شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، شرایط موفقیت نظام مهندسی برق ، در این مقاله توضیح داده شده است. موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق یکی از آرزوهای هر مهندس برقی است که با قبولی در آن و دریافت پروانه نظام مهندسی، میتواند وارد بازار کار بزرگ تاسیسات برقی ساختمانها گردد. آزمون نظام مهندسی برق بصورت جزوه باز برگزار می گردد، شصت پرسش داشته و برای قبولی در آن کافی است داوطلب نمره پنجاه درصد را کسب کند. قبولی در این آزمون شرایط خاص خود را داشته که در این مقاله، شرایط موفقیت قطعی در این آزمون بصورت کامل و جامع توضیح داده خواهد شد. منابع آزمون نظام مهندسی برق، شامل مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، قانون نظام مهندسی، اخلاق حرفه ای، نشریه 110 (جلدهای 1 و 2) و راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (تالیف مرحوم موسسیان) است.بسیاری از داوطلبان تصور میکنند که با روخوانی از مبحث یک تا آخر و سپس تست زنی از روی آزمونها (مثلا از سال هشتاد و سه تاکنون) میتوانند در آزمون موفق گردند، در حالی که اولا بسیاری از مطالب برای رشته تاسیسات برقی نبوده و ثانیا بخش مربوط به برق نیز اساسا دارای اهمیت یکسان نیستند. آزمون نظام مهندسی برق چیست : https://mohammad-karimi.com/what-is-the-electrical-engineering-system-test/ آموزش رایگان نظام مهندسی برق : https://mohammad-karimi.com/?p=19606 آزمون نظام مهنسی برق : https://mohammad-karimi.com/nezam برای مشاوره رایگان کافیست عدد 1 را به سامانه 90002617 پیامک کنید راه های تماس ما : تماس: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ واتساپ: ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴ مقاله را میتوانید در ادرس زیر پیدا کنید : https://mohammad-karimi.com/conditions-for-success-in-testing-electrical-engineering-system/ تلگرام و اینستاگرام: @tasisat_bargh

