استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.com/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1
‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬
‫وقت‬ ‫پاره‬
‫برقی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫و‬
‫ک‬
‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ :‫کلیدی‬ ‫لمه‬
.
‫پ‬ ‫مشاغل‬
‫اره‬
‫وقت‬
.
‫دوم‬ ‫شغل‬
.
‫مهندس‬
‫ی‬
‫ن‬
‫برق‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
2
@electro-rich 121-66010166
‫چ‬
:‫کیده‬
‫و‬ ‫هستید‬ ‫ثابت‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫اگر‬
‫خواهید‬ ‫می‬
‫درآم‬
‫د‬
‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫ف‬
‫رمایید‬
‫مشاغل‬ .
‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬
‫کنیم‬
‫می‬
‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫تواند‬
‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫ب‬
‫دنبال‬ ‫ه‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬
‫مهم‬
‫شغل‬ ‫این‬ ‫ترین‬
‫عبارت‬ ‫ها‬
‫هست‬
‫از‬ ‫ند‬
‫تدر‬
‫ی‬
‫س‬
‫آموزش‬ ‫و‬
‫و‬
‫تکنس‬
‫ی‬
‫ن‬
‫برق‬
. ...‫و‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫و‬
‫هزینه‬ ‫امروزه‬
‫زندگی‬ ‫بالای‬ ‫های‬
‫س‬
‫بب‬
‫می‬
‫در‬ ‫افراد‬ ‫بیشتر‬ ‫شود‬
‫داشته‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫شغل‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫شغل‬ ‫کنار‬
‫باشند‬
.
‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫برای‬
‫روی‬ ‫ثانویه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زندگی‬ ‫های‬
‫می‬
‫نیاز‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫آورند‬
‫برآورده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬
‫ن‬
‫مایند‬
.
‫که‬ ‫است‬ ‫مشاغلی‬ ،‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫کاری‬ ‫ساعت‬
‫ن‬ ‫تعریف‬ ‫برایشان‬ ‫مشخصی‬
‫گردی‬
‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ده‬
‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫روز‬
‫آن‬ ‫دادن‬
‫ها‬
‫دارد‬ ‫وجود‬
‫یک‬ .
‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫ی‬
‫این‬ ‫وقت‬
‫روزه‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫ست‬
‫آن‬
‫ب‬ .‫نیست‬ ‫ها‬
‫ی‬ ‫عبارتی‬
‫ک‬
‫می‬ ‫روز‬
‫انجام‬ ‫کار‬ ‫توان‬
‫انجام‬ ‫دیگر‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫داد‬
‫نداد‬
‫و‬
‫موضوع‬ ‫این‬
‫ب‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خللی‬
‫آورد‬ ‫نمی‬ ‫وجود‬
‫حالی‬ ‫در‬ .
‫دیگر‬ ‫مشاغل‬ ‫در‬ ‫که‬
‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫ساعاتی‬ ‫تعداد‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫فرد‬
.‫بگذراند‬ ‫مشخص‬ ‫کاری‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫تحصیل‬ ‫افراد‬
‫نیز‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کرده‬
‫م‬
‫ثل‬
‫می‬ ‫افراد‬ ‫دیگر‬
‫ت‬
‫وانند‬
‫ب‬
‫کار‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫بس‬ ‫امروزه‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫زیادی‬ ‫های‬
‫از‬ ‫یاری‬
‫ب‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مراکز‬
‫د‬
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬ ‫نبال‬
‫صور‬
‫ت‬
‫این‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬
‫مقاله‬
‫می‬
‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫خواهیم‬
‫معرفی‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬
‫ن‬
‫ماییم‬
.
1
-
‫تدریس‬
‫و‬
‫آ‬
‫موزش‬
‫مخاطب‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همواره‬ ‫آموزش‬ ‫مسئله‬
‫روز‬ ‫موضوعات‬ ‫ترین‬
‫می‬ ‫سبب‬ ‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بالای‬ ‫حجم‬ .‫است‬
‫شود‬
‫را‬ ‫عظیم‬ ‫قشر‬ ‫این‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫ماهر‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫همواره‬
‫آموزش‬
.‫دهد‬
‫نیرو‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫امروزه‬
‫آموزشی‬ ‫های‬
‫ر‬
‫وبرو‬
‫به‬ ‫و‬ ‫است‬
‫مین‬
‫ع‬
‫لت‬
،
‫ه‬
‫بخشی‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫شاهد‬ ‫ساله‬ ‫ر‬
‫نیرو‬ ‫از‬
‫نیرو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
‫حق‬ ‫های‬
‫التدریسی‬
‫می‬ ‫جذب‬
‫گ‬
‫ردند‬
‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫شرایط‬ .
‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫مشخصی‬ ‫مبلغ‬ ،‫تدریس‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬
‫شود‬
.
،‫تدریس‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫البته‬
‫ش‬
‫صت‬
‫هر‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫دقیقه‬
‫زنگ‬
‫مد‬ ‫آموزشی‬
‫که‬ ‫است‬ ‫نظر‬
۵۴
‫معادل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دقیقه‬
1
‫ساعت‬
‫می‬ ‫محاسبه‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫زنگ‬ ‫هر‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ .
2
‫مع‬ ‫ساعته‬
‫ادل‬
09
‫ب‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ .‫است‬ ‫دقیقه‬
‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫التدریس‬ ‫حق‬ ‫نیروی‬ ‫عنوان‬
‫می‬ ‫استخدام‬ ‫پرورش‬
‫گ‬
‫ردند‬
،
‫میزان‬ ‫به‬ ‫سالیانه‬
0
‫حقوق‬ ‫ماه‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
0
@electro-rich 121-66010166
‫می‬ ‫دریافت‬
‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫بیم‬ ‫حق‬ ‫شامل‬ ‫میزان‬ ‫مین‬
‫می‬ ‫ه‬
‫ان‬ ‫(به‬ ‫شوند‬
‫دازه‬
)‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫طول‬
.
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫مانند‬ ‫دروسی‬ ‫تواند‬
‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هنرستان‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫دروس‬ ،‫فیزیک‬
‫تدریس‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫دوره‬ ‫دبیرستان‬ ‫و‬ ‫ابتدائی‬ ‫دوره‬
‫ن‬
‫ماید‬
‫دیگر‬ ‫از‬ .
‫تدر‬ ‫مزایای‬
‫این‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫یس‬
‫سابقه‬ ‫که‬ ‫ست‬
‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫کاری‬
‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کننده‬
‫بدین‬ .‫شود‬
‫اف‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫رسمی‬ ‫استخدام‬ ‫بر‬ ‫قرار‬ ‫روزی‬ ‫اگر‬ ‫ترتیب‬
‫ش‬ ‫راد‬
،‫د‬
‫ب‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬
‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫عنوان‬
‫می‬
.‫شود‬
