کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای

Muhammad Bayat
Muhammad BayatNetwork Administrator at University of Qom à University of Qom
‫زیرساخت‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬‫ابر‬
‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬
‫بیات‬ ‫ّد‬‫م‬‫مح‬
‫خرداد‬1395
‫ابری‬ ‫محاسبات‬
1
‫ابری‬ ‫محاسبات‬
2
‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫های‬ ‫الیه‬3
‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫های‬ ‫الیه‬
4
‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ ‫منابع‬5
‫مدیریت‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ ‫منابع‬
‫ور‬ ‫افزار‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬‫ور‬ ‫افزار‬ ‫م‬ ‫ن‬‫ور‬ ‫افزار‬ ‫م‬ ‫ن‬
6
‫محور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬(SDN)
‫تمرکز‬‫اصلی‬‫بر‬‫روی‬‫جداسازی‬‫الیه‬‫داده‬‫از‬‫الیه‬‫کنترل‬‫شب‬‫که‬
‫می‬‫باشد‬.
‫حذف‬‫بخش‬‫کنترل‬‫از‬‫سوئیچ‬
‫وظیفه‬‫اصلی‬‫سوئیچ‬‫ها‬‫ارسال‬‫داده‬‫ها‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬
‫دستورات‬‫است‬.
‫این‬‫دستورات‬‫توسط‬‫یک‬‫کنترل‬‫کننده‬‫مرکزی‬‫صادر‬‫می‬‫ش‬‫وند‬.
‫بخش‬‫نرم‬‫افزاری‬‫مسئول‬‫الیه‬‫کنترل‬‫شبکه‬‫است‬.
‫از‬‫اهداف‬SDN‫انتقال‬‫قسمتی‬‫از‬‫پیچیدگی‬‫شبکه‬‫به‬‫کن‬‫ترل‬
‫کننده‬‫نرم‬‫افزار‬‫محور‬‫است‬.
‫قابلیت‬‫ها‬:
‫افزایش‬‫قابلیت‬‫انعطاف‬‫پذیری‬
‫افزایش‬‫نوآوری‬
‫مدیریت‬‫جریان‬
7
OpenFlow
8
‫محور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬
‫مهم‬‫ترین‬‫جزء‬‫از‬‫عناصر‬‫‌ی‬‫ه‬‫‌دهند‬‫ل‬‫تشکی‬‫معماری‬SDN
‫برای‬‫کنترل‬‫متمرکز‬‫و‬‫یکپارچه‬‫تجهیزات‬‫شبکه‬‫ی‬‫‌بر‬‫ل‬‫قاب‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫نام‬
‫‌اند‬‫ه‬‫‌شد‬‫ی‬‫طراح‬.
‫تفاوت‬‫کنترل‬‫کننده‬‫ها‬:
‫زبان‬‫‌نویسی‬‫ه‬‫برنام‬
‫متن‬‫باز‬‫یا‬‫متن‬‫بسته‬‫بودن‬
‫کارایی‬
‫پایداری‬
‫پشتیبانی‬‫از‬‫نسخه‬‫های‬‫مختلف‬OpenFlow
‫تمرکز‬‫بر‬‫روی‬API‫های‬‫شمالی‬
‫تمرکز‬‫بر‬‫روی‬API‫های‬‫جنوبی‬
‫پشتیبانی‬‫از‬OpenStack
9
Mininet
‫ابزاری‬‫برای‬‫شبیه‬‫سازی‬‫شبکه‬‫مجازی‬
‫امکان‬‫ساختن‬‫شبکه‬‫مجازی‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫سوئیچ‬‫های‬،‫مجازی‬‫کنترل‬‫کننده‬‫و‬‫نودهای‬‫انتهای‬‫ی‬
‫پیکربندی‬‫سوئیچ‬‫ها‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬OpenFlow
‫تست‬‫انواع‬‫توپولوژی‬‫های‬،‫شبکه‬‫پروتکل‬‫های‬‫مسیریابی‬‫در‬‫شبکه‬،‫مجازی‬‫پیکربندی‬‫ها‬‫ی‬‫مربوط‬‫به‬
‫دیوارۀ‬‫آتش‬
‫استفاده‬‫از‬‫دیگر‬‫کنترل‬‫کننده‬‫های‬‫موجود‬
‫آشنایی‬‫با‬‫زبان‬‫پایتون‬
http://mininet.org/
https://github.com/mininet/mininet/wiki/Documentation
10
OpenStack
‫در‬‫جوالی‬2010‫توسط‬‫شرکت‬‫ناسا‬‫و‬Rackspace‫معرفی‬‫شد‬.
‫فراهم‬‫نمودن‬‫امکانات‬‫بسیار‬‫قدرتمند‬‫در‬‫راه‬‫اندازی‬‫زیرساخت‬‫به‬‫عنوان‬‫خدمت‬‫ابر‬.
‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫پروژه‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫منبع‬‫باز‬‫است‬.
‫پیاده‬‫سازی‬‫آسان‬
‫مقیاس‬‫پذیری‬‫بسیار‬‫باال‬
Red Hat‫و‬Canonical‫بیشترین‬‫مشارکت‬‫در‬‫توسعه‬OpenStack
593‫شرکت‬‫فعال‬‫در‬‫توسعۀ‬‫آن‬‫و‬‫بیش‬‫از‬40‫هزار‬‫توسعه‬‫دهنده‬
‫ارائۀ‬‫نسخه‬‫های‬‫جدید‬‫هر‬6‫ماه‬
‫آخرین‬‫نسخه‬:Mitaka
11
‫های‬ ‫پروژه‬OpenStack12
OpenStack Neutron
‌‫یکی‌از‌پروژه‌های‌اصلی‬OpenStack
‌‫فراهم‌کردن‌شبکه‌به‌عنوان‌خدمت‌برای‌ارتباط‌بین‌دیگر‌خدمات‬OpenStack
‌‫استفاده‌از‌رویکرد‬SDN
‌‫قابلیت‌استفاده‌از‌کاربردهای‌مختلف‌از‌طریق‬RESTFul API‫ها‬‌‫برای‌فراهم‌نمودن‬
‌‫شبکۀ‌پیشرفته‬LB-aaS, VPN-aaS, firewall-aaS, IDS-aaS
‌‫قابلیت‌یکپارچه‌شدن‌با‌دیگر‌تکنولوژی‌های‌شبکه‌همچون‬NSX
‫فراهم‌نمودن‌شبکه‌های‌مجزا‌برای‌مشتریان‌مختلف‌بر‌روی‌بستر‌فیزیکی‌مشتر‬‫ک‬
‌‫قابلیت‌استفاده‌از‌تونل‌الیۀ‌دو‌بر‌روی‌الیۀ‬3‌‫برای‌رهایی‌از‌محدودیت‌های‬VLAN
‌‫تضمین‬QoS‫انتها‌به‌انتها‬
‌‫پشتیبانی‌از‬NetFlow
13
VMware vSphere
14
VMware NSX
15
VMware NSX16
NSX Components in vSphere
17
‫شبکه‬ ‫طراحی‬18
Virtual eXtensible Local Area Network
(VXLAN)
‌‫این‌پروتکل‌توسط‬Cisco،Vmware‫و‬Arista‫توسعه‌یافته‌است‬.
RFC 7348
VXLAN‫پروتکلی‌برای‌کپسوله‌سازی‌است‬.
‌‫پروتکلی‌برای‌فراهم‌کردن‌شبکه‌الیۀ‬2‌‫بر‌روی‌شبکه‬IP
MAC-in-UDP
50‫بایت‌هدر‌به‌فریم‌ها‌اضافه‌می‌کند‬.
‌‫می‌بایست‬Jumbo Frame‫روی‌سوئیچ‌های‌فیزیکی‌پیکربندی‌شود‬.
19
VXLAN
20
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اصطالحات‬VXLAN
VTEP – VXLAN Tunnel End Point:
‌‫پورتی‌که‌وظیفه‬encapsulation‌‫و‬decapsulation‌‫فریم‌های‬VXLAN‫را‌دارد‬‌.
‌‫از‌نوع‌پورت‌های‬VMkernel‌‫روی‌میزبان‌های‬vSphere
UTEP
MTEP
VNI – VXLAN Network/Number Identifier:
‌‫یک‌عدد‬24‫بیتی‌برای‌تمایز‌بین‌زیرشبکه‌های‌منطقی‬
Transport Zone:
‌‫گسترۀ‬VNI‫را‌مشخص‌می‌کند‬.
VXLAN Mode
Unicast
Hybrid
Multicast
21
Unicast Mode22
Hybrid Mode
23
Multicast Mode24
‫منطقی‬ ‫های‬ ‫سوئیچ‬
‫با‌استفاده‌از‌سوئیچ‌منطقی‌می‌توان‌به‌سرعت‌یک‌زیرشبکه‌فراهم‌نمود‬.
‌‫در‌شبکه‌سنتی‌محدودیت‬4000VLAN‫برای‌ساخت‌زیرشبکه‌های‌مختلف‌وجود‌داشت‬.
‌‫با‌استفاده‌از‌سوئیچ‌منطقی‌می‌توان‌تا‬16‫میلیون‌زیرشبکه‌فراهم‌کرد‬.
‌‫سوئیچ‌منطقی‌وابسته‌به‌پروتکل‬VXLAN‫است‬‌‌.
‫وقتی‌یک‌سوئیچ‌منطقی‌میسازیم‬‌‌:
‫یک‬VNI‫آن‬
‫ود‬ ‫داد‬ ‫ص‬ ‫خص‬
‫ب‬ ‫انتخ‬Transport
Zone
‫یک‬VDS Port
Group‫ت‬
‫ود‬.
25
‫منطقی‬ ‫مسیریاب‬
‫از‌دو‌سطح‌تشکیل‌شده‌است‬:
‫سطح‌کنترل‬
‫سطح‌داده‬
•DLR
•ESG
‫سطح‌کنترل‌از‌ماشین‌های‌مجازی‌تشکیل‌شده‌است‌که‌وظیفه‌کنترل‌مسیریاب‌های‌منط‬‌‫قی‌سطح‬
‌‫داده‌را‌با‌استفاده‌از‌مدیر‬NSX‌‫و‌کنترل‌کنندۀ‬NSX‫بر‌عهده‌دارد‬.
‌‫از‌پروتکل‌های‬OSPF‌‫و‬BGP‌‫و‬IS-IS‫پشتیبانی‌می‌کند‬.
‌‫مسیریاب‌منطقی‌سطح‌کنترل‌بروزرسانی‌مسیرها‌را‌برای‌کنترل‌کنندۀ‬NSX‫ارسال‌می‌کند‬.
‌‫کنترل‌کنندۀ‬NSX‫مسیرهای‌جدید‌را‌برای‌میزبان‌ها‌ارسال‌می‌کند‬.
‌‫مدیر‬NSX‌‫اطالعات‌مربوط‌به‬LIF‫ها‌را‌برای‌مسیریاب‌ها‌و‌کنترل‌کنندۀ‌ها‌می‌فرستد‬.
26
DLR vs ESG27
Edge Services Gateways (ESGs)
Edge Routing
(IS-IS, OSPF,
BGP)
Edge
Firewalling
NAT
Load
Balancing
DHCP Server
DHCP Relay
IPSec VPN SSL VPN L2 VPN
28
Edge Services Gateways (ESGs)
‌‫خدمات‌مرزی‌برای‌ترافیک‌های‌شمالی‬–‫جنوبی‌استفاده‌می‌شود‬.
‫این‌خدمات‌توسط‌ماشین‌مجازی‌فراهم‌می‌شوند‌و‌بصورت‌توزیع‌شده‌نیستند‬.
‫ترافیک‌ها‌جهت‌پردازش‌باید‌از‌درون‌ماشین‌مجازی‌عبور‌کنند‬.
‌‫با‌فعال‌کردن‬HA‌‫می‌توان‌بصورت‌کالستری‬‫پیاده‌سازی‌کرد‬.
29
‫اولیه‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬
vSphere‌‫یا‬vCenter‌‫نسخۀ‬5.5‫به‌باال‬
‌‫الیسنس‬Enterprise Plus
vSphere Distributed Switch
‌‫قابلیت‌پیکربندی‬Jumbo Frame‫روی‌سوئیچ‌های‌فیزیکی‬
30
‫نصب‬ ‫مراحل‬
‌‫نصب‬NSX Manager
‌‫معرفی‬vCenter‌‫در‬NSX Manager
‫ساخت‌و‌نصب‌کالستری‌از‌کنترل‌کننده‌ها‬
‌‫نصب‬VIB‌‫ها‌بر‌روی‌سرورهای‌عضو‌کالستر‬
‌‫ایجاد‬Transport Zone
‌‫تعریف‌یک‌رنج‌برای‬Segment ID
‫ساخت‌سوئیچ‌های‌منطقی‬
‌‫ساخت‬DLR‌‫برای‌ارتباط‌بین‌سوئیچ‌های‬
‫منطقی‬
‌‫ایجاد‬Edge‌‫برای‌ترافیک‌های‌ورودی‌و‌خروجی‬
‌‫به‌شبکه‬SDN
31
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
1 sur 33

