Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫است‬ ‫جامع‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،
‫ب...
3
(1-3
‫سواالت‬ ‫پوشش‬
‫کل‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بهترین‬ ‫ویژگی‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتا...
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق

Télécharger pour lire hors ligne

دو اصل مهم برای تهیه بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی برق برای منابع عمومی:
الف) خلاصه نویسی: گفته شده که این منابع بین رشته های مختلف آزمون نظام مهندسی مشترک است، پس بهترین کتاب باید قسمتهای برقی این منابع را با پرسش های طبقه بندی شده، در بر داشته باشد.
ب) کلیدواژه: بعد از خلاصه سازی، راهکار بعدی استفاده از کتاب کلیدواژه است که مهمترین کلمات این مباحث به صورت بهینه و هدفمند استخراج شده و از آن در جلسه آزمون نظام مهندسی برق استفاده شود.
برای خرید بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی برق برای منابع تخصصی، سه نکته کلیدی را باید مدنظر داشت:
الف) بخش هایی از این دو مبحث هستند که دارای اهمیت ویژه می باشند که باید با جزییات و دقت بیشتری مطالعه شود؛ این بخش ها عبارتند از:
مبحث 13: فصل 5، پیوست 1، فصل 7 و فصل 9
مبحث 15: بخش 15-2-6، بخش 15-2-2 و 15-1-2
مطالب این بخش ها باید به صورت طبقه بندی شده مطالعه شود.
ب) سایر بخش های نیز قابلیت طرح سوال را دارند و نباید به راحتی از آن ها گذشت اما به اندازه بخش های گفته شده مهم نیستند. برای این بخش ها، توصیه می شود که از «کلیدواژه» استفاده شود.
ج) برخی از پرسش های آزمون نظام مهندسی برق، زیر مجموعه مبحث 13 و 15 هستند اما در این دو منبع جزییات این پرسش ها به صورت کامل تشریح نشده است، این گروه از پرسش ها سخت ترین تیپ سوالات هستند و برای پاسخ داده به آنها بایستی پرسش های مشابهی که در سال های قبل طرح شده را استخراج کرده و به صورت کامل به آنها مسلط شد.

دو اصل مهم برای تهیه بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی برق برای منابع عمومی:
الف) خلاصه نویسی: گفته شده که این منابع بین رشته های مختلف آزمون نظام مهندسی مشترک است، پس بهترین کتاب باید قسمتهای برقی این منابع را با پرسش های طبقه بندی شده، در بر داشته باشد.
ب) کلیدواژه: بعد از خلاصه سازی، راهکار بعدی استفاده از کتاب کلیدواژه است که مهمترین کلمات این مباحث به صورت بهینه و هدفمند استخراج شده و از آن در جلسه آزمون نظام مهندسی برق استفاده شود.
برای خرید بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی برق برای منابع تخصصی، سه نکته کلیدی را باید مدنظر داشت:
الف) بخش هایی از این دو مبحث هستند که دارای اهمیت ویژه می باشند که باید با جزییات و دقت بیشتری مطالعه شود؛ این بخش ها عبارتند از:
مبحث 13: فصل 5، پیوست 1، فصل 7 و فصل 9
مبحث 15: بخش 15-2-6، بخش 15-2-2 و 15-1-2
مطالب این بخش ها باید به صورت طبقه بندی شده مطالعه شود.
ب) سایر بخش های نیز قابلیت طرح سوال را دارند و نباید به راحتی از آن ها گذشت اما به اندازه بخش های گفته شده مهم نیستند. برای این بخش ها، توصیه می شود که از «کلیدواژه» استفاده شود.
ج) برخی از پرسش های آزمون نظام مهندسی برق، زیر مجموعه مبحث 13 و 15 هستند اما در این دو منبع جزییات این پرسش ها به صورت کامل تشریح نشده است، این گروه از پرسش ها سخت ترین تیپ سوالات هستند و برای پاسخ داده به آنها بایستی پرسش های مشابهی که در سال های قبل طرح شده را استخراج کرده و به صورت کامل به آنها مسلط شد.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق (20)

Plus par Mohammad Karimi (20)

Publicité

Plus récents (20)

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق

 1. 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 2. 2. 2 ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫است‬ ‫جامع‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ، ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫معیارهای‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ،‫است‬ ‫باز‬ ‫جروه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ . (1 ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ (1-1 ‫پذیری‬ ‫تاکتیک‬ ‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫تیپ‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مختلفی‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫منابع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مورد‬ ‫منبع‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫خاصی‬ ‫مبحث‬ ‫مطالعه‬ ‫اصول‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫تالیف‬ ‫نظر‬ 13 ‫مبحث‬ ‫با‬ 3 ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬ . (1-2 ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫موضوعی‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫موضوعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ‫یعنی‬ ،‫است‬ ‫مفاهیم‬ ‫عمیق‬ ‫کامال‬ ،‫مطالعه‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫چنین‬ .‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫بسیار‬ ‫مطالب‬ ‫یافتن‬ ‫نیز‬ ‫باز‬ ‫جزوه‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ثانی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫قیق‬ ‫باشد‬ .
 3. 3. 3 (1-3 ‫سواالت‬ ‫پوشش‬ ‫کل‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بهترین‬ ‫ویژگی‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بایستی‬ ‫حتما‬ ،‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫فضای‬ ،‫چند‬ ‫هر‬ .‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سوال‬ ‫طرح‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فرق‬ ‫بسیار‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫ابتدایی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫وجود‬ ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫برخی‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫اما‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫منابع‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ویرایش‬ ‫هم‬ ،‫نیز‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫دارد‬ . ( 1-4 ‫تفکیک‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬ ‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تفکیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫کتابیست‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫سواالت‬ ،‫کتاب‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫همزمان‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شده‬ ‫تفکیک‬ ‫را‬ . (1-5 ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آزمون‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫دستخوش‬ ‫دوره‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پس‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫آنهاست‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ .
 4. 4. 4
 5. 5. 5 2 ) ‫کتاب‬ ‫تخصصی‬ ‫منابع‬ 2-1 ) ‫منابع‬ ‫معرفی‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫گیرد‬ : • ‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬ 95 ‫(طراحی‬ - ‫ن‬ )‫ظارت‬ • ‫پلکان‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)‫برقی‬ 92 ‫(طراحی‬ - )‫نظارت‬ 2-2 ) ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬ ‫حدود‬ ‫نسبت‬ ‫این‬ 5 ‫مبحث‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫البته‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫برابر‬ 15 ‫در‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫مبحث‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ 13 .‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ، 2-3 ) ‫بهتر‬ ‫کتاب‬ ‫ین‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫نکته‬ ‫سه‬ ،‫تخصصی‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫داشت‬ ‫مدنظر‬ :
 6. 6. 6 ‫و‬ ‫جزییات‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ )‫الف‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫شود؛‬ ‫مطالعه‬ ‫بیشتری‬ ‫دقت‬ : ‫مبحث‬ 13 ‫فصل‬ : 5 ‫پیوست‬ ، 1 ‫فصل‬ ، 7 ‫فصل‬ ‫و‬ 9 ‫مبحث‬ 15 ‫بخش‬ : 15 - 2 - 6 ‫بخش‬ ، 15 - 2 - 2 ‫و‬ 15 - 1 - 2 ‫شود‬ ‫مطالعه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ . ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫گذشت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫طرح‬ ‫قابلیت‬ ‫نیز‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫سایر‬ )‫ب‬ ‫توصیه‬ ،‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫نیستند‬ ‫مهم‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫استفاده‬ »‫«کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫مبحث‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫برخی‬ )‫ج‬ 13 ‫و‬ 15 ‫در‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫نشده‬ ‫تشریح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫جزییات‬ ‫منبع‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫سواالت‬ ‫تیپ‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشابهی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫بایستی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫شد‬ ‫مسلط‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ .
 7. 7. 7 3 ) ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫کتاب‬ 3-1 ) ‫منابع‬ ‫معرفی‬ ‫شامل‬ ‫منابع‬ ‫این‬ 9 ‫است‬ ‫زیر‬ ‫منبع‬ : • ‫طراحی‬ :‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫اصول‬ ‫نامه‬ ‫نظام‬ - ‫نظارت‬ • ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نامه‬ ‫طراحی‬ :‫آن‬ ‫اجرائی‬ ‫های‬ - ‫نظارت‬ • ‫طراحی‬ :)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ - ‫نظارت‬ • ‫طراحی‬ :)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫بحث‬ - ‫نظارت‬ • ‫طراحی‬ :)‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ساختمانها‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬ - ‫نظارت‬ • ‫نظارت‬ ‫فقط‬ :)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ • ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫طراحی‬ :)‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جوئی‬ - ‫نظارت‬ • ‫طراحی‬ :)‫غیرعامل‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ - ‫نظارت‬ • ‫طراحی‬ :)‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ - ‫نظارت‬
