تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx

در این مقاله، به معرفی تفاوت دو آزمون مهم یعنی آزمون نظام مهندسی و آزمون کارشناسی رسمی می پردازیم. این اطلاعات بکر و بی نظیر قطعا می تواند تاثیر بسزایی در درک از فضای کاری این دو آزمون به داوطلبان ارایه کند. برای مراجعه به سایت و مطالعه مقاله کلیک کنید : https://mohammad-karimi.com/?p=86671 دریافت ویدئو رایگان ازمون کارشناسی رسمی برق https://mohammad-karimi.com/?p=86657 برای دریافت مشاوره کافیست عدد 7 را به سامانه 90002617 پیامک کنید

‫مولف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫یعنی‬ ‫مهم‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫تفاوت‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫می‬
‫می‬ ‫قطعا‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫بکر‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ .‫پردازیم‬
‫ارایه‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کاری‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬
‫کند‬
.
‫ها‬ ‫سرفصل‬
‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬
،‫رسمی‬
‫حدود‬ ‫در‬
30
‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬
‫ترکیب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫زیر‬ ‫رشته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ،‫هستند‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫معموال‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬
:
‫مخا‬ ،‫الكترونیك‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫برات‬
‫مکانیک‬ ‫تاحدودی‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫كارخانجات‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫صنایع‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬ ،‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫تاسیس‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫ساختماني‬ ‫ات‬
‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫منابع‬
‫اکثر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫سوال‬ ‫تعدادی‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالت‬
‫وجود‬ ‫مشخصی‬ ‫منبع‬ ‫هیچ‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫نیز‬
‫و‬ ‫نداشته‬
‫شود‬ ‫نمی‬ ‫معرفی‬ ‫ازمون‬ ‫منبع‬ ‫اساسا‬
.
‫ویژه‬ ‫آمادگی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬
‫برق‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫آزمون‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫سختی‬ ‫سطح‬
‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫سواالت‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫با‬
‫آسان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬
‫است‬ ‫تر‬
.
‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫متفاوت‬ ‫کامال‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬
:
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫پیامکی‬ ‫سامانه‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫اخبار‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پیامکی‬ ‫سامانه‬ ‫دارای‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬
90002617
‫هستند‬
‫عدد‬
1
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ :
‫عدد‬
7
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ :
‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬
‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫است‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬
‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫مهندسی‬
‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مشخص‬
‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫(برای‬
‫مشخص‬ ،)‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ظرفیت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬
‫شود‬ ‫می‬
.
‫آزمون‬ ‫مراحل‬
‫داوطلب‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫تک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫گزینش‬ ،‫شفاهی‬ ‫آزمون‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫شامل‬ ‫مختلفی‬ ‫مراحل‬
‫که‬ ‫بوده‬ ‫کارآموزی‬
‫روی‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫مراحل‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫ها‬ ‫صالحیت‬
‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،)‫(محاسبه‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بوده‬
‫نیست‬ ‫رشته‬ ‫هر‬
.
‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫ارگان‬
‫توسط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬
‫مسکن‬ ‫معاونت‬
‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬
‫توسط‬ ‫رسمی‬
‫مرکز‬
‫قضاییه‬ ‫قوه‬ ‫خانواده‬ ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسان‬ ،‫وکال‬
،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬
‫کشور‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬ ‫شرکت‬
،
‫کند‬ ‫می‬ ‫همکاری‬
.
‫درآمد‬
‫تفاوت‬ ‫مهمترین‬
‫ر‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬
‫سمی‬
‫و‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬
‫مشخصی‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬
،‫شهر‬ ،‫پروانه‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫متنسب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫پرونده‬ ‫موضوع‬ ‫از‬
‫است‬ ‫متغیر‬ ... ‫و‬ ‫پایه‬ ،‫ساختمان‬ ‫نوع‬
.

