje mogu da se planiraju po poslovnim
funkcijama i procesima.
Prilikom postavljanja ciljeva važno je istaći sledeće:
1) poželjno je postići što širi konsenzus rukovodstva oko ciljeva
2) ciljevi se neće ostvariti kada se pokušaju ostvariti bez neophodnih znanja i
   umeća (treba imati ciljeve, ali i metode da se ostvare)
3) potrebna je predanost ostvarenju ciljeva
4) imati previše ciljeva jednako je loše kao uopšte ih nemati.
Ostvarenje ciljeva ne može se prepustiti slučaju. Novi standard ISO 9001 zahteva
da se uspostave planovi za ostvarenje ciljeva. Ovi planovi treba da uključuju
odgovornosti vlasnika procesa za sprovođenje potrebnih aktivnosti. Pri planiranju
treba da se preispita nivo kometentnosti za dobro izvođenje aktivnosti. Ako one ne
postoje, u sklopu plana treba ih pribaviti.
Takođe treba imati u vidu da se ciljevi kvaliteta definišu tako da budu jasni,
merljivi, ostvarljivi, vremenski određeni i izazovni.

2. Merenje performansi procesa

Performanse procesa ukazuju koliko dobro se proces izvodi. Način na koji se
obavljaju procesi odražava se negativno ili pozitivno na poslovne rezultate. Potreba
za uspostavljanjem merljivih performansi proističe od toga što se ne može
upravljati nečim što se ne meri.
Merenje performansi procesa utiče na bolje razumevanje procesa, bolju kontrolu
procesa, bolje delegiranje odgovornosti, usaglašavanje sa poslovnim ciljevima,
sagledavanje postignutog i priznavanje rezultata.
Performanse treba meriti ne samo da bi se sagledao rezultat. Iskaz o tome dao je
Deming rečenicom da "merenje produktivnosti ne vodi povećanju produktivnosti".
Merenje performansi procesa ne treba da se odvija samo za sebe, niti ima potrebe
da se tehnike merenja procesa koriste separatno od onih za stalna poboljšavanja ili
reinženjering.
Performanse se prate da bi se održavale u okviru postavljenih granica ili
poboljšavale ka ciljnim vrednostima.
Merenje performansi procesa može da se obavlja sa nekoliko aspekata: kvalitet,
troškovi, vremenski ciklusi, količina, produktivnost, uticaj na životnu sredinu.
Jedan od načina da se ustanove mere za performanse procesa je posmatranje
procesa preko njegove mape, odnosno dijagrama toka. Mere performansi procesa
se mogu identifikovati na mestima granica među ogranizacionim delovima. Mere
performansi procesa takođe je značajno identifkovati posmatranjem procesa iz
perspektive kupca.
Ne treba biti zabrinut ako izmerene performanse procesa odmah ne zadovoljavaju
kriterijume. Postoji izreka da "ako svaki put uspevate da pogodite metu, ili je meta
previše blizu ili je prevelika".
Rezultati performansi procesa treba da budu pod stalnim praćenjem rukovodstva.
Procesi koji se ne prate neće se poboljšati sami od sebe, ako rukovodstvo za njih
nije uspostavilo jasan cilj i ne omogućuje i pritiska sprovođenje poboljšanja.

3. Povezivanje ciljeva kvaliteta sa performansama procesa

Merenje procesa pruža evidenciju kojom se podržavaju ciljevi organizacije. Pre
svega važno je pratiti one performanse koje su najznačajnije za poslovne rezultate
preduzeća.
U preduzećima je veoma teško moguće da se uporedno poboljšavaju svi procesi, a
još manje sve performanse procesa. Usled limita vremena i resursa, a imajući u
vidu da performanse nisu sve podjednako važne, treba usmeriti napore na
poboljšavanje performansi koje su u funkciji ostvarenja ciljeva. Samo neke od
mogućeg izbora mera performansi procesa su ključne za poslovne rezultate. Oko
ključnih performansi treba postići                      Nabavka