‫مدارس‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ،‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬
‫شاهد‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬
‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جذب‬
‫بوده‬ ‫مدارس‬ ‫نوع‬ ‫این‬
‫جذ‬ ‫شرایط‬ .‫ایم‬
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫ب‬
‫پاره‬ ‫صورت‬
‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫وقت‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫راحت‬
‫در‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫تر‬
‫غیر‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫می‬ ‫انتفاعی‬
‫منظم‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬
‫مدار‬ ‫این‬ ‫تر‬
‫س‬
‫نسب‬
‫اشاره‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫به‬ ‫ت‬
‫ن‬
‫مود‬
‫معمولا‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ .
‫ماه‬ ‫چند‬ ‫هر‬
1
‫حق‬ ،‫بار‬
‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫کننده‬ ‫تدریس‬ ‫الزحمه‬
‫در‬ ‫شود‬
‫حالی‬
‫که‬
‫ب‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬
‫ماهیانه‬ ‫صورت‬
‫حق‬ ‫دستمزد‬
‫التدریسی‬
‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬
‫گ‬
‫ردد‬
.
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫جزو‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫البته‬
‫سابقه‬
‫ک‬
‫ار‬
‫نمی‬ ‫محسوب‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫آموزش‬ ‫در‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫روزی‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬
‫استخدام‬ ‫پرورش‬ ‫و‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫حق‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،
‫سابقه‬ ‫جزو‬ ‫التدریسی‬
‫کاری‬
‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫اش‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫هم‬ .
‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫چنین‬
‫مدارس‬ ‫در‬ ‫التدریس‬ ‫حق‬ ‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫شده‬
‫دست‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫دولتی‬
‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مزد‬
‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬
‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬
.‫است‬
‫ب‬
‫ا‬ ‫یکی‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫که‬ ‫مشاغلی‬ ‫بهترین‬ ‫ز‬
‫صو‬
‫پاره‬ ‫رت‬
‫می‬ ‫وقت‬
‫ت‬
‫ب‬ ‫مشغول‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫واند‬
‫آموزش‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫حوزه‬ ‫شود‬ ‫کار‬
‫می‬ ‫فرد‬ ،‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ .‫است‬
‫راه‬ ‫با‬ ‫تواند‬
‫و‬ ‫اندازی‬
‫تشک‬
‫کلاس‬ ‫یل‬
‫درآمد‬ ‫با‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬
‫زایی‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫داشته‬ ‫بالا‬
.‫باشد‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
6
@electro-rich 121-66010166
2
-
‫بازاریاب‬ ‫و‬ ‫ویزیتور‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫رشد‬ ‫با‬
‫شرکت‬ ‫امروزه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫ها‬
‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫برقی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬
‫و‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫اند‬
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫افراد‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫برقی‬ ‫محصولات‬
.‫دهند‬
‫تمامی‬
‫شرکت‬ ‫این‬
‫افزایش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫چه‬ ‫ها‬
‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬
‫زار‬
‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬
‫دهند‬
.
‫ب‬
‫همین‬
‫ع‬
‫لت‬
،
‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫منطقه‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫های‬
‫ای‬
‫می‬ ‫ویزیتور‬ ‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫افرادی‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫اقدام‬
‫ک‬
.‫نند‬
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫ها‬
‫ب‬ ‫مشغول‬
‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫کار‬
‫می‬ ‫خود‬ ‫های‬
‫ش‬ ‫توانند‬
‫غل‬
.‫برگزینند‬ ‫را‬ ‫ویزیتوری‬ ‫یا‬ ‫بازاریابی‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ،‫ویزیتوری‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬
‫ن‬
‫ماید‬
‫به‬ ‫مشتری‬ ‫اگر‬ ،‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫معرفی‬ ‫ضمن‬ ‫و‬
‫و‬ ‫محصولات‬
‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫قبلی‬ ‫خدمات‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ،‫باشد‬
‫آن‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬
‫مراکز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫بازاریاب‬ ‫نقش‬ .‫دهد‬
‫و‬
‫ک‬
‫سانی‬
‫تبدیل‬ ‫پتانسیل‬ ‫که‬ ‫را‬
‫ر‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شدن‬
‫ا‬
‫را‬ ‫دارند‬
‫شناسایی‬
‫می‬ ‫تلاش‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫آن‬ ‫تا‬ ‫کند‬
‫اضافه‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫ن‬
‫ماید‬
.
‫شغل‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬
‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬
‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫سیار‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫ن‬
‫مود‬
‫تجهیزات‬ ‫یا‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫ویزیتوری‬ ‫شغل‬ .
‫جایی‬ ،‫کار‬ ‫اصلی‬ ‫محل‬ ‫زیرا‬ ‫ندارد‬ ‫خاصی‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫است‬
‫ب‬ ‫مشغول‬
.‫هستند‬ ‫کار‬
‫امروزه‬
‫ه‬
‫مه‬
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫صنایع‬
‫بازاریاب‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬
‫استفاده‬ ‫ویزیتور‬ ‫و‬
‫می‬
‫استخدام‬ ‫شرایط‬ .‫کنند‬
‫چنین‬ ‫برای‬ ‫شدن‬
‫خوبی‬ ‫بیان‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پیچیده‬ ‫چندان‬ ‫مشاغلی‬
‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫بالایی‬ ‫شانس‬ ‫باشد‬ ‫برخوردار‬
‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫متقاضی‬ ‫آقایان‬ ‫البته‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬
‫داشته‬
‫شرکت‬ ‫زیرا‬ ‫باشند‬
‫وی‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫زیتو‬
‫و‬ ‫ر‬
‫بازاریاب‬
‫داشته‬ ‫همکاری‬ ‫مدت‬ ‫طولانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫های‬
‫متوجه‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باشند‬
،‫گردند‬
‫سربازی‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫متقاضی‬ ‫فرد‬
‫نشد‬ ‫اعزام‬
‫ه‬
.‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫وی‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫چندانی‬ ‫تمایل‬ ‫است‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
6
@electro-rich 121-66010166
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫پاره‬ ‫صورت‬
‫یا‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫که‬ ‫وقت‬
‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫است‬ ‫ویزیتوری‬
‫زیرا‬ ‫است‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫بندی‬
‫می‬ ‫را‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬
‫انجام‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توان‬
‫هم‬ ‫و‬ ‫داد‬
‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫چنین‬
‫صرف‬ ‫باید‬ ‫ویزیتوری‬
‫کند‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬
2
‫الی‬
3
‫ساعت‬
‫می‬ ‫فعالیت‬
‫تواند‬
‫به‬
‫ه‬
‫مه‬
‫بازاریابی‬ ‫امور‬
‫ویزیتوری‬ ‫و‬
‫رسیدگی‬
.‫کند‬
‫بالا‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬
‫ب‬
‫رای‬
‫برق‬ ‫مهندسان‬
‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ .‫است‬
‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ماهیانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫معمولا‬ ‫ویزیتور‬
‫ثابت‬ ‫حقوق‬ ‫کار‬
‫ی‬
‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫فرد‬ ‫به‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫درصدی‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬
‫ب‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫از‬
‫ویزیتور‬ ‫یا‬ ‫بازاریاب‬ ‫به‬ ‫پورسانت‬ ‫صورت‬
‫ت‬
‫علق‬
‫می‬
‫گیرد‬
.
‫هر‬ ‫بنابراین‬
‫می‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫فرد‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫چه‬
‫ماه‬ ‫تواند‬
‫یانه‬
‫ب‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬
‫می‬ ‫فرد‬ ‫ماهیانه‬ ‫علاوه‬
‫ی‬ ‫تا‬ ‫تواند‬
‫ک‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫قیمتی‬ ‫سقف‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬
‫تو‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬
‫استفاده‬ ‫شرکت‬ ‫سط‬
‫ن‬
‫ماید‬
‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ .
‫می‬ ‫رد‬ ‫بیمه‬ ‫حق‬ ‫ویزیتور‬
‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫می‬ ‫صورت‬
‫آینده‬ ‫روی‬ ‫توان‬
‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬
.‫بود‬ ‫امیدوار‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
3
-
‫برق‬ ‫تکنسین‬
‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫در‬
‫مهندسین‬ ‫که‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫ترین‬ ‫آمد‬
‫برق‬
‫می‬
‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ .‫است‬ ‫برق‬ ‫تکنسین‬ ‫شغل‬ ‫بپردازند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توانند‬
‫ه‬
‫مه‬
‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫صنایع‬
‫در‬ ‫بلکه‬ ‫ها‬
‫ه‬
‫مه‬
‫مغازه‬
‫و‬ ‫وسایل‬ ‫عادی‬ ‫منازل‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬
‫نگه‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫داری‬
‫به‬ .‫دارند‬
‫مین‬
‫ع‬
،‫لت‬
‫ک‬
‫سانی‬
‫تجهیزات‬ ‫تعمیرات‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬
‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫تخصص‬ ‫برقی‬
‫می‬ ‫باشند‬
‫وق‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانند‬
‫ت‬
‫بیاورن‬ ‫روی‬
.‫د‬
‫د‬
‫ر‬
‫حاضر‬ ‫حال‬
،
‫خدماتی‬ ‫مراکز‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫ایجاد‬ ‫زیادی‬
‫نحوه‬ ‫که‬ ‫شده‬
‫آن‬ ‫کار‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫کنند‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫معیوب‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬
‫می‬ ‫تحویل‬ ‫ها‬
‫این‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهند‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
11
@electro-rich 121-66010166
‫تکنسین‬ ‫توسط‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬
‫تعمیر‬ ‫مجموعه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬
‫می‬
.‫شود‬
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫تواند‬
‫ه‬
‫عهده‬
‫قط‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫آزاد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬
‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫عات‬
‫این‬ .‫بپردازد‬
‫کار‬
‫س‬
‫بب‬
‫می‬
‫بهتری‬ ‫شرایط‬ ‫مالی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫شود‬
‫داشته‬
‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬
‫گ‬
‫ردد‬
.
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫مراکزی‬
‫مراک‬ ‫دهند‬
‫خصوصی‬ ‫ز‬
‫تکنسین‬ ‫به‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حقوقی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫هستند‬
‫پرد‬ ‫خود‬ ‫های‬
‫اخت‬
‫می‬
‫ن‬
‫مایند‬
‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫تعم‬ ‫که‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫یر‬
‫می‬
.‫است‬ ‫متغیر‬ ،‫کنند‬
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫البته‬
‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫ا‬ ‫تواند‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫ین‬
‫ص‬
‫ورت‬
‫و‬ ‫قطعات‬ ‫و‬ ‫سفارشات‬ ‫یعنی‬ .‫بدهد‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫شخصی‬
‫تجهیزات‬
‫دریافت‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫تعمیر‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫معیوب‬
‫کند‬
‫پس‬ ‫و‬
‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫از‬
‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫دهد‬
‫اگر‬
‫وجود‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چه‬
‫دارد‬
‫و‬
‫لی‬
‫خدماتی‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫ش‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬
‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫غل‬
‫اشاره‬ ‫توان‬
‫ن‬
‫مود‬
‫می‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫فرد‬ ‫که‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تواند‬
.‫دهد‬
‫کافی‬
‫روی‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ،‫بگیرد‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سفارشات‬ ‫است‬
‫و‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫آن‬
‫ب‬
‫عد‬
‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫از‬
‫ش‬ ‫این‬ .‫دهد‬
‫غل‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬
‫ساع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫محدودی‬ ‫بندی‬
‫از‬ ‫تی‬
‫می‬ ‫فرد‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تواند‬
.‫دهد‬
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫درآمد‬ ‫میزان‬ ،‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫انجام‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫متغیری‬
‫می‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوتی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ،‫دهد‬
4
-
‫پروژه‬
‫دانشجویی‬ ‫های‬
‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬
،‫باشد‬
‫می‬
‫ترم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داند‬
1
‫فارغ‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫تحصیل‬
‫پروژه‬ ،‫شدن‬ ‫التحصیل‬
‫های‬
‫ب‬
‫س‬
‫یاری‬
‫انجام‬ ‫باید‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫پروژه‬ .
‫آن‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬
‫نرم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بر‬
‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫افزارهای‬
‫به‬ ‫دانشجو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫به‬ .‫نیاید‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫تنهایی‬
‫مین‬
‫ع‬
‫لت‬
،
‫ب‬ ‫مراکزی‬ ‫امروزه‬
‫آمده‬ ‫وجود‬
‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اند‬
‫می‬ ‫ارائه‬
‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫بین‬ ‫رابطی‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫دهند‬
.‫هستند‬ ‫کشور‬ ‫سر‬ ‫تا‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬
‫روند‬
‫نوع‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دانشجو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬
‫می‬ ‫اعلام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬
‫با‬ ‫سپس‬ .‫کند‬
‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫گرفته‬ ‫تماس‬ ‫زمینه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫درخواستی‬
‫می‬
،‫تحویل‬ ‫زمان‬ ،‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫مثل‬ ( ‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫می‬ ‫اعلام‬ ‫وی‬ ‫به‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫دستمزد‬ ‫میزان‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫صورت‬ ‫در‬ .
‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ،‫موافقت‬
‫خود‬ ‫دستمزد‬ ،‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫دهد‬
‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
.‫کند‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
12
@electro-rich 121-66010166
‫وسایل‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ،‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬
‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
.‫دارد‬ ‫پروژه‬ ‫خاص‬ ‫های‬
‫هر‬ ‫قطعا‬
‫سخت‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫چه‬
‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫تر‬
‫تخصص‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬
‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫حاصله‬ ‫درآمد‬ ‫طبعا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬
‫خواهد‬
‫بود‬
.
‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫صو‬
‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫رت‬
‫را‬ ‫دانشجویی‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫تواند‬
‫ب‬
‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫دوم‬ ‫شغل‬ ‫عنوان‬
‫نیاز‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫ه‬
‫ای‬
‫باز‬ ‫حساب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫روزمره‬
‫کند‬
‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫استخدام‬
‫گ‬
‫ردد‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫فصلی‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ .
‫گ‬
‫ردد‬
‫که‬ ‫دانشگاه‬ ‫امتحانات‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ .
‫پروژه‬ ‫باید‬ ‫دانشجویان‬
‫کاری‬ ‫حجم‬ ،‫دهند‬ ‫تحویل‬ ‫زیادی‬ ‫های‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫بال‬
‫ا‬
‫است‬
‫و‬
‫لی‬
‫در‬
‫دانشگاه‬ ‫که‬ ‫تابستان‬
‫کاری‬ ‫حجم‬ ‫است‬ ‫تعطیل‬ ‫ها‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫پایین‬
.‫است‬
‫بندی‬ ‫جمع‬
‫هزینه‬ ‫افزایش‬
‫زندگی‬ ‫های‬
‫س‬
‫بب‬
‫می‬
‫شغل‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫شود‬
‫دوم‬ ‫های‬
‫سوم‬ ‫و‬
‫روی‬
‫بیاورند‬
‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫شرک‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫ت‬
‫ها‬
‫بیایند‬ ‫در‬
‫برای‬ .
‫ک‬
‫سانی‬
‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬
‫اند‬
،
‫فرصت‬
‫وجود‬ ‫مناسبی‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغلی‬ ‫های‬
‫شغل‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫می‬ ‫اصلی‬
‫محسوب‬ ‫مناسب‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬
‫گ‬
‫ردد‬
.
‫اگر‬
‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫چه‬
‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫مشغ‬ ‫ها‬
‫ول‬
‫گ‬
‫ردد‬
،
‫و‬
‫لی‬
‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫مطلب‬
‫ت‬
‫لاش‬
‫کردیم‬
‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬
‫مناسب‬
‫ت‬
‫برای‬ ‫مشاغل‬ ‫رین‬
‫ب‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬
‫معرفی‬ ‫را‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬
‫ن‬
‫ماییم‬
.
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
10
@electro-rich 121-66010166
‫د‬
‫ما‬ ‫رباره‬
‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫الکتروریچ‬
Electro
‫و‬ )‫(برق‬
Rich
‫و‬ ‫بوده‬ )‫(ثروتمند‬
‫تخصص‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫پنج‬ ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬
:‫داریم‬ ‫منظور‬

:‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬
‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬
.‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬

‫مارکت‬ ‫دیجیتال‬ ‫دپارتمان‬
:‫ینگ‬
‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬

:‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬
... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬
)
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬

:‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫دپارتمان‬
‫به‬ ‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬

:‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬
... ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬
‫ک‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬
‫بر‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫املا‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬
.
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬
:‫ما‬ ‫سايت‬
https://mohammad-karimi.ir
:‫ما‬ ‫فروشگاه‬
https://mohammad-karimi.ir/shop
‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬
:‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬
@electro_rich
‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬
:‫کنید‬
aparat.com/electo_rich
‫با‬ ‫تماس‬
‫ما‬
68100666120
info@mohammad-karimi.ir
،‫بهزاد‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫آزادی‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫انقلاب‬ ‫میدان‬ ،‫تهران‬
‫پلاک‬ ،‫فرازیان‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬
22
‫طبقه‬ ،)‫مشکی‬ ‫(ساختمان‬
3
‫واحد‬
0

Recommandé

شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
16 vues18 diapositives
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
84 vues21 diapositives
چگونه درآمد غیر فعال برقی داشته باشیم؟ par
چگونه درآمد غیر فعال برقی داشته باشیم؟چگونه درآمد غیر فعال برقی داشته باشیم؟
چگونه درآمد غیر فعال برقی داشته باشیم؟Mohammad Karimi
41 vues15 diapositives
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر par
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرMohammad Karimi
69 vues21 diapositives
بازار کار رشته برق par
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقMohammad Karimi
9 vues11 diapositives
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیم par
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیمدر مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیم
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیمMohammad Karimi
9 vues15 diapositives

Contenu connexe

Similaire à استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی

سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن par
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنMohammad Karimi
15 vues18 diapositives
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟ par
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟Mohammad Karimi
7 vues13 diapositives
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید par
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانیدکسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانیدMohammad Karimi
42 vues17 diapositives
انواع ثبت شرکت برقی par
انواع ثبت شرکت برقیانواع ثبت شرکت برقی
انواع ثبت شرکت برقیMohammad Karimi
35 vues8 diapositives
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی par
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقیMohammad Karimi
63 vues15 diapositives
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟ par
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟Mohammad Karimi
14 vues8 diapositives

Similaire à استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی(20)

سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن par Mohammad Karimi
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
Mohammad Karimi15 vues
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟ par Mohammad Karimi
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید par Mohammad Karimi
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانیدکسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید
Mohammad Karimi42 vues
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی par Mohammad Karimi
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
Mohammad Karimi63 vues
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟ par Mohammad Karimi
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
Mohammad Karimi14 vues
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام par Mohammad Karimi
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گامراه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
Mohammad Karimi44 vues
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
استخدام کارآموز دارالترجمه par alighobyshavi
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمه
alighobyshavi54 vues
معرفی و بررسی چند نوع وبینار و شرح مزیت های برگزاری وبینار par Mohammad Karimi
معرفی و بررسی چند نوع وبینار و شرح مزیت های برگزاری وبینارمعرفی و بررسی چند نوع وبینار و شرح مزیت های برگزاری وبینار
معرفی و بررسی چند نوع وبینار و شرح مزیت های برگزاری وبینار
Mohammad Karimi13 vues
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق par Mohammad Karimi
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقسرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
Mohammad Karimi33 vues
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق par Mohammad Karimi
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برقدرآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق
business-model-canvas-FA.docx par davisZia
business-model-canvas-FA.docxbusiness-model-canvas-FA.docx
business-model-canvas-FA.docx
davisZia2 vues
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟ par Mohammad Karimi
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
Mohammad Karimi41 vues
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین par abbas ahmadi
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
abbas ahmadi27 vues
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf par irantahsil1
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfآیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
irantahsil14 vues
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها par Mohammad Karimi
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ هابررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها
Mohammad Karimi19 vues

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
10 دستور برای موفقیت در آزمون par Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues

استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی

 • 1. 1 ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ :‫کلیدی‬ ‫لمه‬ . ‫پ‬ ‫مشاغل‬ ‫اره‬ ‫وقت‬ . ‫دوم‬ ‫شغل‬ . ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برق‬
 • 2. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 2 @electro-rich 121-66010166 ‫چ‬ :‫کیده‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫ثابت‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫اگر‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫درآم‬ ‫د‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ف‬ ‫رمایید‬ ‫مشاغل‬ . ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫تواند‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ب‬ ‫دنبال‬ ‫ه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مهم‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫ترین‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫هست‬ ‫از‬ ‫ند‬ ‫تدر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تکنس‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برق‬ . ...‫و‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫امروزه‬ ‫زندگی‬ ‫بالای‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫بیشتر‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫شغل‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫شغل‬ ‫کنار‬ ‫باشند‬ . ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫روی‬ ‫ثانویه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫آورند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫ن‬ ‫مایند‬ . ‫که‬ ‫است‬ ‫مشاغلی‬ ،‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫ن‬ ‫تعریف‬ ‫برایشان‬ ‫مشخصی‬ ‫گردی‬ ‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ده‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫روز‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ها‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫یک‬ . ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫این‬ ‫وقت‬ ‫روزه‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫آن‬ ‫ب‬ .‫نیست‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫عبارتی‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫توان‬ ‫انجام‬ ‫دیگر‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫نداد‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫ب‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خللی‬ ‫آورد‬ ‫نمی‬ ‫وجود‬ ‫حالی‬ ‫در‬ . ‫دیگر‬ ‫مشاغل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫ساعاتی‬ ‫تعداد‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫فرد‬ .‫بگذراند‬ ‫مشخص‬ ‫کاری‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫تحصیل‬ ‫افراد‬ ‫نیز‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کرده‬ ‫م‬ ‫ثل‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫دیگر‬ ‫ت‬ ‫وانند‬ ‫ب‬ ‫کار‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫بس‬ ‫امروزه‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫یاری‬ ‫ب‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مراکز‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬ ‫نبال‬ ‫صور‬ ‫ت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مقاله‬ ‫می‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫خواهیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬ ‫ن‬ ‫ماییم‬ . 1 - ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫موزش‬ ‫مخاطب‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همواره‬ ‫آموزش‬ ‫مسئله‬ ‫روز‬ ‫موضوعات‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بالای‬ ‫حجم‬ .‫است‬ ‫شود‬ ‫را‬ ‫عظیم‬ ‫قشر‬ ‫این‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫ماهر‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫آموزش‬ .‫دهد‬ ‫نیرو‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫امروزه‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ر‬ ‫وبرو‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مین‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫ه‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫شاهد‬ ‫ساله‬ ‫ر‬ ‫نیرو‬ ‫از‬ ‫نیرو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫حق‬ ‫های‬ ‫التدریسی‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫شرایط‬ . ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫مشخصی‬ ‫مبلغ‬ ،‫تدریس‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫شود‬ . ،‫تدریس‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫البته‬ ‫ش‬ ‫صت‬ ‫هر‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫دقیقه‬ ‫زنگ‬ ‫مد‬ ‫آموزشی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ۵۴ ‫معادل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دقیقه‬ 1 ‫ساعت‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫زنگ‬ ‫هر‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ . 2 ‫مع‬ ‫ساعته‬ ‫ادل‬ 09 ‫ب‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ .‫است‬ ‫دقیقه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫التدریس‬ ‫حق‬ ‫نیروی‬ ‫عنوان‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫پرورش‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ، ‫میزان‬ ‫به‬ ‫سالیانه‬ 0 ‫حقوق‬ ‫ماه‬
 • 4. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 0 @electro-rich 121-66010166 ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫بیم‬ ‫حق‬ ‫شامل‬ ‫میزان‬ ‫مین‬ ‫می‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫(به‬ ‫شوند‬ ‫دازه‬ )‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫طول‬ . ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫مانند‬ ‫دروسی‬ ‫تواند‬ ‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هنرستان‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫دروس‬ ،‫فیزیک‬ ‫تدریس‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫دوره‬ ‫دبیرستان‬ ‫و‬ ‫ابتدائی‬ ‫دوره‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ . ‫تدر‬ ‫مزایای‬ ‫این‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫یس‬ ‫سابقه‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫کاری‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫بدین‬ .‫شود‬ ‫اف‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫رسمی‬ ‫استخدام‬ ‫بر‬ ‫قرار‬ ‫روزی‬ ‫اگر‬ ‫ترتیب‬ ‫ش‬ ‫راد‬ ،‫د‬ ‫ب‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫عنوان‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫مدارس‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ،‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫شاهد‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جذب‬ ‫بوده‬ ‫مدارس‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫جذ‬ ‫شرایط‬ .‫ایم‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫ب‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫راحت‬ ‫در‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫غیر‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫می‬ ‫انتفاعی‬ ‫منظم‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مدار‬ ‫این‬ ‫تر‬ ‫س‬ ‫نسب‬ ‫اشاره‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫مود‬ ‫معمولا‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ . ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ 1 ‫حق‬ ،‫بار‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫کننده‬ ‫تدریس‬ ‫الزحمه‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫ب‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫حق‬ ‫دستمزد‬ ‫التدریسی‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ .
 • 5. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫جزو‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫البته‬ ‫سابقه‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫روزی‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫حق‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ، ‫سابقه‬ ‫جزو‬ ‫التدریسی‬ ‫کاری‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫اش‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫هم‬ . ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫چنین‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫التدریس‬ ‫حق‬ ‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫دولتی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مزد‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬ .‫است‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫یکی‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫که‬ ‫مشاغلی‬ ‫بهترین‬ ‫ز‬ ‫صو‬ ‫پاره‬ ‫رت‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫مشغول‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫واند‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫حوزه‬ ‫شود‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ،‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ .‫است‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫تشک‬ ‫کلاس‬ ‫یل‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫زایی‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫داشته‬ ‫بالا‬ .‫باشد‬
 • 6. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 121-66010166 2 - ‫بازاریاب‬ ‫و‬ ‫ویزیتور‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫امروزه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ها‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫برقی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫افراد‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫برقی‬ ‫محصولات‬ .‫دهند‬ ‫تمامی‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫چه‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫زار‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫دهند‬ . ‫ب‬ ‫همین‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫ویزیتور‬ ‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫افرادی‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ک‬ .‫نند‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫مشغول‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ش‬ ‫توانند‬ ‫غل‬ .‫برگزینند‬ ‫را‬ ‫ویزیتوری‬ ‫یا‬ ‫بازاریابی‬
 • 7. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ،‫ویزیتوری‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫اگر‬ ،‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫معرفی‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫قبلی‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫مراکز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫بازاریاب‬ ‫نقش‬ .‫دهد‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫تبدیل‬ ‫پتانسیل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫شناسایی‬ ‫می‬ ‫تلاش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ . ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫سیار‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫مود‬ ‫تجهیزات‬ ‫یا‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫ویزیتوری‬ ‫شغل‬ . ‫جایی‬ ،‫کار‬ ‫اصلی‬ ‫محل‬ ‫زیرا‬ ‫ندارد‬ ‫خاصی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ب‬ ‫مشغول‬ .‫هستند‬ ‫کار‬ ‫امروزه‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫بازاریاب‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫ویزیتور‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫شرایط‬ .‫کنند‬ ‫چنین‬ ‫برای‬ ‫شدن‬ ‫خوبی‬ ‫بیان‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پیچیده‬ ‫چندان‬ ‫مشاغلی‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫بالایی‬ ‫شانس‬ ‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫متقاضی‬ ‫آقایان‬ ‫البته‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫داشته‬ ‫شرکت‬ ‫زیرا‬ ‫باشند‬ ‫وی‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زیتو‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫بازاریاب‬ ‫داشته‬ ‫همکاری‬ ‫مدت‬ ‫طولانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫متوجه‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ،‫گردند‬ ‫سربازی‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫متقاضی‬ ‫فرد‬ ‫نشد‬ ‫اعزام‬ ‫ه‬ .‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫وی‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫چندانی‬ ‫تمایل‬ ‫است‬
 • 8. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 121-66010166 ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫یا‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫که‬ ‫وقت‬ ‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫است‬ ‫ویزیتوری‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫بندی‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫چنین‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫ویزیتوری‬ ‫کند‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬ 2 ‫الی‬ 3 ‫ساعت‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫بازاریابی‬ ‫امور‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫رسیدگی‬ .‫کند‬ ‫بالا‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫ب‬ ‫رای‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ .‫است‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ماهیانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫معمولا‬ ‫ویزیتور‬ ‫ثابت‬ ‫حقوق‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫درصدی‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫ویزیتور‬ ‫یا‬ ‫بازاریاب‬ ‫به‬ ‫پورسانت‬ ‫صورت‬ ‫ت‬ ‫علق‬ ‫می‬ ‫گیرد‬ . ‫هر‬ ‫بنابراین‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫فرد‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫ماه‬ ‫تواند‬ ‫یانه‬ ‫ب‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫ماهیانه‬ ‫علاوه‬ ‫ی‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫قیمتی‬ ‫سقف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫تو‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫استفاده‬ ‫شرکت‬ ‫سط‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ . ‫می‬ ‫رد‬ ‫بیمه‬ ‫حق‬ ‫ویزیتور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آینده‬ ‫روی‬ ‫توان‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫امیدوار‬
 • 9. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 3 - ‫برق‬ ‫تکنسین‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫مهندسین‬ ‫که‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫ترین‬ ‫آمد‬ ‫برق‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ .‫است‬ ‫برق‬ ‫تکنسین‬ ‫شغل‬ ‫بپردازند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫مغازه‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫عادی‬ ‫منازل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫داری‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫مین‬ ‫ع‬ ،‫لت‬ ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫تجهیزات‬ ‫تعمیرات‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫تخصص‬ ‫برقی‬ ‫می‬ ‫باشند‬ ‫وق‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫ت‬ ‫بیاورن‬ ‫روی‬ .‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ، ‫خدماتی‬ ‫مراکز‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ایجاد‬ ‫زیادی‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫معیوب‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهند‬
