Koncepcja zorientowana na zarządzanie jakością (zachowania organizacyjne)

M
18.01.1618.01.16 11
Zachowania organizacyjneZachowania organizacyjne
Koncepcja zorientowana naKoncepcja zorientowana na
jakość w organizacjijakość w organizacji
Wyższa Szkoła ZarządzaniaWyższa Szkoła Zarządzania
dr inż. Seweryn Cichońdr inż. Seweryn Cichoń
18.01.1618.01.16 22
Geneza problematyki jakościGeneza problematyki jakości
Geneza problematyki jakości sięga
blisko cztery tysiące lat począwszy od
czasów Kodeksu Hammurabiego (1700 lat
p.n.e.) oraz budowania wielkich egipskich
piramid (1500 lat p.n.e.).
Pojęcie jakości zostało wprowadzone
po raz pierwszy do filozofii przez Platona,
który określił je jako pewien stopień
doskonałości.
18.01.1618.01.16 33
Następnie Arystoteles kontynuując
rozważania nad tym pojęciem zaliczył je
do jednej z dziesięciu kategorii, które
umożliwiają podział wszystkich pojęć na
grupy logiczne (czas, miejsce, ilość,
substancja).
Cyceron jakość (qualitas) określił jako
własność, właściwość przymiotu.
18.01.1618.01.16 44
W wielu językach słowo to zachowało
pierwotne brzmienie zbliżone do
łacińskiego pierwowzoru:
quality – w języku angielskim,
qualit – w języku francuskim,
qualität – w języku niemieckim.
W Encyklopedii Webstera pojęcie
jakości określane jest jako:
1. szczególne właściwości i istotne cechy
wewnętrzne przedmiotu;
18.01.1618.01.16 55
2. stopień doskonałości;
3. przeważnie wysoki poziom społeczny;
4. cecha odróżniająca.
Definicja zawarta w Encyklopedii
Ekonomicznej odnosi się do sfery bardziej
materialnej rozważań, a więc jakości
produktu, poprzez którą rozumie się
- właściwości wyrobu określane przede
wszystkim z punktu widzenia właściwości
chemicznych, fizycznych i wartości
użytkowej (pomijając aspekt społeczny
zagadnienia).
18.01.1618.01.16 66
Szczególnie interesujące są definicje
jakości w ujęciu wieloaspektowym
przytaczane przez tak zwanych „guru
jakości” – Jurana, Feigenbauma, Deminga
i Crosby’ego.
Szereg definicji jakości przytacza Juran
w swojej książce – „Quality Control
Handbook”:
- jako stopień, w jakim określony wyrób
zaspokaja potrzeby określonego nabywcy
(jakość rynkowa),
18.01.1618.01.16 77
- jako stopień, w jakim określony wyrób
znajduje u konsumenta pierwszeństwo
przed innym wyrobem w wyniku
przeprowadzonych badań porównawczych
(jakość preferencji),
- jako cecha lub zespół cech (istotnych dla
danego wyrobu) dających się wyodrębnić,
np. wygląd, smak, zapach
(charakterystyka jakości).
18.01.1618.01.16 88
Feigenbaum pod pojęciem jakość
rozumie zbiorczą charakterystykę
produktu i serwisu z uwzględnieniem
marketingu, wykonania i utrzymywania,
która powoduje, że dany produkt i serwis
spełniają oczekiwania użytkownika.
Crosby uważa natomiast, że jakość to
zgodność z wymaganiami.
18.01.1618.01.16 99
Zdaniem Deminga jakość można
zdefiniować jako przewidywany stopień
jednorodności i niezawodności przy
możliwie niskich kosztach i dopasowaniu
do wymagań rynku.
Definicja jakości z punktu widzenia
konsumenta: jakość jest tym, czego klient
pragnie, oczekuje, kupuje z
uwzględnieniem ceny i czasu. Jakość
wyrobów lub usług jest wysoka jeżeli
uważa tak klient.
18.01.1618.01.16 1010
Definicja jakości z punktu widzenia
producenta (usługodawcy) wyróżnia dwa
zasadnicze elementy: zyskowność i
rynkową konkurencyjność.
Dążenie do osiągnięcia zysku
w działalności gospodarczej pociąga za
sobą pewne nakłady (koszty) związane ze
sferą badań i rozwoju oraz ze sferą
marketingu skoncentrowanej na
zagadnieniach: badania marketingowe,
działania promocyjne, polityka cenowa,
działania dystrybucyjne.
18.01.1618.01.16 1111
Do elementów konkurencyjności
zalicza się między innymi: image,
przywództwo technologiczne (dążenie do
uzyskania roli lidera w danym sektorze),
doskonalenie organizacji (poprzez system
zarządzania i podnoszenie kwalifikacji
pracowników).
18.01.1618.01.16 1212
Orientacja na klientaOrientacja na klienta
W latach 90-tych przedsiębiorstwa zaczynają
rozumieć rosnące znaczenie orientacji na klienta.
Wiąże się z nią przekonanie o tym, że to klient
ostatecznie weryfikuje jakość produktu lub usługi.
Jego potrzeby i oczekiwania, dotyczące produktu
są w pełni rozumiane a satysfakcja mierzona
i analizowana pod kątem wpływu na jego lojalność.
Nie można oferować usług dla odbiorcy
nieznanego, bo mogą być odrzucone przez rynek.
18.01.1618.01.16 1313
Przedsiębiorstwo, które chce się liczyć na
konkurencyjnym rynku, musi inwestować w jakość.
Jeżeli nie wydaje pieniędzy na jakość, to traci
wizerunek, markę, a przede wszystkim klientów,
a w konsekwencji pozycję konkurencyjną,
odnotowuje spadek zysków. Każda złotówka
zainwestowana w poprawę jakości pracy,
produktów i zapobieganie błędom zwraca się
wielokrotnie w obniżających się kosztach jakości
ponoszonych przez producenta, handel
i konsumenta. Klient zadowolony to szansa na
sukces rynkowy firmy.
18.01.1618.01.16 1414
Zasady zarządzania jakościąZasady zarządzania jakością
w przedsiębiorstwiew przedsiębiorstwie
Zasady zarządzania jakością to pełne
i fundamentalne reguły lub przekonania
służące przewodzeniu i kierowaniu
przedsiębiorstwem nastawionym na ciągłe
doskonalenie działań w długiej perspektywie
czasu, koncentrację na kliencie i jednoczesne
spełnienie wymagań wszystkich udziałowców.
Globalne zarządzanie jakością, stanowi dzisiaj,
podstawowy sposób spełniania oczekiwań klienta i
zwiększenie zysków przedsiębiorstw.
18.01.1618.01.16 1515
I ZASADA – PrzedsiębiorstwoI ZASADA – Przedsiębiorstwo
skoncentrowane na kliencieskoncentrowane na kliencie
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego
powodzenie zależy od jego klientów
i dlatego powinno ono znać obecne
i przyszłe jego potrzeby, spełniać
wymagania klientów i zrobić wszystko aby
były one przekroczone.
18.01.1618.01.16 1616
II ZASADA - PrzywództwoII ZASADA - Przywództwo
Liderzy tworzą wspólnotę celów
i kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.
Powinni oni tworzyć i utrzymywać
środowisko, w którym pracownicy mogą
w pełni zaangażować się w osiąganie
celów przedsiębiorstwa.
18.01.1618.01.16 1717
III ZASADA – ZaangażowanieIII ZASADA – Zaangażowanie
pracownikówpracowników
Pracownicy ze wszystkich stanowisk są
rdzeniem przedsiębiorstwa i gdy są
w pełni zaangażowani mogą pozwolić
wykorzystać swe zdolności dla celów
przedsiębiorstwa.
18.01.1618.01.16 1818
IV ZASADA – Podejście procesoweIV ZASADA – Podejście procesowe
Pożądane wyniki są osiągane sprawnie gdy
właściwe zasoby i działania są zarządzane jako
proces, w którym występuje klient wewnętrzny.
V ZASADA – Systemowe podejście
do zarządzania
Określenie, zrozumienie, kierowanie
systemów wzajemnie powiązanych procesów
nastawionych na dany cel wzmaga skuteczność
i wydajność przedsiębiorstwem.
18.01.1618.01.16 1919
VI ZASADA – Ciągłe doskonalenieVI ZASADA – Ciągłe doskonalenie
Ciągłe doskonalenie powinno być
stałym celem przedsiębiorstwa.
18.01.1618.01.16 2020
VII ZASADA – Decydowanie oparteVII ZASADA – Decydowanie oparte
na faktachna faktach
Skuteczne decyzje muszą być oparte
na analizie rzeczywistych danych
i prawdziwych informacjach.
18.01.1618.01.16 2121
VIII ZASADA – ObustronnieVIII ZASADA – Obustronnie
korzystne stosunki z dostawcamikorzystne stosunki z dostawcami
Stanowią je przedsiębiorstwo i jego
dostawcy. Ogólnie mówiąc zasada jest
taka, że im bardziej stosunki te są
korzystne, tym szansa na sukces
przedsiębiorstwa większa.
18.01.1618.01.16 2222
Model podejścia procesowegoModel podejścia procesowego
według normy ISO 9000:2010według normy ISO 9000:2010
Zgodnie z normą ISO 9000:2010 proces
jest zbiorem wzajemnie powiązanych
i wzajemnie na siebie wpływających
działań, które przekształcają wejścia w
wyjścia. Procesy będą obejmować wszystkie
działania przyczyniające się do realizacji
usługi. Odpowiedź na pytanie, jakie mogą to
być procesy znajdziemy w normie ISO
9000:2000, dzięki analizie modelu podejścia
procesowego.
18.01.1618.01.16 2323
Model podejścia procesowego opiera się na
czterech podstawowych wymaganiach normy ISO
9000:2010,ukazujących cztery grupy procesów:
• Wymaganie odpowiedzialność kierownictwa
odwołuje się do procesów związanych
z utrzymaniem tej odpowiedzialności na
wszystkich szczeblach zarządzania,
• Wymaganie zarządzanie zasobami odwołuje się do
procesów i związanych z nimi środków
umożliwiających skuteczną realizację ustalonych
wymagań w stosunku do usługi i systemu jakości,
18.01.1618.01.16 2424
• Wymaganie realizacja usługi odnosi się do
wszystkich procesów odzwierciedlających
drogę usługi poprzez wszystkie etapy jej
realizacji,
• Wymaganie analiza, pomiary
i doskonalenie odwołuje się do
procesów związanych z pomiarem
zgodności usługi i systemu jakości z
wymaganiami oraz do procesów
umożliwiających ich doskonalenie.
18.01.1618.01.16 2525
Celem modelu jest zwrócenie uwagi na
to, że wszystkie procesy muszą być ze
sobą powiązane i prowadzą wspólnie,
w mniejszym lub większym stopniu, do
osiągnięcia zgodności z wymaganiami
klienta.
18.01.1618.01.16 2626
Istota TQM w organizacjiIstota TQM w organizacji
TQM w polskiej literaturze brzmi: Totalne Zarządzanie
Jakością, Kompleksowe Zarządzanie Jakością,
Zarządzanie przez Jakość.
Istnieje wiele definicji TQM:
1.TQM to sposób zarządzania organizacji, która dąży do
ustawicznej współpracy pracowników przy polepszaniu:
• jakości swoich usług,
• jakości swojego działania,
• jakości wytyczonych przez siebie celów,
w ten sposób, by uzyskać zadowolenie potencjalnych
klientów, szybkie terminy realizacji, dobrą kulturę
organizacyjną oraz zadowolenie pracowników.
18.01.1618.01.16 2727
2. TQM jest procesem ciągłego polepszania
wszystkiego co dokonywane jest w organizacji
podkreślając oczekiwania wewnętrznych
i zewnętrznych klientów.
3. TQM zawiera w sobie różną ilość wymagań.
Oparte są m.in. na kliencie, przywództwie, ciągłym
doskonaleniu jakości, współdziałaniu, kierownictwie
z otoczeniem.
4. TQM podobnie jak inne trendy w dziedzinie jakości
podlega rozwojowi i ciągłemu doskonaleniu.
Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu
TQM w przedsiębiorstwie jest dużą zmianą, która
wymaga opracowania celu, koncepcji jego realizacji
i zrozumienia przez wszystkich potrzeby podjęcia
się realizacji tego zadania.
18.01.1618.01.16 2828
Kompleksowe Zarządzanie Jakością obejmuje:
• strategię: cel, plan,
• kształcenie: szkolenie, praktyka,
• narzędzia: środki, techniki informacyjne,
• sukces: korzyść, zadowolenie klienta,
• motywacja: przekonanie, zaangażowanie,
• procesy: technologia, metody.
Strategia TQM ma na celu wywoływać zmiany
w całej organizacji – by stworzyć warunki do
osiągnięcia sukcesu.
18.01.1618.01.16 2929
TQM – struktura i założeniaTQM – struktura i założenia
Głównymi elementami TQM są:
1. Identyfikacja swoich klientów oraz
znajomość ich potrzeb.
2. Ciągła poprawa.
3. Wykonywanie swojej pracy dobrze za
pierwszym razem.
4. Podejście systemowe.
18.01.1618.01.16 3030
1. Identyfikacja swoich klientów1. Identyfikacja swoich klientów
i znajomość ich potrzebi znajomość ich potrzeb
TQM opiera się na założeniu, że klient ma
zawsze rację. Klient wobec usługodawcy zajmuje
pozycję władcy i należy znać jego wymagania. Dla
klienta wobec TQM nie ma rzeczy niemożliwych.
Klient oprócz prawa związanego z wymaganiami
ma prawo wyboru usługodawcy (np.: biura
turystycznego). W praktyce jest tyle wymagań ilu
klientów. Usługodawca konsultując się z klientem
powinien określić i uwzględnić najważniejsze
wymagania klienta.
18.01.1618.01.16 3131
2. Ciągła poprawa2. Ciągła poprawa
Ciągła poprawa przypomina jedną
z postaw współczesnego menedżera,
chodzi o postawę nastawioną na projekt.
Należy pamiętać o ciągłym doskonaleniu
usług, o ich ciągłej poprawie.
Udoskonalona usługa równa jest
większemu zadowoleniu z niej klienta.
18.01.1618.01.16 3232
3. Wykonywanie swojej pracy3. Wykonywanie swojej pracy
dobrze za pierwszym razemdobrze za pierwszym razem
Wykonywanie swojej pracy dobrze za
pierwszym razem realizowane może być
przez ludzi doświadczonych, którzy
pomimo wszystko nie nabyli rutyny.
Proces ten jest wspomagany przez
szkolenia i konkursy.
18.01.1618.01.16 3333
4. Podejście systemowe4. Podejście systemowe
Podejście systemowe opiera się na tym, że
wszystkie czynności wykonywane są
zgodnie ze schematem blokowym. Schemat
ten tworzy łańcuch czynności, procesów,
które realizowane są przez ludzi. W łańcuchu
tym mamy do czynienia z klientem
wewnętrznym, który ocenia swojego
poprzednika. Natomiast jego praca oceniana
jest przez kolegę znajdującego się dalej w
łańcuchu.
18.01.1618.01.16 3434
Korzyści z wprowadzenia TQM doKorzyści z wprowadzenia TQM do
przedsiębiorstwa usługowegoprzedsiębiorstwa usługowego
• obniżenie kosztów działalności organizacji,
• jasny podział zadań i kompetencji,
• usprawnienie organizacji pracy,
• racjonalne wykorzystanie zasobów,
• satysfakcja pracowników i klientów,
• identyfikacja pracowników szeroko pojętą
jakością,
• zmniejszenie liczby konfliktów pomiędzy
pracownikami i w układzie Klient-usługodawca.
18.01.1618.01.16 3535
Podejście do planowanej zmianyPodejście do planowanej zmiany