Contenu connexe

Similaire à کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای

shabake-sdn.pptxshabake-sdn.pptx
shabake-sdn.pptxReza Gharaeipour
2 vues21 diapositives
Load Balancing in SDNLoad Balancing in SDN
Load Balancing in SDNmilad mahdavi
235 vues36 diapositives

Similaire à کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای(20)

shabake-sdn.pptxshabake-sdn.pptx
shabake-sdn.pptx
Reza Gharaeipour2 vues
Load Balancing in SDNLoad Balancing in SDN
Load Balancing in SDN
milad mahdavi235 vues
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research method
amirhosseinshahed18 vues
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
ارائهٔ DLP
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران 687 vues
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
عباس بني اسدي مقدم862 vues
Freesoftware on-cloudcomputingFreesoftware on-cloudcomputing
Freesoftware on-cloudcomputing
MohammadMozafary122 vues
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
عباس بني اسدي مقدم924 vues
Software defined infrastructureSoftware defined infrastructure
Software defined infrastructure
Muhammad Bayat544 vues
ProxmoxProxmox
Proxmox
Yashar Esmaildokht309 vues
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud Computing
Mohammad Amin Amjadi368 vues
software defined networksoftware defined network
software defined network
rouhollah Shaterpouri32 vues
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K vues
mobile cloud Security and challengesmobile cloud Security and challenges
mobile cloud Security and challenges
Roshanak Ramezani326 vues
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for libraries
mahboubeh ghorbani31 vues
Chapter 01 - Introduction to Network+Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+
behrad eslamifar445 vues
شبکه های هوشمندشبکه های هوشمند
شبکه های هوشمند
kkaramatnia752 vues
Network Load Balancing (NLB)Network Load Balancing (NLB)
Network Load Balancing (NLB)
ali torabi176 vues

کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای