اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق

روش مطالعه برای ازمون دشوار نظام مهندسی برق یکی از مهم ترین اصولیست که داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق برای قبولی در آزمون نظام مهندسی برق باید بدانند . در این مقاله، این اصول بصورت کامل تشریح گردیده است. طبق این اساس ابتدا ویژگی منابع کمک آموزشی و المانهای موثر در دوره معرفی شده و در نهایت جدول زمان بدی مطالعه ارایه گردیده است.

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫مطالعه‬ ‫روش‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫دشوار‬ ‫ازمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫اصولی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫ییک‬
‫س‬
‫ت‬
‫داوطلبان‬ ‫که‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبویل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
. ‫بدانند‬ ‫باید‬
‫این‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫گردیده‬‫ح‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫تش‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬‫در‬
‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫معرف‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬ ‫و‬ ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬
‫ی‬
‫ویژگ‬ ‫ابتدا‬ ‫اساس‬
‫نها‬
‫است‬ ‫گردیده‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫مطالعه‬ ‫بدی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫یت‬
.
‫ایگان‬‫ر‬ ‫قبویل‬
‫بصورت‬ ‫میتوانند‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫هزینه‬ ‫رصف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫روی‬ ‫کلیک‬‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫گردند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫کامال‬
«
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫بسته‬
»
‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫فیلم‬ ‫شامل‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫پکیج‬ ‫یک‬
،
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫نمایید‬ ‫اخذ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬
‫ی‬
‫رنیک‬ ‫تمام‬ ‫کتاب‬
«
‫پاسخ‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫ییح‬ ‫ر‬
‫تش‬
»
‫است‬ ‫مفید‬ ‫خییل‬ ‫ی‬
‫نی‬
.
3
‫من‬
‫ی‬
‫ویژگ‬
‫آموزش‬ ‫کمک‬‫ابع‬
‫خییل‬‫کار‬‫اصیل‬ ‫منابع‬‫و‬ ‫مباحث‬ ‫به‬ ‫اکتفا‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ،‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫در‬ ‫قبویل‬
‫در‬ ،‫دارند‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫کمک‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫ر‬
‫می‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ی‬
‫سخت‬
،‫بخش‬ ‫این‬
4
‫گردد‬‫یم‬
‫ی‬
‫معرف‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫اصیل‬
‫ی‬
‫ویژگ‬
.
‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
:
‫محور‬ ‫سوال‬
‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬
‫به‬ ‫میتوان‬ ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫با‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫است‬
3
‫رسید‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
:

‫منابع‬ ‫پرسوال‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫قسمتهای‬

‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫سلیقه‬‫و‬ ‫تیپ‬

‫ی‬
‫معرف‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫که‬‫مفاهییم‬ ‫ی‬
‫شناسای‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬
:
‫ا‬ ‫ییک‬ ، ‫ی‬
‫یقی‬ ‫به‬ ‫قطع‬
‫منبع‬ ‫هر‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ین‬ ‫ی‬
‫اصلیی‬ ‫ز‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫اینگونه‬ ‫مطالعه‬ ‫رویه‬ ‫نباید‬ ،‫است‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ، ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫کمک‬
‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫اغ‬‫رس‬ ‫آن‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ر‬
‫مطالت‬ ‫مجموعه‬ ‫داوطلب‬
‫ر‬
‫مطلت‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ،‫سنجش‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ی‬
‫زی‬ ‫تست‬ .‫برود‬ ‫آزمون‬
‫مطال‬ ‫که‬
،‫شود‬ ‫گرفته‬‫یاد‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سوال‬ ،‫گردد‬‫یم‬ ‫عه‬
‫ای‬ ‫رویه‬ ‫ی‬
‫چنی‬
2
‫دارد‬ ‫مهم‬ ‫تاثی‬ ‫تا‬
:

