Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Възможности за финансиране по ОПК (Оперативна Програма Конкурентноспособност) до края на 2013

 1. организатор www.moitepari.bg 11 юни 2013 г. спонсори: Ангелина Добрева Заместник-председател на БАКЕП Текущи възможности за безвъзмездна помощ по ОП Конкурентоспособност
 2. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Внедряване на иновации в предприятията” Допустими кандидати: МСП и големи предприятия От всички сектори с изключение на производители и преработватели на храни, стоманодобивен и корабостроителен сектор, производство на синтетични влакна Внедряват иновативни продукти, услуги и процеси/собствена или чужда разработка
 3. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Внедряване на иновации в предприятията” Допустими разходи/инвестиции/: Производствено оборудване и компоненти за изграждане на поточни линии Придобиване на права върху интелектуална собственост върху иновациите – предмет на проекта Придобиване/разработване на софтуер необходим за внедряване на иновациите
 4. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Внедряване на иновации в предприятията” Допустими разходи/услуги/: Инженерни консултантски услуги Маркетингови услуги Услуги за подготовка и отчитане на проекта
 5. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Внедряване на иновации в предприятията” Размер на финансирането/инвестиции/: Микро и малки предприятия: 70% Средни предприятия: 60% Големи предприятия 50% Преференциален размер на финансирането/инвестиции/: 90% за всички предприятия при грант не по-висок от 391 000 лв.
 6. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Внедряване на иновации в предприятията” Размер на финансирането/услуги/: 90% за всички предприятия Размер на общия грант/инвестиции и услуги/: 100 000 лв – 3 000 000 лв
 7. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Енергийна ефективност и зелена икономика” Допустими кандидати: МСП От всички основни сектори на икономиката Могат да осигурят финансови средства за изпълнението на проекта, в размер на не по-малко от 80% - чрез кредит или собствени средства
 8. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Енергийна ефективност и зелена икономика” Допустими разходи/инвестиции/при грант до 391 000 лв: СМР за подобряване енергийната ефективност на сгради Ко-генерационни инсталации, системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса) ДНА, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
 9. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Енергийна ефективност и зелена икономика” Допустими разходи/инвестиции/при грант до 2 000 000 лв: Машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. Придобиване на ДНА(патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване ДМА.
 10. спонсори: организатор www.moitepari.bg Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Енергийна ефективност и зелена икономика” Допустими разходи/услуги/при грант до 391 000 лв: Извършване на енергиен одит Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
 11. спонсори: организатор www.moitepari.bg Размер на финансирането /инвестиции и услуги/: Базов процент от 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта за всички предприятия Плюс 10% за проекти основаващи се на енергиен одит Плюс 10% за проекти от приоритетни сектори и/или включващи когенерация или системи за отопление и вентилация от ВЕИ, или смяна на горивната база или система за енергиен мениджмънт и/или предприятия с въведен БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001; СУК и др. До максимум 50% от общата стойност на разходите
 12. спонсори: организатор www.moitepari.bg Крайни срокове за кандидатстване: Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Внедряване на иновации в предприятията”- 10 юли 2013г. Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ “Енергийна ефективност и зелена икономика”- 30 октомври 2013г.
 13. спонсори: организатор www.moitepari.bg Благодаря за вниманието!
Publicité