روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق

روش های قبولی در آزمون نظام مهندسی برق بسیاری از داوطلبان صرفا بدلیل عدم آشنایی با نحوه قبولی در آزمون نظام مهندسی برق ، با وجود این که مطالعه و زحمت قابل توجهی را صرف میکنند، قبول نمیشوند. در مقاله پیش رو، به ارایه ترفندها و روش های قبولی در آزمون نظام مهندسی برق می پردازیم که همگی کاملا کاربردی و ضروری است آزمون نظام مهندسی برق چیست : https://mohammad-karimi.com/what-is-the-electrical-engineering-system-test/ آموزش رایگان نظام مهندسی برق : https://mohammad-karimi.com/?p=19606 آزمون نظام مهنسی برق : https://mohammad-karimi.com/nezam برای مشاوره رایگان کافیست عدد 1 را به سامانه 90002617 پیامک کنید راه های تماس ما : تماس: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ واتساپ: ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴ مقاله را میتوانید در ادرس زیر پیدا کنید : https://mohammad-karimi.com/acceptance-methods-in-electrical-engineering-system-test/ تلگرام و اینستاگرام: @tasisat_bargh

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫آرزوی‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫آزمونهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫دارد‬ ‫خاصی‬ ‫قبولی‬ ‫ترفندهای‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫دارد‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫بکار‬
‫زحم‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ،‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫عدم‬ ‫بدلیل‬ ‫صرفا‬ ‫داوطلبان‬
‫ت‬
‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ .‫نمیشوند‬ ‫قبول‬ ،‫میکنند‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬
‫این‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫کامال‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫بدون‬
‫شوید‬ ‫قبول‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬
.
1
)
‫سازی‬ ‫خالصه‬
‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫تصور‬ ،
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ .‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫باید‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫را‬
‫(مباحث‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
۱
،
۲
،
۳
،
۱۲
،
۱۹
،
۲۱
‫و‬
۲۲
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ،)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫و‬
‫اختص‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشهایی‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشترک‬
‫بیست‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫اص‬
‫قسمتهایی‬ ‫صرفا‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫ویژه‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫حجم‬ ‫درصد‬
3
‫متمرکز‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫طرح‬ ‫سوال‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بخشها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫برقی‬
‫(نشریه‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫گردند‬
۱۱۰
‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬
۱۳
)
‫حجم‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫از‬ ،‫نیز‬
‫این‬ ‫صفحات‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫آن‬
۲
‫(حدود‬ ‫منبع‬
۱۵۰۰
‫سوال‬ ‫طراحان‬ ‫مدنظر‬ )‫صفحه‬
‫روی‬ ‫مطالعه‬ ‫طرفا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیست‬
‫آن‬
.‫گردد‬ ‫انجام‬ ‫بخشها‬
2
)
‫یابی‬ ‫کلمه‬
‫بدون‬ ‫که‬ ‫است‬ »‫«کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫جزوه‬ ‫آزمون‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫رسید‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ،‫قبلی‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬
‫آیین‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫کلمات‬ ‫میتوان‬ ،‫است‬ ‫باز‬
‫ر‬ ‫نامه‬
‫در‬ ‫نمونه‬ ‫بعنوان‬ .‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشت‬ ‫آن‬ ‫جلوی‬ ‫ا‬
‫مرداد‬ ‫(آزمون‬ ‫زیر‬ ‫پرسش‬
۱۴۰۰
)
4
‫برق‬ ‫کانالهای‬ ‫در‬ ‫طبیعی‬ ‫گاز‬ ‫شبکه‬ ‫خطوط‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬
‫است؟‬ ‫صحیح‬
‫نیست‬ ‫مجاز‬ )‫الف‬
.
‫حفا‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫ها‬ ‫کابل‬ ‫تغذیه‬ ‫مدار‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ )‫ب‬
‫است‬ ‫مجاز‬ ،‫باشد‬ ‫نشتی‬ ‫جریان‬ ‫ظت‬
.
‫است‬ ‫مجاز‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫محافظت‬ ‫مناسب‬ ‫عایق‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫لوله‬ ‫این‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ )‫ج‬
.
‫است‬ ‫مجاز‬ ‫محدودیتی‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ )‫د‬
.
‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ »‫«عایق‬ ‫و‬ »‫طبیعی‬ ‫گاز‬ ‫«شبکه‬ ‫کلمات‬ ،‫سوال‬ ‫این‬ ‫در‬
،‫باشد‬ ‫داوطلب‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدواژه‬
‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬
۱۳-۷-۲-۸
‫صفحه‬
۸۹
‫مبحث‬
‫این‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫میرسید‬ ،‫است‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫سیزدهم‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫ترفند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫گردد‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫دقیقا‬ ‫باید‬ ‫پرسش‬ ،‫سواالت‬ ‫نوع‬
‫سوم‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫را‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ .‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫تا‬
‫در‬ ‫ویدیوی‬ ‫بصورت‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫رازهای‬
‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫ارایه‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬
.
5
3
)
‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫در‬
۲
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫ترفندهای‬ ،‫قبل‬ ‫بخش‬
‫را‬
‫گفتیم‬
‫که‬
‫دقیقا‬
‫طبق‬
‫منابع‬
‫آزمون‬
‫پیشنهاد‬
‫شده‬
‫است‬
،‫اما‬
‫در‬
‫آزمون‬
‫نظام‬
‫مهندسی‬
،‫برق‬
‫پرسش‬
‫های‬
‫قابل‬
‫توجهی‬
‫مطرح‬
‫می‬
‫گردد‬
‫که‬
‫خارچ‬
‫از‬
‫منابع‬
‫اعالم‬
‫شده‬
‫و‬
‫داوطلب‬
‫باید‬
‫به‬
‫تمامی‬
‫موضوعات‬
‫مرتبط‬
‫با‬
‫تاسیسات‬
‫برقی‬
‫ساختمانها‬
‫ا‬
،‫الکتروموتور‬ ،‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ،‫ترانسفورماتور‬ ،‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ،‫ها‬ ‫هادی‬ ‫مقطع‬ ‫سطح‬ ‫محاسبات‬ ‫از‬ ‫عم‬
UPS
،‫(صوتی‬ ‫ضعیف‬ ‫جریان‬ ‫سیستمهای‬ ،‫روشنایی‬ ‫محاسبات‬ ،)‫راکتیو‬ ‫توان‬ ‫سازی‬ ‫(جبران‬ ‫خازن‬ ،
،‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫ترفند‬ ‫بهترین‬ .‫باشد‬ ‫مسلط‬ ... ‫و‬ )... ‫و‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ،‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
6
‫ب‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫(از‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ررسی‬
۷۳
‫درسنامه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ )‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫طبقه‬ ‫بصورت‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
4
)
‫پذیری‬ ‫تاکتیک‬
‫منبع‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تاکتیک‬ ‫داشتن‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫این‬ ‫فهم‬ .‫است‬
.‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫نمیتوان‬ ‫الگو‬ ‫و‬ ‫فرمول‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫واقعیت‬
‫نوشت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خالصه‬ ‫بصورت‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫ترفندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
:
•
‫(مباحث‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬
۱۳
‫و‬
۱۵
:)
‫صفحات‬ ‫کل‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•
‫(نشریه‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬
۱۱۰
‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬
۱۳
)
:
‫یابی‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬
•
‫(مبحث‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬
۱
،
۲
،
۳
،
۱۲
،
۱۹
،
۲۱
‫و‬
۲۲
‫نویسی‬ ‫خالصه‬ :)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫و‬
‫یابی‬ ‫کلمه‬ ‫و‬
‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ :‫منابع‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
7
5
)
‫ویژه‬ ‫پیشنهاد‬
‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫یکسری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ،‫گذشت‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫انجام‬ ‫بررسیهای‬ ‫با‬ .‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫را‬ ‫سخت‬ ‫ازمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫میتوان‬ ،‫آزمون‬ ‫در‬
،‫ما‬ ‫مطالعات‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬
‫مه‬ ‫آکادمی‬
‫کریمی‬ ‫ندس‬
‫محصوالت‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترفندها‬ ‫این‬ ‫تمامی‬
‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫استقبال‬ ‫علت‬ ‫به‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫لحاظ‬ ‫خود‬ ‫آزموشی‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫رضایت‬
.
‫است‬ ‫زیر‬ ‫پشتیبانیهای‬ ‫و‬ ‫گارانتی‬ ‫دارای‬ ‫آکادمی‬ ‫این‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬
:
‫گارانت‬
‫قبولی‬ ‫ی‬
:
‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬
)
‫کنید‬ ‫کلیک‬
(
•
‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ :‫کیفیت‬ ‫گارانتی‬
•
‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫تطبیق‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ :‫محتوا‬ ‫گارانتی‬
•
:‫استخدام‬ ‫گارانتی‬
‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬ ‫در‬ ‫برتر‬ ‫نفرات‬ ‫استخدام‬
‫قبولی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫راهنمایی‬ :‫ارتقا‬ ‫پشتیبانی‬
‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫رایگان‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ :‫رایگان‬ ‫آپدیت‬
،‫الکترونیک‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ ،‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬ ‫چنین‬ ‫هم‬
‫کت‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫ساماندهی‬
‫است‬ ‫اب‬
.

Recommandé

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
5 vues4 diapositives
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
6 vues8 diapositives
10 دستور برای موفقیت در آزمون par
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
4 vues10 diapositives
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي par
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
24 vues22 diapositives
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
187 vues35 diapositives
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی par
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیMohammad Karimi
53 vues4 diapositives

Contenu connexe

Similaire à روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق

بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت par
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتMohammad Karimi
16 vues13 diapositives
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
6 vues6 diapositives
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا... par
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
109 vues10 diapositives
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
346 vues7 diapositives
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت par
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتMohammad Karimi
123 vues14 diapositives
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
43 vues10 diapositives

Similaire à روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق (20)

بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت par Mohammad Karimi
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
Mohammad Karimi16 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا... par Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
Mohammad Karimi109 vues
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi346 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
Mohammad Karimi123 vues
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi43 vues
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi72 vues
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 par Mohammad Karimi
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
Mohammad Karimi114 vues
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi11 vues
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf par irantahsil1
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
irantahsil16 vues
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96 par Mohammad Karimi
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
Mohammad Karimi142 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi116 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
Mohammad Karimi110 vues
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi27 vues
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 par Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi222 vues
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi62 vues
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت par Mohammad Karimi
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
Mohammad Karimi51 vues
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 vues
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par Mohammad Karimi
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi16 vues
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi33 vues
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi37 vues
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟ par Mohammad Karimi
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
Mohammad Karimi30 vues
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟ par Mohammad Karimi
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
Mohammad Karimi48 vues
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟ par Mohammad Karimi
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
Mohammad Karimi26 vues

روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 • 2. 2 ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫آرزوی‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫آزمونهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫دارد‬ ‫خاصی‬ ‫قبولی‬ ‫ترفندهای‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫دارد‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫بکار‬ ‫زحم‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ،‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫عدم‬ ‫بدلیل‬ ‫صرفا‬ ‫داوطلبان‬ ‫ت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ .‫نمیشوند‬ ‫قبول‬ ،‫میکنند‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫کامال‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫بدون‬ ‫شوید‬ ‫قبول‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬ . 1 ) ‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫تصور‬ ، ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ .‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫باید‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫را‬ ‫(مباحث‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۱ ‫و‬ ۲۲ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ،)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫و‬ ‫اختص‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشهایی‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشترک‬ ‫بیست‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫اص‬ ‫قسمتهایی‬ ‫صرفا‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫ویژه‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫حجم‬ ‫درصد‬
 • 3. 3 ‫متمرکز‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫طرح‬ ‫سوال‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بخشها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫برقی‬ ‫(نشریه‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫گردند‬ ۱۱۰ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ۱۳ ) ‫حجم‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫از‬ ،‫نیز‬ ‫این‬ ‫صفحات‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫آن‬ ۲ ‫(حدود‬ ‫منبع‬ ۱۵۰۰ ‫سوال‬ ‫طراحان‬ ‫مدنظر‬ )‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫مطالعه‬ ‫طرفا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫آن‬ .‫گردد‬ ‫انجام‬ ‫بخشها‬ 2 ) ‫یابی‬ ‫کلمه‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫است‬ »‫«کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫جزوه‬ ‫آزمون‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫رسید‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ،‫قبلی‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫آیین‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫کلمات‬ ‫میتوان‬ ،‫است‬ ‫باز‬ ‫ر‬ ‫نامه‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫بعنوان‬ .‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشت‬ ‫آن‬ ‫جلوی‬ ‫ا‬ ‫مرداد‬ ‫(آزمون‬ ‫زیر‬ ‫پرسش‬ ۱۴۰۰ )
 • 4. 4 ‫برق‬ ‫کانالهای‬ ‫در‬ ‫طبیعی‬ ‫گاز‬ ‫شبکه‬ ‫خطوط‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫است؟‬ ‫صحیح‬ ‫نیست‬ ‫مجاز‬ )‫الف‬ . ‫حفا‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫ها‬ ‫کابل‬ ‫تغذیه‬ ‫مدار‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ )‫ب‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ،‫باشد‬ ‫نشتی‬ ‫جریان‬ ‫ظت‬ . ‫است‬ ‫مجاز‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫محافظت‬ ‫مناسب‬ ‫عایق‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫لوله‬ ‫این‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ )‫ج‬ . ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫محدودیتی‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ )‫د‬ . ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ »‫«عایق‬ ‫و‬ »‫طبیعی‬ ‫گاز‬ ‫«شبکه‬ ‫کلمات‬ ،‫سوال‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫داوطلب‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدواژه‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ۱۳-۷-۲-۸ ‫صفحه‬ ۸۹ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫میرسید‬ ،‫است‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫سیزدهم‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫ترفند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫گردد‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫دقیقا‬ ‫باید‬ ‫پرسش‬ ،‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫سوم‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ .‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫ویدیوی‬ ‫بصورت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫رازهای‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫ارایه‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬ .
 • 5. 5 3 ) ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫در‬ ۲ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫ترفندهای‬ ،‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫را‬ ‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫دقیقا‬ ‫طبق‬ ‫منابع‬ ‫آزمون‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شده‬ ‫است‬ ،‫اما‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫نظام‬ ‫مهندسی‬ ،‫برق‬ ‫پرسش‬ ‫های‬ ‫قابل‬ ‫توجهی‬ ‫مطرح‬ ‫می‬ ‫گردد‬ ‫که‬ ‫خارچ‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫اعالم‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫داوطلب‬ ‫باید‬ ‫به‬ ‫تمامی‬ ‫موضوعات‬ ‫مرتبط‬ ‫با‬ ‫تاسیسات‬ ‫برقی‬ ‫ساختمانها‬ ‫ا‬ ،‫الکتروموتور‬ ،‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ،‫ترانسفورماتور‬ ،‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ،‫ها‬ ‫هادی‬ ‫مقطع‬ ‫سطح‬ ‫محاسبات‬ ‫از‬ ‫عم‬ UPS ،‫(صوتی‬ ‫ضعیف‬ ‫جریان‬ ‫سیستمهای‬ ،‫روشنایی‬ ‫محاسبات‬ ،)‫راکتیو‬ ‫توان‬ ‫سازی‬ ‫(جبران‬ ‫خازن‬ ، ،‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫ترفند‬ ‫بهترین‬ .‫باشد‬ ‫مسلط‬ ... ‫و‬ )... ‫و‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ،‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
 • 6. 6 ‫ب‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫(از‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ررسی‬ ۷۳ ‫درسنامه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ )‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طبقه‬ ‫بصورت‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ 4 ) ‫پذیری‬ ‫تاکتیک‬ ‫منبع‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تاکتیک‬ ‫داشتن‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫فهم‬ .‫است‬ .‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫نمیتوان‬ ‫الگو‬ ‫و‬ ‫فرمول‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫نوشت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خالصه‬ ‫بصورت‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫ترفندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ : • ‫(مباحث‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ۱۳ ‫و‬ ۱۵ :) ‫صفحات‬ ‫کل‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ • ‫(نشریه‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ۱۱۰ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ۱۳ ) : ‫یابی‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ • ‫(مبحث‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۱ ‫و‬ ۲۲ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ :)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫و‬ ‫یابی‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ :‫منابع‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
 • 7. 7 5 ) ‫ویژه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫یکسری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ،‫گذشت‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫انجام‬ ‫بررسیهای‬ ‫با‬ .‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫را‬ ‫سخت‬ ‫ازمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫میتوان‬ ،‫آزمون‬ ‫در‬ ،‫ما‬ ‫مطالعات‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مه‬ ‫آکادمی‬ ‫کریمی‬ ‫ندس‬ ‫محصوالت‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترفندها‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫استقبال‬ ‫علت‬ ‫به‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫لحاظ‬ ‫خود‬ ‫آزموشی‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫رضایت‬ . ‫است‬ ‫زیر‬ ‫پشتیبانیهای‬ ‫و‬ ‫گارانتی‬ ‫دارای‬ ‫آکادمی‬ ‫این‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ : ‫گارانت‬ ‫قبولی‬ ‫ی‬ : ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬ ) ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ( • ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ :‫کیفیت‬ ‫گارانتی‬ • ‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫تطبیق‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ :‫محتوا‬ ‫گارانتی‬ • :‫استخدام‬ ‫گارانتی‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬ ‫در‬ ‫برتر‬ ‫نفرات‬ ‫استخدام‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫راهنمایی‬ :‫ارتقا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫رایگان‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ :‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،‫الکترونیک‬ ‫اعتماد‬ ‫نماد‬ ،‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫کت‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫ساماندهی‬ ‫است‬ ‫اب‬ .