 8. 8. 8 3-2 ) ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ،‫(عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫تمامی‬ ‫بین‬ ،‫پیداست‬ ‫نامشان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ،‫مباحث‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشترک‬ )‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ،‫شهرسازی‬ ،‫برق‬ ،‫مکانیک‬ ،‫معماری‬ ‫از‬ ‫(بیش‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫صفحات‬ ‫کل‬ ‫مطالعه‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫برق‬ ‫آزمون‬ ‫سرفصل‬ 800 ‫اشتباه‬ )‫صفحه‬ ‫ا‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫حدود‬ .‫ست‬ .‫هستند‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سواالت‬ ‫همین‬ ،‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تیپ‬ 3-3 ) ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ : ‫که‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ :‫نویسی‬ ‫خالصه‬ )‫الف‬ ‫مشترک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫در‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برقی‬ ‫قسمتهای‬ ‫باید‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫پس‬ ،‫است‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ . ‫مهمترین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلیدواژه‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بعدی‬ ‫راهکار‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ :‫کلیدواژه‬ )‫ب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مباحث‬ ‫این‬ ‫کلمات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫برق‬ .
 9. 9. 9 4 ) ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫کتاب‬ 4-1 ) ‫منابع‬ ‫معرفی‬ • ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ 13 ‫طراحی‬ :) - ‫نظارت‬ • ‫نشریه‬ 110-1 ‫و‬ 110-2 ‫طراحی‬ :‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ - ‫نظارت‬ 4-2 ) ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ‫حدود‬ 10٪ ‫نشریه‬ .‫است‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ،‫آزمون‬ ‫سواالت‬ 110 ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مبحث‬ 13 ‫از‬ ‫(بیش‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫هرچند‬ .‫دارد‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ، 1500 ‫ط‬ ‫امکان‬ )‫صفحه‬ .‫نیست‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سوال‬ ‫رح‬ 4-3 ) ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫ویژگی‬ ‫دو‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ : ‫در‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫دارای‬ ‫منابع‬ ‫این‬ :‫نویسی‬ ‫خالصه‬ )‫الف‬ ‫مطرح‬ ‫آزمون‬ ‫ب‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ،‫شده‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫استخراج‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬ . ‫است‬ ‫شتری‬ ‫کند‬ ‫مطالعه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ .
 10. 10. 10 ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫کلیدواژه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫کلیدواژه‬ ‫استفاده‬ )‫ب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫قسمتهای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫الف‬ ‫بند‬ . 5 ) ‫ویژه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ،‫فوق‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫کردیم‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫تالیف‬ ، ‫دارای‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫هدیای‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫جزییات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫عالی‬ ‫چاپ‬ ‫کیفیت‬ ‫کنید‬ : 5-1 ) ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ - ‫(مشترک‬ ‫نظارت‬ ) ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ )‫الف‬ ‫طبقه‬ ‫های‬ ‫جمع‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫مباحث‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نکات‬ ‫تمام‬ ‫آوری‬ 13 ‫و‬ 15 ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫سواالت‬ ‫تفکیک‬ ،‫کلیدی‬ ‫نکته‬ ‫دهها‬ ‫ارائه‬ . ‫اولین‬ ‫از‬ ‫چالشی‬ ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫درسنامه‬ ‫نظارت‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬ 76 ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ) .
 11. 11. 11 ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ :‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ )‫ب‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ 13 ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ ) ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ 110 ‫به‬ ‫صورت‬ ‫هدفمند‬ ‫با‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫و‬ ‫طبقه‬ ‫بندی‬ ‫شده‬ ‫مرتبط‬ ‫اخیر‬ ‫ادوار‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ )‫ج‬ ‫و‬ ‫مرور‬ ‫برای‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫است‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫د‬ . ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مفاهیم‬ ‫کلیه‬ ،‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ )‫ه‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 1 ، 2 ، 3 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 21 ‫و‬ 22 ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ) 73 ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ) ‫است‬ . 5-2 ) ‫طراحی‬ ‫فقط‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫راه‬ ‫کتاب‬ )‫الف‬ - ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫آموزش‬ :‫طراحی‬ ‫آذر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ 73 ‫مطال‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫مبحث‬ ‫ب‬ 13 ‫مبحث‬ ، 15 ‫راهنمای‬ ، ‫مبحث‬ 13 ‫است‬ ‫نشریه‬ ‫و‬ . ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ )‫ب‬ - ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ :‫طراحی‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫مرور‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫طراحی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
 12. 12. 12 ‫شد‬ ‫معرفی‬ ‫باال‬ ‫سطور‬ ‫در‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫ج‬ . ‫کت‬ )‫د‬ ‫شد‬ ‫معرفی‬ ‫باال‬ ‫سطور‬ ‫در‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫اب‬ . 5-3 ) ‫نظارت‬ ‫فقط‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫الف‬ : ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫راه‬ ‫کتاب‬ - ‫نظارت‬ ( : ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫آموزش‬ ‫آذر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ 73 ‫مبحث‬ ‫مطالب‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ 13 ‫مبحث‬ ، 15 ‫راه‬ ، ‫نمای‬ ‫مبحث‬ 13 ‫است‬ ‫نشریه‬ ‫و‬ . ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ )‫ب‬ - ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ :‫نظارت‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫مرور‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ . ‫شد‬ ‫معرفی‬ ‫باال‬ ‫سطور‬ ‫در‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫ج‬ . ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ )‫د‬ ‫شد‬ ‫معرفی‬ ‫باال‬ ‫سطور‬ ‫در‬ :‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ .

×