 • 10. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 11 @electro-rich 121-66010166 ‫تکنسین‬ ‫توسط‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫تعمیر‬ ‫مجموعه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫تواند‬ ‫ه‬ ‫عهده‬ ‫قط‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫آزاد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫عات‬ ‫این‬ .‫بپردازد‬ ‫کار‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫می‬ ‫بهتری‬ ‫شرایط‬ ‫مالی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫مراکزی‬ ‫مراک‬ ‫دهند‬ ‫خصوصی‬ ‫ز‬ ‫تکنسین‬ ‫به‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حقوقی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پرد‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫اخت‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫مایند‬ ‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تعم‬ ‫که‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫یر‬ ‫می‬ .‫است‬ ‫متغیر‬ ،‫کنند‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫البته‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ا‬ ‫تواند‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫ین‬ ‫ص‬ ‫ورت‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫و‬ ‫سفارشات‬ ‫یعنی‬ .‫بدهد‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫شخصی‬ ‫تجهیزات‬ ‫دریافت‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫تعمیر‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫معیوب‬ ‫کند‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫از‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫دهد‬ ‫اگر‬ ‫وجود‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫خدماتی‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ش‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫غل‬ ‫اشاره‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫مود‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تواند‬ .‫دهد‬ ‫کافی‬ ‫روی‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ،‫بگیرد‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سفارشات‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫از‬ ‫ش‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫غل‬
 • 11. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫ساع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫محدودی‬ ‫بندی‬ ‫از‬ ‫تی‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تواند‬ .‫دهد‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ،‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫متغیری‬ ‫می‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوتی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ 4 - ‫پروژه‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ترم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داند‬ 1 ‫فارغ‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫تحصیل‬ ‫پروژه‬ ،‫شدن‬ ‫التحصیل‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫یاری‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫پروژه‬ . ‫آن‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫افزارهای‬ ‫به‬ ‫دانشجو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫به‬ .‫نیاید‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫تنهایی‬ ‫مین‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫ب‬ ‫مراکزی‬ ‫امروزه‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫بین‬ ‫رابطی‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫دهند‬ .‫هستند‬ ‫کشور‬ ‫سر‬ ‫تا‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫روند‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دانشجو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫اعلام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫با‬ ‫سپس‬ .‫کند‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬ ‫زمینه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫درخواستی‬ ‫می‬ ،‫تحویل‬ ‫زمان‬ ،‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫مثل‬ ( ‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعلام‬ ‫وی‬ ‫به‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫دستمزد‬ ‫میزان‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ . ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ،‫موافقت‬ ‫خود‬ ‫دستمزد‬ ،‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ .‫کند‬
 • 12. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 12 @electro-rich 121-66010166 ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ،‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ .‫دارد‬ ‫پروژه‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫هر‬ ‫قطعا‬ ‫سخت‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫تخصص‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫حاصله‬ ‫درآمد‬ ‫طبعا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫خواهد‬ ‫بود‬ . ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫صو‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫رت‬ ‫را‬ ‫دانشجویی‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫تواند‬ ‫ب‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫دوم‬ ‫شغل‬ ‫عنوان‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ه‬ ‫ای‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫روزمره‬ ‫کند‬ ‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫استخدام‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫فصلی‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ . ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫که‬ ‫دانشگاه‬ ‫امتحانات‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ . ‫پروژه‬ ‫باید‬ ‫دانشجویان‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ،‫دهند‬ ‫تحویل‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫بال‬ ‫ا‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫که‬ ‫تابستان‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ‫است‬ ‫تعطیل‬ ‫ها‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫پایین‬ .‫است‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫می‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫شود‬ ‫دوم‬ ‫های‬ ‫سوم‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫بیاورند‬ ‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شرک‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫بیایند‬ ‫در‬ ‫برای‬ . ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ، ‫فرصت‬ ‫وجود‬ ‫مناسبی‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫محسوب‬ ‫مناسب‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫چه‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مشغ‬ ‫ها‬ ‫ول‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ، ‫و‬ ‫لی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
 • 13. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫مطلب‬ ‫ت‬ ‫لاش‬ ‫کردیم‬ ‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬ ‫مناسب‬ ‫ت‬ ‫برای‬ ‫مشاغل‬ ‫رین‬ ‫ب‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ن‬ ‫ماییم‬ .
 • 14. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 10 @electro-rich 121-66010166 ‫د‬ ‫ما‬ ‫رباره‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫الکتروریچ‬ Electro ‫و‬ )‫(برق‬ Rich ‫و‬ ‫بوده‬ )‫(ثروتمند‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫پنج‬ ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬ :‫داریم‬ ‫منظور‬  :‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  ‫مارکت‬ ‫دیجیتال‬ ‫دپارتمان‬ :‫ینگ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  :‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬ ... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬ ) .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬  :‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫دپارتمان‬ ‫به‬ ‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬  :‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ... ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫املا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ .
 • 15. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫ما‬ ‫سايت‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ @electro_rich ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ aparat.com/electo_rich ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ 68100666120 info@mohammad-karimi.ir ،‫بهزاد‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫آزادی‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫انقلاب‬ ‫میدان‬ ،‫تهران‬ ‫پلاک‬ ،‫فرازیان‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ 22 ‫طبقه‬ ،)‫مشکی‬ ‫(ساختمان‬ 3 ‫واحد‬ 0