‫مفهویم‬ ‫کامال‬‫و‬ ‫عمیق‬ ‫ی‬‫یادگی‬

‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ع‬ ‫ی‬‫رس‬ ‫کردن‬‫پیدا‬
4
‫بندی‬ ‫دسته‬
:
‫مبحث‬‫جز‬ ‫(به‬ ‫ی‬
‫چندای‬ ‫تفاوت‬ ‫منابع‬‫نظر‬‫از‬ ‫نظارت‬‫و‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫آزمونهای‬
)‫دوازده‬
‫این‬ ‫تفاوت‬ ،‫ندارند‬
2
‫پرسش‬ ،‫است‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫آزمون‬
‫بهره‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫ی‬
‫محاسابای‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫های‬
‫و‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫منابیع‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ .‫تئوری‬ ‫و‬ ‫برداری‬
‫باشد‬ ‫کرده‬‫مشخص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫پرسش‬
.
‫مستقیم‬ ‫آموزش‬
:
‫با‬
‫بوده‬ ‫کاربردی‬‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫نیاز‬ ‫بشدت‬ ‫داوطلبان‬ ‫پس‬ ،‫نگردیده‬ ‫مطرح‬ ‫دانشگایه‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫آن‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬
‫مباحث‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کالس‬‫و‬ ‫فیلم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬
13
‫و‬
15
‫دارند‬ ‫ا‬‫ر‬ ،
.
‫مطالعه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬
،‫بخش‬ ‫این‬‫در‬
4
‫فاکتور‬
‫داوطلب‬
‫ی‬
‫آمادگ‬‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫روی‬ ‫که‬‫مهم‬
‫میکنیم؛‬ ‫مرور‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دارد‬‫تاثی‬
5
‫علیم‬ ‫بیس‬
:
‫ی‬
‫کیفیت‬‫چه‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانشگایه‬ ‫مطالب‬ ‫چقدر‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬
‫دارد‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫یاد‬
.
‫عمیل‬ ‫تجربه‬
:
‫تالش‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مهندیس‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫میشود‬
‫به‬ ،‫عمیل‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربردی‬‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬
‫هستند‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫خییل‬ ،
‫ی‬
‫برف‬ ‫تاسیسات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬
.
‫آزمون‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬
:
‫پیدا‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫ر‬
‫مناست‬ ‫دید‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آزمون‬‫بار‬‫هر‬ ‫با‬
‫کنند‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫میتوانند‬ ‫تر‬ ‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫کرده‬
.
‫کز‬
‫تمر‬ ‫ان‬‫ی‬
‫می‬
:
‫با‬ ‫چقدر‬ ‫دهد‬ ‫یم‬ ‫انجام‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬
‫موثرتر‬ ‫خییل‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫بودن‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫کیف‬ ،‫باشد‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫کز‬
‫تمر‬
‫است‬
.
‫التحصییل‬ ‫غ‬
‫فار‬ ‫های‬ ‫سال‬
:
‫داشته‬ ‫فاصله‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬‫چقدر‬ ‫هر‬
‫مفا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬
‫جسیم‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫ذهت‬
‫ی‬
‫آمادگ‬ ‫و‬ ‫هیم‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫دارد‬ ‫الزم‬ ‫آموزش‬
.
6
‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حدودی‬ ‫و‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫زیر‬ ‫جدول‬‫در‬
‫و‬ ‫بوده‬ ‫ی‬
‫تخمیت‬ ‫کامال‬‫جدول‬ ‫این‬ ‫که‬‫گردد‬‫یم‬ ‫تاکید‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬
7
.‫نیست‬ ‫داوطلبان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫تعمیم‬ ‫قابل‬
‫ش‬ ‫گفته‬‫قبیل‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬‫موثر‬ ‫المانهای‬
،‫د‬
‫دارد‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫مستیقیم‬ ‫تاثی‬
.
‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ :‫جدول‬
‫مانده‬ ‫ماههای‬
‫آزمون‬ ‫تا‬
‫حداقل‬
‫دقایق‬ ‫تعداد‬
‫روز‬ ‫در‬
‫شیب‬
‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫ماهانه‬
‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬
‫سنوات‬‫و‬ ‫تخصیص‬ ‫منابع‬
‫قبل‬
‫و‬ ‫فریع‬ ‫منابع‬
‫متفرقه‬
‫مرور‬ ‫جمع‬
‫کلیدواژه‬+‫بندی‬
‫حداقل‬
6
‫ماه‬ 60 5% ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫دوره‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫یک‬
‫ماه‬
15
‫روز‬
5
‫ماه‬ 90 10% 3
‫ماه‬ 1
‫ماه‬ 20
‫روز‬
10
‫روز‬
4
‫ماه‬ 120 20% 70
‫روز‬ 20
‫روز‬ 20
‫روز‬
10
‫روز‬
3
‫ماه‬ 150 25% 45
‫روز‬ 20
‫روز‬ 18
‫روز‬
7
‫روز‬
2
‫ماه‬ 180 40% 35
‫روز‬ 10
‫روز‬ 8
‫روز‬ 7
‫روز‬
1
‫ماه‬ 240 - 27
‫روز‬
‫سواالت‬ ‫به‬ ‫ی‬
‫کمی‬‫کز‬
‫تمر‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬‫نکات‬ ‫مرور‬ 3
‫روز‬
‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمایم‬
«
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫سی‬ ‫کتاب‬
»
‫تالیف‬
«
‫کرییم‬‫محمد‬ ‫مهندس‬
»
‫از‬
«
‫ی‬
‫مهندسی‬ ‫کتاب‬‫خانه‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬
»
‫اجازه‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫ک‬
‫این‬ ‫از‬ ‫ر‬
‫تت‬
‫است‬‫مجاز‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬
.

Recommandé

10 دستور برای موفقیت در آزمون par
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
4 vues10 diapositives
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی par
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیdanesh_fd
104 vues2 diapositives
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
5 vues4 diapositives
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
20 vues7 diapositives
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي par
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
24 vues22 diapositives
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
6 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق

نحوه ی نوشتن پروپوزال par
نحوه ی نوشتن پروپوزالنحوه ی نوشتن پروپوزال
نحوه ی نوشتن پروپوزالAmirRahimi25
20 vues14 diapositives
Assessment Design and Development workshop par
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopEisa Rezaei
53 vues89 diapositives
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98 par
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98konkur komak
119 vues14 diapositives
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت par
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتMohammad Karimi
16 vues13 diapositives
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک par
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکali eshraghi
13 vues9 diapositives
resening main.pptx par
resening main.pptxresening main.pptx
resening main.pptxbaharhoseini
0 vue73 diapositives

Similaire à اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق(20)

نحوه ی نوشتن پروپوزال par AmirRahimi25
نحوه ی نوشتن پروپوزالنحوه ی نوشتن پروپوزال
نحوه ی نوشتن پروپوزال
AmirRahimi2520 vues
Assessment Design and Development workshop par Eisa Rezaei
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
Eisa Rezaei53 vues
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98 par konkur komak
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
konkur komak119 vues
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت par Mohammad Karimi
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
Mohammad Karimi16 vues
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک par ali eshraghi
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
ali eshraghi13 vues
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع par Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی par Mohammad Karimi
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
Mohammad Karimi53 vues
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96 par Mohammad Karimi
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
Mohammad Karimi373 vues
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان par mehran sultany nezhad
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققاننگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97 par Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97
Mohammad Karimi168 vues
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 par Mohammad Karimi
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi97 vues
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline par Eisa Rezaei
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
Eisa Rezaei233 vues
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi43 vues
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP par Hossein Zeinivand
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi17 vues
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi16 vues
روش های ارزشیابی کتاب های درسی par mohammad nourian
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
mohammad nourian622 vues
effective evaluation ارزشیابی اثربخش par Mohsen Sharifirad
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخش
Mohsen Sharifirad1.2K vues
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت par Mohammad Karimi
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
Mohammad Karimi51 vues

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par Mohammad Karimi
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi16 vues
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi33 vues
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق

اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 • 2. 2 ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫دشوار‬ ‫ازمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اصولی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫ییک‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫داوطلبان‬ ‫که‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبویل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ . ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫این‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫گردیده‬‫ح‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تش‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫معرف‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ ‫ابتدا‬ ‫اساس‬ ‫نها‬ ‫است‬ ‫گردیده‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫مطالعه‬ ‫بدی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫یت‬ . ‫ایگان‬‫ر‬ ‫قبویل‬ ‫بصورت‬ ‫میتوانند‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫هزینه‬ ‫رصف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫گردند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫کامال‬ « ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫بسته‬ » ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫فیلم‬ ‫شامل‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫پکیج‬ ‫یک‬ ، ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫نمایید‬ ‫اخذ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫رنیک‬ ‫تمام‬ ‫کتاب‬ « ‫پاسخ‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫ییح‬ ‫ر‬ ‫تش‬ » ‫است‬ ‫مفید‬ ‫خییل‬ ‫ی‬ ‫نی‬ .
 • 3. 3 ‫من‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ ‫آموزش‬ ‫کمک‬‫ابع‬ ‫خییل‬‫کار‬‫اصیل‬ ‫منابع‬‫و‬ ‫مباحث‬ ‫به‬ ‫اکتفا‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ،‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫در‬ ‫قبویل‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫کمک‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫سخت‬ ،‫بخش‬ ‫این‬ 4 ‫گردد‬‫یم‬ ‫ی‬ ‫معرف‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫اصیل‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ . ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ : ‫محور‬ ‫سوال‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫با‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫است‬ 3 ‫رسید‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ :  ‫منابع‬ ‫پرسوال‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫قسمتهای‬  ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫سلیقه‬‫و‬ ‫تیپ‬  ‫ی‬ ‫معرف‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫که‬‫مفاهییم‬ ‫ی‬ ‫شناسای‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ : ‫ا‬ ‫ییک‬ ، ‫ی‬ ‫یقی‬ ‫به‬ ‫قطع‬ ‫منبع‬ ‫هر‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ین‬ ‫ی‬ ‫اصلیی‬ ‫ز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اینگونه‬ ‫مطالعه‬ ‫رویه‬ ‫نباید‬ ،‫است‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ، ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫کمک‬ ‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫اغ‬‫رس‬ ‫آن‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫مطالت‬ ‫مجموعه‬ ‫داوطلب‬ ‫ر‬ ‫مطلت‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ،‫سنجش‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ی‬ ‫زی‬ ‫تست‬ .‫برود‬ ‫آزمون‬ ‫مطال‬ ‫که‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬‫یاد‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سوال‬ ،‫گردد‬‫یم‬ ‫عه‬ ‫ای‬ ‫رویه‬ ‫ی‬ ‫چنی‬ 2 ‫دارد‬ ‫مهم‬ ‫تاثی‬ ‫تا‬ :  ‫مفهویم‬ ‫کامال‬‫و‬ ‫عمیق‬ ‫ی‬‫یادگی‬  ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ع‬ ‫ی‬‫رس‬ ‫کردن‬‫پیدا‬
 • 4. 4 ‫بندی‬ ‫دسته‬ : ‫مبحث‬‫جز‬ ‫(به‬ ‫ی‬ ‫چندای‬ ‫تفاوت‬ ‫منابع‬‫نظر‬‫از‬ ‫نظارت‬‫و‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫آزمونهای‬ )‫دوازده‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ،‫ندارند‬ 2 ‫پرسش‬ ،‫است‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫آزمون‬ ‫بهره‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫ی‬ ‫محاسابای‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫منابیع‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ .‫تئوری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬‫مشخص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫پرسش‬ . ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ : ‫با‬ ‫بوده‬ ‫کاربردی‬‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫نیاز‬ ‫بشدت‬ ‫داوطلبان‬ ‫پس‬ ،‫نگردیده‬ ‫مطرح‬ ‫دانشگایه‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫آن‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کالس‬‫و‬ ‫فیلم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ 13 ‫و‬ 15 ‫دارند‬ ‫ا‬‫ر‬ ، . ‫مطالعه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬ ،‫بخش‬ ‫این‬‫در‬ 4 ‫فاکتور‬ ‫داوطلب‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫روی‬ ‫که‬‫مهم‬ ‫میکنیم؛‬ ‫مرور‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دارد‬‫تاثی‬
 • 5. 5 ‫علیم‬ ‫بیس‬ : ‫ی‬ ‫کیفیت‬‫چه‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانشگایه‬ ‫مطالب‬ ‫چقدر‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫دارد‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫یاد‬ . ‫عمیل‬ ‫تجربه‬ : ‫تالش‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مهندیس‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫میشود‬ ‫به‬ ،‫عمیل‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربردی‬‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫خییل‬ ، ‫ی‬ ‫برف‬ ‫تاسیسات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ . ‫آزمون‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ : ‫پیدا‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫مناست‬ ‫دید‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آزمون‬‫بار‬‫هر‬ ‫با‬ ‫کنند‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫میتوانند‬ ‫تر‬ ‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫کرده‬ . ‫کز‬ ‫تمر‬ ‫ان‬‫ی‬ ‫می‬ : ‫با‬ ‫چقدر‬ ‫دهد‬ ‫یم‬ ‫انجام‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫موثرتر‬ ‫خییل‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫بودن‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫کیف‬ ،‫باشد‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫کز‬ ‫تمر‬ ‫است‬ . ‫التحصییل‬ ‫غ‬ ‫فار‬ ‫های‬ ‫سال‬ : ‫داشته‬ ‫فاصله‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫مفا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫جسیم‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ذهت‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬ ‫و‬ ‫هیم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دارد‬ ‫الزم‬ ‫آموزش‬ .
 • 6. 6 ‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حدودی‬ ‫و‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫زیر‬ ‫جدول‬‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ی‬ ‫تخمیت‬ ‫کامال‬‫جدول‬ ‫این‬ ‫که‬‫گردد‬‫یم‬ ‫تاکید‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬
 • 7. 7 .‫نیست‬ ‫داوطلبان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫تعمیم‬ ‫قابل‬ ‫ش‬ ‫گفته‬‫قبیل‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬‫موثر‬ ‫المانهای‬ ،‫د‬ ‫دارد‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫مستیقیم‬ ‫تاثی‬ . ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ :‫جدول‬ ‫مانده‬ ‫ماههای‬ ‫آزمون‬ ‫تا‬ ‫حداقل‬ ‫دقایق‬ ‫تعداد‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫شیب‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ماهانه‬ ‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫سنوات‬‫و‬ ‫تخصیص‬ ‫منابع‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫فریع‬ ‫منابع‬ ‫متفرقه‬ ‫مرور‬ ‫جمع‬ ‫کلیدواژه‬+‫بندی‬ ‫حداقل‬ 6 ‫ماه‬ 60 5% ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫دوره‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ 15 ‫روز‬ 5 ‫ماه‬ 90 10% 3 ‫ماه‬ 1 ‫ماه‬ 20 ‫روز‬ 10 ‫روز‬ 4 ‫ماه‬ 120 20% 70 ‫روز‬ 20 ‫روز‬ 20 ‫روز‬ 10 ‫روز‬ 3 ‫ماه‬ 150 25% 45 ‫روز‬ 20 ‫روز‬ 18 ‫روز‬ 7 ‫روز‬ 2 ‫ماه‬ 180 40% 35 ‫روز‬ 10 ‫روز‬ 8 ‫روز‬ 7 ‫روز‬ 1 ‫ماه‬ 240 - 27 ‫روز‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫کمی‬‫کز‬ ‫تمر‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬‫نکات‬ ‫مرور‬ 3 ‫روز‬ ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمایم‬ « ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫سی‬ ‫کتاب‬ » ‫تالیف‬ « ‫کرییم‬‫محمد‬ ‫مهندس‬ » ‫از‬ « ‫ی‬ ‫مهندسی‬ ‫کتاب‬‫خانه‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ » ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫تت‬ ‫است‬‫مجاز‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ .