Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman

Muhibullah Aman
Muhibullah AmanIT Technician à NETLINKS Ltd

برگرفته از اکسپلوریشن های سیسکو و اکسپلوریشن دوم

‫کابل‬ ‫پوهنتون‬
‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬ ‫پوهنځی‬
‫شبکه‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫از‬ ‫مختصری‬
‫چهارم‬ ‫سمستر‬
‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬"‫"امان‬
‫سادات‬ ‫عابد‬ ‫سید‬ ‫استاد‬ :‫راهنما‬ ‫استاد‬
‫سال‬ ‫خزان‬3131‫خورشیدی‬ ‫هجری‬
‫صفحه‬2
‫ومهربان‬ ‫بخشاینده‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫دانش‬‫آموز‬:‫عزیز‬‫استفاده‬‫از‬‫مطالب‬‫و‬‫محتویات‬‫این‬‫مج‬‫موعه‬‫فقط‬‫با‬‫ذکر‬‫صلوات‬‫رایگان‬.‫است‬
‫مقدمه‬ ‫بجای‬:
‫های‬ ‫مواد‬ ‫سلسله‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫دارید‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مجموعۀ‬ !‫محترم‬ ‫همصنفان‬ ‫و‬ ‫دوستان‬‫آموزشی‬( ‫سیسکو‬exploration
2‫به‬ ‫بود‬ ‫گیر‬ ‫وخت‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫مجموعۀ‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫عالقمندی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ )‫هرشک‬‫تکمیل‬ ‫لی‬
‫نمایم‬.‫درسی‬ ‫های‬ ‫عنوان‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫از‬ ‫خودم‬ ‫برداشت‬ ‫از‬ ‫محصول‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫دوستان‬ ‫وخدمت‬exploration 2
.‫آن‬ ‫ترجمه‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫خالی‬ ‫بناء‬‫برای‬ ‫یی‬ ‫جاافتاده‬ ‫مطلب‬ ‫و‬ ‫نکته‬ ‫اینکه‬ ‫ویاهم‬ ‫اشتباهاتی‬ ‫ویا‬ ‫اشتباه‬ ‫درآن‬ ‫اگر‬
‫شدن‬ ‫افزوده‬.‫نهید‬ ‫منت‬ ‫دارید.وبرما‬ ‫ابالغ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫امکان‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫بدارید‬ ‫عفو‬ ‫مارا‬ ‫نمایید‬ ‫مهربانی‬ ‫دارید‬
.‫گردد‬ ‫اصالح‬ ‫بعدی‬ ‫ویرایش‬ ‫تادر‬
www.btsitgroup.weebly.com
muhibullahaman2013@yahoo.com
www.facebook.com/btsitgroup
‫اول‬ ‫چپتر‬
:‫خواند‬ ‫خواهیم‬ ‫چپتر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنچه‬
‫پراسۀ‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫هاردویر‬ ‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کمپیوتر‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫روتر‬ ‫معرفی‬Routing
‫را‬ ‫تشریح‬( ‫عیارسازی‬ ‫های‬configure‫نمودن‬ )device‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫نصب‬ ‫و‬
‫ساختار‬ ‫تشریح‬routing table
‫روتر‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬path‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬packet‫را‬ ‫ها‬switch.‫کند‬ ‫می‬
Router
‫انتقال‬ ‫مســـول‬ ‫و‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫روتر‬packet‫بین‬ ‫در‬ ‫ها‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫زیاد‬ ‫تاثیر‬ ‫وشبکه‬ ‫تکنالوژی‬ ‫پیشرفت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫باشد.پیشرفت‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
.‫میدهند‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫وظایف‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برعالوۀ‬
‫ارتباط‬ ‫یک‬42x7‫روزانه‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫سازد‬ ‫برقرارمی‬ ‫را‬42‫به‬ ‫روز‬ ‫هفت‬ ‫هفته‬ ‫دریک‬ ‫و‬ ‫ساعت‬availability
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬
‫یک‬integrated Services‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیتا‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫برای‬ ‫را‬wired‫ویا‬Wireless.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬
،‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫تأثیرات‬worms‫را‬ ‫وغیره‬Mitigate.‫کند‬ ‫می‬ ‫سبک‬ ‫یا‬
‫ها‬ ‫روتر‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفۀ‬ ‫ولی‬forward‫روتر‬ ‫زیرا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫شبکۀ‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫نمودن‬‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وسیلۀ‬
.‫سازد‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫آنهارا‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫عمل‬ ‫مختلف‬ ‫دونیتورک‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫ویری‬ ‫سافت‬ ‫و‬ ‫هاردویری‬ ‫اجزای‬ ، ‫ها‬ ‫درشبکه‬ ‫روتر‬ ‫وظیفۀ‬ ، ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫چپتر‬ ‫ودراین‬routing process‫بحث‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬
Routers Are Computers
‫کمپیوتر‬ ‫یک‬ ‫نیز‬ ‫روتر‬ ‫کمپیوترها‬ ‫اکثر‬ ‫همانند‬ ‫درحقیقت‬‫درشبکۀ‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫وباراول‬ .‫باشد‬ ‫می‬ARPA‫یک‬ ‫گردید‬ ‫استفاه‬
IMP (Interface Message Processor)‫که‬ ‫بود‬IMP‫یک‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬Mini Computer‫مودل‬613‫کمپنی‬ ‫ساخت‬
Honeywell‫شبکۀ‬ ‫باراول‬ ‫که‬ ‫بود‬ARPANET‫در‬ ‫را‬63‫سال‬ ‫آگست‬ ‫ماه‬1131.‫بکارانداخت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫زنده‬
‫صفحه‬3
‫وسایل‬ ‫چندین‬ ‫ها‬ ‫روتر‬:‫ازقبیل‬ ‫هادارند‬ ‫کمپیوتر‬ ‫به‬ ‫مشابه‬
CPU
RAM
ROM
Operating System
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کمپیوتر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مشابه‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫هارا‬ ‫روتر‬ ‫داخلی‬ ‫اجزای‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬
Routers Are the Network Center
‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫چندین‬ ‫روتر‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬‫انترفس‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫هرروتر‬
‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫دارند‬ ‫تعلق‬ ‫خاص‬ ‫ونتورک‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میباشد‬Packet‫رسند‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫روتر‬packet( ‫هدایت‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انترفس‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫مذکور‬forward)‫انترفس‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫شبکۀ‬ ‫ممکن‬ ‫بعدی‬‫شده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫کدام‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫ویا‬ ، ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬
.‫باشد‬
‫صفحه‬4
Router Determine the Best Path
‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫اصلی‬ ‫دووظیفۀ‬packet:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬
( ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬Best Path)‫یک‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬packet
Forward‫نمودن‬packet‫به‬‫آن‬ ‫مقصد‬ ‫سوی‬
‫انتخاب‬ ‫پراسۀ‬Best Path‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مسیر‬ ‫یابهترین‬Routing Table‫وعملیۀ‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬forwarding‫نظربه‬ ‫هم‬
‫باتشخیص‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫یعنی‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫مسیر‬path‫در‬Data Link Layer‫راساخته‬ ‫ها‬ ‫فریم‬ ‫میدیا‬ ‫نوع‬ ‫مطابقت‬ ‫با‬
‫میساز‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫انترفس‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫و‬‫پاکت‬ ‫روتر‬ ‫پس‬ ‫باشد‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫مسی‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫درصورتیکه‬ ‫د.یعنی‬
‫به‬ ‫هارا‬Ethernet Frame‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬‫هرکدام‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫میدیا‬ ‫سایر‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫مسیر‬ ‫ودرصورتیکه‬frame‫خاص‬ ‫های‬
.‫میسازد‬ ‫آنرا‬.‫خواهدشد‬ ‫ارایه‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بعدا‬ ‫که‬
‫از‬ ‫روترها‬Static Route‫و‬Dynamic Route‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫شناختن‬ ‫برای‬remote‫ساختن‬ ‫و‬Routing table‫می‬ ‫استفاده‬
‫درحقیقت‬ ‫که‬ ‫کنند‬Routing table.‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫درخود‬ ‫روتر‬ ‫وخود‬ ‫ها‬ ‫نیتورک‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫هم‬
Routers CPU and Memory
‫هر‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫ومادل‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫روترها‬‫دارای‬ ‫مادل‬component‫نظربه‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مشابه‬ ‫هاردویر‬ ‫های‬
‫این‬ ‫موقعیت‬ ‫روتر‬ ‫مادل‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ‫نوع‬component‫کمپیوترهای‬ ‫همانند‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ .‫دارد‬ ‫فرق‬ ‫روترها‬ ‫داخل‬ ‫در‬Desktop‫به‬
‫محافظت‬ ‫خاطر‬component‫میگ‬ ‫برهنه‬ ‫پوشش‬ ‫این‬ ‫داخلی‬ ‫وسایل‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فلزی‬ ‫پوشش‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫ها‬.‫ردد‬
‫حافظۀ‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫حاالت‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نماییم‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫وروتر‬ ‫دورنماییم‬ ‫را‬ ‫پوشش‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫بسیارکم‬ ‫درروترها‬ ‫ولی‬
‫روتررا‬Upgrade( ‫پوشش‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫نماییم‬cover.‫دورنماییم‬ ‫را‬ )
‫اکثر‬ ‫مثل‬ ‫به‬PC‫شامل‬ ‫روتر‬ ‫ها‬CPU, RAM, ROM‫کو‬ ‫دراینجا‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫وغیره‬‫تمام‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫میکنیم‬ ‫شش‬component
.‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫روتر‬ ‫های‬
1)CPU (Central Processing Unit)‫روتررا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هدایات‬ :Execute‫ازقبیل‬ ‫کند‬ ‫می‬System
Initialization،Routing Functions،Switching Function.‫وغیره‬
‫صفحه‬5
4)RAM (Random Access Memory)‫در‬ ‫باید‬ ‫راکه‬ ‫دیتای‬ ‫و‬ ‫هدایات‬ :CPU‫پراسسر‬ ‫یا‬execute‫گردد‬
: ‫ذخیرۀ‬ ‫برای‬ ‫وهمچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫بطورمؤقت‬
a.Operating System‫یعنی‬ :IOS (Internetworking Operating System)‫جریان‬ ‫در‬ ‫روتر‬
Boot up‫در‬RAM.‫میگردد‬ ‫کاپی‬
(Boot up‫توسط‬ ‫ابتدایی‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ROM‫ی‬( ‫عنی‬POST)
.)‫گرفت‬ ‫قرارخواهد‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ َ‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
b.Running Configuration File:
Configuration File( ‫عیارسازی‬ ‫کماندهای‬ ‫ها‬configuration command‫درخودذخیره‬ ‫را‬ ‫ها‬ )
‫تا‬ .‫مینمایند‬IOS‫کار‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫عیارسازی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کماندهای‬ ‫کند.وتمام‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫روتر‬‫روددراین‬ ‫می‬
.‫میگردد‬ ‫ذخیره‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫گونه‬
c.IP Routing Table‫در‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ :RAM‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫ومعلومات‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫مستقیم‬ ‫شکل‬remote‫مسیراز‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬IP
Routing Table.‫میگردد‬ ‫استفاده‬
d.ARP Cashe:‫مانند‬ARP Cashe‫در‬PC‫شامل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ها‬IP‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫آدرس‬MAC
‫آدرس‬MAP‫دارای‬ ‫که‬ ‫درروترهای‬ ‫واکثرآ‬ .‫گردد‬LAN Interface.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باشند‬
e.Packet Buffer‫شد‬ ‫وارد‬ ‫انترفس‬ ‫دریک‬ ‫بعدازینکه‬ ‫ویا‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ازینکه‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ :
‫در‬ ‫مؤقت‬ ‫طور‬ ‫به‬Buffer‫و‬ .‫میگردد‬ ‫ذخیره‬RAM‫ذخیرۀ‬ ‫وظیفۀ‬ ‫ها‬Packet Buffer.‫باشد‬ ‫دارامی‬ ‫را‬
‫همچنان‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬RAM‫شدن‬ ‫خاموش‬ ‫درصورت‬ ‫شانرا‬ ‫محتویات‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫بوده‬ ‫موقتی‬ ‫حافظۀ‬ ‫یک‬ ‫ها‬
‫ویا‬ ‫روتر‬restart.‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫شدن‬
6)ROM (Read Only Memory)( ‫همیشگی‬ ‫حافظۀ‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ :permanent‫سیسکو‬ ‫وسایل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روتر‬ )
:‫ذخیرۀ‬ ‫برای‬
Bootstrap Instructions
Basic Diagnostic Software
Scaled-down version of IOS
.‫میکنند‬ ‫استفاده‬ROM‫از‬Firmware‫در‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫که‬IC.‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫میباشد‬
2)Flash Memory‫ذخ‬ ‫الکتریکی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دایمی‬ ‫حافظۀ‬ ‫یک‬ :‫و‬ ‫یره‬erase‫ذخیرۀ‬ ‫وبرای‬ .‫میگردد‬
Operating System‫قابلیت‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬Upgrade‫شامل‬ ‫و‬ ‫دارابوده‬ ‫را‬ ‫کردن‬SIMM‫و‬PCMCIA‫کارت‬
.‫باشد‬ ‫می‬
5)NVRAM (Non Volatile RAM)‫برخالف‬ :RAM‫ویا‬ ‫خاموش‬ ‫روتر‬ ‫زمانیکه‬restart‫میگر‬‫از‬ ‫را‬ ‫محتویاتش‬ ‫دد‬
.‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫دست‬Startup Configuration‫داده‬ ‫جا‬ ‫درخود‬ ‫را‬‫و‬Flash Memory‫راهمرای‬Boot ROM
‫از‬ ‫را‬ ‫ومعلومات‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫شریک‬running-config‫به‬startup config.‫نماید‬ ‫می‬ ‫کاپی‬ ‫وبرعکس‬
3)Interface‫داشت‬ ‫:بعدفزیکی‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫قسم‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫وکمپیوتر‬ ‫ها‬ ‫سایرشبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫ه‬
I.Ethernet/FastEthernet
II.Serial Interface
III.Management Interface
.‫خواهدگرفت‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫بعدا‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫انواع‬
7)AUX Port‫شکل‬ ‫به‬ ‫روترها‬ ‫عیارسازی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ :remote‫وزیادتر‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬
‫زمانیکه‬network path( ‫ناکام‬failed‫عیارسازی‬ ‫که‬ ‫مودم‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫میگردد‬ )‫صورت‬ ‫ازآنطریق‬
.‫میگردد‬ ‫میگیرداستفاده‬
‫صفحه‬6
Internetworking Operating System (IOS)
‫روتر‬ ‫وسایل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬cisco‫بنام‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬IOS‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫همانند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یادمیگردد.واین‬
‫شمول‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫وظیفۀ‬ ‫درکمپیوتر‬Memory Allocation, Process, Security‫وفایل‬
.‫دارد‬ ‫بعهده‬ ‫را‬ ‫سیستم‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫که‬Multitasking‫های‬ ‫پراسه‬ ‫میتواند‬ ‫وهمزمان‬ ‫میباشد‬routing, switching,
internetworking telecommunication functions.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫وغیره‬
Cisco IOS‫های‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫واین‬ .‫قرارمیگیرد‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫روتر‬ ‫مختلف‬
‫دارای‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫وبعضی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫انترفس‬ ‫دارای‬ ‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫همانند‬Graphical User Interface‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬
‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬configure‫محیط‬ ‫از‬ ‫عموم‬ ‫بطور‬ ‫ولی‬ .‫نماییم‬CLI‫عیار‬ ‫برای‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫سازی‬
‫عامل‬‫ها‬.‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬
Router Boot up Process
Bootup Process.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫مرحلۀ‬ ‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫درروتر‬
I.Performing POST (Power On Self-Test)
II.Loading The Bootstrap Program
III.Locating and Loading the CISCO IOS Software
IV.Locating and Loading the Startup Configuration file and entering setup mode
1)Performing POST:POST‫مخفف‬Power on Self-Test‫در‬ ‫کمپیوتر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسۀ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وعبارت‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫جریان‬Boot up‫هاردویر‬ ‫تمام‬ ‫پراسه‬ ‫دراین‬ ‫که‬ .‫میشود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬router‫پراسۀ‬ ‫اتمام‬ ‫وبعداز‬ .‫میگردد‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫چیک‬POST
‫پروگرام‬Bootstrap loader.‫میگردد‬ ‫اجرا‬
4)Loading the Bootstrap Program‫پراسۀ‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ :POST‫پروگرام‬bootstrap‫از‬ROM‫به‬RAM.‫میگردد‬ ‫کاپی‬
CPU‫هدایات‬Bootstrap‫اصلی‬ ‫وظیفۀ‬ ‫و‬ ‫اجرامیکند‬ ‫را‬bootstrap program‫در‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫کاپی‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دریافت‬
RAM‫باش‬ ‫می‬‫د‬.
‫صفحه‬7
6)Locating and loading the CISCO IOS‫معموال‬ :IOS‫در‬ ‫ممکن‬ ‫ولی‬ ‫میباشد‬ ‫ذخیره‬ ‫میموری‬ ‫فلش‬ ‫در‬TFTP (Trivial File
Transfer Protocol).‫گردد‬ ‫ذخیر‬ ‫هم‬(TFTP‫بخاطر‬ ‫زیادتر‬ ‫که‬ ‫سروراست‬backup.).‫میگردد‬ ‫استفاده‬
‫این‬ ‫سوم‬ ‫درمرحلۀ‬IOS image‫از‬ ‫یا‬flash memory‫از‬ ‫ویاهم‬TFTP‫رم‬ ‫در‬(RAM،)Load.‫میگردد‬
2)Locating and Loading the startup configuration files and entering setup mode‫مرحله‬ ‫دراین‬ ‫یعنی‬ :startup
configuration‫در‬ ‫آن‬ ‫ذخیرۀ‬ ‫محل‬ ‫که‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫وبررسی‬ ‫چیک‬NVRAM‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫درین‬ ‫باشد.که‬ ‫می‬configuration‫و‬
‫که‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ذخیره‬ ‫قبلی‬ ‫تنظیمات‬‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬:
Interface Addresses
Routing Information
Passwords
‫وسایر‬configuration.‫باشد‬ ‫ها‬
‫مراحل‬ ‫بخوبی‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬Router Boots Up.‫میکند‬ ‫بیان‬
‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬show version‫در‬user mode‫مراحل‬ ‫مامیتوانیم‬Boot up‫ا‬ ‫زمانیکه‬ ‫ببینیم‬ ‫را‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫ز‬
Router>show version
Output:‫شامل‬ ‫کماند‬ ‫این‬
a.IOS Version
b.Rom Bootstrap Program
c.Locating The IOS
d.CPU and Amount of RAM
e.Interfaces
f.Amount of NVRAM
g.Amount Flash
h.Configuration Register
‫صفحه‬8
Router Interfaces
‫ف‬ ‫ارتباطی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫انترفس‬ ‫واژۀ‬‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫روتر‬ ‫زیکی‬packet‫ها‬forward‫ویا‬receive‫ها‬ ‫انترفس‬ .‫میگردند‬
‫میگیرد‬ ‫تعلق‬ ‫جداگانه‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫ودر‬ .‫مینماید‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫هارا‬ ‫شبکه‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬
‫مربوط‬ ‫که‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫فعال‬ ‫دوانترفس‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫یعنی‬.‫نماید‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬
:‫میگردد‬ ‫تقسیم‬ ‫کتگوری‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫های‬ ‫انترفس‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬
i.LAN Interfaces‫مانند‬ :Ethernet, FasthEthernet, Gigabit Ethernet‫وغیره‬
ii.WAN Interfaces‫مانند‬ :Serial, ISDN, Frame Relay.‫وغیره‬
1.LAN Interfaces‫ه‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ :‫به‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ا‬LAN‫یک‬ ‫دارای‬ ‫درشبکه‬ ‫دیگر‬ ‫هوست‬ ‫هر‬ ‫میگردد.وهمانند‬ ‫استفاده‬
MAC Address‫از‬ ‫نیزمیباشند.عموما‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫دارای‬ ‫وهمچنان‬ .‫میگردد‬ ‫وصل‬ ‫ویا‬ ‫میگیرد‬ ‫سهم‬ ‫درنیتورک‬ ‫که‬ ‫میباشند‬
‫صفحه‬9
‫کنکتورهای‬RJ-45‫وکیبل‬UTP‫و‬STP‫به‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬LAN Interface‫میگ‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ .‫یرد‬
‫وصل‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نماییم‬ ‫وصل‬ ‫مستقیم‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫با‬ ‫ویاهم‬ ‫کمپیوتر‬ ‫ویا‬ ‫سویچ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫روتر‬
‫های‬ ‫کیبل‬ ‫از‬ ‫سویچ‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬Straight-through‫های‬ ‫کیبل‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫روتربه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کمپیوتر‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫وبرای‬
Copper Cross Over.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬
4.WAN Interfaces( ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ :External Networks)‫میگردد‬ ‫استفاده‬
‫ودارای‬ .‫باشند‬ ‫قرارداشته‬ ‫دور‬ ‫بسیار‬ ‫فواصل‬ ‫به‬ ‫ازهم‬ ‫که‬IP Address‫و‬Subnet Mask‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫میباشند‬
‫نی‬ ‫یک‬ ‫مربوط‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫تورک‬WAN Interface‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫دیتارا‬encapsulate‫میتوان‬ ‫که‬ .‫مینماید‬
‫از‬PPP, Frame Relay‫و‬HDLC.‫برد‬ ‫نام‬
‫یک‬ ‫دارای‬ ‫آن‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫دهد.که‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫میباشد‬ ‫انترفس‬ ‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬Layer 3 IP Address
‫و‬subnet Mask‫بو‬‫و‬ .‫میباشند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫ده‬LAN Interface‫دارای‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫برعالوۀ‬ ‫آن‬ ‫های‬MAC
Address.‫میباشند‬ ‫نیز‬
Management Ports:
‫روتر‬ ‫عیارسازی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫دارای‬ ‫روتر‬ ‫همچنان‬(Router Configuration)‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬
‫بر‬ ‫ها‬ ‫پورت‬‫خالف‬Serial port‫و‬Fast Ethernet‫برای‬Packet Forwarding‫روتر‬ ‫مدیریت‬ ‫بخاطر‬ ‫صرف‬ ‫بلکه‬ ‫نگردیده‬ ‫استفاده‬
‫ها‬ ‫پورت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫معمول‬ ‫بسیار‬ ‫نوع‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬Console‫ویا‬ ‫ترمینل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫کنسول‬ ‫پورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پورت‬
PC‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫درآن‬ ‫که‬Hyper Terminal‫است‬ ‫نصب‬‫کیبل‬ ‫و‬ ‫پورت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫وبااستفاده‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬Roll over‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬
( ‫سازی‬ ‫عیار‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬configuration.‫نماییم‬ )
‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬Auxiliary Port‫تق‬ ‫امروزه‬ ‫ولی‬ .‫میباشد‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫دیگری‬ ‫مدیریتی‬ ‫پورت‬ ‫نوع‬ ‫یک‬‫ریبا‬
‫از‬ ‫استفاده‬auxiliary port.‫است‬ ‫رفته‬ ‫ازبین‬
‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کیبل‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫زیاد‬ ‫چیزیکه‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬
.‫میسازیم‬ ‫واضح‬
‫صفحه‬10
:‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬
PC1‫به‬H1‫ازکیبل‬Copper Straight-through‫میک‬ ‫استفاده‬.‫نیم‬
H1‫به‬R1‫ازکیبل‬Copper Straight through.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
R1‫به‬S1‫ازکیبل‬Copper Straight Through.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
S1‫به‬R2‫ازکیبل‬Copper Straight-through.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
R2‫به‬R3‫از‬Serial DCE‫و‬Serial DTE‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫مینماییم‬ ‫استفاده‬Clock Rate‫ازطرف‬R2
‫برای‬R3‫گردد‬ ‫تعیین‬Serial DCE‫واز‬ ‫راانتخاب‬R2‫به‬R3.‫میکنیم‬ ‫کش‬
R3‫به‬PC3‫کیبل‬ ‫از‬Copper Cross-Over.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫خلص‬ ‫بطور‬Serial Cable‫و‬ ‫مینماییم‬ ‫استفاده‬‫مختلف‬ ‫وسیلۀ‬ ‫دو‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬
‫ال‬‫ک‬ ‫از‬ ‫نوع‬‫های‬ ‫یبل‬Straight-through‫از‬ ‫مشابه‬ ‫دووسیلۀ‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫وبرای‬Cross over‫درحقیقت‬ ‫هم‬ ‫روتر‬ ‫وچون‬ .‫مینماییم‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫کمپیوتر‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫بنا‬ ‫است‬ ‫کمپیوتر‬ ‫یک‬Cross-over Cable.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬
( ‫سوم‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫روتر‬Router and the Network Layer:)
‫الی‬ ‫وسیلۀ‬ ‫یک‬ ‫روتر‬‫در‬ ‫که‬ ‫معلومات‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سوم‬ ‫ۀ‬Layer 3 IP Packet‫را‬ ‫دیتا‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫است‬ ‫موجود‬forward‫می‬
‫را‬ ‫پراسه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نماید‬Routing‫هر‬ ‫یعنی‬ .‫مینامند‬packet‫روتر‬ ‫اوال‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫که‬IP Address‫با‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫آنرا‬Routing
Table‫با‬ ‫درصورتیکه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫مطابقت‬ ‫خود‬destination Address‫بصورت‬ ‫موجوداست‬ ‫پاکت‬ ‫در‬ ‫که‬directly‫پس‬ ‫باشد‬ ‫وصل‬
Packet‫درصورتیکه‬ ‫ولی‬ ‫میدهد‬ ‫انتقال‬ ‫شبکه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مذکور‬IP‫بعدی‬ ‫وروتر‬ ‫میکند‬ ‫هدایت‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫نشناخت‬ ‫را‬ ‫مذکور‬
.‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫عملیه‬ ‫عین‬ ‫هم‬
‫صفحه‬11
‫الیۀ‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫شکل‬ ‫همین‬ ‫به‬4‫الیۀ‬ ‫و‬1‫کار‬ ‫نیز‬‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یعنی‬ ‫میکند‬IP Address‫که‬ ‫میدیا‬ ‫ویا‬ ‫مسیر‬ ‫نوع‬ ‫باید‬ ‫اوال‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫در‬
‫میرسد‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیتا‬،‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫درمسیری‬ ‫ویا‬( ‫دوم‬ ‫الیۀ‬ ‫توسط‬physical Layer‫عملیۀ‬ ‫وسپس‬ ‫گردد‬ ‫شناسایی‬ )
encapsulation( ‫دوم‬ ‫درالیۀ‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬data link layer)‫ه‬ ‫وسپس‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬‫م‬Encoding‫یک‬ ‫درالیۀ‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫دیتا‬
(Physical layer)‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬‫بعدی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬‫و‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫سگنال‬ ‫به‬ ‫دیتا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مسی‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫از‬
‫درصورتیکه‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬ ‫نوری‬ ‫های‬ ‫سگنال‬ ‫به‬ ‫دیتا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نوری‬ ‫فایبر‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬Wireless‫باشد‬‫امواج‬ ‫به‬ ‫دیتا‬
.‫گردند‬ ‫تبدیل‬ ‫وغیره‬ ‫رادیویی‬
Implementing the basic Addressing Schema
‫ویاهم‬ ‫جدید‬ ‫شبکۀ‬ ‫یک‬ ‫دیزاین‬ ‫درزمان‬ ‫عموما‬Map‫یک‬ ‫ماباید‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫نمودن‬documentation‫این‬ ‫که‬ ‫بسازیم‬ ‫را‬ ‫ازشبکه‬
documentation‫آدرس‬ ، ‫وسایل‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫حداقل‬IP، ‫وسیله‬ ‫هر‬subnet Mask‫و‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬Default Gateway Address
‫یک‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫مثال‬ .‫باشد‬ ‫وسیله‬ ‫همان‬documentation.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫پایینی‬ ‫شبکۀ‬ ‫از‬
Device Interface IP Address Subnet Mask
Default
Gateway
R1
Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A
Fa0/1 192.168.2.1 255.255.255.0 N/A
R2
Fa0/0 192.168.2.2 255.255.255.0 N/A
S0/0/1 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A
R3
Fa0/0 192.168.4.1 255.255.255.0 N/A
S0/0/1 192.168.3.2 255.255.255.0 N/A
PC1 NIC 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
PC3 NIC 192.168.4.10 255.255.255.0 192.168.4.1
‫صفحه‬12
Basic Router configuration:
( ‫عیارسازی‬ ‫درزمان‬configuration:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫ابتدایی‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫روتر‬ )
‫روتر‬ ‫نام‬ ‫تعیین‬
‫روتر‬ ‫برای‬ ‫پسورد‬ ‫تنظیم‬
‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫عیارسازی‬
‫تنظیم‬banner
‫روتر‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫ذخیرۀ‬
‫تنظیمات‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬
‫در‬ ‫روتر‬ ‫نام‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬Global Configuration Mode‫ازکماند‬Hostname‫وب‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫روتر‬ ‫نام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫ه‬
Router(config)#hostname R1
Password Configuration
‫الین‬ ‫و‬ ‫بدهیم‬ ‫پسورد‬ ‫علیحده‬ ‫را‬ ‫کنسول‬ ‫الین‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫پسورد‬ ‫چندین‬ ‫میتوانیم‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫در‬VTY‫ودر‬ .‫علیحده‬ ‫را‬
‫از‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ضمن‬User mode‫به‬privilege mode‫داخ‬.‫نماید‬ ‫مطالبه‬ ‫پسورد‬ ‫وی‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ل‬
‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬user‫از‬User mode‫به‬privilege mode‫در‬ ‫زیر‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫نماید‬ ‫مطالبه‬ ‫پسورد‬global configuration
mode.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬
Router 1(config)# enable password class
Router 1(config)# enable secret class
‫از‬ ‫درصورتیکه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فوق‬ ‫دوکماند‬ ‫بین‬ ‫فرق‬enable password‫بخواهیم‬ ‫زمانیکه‬ ‫آنصورت‬ ‫در‬ ‫نماییم‬ ‫استفاده‬
configuration‫ولی‬ ‫است‬ ‫خوانش‬ ‫قابل‬ ‫بیننده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫پسورد‬ ‫هاراببینیم‬enable secret‫به‬ ‫را‬ ‫پسورد‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫قضیه‬ ‫این‬ ‫خالف‬
.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫رمز‬ ‫شکل‬
‫الین‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫ازکماندهای‬ ‫دهیم‬ ‫پسورد‬ ‫را‬ ‫کنسول‬
Router 1(config)# Line Console 0
Router 1(config-line)# password cisco
Router 1(config-line)# login
Router 1(config-line)# exit
: ‫پسورددهیم‬ ‫را‬ ‫تیلنت‬ ‫الین‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬
Router 1(config)# line vty 0 4
Router 1(config-line)# password Ahmad
Router 1(config-line)# login
Router 1(config)# exit
‫صفحه‬13
‫تنظیم‬banner
‫تنظیم‬ ‫برای‬Banner‫و‬ ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫هم‬Banner‫از‬ ‫عبارت‬message‫از‬ ‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬user mode‫به‬
privilege mode.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
Router 1(config)#banner motd &
Enter TEXT message. End with the character '&'.
******************************************
WARNING!! Unauthorized Access Prohibited!!
******************************************
&
Router Interface Configuration:
‫ان‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬‫از‬ ‫باید‬ ‫اوال‬ ‫روتر‬ ‫های‬ ‫ترفس‬global configuration mode.‫کنیم‬ ‫تنظیم‬ ‫آنرا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫داخل‬
R1(config)#interface Serial0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
‫یک‬ ‫تنظیم‬ ‫وهمچنین‬description( ‫زدایی‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬troubleshooting‫بعدی‬ )‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬
description‫تا‬ ‫انترفس‬ ‫همان‬ ‫تشریحات‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬423:‫میکنیم.مثال‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫مشخصه‬ ‫این‬ ‫کرکتر‬
R1(config-if)#description Link to ICT LAN
‫بشکل‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫سلایر‬ ‫پورت‬ ‫دو‬ ‫میخواهیم‬ ‫ما‬ ‫زمانیکه‬Point-to-point‫و‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫از‬ ‫بااستفاده‬‫که‬ ‫برمیخوریم‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫به‬ ‫میکنیم‬ ‫صل‬
‫آن‬ ‫طرف‬ ‫یک‬DCE‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫وطرف‬DTE‫که‬ ‫مجرای‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حک‬DCE‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫روتری‬ ‫به‬ ‫است‬clock rate
‫تنظیم‬ ‫وبرای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫برای‬ ‫را‬clock rate‫روتر‬ ‫در‬DCE.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫انترفس‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫کماند‬ ‫از‬
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown
‫به‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫دو‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫وقت‬ ‫وهیچ‬ ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫خاص‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫فس‬ ‫انتر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫البته‬
.‫کنیم‬ ‫وصل‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬
Verifying Basic Router Configuration
‫اینکه‬ ‫برای‬configuration‫انجا‬ ‫هایی‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫ببینم‬ ‫روتر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫م‬
‫صفحه‬14
1
R1#show
running-
config
‫دیدن‬ ‫برای‬
configuration
‫درفایل‬ ‫که‬ ‫هایی‬
running-
config
‫استفاده‬ ‫قراردارد‬
‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬
running-
config‫عبارت‬
‫که‬ ‫است‬ ‫فایل‬ ‫از‬
‫در‬RAM‫قرار‬
‫و‬ ‫داشته‬IOS
‫ازآن‬ ‫روتر‬
‫نموده‬ ‫استفاده‬
‫وحاوی‬
configuration
‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫هایی‬
‫ناشده‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬
.‫باشد‬ ‫می‬
4
R1# Show
startup-config
‫دیدن‬ ‫برای‬
configuration
‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫هایی‬
‫در‬ ‫که‬ ‫روتر‬
NVRAM‫ذخیره‬
‫استفاده‬ ‫باشد‬ ‫می‬
.‫گردد‬ ‫می‬
6
R1#Show ip
route
‫برای‬ ‫کماند‬ ‫این‬
‫دیدن‬routing
table‫روتر‬ ‫که‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬
‫کند‬‫و‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
‫انتخاب‬ ‫برای‬
‫استفاده‬ ‫مسیر‬
.‫میگردد‬
‫صفحه‬15
2
R1#Show
interface
‫انترفس‬ ‫به‬ ‫راجع‬
‫روتر‬ ‫های‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫معلومات‬
5
R1#Show IP
interface
briefly
Configuration
‫هارا‬ ‫انترفس‬ ‫هایی‬
‫بسیار‬ ‫بشکل‬
‫وجدول‬ ‫خلص‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
6
R1# show
interface
fastEthernet0/0
‫دیدن‬ ‫برای‬‫یک‬
‫خاص‬ ‫انترفس‬
.‫میگردد‬ ‫استفاده‬
Building The Routing table
Introduction with routing table ‫تیبل‬ ‫روتینگ‬ ‫با‬ ‫معرفی‬
‫در‬ ‫فایل‬ ‫دیتا‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫تیبل‬ ‫روتینگ‬RAM‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫درباره‬ ‫معلومات‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬directly‫هستند‬ ‫وصل‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ویا‬remote‫هستند‬ ‫وصل‬‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میگردد.وبا‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫معلومات‬ ‫ذخیرۀ‬ ‫برای‬ ‫وهمچنی‬show ip
route‫میتوانیم‬routing table‫ازکماند‬ ‫ما‬ ‫زمانیکه‬ .‫ببینیم‬ ‫را‬show ip route‫دیدن‬ ‫بخاطر‬routing table‫نماییم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫با‬
‫و‬ ‫شبکه‬ ‫نوع‬ ‫نشاندهندۀ‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫خوریم‬ ‫برمی‬ ‫حروف‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مذکور‬ ‫شبکۀ‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫پروتوکول‬.
: ‫حروف‬ ‫تیبل‬ ‫روتینگ‬ ‫در‬
‫صفحه‬16
C‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ :directly.‫میباشند‬ ‫وصل‬
R‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ :remote‫هستند.البته‬ ‫وصل‬R‫پروتوکول‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نشاندهنده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬RIP
.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬
D‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نشاندهنده‬ :Remote‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬Dynamic Routing protocol.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬
S‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ :Remote‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬Static Routing.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬
‫همچنان‬PC‫یک‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬routing table‫کم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫اند‬route print‫در‬command prompt‫توانیم‬ ‫می‬
routing table‫یک‬PC.‫ببینیم‬ ‫را‬
Adding a connected network to the routing table
‫پی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫جداگانه‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬
‫و‬subnet mask‫آ‬‫ن‬configure‫ازکماند‬ ‫و‬ ‫شده‬no shutdown‫انترفس‬ ،‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫استقاده‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫فعال‬ ‫بخاطر‬
‫در‬ ‫مذکور‬routing table‫میگردد‬ ‫اضافه‬ ‫هم‬‫در‬ ‫انترفس‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫وبا‬routing table‫را‬ ‫دیتا‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫آنرا‬ ‫مربوطۀ‬ ‫شبکۀ‬ ‫روتر‬
forward.‫تواند‬ ‫می‬ ‫نموده‬
‫س‬ ‫فعال‬ ‫برای‬‫کماند‬ ‫از‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫اختن‬no shutdown‫کماند‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫برای‬ ‫و‬shutdown.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
Adding A Remote Network to the Routing table
‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫برای‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫چنانچه‬directly‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫انترفس‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬
‫را‬configure‫کماند‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫نموده‬no shutdown‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .‫کنیم‬ ‫فعال‬Remote‫در‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫واضافه‬
Routing table:‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دوروش‬ ‫از‬ ‫ما‬
I.Static Routing
II.Dynamic Routing
Static Routing
‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬remote‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬static routing‫که‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬IP‫و‬ ‫آدرس‬subnet mask‫مذکور‬ ‫شبکۀ‬
‫همراه‬ ‫را‬IP‫آدرس‬Next-hope‫یا‬exit interface‫کماند‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫آن‬IP route‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬
‫شبکۀ‬ ‫آدرس‬remote‫و‬subnet mask‫نام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫آن‬exit interface‫آدرس‬ ‫هم‬ ‫ویا‬IP‫آن‬:‫یعنی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫را‬
RMuhib(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.2
‫در‬Routing table‫های‬ ‫ازشبکه‬ ‫عده‬ ‫آن‬remote‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬static routing‫حرف‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬S.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫صفحه‬17
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫درحاالت‬Static Routing:‫میگردد‬ ‫توصیه‬
‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫روترها‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫زیاد‬ ‫درصورت‬ ‫باشد.چونکه‬ ‫کم‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫تعداد‬ ‫ذرصورتیکه‬routing‫توسط‬ ‫آنها‬ ‫بین‬static
routing.‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬
‫یک‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫شبکه‬ ‫زمانیکه‬ISP‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫درینجا‬ ‫چون‬ .‫باشد‬ ‫وصل‬ ‫انترنت‬ ‫به‬Routing protocol.‫نیست‬
‫ه‬ ‫نیتورک‬ ‫زمانیکه‬‫ازساختار‬ ‫که‬ )‫بزرگ‬ ‫(ولو‬ ‫ا‬Hub-and-spoke topology.‫نمایند‬ ‫استفاده‬
:‫نوت‬exit interface‫وصل‬ ‫دیگر‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫انترفس‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬
.‫میگردد‬
Hub-and-spoke topology‫به‬ ‫زیاد‬ ‫شباهت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫ازساختار‬ ‫عبارت‬star topology‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫داشته‬
( ‫مرکزی‬hub( ‫شاخه‬ ‫چندین‬ ‫و‬ )spoke.‫باشد‬ ‫می‬ )
‫بین‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫دیاگرام‬ :‫مثال‬R3‫و‬PC1‫سازید؟‬ ‫قایم‬
‫صفحه‬18
‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬routing‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬static routing‫داخل‬ ‫اوال‬R1‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وچون‬ ‫شده‬192.168.1.0‫و‬
11491319493‫بصورت‬directly‫نیتورک‬ ‫صرف‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫آن‬ ‫به‬192.168.3.0‫البته‬ .‫میکنیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬exit interface‫آن‬
11491319494.‫میباشد‬
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
R1(config)#exit
‫همی‬ ‫به‬‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫ن‬R2‫شبکۀ‬ ‫هم‬192.168.1.0‫انترفس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میکنیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬192.168.2.1.
R2>enable
R2#cofigure terminal
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
R2(config)#exit
‫شبکۀ‬ ‫معرفی‬ ‫وبرای‬11491319493‫شبکۀ‬ ‫و‬11491319193.‫میکنیم‬ ‫عمل‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬
R3>enable
R3#cofig t
R3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R3(config)#exit
R3#
‫روتر‬ ‫از‬ ، ‫ارتباط‬ ‫کردن‬ ‫چیک‬ ‫بخاطر‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬R3‫کمپیوتر‬PC1‫را‬ping‫منظ‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫کنید‬‫در‬ ‫ور‬CLI‫روتر‬
‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬user mode‫ویا‬Privilege Mode.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫کماند‬
R3# ping 192.168.1,10
Dynamic Routing
‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫دیگر‬ ‫راه‬Remote Networks‫در‬Routing table‫از‬ ‫استفاده‬protocolsDynamic Routing‫میباشد‬‫روش‬ ‫دراین‬ .
‫مع‬ ‫اتوماتیک‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫روتر‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫لومات‬Remote‫توسط‬Routing protocols‫بطور‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫ها‬
‫خلص‬Routing protocol:‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫عمدۀ‬ ‫وظایف‬ ‫هادارای‬
‫معلومات‬routing table‫یعنی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫شریک‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ‫های‬remote network‫در‬Routing table
.‫میگردد‬ ‫عالوه‬
‫برای‬discover.‫میگردند‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫نمودن‬ ‫جستجو‬ ‫یا‬ ‫نمودن‬
‫برای‬Update‫ونگهداری‬ ‫نمودن‬(maintenance)‫یک‬Routing table.‫میگردند‬ ‫استفاده‬
‫صفحه‬19
Routing protocol:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫قرارمیگیرد‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫مشهور‬ ‫نوع‬ ‫چند‬ ‫ولی‬ ‫بوده‬ ‫زیاد‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫ها‬
RIP (Router information protocol)
IGRP (Interior Gateway Routing protocol)
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing protocol)
OSPF (Open Shortest Path first)
IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate system)
BGP (Border Gateway Protocol)
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬Routing protocol‫بصورت‬ ‫ها‬dynamically‫در‬ ، ‫میگردند‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬Routing table‫توسط‬
‫حرف‬R‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫(البته‬ ‫میگردند‬ ‫مشخص‬RIP‫در‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بیاد‬ .)‫باشد‬ ‫شده‬ ‫وصل‬Routing table‫از‬ ‫هم‬ ‫اکثرا‬Static
Routing‫از‬ ‫وهم‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬Dynamic Routing.
‫به‬ ‫نظر‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫عیارسازی‬‫همین‬ ‫هم‬ ‫سمستر‬ ‫این‬ ‫درس‬ ‫اصلی‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ .‫میکند‬ ‫فرق‬ ‫ها‬ ‫پروتوکول‬Routing protocol.‫میباشد‬ ‫ها‬
Router Principle‫روتر‬ ‫اصول‬
I.‫در‬ ‫که‬ ‫معلومات‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫هر‬routing table.‫میگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫خود‬
II.‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫روتردومی‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫یک‬ ‫معلومات‬ ‫عین‬ ‫تا‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬‫داشته‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫مختلف‬ ‫روترهای‬ ‫میتواند‬
.‫باشد‬
III.‫نیتورک‬ ‫دربارۀ‬ ‫هم‬ ‫دومی‬ ‫نیتورک‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫حتمی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫معلومات‬ ‫دومی‬ ‫نیتورک‬ ‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫اولی‬ ‫نیتورک‬ ‫که‬ ‫درصورت‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫معلومات‬ ‫اولی‬
‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫سه‬ ‫فوق‬ ‫اصول‬routing:‫میسازد‬ ‫واضح‬
I.‫درباره‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫تمام‬Routing Table‫به‬ ‫نظر‬ ‫دیتارا‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫معلومات‬ ‫خود‬Routing table‫فرستد‬ ‫می‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫به‬
‫به‬ ‫راهی‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ومطمین‬destination.‫ویاخیر‬ ‫دارد‬
II.‫تعیین‬ ‫وظیفۀ‬route‫هارا‬administrator‫ویاهم‬ ‫دینامیک‬ ‫ویا‬ ‫ستاتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬
‫ودینامیک‬ ‫ستاتیک‬‫این‬route.‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫هارا‬
III.‫را‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫معلومات‬ ‫عین‬ ‫مجبورنباشد‬ ‫روتر‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫طرفه‬ ‫یک‬ ‫ارتباط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫روتر‬
‫بنام‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یکطرفه‬ ‫ارتباط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پس‬ ‫داراباشد‬Asymmetric routing‫انترنت‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ .‫میکنند‬ ‫یاد‬
‫و‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬‫نام‬ ‫به‬black hole.‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫نیز‬
Path Determination and Switching Functions
Packet Fields and Frame Fields
‫وفارمت‬ ‫اشکال‬ ‫نماید‬ ‫عبور‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میدیا‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کمپیوتری‬ ‫های‬ ‫درشبکه‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫دیتا‬ ‫که‬ ‫میدانیم‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫چنانچه‬
‫اختیا‬ ‫بخود‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نام‬ ‫به‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ر‬encapsulation‫که‬ .‫میگردد‬ ‫یاد‬IP Packet‫و‬Frame‫از‬ ‫اشکال‬PDU‫های‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫بخود‬ ‫دیتالینک‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫نیتورک‬ ‫الیۀ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیتا‬
IP Packet Format
IP Packet‫دربارۀ‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فیلد‬ ‫ویا‬ ‫بخش‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫متشکل‬packet‫ها‬‫وهمچنین‬Host‫های‬Sender‫و‬Receiver
‫های‬ ‫فیلد‬ ‫به‬ ‫راجع‬ .‫باشد‬ ‫می‬IP Packet‫در‬exploration 1‫می‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫فیلدهای‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫دراینجا‬ ‫ولی‬ ‫خواندیم‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬
:‫کنیم‬
Version
IP Header Length
Precedence and Type of Services
Packet length
Identification
‫صفحه‬20
Flag
Fragment offset
Time To Live (TTL)
Protocol
Header Checksum
Source IP And Destination IP
IP Option
MAC Layer Frame Format
‫همانند‬IP Packet‫آدرس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫آنرا‬ ‫عمدۀ‬ ‫است.وبخش‬ ‫گردیده‬ ‫تشکیل‬ ‫متعدد‬ ‫وفیلدهای‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫فریم‬
‫از‬ ‫عبارت‬MAC Address‫کمپیوتر‬sender‫و‬receiver( ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫وعموما‬ .‫میباشد‬Same network)
:‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫فیلدهای‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فریم‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬
Preamable
Start of frame (SOF) delimeter
Source Address and Destination Address
Type/Length
Data and Pad
Frame Check Sequence (FCS)
Best Path and Metric
( ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫تعیین‬best path‫ازبین‬ ‫مسیر‬ ‫ترین‬ ‫وساده‬ ‫ترین‬ ‫کوتاه‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ )‫می‬ ‫روتر‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫موجودی‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬‫ب‬.‫اشد‬
‫توسط‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫اکثرا‬ ‫که‬Routing protocol‫روی‬ ‫از‬Metric‫عملکرد‬ ‫که‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬Routing protocol‫ها‬‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬
‫تعیین‬Best path‫پروتوکول‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫مختلف‬RIP‫تعداد‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫بصورت‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬Hop‫را‬ ‫ها‬count‫نموده‬
‫کمترین‬ ‫که‬ ‫مسیری‬ ‫و‬Hop‫عنوان‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫را‬Best path‫ولی‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬routing protocol‫جمله‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫هایی‬OSPF
‫مسیر‬‫بلند‬ ‫دارندۀ‬ ‫ی‬‫ترین‬bandwidth‫عنوان‬ ‫به‬ ‫موجودی‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬best path.‫نماید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬
‫توسط‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬routing protocol‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬Metric‫درحقیقت‬ ‫ومتریک‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬
‫از‬ ‫عبارت‬numeric value‫توسط‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫درانتخاب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬routing protocol‫که‬ ‫هراندازه‬ ‫به‬ ‫وعموما‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬
‫عددی‬ ‫قیمت‬Metric.‫تواند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫بهتر‬ ‫مسیر‬ ‫باشد‬ ‫کوچک‬
‫متریک‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پروتوکول‬ ‫اکثر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫متریک‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫ولی‬ ‫داشته‬ ‫زیاد‬ ‫انواع‬ ‫ها‬
1.Hop Count4.Bandwidth
‫صفحه‬21
Hop Count:
Hop count‫عب‬‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ارت‬packet‫قیمت‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ ‫مثال‬ .‫کند‬ ‫طی‬ ‫آنرا‬ ‫باید‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫تارسیدن‬Hop
count‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫مساوی‬destination‫داشتن‬ ‫درصورت‬ ‫متریک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫است.که‬ ‫موجود‬ ‫روتر‬ ‫چهار‬
‫تا‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬destination‫انتخاب‬ ‫مسیر‬‫کمترین‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫میگردد‬Hop count‫باشد.پروتوکول‬RIP.‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫طریقه‬ ‫بدین‬
Bandwidth
‫بعضی‬Dynamic Routing Protocol‫قبیل‬ ‫از‬ ‫ها‬OSPF‫متریک‬ ‫از‬Bandwidth‫انتخاب‬ ‫برای‬Best path‫درین‬ ‫که‬ .‫مینمایند‬ ‫استفاده‬
‫ویا‬ ‫مسیر‬ ‫متریک‬link‫بیشترین‬ ‫دارای‬ ‫که‬Bandwidth‫یا‬data capacity.‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باشد‬
‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫فوقت‬ ‫درشکل‬ ‫مثال‬PC3‫به‬PC1.‫موجوداست‬ ‫دومسیر‬
i.PC1-R1-R2-R3-PC3
ii.PC11-R1-R2-R4-R3-PC3
‫که‬RIP‫تعداد‬ ‫صرف‬router‫مسیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وواضح‬ ‫نموده‬ ‫شمار‬ ‫را‬ ‫هردومسیر‬ ‫های‬PC1-R1-R2-R3‫کمتر‬ ‫تعداد‬Hop‫به‬ ‫رانسبت‬
‫مسیر‬PC1-R1-R2-R4-R3‫پروتوکول‬ ‫بنأ‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬RIP.‫مینماید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫اولی‬ ‫مسیر‬
‫درصورتیکه‬ ‫ولی‬OSPF‫باشد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬Bandwidth‫دارای‬ ‫که‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫معلوم‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫مسیر‬ ‫هردو‬Bandwidth‫باشد‬ ‫بیشتر‬
‫منحیث‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫همان‬Best path.‫میکند‬ ‫انتخاب‬
Equal cost Load Balancing
( ‫متریک‬ ‫دارای‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬hop count, Bandwidth‫نام‬ ‫را‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫باشند‬ ‫مشابه‬ )Equal cost
path‫میکانیزم‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫حالت‬ ‫ودراین‬ .‫یادمیکنند‬equal cost load balancing‫یعنی‬ ‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫دیتا‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬packet‫را‬
‫موجودی‬ ‫های‬ ‫مسیر‬ ‫ازتمام‬.‫میدهد‬ ‫انتقال‬
‫صفحه‬22
‫پاکت‬ ‫ها‬ ‫مسیر‬ ‫ازتمام‬ ‫حالت‬ ‫دراین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشابه‬ ‫متریک‬ ‫دارای‬ ‫هردو‬ ‫که‬ ‫موجوداست‬ ‫کمپیوتر‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫مسیر‬ ‫دو‬ ‫فوق‬ ‫درحالت‬ ‫مثال‬
.‫میگردد‬ ‫ارسال‬ ‫دیتا‬ ‫های‬
‫(نوت‬:EIGRP‫دارای‬ ‫ها‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫ولو‬ ‫دهد‬ ‫انتقال‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫هارا‬ ‫پاکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروتوکول‬‫نباشد‬ ‫مشابه‬ ‫متریک‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫میکانیزم‬ ‫واین‬unequal cost load balancing.‫میکنند‬ ‫یاد‬)
Path Determination
‫ها‬ ‫روتر‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫ذکرکردیم‬ ‫قبال‬ ‫چنانچه‬Packet forwarding‫این‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬packet forwarding‫شامل‬
‫میباشد‬ ‫ذیل‬ ‫دوفنکش‬:
1-Path Determination Function
4-Switching Function
Path determination‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫مسیر‬ ‫انتخاب‬ ‫چگونگی‬ ‫پراسۀ‬ ‫از‬ ‫عبارت‬packet‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬Packet‫دیتا‬ ‫هایی‬
‫آدرس‬ ‫روتر‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫به‬packet‫با‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫هارا‬Routing table‫حالت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫مقایسه‬ ‫این‬ ‫نتیجۀ‬ ‫که‬ .‫میکند‬ ‫مقایسه‬ ‫خود‬
‫خا‬ ‫ذیل‬‫نیست‬ ‫رج‬:
a.Directly connected network‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ :packet‫بصورت‬ ‫که‬ ‫شبکۀ‬ ‫با‬Directly‫است‬ ‫وصل‬
‫به‬ ‫را‬ ‫دیتا‬ ‫مستقیما‬ ‫روتر‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫باشد‬ ‫مساوی‬Host.‫میکند‬ ‫هدایت‬
b.Remote Network‫آدرس‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ :packet‫بصورت‬ ‫که‬ ‫شبکۀ‬ ‫آدرس‬ ‫با‬Remote‫وصل‬ ‫باروتر‬‫است‬
‫تابه‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫عین‬ ‫بعدی‬ ‫وروتر‬ ‫میدهد‬ ‫انتقال‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پاکت‬ ‫مذکور‬ ‫روتر‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫باشد‬ ‫مساوی‬
‫بصورت‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫روتر‬directly‫شبکۀ‬ ‫با‬‫است‬ ‫مساوی‬ ‫پاکت‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫که‬.
c.No Route Determined‫درصورتیکه‬ :IP‫های‬ ‫آدرس‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫با‬ ‫پاکت‬ ‫آدرس‬routing table‫نبود‬ ‫مساوی‬
‫روتر‬ ‫درنحالت‬packet‫حذف‬ ‫را‬ ‫مذکور‬drop‫که‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫ودفعتا‬ .‫میکند‬packet‫آمده‬ ‫مذکور‬message‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬
‫نشاندهندۀ‬unreachable‫بودن‬destination.‫است‬
Switching Function
Switching‫دریافت‬ ‫پراسۀ‬ ‫از‬ ‫روترعبارت‬ ‫یک‬ ‫در‬packet‫و‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫از‬forward‫نمودن‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬exit interface‫مطابق‬
‫به‬path‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬packet‫باالی‬ ‫ذیل‬ ‫مراحل‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬packet‫میشود‬ ‫طی‬ ‫مذکور‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫جمعا‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫که‬switching.‫میگردد‬ ‫یاد‬
‫اول‬ ‫مرحلۀ‬:header‫و‬trailer‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫فریم‬IP Packet‫تبد‬‫عملیۀ‬ ‫یعنی‬ .‫میکند‬ ‫یل‬De capsulation.‫میگیرد‬ ‫صورت‬
‫صفحه‬23
:‫دوم‬ ‫مرحلۀ‬destination Address‫عملیۀ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫راخوانده‬ ‫پاکت‬AND‫با‬routing table‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مقایسه‬
.‫نماید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫سوم‬ ‫مرحلۀ‬:‫به‬ ‫بعدی‬ ‫مسیر‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫پاکت‬ ‫دوباره‬Layer 2 MAC Frame‫عملیۀ‬ ‫یعنی‬ .‫میکند‬ ‫تبدیل‬encapsulation
.‫میگیرد‬ ‫صورت‬
‫چهارم‬ ‫مرحلۀ‬:‫به‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فریم‬best path‫از‬Exit interface.‫میکند‬ ‫هدایت‬
‫عملیۀ‬ :‫نوت‬AND
‫در‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫روتر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫آدرس‬ ‫عملیه‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫با‬routing table‫می‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬
.‫شود‬
‫آدرس‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬packet11491319291‫در‬ ‫مذکور‬ ‫شبکۀ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬routing table‫از‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬AND.‫میگردد‬ ‫استفاده‬
‫مطابقت‬ ‫باهم‬ ‫نیتورک‬ ‫بخش‬ ‫های‬ ‫بیت‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬ ‫بیت‬ ‫به‬ ‫بیت‬ ‫فوق‬ ‫آدرس‬ ‫هردو‬ ‫میبینید‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫طوریکه‬
‫پس‬ .‫کرد‬.‫میباشد‬ ‫شبکه‬ ‫همان‬ ‫مربط‬ ‫مذکور‬ ‫پاکت‬
‫دوم‬ ‫چپتر‬
Static Routing
‫معرفی‬:
‫انتقال‬ ‫مسؤلیت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫عمل‬ ‫نیتورک‬ ‫چندین‬ ‫دوویا‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وسیلۀ‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫میدانیم‬ ‫بهتر‬ ‫قبلی‬ ‫دروس‬ ‫از‬packet‫یک‬ ‫از‬ ‫هارا‬
‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫ومی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫دیگررا‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫نیتورک‬static routing‫و‬dynamic routing‫شبکه‬ ‫دربارۀ‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬remote( ‫دوروش‬ ‫ازاین‬ ‫یکی‬ ‫چپتر‬ ‫درین‬ .‫میسازند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫معلومات‬ ‫هستند‬ ‫وصل‬Static
Routing‫را‬ )‫تفصیل‬ ‫به‬.‫داد‬ ‫قرارخواهیم‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬
:‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بررسی‬ ‫چپتر‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موضوعاتی‬
‫ر‬ ‫نقش‬ ‫با‬ ‫معرفی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫دروصل‬ ‫وتر‬
‫با‬ ‫معرفی‬directly connected network‫روتر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫انترفس‬ ‫و‬
‫پروتوکول‬ ‫با‬ ‫معرفی‬CDP( ‫آزمایش‬ ‫و‬examine‫های‬ ‫شبکه‬ )directly connected
‫با‬ ‫معرفی‬static route‫با‬exit interface
‫با‬ ‫معرفی‬summarization‫و‬default route
‫هد‬ ‫چگونگی‬ ‫با‬ ‫معرفی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫ایت‬static route
( ‫مدیریت‬ ‫راهای‬ ‫با‬ ‫معرفی‬manage‫و‬ )troubleshooting‫در‬static routing
‫صفحه‬24
Routers and Network
Role of the Router
‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫روتر‬ ‫اساسی‬ ‫دوظیفۀ‬:
i.( ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬best path)
ii.( ‫هدایت‬forward( ‫مقصد‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫دیتا‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ )destination( ‫سوم‬ ‫الیۀ‬ ‫زمعلومات‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ )IP Addresses)
Router Connections
‫روتر‬ ‫عموم‬ ‫طور‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫میدیای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنکتورهای‬ ‫خواهان‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫کنکتورهای‬ ‫دارای‬ ‫ها‬:
Serial Connectors
‫برای‬WAN connection‫پورت‬ ‫یک‬ ‫روتر‬DB 60‫را‬ ‫کیبلینگ‬ ‫مختلف‬ ‫ستاندارد‬ ‫پنج‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬support‫طرف‬ ‫یعنی‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫ملحوظ‬ ‫بدین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫وضاحت‬ ‫به‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫دیگر‬ ‫کنکتور‬ ‫نوع‬ ‫پنچ‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫میدیا‬ ‫این‬ ‫دیگر‬five-in-one
connectors.‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫هم‬
‫میب‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫قسمیکه‬‫ینید‬WAN Connector‫و‬ ‫بوده‬ ‫یکسان‬ ‫همه‬DB 60‫دیگر‬ ‫کنکتور‬ ‫نوع‬ ‫پنج‬ ‫میدیا‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫عبارتنداز‬ ‫که‬ ‫میباشد‬EIA-530, x.21, v.35, EIA/TIA-449, EIA/TIA-232
Ethernet Connectors
‫کنکتور‬RJ-45‫برای‬ ‫ها‬ ‫کنکتور‬ ‫معمول‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬Ethernet LAN interface‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫مسی‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫به‬twisted pair
:‫میگردد‬ ‫وصل‬ ‫کنکتور‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کیبل‬ ‫دونوع‬ ‫عموما‬ ‫که‬ .‫میگردند‬ ‫وصل‬
I.Straight-through or patch cables( ‫مختلف‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫این‬ :Switch-to-router, Switch-to-
PC, Hub-to-PC,Hub-to-server‫هردو‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫وترتیب‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ).‫است‬ ‫یکسان‬ ‫آن‬ ‫سمت‬
II.Cross-Over Cables‫می‬ ‫فرق‬ ‫درآن‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫وترتیب‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مشابه‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫این‬ :
‫کند.یعنی‬pin1‫با‬ ‫کیبل‬ ‫طرف‬ ‫یک‬pin3‫و‬ ‫کیبل‬ ‫دیگر‬ ‫درمجرای‬pin2‫با‬ ‫اولی‬ ‫مجرای‬pin6.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دومی‬ ‫مجرای‬
‫کی‬ ‫درهردونوع‬ ‫هارا‬ ‫رنگ‬ ‫ترتیب‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬.‫میبنید‬ ‫بل‬
‫صفحه‬25
Router Configuration Review
Examine Routers Interfaces
:‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫ازکماندهای‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬
I.Show ip route‫مکمل‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :routing table.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫را‬
II.Show interfaces‫معلوم‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫حالت‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :‫توان‬ ‫ومی‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫دربارۀ‬ ‫مکمل‬ ‫ات‬
‫کماندمثال‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬show interface fastethernet0/0.‫دید‬
III.Show ip interface briefly( ‫چوکات‬ ‫فارمت‬ ‫با‬ ‫اختصار‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫هارا‬ ‫انترفس‬ ‫تمام‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :table.‫میدهد‬ ‫نشان‬ )
IV.Show running-config‫دیدن‬ ‫برای‬ :configuration.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫روتر‬ ‫فعلی‬
V.Show startup-config‫دیدن‬ ‫برای‬ :configuration‫هایی‬‫در‬ ‫که‬NVRAM‫(معموال‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬
‫نوع‬ ‫این‬configuration‫در‬ ‫ها‬startup configuration file).‫میگردند‬ ‫ثبت‬ ‫ها‬
VI.Show version‫م‬ :‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫علومات‬bootup process.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬
VII.Show ip protocol‫یک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫پروتوکول‬ ‫نوع‬ ‫دانستن‬ ‫برای‬ :route‫به‬ ‫بعدا‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬
.‫گرفت‬ ‫قرارخواهد‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬
‫یک‬ ‫عیارسازی‬Ethernet interface:
‫شد‬ ‫گفته‬ ‫قبلی‬ ‫درچپتر‬ ‫قسمیکه‬‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬Ethernet interface‫تا‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫گردد‬ ‫وعیارسازی‬ ‫فعال‬ ‫روتر‬ ‫در‬IP address‫را‬
‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫مذکور‬ ‫انترفس‬ ‫در‬no shutdown‫داریم.مثال‬ ‫نگه‬ ‫فعال‬ ‫آنرا‬
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdow
Ethernet Interface‫در‬ ‫ها‬ARP‫میگیرند‬ ‫سهم‬ ‫هم‬:
Ethernet interface‫در‬ ‫دیگر‬ ‫همانندهروسیلۀ‬ ‫ها‬ ‫روتر‬LAN Network‫دارای‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫میگیرد‬ ‫سهم‬MAC Address
‫یک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ARP table‫سازد.وزمانیکه‬ ‫می‬ ‫را‬packet‫به‬ ‫ها‬directly connected network‫همین‬ ‫میروند‬arp table‫چیک‬ ‫را‬
‫و‬ ‫نموده‬ ‫وبررسی‬IP‫مک‬ ‫به‬ ‫را‬map‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫وبا‬ .‫مینماید‬show arp‫میتوانیم‬arp table.‫ببینیم‬ ‫هروسیله‬ ‫در‬ ‫را‬
Configuring a serial Interfaces
‫عیارسازی‬ ‫برای‬serial interface‫همانند‬ ‫ها‬Ethernet interface‫آدر‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫انترفس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫س‬
‫کماند‬no shutdown.‫داریم‬ ‫نگه‬ ‫فعال‬ ‫آنرا‬
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
‫صفحه‬26
‫کنترول‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫درروتر‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکتۀ‬ ‫ولی‬timing‫خواهان‬ ‫شان‬ ‫همدیگر‬ ‫بین‬clock signal‫باید‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫روتر‬ ‫دونوع‬ ‫لحاظ‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫ازروتر‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬:
a)DCE (Data Circuit-Terminating Equipment)
b)DTE (Data Terminal Equipment)
DCE Device(CSU/DSU‫درحقیقت‬ )service provider‫تعی‬ ‫وظیفۀ‬ ‫که‬ ‫میباشد‬‫ین‬clock rate‫برای‬ ‫را‬DTE Device.‫میباشد‬ ‫دارا‬
‫برای‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫حالتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیتا‬ ‫یعنی‬DTE device‫ها‬ ‫روتر‬ ‫عادی‬ ‫بصورت‬ ‫باشد.و‬ ‫اخذ‬ ‫قابل‬DTE Device.‫باشند‬ ‫می‬
Configuring Serial Link in a lab environment
‫سازی‬ ‫عیار‬ ‫برای‬serial link‫باید‬ ‫ها‬DCE‫و‬DTE device‫شنا‬‫و‬ .‫میکنیم‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫وانهارا‬ ‫گردیده‬ ‫سایی‬clock rate‫در‬DCE
device‫محیط‬ ‫دوروتردر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫وبرای‬ .‫گردد‬ ‫مشخص‬lab(packet tracer‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ .‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫کیبل‬ ‫ازدونوع‬ ‫ما‬ )
.‫میکنیم‬ ‫وصل‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫سلایر‬ ‫پورت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مستقیم‬
DTE/DCE cross over cables‫آن‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ :DCE‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫وطرف‬ ‫بوده‬DTE‫باید‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫وسایل‬ ‫های‬ ‫کنکتور‬ ‫که‬ ‫درنظرداشت‬DTE‫صورت‬ ‫به‬male‫وسایل‬ ‫کنکتورهای‬ ‫و‬ ‫بوده‬DCE‫صورت‬ ‫به‬female.‫میباشد‬
DTE connected to DCE‫های‬ ‫کیبل‬ :DTE‫و‬DCE.‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬
‫ذیل‬ ‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬clock signal‫در‬DCE device.‫میگردد‬ ‫تعیین‬
R1(config)#interface serial 0/0
R1(config-if)#clock rate 64000
31:13:41% : LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫همچنین‬show controller serial 0/0‫نو‬ ‫توانیم‬ ‫می‬( ‫را‬ ‫روتر‬ ‫ع‬DCE or DTE.‫ببینیم‬ ‫را‬ )
R1#show controllers serial 0/0/0
Interface Serial0/0/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, no clock
<output omitted>
Verifying changes to routing table
‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬debug ip routing‫ر‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫تغییرات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬‫درزمان‬ ‫را‬ ‫وتر‬add‫ویا‬remove‫کردن‬route‫روتر‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫یک‬ ‫زمانیکه‬ ‫نماییم.یعنی‬ ‫مشاهده‬route‫در‬routing table‫کماند‬ ‫این‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫میگردد‬ ‫حذف‬ ‫ویاهم‬ ‫تغییر‬ ، ‫اضافه‬IOS‫یک‬
message‫مثال‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ، ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫موفقانه‬ ‫حادثه‬ ‫براینکه‬ ‫مبنی‬ ‫را‬
R2#debug ip routing
IP routing debugging is on
R2(config)#interface fastethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
34:65:63% : LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
34:65:61% : LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
‫کماندها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬undebug-all‫و‬undebug ip routing‫پراسه‬ ‫این‬disable.‫میگردد‬
Changing and removing an interface
‫آنرا‬ ‫اولی‬ ‫تنظیمات‬ ‫همانند‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫آن‬ ‫خصوصیات‬ ‫وغیره‬ ‫حالت‬ ، ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫ازقبیل‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫تنظیمات‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬
Overwrite‫درص‬ ‫ولی‬ .‫نمایید‬‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انترفس‬ ‫داخل‬ ‫اوال‬ ‫نماییم‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫باشیم‬ ‫خواسته‬ ‫ورتیکه‬shutdown
‫ازکماند‬ ‫وسپس‬ ‫نموده‬ ‫خاموش‬ ‫را‬ ‫انترفس‬no ip route.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫حذف‬ ‫برای‬
‫صفحه‬27
R2(config)#interface fastethernet 0/0
R2(config-if)#shutdown
R2(config-if)#no ip address
Devices on directly connected networks
‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وسیلۀ‬ ‫چند‬ ‫دوویا‬directly‫پراسۀ‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫برقرارنمایند‬ ‫ارتباط‬ ‫هم‬ ‫بین‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫میباشند‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬routing‫بین‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫وسایل‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫گردد‬ ‫فعال‬ ‫آنها‬directly‫بدون‬ ‫نیستند‬ ‫وصل‬routing‫ارت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬.‫برقرارنمایند‬ ‫باط‬
CDP (Cisco Discovery Protocol)
CDP‫از‬ ‫یکی‬tools‫برای‬ ‫قدرتمند‬ ‫هایی‬monitoring‫و‬troubleshooting.‫میرود‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫درشبکه‬administrator‫شبکه‬ ‫یک‬
‫از‬CDP( ‫معلومات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬information-gathering‫مانند‬ ‫وسایل‬ ‫بین‬ ‫سیسکو‬ ‫وسایل‬ ‫دربارۀ‬ )‫سویچ‬ ‫و‬ ‫روتر‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬directly‫را‬ ‫ها‬ ‫وپروتوکول‬ ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫معلومات‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دوم‬ ‫الیۀ‬ ‫وپروتوکول‬ .‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وصل‬
.‫سازد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬
‫وسیلۀ‬ ‫هر‬ ‫عادی‬ ‫بطور‬cisco‫یک‬periodic message‫دیگر‬ ‫وسایل‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫را‬cisco‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬directly‫ارسال‬ ‫است‬ ‫وصل‬‫میکند‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫مسیج‬ ‫این‬ ‫که‬cdp advertisement‫نوع‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫یادمیگردد‬device‫وغیره‬ ‫نمبر‬ ‫مادل‬ ،‫ها‬ ‫انترفس‬ ،
.‫باشد‬ ‫می‬
‫دارای‬ ‫بلکه‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫تنهایی‬ ‫میگرددبه‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیسکو‬ ‫وسیلۀ‬ ‫هر‬ ‫عموم‬ ‫بطور‬neighbors‫معلومات‬ ‫داشتن‬ ‫میباشد.که‬
‫در‬‫بارۀ‬neighbors‫و‬ ‫دیزاین‬ ‫برای‬ ‫ومهم‬ ‫ضروری‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫ها‬troubleshooting‫مفهوم‬ ‫دانستن‬ ‫چون‬ .‫میگردد‬ ‫تلقی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬
neighbors‫مفهوم‬ ‫درک‬ ‫برای‬CDP‫که‬ ‫میبینم‬ ‫الزم‬ ‫بنا‬ ‫است‬ ‫ضرور‬layer 3 neighbors‫و‬layer 2 neighbors‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫را‬
.‫قراردهیم‬
Layer 3 neighbors
‫چند‬ ‫دوویا‬ ‫زمانیکه‬‫بصورت‬ ‫وسیله‬ ‫ین‬directly‫باشند‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ومربوط‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫وصل‬layer3 neighbors‫مثال‬ .‫میشوند‬ ‫نامیده‬
‫زیر‬ ‫درشکل‬R1‫و‬R2‫باهم‬neighbors‫وهمچنین‬ ‫میباشند‬R2‫با‬R3neighbors,‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫می‬R1‫و‬R3‫باهم‬neighbors‫نمی‬
‫صفحه‬28
.‫ندارند‬ ‫قراد‬ ‫نتورک‬ ‫دریک‬ ‫چون‬ ‫باشند‬
Layer 2 neighbors
CDP‫و‬ ‫کارمینماید‬ ‫دوم‬ ‫الیۀ‬ ‫با‬ ‫تنها‬CDP neighbors‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سیسکوی‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫تنها‬direct‫شود.فرق‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫باشند‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬
‫بین‬layer 2 neighbors‫و‬Layer 3 neighbors‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬switch‫یک‬ ‫هیچگاهی‬layer 3 neighbors‫شده‬ ‫روتر‬ ‫برای‬
‫ولی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬Layer 2 neighbors.‫تواند‬ ‫می‬ ‫شده‬
‫استاد‬ ‫(قرارگفته‬layer 2 neighbors‫و‬ ‫آدرس‬ ‫مک‬ ‫اساس‬ ‫به‬layer 3 neighbors‫اساس‬ ‫به‬IP Address.)‫کارمیکند‬
CDP Operation
‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬show cdp neighbors‫و‬show cdp neighbors detail‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلومات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬neighbors‫ها‬
‫نماییم‬ ‫مشاهده‬: ‫شامل‬ ‫معلومات‬ ‫.این‬
Device identifier
Address list
Port identifier
Capabilities List
platform
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫وغیره‬
Using CDP for network discovery
‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫دیدن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کماندهای‬CDP‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬:
1Show cdp‫دیدن‬ ‫برای‬ ‫کماند‬ ‫این‬timer‫و‬version‫پ‬‫روتوکول‬CDP.‫کارمیرود‬ ‫به‬
2Show cdp neighbors‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫کماند‬ ‫این‬neighbors‫قبیل‬ ‫از‬Device ID,
Local Interface, Holdtime, capabilities code, h/w
plateform, remote port ID.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫جدول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وغیره‬
‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سطر‬ ‫هر‬ ‫طوریکه‬neighbors device.‫میدهد‬ ‫تشکیل‬
3Show cdp interface، ‫حالت‬ ‫کماند‬ ‫این‬timer‫و‬version‫پروتوکول‬cdp‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
4Show cdp entry *‫وسایل‬ ‫تمام‬ ‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫استعمال‬ ‫با‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬directly‫شمول‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫وصل‬IP Address‫دس‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ت‬
.‫آریم‬
5Show cdp neighbors detailOutput.‫ندارد‬ ‫تفاوت‬ ‫قبلی‬ ‫کماند‬ ‫با‬ ‫کماند‬ ‫این‬
3No cdp run‫برای‬ ‫کماند‬ ‫این‬disable‫پروتوکول‬ ‫کردن‬cdp‫استفاده‬ ‫روتر‬ ‫در‬
.‫میگردد‬
7Cdp run‫پروتوکول‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬cdp.‫میگردد‬ ‫استفاده‬
‫صفحه‬29
8No cdp enable‫پروت‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫برای‬‫وکول‬cdp‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫از‬ ‫باید‬ ‫کماند‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫وبرای‬ .‫میگردد‬globle configuration
mode.‫شویم‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫انترفس‬ ‫مود‬ ‫داخل‬
9Cdp enable‫پروتوکول‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬cdp.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫دال‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫ضرورت‬ ‫اوقات‬ ‫اکثر‬ :‫نوت‬‫پروتوکول‬ ‫امنیتی‬ ‫یل‬cdp.‫کنیم‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬
Static Route with ‘next-hope’ Addresses
Purpose and command syntax of IP route
‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫روتر‬ ‫ذیل‬ ‫دوطریقۀ‬ ‫به‬ ‫گفتیم‬ ‫قبلی‬ ‫چپتر‬ ‫در‬ ‫قسمیکه‬remote‫با‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫وقابلیت‬ ‫نموه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫معلومات‬
‫میسازد‬ ‫فراهم‬ ‫آنهارا‬:
static route
dynamic route
static route
‫پراسۀ‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫زمانیکه‬ ‫معموال‬routing‫یک‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫را‬stub network‫از‬ ‫سازیم‬ ‫می‬ ‫عیار‬static routing‫استفاده‬
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫چون‬ .‫مینماییم‬resource‫و‬ ‫اضافی‬dynamic routing protocol(.‫نداریم‬ ‫ها‬Stub network‫عبارت‬‫نیتورک‬ ‫از‬
‫یک‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫های‬route‫قابل‬access).‫باشند‬ ‫می‬