Recommandé

شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
6 vues6 diapositives
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf par
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
4 vues9 diapositives
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد par
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
9 vues11 diapositives
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی par
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیMohammad Karimi
53 vues4 diapositives
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق par
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
9 vues2 diapositives
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد par
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
30 vues40 diapositives

Contenu connexe

Similaire à تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx

روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
20 vues7 diapositives
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
14 vues8 diapositives
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
5 vues4 diapositives
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق par
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برقکتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
8 vues8 diapositives
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق par
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
25 vues7 diapositives
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا... par
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
109 vues10 diapositives

Similaire à تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx(20)

روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برقکتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi25 vues
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا... par Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
Mohammad Karimi109 vues
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي par Mohammad Karimi
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Mohammad Karimi24 vues
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf par irantahsil1
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
irantahsil16 vues
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi33 vues
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi11 vues
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi305 vues
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش... par Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
Mohammad Karimi95 vues
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi346 vues
10 دستور برای موفقیت در آزمون par Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400 par Mohammad Karimi
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) par Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
Mohammad Karimi22 vues
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf par irantahsil1
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfمنابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
irantahsil18 vues
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي par Mohammad Karimi
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi23 vues

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
35 vues9 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 vues
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par Mohammad Karimi
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi16 vues
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi37 vues
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟ par Mohammad Karimi
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
Mohammad Karimi30 vues
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟ par Mohammad Karimi
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
Mohammad Karimi48 vues
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟ par Mohammad Karimi
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
Mohammad Karimi26 vues
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر par Mohammad Karimi
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
Mohammad Karimi69 vues

تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx

 • 2. ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫یعنی‬ ‫مهم‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫تفاوت‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫قطعا‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫بکر‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ .‫پردازیم‬ ‫ارایه‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کاری‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬ ‫کند‬ . ‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،‫رسمی‬ ‫حدود‬ ‫در‬ 30 ‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬ ‫ترکیب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫زیر‬ ‫رشته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ،‫هستند‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫معموال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ : ‫مخا‬ ،‫الكترونیك‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫برات‬ ‫مکانیک‬ ‫تاحدودی‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫كارخانجات‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬ ،‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫تاسیس‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫ساختماني‬ ‫ات‬ ‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
 • 3. ‫منابع‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫سوال‬ ‫تعدادی‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫وجود‬ ‫مشخصی‬ ‫منبع‬ ‫هیچ‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫معرفی‬ ‫ازمون‬ ‫منبع‬ ‫اساسا‬ . ‫ویژه‬ ‫آمادگی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫برق‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫آزمون‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫سختی‬ ‫سطح‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫سواالت‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫آسان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫است‬ ‫تر‬ . ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ :
 • 4. ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫پیامکی‬ ‫سامانه‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫اخبار‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پیامکی‬ ‫سامانه‬ ‫دارای‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ 90002617 ‫هستند‬ ‫عدد‬ 1 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ : ‫عدد‬ 7 ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ : ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫است‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مشخص‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫(برای‬ ‫مشخص‬ ،)‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ظرفیت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬ ‫شود‬ ‫می‬ .
 • 5. ‫آزمون‬ ‫مراحل‬ ‫داوطلب‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫تک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫گزینش‬ ،‫شفاهی‬ ‫آزمون‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫شامل‬ ‫مختلفی‬ ‫مراحل‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کارآموزی‬ ‫روی‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫مراحل‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،)‫(محاسبه‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نیست‬ ‫رشته‬ ‫هر‬ . ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫ارگان‬ ‫توسط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ‫رسمی‬ ‫مرکز‬ ‫قضاییه‬ ‫قوه‬ ‫خانواده‬ ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسان‬ ،‫وکال‬ ،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬ ‫شرکت‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫همکاری‬ . ‫درآمد‬ ‫تفاوت‬ ‫مهمترین‬ ‫ر‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬ ‫سمی‬ ‫و‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫مشخصی‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬ ،‫شهر‬ ،‫پروانه‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫متنسب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫پرونده‬ ‫موضوع‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫متغیر‬ ... ‫و‬ ‫پایه‬ ،‫ساختمان‬ ‫نوع‬ .