Publicité

компетенције-ПОКАЗАТЕЉИ.docx

20 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

компетенције-ПОКАЗАТЕЉИ.docx

 1. Међупредметне компетенције 1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉ 1.Ученик има позитиван и одговоран однос према учењу 2. Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи ивреднује учење 3. Разликује битно од небитног 4.Изражава и образлаже идеје 5. Користи различите изворе информација и има критички однос према њима 6. Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима, временом 7. Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања 8. Користи могућности ваншколског учења 9. Негује и развија лична интересовања Легенда Докази за процену развијености компетенције: активност на часу, самосталност, евиденција домаћих задатака, усмене и писане провере, истраживачки радови ученика, план
 2. учења ученика, дигитални докази, презентације, замена улога, свеске ученика, учешће у секцијама, у додатној настави, активности у изокренутој учионици, анализа оцена, коришћење техника за учење (грозд, шака, мапа ума), издвајање кључних речи, састављање тестова од стране ученика, дневник читања, самопроцена ученика, ученички портфолио и др. 2. КОМУНИКАЦИЈА ПОКАЗАТЕЉ 1.Познаје различите облике комуникације и њихове одлике: усмену и писану, невербалну, телефоном, путем интернета 2.Уме јасно да се изрази усмено и писмено, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене 3.Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност 4.Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин 5.Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине 6.Кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет
 3. 7.Уме да саслуша саговорника до краја и без упадица Докази за процену развијености компетенције: усмени одговори, разговори (непосредни, телефонски), дискусија о књижевном, уметничком делу, посматрање (спонтано и планирано), писмени састави, техника „интервјуа“, портфолио ученика (чланци), СМС поруке, вајбер, имејл, фејсбук, инструменти за праћење ученика у дискусији, дебате, плакате за значајне датуме, вршњачка процена 3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА ПОКАЗАТЕЉ 1. Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука
 4. потребно имати релевантне и поуздане податке 2. Разликује податак/информацију од њиховог тумачења 3. Користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника 4. Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), чита, тумачи, примењује их и повезује са претходним знањем из различитих области 5. Селектује, обрађује наводећи извор и аутора, чува и презентује податке у различитим форматима, укључујући и ИКТ 6. Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности података Докази за процену развијености компетенције: рад на задацима табеларног типа, на истраживачким задацима, на нелинерним текстовима ( улазнице, стрип, распоред часова), употреба паметних телефона, штампани материјали, игре , укрштенице
 5. 4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПОКАЗАТЕЉ 1.Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајуча средства ИКТ-а 2. Уме да представи, организује и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средстава 3. Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин 4. Ефикасно користи ИКТ за комуникацију и сарадњу 5. Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ-а Докази за процену развијености компетенције: употреба дигиталних уџбениka, израда PP презентација, попуњавање онлајн анкета, израда онлајн тестова, дигитални продукти
 6. ученика – презентација, штампани текстови, слике, видео записи, мејл; међупредметни пројекти, пројектни портфолио 5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПОКАЗАТЕЉ 1.Познаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе измењу њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства 2.Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решење, планира редослед активности, избор извора информација, средства која ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати) 3. Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и ваншколским искуством 4. Самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, алтеративне начине решавања, тачност и прецизност решења 5. Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова знања и вештине повезује у јединствену целину са
 7. претходним. 6. Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама Доказиза процену развијености компетенције: концептуалне мапе кроз које ученици визуелно представљају везе између различитих појмова, решавање проблемских задатака, представљање задатка цртежом, кроз различите ситуације у књижевним текстовима, у улози лика, кроз пројектне активности, решавање ребуса, квизови. 6. САРАДЊА ПОКАЗАТЕЉ 1.Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара 2. Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару 3. Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове групе 4. Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених (поуздан је) 5. Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате рада
 8. Доказиза процену развијености компетенције: инструменти за праћење и вредновање рада групе, колективне игре, школске приредбе, вршњачко учење, вршњачка процена; портфолио пројектних активности 7. ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ ПОКАЗАТЕЉ 1.Има позитиван став према поштовању људских права и слобода 2. Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их аргументовано брани 3. Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву 4. Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и ззбору; поштује одлуке већине и уважава мишљење мањине 5. Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултурном дијалогу 6. Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције; Борба против насиља и дискриминације по било ком основу (верска, национална, родном, узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња...)
 9. Доказиза процену развијености компетенције : ЧОС- избор руководства одељења, сараднички рад ,организовање и учешће у хуманитарним акцијама, социограм, радионице на часовима ГВ, игре улога, драматизација књижевних текстова , обележавање значајних датума, помоћ другу у учењу, дебате на тему насиља, дискриминације, учешће у јавном животу 8. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ ПОКАЗАТЕЉ 1.Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве исхране (редовност, важност доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и зна последице неправилне исхране 2. Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и шта их изазива и примењује мере превенције, личне хигијене и хигијене простора 3. Познаје могуће последице болести зависности насталих злоупотребом психоактивних супстанци укључујући и последице других облика болести зависности (интернет, клађење, дијете..) и свестан је здравствених, породичних и социјалних последица сопственог избора 4. Разуме утицај природних појава и индустријских производа (фармацеутских,
 10. техничких, хемијских...) на здравље, чита декларацију и упутства на производима, слуша савете стручњака и према њима поступа 5. Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава опасне ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност 6. Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор Доказиза процену развијености компетенције : искуство ученика, начин живљења, укључивање у спортске активности, изостанци уч. 9. ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПОКАЗАТЕЉ 1. Препознаје естетичке елементе у различитим контекстима као што су: уметничко стваралаштво, национална и светска природна и културна баштина, језичка култура у уметничком и у неуметничком домену (свакодневни говор у приватном и јавном животу, електронским и штампаним медијима, дизајну и другим видовима комуникације), научно мишљење, друштвени однос, друштво и појаве у друштву 2. Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и
 11. културних добара 3. Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања 4. Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које постоје у основном образовању 5. Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички однос према употреби и злоупотреби природе + Поштује правила понашања и облачења приликом посете установама културе Доказиза процену развијености компетенције: радови ученика, активности са екскурзија, посета установама; фотографије ученика, израда сценографије, игра улога, учешће у секцијама, фолклору, хору, конкурсима, свеске ученика 10. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ ПОКАЗАТЕЉ 1. Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј околини и свакодневном животу; развија свест о положају човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе 2. Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе 3. Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и
 12. разуме да се његова добробит и добробит заједнице и друштва огледа и у квалитету и одрживости његове околине 4. Практикује активности које подстичу одрживост, на пример штедња воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за свој будући живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација 5. Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју 6. Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада, и одређује какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи развој Доказиза процену развијености компетенције: оствареност исхода из СОН и ПиД, учешће у акцијама друштвено-корисног рада, ученички радови, учешће на конкурсима 11. ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПОКАЗАТЕЉ 1. Прилагођава се друштвеним и економским променама, усмерен је на развој нових вештина, које примењује у практичном раду; суочава са неизвесностима на иницијативан и предузимљив начин 2. Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалну оријентацију 3. Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да
 13. развије идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге 4. Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и користи CV и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања 5. Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховог остваривања Докази за процену развијености компетенције :организовање и учешће у акцијама на нивоу одељења, школе, локалне заједнице, ђачкој задрузи, волонтерски рад...(нпр.организација „Новогодишњег вашара“, „Васкршње радости“), пројектни портфолио
Publicité