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫در‬ ‫موفقیت‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫مهندس‬ ‫هر‬ ‫آرزوهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫آن‬
.‫گردد‬ ‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بزرگ‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫میتواند‬ ،‫مهندسی‬
‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫پرسش‬ ‫شصت‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫باز‬ ‫جزوه‬ ‫بصورت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫خود‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ .‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫نمره‬ ‫داوطلب‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫ش‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫را‬
‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قطعی‬ ‫موفقیت‬ ‫رایط‬
‫شد‬ ‫خواهد‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫مباحث‬ ‫شامل‬ ،
1
،
2
،
3
،
12
،
13
،
15
،
19
،
21
‫و‬
22
‫نظام‬ ‫قانون‬ ،
‫نشریه‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ،‫مهندسی‬
110
‫(جلدهای‬
1
‫و‬
2
‫و‬ )
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬
‫از‬ ‫روخوانی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫تصور‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.‫است‬ )‫موسسیان‬ ‫مرحوم‬ ‫(تالیف‬ ‫ساختمانها‬
‫میتوانند‬ )‫تاکنون‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫هشتاد‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫آزمونها‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫مبحث‬
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫گردند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫ثانیا‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫برای‬
‫نیستند‬ ‫یکسان‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫اساسا‬ ‫نیز‬ ‫برق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫بخش‬
3
1
)
‫تخصصی‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬
‫معرفی‬
:
‫مبحث‬
13
‫و‬
15
‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬
2
‫صالحیت‬
‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫تا‬ ‫سی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫این‬
2
‫هم‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منبع‬
‫این‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ،‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫سواالت‬ ‫از‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫چنین‬
2
‫این‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫جزییات‬ ‫ولی‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مبحث‬
2
‫است‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬ ‫مبحث‬
.
‫رایج‬ ‫اشتباه‬
:
‫این‬ ‫روخوانی‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫تصور‬ ‫بسیاری‬ ‫داوطلبان‬
2
‫مبحث‬
‫ویژه‬ ‫(به‬
‫مبحث‬
13
‫مفاهیم‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نیست‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کل‬ ‫به‬ )
‫پرسش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ثانیا‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫متنوعی‬ ‫خیلی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آن‬ ‫بند‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫عمیق‬ ‫آن‬
‫است‬ ‫نشده‬ ‫تشریح‬ ‫مباحث‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اساسا‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ،‫ها‬
.
‫راه‬
‫پیشنهادی‬ ‫کار‬
:
‫راه‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫کار‬
2
‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫منبع‬
:
‫این‬ ‫مفهومی‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ :‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ .‫اول‬
2
‫سوال‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫حل‬ ‫سپس‬ ‫مبحث‬
‫ها‬
.
‫درس‬ ‫استخراج‬ ،‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫همه‬ ‫بررسی‬ :‫مباحث‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫مفاهیم‬ ‫آموزش‬ .‫دوم‬
‫نامه‬
‫تشریح‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫های‬
‫بحث‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫ی‬
4
2
)
‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬
‫معرفی‬
:
، ‫است‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫مطالعه‬
‫شامل‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬
2
‫جلدهای‬ ‫منبع‬
1
‫و‬
2
‫نشریه‬
110
‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سیزده‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬
‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اخیر‬ ‫سالهای‬
‫این‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫توجهی‬
2
‫صعودی‬ ‫کامال‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫منبع‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫اینها‬ ‫از‬ ‫آزمون‬ ‫سوال‬ ‫ده‬ ‫حدود‬ .‫است‬
.
‫رایج‬ ‫اشتباه‬
:
‫حجم‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫کل‬ ‫میکنند‬ ‫تالش‬ ‫یا‬ ‫داوطلبان‬
‫از‬ ‫(بیش‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬
1500
‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ )‫صفحه‬
‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫که‬
‫یا‬ ‫اند‬ ‫نشده‬ ‫نوشته‬ ‫محور‬
‫این‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ )‫(کلیدواژه‬ ‫یابی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫میخواهند‬ ‫که‬
‫است‬ ‫غیرممکن‬ ‫تقریبا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬
.
‫راه‬
‫پیشنهادی‬ ‫کار‬
:
‫این‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬
2
،‫منبع‬
2
‫راه‬
‫پیشنهاد‬ ‫کاربردی‬ ‫کامال‬ ‫کار‬
‫گرد‬ ‫می‬
‫د‬
:
5
‫قسمتهای‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ،‫شده‬ ‫طرح‬ ‫پرسش‬ ‫تاکنون‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫حدودا‬ ‫از‬ :‫بندی‬ ‫اولویت‬ .‫اول‬
‫آن‬ ‫مطالعه‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫استخراج‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تاکنون‬ ‫که‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫سوال‬ ‫پر‬
‫باشد‬ ‫قسمتها‬
.
)‫باقیمانده‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫(هشتاد‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫بخشهای‬ ‫سایر‬ :‫یابی‬ ‫کلمه‬ .‫دوم‬
‫کلیدواژه‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬
‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫میتوان‬
.
6
3
)
‫پرسشها‬ ‫ترین‬ ‫راحت‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬
‫معرفی‬
:
‫مباحث‬
1
،
2
،
3
،
12
،
19
،
21
‫و‬
22
‫منابع‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ،
‫(بین‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬
8
‫تا‬
10
‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ )
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫عینا‬ ‫و‬ ‫دقیقا‬ ،‫ها‬ ‫پرسش‬ .‫میدهند‬ ‫اختصاص‬
.
‫رایج‬ ‫اشتباه‬
:
‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫امتیاز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫ندارند‬ ‫کافی‬ ‫توجه‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫خیلی‬
‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ .‫ندارد‬ ‫فرقی‬ ‫هیچ‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫های‬
‫سوم‬ ‫یک‬ ،‫دهد‬ ‫پاسخ‬
‫را‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫کل‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫داوطلبان‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫سپری‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫راه‬
‫سایر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫حجم‬ ‫درصد‬ ‫بیست‬ ‫حدود‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬
‫گردد‬ ‫نمی‬ ‫طرح‬ ‫پرسش‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫یه‬ ‫بخشها‬
.
‫راه‬
‫پیشنهادی‬ ‫کار‬
:
‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫راهکار‬
:
‫همه‬ ‫بین‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ :‫سازی‬ ‫خالصه‬ .‫اول‬
‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫پس‬ ‫بوده‬ ‫مشترک‬ )... ‫و‬ ‫معماری‬ ،‫عمران‬ ،‫(مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫راه‬ ‫بهترین‬ .‫ندارد‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫ربطی‬ ‫اساسا‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بخشهای‬ ‫که‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫کار‬
‫همه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫تاکنون‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫طبق‬ ،‫برقی‬ ‫قسمتهای‬
‫گردد‬ ‫حل‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بصورت‬ ‫پرسشها‬
.
‫مهم‬ :‫یابی‬ ‫کلمه‬ .‫دوم‬
‫با‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫ترین‬
‫نمیتو‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫کلیدواژه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫شود‬ ‫داده‬ ‫جواب‬ ،‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫ان‬
.
7
8
(4
‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫پیشنهادات‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫چه‬
‫شد‬ ‫قبول‬ ‫نمیتوان‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫و‬
.
‫مهندس‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬
/nezam)
com
karimi.
-
(mohammad
‫کامل‬
‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫ترین‬
‫بسته‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫سه‬ ،‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫یازده‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬
‫آزمون‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آموزشی‬
‫نود‬ ‫اسفند‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫ضمنا‬ ،‫میرسد‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫به‬
‫پاسخ‬ ‫قابل‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬ ‫حداقل‬ ‫تاکنون‬ ‫پنج‬ ‫و‬
‫است‬ ‫گویی‬
:
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬ ‫قبولی‬ ‫گارانتی‬
:
‫قب‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬
‫ولی‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬
‫کیفیت‬ ‫گارانتی‬
:
‫از‬ ‫پس‬ ‫بسته‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫داوطلب‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫کل‬ ‫بازگشت‬
‫استفاده‬ ‫روز‬ ‫شش‬
‫رایگان‬ ‫آپدیت‬
:
‫بعد‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫گردیده‬ ‫مردود‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫بسته‬ ‫رایگان‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬
‫اقساطی‬ ‫پرداخت‬
:
‫چکی‬ ‫بصورت‬ ‫بلند‬ ‫اقساط‬ ‫با‬ ‫بسته‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬

Recommandé

10 دستور برای موفقیت در آزمون par
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
4 vues10 diapositives
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
20 vues7 diapositives
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي par
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
24 vues22 diapositives
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
5 vues4 diapositives
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
187 vues35 diapositives
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت par
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتMohammad Karimi
16 vues13 diapositives

Contenu connexe

Similaire à شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق

بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت par
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتMohammad Karimi
51 vues20 diapositives
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 par
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
116 vues14 diapositives
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 par
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96Mohammad Karimi
110 vues14 diapositives
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
16 vues21 diapositives
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 par
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
222 vues12 diapositives
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 par
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
293 vues11 diapositives

Similaire à شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق(20)

بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت par Mohammad Karimi
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
Mohammad Karimi51 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi116 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
Mohammad Karimi110 vues
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi16 vues
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 par Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi222 vues
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 par Mohammad Karimi
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
Mohammad Karimi293 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
Mohammad Karimi123 vues
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) par Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
Mohammad Karimi22 vues
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي par Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi20 vues
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت par Mohammad Karimi
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتکتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi60 vues
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96 par Mohammad Karimi
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
Mohammad Karimi142 vues
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96 par Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
Mohammad Karimi171 vues
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت par Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi21 vues
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi43 vues
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي par Mohammad Karimi
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi23 vues
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96 par Mohammad Karimi
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
Mohammad Karimi373 vues
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت par Mohammad Karimi
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi24 vues
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi305 vues
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96 par Mohammad Karimi
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96
Mohammad Karimi121 vues

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par Mohammad Karimi
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi16 vues
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi33 vues
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق

شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 • 2. 2 ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫مهندس‬ ‫هر‬ ‫آرزوهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫آن‬ .‫گردد‬ ‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بزرگ‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫میتواند‬ ،‫مهندسی‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫پرسش‬ ‫شصت‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫باز‬ ‫جزوه‬ ‫بصورت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ .‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫نمره‬ ‫داوطلب‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ش‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قطعی‬ ‫موفقیت‬ ‫رایط‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫مباحث‬ ‫شامل‬ ، 1 ، 2 ، 3 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 21 ‫و‬ 22 ‫نظام‬ ‫قانون‬ ، ‫نشریه‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ،‫مهندسی‬ 110 ‫(جلدهای‬ 1 ‫و‬ 2 ‫و‬ ) ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫از‬ ‫روخوانی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫تصور‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.‫است‬ )‫موسسیان‬ ‫مرحوم‬ ‫(تالیف‬ ‫ساختمانها‬ ‫میتوانند‬ )‫تاکنون‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫هشتاد‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫آزمونها‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫مبحث‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫گردند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ثانیا‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫برای‬ ‫نیستند‬ ‫یکسان‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫اساسا‬ ‫نیز‬ ‫برق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫بخش‬
 • 3. 3 1 ) ‫تخصصی‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫معرفی‬ : ‫مبحث‬ 13 ‫و‬ 15 ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ 2 ‫صالحیت‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫تا‬ ‫سی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫این‬ 2 ‫هم‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منبع‬ ‫این‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ،‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫سواالت‬ ‫از‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫چنین‬ 2 ‫این‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫جزییات‬ ‫ولی‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مبحث‬ 2 ‫است‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬ ‫مبحث‬ . ‫رایج‬ ‫اشتباه‬ : ‫این‬ ‫روخوانی‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫تصور‬ ‫بسیاری‬ ‫داوطلبان‬ 2 ‫مبحث‬ ‫ویژه‬ ‫(به‬ ‫مبحث‬ 13 ‫مفاهیم‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نیست‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کل‬ ‫به‬ ) ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ثانیا‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫متنوعی‬ ‫خیلی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آن‬ ‫بند‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫عمیق‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫تشریح‬ ‫مباحث‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اساسا‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ،‫ها‬ . ‫راه‬ ‫پیشنهادی‬ ‫کار‬ : ‫راه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫کار‬ 2 ‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫منبع‬ : ‫این‬ ‫مفهومی‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ :‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ .‫اول‬ 2 ‫سوال‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫حل‬ ‫سپس‬ ‫مبحث‬ ‫ها‬ . ‫درس‬ ‫استخراج‬ ،‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫همه‬ ‫بررسی‬ :‫مباحث‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫مفاهیم‬ ‫آموزش‬ .‫دوم‬ ‫نامه‬ ‫تشریح‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫ی‬
 • 4. 4 2 ) ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫معرفی‬ : ، ‫است‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫مطالعه‬ ‫شامل‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ 2 ‫جلدهای‬ ‫منبع‬ 1 ‫و‬ 2 ‫نشریه‬ 110 ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سیزده‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ 2 ‫صعودی‬ ‫کامال‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫منبع‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫اینها‬ ‫از‬ ‫آزمون‬ ‫سوال‬ ‫ده‬ ‫حدود‬ .‫است‬ . ‫رایج‬ ‫اشتباه‬ : ‫حجم‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫کل‬ ‫میکنند‬ ‫تالش‬ ‫یا‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫(بیش‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ 1500 ‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ )‫صفحه‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫اند‬ ‫نشده‬ ‫نوشته‬ ‫محور‬ ‫این‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ )‫(کلیدواژه‬ ‫یابی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫میخواهند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غیرممکن‬ ‫تقریبا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ . ‫راه‬ ‫پیشنهادی‬ ‫کار‬ : ‫این‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ 2 ،‫منبع‬ 2 ‫راه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کاربردی‬ ‫کامال‬ ‫کار‬ ‫گرد‬ ‫می‬ ‫د‬ :
 • 5. 5 ‫قسمتهای‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ،‫شده‬ ‫طرح‬ ‫پرسش‬ ‫تاکنون‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫حدودا‬ ‫از‬ :‫بندی‬ ‫اولویت‬ .‫اول‬ ‫آن‬ ‫مطالعه‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫استخراج‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تاکنون‬ ‫که‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫سوال‬ ‫پر‬ ‫باشد‬ ‫قسمتها‬ . )‫باقیمانده‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫(هشتاد‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫بخشهای‬ ‫سایر‬ :‫یابی‬ ‫کلمه‬ .‫دوم‬ ‫کلیدواژه‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫میتوان‬ .
 • 6. 6 3 ) ‫پرسشها‬ ‫ترین‬ ‫راحت‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫معرفی‬ : ‫مباحث‬ 1 ، 2 ، 3 ، 12 ، 19 ، 21 ‫و‬ 22 ‫منابع‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ، ‫(بین‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ 8 ‫تا‬ 10 ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ) ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫عینا‬ ‫و‬ ‫دقیقا‬ ،‫ها‬ ‫پرسش‬ .‫میدهند‬ ‫اختصاص‬ . ‫رایج‬ ‫اشتباه‬ : ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫امتیاز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫ندارند‬ ‫کافی‬ ‫توجه‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ .‫ندارد‬ ‫فرقی‬ ‫هیچ‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سوم‬ ‫یک‬ ،‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫را‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫کل‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫داوطلبان‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫سپری‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫راه‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫حجم‬ ‫درصد‬ ‫بیست‬ ‫حدود‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫گردد‬ ‫نمی‬ ‫طرح‬ ‫پرسش‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫یه‬ ‫بخشها‬ . ‫راه‬ ‫پیشنهادی‬ ‫کار‬ : ‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫راهکار‬ : ‫همه‬ ‫بین‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ :‫سازی‬ ‫خالصه‬ .‫اول‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫پس‬ ‫بوده‬ ‫مشترک‬ )... ‫و‬ ‫معماری‬ ،‫عمران‬ ،‫(مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ .‫ندارد‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫ربطی‬ ‫اساسا‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بخشهای‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫همه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫تاکنون‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫طبق‬ ،‫برقی‬ ‫قسمتهای‬ ‫گردد‬ ‫حل‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بصورت‬ ‫پرسشها‬ . ‫مهم‬ :‫یابی‬ ‫کلمه‬ .‫دوم‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫ترین‬ ‫نمیتو‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫کلیدواژه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫جواب‬ ،‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫ان‬ .
 • 7. 7
 • 8. 8 (4 ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫پیشنهادات‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫چه‬ ‫شد‬ ‫قبول‬ ‫نمیتوان‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫و‬ . ‫مهندس‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ /nezam) com karimi. - (mohammad ‫کامل‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫ترین‬ ‫بسته‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫سه‬ ،‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫یازده‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آزمون‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آموزشی‬ ‫نود‬ ‫اسفند‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫ضمنا‬ ،‫میرسد‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫قابل‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬ ‫حداقل‬ ‫تاکنون‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گویی‬ : ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬ ‫قبولی‬ ‫گارانتی‬ : ‫قب‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫ولی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫کیفیت‬ ‫گارانتی‬ : ‫از‬ ‫پس‬ ‫بسته‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫داوطلب‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫کل‬ ‫بازگشت‬ ‫استفاده‬ ‫روز‬ ‫شش‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ : ‫بعد‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫گردیده‬ ‫مردود‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫بسته‬ ‫رایگان‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫اقساطی‬ ‫پرداخت‬ : ‫چکی‬ ‫بصورت‬ ‫بلند‬ ‫اقساط‬ ‫با‬ ‫بسته‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