Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Swift system overview

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
BPM and Sales
BPM and Sales
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Swift system overview (20)

Publicité

Swift system overview

 1. 1. ‫سوئیفت‬ ‫چیست؟‬ ‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬ ‫تابستان‬99
 2. 2. ‫مطالب‬ ‫رئوس‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫تاریخچه‬ ‫مزایا‬ ‫عملکرد‬‫نحوه‬ ‫ها‬‫پیام‬‫انواع‬ ‫گان‬‫کننده‬‫استفاده‬ ‫عضویت‬‫پذیرش‬‫شرایط‬ ‫ها‬‫تحریم‬
 3. 3. /224 ‫چیست؟‬ ‫سوئیفت‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫سوئیفت‬(Society Worldwide Interbank Financial)‫یک‬‫بین‬ ‫شبکه‬‫المللی‬‫ارتباط‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫مراکز‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫تسهیالت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بانکی‬ ‫بین‬ ‫مالی‬‫راسر‬ ‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫دنیا‬. ‫این‬،‫سیستم‬‫به‬‫صورت‬‫چند‬‫کاربره‬‫است‬‫و‬‫بانک‬‫های‬،‫عضو‬‫در‬‫آن‬‫دارای‬‫سهام‬‫بوده‬‫و‬‫د‬‫ر‬ ‫سود‬‫مؤسسه‬‫سهیم‬‫هستند‬. ‫سوئیفت‬‫راه‬‫مطمئنی‬‫برای‬‫تبادل‬‫انواع‬‫پیغام‬،‫ها‬‫سفارش‬،‫خرید‬،‫فروش‬‫رساندن‬‫راهن‬‫مایی‬ ‫هایی‬‫جهت‬‫نحوه‬،‫تحویل‬‫ارسال‬‫یا‬‫موارد‬‫مشابه‬‫است‬. ‫هدف‬‫اولیه‬‫از‬‫ایجاد‬،‫سوئیفت‬‫جایگزینی‬‫روش‬‫های‬‫ارتباطی‬‫غیر‬‫استاندارد‬‫کاغذی‬‫و‬‫ی‬‫ا‬ ‫انتقال‬‫پیام‬‫از‬‫طریق‬‫تلکس‬‫در‬‫سطح‬‫بین‬‫المللی‬‫با‬‫یک‬‫روش‬‫استاندارد‬‫جهانی‬‫بو‬‫د؛‬‫اما‬‫از‬ ‫بدو‬‫تأسیس‬‫تا‬‫به‬‫حال‬‫دچار‬‫تحول‬‫اساسی‬‫در‬‫روش‬‫ها‬‫و‬‫مکانیزم‬‫های‬‫مورد‬‫استفاده‬‫خود‬ ‫گردیده‬‫است‬. ‫در‬‫نظر‬‫داشته‬‫باشید‬‫که‬SWIFT‫یک‬‫موسسه‬‫مالی‬‫و‬‫یا‬‫یک‬‫پرداخت‬‫سیستم‬‫نیست‬‫بلک‬‫ه‬ ‫صرفا‬‫حامل‬‫پیام‬‫است‬.
 4. 4. /225 ‫سوئیفت‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫حواله‬‫های‬‫بانکی‬Bank transfer ‫حواله‬‫های‬‫بدهکار‬‫و‬‫بستانکار‬Debit Credit advice ‫صورت‬‫حساب‬‫های‬‫بانکی‬bank statements ‫معامالت‬‫و‬‫تبدیالت‬‫ارز‬Foreign exchange and Money Market ‫بروات‬Collections ‫اعتبارات‬‫اسنادی‬Documentary Credits ‫معامالت‬‫سهام‬‫بین‬‫بانکها‬Interbank securities trading ‫گزارش‬‫مانده‬‫و‬‫تراز‬‫حساب‬‫ها‬Balance Reporting
 5. 5. /226 ‫تاریخچه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫بعد‬‫از‬‫خاتمه‬‫جنگ‬‫جهانی‬،‫دوم‬‫به‬‫ویژه‬‫در‬‫اواخر‬‫دهه‬1950،‫تجارت‬‫جهانی‬‫به‬‫سرعت‬‫شروع‬‫به‬‫رشد‬‫و‬ ‫شکوفایی‬‫کرد‬‫و‬‫به‬‫موازات‬‫آن‬‫حجم‬‫عملیات‬‫بین‬‫المللی‬‫بین‬‫بانکی‬‫گسترش‬،‫یافت‬‫ولی‬‫مبادالت‬‫پ‬‫ولی‬‫در‬‫سطح‬ ‫بین‬‫المللی‬‫از‬،‫امنیت‬‫اطمینان‬‫و‬‫استاندارد‬‫الزم‬‫برخوردار‬‫نبود‬‫و‬‫در‬‫این‬،‫زمینه‬‫خأل‬‫وسیعی‬‫احساس‬‫میش‬‫د‬. ‫در‬‫اوایل‬‫دهه‬1960‫حدود‬60‫بانک‬‫بزرگ‬‫اروپایی‬‫و‬‫آمریکایی‬‫به‬‫فکر‬‫طرح‬‫ریزی‬‫و‬‫استاندارد‬‫کردن‬‫پیامهای‬‫بین‬ ‫بانکی‬‫افتادند‬. ‫در‬‫دسامبر‬‫سال‬1967‫هفت‬‫بانک‬‫طراز‬‫اول‬‫کشورهای‬،‫آمریکا‬،‫اتریش‬،‫انگلستان‬،‫دانمارک‬،‫سوئیس‬‫فرانس‬‫ه‬‫و‬ ‫هلند‬‫مطالعه‬‫را‬‫شروع‬‫و‬‫در‬‫سال‬1971،73‫بانک‬‫از‬‫این‬‫کشور‬‫ها‬‫هزینه‬‫های‬‫مطالعات‬‫را‬‫تقبل‬‫کردند‬.‫این‬ ‫مطالعه‬‫به‬‫همت‬‫گروهی‬‫از‬‫متخصصان‬‫و‬‫به‬‫مدت‬‫یک‬‫سال‬‫طول‬‫کشید‬‫و‬‫نتایج‬‫آن‬‫در‬‫سال‬1972‫ارایه‬‫شد‬. ‫هدف‬‫از‬‫این‬،‫مطالعات‬‫تسهیل‬‫ارتباطات‬‫اطالعاتی‬‫که‬‫در‬‫سراسر‬‫دنیا‬‫پخش‬‫شده‬‫و‬‫ایجاد‬‫یک‬‫زبان‬‫مشتر‬‫ک‬‫و‬ ‫استاندارد‬‫برای‬‫نقل‬‫و‬‫انتقال‬‫مالی‬‫بین‬‫المللی‬‫بوده‬‫است‬. ‫سرانجام‬‫در‬‫ماه‬‫می‬1973‫سوئیفت‬‫با‬‫عضویت‬239‫بانک‬‫از‬15‫کشور‬‫در‬‫شهر‬La Hulpe‫در‬‫نزدیکی‬‫بروکسل‬ ‫پایتخت‬‫کشور‬‫بلژیک‬‫تأسیس‬‫شد‬. ‫در‬‫نهایت‬،‫سوئیفت‬‫در‬‫سال‬1974‫با‬‫حضور‬‫اعضای‬‫اصلی‬‫و‬‫شرکا‬‫از‬17‫کشور‬‫جهان‬‫و‬‫با‬50‫مشتری‬‫بنیان‬ ‫گذاری‬‫شد‬. ‫در‬‫سال‬1975،‫قوانین‬‫امنیتی‬‫و‬‫اعتباری‬‫سوئیفت‬‫وضع‬‫شد‬‫و‬‫اعضای‬‫مالی‬‫پشت‬‫صحنه‬‫سوئیفت‬‫تع‬‫یین‬ ‫شدند‬.‫در‬‫این‬،‫زمان‬510‫مشتری‬‫از‬17‫کشور‬‫عضو‬‫شدند؛‬‫ولی‬‫پیغام‬‫مالی‬‫رد‬‫و‬‫بدل‬‫نشد‬.
 6. 6. /227 ‫تاریخچه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ Pneumatic tube systems
 7. 7. /228 ‫تاریخچه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ 1976،‫اولین‬‫مرکز‬‫عملیاتی‬‫سوئیفت‬‫راه‬‫اندازی‬‫شد‬. 1977،‫بانک‬‫آلبرت‬‫پرنس‬‫بلژیک‬‫اولین‬‫پیغام‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫سوئیفت‬‫ار‬‫سال‬‫کرد‬. 1980،‫برای‬‫اولین‬‫بار‬‫پای‬‫کشورهای‬‫آسیایی‬‫به‬‫سوئیفت‬‫باز‬‫شد‬‫و‬‫ک‬‫شورهای‬ ‫هنگ‬‫کنگ‬‫و‬‫سنگاپور‬‫به‬‫عنوان‬‫پیشتاز‬‫کشورهای‬‫آسیایی‬‫شروع‬‫به‬‫ف‬‫عالیت‬‫و‬ ‫کار‬‫با‬‫سوئیفت‬‫کردند‬. 1985،‫استفاده‬‫از‬،‫ماهواره‬‫سرویس‬‫دهی‬‫را‬‫بهبود‬‫بخشید‬. ‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫بالغ‬‫بر‬187‫کشور‬‫و‬6000‫بانک‬‫و‬‫مؤسسه‬‫مالی‬‫در‬‫سراسر‬ ‫دنیا‬‫عضو‬‫شبکه‬‫سوئیفت‬‫هستند‬. ‫هسته‬‫اصلی‬‫آن‬‫در‬‫کشور‬‫بلژیک‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫کشورهای‬،‫آمریکا‬،‫هلند‬‫هن‬‫گ‬ ‫کنگ‬‫و‬‫انگلیس‬‫به‬‫عنوان‬‫مراکز‬‫پشتیبان‬‫مشتریان‬‫هستند‬.
 8. 8. /229 ‫مزایا‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫استاندارد‬:‫به‬‫نحوی‬‫طراحی‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫با‬‫ارسال‬‫پیام‬‫یا‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫ب‬‫ین‬ ‫المللی‬‫سوئیفت‬‫امکان‬‫برقراری‬‫ارتباط‬‫بین‬‫رایانه‬‫های‬‫دو‬‫بانک‬‫و‬‫انجام‬‫کلی‬‫ه‬‫مراحل‬ ‫حسابداری‬‫بدون‬‫دخالت‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫امکان‬‫پذیر‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬‫استاندارد‬‫س‬‫ازی‬ ‫پیام‬‫های‬‫بین‬‫بانکی‬‫برای‬‫سهولت‬‫کار‬‫و‬‫ایجاد‬‫نشدن‬‫استانداردهای‬،‫جدید‬‫س‬‫وئیفت‬ ‫استانداردهایی‬‫را‬‫که‬‫مؤسسات‬‫بین‬‫المللی‬‫از‬‫قبیل‬‫ابداع‬‫کرده‬،‫بودند‬‫پذی‬‫رفت‬‫و‬‫برای‬ ‫مواردی‬‫که‬،ISITC , ISDA , ICC , ISO‫استانداردی‬‫وجود‬،‫نداشت‬‫استاندارد‬‫های‬ ‫جدید‬‫تهیه‬‫کرده‬‫است‬. ‫قابلیت‬‫اطمینان‬:‫در‬‫صد‬‫اشتباه‬‫در‬‫آن‬‫بسیار‬‫اندک‬‫است‬‫و‬‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫مش‬‫خصه‬ ‫پیام‬‫به‬‫طور‬‫صحیح‬‫و‬‫مطابق‬‫با‬‫استانداردها‬‫تنظیم‬‫نشود‬‫سیستم‬‫از‬‫قبول‬‫آن‬ ‫خودداری‬‫میکند‬.‫به‬‫طوری‬‫که‬‫از‬‫تاریخ‬‫شروع‬‫فعالیت‬،‫سوئیفت‬‫در‬‫سال‬1977 ‫تاکنون‬‫حتی‬‫یک‬‫پیام‬‫مالی‬‫بین‬‫بانکی‬‫مخدوش‬‫یا‬‫گم‬‫نشده‬‫است‬. ‫سرعت‬:‫سرعت‬‫انتقال‬‫پیام‬‫در‬‫سیستم‬‫سوئیفت‬‫بسیار‬‫باالست‬.‫ارسال‬‫پیام‬‫در‬ ‫چند‬‫ثانیه‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫به‬‫محض‬‫ارسال‬‫آن‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫سوئیفت‬‫توسط‬ ‫آخرین‬‫اعضای‬‫مجاز‬،‫بالفاصله‬‫پیام‬‫سوئیفت‬‫تعلیق‬‫می‬‫شود‬.
 9. 9. /2210 ‫مزایا‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫امنیت‬:‫پیامهای‬‫مبادله‬‫شده‬‫به‬‫صورت‬‫خودکار‬‫مخابره‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫متن‬ ‫پیامها‬‫تا‬‫رسیدن‬‫به‬‫مقصد‬‫پراکنده‬‫و‬‫نامفهوم‬‫و‬‫دسترسی‬‫به‬‫پیامها‬‫ت‬‫وسط‬ ‫افراد‬‫غیر‬‫مجاز‬‫میسر‬‫نیست‬. ‫هزینه‬‫مخابره‬‫پیام‬:‫هزینه‬‫مخابره‬‫پیام‬‫از‬‫طریق‬‫سیستم‬‫سوئیفت‬‫در‬‫م‬‫قایسه‬ ‫با‬‫سایر‬‫سیستم‬‫ها‬‫کمتر‬‫است‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫کاراکتر‬‫ی‬‫مورد‬‫محاسبه‬‫قر‬‫ار‬‫می‬ ‫گیرد‬.‫تقریبا‬‫کارمزد‬‫اجرای‬‫یک‬‫پیام‬‫سوئیفت‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫این‬‫که‬‫نی‬‫از‬‫به‬‫نیروی‬ ‫انسانی‬‫ندارد‬‫و‬‫توسط‬‫رایانه‬‫خوانده‬‫و‬‫اجرا‬‫می‬،‫شود‬‫بین‬‫یک‬‫دوم‬‫تا‬‫یک‬‫س‬‫وم‬ ‫کارمزد‬‫اجرای‬‫یک‬‫پیام‬‫تلکسی‬‫که‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫می‬‫باید‬‫آن‬‫را‬‫اجرا‬‫کن‬،‫د‬ ‫است‬. ‫در‬‫دسترس‬‫بودن‬Availability:‫سیستم‬‫سوئیفت‬‫در‬‫تمام‬24‫ساعت‬ ‫شبانه‬‫روز‬‫و‬‫در‬‫طول‬‫تمام‬‫ایام‬،‫هفته‬‫ماه‬‫و‬‫سال‬‫یکی‬‫دیگر‬‫از‬‫مزیت‬‫های‬‫مهم‬ ‫این‬‫سیستم‬‫است‬.
 10. 10. /2211 ‫رقبا‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ Ripple:‫ارسال‬‫پول‬‫به‬‫سراسر‬‫جهان‬‫به‬‫کمک‬‫بالکچین‬‫که‬‫از‬‫طریق‬‫بالکچین‬‫و‬XRP،‫هزینه‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫بین‬ ‫المللی‬۶۰‫درصد‬‫کاهش‬‫میدهد‬.‫همچنین‬‫مهمترین‬‫مساله‬‫این‬‫است‬‫که‬‫زمان‬‫انجام‬‫های‬‫تراکنش‬‫بین‬‫المللی‬‫ر‬‫ا‬ ‫کاهش‬‫داده‬‫است‬.‫در‬‫حال‬،‫حاضر‬‫از‬‫طریق‬SWIFT‫و‬‫ای‬‫زنجیره‬‫از‬‫ها‬‫بانک‬،‫یک‬‫تراکنش‬‫بین‬‫المللی‬‫بین‬۳‫تا‬۵ ‫روز‬‫طول‬‫کشد‬‫می‬،‫اما‬‫از‬‫طریق‬‫تکنولوژی‬‫ریپل‬‫و‬XRP،‫این‬‫عملیات‬‫تواند‬‫می‬‫در‬‫عرض‬۴‫ثانیه‬‫صورت‬‫پذیرد‬. INSTEX:‫اینستکس‬‫یک‬‫نهاد‬‫مالی‬‫است‬‫که‬‫پیشتر‬‫با‬‫نام‬SPV‫نیز‬‫از‬‫آن‬‫یاد‬‫شده‬‫و‬‫در‬‫واقع‬‫یک‬‫کانال‬‫و‬ ‫سازوکار‬‫مالی‬‫برای‬‫ارتباط‬‫میان‬‫ایران‬‫و‬‫اروپا‬‫از‬‫جمله‬،‫انگلیس‬‫آلمان‬‫و‬‫فرانسه‬‫است‬‫و‬‫به‬‫های‬‫شرکت‬‫اروپ‬‫ایی‬‫این‬ ‫امکان‬‫را‬‫دهد‬‫می‬‫بدون‬‫قرار‬‫گرفتن‬‫در‬‫معرض‬‫های‬‫تحریم‬‫آمریکا‬‫با‬‫ایران‬‫تجارت‬‫کنند‬.‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫در‬‫ای‬‫ن‬ ‫ساختار‬‫ایران‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫اسپانیا‬‫نفت‬‫بفروشد‬‫و‬‫اعتبار‬‫مالی‬‫الزم‬‫برای‬‫پرداخت‬‫به‬‫یک‬‫شرکت‬‫آلم‬‫انی‬‫را‬‫که‬‫به‬ ‫ایران‬‫کاال‬‫یا‬‫خدمات‬‫داده‬‫است‬‫تامین‬‫کند‬‫و‬‫پول‬‫از‬‫طریق‬‫خاک‬‫اروپا‬‫بین‬‫دو‬‫شرکت‬‫مبادله‬‫شود‬. CIPS:‫بانک‬‫مرکزی‬‫چین‬‫در‬‫راستای‬‫کاهش‬‫وابستگی‬‫به‬‫دالر‬‫و‬‫بین‬‫المللی‬‫کردن‬‫یوآن‬،‫سیستم‬‫پرد‬‫اخت‬ CIPS‫را‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫است‬.