w organizacjiw organizacji
Organizację można zmienić, zmieniając jej
strukturę, technologię lub ludzi.
Zmiana struktury organizacji wiąże się ze zmianą
układu jej wewnętrznych systemów, jak linie
komunikowania się, tok pracy czy hierarchia
pracownicza.
Zmiana technologii organizacji oznacza zmianę jej
wyposażenia, procesów technologicznych, metod
badawczych lub produkcyjnych.
Zmiana ludzi w organizacji wiąże się ze zmianą
sposobów doboru i szkolenia, wzajemnych
związków, postaw lub ról członków organizacji.
18.01.1618.01.16 3636
Orientacja na człowiekaOrientacja na człowieka
w organizacjiw organizacji
Większość praktyków doskonalenia
organizacji przytacza następujące założenia,
dotyczące potrzeb i aspiracji ludzi jako
jednostek, członków grupy, przywódców
grup i członków organizacji.
18.01.1618.01.16 3737
Ludzie jako jednostkiLudzie jako jednostki
Doskonalenie organizacji opiera się na dwóch
podstawowych założeniach:
1.ludzie mają naturalne pragnienia osobistego
doskonalenia i rozwoju,
2.większość ludzi nie tylko ma możliwości większego
wkładu na rzecz organizacji, ale i chęć ich
realizowania.
Doskonalenie organizacji dąży do przezwyciężania
tych czynników, które zniechęcają czy
przeszkadzają członkom w rozwoju i aktywności
w osiąganiu celów organizacji.
18.01.1618.01.16 3838
Ludzie jako członkowie i przywódcyLudzie jako członkowie i przywódcy
grupgrup
Praktycy doskonalenia organizacji
twierdzą, że dla ludzi ważna jest ich
akceptacja przez grupę roboczą i że klimat
w większości grup organizacji nie sprzyja
otwartemu wyrażaniu uczuć. Zachęcanie do
otwartości jest trudne i ryzykowne, ale może
prowadzić do większego zadowolenia
z pracy i do wyższej efektywności.
18.01.1618.01.16 3939
Ludzie jako członkowie organizacjiLudzie jako członkowie organizacji
Praktycy doskonalenia organizacji przyjmują, że sposób
w jaki grupy robocze są z sobą związane wywiera
znaczny wpływ na ich skuteczność. Powszechnie
akceptowane są trzy wartości:
1. zaspokajanie ludzkich potrzeb i aspiracji jest ważnym
celem życia organizacji,
2. umacnianie samoświadomości i rozwijanie uczuć stanowi
integralną część życia organizacji i poprawy jej
efektywności,
3. możliwość wywierania przez podwładnych wpływu na ich
szefów, na działalność ich organizacji i jest nie tylko
pożądane ale też niezbędne dla jej zdrowia w dłuższym
okresie.
18.01.1618.01.16 4040
Orientacja na twórczośćOrientacja na twórczość
i innowacje w organizacjii innowacje w organizacji
Twórczość to wytworzenie nowego
pomysłu a innowacja to przekształcenie
takiego pomysłu w nowy wyrób, usługę lub
sposób produkcji. Nowy pomysł musi
nadawać się też do wdrożenia zanim
organizacja odniesie z niego korzyść.
Kierownicy powinni zdawać sobie sprawę
z procesu innowacji i podejmować
działania sprzyjające temu procesowi.
18.01.1618.01.16 4141
Twórczy proces w organizacjach obejmuje
trzy etapy: generowanie pomysłów,
rozwinięcie pomysłu i wdrożenie.
Generowanie pomysłów w organizacji zależy
przede wszystkim od przepływu ludzi
i informacji między nią a otoczeniem.
Ważnym źródłem informacji dla kierowników
są konsultanci i eksperci z zewnątrz
(posiadają wiedzę o nowych wyrobach,
procesach, nowościach w usługach w swoich
dziedzinach).
18.01.1618.01.16 4242
Rozwinięcie pomysłu zależy od kultury
i procesu wewnątrz organizacji. Cechy,
wartości oraz procesy organizacji mogą
sprzyjać rozwijaniu i wykorzystaniu
twórczych pomysłów. Zaangażowanie
pracowników w rozwiązywanie problemów
zwiększa prawdopodobieństwo dostrzeżenia
i rozwinięcia twórczych pomysłów o wysokiej
jakości.
18.01.1618.01.16 4343
Etap wdrożenia twórczego pomysłu
w organizacjach polega na wprowadzeniu
rozwiązania lub wynalazku na rynek. Aby
innowacja przyniosła sukces, potrzebne jest
ścisłe zintegrowanie różnych działów
organizacji. Specjalne powołane do tego
procesu zespoły zadaniowe sprzyjają
międzydziałowemu komunikowaniu się
i integracji.
18.01.1618.01.16 4444
Rola informacji w zarządzaniuRola informacji w zarządzaniu
organizacjąorganizacją
Informacja to wiedza, która jest potrzebna do
określenia i realizacji zadań służących do
osiągnięcia celów organizacji. Do podstawowych
cech informacji zalicza się:
• aktualność,
• dokładność,
• jednoznaczność,
• operatywność, czyli gotowość do wykorzystania,
• ciągłość
ponad to musi być pełna (jeśli ma stanowić
podstawę podejmowania decyzji).
18.01.1618.01.16 4545
System informacji w organizacji ma za
zadanie pełnić dwie podstawowe role:
1. diagnostyczną – pozwalającą na
przeprowadzenie diagnozy stanu
istniejącego w organizacji,
2. obiegową – umożliwiającą krążenie
informacji między różnymi szczeblami
struktury organizacji, jak i
przedsiębiorstwem i jego otoczeniem.
18.01.1618.01.16 4646
Wszędzie, gdzie opracowuje się treść
komunikatu obowiązuje zasada tzw. ”siedmiu
złotych pytań”: kto?, gdzie?, kiedy?, co?,
jak?, z kim? I dlaczego?
Dobra komunikacja pomaga organizacji
w podejmowaniu decyzji, poprzez to
prowadzi do istotnego wzmocnienia
identyfikowania się pracownika z organizacją
a w dalszej konsekwencji do usprawniania
wykonywanej pracy.
18.01.1618.01.16 4747
Wzrost wydajności w Simonds RollingWzrost wydajności w Simonds Rolling
Machine Company (w myśl koncepcjiMachine Company (w myśl koncepcji
twórców szkoły klasycznej)twórców szkoły klasycznej)
Zadanie:
kontrola techniczna kulek do łożysk
kulkowych w rowerach. Ustalona operacja,
przy której zatrudniano 120 robotnic o
dużym doświadczeniu i wprawie.
Główne wprowadzone zmiany:
1. dodatkowe szkolenie na podstawie
badania pracy wydajniejszych
pracowników,
18.01.1618.01.16 4848
2. dobór pracowników na podstawie
odpowiednich umiejętności, zwolnienie
lub przeniesienie pracowników mniej
wydajnych,
3. dzień roboczy skrócono z 10 ½ do 8 ½
godziny,
4. wprowadzono przerwy na odpoczynek,
5. Zwiększono sprawność systemu kontroli.
18.01.1618.01.16 4949
Uzyskane wyniki:
1. zmniejszono zatrudnienie ze 120 na 35
pracownic,
2. dokładność kontroli wzrosła o 2/3,
a płace od 80% do 100%,
3. nastąpiła wyraźna poprawa morale
pracowników.
Na podstawie powyższych rozważań
odpowiedz na pytania:
- dlaczego jakość jest tak istotna w
zarządzaniu organizacją?
- jaką rolę odgrywa informacja w relacjach
międzypracowniczych?
- jaką rolę odgrywa TQM w zarządzaniu
organizacją?
- dlaczego we współczesnej organizacji w
centrum zainteresowania powinien być
konsument?
- jaką rolę odgrywa innowacyjność w
organizacji?18.01.1618.01.16 5050
18.01.1618.01.16 5151
Dziękuję za uwagę
1 sur 51

Recommandé

E-marketing i Social Media - wykład (wersja 2017) par
E-marketing i Social Media - wykład (wersja 2017)E-marketing i Social Media - wykład (wersja 2017)
E-marketing i Social Media - wykład (wersja 2017)Radosław Mącik
1.8K vues148 diapositives
Jakość i metody jej pomiaru par
Jakość i metody jej pomiaruJakość i metody jej pomiaru
Jakość i metody jej pomiaruSławomir Stańczuk
11K vues35 diapositives
7 Współpraca z usługodawcami par
7 Współpraca z usługodawcami7 Współpraca z usługodawcami
7 Współpraca z usługodawcamiKasia Stachura
1.9K vues17 diapositives
SRI LANKA | Tourism strategic plan and action 2017 - 2020 par
SRI LANKA | Tourism strategic plan and action 2017 - 2020SRI LANKA | Tourism strategic plan and action 2017 - 2020
SRI LANKA | Tourism strategic plan and action 2017 - 2020BTO Educational
9.2K vues119 diapositives
Investment casting 1 par
Investment casting 1Investment casting 1
Investment casting 1Digvijaysinh Gohil
4.7K vues15 diapositives
8 Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych par
8 Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych8 Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
8 Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznychKasia Stachura
28.4K vues19 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Quicksilver par
QuicksilverQuicksilver
QuicksilverWiktor Gworek
493 vues40 diapositives
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole par
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleProfilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleAlicja Wujec Kaczmarek
1.7K vues14 diapositives
Żywienie a sport par
Żywienie a sportŻywienie a sport
Żywienie a sportmalvil
2.2K vues64 diapositives
6 7r prezentacja - rozwoj mowy par
6 7r prezentacja - rozwoj mowy6 7r prezentacja - rozwoj mowy
6 7r prezentacja - rozwoj mowygosiaki
3.8K vues40 diapositives
13.Przygotowanie form do drukowania wypukłego par
13.Przygotowanie form do drukowania wypukłego13.Przygotowanie form do drukowania wypukłego
13.Przygotowanie form do drukowania wypukłegoPatryk Patryk
2.8K vues48 diapositives
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławia par
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławiaStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławiaWroclawska_Rewitalizacja
11.8K vues556 diapositives

En vedette(20)

Żywienie a sport par malvil
Żywienie a sportŻywienie a sport
Żywienie a sport
malvil2.2K vues
6 7r prezentacja - rozwoj mowy par gosiaki
6 7r prezentacja - rozwoj mowy6 7r prezentacja - rozwoj mowy
6 7r prezentacja - rozwoj mowy
gosiaki3.8K vues
13.Przygotowanie form do drukowania wypukłego par Patryk Patryk
13.Przygotowanie form do drukowania wypukłego13.Przygotowanie form do drukowania wypukłego
13.Przygotowanie form do drukowania wypukłego
Patryk Patryk2.8K vues
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławia par Wroclawska_Rewitalizacja
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławiaStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrocławia
Teoria Architektury Sem.Iv Prezentacja par remygyusz
Teoria Architektury Sem.Iv PrezentacjaTeoria Architektury Sem.Iv Prezentacja
Teoria Architektury Sem.Iv Prezentacja
remygyusz39.1K vues
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver par pawel.soczek
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final verM. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver
pawel.soczek3.6K vues
SmallTalk - nowa komunikacja w firmie par Autentika
SmallTalk - nowa komunikacja w firmieSmallTalk - nowa komunikacja w firmie
SmallTalk - nowa komunikacja w firmie
Autentika1.4K vues
Total quality management in healthcare organisations par poonam chaudhary
Total quality management in healthcare organisationsTotal quality management in healthcare organisations
Total quality management in healthcare organisations
poonam chaudhary26.2K vues
Psychologia emocji i motywacji 1 2 par Pola Honorata
Psychologia emocji i motywacji 1 2Psychologia emocji i motywacji 1 2
Psychologia emocji i motywacji 1 2
Pola Honorata43.1K vues

Similaire à Koncepcja zorientowana na zarządzanie jakością (zachowania organizacyjne)

Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu par
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting
6.4K vues13 diapositives
Elementy systemu jakosci par
Elementy systemu jakosciElementy systemu jakosci
Elementy systemu jakosciMartinez1986pl
2.8K vues44 diapositives
O rethink par
O rethinkO rethink
O rethinkAndrzej Tarasiewicz
17 vues5 diapositives
Podyplomowe Studium Menedżerów Turystyki (2012) par
Podyplomowe Studium Menedżerów Turystyki (2012)Podyplomowe Studium Menedżerów Turystyki (2012)
Podyplomowe Studium Menedżerów Turystyki (2012)Magdalena Kachniewska
453 vues95 diapositives
Podyplomowe studium menedżerów turystyki (2012) par
Podyplomowe studium menedżerów turystyki (2012)Podyplomowe studium menedżerów turystyki (2012)
Podyplomowe studium menedżerów turystyki (2012)Magdalena Kachniewska
1K vues95 diapositives
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ par
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJEfekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJMisio Pi
10.1K vues87 diapositives

Similaire à Koncepcja zorientowana na zarządzanie jakością (zachowania organizacyjne)(20)

Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu par Y-Consulting
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting6.4K vues
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ par Misio Pi
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJEfekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Misio Pi10.1K vues
P5. Audyt efektywności par Inwenta
P5. Audyt efektywnościP5. Audyt efektywności
P5. Audyt efektywności
Inwenta529 vues
Strategia 2.0 Angażowanie pracowników w tworzenie i realizację strategii par Innovatika
Strategia 2.0 Angażowanie pracowników w tworzenie i realizację strategiiStrategia 2.0 Angażowanie pracowników w tworzenie i realizację strategii
Strategia 2.0 Angażowanie pracowników w tworzenie i realizację strategii
Innovatika1.3K vues
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC par PwC Polska
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwCWebinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
PwC Polska841 vues
Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników? par PwC Polska
Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników?Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników?
Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników?
PwC Polska298 vues
Czy w dużym projekcie można być Agile? – business case SKOK Ubezpieczenia par 3camp
Czy w dużym projekcie można być Agile? – business case SKOK UbezpieczeniaCzy w dużym projekcie można być Agile? – business case SKOK Ubezpieczenia
Czy w dużym projekcie można być Agile? – business case SKOK Ubezpieczenia
3camp750 vues
Lean startup - jak szybko zweryfikować pomysł na biznes par Bartek Janowicz
Lean startup - jak szybko zweryfikować pomysł na biznesLean startup - jak szybko zweryfikować pomysł na biznes
Lean startup - jak szybko zweryfikować pomysł na biznes
Bartek Janowicz730 vues
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów par Patrycja Hackiewicz
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla ManagerówDroga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów

Plus de Mrtinez86

Zmiany postepowe par
Zmiany postepoweZmiany postepowe
Zmiany postepoweMrtinez86
1.2K vues38 diapositives
Zaburzenia w krazeniu par
Zaburzenia w krazeniuZaburzenia w krazeniu
Zaburzenia w krazeniuMrtinez86
1.2K vues45 diapositives
Zapalenia par
ZapaleniaZapalenia
ZapaleniaMrtinez86
1.1K vues40 diapositives
Zmiany wsteczne par
Zmiany wsteczneZmiany wsteczne
Zmiany wsteczneMrtinez86
1.3K vues53 diapositives
prezentacja wyników 2019 par
prezentacja wyników 2019prezentacja wyników 2019
prezentacja wyników 2019Mrtinez86
37 vues9 diapositives
Pierszwa pomoc par
Pierszwa pomoc Pierszwa pomoc
Pierszwa pomoc Mrtinez86
153 vues56 diapositives

Plus de Mrtinez86(20)

Zmiany postepowe par Mrtinez86
Zmiany postepoweZmiany postepowe
Zmiany postepowe
Mrtinez861.2K vues
Zaburzenia w krazeniu par Mrtinez86
Zaburzenia w krazeniuZaburzenia w krazeniu
Zaburzenia w krazeniu
Mrtinez861.2K vues
Zmiany wsteczne par Mrtinez86
Zmiany wsteczneZmiany wsteczne
Zmiany wsteczne
Mrtinez861.3K vues
prezentacja wyników 2019 par Mrtinez86
prezentacja wyników 2019prezentacja wyników 2019
prezentacja wyników 2019
Mrtinez8637 vues
Pierszwa pomoc par Mrtinez86
Pierszwa pomoc Pierszwa pomoc
Pierszwa pomoc
Mrtinez86153 vues
Opieka paliatywna w geriatrii par Mrtinez86
Opieka paliatywna w geriatriiOpieka paliatywna w geriatrii
Opieka paliatywna w geriatrii
Mrtinez862.8K vues
Pezentacja techniki 1 par Mrtinez86
Pezentacja techniki 1Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1
Mrtinez86349 vues
Autyzm pezentacja par Mrtinez86
Autyzm pezentacjaAutyzm pezentacja
Autyzm pezentacja
Mrtinez86492 vues
14. komunikacja w psychiatrii par Mrtinez86
14. komunikacja w psychiatrii14. komunikacja w psychiatrii
14. komunikacja w psychiatrii
Mrtinez8610.7K vues
13. proces piel%19nowania par Mrtinez86
13. proces piel%19nowania13. proces piel%19nowania
13. proces piel%19nowania
Mrtinez865.3K vues
12. zespób serotoninowy par Mrtinez86
12. zespób serotoninowy12. zespób serotoninowy
12. zespób serotoninowy
Mrtinez86396 vues
10. problem samobójstw par Mrtinez86
10. problem samobójstw10. problem samobójstw
10. problem samobójstw
Mrtinez86484 vues
9. spo beczno[%07 terapeutyczna par Mrtinez86
9. spo beczno[%07 terapeutyczna9. spo beczno[%07 terapeutyczna
9. spo beczno[%07 terapeutyczna
Mrtinez86496 vues
8. psychoterapia par Mrtinez86
8. psychoterapia8. psychoterapia
8. psychoterapia
Mrtinez86775 vues
7. leczenie biologiczne w psychiatrii par Mrtinez86
7. leczenie biologiczne w psychiatrii7. leczenie biologiczne w psychiatrii
7. leczenie biologiczne w psychiatrii
Mrtinez86841 vues
3. ot%18 pienia par Mrtinez86
3. ot%18 pienia3. ot%18 pienia
3. ot%18 pienia
Mrtinez86473 vues
4. uzale nienia par Mrtinez86
4. uzale nienia4. uzale nienia
4. uzale nienia
Mrtinez86142 vues
3. ot%18 pienia par Mrtinez86
3. ot%18 pienia3. ot%18 pienia
3. ot%18 pienia
Mrtinez86231 vues

Koncepcja zorientowana na zarządzanie jakością (zachowania organizacyjne)

 • 1. 18.01.1618.01.16 11 Zachowania organizacyjneZachowania organizacyjne Koncepcja zorientowana naKoncepcja zorientowana na jakość w organizacjijakość w organizacji Wyższa Szkoła ZarządzaniaWyższa Szkoła Zarządzania dr inż. Seweryn Cichońdr inż. Seweryn Cichoń
 • 2. 18.01.1618.01.16 22 Geneza problematyki jakościGeneza problematyki jakości Geneza problematyki jakości sięga blisko cztery tysiące lat począwszy od czasów Kodeksu Hammurabiego (1700 lat p.n.e.) oraz budowania wielkich egipskich piramid (1500 lat p.n.e.). Pojęcie jakości zostało wprowadzone po raz pierwszy do filozofii przez Platona, który określił je jako pewien stopień doskonałości.
 • 3. 18.01.1618.01.16 33 Następnie Arystoteles kontynuując rozważania nad tym pojęciem zaliczył je do jednej z dziesięciu kategorii, które umożliwiają podział wszystkich pojęć na grupy logiczne (czas, miejsce, ilość, substancja). Cyceron jakość (qualitas) określił jako własność, właściwość przymiotu.
 • 4. 18.01.1618.01.16 44 W wielu językach słowo to zachowało pierwotne brzmienie zbliżone do łacińskiego pierwowzoru: quality – w języku angielskim, qualit – w języku francuskim, qualität – w języku niemieckim. W Encyklopedii Webstera pojęcie jakości określane jest jako: 1. szczególne właściwości i istotne cechy wewnętrzne przedmiotu;
 • 5. 18.01.1618.01.16 55 2. stopień doskonałości; 3. przeważnie wysoki poziom społeczny; 4. cecha odróżniająca. Definicja zawarta w Encyklopedii Ekonomicznej odnosi się do sfery bardziej materialnej rozważań, a więc jakości produktu, poprzez którą rozumie się - właściwości wyrobu określane przede wszystkim z punktu widzenia właściwości chemicznych, fizycznych i wartości użytkowej (pomijając aspekt społeczny zagadnienia).
 • 6. 18.01.1618.01.16 66 Szczególnie interesujące są definicje jakości w ujęciu wieloaspektowym przytaczane przez tak zwanych „guru jakości” – Jurana, Feigenbauma, Deminga i Crosby’ego. Szereg definicji jakości przytacza Juran w swojej książce – „Quality Control Handbook”: - jako stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określonego nabywcy (jakość rynkowa),
 • 7. 18.01.1618.01.16 77 - jako stopień, w jakim określony wyrób znajduje u konsumenta pierwszeństwo przed innym wyrobem w wyniku przeprowadzonych badań porównawczych (jakość preferencji), - jako cecha lub zespół cech (istotnych dla danego wyrobu) dających się wyodrębnić, np. wygląd, smak, zapach (charakterystyka jakości).
 • 8. 18.01.1618.01.16 88 Feigenbaum pod pojęciem jakość rozumie zbiorczą charakterystykę produktu i serwisu z uwzględnieniem marketingu, wykonania i utrzymywania, która powoduje, że dany produkt i serwis spełniają oczekiwania użytkownika. Crosby uważa natomiast, że jakość to zgodność z wymaganiami.
 • 9. 18.01.1618.01.16 99 Zdaniem Deminga jakość można zdefiniować jako przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku. Definicja jakości z punktu widzenia konsumenta: jakość jest tym, czego klient pragnie, oczekuje, kupuje z uwzględnieniem ceny i czasu. Jakość wyrobów lub usług jest wysoka jeżeli uważa tak klient.
 • 10. 18.01.1618.01.16 1010 Definicja jakości z punktu widzenia producenta (usługodawcy) wyróżnia dwa zasadnicze elementy: zyskowność i rynkową konkurencyjność. Dążenie do osiągnięcia zysku w działalności gospodarczej pociąga za sobą pewne nakłady (koszty) związane ze sferą badań i rozwoju oraz ze sferą marketingu skoncentrowanej na zagadnieniach: badania marketingowe, działania promocyjne, polityka cenowa, działania dystrybucyjne.
 • 11. 18.01.1618.01.16 1111 Do elementów konkurencyjności zalicza się między innymi: image, przywództwo technologiczne (dążenie do uzyskania roli lidera w danym sektorze), doskonalenie organizacji (poprzez system zarządzania i podnoszenie kwalifikacji pracowników).
 • 12. 18.01.1618.01.16 1212 Orientacja na klientaOrientacja na klienta W latach 90-tych przedsiębiorstwa zaczynają rozumieć rosnące znaczenie orientacji na klienta. Wiąże się z nią przekonanie o tym, że to klient ostatecznie weryfikuje jakość produktu lub usługi. Jego potrzeby i oczekiwania, dotyczące produktu są w pełni rozumiane a satysfakcja mierzona i analizowana pod kątem wpływu na jego lojalność. Nie można oferować usług dla odbiorcy nieznanego, bo mogą być odrzucone przez rynek.
 • 13. 18.01.1618.01.16 1313 Przedsiębiorstwo, które chce się liczyć na konkurencyjnym rynku, musi inwestować w jakość. Jeżeli nie wydaje pieniędzy na jakość, to traci wizerunek, markę, a przede wszystkim klientów, a w konsekwencji pozycję konkurencyjną, odnotowuje spadek zysków. Każda złotówka zainwestowana w poprawę jakości pracy, produktów i zapobieganie błędom zwraca się wielokrotnie w obniżających się kosztach jakości ponoszonych przez producenta, handel i konsumenta. Klient zadowolony to szansa na sukces rynkowy firmy.
 • 14. 18.01.1618.01.16 1414 Zasady zarządzania jakościąZasady zarządzania jakością w przedsiębiorstwiew przedsiębiorstwie Zasady zarządzania jakością to pełne i fundamentalne reguły lub przekonania służące przewodzeniu i kierowaniu przedsiębiorstwem nastawionym na ciągłe doskonalenie działań w długiej perspektywie czasu, koncentrację na kliencie i jednoczesne spełnienie wymagań wszystkich udziałowców. Globalne zarządzanie jakością, stanowi dzisiaj, podstawowy sposób spełniania oczekiwań klienta i zwiększenie zysków przedsiębiorstw.
 • 15. 18.01.1618.01.16 1515 I ZASADA – PrzedsiębiorstwoI ZASADA – Przedsiębiorstwo skoncentrowane na kliencieskoncentrowane na kliencie Funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego powodzenie zależy od jego klientów i dlatego powinno ono znać obecne i przyszłe jego potrzeby, spełniać wymagania klientów i zrobić wszystko aby były one przekroczone.
 • 16. 18.01.1618.01.16 1616 II ZASADA - PrzywództwoII ZASADA - Przywództwo Liderzy tworzą wspólnotę celów i kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Powinni oni tworzyć i utrzymywać środowisko, w którym pracownicy mogą w pełni zaangażować się w osiąganie celów przedsiębiorstwa.
 • 17. 18.01.1618.01.16 1717 III ZASADA – ZaangażowanieIII ZASADA – Zaangażowanie pracownikówpracowników Pracownicy ze wszystkich stanowisk są rdzeniem przedsiębiorstwa i gdy są w pełni zaangażowani mogą pozwolić wykorzystać swe zdolności dla celów przedsiębiorstwa.
 • 18. 18.01.1618.01.16 1818 IV ZASADA – Podejście procesoweIV ZASADA – Podejście procesowe Pożądane wyniki są osiągane sprawnie gdy właściwe zasoby i działania są zarządzane jako proces, w którym występuje klient wewnętrzny. V ZASADA – Systemowe podejście do zarządzania Określenie, zrozumienie, kierowanie systemów wzajemnie powiązanych procesów nastawionych na dany cel wzmaga skuteczność i wydajność przedsiębiorstwem.
 • 19. 18.01.1618.01.16 1919 VI ZASADA – Ciągłe doskonalenieVI ZASADA – Ciągłe doskonalenie Ciągłe doskonalenie powinno być stałym celem przedsiębiorstwa.
 • 20. 18.01.1618.01.16 2020 VII ZASADA – Decydowanie oparteVII ZASADA – Decydowanie oparte na faktachna faktach Skuteczne decyzje muszą być oparte na analizie rzeczywistych danych i prawdziwych informacjach.
 • 21. 18.01.1618.01.16 2121 VIII ZASADA – ObustronnieVIII ZASADA – Obustronnie korzystne stosunki z dostawcamikorzystne stosunki z dostawcami Stanowią je przedsiębiorstwo i jego dostawcy. Ogólnie mówiąc zasada jest taka, że im bardziej stosunki te są korzystne, tym szansa na sukces przedsiębiorstwa większa.
 • 22. 18.01.1618.01.16 2222 Model podejścia procesowegoModel podejścia procesowego według normy ISO 9000:2010według normy ISO 9000:2010 Zgodnie z normą ISO 9000:2010 proces jest zbiorem wzajemnie powiązanych i wzajemnie na siebie wpływających działań, które przekształcają wejścia w wyjścia. Procesy będą obejmować wszystkie działania przyczyniające się do realizacji usługi. Odpowiedź na pytanie, jakie mogą to być procesy znajdziemy w normie ISO 9000:2000, dzięki analizie modelu podejścia procesowego.
 • 23. 18.01.1618.01.16 2323 Model podejścia procesowego opiera się na czterech podstawowych wymaganiach normy ISO 9000:2010,ukazujących cztery grupy procesów: • Wymaganie odpowiedzialność kierownictwa odwołuje się do procesów związanych z utrzymaniem tej odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania, • Wymaganie zarządzanie zasobami odwołuje się do procesów i związanych z nimi środków umożliwiających skuteczną realizację ustalonych wymagań w stosunku do usługi i systemu jakości,
 • 24. 18.01.1618.01.16 2424 • Wymaganie realizacja usługi odnosi się do wszystkich procesów odzwierciedlających drogę usługi poprzez wszystkie etapy jej realizacji, • Wymaganie analiza, pomiary i doskonalenie odwołuje się do procesów związanych z pomiarem zgodności usługi i systemu jakości z wymaganiami oraz do procesów umożliwiających ich doskonalenie.
 • 25. 18.01.1618.01.16 2525 Celem modelu jest zwrócenie uwagi na to, że wszystkie procesy muszą być ze sobą powiązane i prowadzą wspólnie, w mniejszym lub większym stopniu, do osiągnięcia zgodności z wymaganiami klienta.
 • 26. 18.01.1618.01.16 2626 Istota TQM w organizacjiIstota TQM w organizacji TQM w polskiej literaturze brzmi: Totalne Zarządzanie Jakością, Kompleksowe Zarządzanie Jakością, Zarządzanie przez Jakość. Istnieje wiele definicji TQM: 1.TQM to sposób zarządzania organizacji, która dąży do ustawicznej współpracy pracowników przy polepszaniu: • jakości swoich usług, • jakości swojego działania, • jakości wytyczonych przez siebie celów, w ten sposób, by uzyskać zadowolenie potencjalnych klientów, szybkie terminy realizacji, dobrą kulturę organizacyjną oraz zadowolenie pracowników.
 • 27. 18.01.1618.01.16 2727 2. TQM jest procesem ciągłego polepszania wszystkiego co dokonywane jest w organizacji podkreślając oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych klientów. 3. TQM zawiera w sobie różną ilość wymagań. Oparte są m.in. na kliencie, przywództwie, ciągłym doskonaleniu jakości, współdziałaniu, kierownictwie z otoczeniem. 4. TQM podobnie jak inne trendy w dziedzinie jakości podlega rozwojowi i ciągłemu doskonaleniu. Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu TQM w przedsiębiorstwie jest dużą zmianą, która wymaga opracowania celu, koncepcji jego realizacji i zrozumienia przez wszystkich potrzeby podjęcia się realizacji tego zadania.
 • 28. 18.01.1618.01.16 2828 Kompleksowe Zarządzanie Jakością obejmuje: • strategię: cel, plan, • kształcenie: szkolenie, praktyka, • narzędzia: środki, techniki informacyjne, • sukces: korzyść, zadowolenie klienta, • motywacja: przekonanie, zaangażowanie, • procesy: technologia, metody. Strategia TQM ma na celu wywoływać zmiany w całej organizacji – by stworzyć warunki do osiągnięcia sukcesu.
 • 29. 18.01.1618.01.16 2929 TQM – struktura i założeniaTQM – struktura i założenia Głównymi elementami TQM są: 1. Identyfikacja swoich klientów oraz znajomość ich potrzeb. 2. Ciągła poprawa. 3. Wykonywanie swojej pracy dobrze za pierwszym razem. 4. Podejście systemowe.
 • 30. 18.01.1618.01.16 3030 1. Identyfikacja swoich klientów1. Identyfikacja swoich klientów i znajomość ich potrzebi znajomość ich potrzeb TQM opiera się na założeniu, że klient ma zawsze rację. Klient wobec usługodawcy zajmuje pozycję władcy i należy znać jego wymagania. Dla klienta wobec TQM nie ma rzeczy niemożliwych. Klient oprócz prawa związanego z wymaganiami ma prawo wyboru usługodawcy (np.: biura turystycznego). W praktyce jest tyle wymagań ilu klientów. Usługodawca konsultując się z klientem powinien określić i uwzględnić najważniejsze wymagania klienta.
 • 31. 18.01.1618.01.16 3131 2. Ciągła poprawa2. Ciągła poprawa Ciągła poprawa przypomina jedną z postaw współczesnego menedżera, chodzi o postawę nastawioną na projekt. Należy pamiętać o ciągłym doskonaleniu usług, o ich ciągłej poprawie. Udoskonalona usługa równa jest większemu zadowoleniu z niej klienta.
 • 32. 18.01.1618.01.16 3232 3. Wykonywanie swojej pracy3. Wykonywanie swojej pracy dobrze za pierwszym razemdobrze za pierwszym razem Wykonywanie swojej pracy dobrze za pierwszym razem realizowane może być przez ludzi doświadczonych, którzy pomimo wszystko nie nabyli rutyny. Proces ten jest wspomagany przez szkolenia i konkursy.
 • 33. 18.01.1618.01.16 3333 4. Podejście systemowe4. Podejście systemowe Podejście systemowe opiera się na tym, że wszystkie czynności wykonywane są zgodnie ze schematem blokowym. Schemat ten tworzy łańcuch czynności, procesów, które realizowane są przez ludzi. W łańcuchu tym mamy do czynienia z klientem wewnętrznym, który ocenia swojego poprzednika. Natomiast jego praca oceniana jest przez kolegę znajdującego się dalej w łańcuchu.
 • 34. 18.01.1618.01.16 3434 Korzyści z wprowadzenia TQM doKorzyści z wprowadzenia TQM do przedsiębiorstwa usługowegoprzedsiębiorstwa usługowego • obniżenie kosztów działalności organizacji, • jasny podział zadań i kompetencji, • usprawnienie organizacji pracy, • racjonalne wykorzystanie zasobów, • satysfakcja pracowników i klientów, • identyfikacja pracowników szeroko pojętą jakością, • zmniejszenie liczby konfliktów pomiędzy pracownikami i w układzie Klient-usługodawca.
 • 35. 18.01.1618.01.16 3535 Podejście do planowanej zmianyPodejście do planowanej zmiany w organizacjiw organizacji Organizację można zmienić, zmieniając jej strukturę, technologię lub ludzi. Zmiana struktury organizacji wiąże się ze zmianą układu jej wewnętrznych systemów, jak linie komunikowania się, tok pracy czy hierarchia pracownicza. Zmiana technologii organizacji oznacza zmianę jej wyposażenia, procesów technologicznych, metod badawczych lub produkcyjnych. Zmiana ludzi w organizacji wiąże się ze zmianą sposobów doboru i szkolenia, wzajemnych związków, postaw lub ról członków organizacji.
 • 36. 18.01.1618.01.16 3636 Orientacja na człowiekaOrientacja na człowieka w organizacjiw organizacji Większość praktyków doskonalenia organizacji przytacza następujące założenia, dotyczące potrzeb i aspiracji ludzi jako jednostek, członków grupy, przywódców grup i członków organizacji.
 • 37. 18.01.1618.01.16 3737 Ludzie jako jednostkiLudzie jako jednostki Doskonalenie organizacji opiera się na dwóch podstawowych założeniach: 1.ludzie mają naturalne pragnienia osobistego doskonalenia i rozwoju, 2.większość ludzi nie tylko ma możliwości większego wkładu na rzecz organizacji, ale i chęć ich realizowania. Doskonalenie organizacji dąży do przezwyciężania tych czynników, które zniechęcają czy przeszkadzają członkom w rozwoju i aktywności w osiąganiu celów organizacji.
 • 38. 18.01.1618.01.16 3838 Ludzie jako członkowie i przywódcyLudzie jako członkowie i przywódcy grupgrup Praktycy doskonalenia organizacji twierdzą, że dla ludzi ważna jest ich akceptacja przez grupę roboczą i że klimat w większości grup organizacji nie sprzyja otwartemu wyrażaniu uczuć. Zachęcanie do otwartości jest trudne i ryzykowne, ale może prowadzić do większego zadowolenia z pracy i do wyższej efektywności.
 • 39. 18.01.1618.01.16 3939 Ludzie jako członkowie organizacjiLudzie jako członkowie organizacji Praktycy doskonalenia organizacji przyjmują, że sposób w jaki grupy robocze są z sobą związane wywiera znaczny wpływ na ich skuteczność. Powszechnie akceptowane są trzy wartości: 1. zaspokajanie ludzkich potrzeb i aspiracji jest ważnym celem życia organizacji, 2. umacnianie samoświadomości i rozwijanie uczuć stanowi integralną część życia organizacji i poprawy jej efektywności, 3. możliwość wywierania przez podwładnych wpływu na ich szefów, na działalność ich organizacji i jest nie tylko pożądane ale też niezbędne dla jej zdrowia w dłuższym okresie.
 • 40. 18.01.1618.01.16 4040 Orientacja na twórczośćOrientacja na twórczość i innowacje w organizacjii innowacje w organizacji Twórczość to wytworzenie nowego pomysłu a innowacja to przekształcenie takiego pomysłu w nowy wyrób, usługę lub sposób produkcji. Nowy pomysł musi nadawać się też do wdrożenia zanim organizacja odniesie z niego korzyść. Kierownicy powinni zdawać sobie sprawę z procesu innowacji i podejmować działania sprzyjające temu procesowi.
 • 41. 18.01.1618.01.16 4141 Twórczy proces w organizacjach obejmuje trzy etapy: generowanie pomysłów, rozwinięcie pomysłu i wdrożenie. Generowanie pomysłów w organizacji zależy przede wszystkim od przepływu ludzi i informacji między nią a otoczeniem. Ważnym źródłem informacji dla kierowników są konsultanci i eksperci z zewnątrz (posiadają wiedzę o nowych wyrobach, procesach, nowościach w usługach w swoich dziedzinach).
 • 42. 18.01.1618.01.16 4242 Rozwinięcie pomysłu zależy od kultury i procesu wewnątrz organizacji. Cechy, wartości oraz procesy organizacji mogą sprzyjać rozwijaniu i wykorzystaniu twórczych pomysłów. Zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów zwiększa prawdopodobieństwo dostrzeżenia i rozwinięcia twórczych pomysłów o wysokiej jakości.
 • 43. 18.01.1618.01.16 4343 Etap wdrożenia twórczego pomysłu w organizacjach polega na wprowadzeniu rozwiązania lub wynalazku na rynek. Aby innowacja przyniosła sukces, potrzebne jest ścisłe zintegrowanie różnych działów organizacji. Specjalne powołane do tego procesu zespoły zadaniowe sprzyjają międzydziałowemu komunikowaniu się i integracji.
 • 44. 18.01.1618.01.16 4444 Rola informacji w zarządzaniuRola informacji w zarządzaniu organizacjąorganizacją Informacja to wiedza, która jest potrzebna do określenia i realizacji zadań służących do osiągnięcia celów organizacji. Do podstawowych cech informacji zalicza się: • aktualność, • dokładność, • jednoznaczność, • operatywność, czyli gotowość do wykorzystania, • ciągłość ponad to musi być pełna (jeśli ma stanowić podstawę podejmowania decyzji).
 • 45. 18.01.1618.01.16 4545 System informacji w organizacji ma za zadanie pełnić dwie podstawowe role: 1. diagnostyczną – pozwalającą na przeprowadzenie diagnozy stanu istniejącego w organizacji, 2. obiegową – umożliwiającą krążenie informacji między różnymi szczeblami struktury organizacji, jak i przedsiębiorstwem i jego otoczeniem.
 • 46. 18.01.1618.01.16 4646 Wszędzie, gdzie opracowuje się treść komunikatu obowiązuje zasada tzw. ”siedmiu złotych pytań”: kto?, gdzie?, kiedy?, co?, jak?, z kim? I dlaczego? Dobra komunikacja pomaga organizacji w podejmowaniu decyzji, poprzez to prowadzi do istotnego wzmocnienia identyfikowania się pracownika z organizacją a w dalszej konsekwencji do usprawniania wykonywanej pracy.
 • 47. 18.01.1618.01.16 4747 Wzrost wydajności w Simonds RollingWzrost wydajności w Simonds Rolling Machine Company (w myśl koncepcjiMachine Company (w myśl koncepcji twórców szkoły klasycznej)twórców szkoły klasycznej) Zadanie: kontrola techniczna kulek do łożysk kulkowych w rowerach. Ustalona operacja, przy której zatrudniano 120 robotnic o dużym doświadczeniu i wprawie. Główne wprowadzone zmiany: 1. dodatkowe szkolenie na podstawie badania pracy wydajniejszych pracowników,
 • 48. 18.01.1618.01.16 4848 2. dobór pracowników na podstawie odpowiednich umiejętności, zwolnienie lub przeniesienie pracowników mniej wydajnych, 3. dzień roboczy skrócono z 10 ½ do 8 ½ godziny, 4. wprowadzono przerwy na odpoczynek, 5. Zwiększono sprawność systemu kontroli.
 • 49. 18.01.1618.01.16 4949 Uzyskane wyniki: 1. zmniejszono zatrudnienie ze 120 na 35 pracownic, 2. dokładność kontroli wzrosła o 2/3, a płace od 80% do 100%, 3. nastąpiła wyraźna poprawa morale pracowników.
 • 50. Na podstawie powyższych rozważań odpowiedz na pytania: - dlaczego jakość jest tak istotna w zarządzaniu organizacją? - jaką rolę odgrywa informacja w relacjach międzypracowniczych? - jaką rolę odgrywa TQM w zarządzaniu organizacją? - dlaczego we współczesnej organizacji w centrum zainteresowania powinien być konsument? - jaką rolę odgrywa innowacyjność w organizacji?18.01.1618.01.16 5050