                                                Proizvodnja
                                            Razvoj


                                                       Prodaja
                       Ključni procesi
                                Planiranje


saglasnost rukovodstva. Balanced
Scorecard je na primer alat koji
omogućuje izdvajanje ključnih Ciljevi
performansi procesa i usaglaševa
ih sa ukupnom strategijom
poslovanja.              Smanjenje nedostataka   
Matrica na slici 1 predstavlja pri prijemu
grafički   prikaz   kojim  se Smanjenje reklamacija        ∆
prepoznaju veze između ciljeva Resertifikacija      prema ∆    
kvaliteta i procesa koji doprinose ISO 9001
njihovom ostvarenju. Ova analiza Primena HACCP-a            ∆ 
daje mogućnost da se sagleda koje   Legenda:
procese treba kontrolisati da bi se Korelacija ciljeva i procesa
ostvarili ciljevi kvaliteta.      izrazita
Dijagram međuzavisnosti je jedan  umerena
od jednostavnih načina za ∆ slaba
sagledavanje    veze    između
performansi procesa i ciljeva. U Tabela 1. Procesi koji podržavaju ostvarenje
odnosu na posmatrani cilj, imajući          ciljeva kvaliteta
u vidu procese koji imaju uticaj na
njegovo ostvarenje, pokušavaju se utvrditi merljive performanse procesa koje će
uticati na ostvarenje cilja. Dijagram na slici prikazuje uticaj performansi procesa na
postavljeni cilj smanjenja pojave nedostataka nabavljenih materijala.

                 Smanjenje procenta
                  nedostataka
                  nabavljenih
                   materijala
                 Povećanje procenta         Ostvarenje plana za
                  nabavke od             smanjenje
 Smanjenje hitnih
                  verifikovanih           nedostataka pri
  porudžbina
                   dobavljača              prijemu
     Slika 1. Dijagram međuzavisnosti cilja kvaliteta i performansi procesa

Performanse procesa mogu biti ciljevi kvaliteta za pojedine sektore ili odeljenja
preduzeća. Neki od tipičnih primera su performansa procenta hitnih porudžbina
koja može biti cilj kvaliteta za pripremu proizvodnje, ili procenat nabavke
materijala od verifikovanih dobavljača kao merljiva performansa za odeljenje
nabavke.

4. PRIMER OSTVARENJA CILJA KVALITETA VEZANOG ZA
  SMANJENJE ŠKARTA U PROCESU PAKOVANJA

Preduzeće Štark a.d. je postavilo za cilj kvaliteta da se u 2002. godini smanje
gubici u delu ambalaže za 10%. Ovaj cilj bilo je moguće ostvariti smanjenjem
procenta otpada ambalaže u procesima pakovanja. U daljem tekstu prikazuje se
kako je problem identifikovan i na koji način je rešavan.
Tokom 2000. i 2001. godine praćena su odstupanja utrošaka ambalaže u odnosu na
normative materijala. Ukupna vrednost odstupanja za celu 2001. godinu iznosila je
3.18% više nego što je normativima predviđeno, ili u finansijskom iznosu
4.608.000 dinara. Uobičajena praksa u Štarku je da se prikaže najvećih 10
odstupanja koja su proizvela najveći uticaj na ostvarene performanse. Najvećih 10
odstupanja po finansijskom iznosu prikazana su na tabeli 2.
Dalja analiza je pokazala da su među prikazanih 10 najvećih odstupanja utrošaka
ambalaže, kod tri artikla odstupanja nastala tokom procesa pakovanja na istovetnoj
mašini za pakovanje. Udeo odstupanja kod ovog procesa pakovanja je 17% od
prikazanih 10 najvećih gubitaka. Prosečno odstupanje u odnosu na normativ na
ovom procesu pakovanja iznosilo je 8.85%.
Postaviljeni cilj da se u 2002. godini smanje gubici u delu ambalaže za 10% u
znatnoj meri mogao se ostvariti smanjenjem škarta pri ustanovljenom procesu
pakovanja deserata.
Odstupanje           Odstupanje u
                        (kg ili kom)  Odstupanje   odnosu na
   ŠIfra  Naziv                        (dinar)   normativ (%)
   230001 SAM.PVC 50X66MM           39032 kom     858.704      58.75
   221117 PP ST TRAKA SMOKI 50G.         7723 kg    898.957      6.93
   221228 PP FOLIJA NO PROBLEM           695 kg    274.528      10.9
   221236 DUPLEX TRAKA KOKODU           482 kg    220.986      17.7
   221227 METALIZE TRAKA ZA-ZA           457 kg    167.814      8.00
   221233 DUPLEKS TRAKA SWEET            264 kg    106.702      4.73
   221110 PP ST.TRAKA BANANA           1651 kg    152.060      4.98
   221235 DUPLEX FOLIJA ZA FAZON          384 kg    88.764      3.94
   224023 KUTIJA KARMEN 150 g         37375 kom     66.528      3.05
   221131 PP TRAKA "ZEKA" 25G           729 kg     64.970      18.86
                          Ukupno:   2.900.013 dinara

         Tabela 2. Najvećih 10 odstupanja u utošku ambalaže

Nakon toga, pristupilo se prikupljanju i analizi podataka o otpadu ambalaže na
pakovanju deserata. Radi analize, sabrani su podaci prikupljani tokom prva 4
meseca 2002 godine. Na prvi pogled, dobijeni podaci nisu ukazivali na moguće
razloge nastanka otpada. Na
posmatranom       problemu     % otpada u odnosu na proizvodnju
primenjena    je   metoda             Sweet-a
stratifikacije radi utvrđivanja
                  % otpada
uzroka    pojave    otpada   20.00
ambalaže     u    procesu   15.00
pakovanja deserata.
                   10.00
Nakon daljeg sagledavanja
podataka   došlo   se  do   5.00

pretpostavke da ukoliko je       0.00
proizvodnja      određenog        3.26   38.03  50.84  58.06
meseca veća, to će biti manji              Proizvodnja (t )
otpad pri pakovanju. Potom je
izvršena stratifikacija otpada
u   odnosu    na   obim
proizvodnje. Obrađeni podaci   Slika 2. Otpad folije na pakovanju u zavisnosti od
                         obima proizvodnje
prikazani su na dijagramu na
sl. 2.
4.1. Zaključak analize
Izvršeni postupak stratifikacije ukazao je na zaključak da kada je proizvodnja
određenog proizvoda u toku meseca manja, veći je i procenat otpada folije.
Nakon što se došlo do prikazanog zaključka pristupilo se daljoj analizi problema i
mogućnostima njegovog rešavanja.
Otkrivanjem stvarnog uzroka smanjen je procenat škarta koji je praćen na
godišenjm nivou. U procesu pakovanja ustanovljeno je objašnjenje za ovakvu
pojavu, a to je podešavanje mašine za pakovanje koja se obavljaju nakon prekida
rada, prilikom čega nastaju velike količine otpada (škarta) folije.
Da bi se pojava otpada ubuduće
smanjila preduzete su dve važne       Odstupanja troškova am balaže po
mere:   optimizacija  planova           godinam a
proizvodnje i obuka radnika na
mašini za pakovanje.            6.00%                   Rel. odstupanje (%)
4.2. Ostvareni efekti                    4.00%
Smanjenjem     gubitaka   na
                    2.00%
pakovanja deserata ostvareno je
značajno smanjenje gubitaka u      0.00%
delu ambalaže, odnosno neto           1998. 1999. 2000. 2001. 2002
ušteda u iznosu 1.034.000 dinara              Godina
u 2002. godini. Odstupanja
utrošaka folije na pakovanju, nisu
više bila među prvih 10 najvećih Slika 3. Otpad folije na pakovanju Sweet-a u
odstupanja. Time je ostvaren cilj zavisnosti od obima proizvodnje
kvaliteta u 2002. godini.

5. Zaključak

Kroz prikaz teorijskih razmatranja i na pokazanom primeru sagledano je na koji
način performanse procesa utiču na ostvarenje ciljeva kvaliteta. Korišćenje
rezultata ovog rada pomoći će u budućim naporima za realizaciju ciljeva kvaliteta
putem unapređivanja procesa.

6. Literatura

1. Business: The Ultimate Resource, Perseus Publishing USA 2002, st.2172
2. Kaydos Will, Operational Performance Measurement: Increasing Total
  Productivity, CRC Press LLC, USA 1999, st. 245
3. Michael Cowley, Ellen Domb, Beyond Strategic Vision, Effective Corporate
  Action with Hoshin Planning, Butterworth-Heinemann USA 1997, st. 245
4. Vuković Miodrag, mr. Marković Nenad, "Integracija Balanced Scorecard-a i
  modela poslovne izvrsnosti”, SQM 2002, Herceg-Novi 2002. st.52-56

Recommandé

Strategijsko planiranje par
Strategijsko planiranjeStrategijsko planiranje
Strategijsko planiranjeKarlo asdasdasd
5.3K vues27 diapositives
For mulario spc-02 par
For mulario spc-02For mulario spc-02
For mulario spc-02Edgar Mata
12.4K vues2 diapositives
Animation par
AnimationAnimation
AnimationBaaya Badrakh
2.3K vues16 diapositives
Gasno zavarivanje par
Gasno zavarivanjeGasno zavarivanje
Gasno zavarivanjeigoriv
5.2K vues11 diapositives
приготування марципану par
приготування марципануприготування марципану
приготування марципануkostyuchik
4.6K vues30 diapositives
01 -uvod_u_cnc_tehnologiju par
01 -uvod_u_cnc_tehnologiju01 -uvod_u_cnc_tehnologiju
01 -uvod_u_cnc_tehnologijuKosara Zivgovic
1.5K vues20 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa

Uloga najviseg menadzmenta u qms par
Uloga najviseg menadzmenta u qmsUloga najviseg menadzmenta u qms
Uloga najviseg menadzmenta u qmsMiodrag Vukovic, PhD
571 vues5 diapositives
Pere Tumbas Softbiz2012 Novi Sad par
Pere Tumbas Softbiz2012 Novi SadPere Tumbas Softbiz2012 Novi Sad
Pere Tumbas Softbiz2012 Novi SadFaculty of Economics, University of Novi Sad
226 vues14 diapositives
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas par
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere TumbasSoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere TumbasVojvodina ICT Cluster
485 vues14 diapositives
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...Menadžment Centar Beograd
289 vues15 diapositives
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov par
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanovVlada Nedic
372 vues9 diapositives
Bencmarketing par
BencmarketingBencmarketing
Bencmarketingseminarski1234
423 vues5 diapositives

Similaire à Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa(20)

24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par Menadžment Centar Beograd
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov par Vlada Nedic
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
Vlada Nedic372 vues
2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća par krvozedni
2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća
2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća
krvozedni2.5K vues
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par BrankaCulibrk
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
BrankaCulibrk141 vues
Predavanja reinzenjering par djakica
Predavanja reinzenjeringPredavanja reinzenjering
Predavanja reinzenjering
djakica1.5K vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic466 vues
30. ICV Srbija sastanak (KAIZEN - japanski Controlling), Alati za unapređenje... par Menadžment Centar Beograd
30. ICV Srbija sastanak (KAIZEN - japanski Controlling), Alati za unapređenje...30. ICV Srbija sastanak (KAIZEN - japanski Controlling), Alati za unapređenje...
30. ICV Srbija sastanak (KAIZEN - japanski Controlling), Alati za unapređenje...
30. ICV Srbija sastanak (Kaizen - japanski controlling), Alati za unapređenje... par Menadžment Centar Beograd
30. ICV Srbija sastanak (Kaizen - japanski controlling), Alati za unapređenje...30. ICV Srbija sastanak (Kaizen - japanski controlling), Alati za unapređenje...
30. ICV Srbija sastanak (Kaizen - japanski controlling), Alati za unapređenje...
9. efikasnost-i-efektivnost-preduzeca par KADZANSKI
9. efikasnost-i-efektivnost-preduzeca9. efikasnost-i-efektivnost-preduzeca
9. efikasnost-i-efektivnost-preduzeca
KADZANSKI2.1K vues
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230... par goranvranic
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
goranvranic1.4K vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
Maksim Sestic457 vues

Plus de Miodrag Vukovic, PhD

Design and construction of a photovoltaic solar power plant of 500 kw par
Design and construction of a photovoltaic solar power plant of 500 kwDesign and construction of a photovoltaic solar power plant of 500 kw
Design and construction of a photovoltaic solar power plant of 500 kwMiodrag Vukovic, PhD
202 vues21 diapositives
Solarno navodnjavanje u vojvodini par
Solarno navodnjavanje u vojvodiniSolarno navodnjavanje u vojvodini
Solarno navodnjavanje u vojvodiniMiodrag Vukovic, PhD
219 vues16 diapositives
Solarne elektrane conseko resenja za ustedu energiju, miodrag vukovic par
Solarne elektrane conseko resenja za ustedu energiju, miodrag vukovicSolarne elektrane conseko resenja za ustedu energiju, miodrag vukovic
Solarne elektrane conseko resenja za ustedu energiju, miodrag vukovicMiodrag Vukovic, PhD
34 vues20 diapositives
Projekti fotonaponskih sistema u industriji par
Projekti fotonaponskih sistema u industrijiProjekti fotonaponskih sistema u industriji
Projekti fotonaponskih sistema u industrijiMiodrag Vukovic, PhD
89 vues17 diapositives
Conseko solarne elektrane [compatibility mode] par
Conseko solarne elektrane [compatibility mode]Conseko solarne elektrane [compatibility mode]
Conseko solarne elektrane [compatibility mode]Miodrag Vukovic, PhD
618 vues29 diapositives
Conseko doo solarni fotonaponski sistemi par
Conseko doo solarni fotonaponski sistemiConseko doo solarni fotonaponski sistemi
Conseko doo solarni fotonaponski sistemiMiodrag Vukovic, PhD
475 vues1 diapositive

Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa

 • 1. Ciljeva kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa Linking quality objectives and process performances Miodrag Vuković, Conseko d.o.o (www.iso-standardi.co.rs) Rezime Unapređenja u ogranizaciji kroz ostvarenje ciljeva kvaliteta i poboljšavanje procesa često se odvojeno tretiraju. U radu se prikazuje način na koji poslovni procesi mogu da se unapređuju u skladu sa ostvarenjem ciljeva kvaliteta, kako bi se usaglasili napori za poboljšanjima. Kroz teorijsko razmatranje i jedan primer prikazuje se kako se ciljevi kvaliteta ostvaruju putem unapređivanja procesa. Resume Improvements in organization through quality objectives and process improvements are often treated separately. This article describes the way business processes should be agreed with quality objectives in order to align efforts for improvements. Through theoretical considerations and one example it is shown the realization of quality objectives by process improvements. 1. Ciljevi kvaliteta Pre nego što menadžment pristupi utvrđivanju poslovnih ciljeva, on sagledava koje su najvažnije potrebe koje organizacija treba da ispunjava, odnosno u koje svrhe preduzeće posluje. Iz sagledavanja tih potreba proističu poslovni ciljevi, koji daju odgovor na pitanje kuda firma želi da ide u bližoj ili daljoj budućnosti. Uspostavljanje ciljeva značajnih za poslovanje firme je kritično za uspeh. Zabeležen je slučaj sa kraja sedamdesetih kada se jedna velika američka kompanija obratila za pomoć Demingu, pošto su prethodne godine svih dvadeset dva potpredsednika ostvarili sve ciljeve, a kompanija zabeležila gubitak 4 milijarde dolara. Važno je da poslovni ciljevi budu ostvarljivi, ali njihova je svrha da obezbede dobre pozicije firmi u bliskoj budućnosti. Šta su ciljevi kvaliteta? Standard ISO 9000 je definisao da su ciljevi kvaliteta ono što se želi postići u vezi sa kvalitetom. Pojam ciljeva kvaliteta se ređe pojavljuje u knjigama iz oblasti menadžmenta. U zavisnosti od svrhe poslovanja, ciljevi kvaliteta ne predstavljaju
 • 2. najviše poslovne ciljeve, već su češće deo strategije da se poslovni ciljevi ostvare. Njihova svrha je povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća, unapređivanjem procesa, kvaliteta proizvoda i odnosa prema kupcima. Ciljevi kvaliteta odnose se na nešto što se želi poboljšati unutar preduzeća. Ta poboljšanja mogu biti skokovita (eng. breakthrough) i kao takva su u fokusu strateškog plana najvišeg rukovodstva, ali može ih biti samo nekoliko. Kontinualna poboljšanja mogu biti brojna, a ostvaruju se na lokalnom nivou unutar organizacije, pošto su usaglašena sa postavljenim višim ciljevima i svrhom poslovanja. Kao ciljevi kvaliteta često se ističu: povećanje zadovoljenja kupaca, smanjenje učešća dorada ili primedbi korisnika, skraćenje trajanja razvoja, povećanje predloga inovacija i dr. Ciljevi kvaliteta dalje mogu da se planiraju po poslovnim funkcijama i procesima. Prilikom postavljanja ciljeva važno je istaći sledeće: 1) poželjno je postići što širi konsenzus rukovodstva oko ciljeva 2) ciljevi se neće ostvariti kada se pokušaju ostvariti bez neophodnih znanja i umeća (treba imati ciljeve, ali i metode da se ostvare) 3) potrebna je predanost ostvarenju ciljeva 4) imati previše ciljeva jednako je loše kao uopšte ih nemati. Ostvarenje ciljeva ne može se prepustiti slučaju. Novi standard ISO 9001 zahteva da se uspostave planovi za ostvarenje ciljeva. Ovi planovi treba da uključuju odgovornosti vlasnika procesa za sprovođenje potrebnih aktivnosti. Pri planiranju treba da se preispita nivo kometentnosti za dobro izvođenje aktivnosti. Ako one ne postoje, u sklopu plana treba ih pribaviti. Takođe treba imati u vidu da se ciljevi kvaliteta definišu tako da budu jasni, merljivi, ostvarljivi, vremenski određeni i izazovni. 2. Merenje performansi procesa Performanse procesa ukazuju koliko dobro se proces izvodi. Način na koji se obavljaju procesi odražava se negativno ili pozitivno na poslovne rezultate. Potreba za uspostavljanjem merljivih performansi proističe od toga što se ne može upravljati nečim što se ne meri. Merenje performansi procesa utiče na bolje razumevanje procesa, bolju kontrolu procesa, bolje delegiranje odgovornosti, usaglašavanje sa poslovnim ciljevima, sagledavanje postignutog i priznavanje rezultata. Performanse treba meriti ne samo da bi se sagledao rezultat. Iskaz o tome dao je Deming rečenicom da "merenje produktivnosti ne vodi povećanju produktivnosti". Merenje performansi procesa ne treba da se odvija samo za sebe, niti ima potrebe da se tehnike merenja procesa koriste separatno od onih za stalna poboljšavanja ili reinženjering. Performanse se prate da bi se održavale u okviru postavljenih granica ili poboljšavale ka ciljnim vrednostima. Merenje performansi procesa može da se obavlja sa nekoliko aspekata: kvalitet, troškovi, vremenski ciklusi, količina, produktivnost, uticaj na životnu sredinu.
 • 3. Jedan od načina da se ustanove mere za performanse procesa je posmatranje procesa preko njegove mape, odnosno dijagrama toka. Mere performansi procesa se mogu identifikovati na mestima granica među ogranizacionim delovima. Mere performansi procesa takođe je značajno identifkovati posmatranjem procesa iz perspektive kupca. Ne treba biti zabrinut ako izmerene performanse procesa odmah ne zadovoljavaju kriterijume. Postoji izreka da "ako svaki put uspevate da pogodite metu, ili je meta previše blizu ili je prevelika". Rezultati performansi procesa treba da budu pod stalnim praćenjem rukovodstva. Procesi koji se ne prate neće se poboljšati sami od sebe, ako rukovodstvo za njih nije uspostavilo jasan cilj i ne omogućuje i pritiska sprovođenje poboljšanja. 3. Povezivanje ciljeva kvaliteta sa performansama procesa Merenje procesa pruža evidenciju kojom se podržavaju ciljevi organizacije. Pre svega važno je pratiti one performanse koje su najznačajnije za poslovne rezultate preduzeća. U preduzećima je veoma teško moguće da se uporedno poboljšavaju svi procesi, a još manje sve performanse procesa. Usled limita vremena i resursa, a imajući u vidu da performanse nisu sve podjednako važne, treba usmeriti napore na poboljšavanje performansi koje su u funkciji ostvarenja ciljeva. Samo neke od mogućeg izbora mera performansi procesa su ključne za poslovne rezultate. Oko ključnih performansi treba postići Nabavka Proizvodnja Razvoj Prodaja Ključni procesi Planiranje saglasnost rukovodstva. Balanced Scorecard je na primer alat koji omogućuje izdvajanje ključnih Ciljevi performansi procesa i usaglaševa ih sa ukupnom strategijom poslovanja. Smanjenje nedostataka    Matrica na slici 1 predstavlja pri prijemu grafički prikaz kojim se Smanjenje reklamacija   ∆ prepoznaju veze između ciljeva Resertifikacija prema ∆     kvaliteta i procesa koji doprinose ISO 9001 njihovom ostvarenju. Ova analiza Primena HACCP-a  ∆  daje mogućnost da se sagleda koje Legenda: procese treba kontrolisati da bi se Korelacija ciljeva i procesa ostvarili ciljevi kvaliteta.  izrazita Dijagram međuzavisnosti je jedan  umerena od jednostavnih načina za ∆ slaba sagledavanje veze između performansi procesa i ciljeva. U Tabela 1. Procesi koji podržavaju ostvarenje odnosu na posmatrani cilj, imajući ciljeva kvaliteta u vidu procese koji imaju uticaj na njegovo ostvarenje, pokušavaju se utvrditi merljive performanse procesa koje će
 • 4. uticati na ostvarenje cilja. Dijagram na slici prikazuje uticaj performansi procesa na postavljeni cilj smanjenja pojave nedostataka nabavljenih materijala. Smanjenje procenta nedostataka nabavljenih materijala Povećanje procenta Ostvarenje plana za nabavke od smanjenje Smanjenje hitnih verifikovanih nedostataka pri porudžbina dobavljača prijemu Slika 1. Dijagram međuzavisnosti cilja kvaliteta i performansi procesa Performanse procesa mogu biti ciljevi kvaliteta za pojedine sektore ili odeljenja preduzeća. Neki od tipičnih primera su performansa procenta hitnih porudžbina koja može biti cilj kvaliteta za pripremu proizvodnje, ili procenat nabavke materijala od verifikovanih dobavljača kao merljiva performansa za odeljenje nabavke. 4. PRIMER OSTVARENJA CILJA KVALITETA VEZANOG ZA SMANJENJE ŠKARTA U PROCESU PAKOVANJA Preduzeće Štark a.d. je postavilo za cilj kvaliteta da se u 2002. godini smanje gubici u delu ambalaže za 10%. Ovaj cilj bilo je moguće ostvariti smanjenjem procenta otpada ambalaže u procesima pakovanja. U daljem tekstu prikazuje se kako je problem identifikovan i na koji način je rešavan. Tokom 2000. i 2001. godine praćena su odstupanja utrošaka ambalaže u odnosu na normative materijala. Ukupna vrednost odstupanja za celu 2001. godinu iznosila je 3.18% više nego što je normativima predviđeno, ili u finansijskom iznosu 4.608.000 dinara. Uobičajena praksa u Štarku je da se prikaže najvećih 10 odstupanja koja su proizvela najveći uticaj na ostvarene performanse. Najvećih 10 odstupanja po finansijskom iznosu prikazana su na tabeli 2. Dalja analiza je pokazala da su među prikazanih 10 najvećih odstupanja utrošaka ambalaže, kod tri artikla odstupanja nastala tokom procesa pakovanja na istovetnoj mašini za pakovanje. Udeo odstupanja kod ovog procesa pakovanja je 17% od prikazanih 10 najvećih gubitaka. Prosečno odstupanje u odnosu na normativ na ovom procesu pakovanja iznosilo je 8.85%. Postaviljeni cilj da se u 2002. godini smanje gubici u delu ambalaže za 10% u znatnoj meri mogao se ostvariti smanjenjem škarta pri ustanovljenom procesu pakovanja deserata.
 • 5. Odstupanje Odstupanje u (kg ili kom) Odstupanje odnosu na ŠIfra Naziv (dinar) normativ (%) 230001 SAM.PVC 50X66MM 39032 kom 858.704 58.75 221117 PP ST TRAKA SMOKI 50G. 7723 kg 898.957 6.93 221228 PP FOLIJA NO PROBLEM 695 kg 274.528 10.9 221236 DUPLEX TRAKA KOKODU 482 kg 220.986 17.7 221227 METALIZE TRAKA ZA-ZA 457 kg 167.814 8.00 221233 DUPLEKS TRAKA SWEET 264 kg 106.702 4.73 221110 PP ST.TRAKA BANANA 1651 kg 152.060 4.98 221235 DUPLEX FOLIJA ZA FAZON 384 kg 88.764 3.94 224023 KUTIJA KARMEN 150 g 37375 kom 66.528 3.05 221131 PP TRAKA "ZEKA" 25G 729 kg 64.970 18.86 Ukupno: 2.900.013 dinara Tabela 2. Najvećih 10 odstupanja u utošku ambalaže Nakon toga, pristupilo se prikupljanju i analizi podataka o otpadu ambalaže na pakovanju deserata. Radi analize, sabrani su podaci prikupljani tokom prva 4 meseca 2002 godine. Na prvi pogled, dobijeni podaci nisu ukazivali na moguće razloge nastanka otpada. Na posmatranom problemu % otpada u odnosu na proizvodnju primenjena je metoda Sweet-a stratifikacije radi utvrđivanja % otpada uzroka pojave otpada 20.00 ambalaže u procesu 15.00 pakovanja deserata. 10.00 Nakon daljeg sagledavanja podataka došlo se do 5.00 pretpostavke da ukoliko je 0.00 proizvodnja određenog 3.26 38.03 50.84 58.06 meseca veća, to će biti manji Proizvodnja (t ) otpad pri pakovanju. Potom je izvršena stratifikacija otpada u odnosu na obim proizvodnje. Obrađeni podaci Slika 2. Otpad folije na pakovanju u zavisnosti od obima proizvodnje prikazani su na dijagramu na sl. 2. 4.1. Zaključak analize Izvršeni postupak stratifikacije ukazao je na zaključak da kada je proizvodnja određenog proizvoda u toku meseca manja, veći je i procenat otpada folije. Nakon što se došlo do prikazanog zaključka pristupilo se daljoj analizi problema i mogućnostima njegovog rešavanja.
 • 6. Otkrivanjem stvarnog uzroka smanjen je procenat škarta koji je praćen na godišenjm nivou. U procesu pakovanja ustanovljeno je objašnjenje za ovakvu pojavu, a to je podešavanje mašine za pakovanje koja se obavljaju nakon prekida rada, prilikom čega nastaju velike količine otpada (škarta) folije. Da bi se pojava otpada ubuduće smanjila preduzete su dve važne Odstupanja troškova am balaže po mere: optimizacija planova godinam a proizvodnje i obuka radnika na mašini za pakovanje. 6.00% Rel. odstupanje (%) 4.2. Ostvareni efekti 4.00% Smanjenjem gubitaka na 2.00% pakovanja deserata ostvareno je značajno smanjenje gubitaka u 0.00% delu ambalaže, odnosno neto 1998. 1999. 2000. 2001. 2002 ušteda u iznosu 1.034.000 dinara Godina u 2002. godini. Odstupanja utrošaka folije na pakovanju, nisu više bila među prvih 10 najvećih Slika 3. Otpad folije na pakovanju Sweet-a u odstupanja. Time je ostvaren cilj zavisnosti od obima proizvodnje kvaliteta u 2002. godini. 5. Zaključak Kroz prikaz teorijskih razmatranja i na pokazanom primeru sagledano je na koji način performanse procesa utiču na ostvarenje ciljeva kvaliteta. Korišćenje rezultata ovog rada pomoći će u budućim naporima za realizaciju ciljeva kvaliteta putem unapređivanja procesa. 6. Literatura 1. Business: The Ultimate Resource, Perseus Publishing USA 2002, st.2172 2. Kaydos Will, Operational Performance Measurement: Increasing Total Productivity, CRC Press LLC, USA 1999, st. 245 3. Michael Cowley, Ellen Domb, Beyond Strategic Vision, Effective Corporate Action with Hoshin Planning, Butterworth-Heinemann USA 1997, st. 245 4. Vuković Miodrag, mr. Marković Nenad, "Integracija Balanced Scorecard-a i modela poslovne izvrsnosti”, SQM 2002, Herceg-Novi 2002. st.52-56