Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Excel Tip: Accounting With The Pivot Table

  1. Excel Tip: Accounting With The Pivot Table
  2. ‫اگر‬‫اسوابداوی‬ ‫سیسوتح‬ ‫عنواا‬ ‫به‬ ‫اکسل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫افرادی‬ ‫جزء‬ ‫شما‬‫حلیول‬ ‫ابوزاو‬ ‫بوا‬ ‫نشونایی‬ ‫آ‬‫ا‬‫طعاو‬ ‫باشوید‬ ‫می‬ ‫نایسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بد‬ ‫اکسل‬ ‫دو‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬Pivot Table‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ااند‬ ‫می‬.Pivot Table‫باسیل‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کاونمد‬ ‫بسیاو‬ ‫ابزاو‬ ‫یه‬ ‫اکسل‬‫ه‬ ‫ک‬ ‫بدیل‬ ‫اسابداوی‬ ‫رازهای‬ ‫ر‬ ‫دفا‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫داوید‬ ‫اختیاو‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫وا‬ ‫خامی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اانید‬ ‫می‬ ‫ن‬‫نیود‬. ‫ابزاو‬Pivot Table‫انج‬ ‫و‬ ‫نایس‬ ‫برنامه‬ ‫کاو‬ ،‫نایسی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بد‬ ‫میکنه‬ ‫طادو‬ ‫وا‬ ‫شما‬‫بدیود‬ ‫ام‬. ‫ور‬ ‫ن‬ ‫دو‬ ‫وا‬ ‫اسوت‬ ‫یافتوه‬ ‫انتیوال‬ ‫اسوابداوی‬ ‫سوندهای‬ ‫از‬ ‫کوه‬ ‫خوام‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫عناا‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫زیر‬ ‫ل‬ ‫جد‬ ‫بگیریود‬:
  3. •‫سعر‬ ‫دو‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اسابداوی‬ ‫اطالعات‬ ‫ل‬ ‫جد‬ ‫این‬ ‫دو‬1‫است‬ ‫شده‬ ‫اود‬.‫مراله‬ ‫باش‬ ‫می‬ ‫سعاح‬ ‫سایر‬ ‫ماین‬،‫کل‬ ‫ر‬ ‫دفا‬ ‫مختلف‬ ‫سعاح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫راز‬ ‫گزاوش‬ ‫هیه‬ ‫باد‬‫د‬.‫برای‬ ‫ابزاو‬ ‫از‬ ‫اینکاو‬Pivot Table‫میکنیح‬ ‫استفاده‬ ‫اکسل‬.‫ب‬ ‫زیراز‬ ‫شکل‬ ‫معابق‬Insert‫گزینه‬ ‫ی‬ ‫و‬ Pivot Table‫میکنیح‬ ‫کلیک‬:
  4. •،‫مختلف‬ ‫یمات‬ ‫ن‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫باد‬Pivot Table‫شد‬ ‫خااهد‬ ‫ایجاد‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫به‬:
  5. •‫همانعاو‬‫که‬‫دو‬‫دو‬‫شکل‬‫باال‬‫مشاهده‬‫میکنید‬‫دو‬‫سمت‬‫واست‬‫طسمت‬‫باال‬‫اسح‬‫فیلدهای‬‫ج‬‫ل‬ ‫د‬ ‫داده‬‫طراو‬‫داود‬‫دو‬‫طسمت‬‫پایین‬‫چهاو‬‫بخش‬‫طراو‬‫داود‬‫که‬‫با‬‫س‬ ‫ما‬‫می‬‫اانید‬‫فیلد‬‫ها‬‫و‬‫ب‬‫ه‬ ‫یکی‬‫از‬‫این‬‫چهاو‬‫بخش‬‫بکشید‬.‫این‬‫چهاو‬‫بخش‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫هستند‬: •: Filters‫ا‬‫از‬‫این‬‫طسمت‬‫برای‬‫فیلتر‬‫کرد‬‫گزاوش‬‫استفاده‬‫می‬‫کنیح‬.‫برای‬‫مثال‬‫اگر‬ ‫تا‬ ‫اطالعا‬‫شامل‬‫سالهای‬‫مختلف‬‫باشه‬‫می‬‫اانید‬‫بر‬‫اساس‬‫سال‬‫فیلتر‬‫کنید‬‫یا‬‫بر‬‫اساس‬‫سعاح‬ ‫مختلف‬‫اسابداوی‬‫گزاوش‬‫بسازید‬. •Rows:‫دو‬‫این‬‫بخش‬‫فیلدهایی‬‫که‬‫می‬‫خااهیح‬‫داده‬‫ها‬‫بر‬‫اساس‬‫نها‬ ‫ا‬‫گزاوشگیری‬‫شاد‬‫و‬‫ط‬‫راو‬ ‫میدیح‬. •Columns:‫عملکرد‬‫این‬‫بخش‬‫دو‬‫گزاوشگیری‬‫شبیه‬‫ستا‬‫های‬‫مختلف‬‫گزاوشگیری‬‫دو‬ ‫اسابداوی‬‫می‬‫باشد‬. •Values:‫دو‬‫این‬‫بخش‬‫میادیری‬‫که‬‫طصد‬‫بروسی‬‫نها‬ ‫ا‬‫و‬‫داویح‬‫طراو‬‫میدیح‬.
  6. •‫شبی‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫شبیه‬ ‫چیزی‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫فیلدها‬ ‫انتیال‬ ‫از‬ ‫باد‬‫راز‬ ‫ه‬ ‫داشت‬ ‫خااهیح‬ ‫داود‬ ‫وا‬ ‫اسابداوی‬:
  7. •‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشا‬ ‫و‬ ‫اسابداوی‬ ‫دفتر‬ ‫نیز‬ ‫ذیل‬ ‫صایر‬ ‫د‬:
Publicité