‫این‬‫سیستم‬‫پرداخت‬‫یک‬‫مرکز‬‫واحد‬‫برای‬‫تمامی‬‫معامالت‬‫یوآنی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬ ‫هایی‬‫بانک‬‫از‬‫سراسر‬‫جهان‬‫به‬‫دو‬‫شکل‬‫مستقیم‬‫و‬‫غیرمستقیم‬‫امکان‬‫دریافت‬‫و‬‫های‬‫پرداخت‬‫یوآنی‬‫را‬‫دارن‬‫د‬. SPFS:‫بانک‬‫مرکزی‬‫روسیه‬‫این‬‫سیستم‬‫را‬‫از‬‫سال‬2014‫پس‬‫از‬‫تهدید‬‫دولت‬‫ایاالت‬‫متحده‬‫برای‬‫قطع‬‫ارتباط‬ ‫روسیه‬‫از‬‫سیستم‬SWIFT‫توسعه‬‫داده‬‫است‬.‫در‬‫مقایسه‬‫با‬SWIFT،‫این‬‫سیستم‬‫با‬‫چالش‬‫های‬‫بسیاری‬‫روبرو‬ ‫است‬،‫به‬‫ویژه‬‫هزینه‬‫های‬‫باالتر‬‫معامالت‬‫و‬‫البته‬‫این‬‫سیستم‬‫فقط‬‫در‬‫روسیه‬‫کار‬‫می‬‫کند‬،‫اگرچه‬‫برن‬‫امه‬‫هایی‬ ‫برای‬‫ادغام‬‫این‬‫شبکه‬‫با‬‫سیستم‬‫پرداخت‬‫بین‬‫بانکی‬‫بین‬‫مرزی‬‫مستقر‬‫در‬‫چین‬‫وجود‬‫دارد‬.‫دولت‬‫روس‬‫یه‬ ‫همچنین‬‫در‬‫حال‬‫مذاکره‬‫برای‬‫گسترش‬SPFS‫به‬‫کشورهای‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫مانند‬‫ترکیه‬‫و‬‫ایران‬‫است‬.
 11. 11. /2212 ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬
 12. 12. /2213 ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬
 13. 13. /2214 ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬
 14. 14. /2215 ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬
 15. 15. /2216 ‫کد‬ ‫سوئیفت‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ Swift Code‫یک‬‫نوع‬‫عالمت‬‫انحصاری‬‫برای‬‫شناسایی‬‫بانک‬‫ها‬‫است‬.‫این‬‫کد‬‫برای‬‫انتقال‬‫وجه‬‫بین‬‫ب‬‫انک‬ ‫ها‬،‫خصوصا‬‫انتقال‬‫وجه‬‫بین‬‫المللی‬‫و‬‫ارسال‬‫حواله‬‫ارزی‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬،‫همچنین‬‫بانک‬‫ها‬‫با‬‫استف‬‫اده‬‫از‬ ‫بستر‬‫سوئیفت‬‫به‬‫یکدیگر‬‫پیغام‬‫می‬‫دهند‬. ‫کد‬‫سوئیفت‬‫از‬8‫الی‬11‫کاراکتر‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬،‫زمانی‬‫که‬‫کد‬‫سوئیفت‬8‫رقمی‬‫داده‬‫میشود‬‫منظور‬‫بانک‬ ‫عامل‬‫مورد‬‫نظر‬‫است‬‫و‬‫شعبه‬‫را‬‫مشخص‬‫نکرده‬‫است‬. ‫چهار‬‫کاراکتر‬‫اول‬:‫معرف‬‫کد‬‫بانک‬‫است‬‫که‬‫تنها‬‫می‬‫تواند‬‫حروف‬‫باشد‬. ‫دو‬‫کاراکتر‬‫دوم‬:‫معرف‬‫کشور‬‫بانک‬‫است‬،‫به‬‫طور‬‫مثال‬‫برای‬‫ایران‬IR ‫دو‬‫کاراکتر‬‫سوم‬:‫کد‬‫موقعیت‬‫مکانی‬‫بانک‬‫است‬ ‫سه‬‫کاراکتر‬‫آخر‬:‫کد‬‫شعبه‬‫بانک‬‫است‬‫که‬‫بدون‬‫این‬‫کد‬‫نیز‬‫شماره‬‫سوئیفت‬‫کامل‬‫است‬‫و‬‫این‬‫مورد‬‫انتخابی‬ ‫است‬ ‫به‬‫طور‬‫مثال‬‫کد‬‫بانک‬‫اقتصاد‬‫نوین‬‫شعبه‬‫تهران‬‫به‬‫این‬‫صورت‬‫است‬:BEGNIRTHAFG ‫چهار‬‫کارکتر‬‫اول‬‫یعنی‬BENG‫معرف‬‫بانک‬‫اقتصاد‬‫نوین‬‫است‬. IR‫معرف‬‫ایران‬‫است‬. TH‫معرف‬‫موقعیت‬‫مکانی‬‫یعنی‬‫تهران‬‫است‬. AFG‫معرف‬‫کد‬‫شعبه‬‫است‬.
 16. 16. /2217 ‫پیامها‬ ‫انواع‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ➢SWIFTNet‫پروتکل‬‫پیام‬‫بر‬‫بستر‬‫اینترنت‬SWIFT‫است‬.‫چهار‬‫سرویس‬‫پیام‬‫را‬‫ارئه‬‫می‬‫کند‬: ➢SWIFTNet Interact ➢SWIFTNet FileAct ➢SWIFTNet Browse
 17. 17. /2218 ‫استفاده‬‫کنندگان‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫کاربران‬‫سوئیفت‬‫به‬‫سه‬‫دسته‬‫تقسیم‬‫می‬‫شوند‬: ‫عضو‬(‫سهام‬‫داران‬):،‫اعضا‬‫شامل‬‫بانک‬،‫ها‬‫دالالن‬‫واجد‬،‫شرایط‬‫واسطه‬‫های‬‫معاالت‬ ‫بازرگانی‬‫و‬‫سهام‬‫مؤسسات‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫هستند‬.‫ادارات‬‫مرکز‬‫ی‬‫بانک‬‫ها‬‫به‬‫عنوان‬‫اع‬‫ضا‬ ‫شناخته‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫سهامداران‬‫سوئیفت‬‫هستند‬.‫مثل‬‫اداره‬‫مرکزی‬‫بانک‬‫صادرات‬‫ی‬‫ا‬ ‫بانک‬‫ملی‬‫در‬‫تهران‬‫که‬‫یک‬‫عضو‬‫و‬‫سهام‬‫دار‬‫هستند‬. ‫عضو‬‫جزء‬:‫یک‬‫سازمان‬‫که‬‫واجد‬‫شرایط‬‫الزم‬‫جهت‬‫عضویت‬‫در‬‫سوئیفت‬‫است‬‫و‬‫بیش‬‫از‬ 50‫درصد‬‫سهام‬‫آن‬‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫و‬‫یا‬100‫درصد‬‫سهام‬‫آن‬‫به‬‫طور‬‫غیر‬‫مستقیم‬‫در‬ ‫اختیار‬‫یک‬‫عضو‬‫سوئیفت‬‫هست‬.‫یک‬‫عضو‬‫جزء‬‫باید‬‫کامال‬‫تحت‬‫کنترل‬‫مدیریتی‬‫ا‬‫عضا‬ ‫باشد‬. ‫شرکا‬:‫شامل‬‫دالالن‬‫و‬‫واسطه‬‫هایی‬‫که‬‫در‬‫زمینه‬،‫سهام‬‫اراق‬‫و‬‫مسائل‬‫مالی‬‫مربوطه‬‫فعالی‬‫ت‬ ،‫دارند‬‫مؤسسات‬‫سپرده‬‫گذاری‬‫و‬‫تسویه‬(‫نقل‬‫و‬‫انتقال‬‫بانکی‬)،‫مرکزی‬‫دالالن‬،‫پول‬‫ش‬‫رکت‬ ‫خدماتی‬،‫امانات‬‫مؤسسات‬،‫تجاری‬‫مؤسسات‬‫مالی‬‫غیر‬،‫سهامی‬‫دفاتر‬،‫نمایندگی‬ ‫صادرکنندگان‬‫چک‬‫های‬‫مسافرتی‬‫و‬...‫هستند‬‫شرکت‬‫کنندگان‬‫فقط‬‫می‬‫توانند‬‫یک‬‫نوع‬ ‫پیام‬‫خاص‬‫را‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫تخصصی‬‫که‬،‫دارند‬‫ارسال‬‫و‬‫دریافت‬‫دارند‬.‫به‬‫عبارتی‬‫اعض‬‫ا‬‫و‬ ‫میتوانند‬‫از‬‫کلیه‬‫امکانات‬‫سوئیفت‬‫بهره‬‫مند‬،‫شوند‬‫ولی‬‫شرکا‬‫ازامکانات‬‫محدود‬‫با‬‫توجه‬‫به‬ ‫رشته‬‫تخصصی‬‫خود‬‫می‬‫توانند‬‫استفاده‬‫کنند‬.
 18. 18. /2219 ‫عضویت‬ ‫نحوه‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫قبل‬‫از‬‫اینکه‬‫پذیرش‬‫یک‬‫کشور‬‫در‬‫سوئیفت‬‫از‬‫سوی‬‫هیأت‬‫مدیره‬‫م‬‫ورد‬ ‫بررسی‬‫قرار‬،‫گیرد‬‫باید‬‫پذیرش‬‫سه‬‫شرط‬‫زیر‬‫توسط‬‫کشور‬‫متقاض‬‫ی‬‫به‬ ‫سوئیفت‬‫اعالم‬‫شود‬: ‫تأسیس‬‫سایت‬‫سوئیفت‬:‫در‬‫کشور‬‫متقاضی‬‫محلی‬‫به‬‫سوئیفت‬‫اجاره‬ ‫داده‬‫شود‬‫تا‬‫با‬‫هزینه‬‫خود‬‫یک‬‫سایت‬‫سوئیفت‬‫در‬‫آنجا‬‫راه‬‫اندازی‬‫کن‬‫د‬. 2_‫معافیت‬‫مالیاتی‬:‫در‬‫ارایه‬‫گواهی‬‫مبنی‬‫بر‬‫معافیت‬‫از‬‫پرداخت‬ ‫مالیات‬،‫چون‬‫نرخ‬‫مالیاتی‬‫در‬‫کشورهای‬‫مختلف‬‫متفاوت‬‫است‬‫،در‬ ‫صورت‬‫رعایت‬،‫آن‬‫با‬‫همه‬‫اعضا‬‫رفتار‬‫یکسان‬‫می‬‫شود‬. 3_‫خط‬‫انتقال‬‫دیتا‬:‫یک‬‫خط‬‫انتقال‬‫دیتا‬‫بین‬‫المللی‬‫به‬‫منظور‬‫انتقال‬ ‫پیام‬‫ها‬‫از‬‫سایت‬‫سوئیفت‬‫به‬‫خارج‬‫از‬‫کشور‬‫حداقل‬‫برای‬‫اجاره‬‫پنج‬‫س‬‫اله‬ ‫به‬‫هزینه‬‫سوئیفت‬‫می‬‫باید‬‫در‬‫اختیارش‬‫قرار‬‫داد‬.
 19. 19. /2220 ‫سوئیفت‬ ‫در‬ ‫ایرانی‬ ‫بانکهای‬ ‫عضویت‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ •1364:‫توسط‬‫کارشناسان‬‫بانک‬‫مرکزی‬‫ج‬.‫ا‬.‫ا‬‫با‬‫بازدید‬‫از‬‫سوئیفت‬‫و‬‫چند‬‫بانک‬‫بلژیکی‬‫عضو‬‫سوئیفت‬‫انجام‬‫پذی‬‫رفت‬.‫ارزیابی‬ ‫مطلوب‬‫و‬‫پیشنهاد‬‫عضویت‬‫بانکهای‬‫ایرانی‬‫داده‬‫شده‬‫ولی‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫جنگ‬‫تحمیلی‬‫و‬‫اولویتهای‬‫اساسی‬‫تر‬‫به‬‫تع‬‫ویق‬‫افتاد‬. •1369:‫بانک‬‫مرکزی‬‫ج‬.‫ا‬.‫ا‬‫هیأتی‬‫را‬‫مأمور‬‫هماهنگی‬‫با‬‫بانکهای‬‫تجاری‬‫به‬‫منظور‬‫عضویت‬‫در‬‫سوئیفت‬‫نمود‬. •1370:‫پس‬‫از‬‫هماهنگی‬‫با‬‫بانکهای‬‫تجاری‬‫تقاضای‬‫عضویت‬‫سیستم‬‫بانکی‬‫ایران‬‫توسط‬‫بانک‬‫مرکزی‬‫ج‬.‫ا‬.‫ا‬‫به‬‫سوئ‬‫یفت‬‫ارائه‬ ‫گردید‬. •1371:‫پس‬‫از‬‫ارائه‬‫سه‬‫پیش‬‫شرط‬‫عضویت‬‫به‬‫سوئیفت‬،‫عضویت‬‫بانک‬‫مرکزی‬‫ج‬.‫ا‬.‫ا‬‫به‬‫همراه‬‫پنج‬‫بانک‬‫تجاری‬‫ملی‬، ‫صادرات‬،‫تجارت‬،‫ملت‬‫و‬‫سپه‬‫در‬‫آذر‬‫ماه‬‫پذیرفته‬‫شد‬. •1372:‫پس‬‫از‬‫راه‬‫اندازی‬‫سایت‬،‫خرید‬‫تجهیزات‬‫نرم‬‫افزاری‬‫و‬‫سخت‬‫افزاری‬‫و‬‫نصب‬‫آنها‬،‫مصادف‬‫با‬‫سالروز‬‫والدت‬‫صدیقه‬ ‫کبری‬‫در‬‫چهاردهم‬‫آذر‬‫ماه‬‫به‬‫شبکه‬‫سوئیفت‬‫ملحق‬‫شدیم‬. •1376:‫قبول‬‫عضویت‬‫و‬‫الحاق‬‫بانک‬‫توسعه‬‫صادرات‬. •1377:‫قبول‬‫عضویت‬‫بانک‬‫صنعت‬‫و‬‫معدن‬‫و‬‫بانک‬‫رفاه‬‫کارگران‬. •1378:‫الحاق‬‫بانک‬‫صنعت‬‫و‬‫معدن‬‫و‬‫بانک‬‫رفاه‬‫کارگران‬. •1379:‫قبول‬‫عضویت‬‫و‬‫الحاق‬‫بانک‬‫کشاورزی‬. •1380:‫قبول‬‫عضویت‬‫و‬‫الحاق‬‫بانک‬‫مسکن‬. •1381:‫قبول‬‫عضویت‬‫و‬‫الحاق‬‫بانکهای‬‫خصوصی‬‫پارسیان‬،‫کار‬‫آفرین‬‫و‬‫سامان‬ •1382:‫قبول‬‫عضویت‬‫والحاق‬‫بانک‬‫خصوصی‬‫اقتصاد‬‫نوین‬
 20. 20. /2221 ‫ایران‬ ‫علیه‬ ‫بانکی‬ ‫های‬ ‫تحریم‬ ‫راهنما‬‫استاد‬:‫دهقانی‬‫میر‬‫مهندس‬‫خانم‬‫سرکار‬‫دهنده‬‫ارائه‬:‫رضوی‬‫مهدی‬ ‫چیست؟‬‫سوئیفت‬ ‫چیس‬ ‫سوئیفت‬‫ت‬ ‫مزایا‬ ‫نحوه‬‫عملکرد‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫عضویت‬ ‫با‬‫باال‬‫گرفتن‬‫اختالف‬‫نظرهای‬‫بین‬‫المللی‬‫در‬‫خصوص‬‫مسائل‬‫هسته‬‫ای‬،‫کشور‬‫شنب‬‫ه‬27 ‫اسفند‬1390‫در‬‫پایان‬‫ساعت‬‫اداری‬‫رسمی‬‫کشور‬‫سیستم‬‫سوئیفت‬‫بانک‬‫مرکزی‬‫ایران‬ ‫همسو‬‫با‬‫تحریم‬‫های‬‫اروپایی‬‫قطع‬‫شد‬.‫هر‬‫چند‬‫تحریم‬‫ها‬‫مراودات‬‫بین‬‫المللی‬‫بانک‬‫های‬ ‫ایرانی‬‫را‬‫متوقف‬،‫نکرد‬‫اما‬‫با‬‫این‬‫وجود‬‫هزینه‬‫های‬‫زیادی‬‫بر‬‫عملیات‬‫ارزی‬‫و‬‫بانکی‬‫کل‬ ‫سیستم‬‫بانکی‬‫کشور‬‫تحمیل‬‫شد‬.‫اگرچه‬‫برخی‬‫از‬‫بانک‬‫های‬‫محروم‬‫از‬‫خدمات‬‫سوئیفت‬ ‫توانستند‬‫با‬‫اجاره‬‫خطوط‬‫تلفن‬‫و‬‫فکس‬‫از‬‫همتایان‬‫خود‬‫در‬،‫دوبی‬‫ترکیه‬‫و‬‫چین‬‫به‬‫انت‬‫قال‬‫پول‬ ‫بپردازند‬‫یا‬‫طبق‬‫گزارش‬‫دادستانی‬‫ترکیه‬‫بانک‬‫های‬‫تحریم‬‫نشده‬‫ایرانی‬‫را‬‫واسطه‬‫ان‬‫تقال‬‫قرار‬ ،‫دهند‬‫اما‬‫این‬‫کار‬‫با‬‫کندی‬‫و‬‫هزینه‬‫فراوان‬‫انجام‬‫می‬‫شد‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫صدور‬‫حکم‬‫تحریم‬ ‫علیه‬‫بانک‬‫های‬،‫ایرانی‬‫بانک‬‫های‬‫غربی‬‫را‬‫وادار‬‫کرد‬‫که‬‫از‬‫انجام‬‫سایر‬‫کارهای‬‫بانکی‬‫با‬ ‫بانک‬‫های‬‫تحریم‬‫شده‬‫نیز‬‫خودداری‬‫کنند‬.
 21. 21. ‫شما‬ ‫از‬ ‫فراوان‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

×