Publicité
Publicité

שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx

 1. ‫המחלקה‬ MATH
 2. MATH ‫המחלקה‬ • ‫זה‬ ‫בשיעור‬ , ‫במחלקה‬ ‫החשובות‬ ‫הפעולות‬ ‫על‬ ‫נעבור‬ Math • ‫בתוכה‬ ‫אוגרת‬ ‫זו‬ ‫מחלקה‬ , ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫מתמטיות‬ • ‫לנו‬ ‫ברור‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫מחלקה‬ ‫המונח‬ … ‫נגיע‬ ‫לזה‬ ‫בהמשך‬ • ‫מהמחלקה‬ ‫מסוימת‬ ‫בפעולה‬ ‫להשתמש‬ ‫כדי‬ Math , ‫את‬ ‫נרשום‬ ‫נקודה‬ ‫הסימן‬ ‫את‬ ‫ואז‬ ‫המחלקה‬ ‫שם‬ , ‫את‬ ‫נרשום‬ ‫הנקודה‬ ‫אחרי‬ ‫המבוקשת‬ ‫הפעולה‬ . ‫כלומר‬ : ‫הפעולה‬ ‫שם‬ . Math
 3. MATH.ABS(X) • ‫בתור‬ ‫שלם‬ ‫מספר‬ ‫המקבלת‬ ‫פעולה‬ ‫שלו‬ ‫המרחק‬ ‫את‬ ‫ומחזירה‬ ‫פרמטר‬ ‫מהאפס‬ . • ‫אחרות‬ ‫במילים‬ – ‫מוחלט‬ ‫ערך‬ • ‫פשוטות‬ ‫ממש‬ ‫במילים‬ – ‫מספר‬ ‫כל‬ ‫הופך‬ ‫לחיובי‬ • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : int a = -5; int b = Math.abs(a); System.out.println(a); System.out.println(b);
 4. MATH.MAX(A,B) • ‫מספרים‬ ‫שני‬ ‫המקבלת‬ ‫פעולה‬ ( ‫עשרוניים‬ ‫או‬ ‫שלמים‬ ) ‫ומחזירה‬ ‫את‬ ‫הגדול‬ ‫השניים‬ ‫מבין‬ • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : int x = Math.max(15, 30); System.out.println(x); • ‫יודפס‬ ‫מה‬ ?
 5. MATH.MIN(A,B) • ‫מספרים‬ ‫שני‬ ‫המקבלת‬ ‫פעולה‬ ( ‫עשרוניים‬ ‫או‬ ‫שלמים‬ ) ‫ומחזירה‬ ‫את‬ ‫הקטן‬ ‫השניים‬ ‫מבין‬ • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : int x = Math.min(15, 30); System.out.println(x); • ‫יודפס‬ ‫מה‬ ?
 6. MATH.POW(A,B) • ‫ומעריך‬ ‫בסיס‬ ‫המקבלת‬ ‫פעולה‬ ‫שלהם‬ ‫החזקה‬ ‫את‬ ‫ומחזירה‬ • ‫מחזירה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ double ! • ‫כלומר‬ , ‫את‬ ‫שמקבל‬ ‫המשתנה‬ ‫מטיפוס‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫התוצאה‬ int ‫מטיפוס‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫אלא‬ double • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : double x = Math.pow(2, 8); System.out.println(x); • ‫יודפס‬ ‫מה‬ ?
 7. MATH.SQRT(X) • ‫מספר‬ ‫המקבלת‬ ‫פעולה‬ ( ‫או‬ ‫שלם‬ ‫עשרוני‬ ) ‫השורש‬ ‫את‬ ‫ומחזירה‬ ‫שלו‬ ‫הריבועי‬ • ‫מחזירה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ double ! • ‫כלומר‬ , ‫את‬ ‫שמקבל‬ ‫המשתנה‬ ‫מטיפוס‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫התוצאה‬ int ‫מטיפוס‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫אלא‬ double • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : double x = Math.sqrt(64); System.out.println(x); • ‫יודפס‬ ‫מה‬ ?
 8. MATH.ROUND(X) • ‫עשרוני‬ ‫מספר‬ ‫המקבלת‬ ‫פעולה‬ ‫הבא‬ ‫התנאי‬ ‫לפי‬ ‫אותו‬ ‫ומעגלת‬ : • ‫שלו‬ ‫לחצי‬ ‫השלם‬ ‫בין‬ ‫הוא‬ ‫המספר‬ ‫אם‬ ( ‫כולל‬ ‫לא‬ ) , ‫כלפי‬ ‫עיגול‬ ‫תחזיר‬ ‫הפעולה‬ ‫מטה‬ • ‫לשם‬ ‫שלו‬ ‫החצי‬ ‫בין‬ ‫הוא‬ ‫המספר‬ ‫אם‬ ‫הבא‬ , ‫כלפי‬ ‫עיגול‬ ‫תחזיר‬ ‫הפעולה‬ ‫מעלה‬ • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : • double x = Math.round(56.77); • System.out.println(x); • ‫יודפס‬ ‫מה‬ ?
 9. MATH.RANDOM() • ‫רנדומלי‬ ‫מספר‬ ‫המחזירה‬ ‫פעולה‬ ‫עשרוני‬ ( double ) ‫בין‬ 0 ‫ל‬ - 1 • ‫כלום‬ ‫מקבלת‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ! • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : double x = Math.random(); System.out.println(x); • ‫יודפס‬ ‫מה‬ ?
 10. X*MATH.RANDOM() • ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בטווח‬ ‫מספר‬ ‫להגריל‬ ‫כדי‬ , ‫המוחזר‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫להכפיל‬ ‫ניתן‬ • ‫לדוגמה‬ , ‫בין‬ ‫מספר‬ ‫להגריל‬ ‫נרצה‬ ‫אם‬ 0 ‫ל‬ - 7 ( ‫בין‬ 0 ‫ל‬ 6.9999 ).. ‫אפשר‬ ‫אז‬ ‫את‬ ‫לכפול‬ Math.random() ‫ב‬ - 7 ! • ‫לשימוש‬ ‫דוגמה‬ : double x = 10*Math.random(); System.out.println(x); • ‫יודפס‬ ‫מה‬ ?
 11. ‫מעקב‬ ‫טבלאות‬
 12. ‫מעקב‬ ‫טבלאות‬ • ‫תכנית‬ ‫פעולת‬ ‫במהלך‬ ‫המשתנים‬ ‫התנהגות‬ ‫אחר‬ ‫למעקב‬ ‫עזר‬ ‫כלי‬ ‫מתוכנית‬ ‫חלק‬ ‫או‬ • ‫בעיות‬ ‫ואיתור‬ ‫תוכניות‬ ‫להבנת‬ ‫משמש‬ • ‫חשוב‬ ‫כלי‬ ‫משמשות‬ ‫המעקב‬ ‫טבלאות‬ , ‫התכנות‬ ‫שפות‬ ‫בכל‬
 13. ‫הטבלה‬ ‫מבנה‬ • ‫עבור‬ ‫עמודה‬ ‫תכלול‬ ‫הטבלה‬ ‫לעקוב‬ ‫שנדרש‬ ‫משתנה‬ ‫כל‬ ‫אחריו‬ • ‫את‬ ‫נרשום‬ ‫העמודה‬ ‫בראש‬ ‫המשתנה‬ ‫שם‬ • ‫גם‬ ‫נוסיף‬ ‫פלט‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ‫עבורו‬ ‫עמודה‬ • ‫המעקב‬ ‫שלב‬ = ‫הקוד‬ ‫שורת‬

Notes de l'éditeur

 1. -5 5
 2. 30
 3. 15
 4. 256.0
 5. 8.0
 6. 57.0
 7. לא ניתן לדעת, מספר רנדומלי בין 0 ל 1
 8. לא ניתן לדעת, מספר רנדומלי בין 0 ל 10
Publicité