مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق

گام های ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫گزارش‬ ‫به‬
‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ،
‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫گام‬
1
‫سایت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫ورود‬ .
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫آموزش‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫تصویری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫هشت‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫این‬
.
3
‫گام‬
2
‫آزمون‬ ‫دستورالعمل‬ ‫مطالعه‬ ‫تائید‬ .
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫روی‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شروع‬ ‫برای‬
‫آدرس‬ ‫به‬
www.inbr.ir
‫وار‬
‫و‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫د‬
‫ا‬
‫ر‬
‫شوید‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫د‬
.
4
‫گام‬
3
‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ .
‫آزمون‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬ .‫نمائید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫صفحه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬
‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
.
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نوع‬ ‫باید‬ ،‫شکل‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫بعد‬
.
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
:
‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
‫دو‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫جداگانه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫مجزا‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫صالحیت‬
5
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫خریده‬ ‫کارت‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مجزا‬
.
‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫آزمون‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬
.
‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ،‫(نام‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬ ‫در‬
‫نمایند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫درگاه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ )‫الکترونیک‬ ‫پست‬
.
6
‫مهم‬ ‫نکته‬
:
‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(مثال‬ ‫دارند‬ ‫صالحیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
‫عدد‬ »‫«تعداد‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ،)‫نظارت‬
‫از‬ ‫بیش‬
1
‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫دلخواه‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬ ‫انتخاب‬
‫شود‬ ‫خریداری‬
.
‫مهم‬ ‫نکته‬
:
‫فارسی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫انگلیسی‬ ‫باید‬ ‫ویندوز‬ ‫زبان‬
.
‫را‬ »‫پرداخت‬ ‫پیگیری‬ ‫«شماره‬ ‫حتما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫حاال‬
،‫اطالعات‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫نزد‬
»‫پرداخت‬ ‫روند‬ ‫«ادامه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫تیک‬
‫شوید‬ ‫شتاب‬ ‫عضو‬ ‫کارتهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫بعدی‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
7
‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نماش‬ ‫مشابه‬ ‫صفحه‬ ،‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
.
8
‫تا‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫کارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫ن‬ ‫ثبت‬ ‫اعالم‬
‫نگهدارید‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫ام‬
.
‫گام‬
4
‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ .
‫های‬ ‫گام‬ ‫باید‬ ‫دوباره‬
1
‫تا‬
3
‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تایید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬
-
‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ »‫بعدی‬ ‫گام‬
(‫کارت‬ ‫سریال‬/‫پرونده‬ ‫«شماره‬
6
( ‫عبور‬ ‫«رمز‬ ،»)‫رقمی‬
7
‫را‬ »‫امنیتی‬ ‫«عبارت‬ ‫و‬ »‫ملی‬ ‫«کد‬ ،»)‫رقمی‬
‫کنید‬ ‫وارد‬
.
9
‫گام‬
5
‫عکس‬ ‫آپلود‬ .
3
‫در‬
4
‫داوطلب‬
‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬
Browse
»‫عکس‬ ‫«ارسال‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصویر‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬
‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫نمایان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫تصویر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬
-
»‫بعدی‬ ‫گام‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
10
‫گام‬
6
‫داوطلب‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ .
‫این‬ ‫در‬
،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ،‫مرحله‬
‫ملی‬ ‫کد‬ ،‫تولد‬ ‫سال‬ ،‫شناسنامه‬ ‫شماره‬ ،‫جنسیت‬ ،‫پدر‬ ‫نام‬ ،‫نام‬
،
‫(در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬ ‫شماره‬
،)‫(مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫رشته‬ ،‫آزمون‬ ‫محل‬ ‫شهرستان‬ ‫و‬ ‫استان‬ ،)‫بگذارید‬ ‫خالی‬ ،‫نیستید‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
‫ن‬
‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ،‫کاردانی‬ ‫مدارک‬ ‫معدل‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ،‫رشته‬ ،‫دانشگاه‬ ‫نام‬ ،‫دانشگاه‬ ‫وع‬
‫محل‬ ‫استان‬ ،‫دکتری‬
،‫عضویت‬
‫تلفن‬
‫تماس‬
،‫ضروری‬
‫تلفن‬
،‫همراه‬
‫تلفن‬
‫محل‬
،‫کار‬
،‫ایمیل‬
‫آدرس‬
.
‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫انتها‬ ‫در‬
11
‫گام‬
7
‫تاییدیه‬ .
‫برای‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫حتما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫داوطلب‬
‫بودن‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ »‫اصالح‬ ‫و‬ ‫«بازگشت‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫اشتباه‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫نهائی‬ ‫«تائید‬ ‫روی‬
.
‫گام‬
8
‫پیگیری‬ ‫کد‬ ‫صدور‬ .
‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫آزمون‬ ‫کارنامه‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫پیگیری‬ ‫کد‬
‫مشاهده‬ ‫قابل‬
‫است‬
.
‫مفید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫مقاله‬ ‫امیدواریم‬
‫باشد‬ ‫بوده‬
.

Recommandé

راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf par
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdfراهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdfirantahsil1
3 vues14 diapositives
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf par
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
3 vues17 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives
کی وای سی و وریفای پای نتورک par
کی وای سی و وریفای پای نتورک کی وای سی و وریفای پای نتورک
کی وای سی و وریفای پای نتورک Telmato.ir
144 vues9 diapositives
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf par
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfirantahsil1
2 vues22 diapositives
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf par
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
5 vues10 diapositives

Contenu connexe

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
7 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
10 دستور برای موفقیت در آزمون par Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues

مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 • 2. 2 ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫گام‬ 1 ‫سایت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫ورود‬ . ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫آموزش‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫تصویری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫هشت‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ .
 • 3. 3 ‫گام‬ 2 ‫آزمون‬ ‫دستورالعمل‬ ‫مطالعه‬ ‫تائید‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫روی‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ www.inbr.ir ‫وار‬ ‫و‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫شوید‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫د‬ .
 • 4. 4 ‫گام‬ 3 ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ . ‫آزمون‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬ .‫نمائید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫صفحه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ . ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نوع‬ ‫باید‬ ،‫شکل‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫بعد‬ . ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ : ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫دو‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫جداگانه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫مجزا‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫صالحیت‬
 • 5. 5 ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫خریده‬ ‫کارت‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مجزا‬ . ‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫آزمون‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ،‫(نام‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نمایند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫درگاه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ )‫الکترونیک‬ ‫پست‬ .
 • 6. 6 ‫مهم‬ ‫نکته‬ : ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(مثال‬ ‫دارند‬ ‫صالحیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫عدد‬ »‫«تعداد‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ،)‫نظارت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ 1 ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫دلخواه‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬ ‫انتخاب‬ ‫شود‬ ‫خریداری‬ . ‫مهم‬ ‫نکته‬ : ‫فارسی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫انگلیسی‬ ‫باید‬ ‫ویندوز‬ ‫زبان‬ . ‫را‬ »‫پرداخت‬ ‫پیگیری‬ ‫«شماره‬ ‫حتما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫حاال‬ ،‫اطالعات‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ »‫پرداخت‬ ‫روند‬ ‫«ادامه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫تیک‬ ‫شوید‬ ‫شتاب‬ ‫عضو‬ ‫کارتهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫بعدی‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 • 7. 7 ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نماش‬ ‫مشابه‬ ‫صفحه‬ ،‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .
 • 8. 8 ‫تا‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫کارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫ثبت‬ ‫اعالم‬ ‫نگهدارید‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫ام‬ . ‫گام‬ 4 ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ . ‫های‬ ‫گام‬ ‫باید‬ ‫دوباره‬ 1 ‫تا‬ 3 ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تایید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ - ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ »‫بعدی‬ ‫گام‬ (‫کارت‬ ‫سریال‬/‫پرونده‬ ‫«شماره‬ 6 ( ‫عبور‬ ‫«رمز‬ ،»)‫رقمی‬ 7 ‫را‬ »‫امنیتی‬ ‫«عبارت‬ ‫و‬ »‫ملی‬ ‫«کد‬ ،»)‫رقمی‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ .
 • 9. 9 ‫گام‬ 5 ‫عکس‬ ‫آپلود‬ . 3 ‫در‬ 4 ‫داوطلب‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ Browse »‫عکس‬ ‫«ارسال‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصویر‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫نمایان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫تصویر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ - »‫بعدی‬ ‫گام‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 • 10. 10 ‫گام‬ 6 ‫داوطلب‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ . ‫این‬ ‫در‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ،‫مرحله‬ ‫ملی‬ ‫کد‬ ،‫تولد‬ ‫سال‬ ،‫شناسنامه‬ ‫شماره‬ ،‫جنسیت‬ ،‫پدر‬ ‫نام‬ ،‫نام‬ ، ‫(در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬ ‫شماره‬ ،)‫(مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫رشته‬ ،‫آزمون‬ ‫محل‬ ‫شهرستان‬ ‫و‬ ‫استان‬ ،)‫بگذارید‬ ‫خالی‬ ،‫نیستید‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ،‫کاردانی‬ ‫مدارک‬ ‫معدل‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ،‫رشته‬ ،‫دانشگاه‬ ‫نام‬ ،‫دانشگاه‬ ‫وع‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ،‫دکتری‬ ،‫عضویت‬ ‫تلفن‬ ‫تماس‬ ،‫ضروری‬ ‫تلفن‬ ،‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫محل‬ ،‫کار‬ ،‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ . ‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫انتها‬ ‫در‬
 • 11. 11 ‫گام‬ 7 ‫تاییدیه‬ . ‫برای‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫حتما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫داوطلب‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ »‫اصالح‬ ‫و‬ ‫«بازگشت‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫اشتباه‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫نهائی‬ ‫«تائید‬ ‫روی‬ . ‫گام‬ 8 ‫پیگیری‬ ‫کد‬ ‫صدور‬ . ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫آزمون‬ ‫کارنامه‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫پیگیری‬ ‫کد‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫است‬ . ‫مفید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫مقاله‬ ‫امیدواریم‬ ‫باشد‬ ‫بوده‬ .