Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Polifarmacia i prescripció gent gran. mutuam 15.1.2011

369 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Polifarmacia i prescripció gent gran. mutuam 15.1.2011

 1. 1. POLIFARMÀCIA i PRESCRIPCIÓEN EL PACIENT GRANDra. Mireia Sans@MireiaSansCLinkedIN: Mireia Sans CorralesXXIIè Curs de Formació Mèdica Continuadaen Geriatria i Cures Pal·liatives. Mutuam
 2. 2. ÍNDEX• Cas Clínic• Reaccions adverses a fàrmacs (RAM)• Cas Clínic• Medicació inadequada en gent gran• Cas Clínic• Medicació d’utilitat terapèutica baixa (UTB)• Recomanacions medicamentoses ancià• Comunicació• Eines d’ajuda
 3. 3. ÍNDEX• Cas Clínic• Reaccions adverses a fàrmacs (RAM)• Cas Clínic• Medicació inadequada en gent gran• Cas Clínic• Medicació d’utilitat terapèutica baixa (UTB)• Recomanacions medicamentoses ancià• Comunicació• Eines d’ajudaPrimum non nocere!“El primer,és no fer mal"Detectar i EvitarPrimum non nocere!“El primer,és no fer mal"Detectar i Evitar
 4. 4. ENVELLIMENT I APAP Responsable:• Porta d’entrada sistema sanitari• Detecció precoç:• Problemes de salut, Incapacitats, Ancià de risc• Atenció i Cures en atdom• Subministrar medicació, evitar iatrogènia• Educació per la salut; autocura• Complementar la geriatria, en activitats depromoció i prevenció.
 5. 5. Importància• Població especialment sensible a reaccionsadverses medicamentoses (RAM)∀ ↓ la capacitat funcional de resposta• Es produeixen més canvis farmacocinètics,farmacodinàmics• És habitual la Pluripatologia/Polifarmàcia!!!• Influeixen factors socioculturals: incomplimentterapèutic o errors automedicació• Es produeixen més Caigudes, Delirium,Incontinència/retenció urinàriaENVELLIMENT I FÀRMACS
 6. 6. Importància• Població especialment sensible a reaccionsadverses medicamentoses (RAM)∀ ↓ la capacitat funcional de resposta• Es produeixen més canvis farmacocinètics,farmacodinàmics• És habitual la Pluripatologia/Polifarmàcia!!!• Influeixen factors socioculturals: incomplimentterapèutic o errors automedicació• Es produeixen més Caigudes, Delirium,Incontinència/retenció urinàriaENVELLIMENT I FÀRMACSDavant símptomes inespecíficsconsiderar que es tracti d’efectesadversos.No tots els fàrmacs prescrits tenen unaindicació i, no tots els fàrmacsadministrats tenen una eficàciademostradaRAM, 20% dels ingressos hospitalarisDavant símptomes inespecíficsconsiderar que es tracti d’efectesadversos.No tots els fàrmacs prescrits tenen unaindicació i, no tots els fàrmacsadministrats tenen una eficàciademostradaRAM, 20% dels ingressos hospitalaris
 7. 7. CAS CLÍNIC IEstant de guàrdia, arriba el senyor Josep, de 72 anys,acompanyat de la filla que refereix que el seu pare, el qualestava prèviament bé, en pocs dies “ha perdut el cap”,es despista, a la nit està agitat i refereix com sitingués visions. També presenta incontinènciaurinària total, cosa que anteriorment no tenia.Interrogant, destaca una lleu desorientaciótemporoespacial, un lleu deteriorament cognitiu,intranquil·litat i dificultat per la marxa. Aparentmentno presenta altres dèficits neurològics, ni dispnea, nifebre, ni altres elements que orientin el procés patològic.
 8. 8. CAS CLÍNIC IQUINA ÉS LA PRIMERASOSPITA DIAGNÒSTICAENFRONT AQUESTPACIENT?QUINA ÉS LA PRIMERASOSPITA DIAGNÒSTICAENFRONT AQUESTPACIENT?
 9. 9. CAS CLÍNIC ISíndrome confusional aguda o deliriÉs la manifestació d’una alteració orgànica cerebralglobal que s’inicia de manera aguda. Es caracteritzaper canvis en l’estat mental i en la conducta, ambalteracions de l’atenció i amb deteriorament cognitiufluctuant. La causa és una disfunció cerebral produïdapel metabolisme cerebral, habitualment per unproblema mèdic agut o un trastorn fisiològic.
 10. 10. CAS CLÍNIC ICOM S’HA D’ACTUAR AMBAQUEST PACIENT?COM S’HA D’ACTUAR AMBAQUEST PACIENT?En primer lloc, cal ampliarL’ANAMNESIEn primer lloc, cal ampliarL’ANAMNESI
 11. 11. CAS CLÍNIC IEra pacient autònom. No tenia deteriorament cognitiu,excepte una lleu pèrdua de memòria que no li impediadesenvolupar una vida autònoma.Com antecedent destaca DM-II ben controlada amb dieta iexercici; HTA controlada amb diürètic; restrenyiment cròniccontrolat amb laxant i insomni tractat amb unabenzodiacepina.La filla explica que fa 3 dies va començar amb discretaincontinència urinària nocturna amb molèsties a l’orinar. Aldia següent el va trobar una mica despistat, amb anorèxia iahir a la nit es va desorientar i avui li costa recordar coses is’adorm amb facilitat. Febrícula. No altra simptomatologia.No nous fàrmacs ni consum excessiu d’alcohol.
 12. 12. CAS CLÍNIC IEra pacient autònom. No tenia deteriorament cognitiu,excepte una lleu pèrdua de memòria que no li impediadesenvolupar una vida autònoma.Com antecedent destaca DM-II ben controlada amb dieta iexercici; HTA controlada amb diürètic; restrenyiment cròniccontrolat amb laxant i insomni tractat amb unabenzodiacepina.La filla explica que fa 3 dies va començar amb discretaincontinència urinària nocturna amb molèsties a l’orinar. Aldia següent el va trobar una mica despistat, amb anorèxia iahir a la nit es va desorientar i avui li costa recordar coses is’adorm amb facilitat. Febrícula. No altra simptomatologia.No nous fàrmacs ni consum excessiu d’alcohol.DiürèticsBenzodiacepinesAlcoholDiürèticsBenzodiacepinesAlcoholDMClínica urinàriafebrículaDMClínica urinàriafebrícula
 13. 13. CAS CLÍNIC IEra pacient autònom. No tenia deteriorament cognitiu,excepte una lleu pèrdua de memòria que no li impediadesenvolupar una vida autònoma.Com antecedent destaca DM-II ben controlada amb dieta iexercici; HTA controlada amb diürètic; restrenyiment cròniccontrolat amb laxant i insomni tractat amb unabenzodiacepina.La filla explica que fa 3 dies va començar amb discretaincontinència urinària nocturna amb molèsties a l’orinar. Aldia següent el va trobar una mica despistat, amb anorèxia iahir a la nit es va desorientar i avui li costa recordar coses is’adorm amb facilitat. Febrícula. No altra simptomatologia.No nous fàrmacs ni consum excessiu d’alcohol.DiürèticsBenzodiacepinesAlcoholDiürèticsBenzodiacepinesAlcoholDMClínica urinàriafebrículaDMClínica urinàriafebrículaCal ampliar anamnesi?A l’EF, en quins aspectescal fer ènfasis?Quins estudis se li han defer al centre de salut?Cal ampliar anamnesi?A l’EF, en quins aspectescal fer ènfasis?Quins estudis se li han defer al centre de salut?
 14. 14. CAS CLÍNIC IAnamnesi:• Nous fàrmacs? Canvi de dosis? Incompliment? Errors en ladosificació?• Diürètic: Enalapril 20mg/d + Hidroclorotiazida 15mg/dia (5anys)• Benzodiazepina: triazolam 20mg/nit (8 setmanes)• Alcohol: 12 unitats/setmanaEF:• Estat general conservat. NRL-N; AD-N, exc lleu molèstiaa la pressió d’hipogastri; ACR-N. T: 37,6. Resta, N.Proves:• glucèmia capil·lar: 287 mg/dl• tira d’orina: gkucos 3+, leucòcits 3+, nitrits positius;resta negatiu.• ECG, si risc cardiopatia
 15. 15. CAS CLÍNIC IAmb aquestes dades,quin diagnòstic es potestablir?Amb aquestes dades,quin diagnòstic es potestablir?
 16. 16. CAS CLÍNIC ISdr confusional aguda per:• Infecció d’orina que li ha descompensat la seva DM• Fàrmacs: BZP de vida mitja llarga i dosi alta• Descartem alcohol, antihipertensiusCom hem d’actuar?• Informar a la família de les característiques del procési de la reversibilitat• Tractament per Infecció Orina (Ab), paracetamol• Hidratació x evitar descompensació Hosmolar DM• Retirar BDZ; si cal, prescriure lormetazepam• Derivar Hospital, depenent situació
 17. 17. Conceptes importants• Reaccions adverses a fàrmacs (RAM)• Medicació inadequada en gent gran• Medicació d’utilitat terapèutica baixa (UTB)
 18. 18. REACCIONS ADVERSESA FÀRMACS (RAM)Qualsevol resposta a un fàrmac, nociva i noprovocada, que passa a dosis normals utilitzades enl’home (reacció adversa) o és conseqüència d’unerror mèdic en la prescripció, dispensació,administració o monitorització.Gurwitz JH et al
 19. 19. RELACIÓ CAUSAL RAMDeterminar relació causal (Naranjo et al):Puntuació: improbable<1; possible 1-4; probable 5-8; segur 9-10ESCALA DE PROBABILITAT DE NARANJO PER DEFINIR UNA RAMSí No- Existeix una seqüència temporal? +2 -1- RAM coneguda? +1 0- Existeix explicació alternativa? -1 +2- Evidència objetiva de RAM? +1 0- Nivells no apropiats en el sèrum o dels valors de laboratori? +1 0- Milloria amb la retirada? +1 0- Empitjorament amb la reintroducció? +2 -1
 20. 20. RELACIÓ CAUSAL RAMDeterminar relació causal (Naranjo et al):Puntuació: improbable<1; possible 1-4; probable 5-8; segur 9-10ESCALA DE PROBABILITAT DE NARANJO PER DEFINIR UNA RAMSí No- Existeix una seqüència temporal? +2 -1- RAM coneguda? +1 0- Existeix explicació alternativa? -1 +2- Evidència objetiva de RAM? +1 0- Nivells no apropiats en el sèrum o dels valors de laboratori? +1 0- Milloria amb la retirada? +1 0- Empitjorament amb la reintroducció? +2 -1La major part de les RAM,Són evitables!
 21. 21. RAM EVITABLESDeterminar RAM evitables (Schumock et Thornton):• El medicament relacionat amb RAM és consideratinapropiat amb la situació clínica del pacient?• La dosi, freqüència i via d’administració erenadequades pel pes i talla del pacient?• S’han realitzat els anàlisis, monitoritzacionsnecessàries?• Hi ha antecedents d’al·lèrgia/reaccions prèvies al F?• Hi havia interacció amb un altre fàrmac?• Hi havia concentracions tòxiques en plasma?• Hi va haver pobre compliment del tractament?
 22. 22. PROTOTIPUS MALALT RAMCaracterístiques malalt alt risc RAM (Harms-Garrad):• > 6 diagnòstics mèdics actius• > 12 dosis medicaments/dia• > 9 medicaments prescrits• IMC baix (homes<20, dones <19)• > 85 anys• ↓ funció renal , FG < 50ml/minAltres autors, hi afegeixen:• hospitalització > 14 dies• >2 fàrmacs nous durant hospitalització
 23. 23. COM EVITAR RAM?• identificar “pacient tipus” de patir més RAM• Eliminar tota polifarmacia redundant; revisar pautesterapèutiques.• Identificar medicaments amb perfil risc-beneficidesfavorable• Racionalització terapèutica; eliminarmedicaments sense objectius terapèutics evidents(valor intrínsec baix)
 24. 24. FÀRMACS MAJOR RISC RAM?Anticonvulsionants,Antipsicòtics,Sedants - Hipnòtics,Benzodiazepines,Opioids,anticolinèrgics.
 25. 25. Sra. Júlia86 anysACTIUS2003 ANGINA INESTABLE2005 DIABETIS MELLITUS TIPUS 22006ALTRES DESPLAÇAMENTS ESPECÍFICS DELDISC INTERVERTEBRAL2005 SINOVITIS I TENOSINOVITIS2005 ANÈMIA FERROPÈNICA2007 HÈRNIA DISCAL LUMBAR02-oct APNEA10-sep GASTRITIS01-oct CATARACTA SENIL02-octTUMOR BENIGNE DALTRESLOCALITZACIONS (I INESPECÍFICS)2005POLIPOS COLON--POLIPECTOMIA--ADENOMAS04/03/2005 VELLOSOS CON DISPLASIA DE BAJO GRADOPASSIUS14/11/2010 FARINGITIS AGUDA03/11/2007 VERTIGEN PERIFÈRICCAS CLÍNIC II
 26. 26. Conceptes importants• Reaccions adverses a fàrmacs (RAM)• Medicació inadequada, gent gran• Medicació d’utilitat terapèutica baixa (UTB)
 27. 27. GENT GRAN i MEDICACIÓINADEQUADATot aquell principi actiu que no ha de ser administrata gent gran, o essent adequat, s’ha prescrit a unadosi excessiva o durant un temps superior a l’adequatper aquest grup de pacients.Criteris de BeersCriteris de Hanlon
 28. 28. MEDICACIÓ INADEQUADACriteris Beers i Cols (1991; 2003)• Fàrmac potencialment lesiu, podent-se evitar elseu ús, per existir alternativa menys perjudiciali d’igual efectivitat.• Pot ser inadequat per:• l’edat del pacient• les patologies de base del pacient• Es poden usar sempre que la relació benefici-risc sigui favorable, atenent a la condició clínicadel pacient.
 29. 29. MEDICACIÓ INADEQUADAMedicament Risc / Efecte produïtPrincipi actiualternatiuAmiodaronaRisc d’alteracions de l’interval QT, torsades depointesAmitriptilina, ImipraminaSomnolència, sedació, confusió, hipotensió,sequedat de boca, visió borrosa, retenció urinària,palpitacions. MiocardiopatiaISRS, Citalopram,SertralinaDoxepina, Trimipramina,ClomipraminaCiproheptadinaMarejos, somnolència, sedació,confusió,hipotensió, taquicardia Cetirizina, Loratadina.Clemastina, Difenhidraminahiperexcitabilitat, sequedat de boca,visió borrosa,retenció urinària,Dexclorfeniraminaprecipitació glaucoma, palpitacions, reaccionsfotosensibilitatPrometazina més simptomes extrapiramidalsClobazam, Diazepam sedació prolongada, risc de caigudes i fractureslormetazepam,lorazepamFlurazepam, HalazepamKetazolam, QuazepamclorazepatSomnolència, sequedat de boca, visió borrosa,retenció urinària, Citalopram o SertralinaClonazepam, clordiazepòxid confusió, deliri i hipotensió
 30. 30. MEDICACIÓ INADEQUADAMedicament Risc / Efecte produïtPrincipi actiualternatiuAmiodaronaRisc d’alteracions de l’interval QT, torsades depointesAmitriptilina, ImipraminaSomnolència, sedació, confusió, hipotensió,sequedat de boca, visió borrosa, retenció urinària,palpitacions. MiocardiopatiaISRS, Citalopram,SertralinaDoxepina, Trimipramina,ClomipraminaCiproheptadinaMarejos, somnolència, sedació,confusió,hipotensió, taquicardia Cetirizina, Loratadina.Clemastina, Difenhidraminahiperexcitabilitat, sequedat de boca,visió borrosa,retenció urinària,Dexclorfeniraminaprecipitació glaucoma, palpitacions, reaccionsfotosensibilitatPrometazina més simptomes extrapiramidalsClobazam, Diazepam sedació prolongada, risc de caigudes i fractureslormetazepam,lorazepamFlurazepam, HalazepamKetazolam, QuazepamclorazepatSomnolència, sequedat de boca, visió borrosa,retenció urinària, Citalopram o SertralinaClonazepam, clordiazepòxid confusió, deliri i hipotensióCompteBENZODIAZEPINES,
 31. 31. MEDICACIÓ INADEQUADAMedicament Risc / Efecte produït Principi actiu alternatiuClorpropamidahipoglucèmia, sdr. secreció inadequada hormonaantidiürèticaGlimepirida,Glibenclamida,GliclazidaDipiridamolEfectes gastrointestinals, marejos, miàlgies, cefaleapulsàtil,àcid acetil salicílic oclopidogrelhipotensió, fugots i taquicàrdia.Ergotamina Risc de vasoespasmes perifèrics valorar indicacióDihidroergotaminaDisopiramidainsuficiència cardíaca en gent gran. Més potentinotròpic negatiu usar altres antiarítmicsFlunitrazepamsedació residual, alteració capacitat psicomotriu,efectes amnèsics lormetazepam o lorazepamFluoxetinaexcessiva estimulació SNC, alt. Son, augmentagitacióaltres ISRS, Citalopram oSertralinaHidroxizina efectes anticolinèrgics Cetirizina, Loratadina.Indometacinaincrement 50% def. Neurotòxics (confusió, cefalea,vertigen…) paracetamol o ibuprofèMefenàmic Àcid Major risc d’hemorràgia digestiva paracetamol o ibuprofè
 32. 32. MEDICACIÓ INADEQUADAMedicament Risc / Efecte produït Principi actiu alternatiuClorpropamidahipoglucèmia, sdr. secreció inadequada hormonaantidiürèticaGlimepirida,Glibenclamida,GliclazidaDipiridamolEfectes gastrointestinals, marejos, miàlgies, cefaleapulsàtil,àcid acetil salicílic oclopidogrelhipotensió, fugots i taquicàrdia.Ergotamina Risc de vasoespasmes perifèrics valorar indicacióDihidroergotaminaDisopiramidainsuficiència cardíaca en gent gran. Més potentinotròpic negatiu usar altres antiarítmicsFlunitrazepamsedació residual, alteració capacitat psicomotriu,efectes amnèsics lormetazepam o lorazepamFluoxetinaexcessiva estimulació SNC, alt. Son, augmentagitacióaltres ISRS, Citalopram oSertralinaHidroxizina efectes anticolinèrgics Cetirizina, Loratadina.Indometacinaincrement 50% def. Neurotòxics (confusió, cefalea,vertigen…) paracetamol o ibuprofèMefenàmic Àcid Major risc d’hemorràgia digestiva paracetamol o ibuprofèAINE, OPIOIDES, AAS, ACOGastroprotecció
 33. 33. MEDICACIÓ INADEQUADAMedicament Risc / Efecte produït Principi actiu alternatiuMeperidina(peptina) perfil toxicològic accentuat; risc confusióBuprenorfina, Fentanilo,morfinaMetildopa Risc bradicàrdia i exacerbació depressió en gent gran diurètics o IECASMetocarbamolRisc d’ef. anticolinèrgics (sequedat boca, visióborrosa…),sedacióNitrofurantoïna Risc potencial de dany renal.Ciprofloxacino,Norfloxacino,FosfomicinaOtiloni, bromurrisc d’excitació, agitació, somnolència o confusió, efanticolinèrgics MebeverinaOxibutininaRisc d’ef. anticolinèrgics (sequedat boca, visió borrosa,…),sedació reduïr dosi en cas necessariPentazocina,Pentoxifil·linaDesorientació, marejos, nàusees,vòmits, sedació,sudoració,al·lucinacions,malsons, alt cognitivesRisc d’hipotensió i d’arritmiesBuprenorfina, Fentanilo,morfinaReduïr dosi, en cas necessariTiclopidina Risc de discràsia sanguínia.àcid acetil salicílic oclopidogrelTriazolamSomnolència, sedació, atàxia,confusió, marejos,depressió, visió lormetazepam o lorazepamborros, dependència. dosis màxim recomanada (0,25mg/24h).
 34. 34. MEDICACIÓ INADEQUADAMedicament Risc / Efecte produït Principi actiu alternatiuMeperidina(peptina) perfil toxicològic accentuat; risc confusióBuprenorfina, Fentanilo,morfinaMetildopa Risc bradicàrdia i exacerbació depressió en gent gran diurètics o IECASMetocarbamolRisc d’ef. anticolinèrgics (sequedat boca, visióborrosa…),sedacióNitrofurantoïna Risc potencial de dany renal.Ciprofloxacino,Norfloxacino,FosfomicinaOtiloni, bromurrisc d’excitació, agitació, somnolència o confusió, efanticolinèrgics MebeverinaOxibutininaRisc d’ef. anticolinèrgics (sequedat boca, visió borrosa,…),sedació reduïr dosi en cas necessariPentazocina,Pentoxifil·linaDesorientació, marejos, nàusees,vòmits, sedació,sudoració,al·lucinacions,malsons, alt cognitivesRisc d’hipotensió i d’arritmiesBuprenorfina, Fentanilo,morfinaReduïr dosi, en cas necessariTiclopidina Risc de discràsia sanguínia.àcid acetil salicílic oclopidogrelTriazolamSomnolència, sedació, atàxia,confusió, marejos,depressió, visió lormetazepam o lorazepamborros, dependència. dosis màxim recomanada (0,25mg/24h).Diürètics i IECAsMonitoritzar Funció renal i potasi
 35. 35. MEDICACIÓ INADEQUADAMEDICAMENTS INAPROPIATS EN GENT GRAN (*)Antihistamínics:Clorfeniramina, maleato de dexclorferinamina, difenhidramina, prometazina.Inhibidors de lagregació plaquetària:Ticlopidina, dipiridamol.CardiovascularsAntihipertensius.- alfametildopa, reserpina, propranolol (poc β-selectiu,efectes SNC), hidroclorotiazida (dosi >50mg/d)Vasodilatadors periférics.- mesilato de ergotamina, pentoxifilina.Antiarrítmics.- digoxina (dosis > 0,125 mg/día, exc AcxFA)Fàrmacs que actuen sobre el SNCBenzodiazepines de vida mitja (vm) curta i llarga- vm llarga: diazepam, flurazepam etc..- no utilizar mai- vm curta: oxazepam, triazolam, alprazolam.- usar només en casos necessaris i < 4 setmanes.Antidepresivos.- amitriptilina, imipramina, doxepina - per efectes anticolinèrgics.Antipsicoticos.- haloperidol, tioridazina.Combinació dantidepressius i antipsicòtics.-Barbitúrics.- pentobarbital, secobarbital, (excepte fenobarbital).Narcòtics.- meperidina, pentazocina, propoxifeno.GastrointestinalsAntiH2 ranitidina a dosis >300mg i >12 setmanes.Antiespasmòdics.- evitar lús durant temps llargsEndocrinològicsHipoglucemiants orals.- clorpropamida, risc alt de SIADH.Musculoesquelètics– AINEs.- indometacina, ketorolaco, piroxicam, fenilbutazona, acido mefenámico.(*) de Hanlon JT et al. Ann Pharmacother 2000; 34:362.
 36. 36. MEDICACIÓ INADEQUADAMEDICAMENTS INAPROPIATS EN GENT GRAN (*)Antihistamínics:Clorfeniramina, maleato de dexclorferinamina, difenhidramina, prometazina.Inhibidors de lagregació plaquetària:Ticlopidina, dipiridamol.CardiovascularsAntihipertensius.- alfametildopa, reserpina, propranolol (poc β-selectiu,efectes SNC), hidroclorotiazida (dosi >50mg/d)Vasodilatadors periférics.- mesilato de ergotamina, pentoxifilina.Antiarrítmics.- digoxina (dosis > 0,125 mg/día, exc AcxFA)Fàrmacs que actuen sobre el SNCBenzodiazepines de vida mitja (vm) curta i llarga- vm llarga: diazepam, flurazepam etc..- no utilizar mai- vm curta: oxazepam, triazolam, alprazolam.- usar només en casos necessaris i < 4 setmanes.Antidepresivos.- amitriptilina, imipramina, doxepina - per efectes anticolinèrgics.Antipsicoticos.- haloperidol, tioridazina.Combinació dantidepressius i antipsicòtics.-Barbitúrics.- pentobarbital, secobarbital, (excepte fenobarbital).Narcòtics.- meperidina, pentazocina, propoxifeno.GastrointestinalsAntiH2 ranitidina a dosis >300mg i >12 setmanes.Antiespasmòdics.- evitar lús durant temps llargsEndocrinològicsHipoglucemiants orals.- clorpropamida, risc alt de SIADH.Musculoesquelètics– AINEs.- indometacina, ketorolaco, piroxicam, fenilbutazona, acido mefenámico.(*) de Hanlon JT et al. Ann Pharmacother 2000; 34:362.SEDANTS I ANTICOLINÈRGICS
 37. 37. FÀRMACS I MALALTIADesencadenants deneurotoxicitatDeliriumDesencadenants demareig-inestabilitat-caigudesDesencadenantsd’incontinència oretenció d’orinaAlcoholHipnòticsAnsiolíticsNeurolèpticsAntidepressiusOpiacisAINEsDiürèticsDigoxina, cimetidina,ranitidina,antihipertensius,antiarritmícs, ADO,antiepilèptics,antiparkinsoniansDiürèticsAntihipertensiusAnsiolíticsNeurolèpticsAntidepressiusHipnòticsAntiarritmícsOpiacisADOAINEsAntiparkinsoniansAntiepilèpticsDiürèticsAntiepilèpticsHipnòticsAnsiolíticsOpiacisAntagonistesalfaadrenèrgicsAntidepressiusAntagonistes del calciAlfaadrenèrgicsAnticolinèrgics
 38. 38. FÀRMACS I MALALTIAFàrmacs MalaltiaAINEsAlfa bloquejantsAntago canals del calciAntihistamínics, narcòticsAntiespasmòdicsAntidepressius tricíclicsÀcid acetil salícilicBenzodiazepinesB-bloquejantsClorpromazinaClozapina, metoclopramidaCortis sistèmicsDescongestionantsDiurètics tiazídics, IMAOsSedants, hipnòticsIC, IR, HTA, Úlcera pèpticaincontinència urinàriaICHBP, restrenyimentHBP, restrenyimentHBP, restrenyiment, glaucomaÚlcera pèpticaDemència, síncopesAsma, IC, DM, MPOC, M Vascular, M RaynaudConvulsions, hipotensió posturalConvulsionsDMInsomniGotaMPOC
 39. 39. 86 anysACTIUS2003 ANGINA INESTABLE2005 DIABETIS MELLITUS TIPUS 22006ALTRES DESPLAÇAMENTS ESPECÍFICS DELDISC INTERVERTEBRAL2005 SINOVITIS I TENOSINOVITIS2005 ANÈMIA FERROPÈNICA2007 HÈRNIA DISCAL LUMBAR02-oct APNEA10-sep GASTRITIS01-oct CATARACTA SENIL02-octTUMOR BENIGNE DALTRESLOCALITZACIONS (I INESPECÍFICS)2005POLIPOS COLON--POLIPECTOMIA--ADENOMAS04/03/2005 VELLOSOS CON DISPLASIA DE BAJO GRADOPASSIUS14/11/2010 FARINGITIS AGUDA03/11/2007 VERTIGEN PERIFÈRICCAS CLÍNIC IIISra. Júlia
 40. 40. 86 anysACTIUS2003 ANGINA INESTABLE2005 DIABETIS MELLITUS TIPUS 22006ALTRES DESPLAÇAMENTS ESPECÍFICS DELDISC INTERVERTEBRAL2005 SINOVITIS I TENOSINOVITIS2005 ANÈMIA FERROPÈNICA2007 HÈRNIA DISCAL LUMBAR02-oct APNEA10-sep GASTRITIS01-oct CATARACTA SENIL02-octTUMOR BENIGNE DALTRESLOCALITZACIONS (I INESPECÍFICS)2005POLIPOS COLON--POLIPECTOMIA--ADENOMAS04/03/2005 VELLOSOS CON DISPLASIA DE BAJO GRADOPASSIUS14/11/2010 FARINGITIS AGUDA03/11/2007 VERTIGEN PERIFÈRICCAS CLÍNIC IIIA domicili veiem que també pren:hemoal unguentovenosmilA domicili veiem que també pren:hemoal unguentovenosmilSra. Júlia
 41. 41. Conceptes importants• Reaccions adverses a fàrmacs (RAM)• Medicació inadequada, gent gran• Medicació d’utilitat terapèuticabaixa (UTB)
 42. 42. MEDICACIÓ D’UTILITATTERAPÈUTICA BAIXA (UTB)També anomenats fàrmacsde valor intrínsec dubtós o inacceptableEs divideixen en:• UTB amb principis actius d’eficàcia no demostradaen assaigs clínics (antivaricosos tòpics)• UTB amb principis actius que presenten una relaciórisc-benefici desfavorable (antihemorroidals localssense cortis)
 43. 43. MEDICACIÓ D’UTILITATTERAPÈUTICA BAIXA (UTB)Vasodilatadors perifèrics Andrògens amb hormones femeninesAntivaricosos tòpics Associacions d’AINEsProtectors capilars Cortis sistèmics associatsAINEs tòpics Antibiòtics associats entre síExpectorants, senseantiinfecciososAssociacions Antisèptics i antiinfecciososurinarisAntiespasmòdics i anticolinèrgicsGIMiorelaxants d’acció central associatsamb altresdiürètics associats altres F Cortis amb antiinfecciosos tòpicsAntihemorroidals locals sensecortisCortis associats Ab, antimicòticAntibiòtics amb sulfamidestòpiquesAntiinfecciosos amb expectorants omucolítics
 44. 44. MEDICACIÓ D’UTILITATTERAPÈUTICA BAIXA (UTB)Vasodilatadors perifèrics Andrògens amb hormones femeninesAntivaricosos tòpics Associacions d’AINEsProtectors capilars Cortis sistèmics associatsAINEs tòpics Antibiòtics associats entre síExpectorants, senseantiinfecciososAssociacions Antisèptics i antiinfecciososurinarisAntiespasmòdics i anticolinèrgicsGIMiorelaxants d’acció central associatsamb altresdiürètics associats altres F Cortis amb antiinfecciosos tòpicsAntihemorroidals locals sensecortisCortis associats Ab, antimicòticAntibiòtics amb sulfamidestòpiquesAntiinfecciosos amb expectorants omucolítics+ usats: vasodilatadors perifèricsUTB usats sobretot en pacients deresidències i en atdom+ usats: vasodilatadors perifèricsUTB usats sobretot en pacients deresidències i en atdom
 45. 45. PRESCRIPCIÓ DE FÀRMACSA GENT GRANPreguntes bàsiques:• El fàrmac que ha de prendre, te alguna utilitat?• Necessita el pacient , realment, prendre aquestfàrmac?• És adequat el consum d’aquest fàrmac en aquestpacient (condicions físiques, mentals)?
 46. 46. PRESCRIPCIÓ DE FÀRMACSA GENT GRANPreguntes bàsiques:• El fàrmac que ha de prendre, te alguna utilitat?• Necessita el pacient , realment, prendre aquestfàrmac?• És adequat el consum d’aquest fàrmac en aquestpacient (condicions físiques, mentals)?Entre un 15-40% de la població ,pren algun fàrmac no indicat, norecomanat o amb baixa utilitatterapèuticaEntre un 15-40% de la població ,pren algun fàrmac no indicat, norecomanat o amb baixa utilitatterapèutica
 47. 47. 86 anysACTIUS2003 ANGINA INESTABLE2005 DIABETIS MELLITUS TIPUS 22006ALTRES DESPLAÇAMENTS ESPECÍFICS DELDISC INTERVERTEBRAL2005 SINOVITIS I TENOSINOVITIS2005 ANÈMIA FERROPÈNICA2007 HÈRNIA DISCAL LUMBAR02-oct APNEA10-sep GASTRITIS01-oct CATARACTA SENIL02-octTUMOR BENIGNE DALTRESLOCALITZACIONS (I INESPECÍFICS)2005POLIPOS COLON--POLIPECTOMIA--ADENOMAS04/03/2005 VELLOSOS CON DISPLASIA DE BAJO GRADOPASSIUS14/11/2010 FARINGITIS AGUDA03/11/2007 VERTIGEN PERIFÈRICCAS CLÍNIC IIISra. Júlia
 48. 48. 86 anysACTIUS2003 ANGINA INESTABLE2005 DIABETIS MELLITUS TIPUS 22006ALTRES DESPLAÇAMENTS ESPECÍFICS DELDISC INTERVERTEBRAL2005 SINOVITIS I TENOSINOVITIS2005 ANÈMIA FERROPÈNICA2007 HÈRNIA DISCAL LUMBAR02-oct APNEA10-sep GASTRITIS01-oct CATARACTA SENIL02-octTUMOR BENIGNE DALTRESLOCALITZACIONS (I INESPECÍFICS)2005POLIPOS COLON--POLIPECTOMIA--ADENOMAS04/03/2005 VELLOSOS CON DISPLASIA DE BAJO GRADOPASSIUS14/11/2010 FARINGITIS AGUDA03/11/2007 VERTIGEN PERIFÈRICCAS CLÍNIC IIIA domicili veiem que també pren:hemoal unguentoVenosmilA domicili veiem que també pren:hemoal unguentoVenosmilSra. Júlia
 49. 49. • Considerar els tractaments no farmacològics comelements fonamentals en els plans de tractament• Revisió periòdica de la medicació• Suspendre els tractaments que no es necessitin• Abans d’introduir un nou fàrmac, valorar si es potsuspendre algun• Iniciar dosis baixes, ↑ lentament dosi fins mín eficaç• Ajustar dosi fàrmac en funció de l’aclariment renal• Preguntar sobre la polimedicació i automedicacióRECOMANACIONSMEDICAMENTOSES ANCIÀ
 50. 50. • Evitar utilitzar fàrmacs de vida llarga / s’acumulin• Davant símptomes inespecífics, considerar que estracti d’efectes adversos• Considerar que l’edat avançada no és un factor quecontraindiqui l’ús d’un fàrmac potencialmentbeneficiós• Escoltar, fer un diagnòstic precís i procurar notractar símptomes sinó malalties• Donar instruccions clares i per escrit.RECOMANACIONSMEDICAMENTOSES ANCIÀ
 51. 51. RECOMANACIONSMEDICAMENTOSES ANCIÀSra. M S C(Última modificació 1/2011)MEDICAMENTS ESMORZAR DINAR SOPAR A TENIR ENCOMPTEHYDRAPRES 1/2 1/2DEPAKINEEFFERALGAN 1 1 1METAMIZOL SI DOLORDISTRANEURINE SI PRECISACAFINITRINA SI DOLORTORÀCICZINNAT 500(STOP EL XX/XX/XX)
 52. 52. RECOMANACIONS ANCIÀ ICOMUNICACIÓEssencial una bona comunicació:• Una persona gran necessita més temps peraprendre quelcom nou.• Les instruccions han de ser curtes i senzilles.• Cal esperar que acabi la tasca que està realitzant,per començar-ne una altra.• Utilitzar imatges, vídeos, fotografies.• L’analfabetisme s’ha de preguntar.
 53. 53. RECOMANACIONS ANCIÀ IAUTOMEDICACIÓ• Ha d’evitar automedicar-se.• Només ha de prendre medicació prescrita perprofessionals.• Segueixi les instruccions que li ha donat el seu MF/INF.• Si te dubtes o no ho ha entès, pregunti.• Porti sempre la fulla de medicació (evita errors, oblits).• No prengui medicació d’una altra persona o familiar.• No tingui a casa medicació sobrant; porti-la a farmàcia.• Revisi periòdicament les dates de caducitat• Si no sap llegir, busqui amb el professional la millormanera d’explicar i seguir el tractament (dibuixos...)
 54. 54. EINA D’AJUDA - INFORMÀTICASoftware integrat a l’HCAP que facilita larevisió sistemàtica de pacients ambmedicació activa i dona suport a la gestiódel canvi (Selfaudit)• Seguretat• Efectivitat• Organització• Eficiència
 55. 55. MEDICACIÓ I INFORMÀTICASeguretatReduir els riscos associats amb l’ús demedicaments• Tractaments redundants• Polimedicació• Fàrmacs desaconsellats > 75 anys• Gastroprotecció AINEs > 65 anys• Contraindicacions• Interacciones medicamentàries
 56. 56. MEDICACIÓ I INFORMÀTICAEfectivitatMillorar el grau d’adequació de la prescripció• Adhesió a les recomanacions de les GPC, Guiaterapèutica, Comitè d’avaluació de nousmedicaments.....
 57. 57. MEDICACIÓ I INFORMÀTICAOrganitzacióOptimitzar els criteris que regeixen laprescripció crònica.Incrementar el registre vàlid de dadesclíniques• Revisió receptes cròniques autoritzades• Revisió de les pautes terapèutiques
 58. 58. MEDICACIÓ I INFORMÀTICAEficiènciaOptimitzar l’ús dels medicaments més cost-efectius• Substitució de medicaments de marca per EFG• Sustitucióde medicaments pels seus equivalentsterapèutics
 59. 59. MEDICACIÓ I INFORMÀTICA
 60. 60. MEDICACIÓ I INFORMÀTICA
 61. 61. MEDICACIÓ I INFORMÀTICA
 62. 62. MEDICACIÓ I INFORMÀTICA
 63. 63. MEDICACIÓ I INFORMÀTICA
 64. 64. CONCLUSIONS DETECTAR RAM EVITAR MEDICACIÓ INADEQUADA EVITAR FÀRMACS DE BAIXA UTILITAT ESTABLIR BONA COMUNICACIÓ DONAR RECOMANACIONS UTILITZAR EINES D’AJUDA
 65. 65. GRÀCIESPER VOSTRA ATENCIÓ!!!msans@ambitcp.catsalut.netBibliografia d’interès Utilización de medicamentos en el paciente geriátrico. butlletí dinformacióterapèutica. vol. 19, núm. 3. 2007. issn 0213-7801. issn 1579-9441 (internet) El paciente anciano polimedicado: efectos sobre su salud y sobre el sistemasanitario. Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. Vol. 29–N.º 6-2005.

×