روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق

پروانه نظام مهندسی، یک پروانه اشتغال بکار خیلی معتبر برای ورود به بازار کار حرفه ای بزرگی در کشور است که با قبولی در آزمون نظام مهندسی برق میتوان آن را دریافت کرد؛ در صورتیکه فرد دارای پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی، زمان و انرژی مناسبی را به این کار اختصاص دهد، این پروانه می تواند درآمدزایی خیلی خوبی برای فرد مورد نظر ایجاد کند. درآمدهای حاصل از نظام مهندسی برای فرد دارای پروانه اشتغال به 2 دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی می گردند؛ که در این قسمت به معرفی آن ها میپردازیم

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫بزرگی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫معتبر‬ ‫خیلی‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫یک‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬
‫در‬
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کشور‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫کرد؛‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫میتوان‬
،‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫فرد‬
‫خیلی‬ ‫درآمدزایی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پروانه‬ ‫این‬
‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمدهای‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬
‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
2
‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫دسته‬
‫میپردازیم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردند؛‬
.
‫روی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬
«
‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫با‬ ‫درآمدزایی‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
»
‫نمایید‬ ‫کلیک‬
.
‫و‬ ‫رایگان‬ ‫قبولی‬ ‫امکان‬ ،‫ندارند‬ ‫اطالع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ازمون‬ ‫این‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬
«
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫رایگان‬ ‫بسته‬
»
‫(کلیک‬
‫می‬ )‫کنید‬
‫بدون‬ ‫توانید‬
1
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ،‫کتاب‬ ‫از‬ ‫هزینه‬ ‫ریال‬
‫برسید‬ ‫عالی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫قبول‬
.
3
1
)
‫مستقیم‬ ‫درآمدهای‬
‫حساب‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫خود‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫هستند؛‬ ‫درآمدهایی‬ ‫همان‬ ،‫درآمدها‬ ‫این‬
‫گر‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫مهندسین‬
‫د‬
‫د‬
.
‫و‬ ،‫نبوده‬ ‫پروژه‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫درآمد‬ ‫این‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ :‫کار‬ ‫ارجاع‬ )‫الف‬
‫نح‬ ‫و‬ ‫سهمیه‬ ‫براساس‬
‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ،‫شد‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫الزم‬ ‫توضیحات‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫ارجاعی‬ ‫وه‬
‫خدمات‬ ‫تعرفه‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ،‫استانی‬ ‫هر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارجاع‬ ‫مهندسین‬
‫می‬ ‫درج‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ ‫استان‬ ‫مرکز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬
‫شهرستان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ .‫کند‬
‫های‬
‫مبلغ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ضریبی‬ ‫استان‬
‫می‬ ‫تعلق‬
‫به‬ ‫بستگی‬ ‫(که‬ ‫مبلغ‬ ‫ازاین‬ ‫درصد‬ ‫نود‬ ‫یا‬ ‫صددرصد‬ ‫مثال‬ ،‫گیرد‬
‫می‬ ‫اعمال‬ )‫دارد‬ ‫شهر‬ ‫آن‬ ‫کوچکی‬ ‫و‬ ‫بزرگی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫شهر‬ ‫نوع‬
‫گردد‬
.
4
‫سال‬ ‫در‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬ ‫خدمات‬ ‫تعرفه‬ :‫جدول‬
۱۴۰۰
(
‫بر‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬
)‫ریال‬ ‫حسب‬
‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫دستمزد‬
‫تعداد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫(بستگی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫متراژ‬ ‫که‬ ‫گردد‬
‫عدد‬ ‫از‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫عددی‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ضرب‬ )‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫(طبق‬ ‫مترمربع‬ ‫هر‬ ‫مبلغ‬ ‫در‬ )‫طبقات‬
‫آم‬ ‫دست‬ ‫به‬
‫کسر‬ ‫الحساب‬ ‫علی‬ ‫مالیات‬ ‫بابت‬ ‫نیز‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫سهم‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫معادل‬ ،‫ده‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫مهندس‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫الباقی‬ ‫و‬ ‫شده؛‬
.
‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬ ‫چند‬
•
‫مهندسین‬ ‫و‬ ‫ساختمانها‬ ‫تعداد‬ ‫تابع‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫مشخصی‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫عدد‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫این‬
‫ا‬ ‫شهرستان‬ ‫هر‬
‫ست‬
.
•
‫ارجاع‬ )‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫(براساس‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫الف‬ ‫گروههای‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫سه‬ ‫پایه‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬
‫می‬
‫ساختمان‬ ‫تعداد‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫چون‬ .‫گردد‬
،‫مهندسین‬ ‫این‬ ‫درآمد‬ ‫شاید‬ ،‫است‬ ‫کم‬ ‫طبقه‬ ‫پنج‬ ‫زیر‬ ‫های‬
‫باشد‬ ‫کم‬ ،‫بزرگ‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫بویژه‬
.
•
‫باال‬ ‫مجاز‬ ‫طبقات‬ ‫تعداد‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سهیمه‬ ‫متراژ‬ ‫هم‬ ،‫پایه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬
‫می‬
‫درآمد‬ ،‫نظر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫رود‬
‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بصورت‬ ‫پایه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫مهندسین‬
‫کند‬
.
5
‫پروانه‬ ‫داشتن‬ ‫بواسطه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجوزهایی‬ ،‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬ ‫دومین‬ :‫مجوزها‬ )‫ب‬
‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫کرد؛‬ ‫دریافت‬ ‫توان‬ ‫می‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ (‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫از‬
‫دوره‬ ،‫متفاوت‬ ‫زمانهای‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ .‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫آن‬
‫برای‬ ‫هایی‬
‫می‬ ‫برگزار‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫با‬ ‫مجوزها‬ ‫برخی‬ ‫اعطای‬
‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مجوزهایی‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫کند‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫امور‬ ‫برخی‬
‫برای‬ ‫نیز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود؛‬
‫مهندسین‬
‫درآمدهایی‬
‫ایجاد‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫زمان‬
‫و‬
‫ن‬
‫حوه‬
‫میزان‬ .‫است‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫تابع‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬
‫درآمد‬
3
‫مجوز‬
)‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫گردیده‬ ‫ارائه‬
‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫رایج‬ ‫بصورت‬
:
•
‫کنتور‬ ‫نصب‬
:
،‫برق‬ ‫کنتور‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬
‫است‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫صد‬ ‫برابر‬
.
•
)‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫همکاری‬ ‫(با‬ ‫ارت‬ ‫تست‬
:
‫برابر‬ ،‫ارت‬ ‫تست‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫با‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬
‫است‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬
.
)‫منطقه‬ ‫شهرداری‬ ‫همکاری‬ ‫(با‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬
:
‫درآمد‬ ‫میزان‬
‫هر‬ ‫برای‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫تست‬
‫معادل‬ ،‫ساختمان‬
1
‫تا‬ ‫میلیون‬
1
‫اس‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ ‫و‬ ‫میلیون‬
‫ت‬
6
2
)
‫غیرمستقیم‬ ‫درآمدهای‬
‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫از‬ ‫درآمدزایی‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مهندسین‬ .‫دارد‬ ‫تالش‬
.‫است‬ ‫بحق‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫هستند؛‬ ‫مند‬ ‫گله‬ ‫دسی‬
‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫بصورت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫ولی‬
.‫مشغولند‬ ‫درآمدزایی‬ ‫به‬ ،‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬
‫و‬ ،‫بوده‬ ‫مستقیم‬ ‫درآمد‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫درآمدهای‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫مهندسین‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫پتانسیل‬
.
‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ،‫طراح‬ ‫یین‬
‫ی‬‫مهندس‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫یرکتهای‬
‫ی‬‫ش‬ ‫از‬ ‫ییاری‬
‫ی‬‫بس‬ :‫طراحی‬ )‫الف‬
‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسیین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طراحی‬ ‫ندارند؛‬ ‫برقی‬ ‫تاسییسیات‬ ‫های‬ ‫نقشیه‬ ‫ترسییم‬
‫بکار‬ ‫اشیتغال‬
7
‫تویت‬‫ر‬ ‫و‬ ‫دیالوک‬ ،‫الکتریکال‬ ‫اتوکد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫یبت‬
‫س‬‫ن‬ ‫کافی‬ ‫یلک‬
‫س‬‫ت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ،‫یی‬
‫س‬‫مهند‬ ‫نظام‬
‫می‬ ،‫ید‬
‫ن‬‫دار‬
‫طراحی‬ ‫یام‬
‫ج‬‫ان‬ ‫یت‬
‫ه‬‫ج‬ ‫یه‬
‫ب‬ ‫یده‬
‫ی‬‫گرد‬ ‫توافق‬ ‫مبلغ‬ ‫میزان‬ ،‫یا‬
‫ه‬‫یار‬
‫ک‬ ‫یه‬
‫ن‬‫گو‬ ‫این‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫ید‬
‫ن‬‫یار‬
‫پ‬‫ی‬‫ی‬‫سی‬
‫پانز‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫بوده‬ ‫درصیدی‬ ‫بصیورت‬ ‫شیرکت‬ ‫و‬ ‫طراح‬ ‫اشیخاص‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫فی‬ ،‫ها‬ ‫پروژه‬
‫سیی‬ ‫الی‬ ‫ده‬
‫در‬ ‫بویژه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسییسیات‬ ‫محاسیبه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫تسیلک‬ ‫و‬ ‫تبحر‬ .‫اسیت‬ ‫سیاالنه‬ ‫تعرفه‬ ‫درصید‬
‫مجتمع‬
‫بیمارسییتان‬ ،‫بزرگ‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫مسییکونی‬ ‫های‬
‫می‬ ،... ‫و‬ ‫ها‬
‫بصییورت‬ ‫ثابت‬ ‫شییغل‬ ‫یک‬ ‫تواند‬
‫کنید‬ ‫ایجیاد‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫میاه‬ ‫در‬ ‫تومیان‬ ‫میلیون‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫میزان‬ ‫بیه‬ ‫درآمیدی‬ ‫بیا‬ ‫دورکیاری‬
.
)‫ب‬
‫نظارت‬ ‫به‬ ‫مسلک‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫حقوقی‬ ‫فنی‬ ‫دفاتر‬ :‫نظارت‬
‫با‬ ‫دائم‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ناظرانی‬ ‫بدنبال‬ ‫بشدت‬ ،‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫دفاتر‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫پ‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫ناظران‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫بسپارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کرده؛‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫آن‬
‫دو‬ ‫ایه‬
‫نظارت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫دقت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫مهندسینی‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ،‫باالتر‬ ‫و‬
‫سبب‬ ‫که‬ ‫دارند؛‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫شان‬ ،‫باشند‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بر‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫درآمدی‬ ‫ایجاد‬
.
‫و‬ ‫مهندسین‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ً‫ال‬‫او‬ ‫علت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ،‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ :‫اجرایی‬ ‫کارهای‬ )‫ج‬
‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫کارفرماها‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ً‫ا‬‫ثانی‬ ‫و‬ ،‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫شرکتهای‬
‫ت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫بدنبال‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫سازنده‬
‫اسیسات‬
8
‫بزرگ‬ ‫کاری‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫قرارگیری‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫هستند‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬
‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ،‫زیر‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫همکارانی‬ ‫داشتن‬ ‫یا‬ ‫تخصص‬ ‫دارابودن‬ ‫و‬
:
•
‫ضعیف‬ ‫جریان‬ ‫سیستمهای‬
•
‫همبندی‬ ‫و‬ ‫ارتینگ‬ ‫سیستم‬
•
‫برقی‬ ‫تأسیسات‬
•
‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫اضطراری‬ ‫منابع‬
‫توجه‬
(
‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬
«
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬
»
‫از‬ »‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫«مهندس‬ ‫تالیف‬
‫انتشارات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ »‫مهندسین‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ ‫«انتشارات‬
‫م‬
‫است‬ ‫جاز‬
.

Recommandé

شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf par
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
4 vues9 diapositives
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
6 vues6 diapositives
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد par
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
9 vues11 diapositives
ATM par
ATMATM
ATMghazaleh.banijamali
3.2K vues51 diapositives
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵ par
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵عباس بني اسدي مقدم
567 vues24 diapositives
مهاجرت به متن باز par
مهاجرت به متن بازمهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن بازعباس بني اسدي مقدم
774 vues15 diapositives

Contenu connexe

Similaire à روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق

بازار کار رشته برق par
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقMohammad Karimi
9 vues11 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
گزارش عملکرد دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات par
گزارش عملکرد دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گزارش عملکرد دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
گزارش عملکرد دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات عباس بني اسدي مقدم
913 vues41 diapositives
BMS par
BMS BMS
BMS soheilmorez47gmailco
1 vue11 diapositives
Raitino pitchdeck par
Raitino pitchdeckRaitino pitchdeck
Raitino pitchdeckFoadjalalizadeh
31 vues20 diapositives
طراحی شبکه های کامپیوتری par
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
61 vues116 diapositives

Similaire à روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق (20)

تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
طراحی شبکه های کامپیوتری par tarasad
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
tarasad61 vues
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی par Sadegh Pourzadeh
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
Sadegh Pourzadeh1.2K vues
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟ par Mohammad Karimi
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
Mohammad Karimi26 vues
برآورد هزینه ساخت ساختمان 99 par bahareq
برآورد هزینه ساخت ساختمان 99برآورد هزینه ساخت ساختمان 99
برآورد هزینه ساخت ساختمان 99
bahareq106 vues
درآمدزایی با نرم افزار Revit par Mohammad Karimi
درآمدزایی با نرم افزار Revitدرآمدزایی با نرم افزار Revit
درآمدزایی با نرم افزار Revit
Mohammad Karimi34 vues
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi37 vues
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامت par Ali Ganjizadeh
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامتقوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
Ali Ganjizadeh125 vues
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن... par Mohammad Karimi
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
Mohammad Karimi41 vues
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi22 vues
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي par Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi20 vues
بروشور هفته مشاغل par tarasad
بروشور هفته مشاغل بروشور هفته مشاغل
بروشور هفته مشاغل
tarasad272 vues

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
7 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 vues
10 دستور برای موفقیت در آزمون par Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par Mohammad Karimi
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi16 vues

روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 • 2. 2 ‫بزرگی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫معتبر‬ ‫خیلی‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫یک‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کشور‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫کرد؛‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫میتوان‬ ،‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫فرد‬ ‫خیلی‬ ‫درآمدزایی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پروانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمدهای‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 2 ‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫دسته‬ ‫میپردازیم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردند؛‬ . ‫روی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ « ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫با‬ ‫درآمدزایی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ » ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ . ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫قبولی‬ ‫امکان‬ ،‫ندارند‬ ‫اطالع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ازمون‬ ‫این‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫رایگان‬ ‫بسته‬ » ‫(کلیک‬ ‫می‬ )‫کنید‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬ 1 ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ،‫کتاب‬ ‫از‬ ‫هزینه‬ ‫ریال‬ ‫برسید‬ ‫عالی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫قبول‬ .
 • 3. 3 1 ) ‫مستقیم‬ ‫درآمدهای‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫خود‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫هستند؛‬ ‫درآمدهایی‬ ‫همان‬ ،‫درآمدها‬ ‫این‬ ‫گر‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫مهندسین‬ ‫د‬ ‫د‬ . ‫و‬ ،‫نبوده‬ ‫پروژه‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫درآمد‬ ‫این‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ :‫کار‬ ‫ارجاع‬ )‫الف‬ ‫نح‬ ‫و‬ ‫سهمیه‬ ‫براساس‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ،‫شد‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫الزم‬ ‫توضیحات‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫ارجاعی‬ ‫وه‬ ‫خدمات‬ ‫تعرفه‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ،‫استانی‬ ‫هر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارجاع‬ ‫مهندسین‬ ‫می‬ ‫درج‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ ‫استان‬ ‫مرکز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫شهرستان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫های‬ ‫مبلغ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ضریبی‬ ‫استان‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫(که‬ ‫مبلغ‬ ‫ازاین‬ ‫درصد‬ ‫نود‬ ‫یا‬ ‫صددرصد‬ ‫مثال‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ )‫دارد‬ ‫شهر‬ ‫آن‬ ‫کوچکی‬ ‫و‬ ‫بزرگی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫شهر‬ ‫نوع‬ ‫گردد‬ .
 • 4. 4 ‫سال‬ ‫در‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬ ‫خدمات‬ ‫تعرفه‬ :‫جدول‬ ۱۴۰۰ ( ‫بر‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ )‫ریال‬ ‫حسب‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫دستمزد‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫(بستگی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫متراژ‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫عدد‬ ‫از‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫عددی‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ضرب‬ )‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫(طبق‬ ‫مترمربع‬ ‫هر‬ ‫مبلغ‬ ‫در‬ )‫طبقات‬ ‫آم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کسر‬ ‫الحساب‬ ‫علی‬ ‫مالیات‬ ‫بابت‬ ‫نیز‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫سهم‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫معادل‬ ،‫ده‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫مهندس‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫الباقی‬ ‫و‬ ‫شده؛‬ . ‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ • ‫مهندسین‬ ‫و‬ ‫ساختمانها‬ ‫تعداد‬ ‫تابع‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫مشخصی‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫عدد‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫این‬ ‫ا‬ ‫شهرستان‬ ‫هر‬ ‫ست‬ . • ‫ارجاع‬ )‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫(براساس‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫الف‬ ‫گروههای‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫سه‬ ‫پایه‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫ساختمان‬ ‫تعداد‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫چون‬ .‫گردد‬ ،‫مهندسین‬ ‫این‬ ‫درآمد‬ ‫شاید‬ ،‫است‬ ‫کم‬ ‫طبقه‬ ‫پنج‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫باشد‬ ‫کم‬ ،‫بزرگ‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ . • ‫باال‬ ‫مجاز‬ ‫طبقات‬ ‫تعداد‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سهیمه‬ ‫متراژ‬ ‫هم‬ ،‫پایه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫درآمد‬ ،‫نظر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫رود‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بصورت‬ ‫پایه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫مهندسین‬ ‫کند‬ .
 • 5. 5 ‫پروانه‬ ‫داشتن‬ ‫بواسطه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجوزهایی‬ ،‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬ ‫دومین‬ :‫مجوزها‬ )‫ب‬ ‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫کرد؛‬ ‫دریافت‬ ‫توان‬ ‫می‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ (‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫دوره‬ ،‫متفاوت‬ ‫زمانهای‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ .‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫با‬ ‫مجوزها‬ ‫برخی‬ ‫اعطای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مجوزهایی‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫امور‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود؛‬ ‫مهندسین‬ ‫درآمدهایی‬ ‫ایجاد‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫حوه‬ ‫میزان‬ .‫است‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫تابع‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫درآمد‬ 3 ‫مجوز‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫گردیده‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫رایج‬ ‫بصورت‬ : • ‫کنتور‬ ‫نصب‬ : ،‫برق‬ ‫کنتور‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫صد‬ ‫برابر‬ . • )‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫همکاری‬ ‫(با‬ ‫ارت‬ ‫تست‬ : ‫برابر‬ ،‫ارت‬ ‫تست‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫با‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ . )‫منطقه‬ ‫شهرداری‬ ‫همکاری‬ ‫(با‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ : ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫تست‬ ‫معادل‬ ،‫ساختمان‬ 1 ‫تا‬ ‫میلیون‬ 1 ‫اس‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫ت‬
 • 6. 6 2 ) ‫غیرمستقیم‬ ‫درآمدهای‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫از‬ ‫درآمدزایی‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مهندسین‬ .‫دارد‬ ‫تالش‬ .‫است‬ ‫بحق‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫هستند؛‬ ‫مند‬ ‫گله‬ ‫دسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫بصورت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫ولی‬ .‫مشغولند‬ ‫درآمدزایی‬ ‫به‬ ،‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ،‫بوده‬ ‫مستقیم‬ ‫درآمد‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫درآمدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫مهندسین‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫پتانسیل‬ . ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ،‫طراح‬ ‫یین‬ ‫ی‬‫مهندس‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫یرکتهای‬ ‫ی‬‫ش‬ ‫از‬ ‫ییاری‬ ‫ی‬‫بس‬ :‫طراحی‬ )‫الف‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسیین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طراحی‬ ‫ندارند؛‬ ‫برقی‬ ‫تاسییسیات‬ ‫های‬ ‫نقشیه‬ ‫ترسییم‬ ‫بکار‬ ‫اشیتغال‬
 • 7. 7 ‫تویت‬‫ر‬ ‫و‬ ‫دیالوک‬ ،‫الکتریکال‬ ‫اتوکد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫یبت‬ ‫س‬‫ن‬ ‫کافی‬ ‫یلک‬ ‫س‬‫ت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ،‫یی‬ ‫س‬‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫می‬ ،‫ید‬ ‫ن‬‫دار‬ ‫طراحی‬ ‫یام‬ ‫ج‬‫ان‬ ‫یت‬ ‫ه‬‫ج‬ ‫یه‬ ‫ب‬ ‫یده‬ ‫ی‬‫گرد‬ ‫توافق‬ ‫مبلغ‬ ‫میزان‬ ،‫یا‬ ‫ه‬‫یار‬ ‫ک‬ ‫یه‬ ‫ن‬‫گو‬ ‫این‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫ید‬ ‫ن‬‫یار‬ ‫پ‬‫ی‬‫ی‬‫سی‬ ‫پانز‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫بوده‬ ‫درصیدی‬ ‫بصیورت‬ ‫شیرکت‬ ‫و‬ ‫طراح‬ ‫اشیخاص‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫فی‬ ،‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سیی‬ ‫الی‬ ‫ده‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسییسیات‬ ‫محاسیبه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫تسیلک‬ ‫و‬ ‫تبحر‬ .‫اسیت‬ ‫سیاالنه‬ ‫تعرفه‬ ‫درصید‬ ‫مجتمع‬ ‫بیمارسییتان‬ ،‫بزرگ‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫مسییکونی‬ ‫های‬ ‫می‬ ،... ‫و‬ ‫ها‬ ‫بصییورت‬ ‫ثابت‬ ‫شییغل‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫کنید‬ ‫ایجیاد‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫میاه‬ ‫در‬ ‫تومیان‬ ‫میلیون‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫میزان‬ ‫بیه‬ ‫درآمیدی‬ ‫بیا‬ ‫دورکیاری‬ . )‫ب‬ ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫مسلک‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫حقوقی‬ ‫فنی‬ ‫دفاتر‬ :‫نظارت‬ ‫با‬ ‫دائم‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ناظرانی‬ ‫بدنبال‬ ‫بشدت‬ ،‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫دفاتر‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫پ‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫ناظران‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫بسپارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کرده؛‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دو‬ ‫ایه‬ ‫نظارت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫دقت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫مهندسینی‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ،‫باالتر‬ ‫و‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫دارند؛‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫شان‬ ،‫باشند‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫درآمدی‬ ‫ایجاد‬ . ‫و‬ ‫مهندسین‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ً‫ال‬‫او‬ ‫علت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ،‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ :‫اجرایی‬ ‫کارهای‬ )‫ج‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫کارفرماها‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ً‫ا‬‫ثانی‬ ‫و‬ ،‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫شرکتهای‬ ‫ت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫بدنبال‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫سازنده‬ ‫اسیسات‬
 • 8. 8 ‫بزرگ‬ ‫کاری‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫قرارگیری‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫هستند‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ،‫زیر‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫همکارانی‬ ‫داشتن‬ ‫یا‬ ‫تخصص‬ ‫دارابودن‬ ‫و‬ : • ‫ضعیف‬ ‫جریان‬ ‫سیستمهای‬ • ‫همبندی‬ ‫و‬ ‫ارتینگ‬ ‫سیستم‬ • ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ • ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫اضطراری‬ ‫منابع‬ ‫توجه‬ ( ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬ » ‫از‬ »‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫«مهندس‬ ‫تالیف‬ ‫انتشارات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ »‫مهندسین‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ ‫«انتشارات‬ ‫م‬ ‫است‬ ‫جاز‬ .