Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à 2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència al món local (20)

Publicité

Plus de MiquelEstape(20)

Dernier(20)

Publicité

2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència al món local

 1. Jornada sobre l'aplicació pràctica de la Llei de transparència al món local Serveis comuns per facilitar el compliment de la Llei de transparència Miquel Estapé 3 de juny de 2015
 2. Sir Humphrey: ”If people don't know what you're doing, they don't know what you're doing wrong”
 3. Aquest és un projecte de gran complexitat • Per què afecta a més de 2.000 ens públics locals de Catalunya • Per què la Llei és extremadament ambiciosa i alhora pot donar lloc a moltes interpretacions diferents • Per l’enorme quantitat d’informació que s’ha de publicar i que implica molts àmbits, moltes àrees organitzatives, i una feina administrativa addicional molt important • Per què la majoria des ens locals disposen d’uns recursos humans i tècnics molt limitat • Per què hi ha un període molt curt d’adaptació fins a la data límit de compliment (gener de 2015) enmig de processos electorals a nivell municipal i de Catalunya • Per què la Llei inclou un règim de sancions dur
 4. Aspectes claus de l’èxit • Assessorament jurídic potent de l’abast i interpretació de la Llei de Transparència • Solució comuna, sense cost i claus en ma per a gestionar els aspectes tecnològics de la Llei de Transparència • Facilitar la feina administrativa dels ens locals, garantint que la informació pública que han tramès a organismes supramunicipals es publica automàticament als Portals de Transparència Local i de Catalunya • Prioritzar la publicació de la informació més rellevant
 5. Portals de Transparència Portal Transparència Catalunya Portal Transparència Aj BCN Portal Transparència Aj TerrassaPortal Transparència Generalitat Portal Transparència ··· Portal Transparència Local (servei comú)
 6. Portals de Transparència Portal Transparència Catalunya Portal Transparència Aj BCN Portal Transparència Aj TerrassaPortal Transparència Generalitat Portal Transparència ··· Portal Transparència Local (servei comú) Dataset Gestió econòmica Dataset Contractació Dataset Organització Dataset Acords i actuacions Acords AOC Contrac tació ECO TPIL GOV Diputa cions (CIDOB) Comptes Sindicat ura Municat GOV RPUC TER ··· Dataset ··· Basesdedades supramunicipals
 7. Àmbit BBDD supramunicipal Organització i Govern municipal  Dades generals  Municat (Governació)  CIDO (Diba)  MINHAP  Grups polítics i càrrecs electes  Municat (Governació)  CIDO (Diba)  Govern municipal: equip de govern, regidories i altres  Municat (Governació)  CIDO (Diba)  Cartipàs – Acteca (Governació)  Tècnics municipals  CIDO (Diba)  Organismes vinculats i participats  Municat  CIDO (Diba) Acords  Acords  Acteca (Governació - AOC)  Tauler d’informació pública, edictes i anuncis  Tauler d’anuncis i edictes (AOC) Bases de dades supramunicipals amb informació de transparència
 8. Normativa  Ordenances i reglaments generals  CIDO (Diba)  Ordenances fiscals  CIDO (Diba)  Estatuts dels ens participats / depenents i plecs de clàusules  CIDO (Diba) Contractació  Informació dels òrgans de contractació  Perfil Contractant (AOC – Economia)  Contractes oberts i negociats  Perfil Contractant (AOC – Economia)  Contractes menors  Registre de Contractes o Perfil de Contractant Convenis de col·laboració  Convenis de col·laboració i cooperació  Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat (Governació)  MINHAP Subvencions  Convocatòries de subvencions i ajuts  CIDO (Diba)  Subvencions concedides  Registre de Subvencions de la Generalitat
 9. Gestió econòmica  Pressupostos  Municat (Governació)  TPIL tramesa de pressupostos i liquidacions (Governació)  Sindicatura de Comptes  MINHAP  Modificacions pressupostàries  CIDO (Diba)  Liquidacions pressupostàries  TPIL tramesa de pressupostos i liquidacions (Governació)  MINHAP  Execució del pressupost  MINAHP: execució trimestral  Aplicacions de comptabilitat ofertes per les Diputacions  Compte General  Sindicatura de Comptes  MINHAP  Patrimoni municipal  Sindicatura de Comptes  Endeutament  MINHAP  Morositat  MINHAP (trimestral)  Termini de pagament a proveïdors  MINHAP
 10. Personal  Convocatòries d’oposicions  CIDO (Diba)  Relació de llocs de treball  CIDO (Diba)  Informació empleats públics  Banc d’ocupació pública (Governació)  Convenis laborals  Cercador de convenis col·lectius (Empresa) Informació urbanística  Normativa urbanística  Registre de planejament urbanístic de Catalunya (Territori)  Convenis urbanístics  Registre de planejament urbanístic de Catalunya (Territori)  Informació geogràfica d’urbanisme  Mapa urbanístic de Catalunya (Territori) Gestió municipal  Canals de relació  Municat, CIDO (Diba), Mapa AE (AOC)  Calendari i padrons fiscals  CIDO  Catàleg de serveis i tràmits  Mapa AE (AOC), e-TRAM  Avaluació de serveis públics  Diba  Cercles de comparació  Diba  Cost efectiu dels serveis  MINHAP
 11. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Gencat i Diput. Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat i món local Suport tècnic a consultes i incidències AOC
 12. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC)
 13. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC)
 14. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC)
 15. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC)
 16. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC)
 17. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions
 18. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat + AOC
 19. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat
 20. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Banc de dades d’ocupació pública de Catalunya Generalitat
 21. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat
 22. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat
 23. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Registre de subvencions Generalitat
 24. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Registre de planejament Generalitat
 25. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret)
 26. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Acords i informació pública Acteca e-Tauler
 27. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC
 28. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT
 29. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat Guia Jurídica Gencat Suport tècnic a consultes i incidències AOC
 30. Pla de Treball Àmbit Tasca Respons. Dates Jurídic • Guia d’aplicació de la Llei de Transparència Governació Juny 2015 • Model d’ordenança de transparència Localret Juny 2015 Formulari de dret d’accés i propostes • Posar a disposició dels ens locals els formularis electrònics AOC Juny 2015 Portal • Decisió del portal de transparència local i de Catalunya AOC Juliol 2015 Catàleg de Tràmits • Definir model de catàleg de tràmits Juliol 2015 Datasets de transparència • Creació dels datasets de les bbdd supramunicipals de transparència AOC Inici Juny 2015 Publicació a registres de la Generalitat • Desenvolupar / desplegar les trameses EACAT als registres de Contractes, Convenis, etc. AOC Inici Juny 2015
 31. Cap a una Administració amb parets de vidre: més oberta, transparent i amb una major qualitat democràtica
 32. Bernard: What’s wrong with Open Government? Sir Arnold: It is a contradiction in terms: you can be open or you can have government
Publicité