Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lucky card in Lunar new year.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Lucky card in Lunar new year.docx

Télécharger pour lire hors ligne

Lucky card in Lunar new year:

The Thus Come One, an unsurpassed ocean of merit and virtue,
Appears everywhere as a bright lamp shining upon the world.
Rescuing and protecting all sentient beings whatsoever,
He bestows peace and joy upon all, omitting not a single one.
- Chapter 1, Avatamsaka sutra
==
Như Lai vô thượng biển công đức
Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian,
Tất cả chúng sanh đều cứu độ
Ban cho an lạc chẳng sót thừa.
--
(Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm)Photo: Miss La Sen house

Lucky card in Lunar new year:

The Thus Come One, an unsurpassed ocean of merit and virtue,
Appears everywhere as a bright lamp shining upon the world.
Rescuing and protecting all sentient beings whatsoever,
He bestows peace and joy upon all, omitting not a single one.
- Chapter 1, Avatamsaka sutra
==
Như Lai vô thượng biển công đức
Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian,
Tất cả chúng sanh đều cứu độ
Ban cho an lạc chẳng sót thừa.
--
(Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm)Photo: Miss La Sen house

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Lucky card in Lunar new year.docx

  1. 1. Lucky card in Lunar new year The Thus Come One, an unsurpassed ocean of merit and virtue, Appears everywhere as a bright lamp shining upon the world. Rescuing and protecting all sentient beings whatsoever, He bestows peace and joy upon all, omitting not a single one. - Chapter 1, Avatamsaka sutra == Như Lai vô thượng biển công đức Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian, Tất cả chúng sanh đều cứu độ Ban cho an lạc chẳng sót thừa. -- (Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm)
  2. 2. Photo: Miss La Sen house

×