‫شبکۀ‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫قسمیکه‬172.16.3.0/24‫یک‬stub network‫به‬ ‫که‬ ‫روتر‬ ‫تعداد‬ ‫هراندازه‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
R1‫یک‬ ‫تنها‬ ‫گردد‬ ‫وصل‬route‫بین‬R1‫و‬R2‫بین‬ ‫بناء‬ ‫وجوددارد‬R1‫و‬R2‫از‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬static route.‫نماییم‬ ‫استفاده‬
IP route‫دارای‬syntax‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬exploration‫در‬ ‫ولی‬ ‫گرفت‬ ‫قرارخواهد‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫های‬‫این‬‫چپتر‬
‫از‬ ‫ما‬syntax.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫سادۀ‬
Router(config)#ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface}
‫فوق‬ ‫درساختار‬Network address‫همان‬ ‫ازآدرس‬ ‫عبارت‬remote network‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬routing‫سازیم‬ ‫فعال‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬
‫و‬sub net mask‫از‬ ‫عبارت‬ ‫هم‬subnet mask‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫سومی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫همان‬IP address‫انترفس‬next
hope‫که‬ ‫انترفس‬ ‫نام‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫و‬packet‫به‬ ‫آن‬ ‫ازطریق‬ ‫ها‬next hope‫میرسد‬‫مثال‬ .‫نوشت‬ ‫را‬
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
‫صفحه‬30
Configuring static route
‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬‫خواهیم‬ ‫ومی‬routing( ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫را‬1749139693( ‫و‬ )1749139193( ‫و‬ )11491319493‫برقرار‬ )
.‫نماییم‬
‫باهم‬ ‫دیگر‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاه‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫سه‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫قسمیکه‬
‫میخواهیم‬ ‫حال‬ ‫شده‬ ‫وصل‬static route‫سه‬ ‫بین‬ ‫را‬‫فوق‬ ‫شبکۀ‬configure‫تا‬ ‫نماییم‬PC1‫با‬ ‫بتواند‬PC2‫و‬PC3‫نماید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
: ‫منظور‬ ‫بدین‬
‫اوال‬routing table‫روتر‬R1‫نیتورک‬ ‫دو‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫میبینیم‬ ‫مینماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬172.16.3.0‫و‬172.16.2.0‫چون‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رانشان‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫دونیتورک‬directly‫هنوز‬ ‫وتا‬ ‫بوده‬ ‫وصل‬R1‫در‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بارۀ‬remote.‫فهمند‬ ‫نمی‬ ‫چیزی‬
‫هایی‬ ‫شبکه‬Remote‫که‬R1:‫عبارتنداز‬ ‫داند‬ ‫نمی‬ ‫آن‬ ‫دربارۀ‬ ‫تاهنوز‬
172.16.1.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ماباید‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬static route‫در‬routing table:‫منظور‬ ‫این‬ ‫نماییم.برای‬ ‫اضافه‬
R1#debug ip routing
R1#configure terminal
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
‫چون‬ ‫حالت‬ ‫درین‬debug ip routing‫بار‬ ‫ازهر‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫فعال‬‫در‬ ‫شبکه‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬routing table‫طرف‬ ‫از‬ ‫ذیل‬ ‫پیام‬IOS‫تهیه‬
‫در‬ ‫جدید‬ ‫شبکۀ‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ .‫میگردد‬routing table.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫اضافه‬
00:20:15: RT: add 172.16.1.0/24 via 172.16.2.2, static metric [1/0]
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman

Contenu connexe

Tendances(20)

Ossec  و WazuhOssec  و Wazuh
Ossec و Wazuh
Yashar Esmaildokht101 vues
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph
Yashar Esmaildokht320 vues
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2
Yashar Esmaildokht64 vues
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboard
Yashar Esmaildokht141 vues
SupervisorSupervisor
Supervisor
Yashar Esmaildokht227 vues
VarnishVarnish
Varnish
Yashar Esmaildokht64 vues
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in ceph
Yashar Esmaildokht288 vues
Network penetrationNetwork penetration
Network penetration
AhmadRahmanian144 vues
OsmOsm
Osm
Yashar Esmaildokht710 vues
PodmanPodman
Podman
Yashar Esmaildokht107 vues
Network management 2_sampleNetwork management 2_sample
Network management 2_sample
Paktia University27 vues
Zabbix monitoring websiteZabbix monitoring website
Zabbix monitoring website
Yashar Esmaildokht676 vues
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi
Yashar Esmaildokht630 vues
تی شارکتی شارک
تی شارک
mona zavichi tork152 vues
Package managementPackage management
Package management
Yashar Esmaildokht80 vues
کتاب Samba and Nfsکتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
Yashar Esmaildokht263 vues
ips/idsips/ids
ips/ids
Yashar Esmaildokht151 vues

Similaire à Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman

HotSpotHotSpot
HotSpotMohammad Amin Amjadi
325 vues41 diapositives
khazeni_taghizadekhazeni_taghizade
khazeni_taghizadeMasoud Khazeni
160 vues9 diapositives
Ssh edition 2Ssh edition 2
Ssh edition 2Yashar Esmaildokht
391 vues139 diapositives

Similaire à Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman(20)

HotSpotHotSpot
HotSpot
Mohammad Amin Amjadi325 vues
khazeni_taghizadekhazeni_taghizade
khazeni_taghizade
Masoud Khazeni160 vues
Ssh edition 2Ssh edition 2
Ssh edition 2
Yashar Esmaildokht391 vues
Soap vs restfulSoap vs restful
Soap vs restful
sajjad Mohammadi29 vues
SshSsh
Ssh
Yashar Esmaildokht265 vues
how use iptables how use iptables
how use iptables
Yashar Esmaildokht91 vues
Ras in linuxRas in linux
Ras in linux
Yashar Esmaildokht71 vues
آشنایی با Opnetآشنایی با Opnet
آشنایی با Opnet
Fazlollah khodadadi1.9K vues
how upgrade cephhow upgrade ceph
how upgrade ceph
Yashar Esmaildokht118 vues
پروتکل TCP/IP پروتکل TCP/IP
پروتکل TCP/IP
kamrankamran1234848 vues
شبکه کمپیوتری Computer networkشبکه کمپیوتری Computer network
شبکه کمپیوتری Computer network
Sebghatullah Karimi105 vues
BeowolfBeowolf
Beowolf
Yashar Esmaildokht93 vues
Chapter 01 - Introduction to Network+Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+
behrad eslamifar445 vues
IptablesIptables
Iptables
Yashar Esmaildokht149 vues
ارائه رایانش ابری.pdfارائه رایانش ابری.pdf
ارائه رایانش ابری.pdf
Arian Arabnoori4 vues

Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman

 • 1. ‫کابل‬ ‫پوهنتون‬ ‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬ ‫پوهنځی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫از‬ ‫مختصری‬ ‫چهارم‬ ‫سمستر‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬"‫"امان‬ ‫سادات‬ ‫عابد‬ ‫سید‬ ‫استاد‬ :‫راهنما‬ ‫استاد‬ ‫سال‬ ‫خزان‬3131‫خورشیدی‬ ‫هجری‬
 • 2. ‫صفحه‬2 ‫ومهربان‬ ‫بخشاینده‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دانش‬‫آموز‬:‫عزیز‬‫استفاده‬‫از‬‫مطالب‬‫و‬‫محتویات‬‫این‬‫مج‬‫موعه‬‫فقط‬‫با‬‫ذکر‬‫صلوات‬‫رایگان‬.‫است‬ ‫مقدمه‬ ‫بجای‬: ‫های‬ ‫مواد‬ ‫سلسله‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫دارید‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مجموعۀ‬ !‫محترم‬ ‫همصنفان‬ ‫و‬ ‫دوستان‬‫آموزشی‬( ‫سیسکو‬exploration 2‫به‬ ‫بود‬ ‫گیر‬ ‫وخت‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫مجموعۀ‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫عالقمندی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ )‫هرشک‬‫تکمیل‬ ‫لی‬ ‫نمایم‬.‫درسی‬ ‫های‬ ‫عنوان‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫از‬ ‫خودم‬ ‫برداشت‬ ‫از‬ ‫محصول‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫دوستان‬ ‫وخدمت‬exploration 2 .‫آن‬ ‫ترجمه‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫خالی‬ ‫بناء‬‫برای‬ ‫یی‬ ‫جاافتاده‬ ‫مطلب‬ ‫و‬ ‫نکته‬ ‫اینکه‬ ‫ویاهم‬ ‫اشتباهاتی‬ ‫ویا‬ ‫اشتباه‬ ‫درآن‬ ‫اگر‬ ‫شدن‬ ‫افزوده‬.‫نهید‬ ‫منت‬ ‫دارید.وبرما‬ ‫ابالغ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫امکان‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫بدارید‬ ‫عفو‬ ‫مارا‬ ‫نمایید‬ ‫مهربانی‬ ‫دارید‬ .‫گردد‬ ‫اصالح‬ ‫بعدی‬ ‫ویرایش‬ ‫تادر‬ www.btsitgroup.weebly.com muhibullahaman2013@yahoo.com www.facebook.com/btsitgroup ‫اول‬ ‫چپتر‬ :‫خواند‬ ‫خواهیم‬ ‫چپتر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫پراسۀ‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫هاردویر‬ ‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کمپیوتر‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫روتر‬ ‫معرفی‬Routing ‫را‬ ‫تشریح‬( ‫عیارسازی‬ ‫های‬configure‫نمودن‬ )device‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫تشریح‬routing table ‫روتر‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬path‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬packet‫را‬ ‫ها‬switch.‫کند‬ ‫می‬ Router ‫انتقال‬ ‫مســـول‬ ‫و‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫روتر‬packet‫بین‬ ‫در‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫زیاد‬ ‫تاثیر‬ ‫وشبکه‬ ‫تکنالوژی‬ ‫پیشرفت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫باشد.پیشرفت‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ .‫میدهند‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫وظایف‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برعالوۀ‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬42x7‫روزانه‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫سازد‬ ‫برقرارمی‬ ‫را‬42‫به‬ ‫روز‬ ‫هفت‬ ‫هفته‬ ‫دریک‬ ‫و‬ ‫ساعت‬availability .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫یک‬integrated Services‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیتا‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫برای‬ ‫را‬wired‫ویا‬Wireless.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫تأثیرات‬worms‫را‬ ‫وغیره‬Mitigate.‫کند‬ ‫می‬ ‫سبک‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفۀ‬ ‫ولی‬forward‫روتر‬ ‫زیرا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫شبکۀ‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫نمودن‬‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وسیلۀ‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫آنهارا‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫عمل‬ ‫مختلف‬ ‫دونیتورک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویری‬ ‫سافت‬ ‫و‬ ‫هاردویری‬ ‫اجزای‬ ، ‫ها‬ ‫درشبکه‬ ‫روتر‬ ‫وظیفۀ‬ ، ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫چپتر‬ ‫ودراین‬routing process‫بحث‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ Routers Are Computers ‫کمپیوتر‬ ‫یک‬ ‫نیز‬ ‫روتر‬ ‫کمپیوترها‬ ‫اکثر‬ ‫همانند‬ ‫درحقیقت‬‫درشبکۀ‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫وباراول‬ .‫باشد‬ ‫می‬ARPA‫یک‬ ‫گردید‬ ‫استفاه‬ IMP (Interface Message Processor)‫که‬ ‫بود‬IMP‫یک‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬Mini Computer‫مودل‬613‫کمپنی‬ ‫ساخت‬ Honeywell‫شبکۀ‬ ‫باراول‬ ‫که‬ ‫بود‬ARPANET‫در‬ ‫را‬63‫سال‬ ‫آگست‬ ‫ماه‬1131.‫بکارانداخت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫زنده‬
 • 3. ