Publicité
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Publicité
00 ส่วนนำ1
Prochain SlideShare
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

00 ส่วนนำ1

  1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรื่อง เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ จัดทาโดย นางสาว สุ กัญญา วรรณสาร ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/ 4 เลขที่ 9 นาเสนอ ครูสมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242 ) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ้
  2. หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นางสาวสุกญญา วรรณสาร ั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 เลขที่ 9 ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องเครื อข่ายคอมพิวเตอร์น้ ี จัดทาขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ั ุ ซึ่งเป็ นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู้ โดยได้ศึกษา ั รู ปแบบและพัฒนาการเรี ยนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เครื อข่ายของระบบอินเทอร์เน็ตและเครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ โดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา ้ั ้ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรี ยนผ่านเว็บบล็อก ่ ที่ http://mauyly555.wordpress.com ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและ ผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
  3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ ้ อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน ิ่ ู้ ั การจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การ ู เรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก ครอบครัวและเพื่อนๆในห้อง 5/4 ความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าใน ั ครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วย ้ั ้ ผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่งผูจดทาซาบซึ้งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณ ้ั ่ มา ณ โอกาสนี้ นางสาวสุกญญา วรรณสาร ั
  4. สารบัญ หน้ า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค สารบัญภาพ จ บทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง ่ 4 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 4 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 7 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 7 บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 9 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 9 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน 9 บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 14 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 14 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก 15
  5. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 18 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 18 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 18 5.3 ข้อเสนอแนะ 19 บรรณานุกรม 20 ภาคผนวก 21
Publicité