مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.com/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫مدرس‬ ‫میرزایی‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬
‫مدرس‬
‫معرفی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خودتان‬
‫نمایید‬
‫؟‬
:‫اسم‬
‫ایی‬‫ز‬‫میر‬ ‫مرتضی‬
:‫کار‬‫سابقه‬
‫هفت‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬
،‫دو‬ ‫و‬ ‫نود‬
‫و‬ ‫صنعتی‬ ،‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫دیدند‬ ‫آموزش‬
.‫دادند‬ ‫انجام‬ ‫دانشگاهی‬‫و‬ ‫بیمارستانی‬
:‫تحصیالت‬
‫ایش‬‫ر‬‫گ‬.‫برق‬ ‫لیسانس‬
‫قدرت‬
‫سابقه‬
:‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫تدریس‬ ‫ی‬
1
‫ب‬ ‫هفته‬
‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬
‫آغاز‬
‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫آموزش‬ .‫کردند‬
‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کامل‬‫طور‬
‫می‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نکات‬
‫نمایند‬
.
‫است؟‬‫موثر‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬‫در‬ ‫مهارتی‬‫و‬ ‫ک‬
‫مدر‬ ‫چه‬ ‫داشتن‬
‫این‬
‫اجبار‬ ‫گی‬
‫تاز‬ ‫به‬ ‫کار‬
‫این‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬
‫ک‬
‫ر‬ ‫ار‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬
‫بر‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫دهند‬
‫خوردار‬
‫آینده‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫که‬‫کردند‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫البته‬ .‫نیستند‬
‫همه‬
‫برق‬
‫بتوان‬ ‫باید‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬
‫اعالم‬ ‫کار‬‫ند‬
.‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫حریق‬
‫ب‬
‫می‬ ‫ک‬
‫مدر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫از‬‫موثرتر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مهارت‬ ‫کلی‬‫طور‬
‫دان‬
‫امکان‬ ‫آمد‬
‫در‬ ‫کسب‬‫ک‬
‫مدر‬ ‫بدون‬ .‫ستند‬
‫پ‬
‫است‬‫ذیر‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خصوص‬ ‫به‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫گ‬
‫بزر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫ساختمانی‬ ‫ی‬
.‫است‬‫نیاز‬ ‫تاییدیه‬‫و‬ ‫ک‬
‫مدر‬ ‫به‬‫تر‬
‫هستند؟‬ ‫تحصیالتی‬‫و‬ ‫جنسی‬ ،‫سنی‬ ‫طیف‬ ‫چه‬‫از‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫متقاضیان‬ ‫غالب‬

‫برق‬
‫کر‬‫طی‬ ‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬
‫می‬ ‫یادگیری‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دن‬
‫ک‬‫کار‬‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫توانند‬
.‫نند‬

‫کار‬‫مقاطع‬‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫غ‬
‫فار‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬
‫دکتری‬‫و‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ ‫شناسی‬

‫هنرستانی‬
.‫هستند‬ ‫تحصیل‬ ‫به‬ ‫مشغول‬‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫که‬‫هایی‬

‫کسانی‬
.‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ...‫و‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ‫زمینه‬‫در‬ ‫که‬

‫ات‬‫ر‬‫ادا‬ ‫تاسیسات‬ ‫کارمندان‬
‫ب‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫آمد‬
‫ر‬‫د‬ ‫حدود‬
‫است؟‬‫چقدر‬ ‫ماهانه‬ ‫صورت‬
‫طی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬
‫پنج‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫روز‬
‫پنج‬
‫روز‬
2000000
‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عایدی‬ ‫و‬ ‫آمد‬
‫ر‬‫د‬ ‫تومان‬
‫طی‬
1
‫ماه‬
‫پنج‬
‫ب‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬
‫میانگین‬ ‫طور‬
0000000
‫تا‬
10000000
‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫تومان‬
‫می‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫این‬ ‫ماهانه‬ ‫آمد‬
‫ر‬‫د‬ ‫میانگین‬ ‫است‬
‫باالی‬ ‫گ‬
‫بزر‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫تواند‬
10000000
.‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫تومان‬
‫ا‬‫ر‬‫زی‬
‫ساختمان‬
‫ه‬
‫ساز‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بیشتری‬ ‫ای‬
‫کالن‬‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫نرخ‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫اس‬‫بیشتر‬ ‫شهرها‬
.‫ت‬
‫مهم‬
‫سرفصل‬ ‫ترین‬
‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫تدریس‬ ‫های‬
‫بم‬‫و‬‫زیر‬ ‫بیان‬‫و‬ ‫مهم‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫نکات‬
‫کارها‬‫تخصصی‬ ‫اصول‬‫و‬ ‫های‬
‫دوره‬
‫است؟‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫مرحله‬‫هر‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫های‬
‫ق‬ ‫بستن‬ :‫اول‬ ‫مرحله‬
‫ارداد‬‫ر‬
‫گذاری‬‫لوله‬ :‫دوم‬ ‫مرحله‬
‫کشی‬‫سیم‬ :‫سوم‬ ‫مرحله‬
‫نصب‬ :‫چهارم‬ ‫مرحله‬
‫تحویل‬ :‫پنجم‬ ‫مرحله‬
‫به‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫آموزش‬
‫دو‬
.‫دارد‬‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫هفته‬
‫هجده‬
‫و‬ ‫ترم‬
‫دویست‬
‫فعال‬ ‫ساعت‬
.‫است‬‫نیاز‬
‫سه‬
‫تا‬
‫شش‬
‫است‬‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬‫در‬ ‫متخصص‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫زمان‬ ‫ماه‬
‫مدت‬ ‫این‬ ‫طی‬‫در‬ .
‫کسب‬
‫ا‬ ‫آمد‬
‫در‬
‫مکان‬
.‫است‬‫پذیر‬
‫دارید؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬
‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬‫در‬‫موثر‬ ‫ارتباطات‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫و‬ ‫موفق‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬
‫این‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬
‫است؟‬‫موثر‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬‫و‬ ‫چیست‬‫کار‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نوسانات‬
‫ولی‬
‫تعطیل‬ ‫سازی‬ ‫ساختمان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬‫از‬‫بهتر‬ ‫وضعیت‬ ‫آینده‬
‫ن‬
‫می‬
‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ .‫شود‬
‫حمایت‬‫با‬
‫ریاست‬ ‫زمان‬‫در‬‫مهر‬ ‫مسکن‬ ‫مثل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬
‫اد‬‫ژ‬‫ن‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫جمهوری‬
‫مهم‬
‫چیست؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مصرفی‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫ترین‬
‫دار‬ ‫وجود‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫کردن‬‫اجاره‬ ‫امکان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫نیست‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کار‬‫این‬ ‫شروع‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حتی‬
‫د‬
.
‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬
‫عبار‬‫نظر‬ ‫مورد‬‫و‬ ‫اصلی‬
‫هست‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫چین‬ ‫سیم‬‫و‬ ‫کن‬‫بتن‬ ‫دریل‬‫و‬ ‫سبک‬ ‫دریل‬ .‫شارژی‬ ‫دریل‬ :‫از‬ ‫ند‬
...‫و‬‫موتر‬ ‫مولتی‬‫و‬‫دوسو‬
‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫قوانینی‬‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫چه‬
‫نمود‬
‫؟‬
.‫است‬ ‫اصلی‬‫معیار‬ ‫این‬ ‫واقع‬‫در‬ .‫است‬ ‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬‫ر‬‫دستو‬‫با‬ ‫الویت‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫این‬ ‫حقیقت‬‫در‬
‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫ات‬‫ر‬‫دستو‬‫از‬ ‫گرفته‬
‫بر‬‫معیار‬
‫استاندارد‬‫و‬ ‫سی‬
‫آمریکایی‬‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫های‬
.‫است‬
‫ناظرین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نهایت‬‫در‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫باید‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫کارشناسان‬‫و‬ ‫برق‬
‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫آمد‬
‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬
‫پرداخت‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کردن‬‫تجربه‬
‫می‬ ‫آموزش‬ ‫بهای‬
‫خبره‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫تجربیات‬ ‫توانند‬
‫دست‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬
.‫ببینند‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫بیاورند‬
‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬
‫خیلی‬
‫می‬ ‫کمک‬
‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫بر‬ ‫قابتی‬
‫فروش‬ ‫مهارت‬
‫کز‬
‫متمر‬‫نیز‬
‫گردی‬
.‫د‬
‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫توان‬ ‫می‬‫چطور‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫ظرفیت‬‫از‬
‫کرد؟‬‫استفاده‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫ی‬
‫د‬
‫ام‬‫ر‬‫اینستاگ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫رزومه‬‫و‬ ‫مهارت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ارهایی‬‫ز‬‫اب‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫واقع‬‫ر‬
‫حاضر‬ ‫حال‬‫در‬
‫خیلی‬
‫الگوریتم‬ ‫یادگیری‬ .‫است‬‫موثر‬
‫منجر‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬
‫گ‬
‫ردد‬
.
‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫امکاناتی‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫چه‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬
‫وسا‬ ‫تواند‬
‫و‬ ‫کند‬‫اجاره‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫و‬ ‫یل‬
‫بعد‬
‫از‬
‫خ‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫شروع‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬
‫ود‬
‫می‬
..‫و‬ ‫دریل‬ ..‫فازمتر‬ .‫کند‬‫تهیه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫لوازم‬ ‫تواند‬
‫دارید؟‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫آموزی‬
‫ر‬‫کا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫تابستان‬‫و‬ ‫عید‬ ‫زمان‬‫در‬ ‫بیکاری‬ ‫اوقات‬‫در‬ ..‫و‬ ‫فنی‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬‫و‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مهارت‬ ‫آموختن‬
‫مهم‬
‫م‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬
‫چیست؟‬ ‫دارند‬ ‫آموزش‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫که‬‫شغل‬ ‫این‬ ‫جریان‬
‫گ‬
‫بزر‬ ‫دانایی‬ ‫توهم‬
‫اشت‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ .‫است‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬
‫نقشه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫باه‬
‫ب‬ ..‫و‬ ‫کشی‬
‫کنند‬‫پر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫ظرف‬ ‫باید‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫کلی‬‫طور‬
‫مهم‬
‫چیست؟‬ ‫کاری‬‫زمینه‬‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫شکایت‬‫و‬ ‫دغدغه‬ ‫ترین‬
‫کاری‬‫حوزه‬ ‫این‬‫در‬
.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫خاصی‬ ‫دغدغه‬
‫چیست؟‬‫کار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مسیر‬ ‫بهترین‬
.‫آمد‬
‫در‬ ‫کسب‬‫سپس‬‫و‬ ‫صحیح‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

Recommandé

مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق par
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
37 vues5 diapositives
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک par
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکali eshraghi
13 vues9 diapositives
دوره استارت آپ یک روزه par
دوره استارت آپ یک روزهدوره استارت آپ یک روزه
دوره استارت آپ یک روزهK.N.Toosi University of Technology
96 vues15 diapositives
درآمدزایی با نرم افزار Revit par
درآمدزایی با نرم افزار Revitدرآمدزایی با نرم افزار Revit
درآمدزایی با نرم افزار RevitMohammad Karimi
34 vues10 diapositives
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
63 vues15 diapositives
Karafarini2 par
Karafarini2Karafarini2
Karafarini2karafarini_tehran
1.8K vues15 diapositives

Contenu connexe

Similaire à مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

6th Annual Iran Web Festival - Report par
6th Annual Iran Web Festival - Report6th Annual Iran Web Festival - Report
6th Annual Iran Web Festival - ReportIran Entrepreneurship Association
1K vues19 diapositives
استخدام کارآموز دارالترجمه par
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهalighobyshavi
54 vues3 diapositives
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن par
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنMohammad Karimi
15 vues18 diapositives
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013 par
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Mohsen Malayeri
612 vues11 diapositives
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و... par
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...Mohsen Amiri Fakhr
46 vues37 diapositives
دلایل شکست استارتاپها par
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهاaliaalistartup
32 vues15 diapositives

Similaire à مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق(20)

استخدام کارآموز دارالترجمه par alighobyshavi
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمه
alighobyshavi54 vues
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن par Mohammad Karimi
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
Mohammad Karimi15 vues
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و... par Mohsen Amiri Fakhr
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
دلایل شکست استارتاپها par aliaalistartup
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپها
aliaalistartup32 vues
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین par Novin
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوینمعرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین
Novin35 vues
بررسی آماری پروژه های سئو در ایران par Amin Esmaeili
بررسی آماری پروژه های سئو در ایرانبررسی آماری پروژه های سئو در ایران
بررسی آماری پروژه های سئو در ایران
Amin Esmaeili898 vues
IOT-Startup-Business-Model-Canvas par Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K vues
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق par Mohammad Karimi
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقسرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
Mohammad Karimi33 vues
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx par tarahomjahani
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptxدوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
tarahomjahani6 vues
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند par Modirinfo
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کننددانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند
Modirinfo72 vues
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار par Bahar Mazandarani
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کارMVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی. par Hossein Zeinivand
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
10 دستور برای موفقیت در آزمون par Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par Mohammad Karimi
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi16 vues

مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

 • 1. ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫مدرس‬ ‫میرزایی‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫مدرس‬ ‫معرفی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خودتان‬ ‫نمایید‬ ‫؟‬ :‫اسم‬ ‫ایی‬‫ز‬‫میر‬ ‫مرتضی‬ :‫کار‬‫سابقه‬ ‫هفت‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬ ،‫دو‬ ‫و‬ ‫نود‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ،‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫دیدند‬ ‫آموزش‬ .‫دادند‬ ‫انجام‬ ‫دانشگاهی‬‫و‬ ‫بیمارستانی‬ :‫تحصیالت‬ ‫ایش‬‫ر‬‫گ‬.‫برق‬ ‫لیسانس‬ ‫قدرت‬ ‫سابقه‬ :‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫تدریس‬ ‫ی‬ 1 ‫ب‬ ‫هفته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫آغاز‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫آموزش‬ .‫کردند‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کامل‬‫طور‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نکات‬ ‫نمایند‬ .
 • 2. ‫است؟‬‫موثر‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬‫در‬ ‫مهارتی‬‫و‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫چه‬ ‫داشتن‬ ‫این‬ ‫اجبار‬ ‫گی‬ ‫تاز‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫دهند‬ ‫خوردار‬ ‫آینده‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫که‬‫کردند‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫البته‬ .‫نیستند‬ ‫همه‬ ‫برق‬ ‫بتوان‬ ‫باید‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫اعالم‬ ‫کار‬‫ند‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫حریق‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫از‬‫موثرتر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مهارت‬ ‫کلی‬‫طور‬ ‫دان‬ ‫امکان‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬‫ک‬ ‫مدر‬ ‫بدون‬ .‫ستند‬ ‫پ‬ ‫است‬‫ذیر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫ساختمانی‬ ‫ی‬ .‫است‬‫نیاز‬ ‫تاییدیه‬‫و‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫به‬‫تر‬ ‫هستند؟‬ ‫تحصیالتی‬‫و‬ ‫جنسی‬ ،‫سنی‬ ‫طیف‬ ‫چه‬‫از‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫متقاضیان‬ ‫غالب‬  ‫برق‬ ‫کر‬‫طی‬ ‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دن‬ ‫ک‬‫کار‬‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫توانند‬ .‫نند‬  ‫کار‬‫مقاطع‬‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫غ‬ ‫فار‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫دکتری‬‫و‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ ‫شناسی‬  ‫هنرستانی‬ .‫هستند‬ ‫تحصیل‬ ‫به‬ ‫مشغول‬‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫که‬‫هایی‬  ‫کسانی‬ .‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ...‫و‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ‫زمینه‬‫در‬ ‫که‬  ‫ات‬‫ر‬‫ادا‬ ‫تاسیسات‬ ‫کارمندان‬ ‫ب‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫حدود‬ ‫است؟‬‫چقدر‬ ‫ماهانه‬ ‫صورت‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫پنج‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫روز‬ ‫پنج‬ ‫روز‬ 2000000 ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عایدی‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫تومان‬ ‫طی‬ 1 ‫ماه‬ ‫پنج‬ ‫ب‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬ ‫میانگین‬ ‫طور‬ 0000000 ‫تا‬ 10000000 ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫تومان‬ ‫می‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫این‬ ‫ماهانه‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫میانگین‬ ‫است‬ ‫باالی‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫تواند‬ 10000000 .‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫تومان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ ‫ساختمان‬ ‫ه‬ ‫ساز‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بیشتری‬ ‫ای‬ ‫کالن‬‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫نرخ‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اس‬‫بیشتر‬ ‫شهرها‬ .‫ت‬ ‫مهم‬ ‫سرفصل‬ ‫ترین‬ ‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫بم‬‫و‬‫زیر‬ ‫بیان‬‫و‬ ‫مهم‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫نکات‬ ‫کارها‬‫تخصصی‬ ‫اصول‬‫و‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫است؟‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫مرحله‬‫هر‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ق‬ ‫بستن‬ :‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫ارداد‬‫ر‬ ‫گذاری‬‫لوله‬ :‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫کشی‬‫سیم‬ :‫سوم‬ ‫مرحله‬ ‫نصب‬ :‫چهارم‬ ‫مرحله‬ ‫تحویل‬ :‫پنجم‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫آموزش‬ ‫دو‬ .‫دارد‬‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫هفته‬ ‫هجده‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫دویست‬ ‫فعال‬ ‫ساعت‬ .‫است‬‫نیاز‬
 • 3. ‫سه‬ ‫تا‬ ‫شش‬ ‫است‬‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬‫در‬ ‫متخصص‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫زمان‬ ‫ماه‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫طی‬‫در‬ . ‫کسب‬ ‫ا‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫مکان‬ .‫است‬‫پذیر‬ ‫دارید؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬‫در‬‫موثر‬ ‫ارتباطات‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫و‬ ‫موفق‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬ ‫این‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫است؟‬‫موثر‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬‫و‬ ‫چیست‬‫کار‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نوسانات‬ ‫ولی‬ ‫تعطیل‬ ‫سازی‬ ‫ساختمان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬‫از‬‫بهتر‬ ‫وضعیت‬ ‫آینده‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ .‫شود‬ ‫حمایت‬‫با‬ ‫ریاست‬ ‫زمان‬‫در‬‫مهر‬ ‫مسکن‬ ‫مثل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫اد‬‫ژ‬‫ن‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫جمهوری‬ ‫مهم‬ ‫چیست؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مصرفی‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫ترین‬ ‫دار‬ ‫وجود‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫کردن‬‫اجاره‬ ‫امکان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫نیست‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کار‬‫این‬ ‫شروع‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حتی‬ ‫د‬ . ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫عبار‬‫نظر‬ ‫مورد‬‫و‬ ‫اصلی‬ ‫هست‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫سیم‬‫و‬ ‫کن‬‫بتن‬ ‫دریل‬‫و‬ ‫سبک‬ ‫دریل‬ .‫شارژی‬ ‫دریل‬ :‫از‬ ‫ند‬ ...‫و‬‫موتر‬ ‫مولتی‬‫و‬‫دوسو‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫قوانینی‬‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫چه‬ ‫نمود‬ ‫؟‬
 • 4. .‫است‬ ‫اصلی‬‫معیار‬ ‫این‬ ‫واقع‬‫در‬ .‫است‬ ‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬‫ر‬‫دستو‬‫با‬ ‫الویت‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬‫در‬ ‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫ات‬‫ر‬‫دستو‬‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬‫معیار‬ ‫استاندارد‬‫و‬ ‫سی‬ ‫آمریکایی‬‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫ناظرین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نهایت‬‫در‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫باید‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫کارشناسان‬‫و‬ ‫برق‬ ‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کردن‬‫تجربه‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫بهای‬ ‫خبره‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫تجربیات‬ ‫توانند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ .‫ببینند‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫بیاورند‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬ ‫خیلی‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بر‬ ‫قابتی‬ ‫فروش‬ ‫مهارت‬ ‫کز‬ ‫متمر‬‫نیز‬ ‫گردی‬ .‫د‬ ‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫توان‬ ‫می‬‫چطور‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫ظرفیت‬‫از‬ ‫کرد؟‬‫استفاده‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ام‬‫ر‬‫اینستاگ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫رزومه‬‫و‬ ‫مهارت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ارهایی‬‫ز‬‫اب‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫واقع‬‫ر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫در‬ ‫خیلی‬ ‫الگوریتم‬ ‫یادگیری‬ .‫است‬‫موثر‬ ‫منجر‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫امکاناتی‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫چه‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫وسا‬ ‫تواند‬ ‫و‬ ‫کند‬‫اجاره‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫و‬ ‫یل‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫خ‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫شروع‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫ود‬ ‫می‬ ..‫و‬ ‫دریل‬ ..‫فازمتر‬ .‫کند‬‫تهیه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫لوازم‬ ‫تواند‬ ‫دارید؟‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫آموزی‬ ‫ر‬‫کا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تابستان‬‫و‬ ‫عید‬ ‫زمان‬‫در‬ ‫بیکاری‬ ‫اوقات‬‫در‬ ..‫و‬ ‫فنی‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬‫و‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مهارت‬ ‫آموختن‬ ‫مهم‬ ‫م‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬ ‫چیست؟‬ ‫دارند‬ ‫آموزش‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫که‬‫شغل‬ ‫این‬ ‫جریان‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫دانایی‬ ‫توهم‬ ‫اشت‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ .‫است‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬ ‫نقشه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫باه‬ ‫ب‬ ..‫و‬ ‫کشی‬ ‫کنند‬‫پر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫ظرف‬ ‫باید‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫کلی‬‫طور‬ ‫مهم‬ ‫چیست؟‬ ‫کاری‬‫زمینه‬‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫شکایت‬‫و‬ ‫دغدغه‬ ‫ترین‬ ‫کاری‬‫حوزه‬ ‫این‬‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫خاصی‬ ‫دغدغه‬ ‫چیست؟‬‫کار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مسیر‬ ‫بهترین‬ .‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬‫سپس‬‫و‬ ‫صحیح‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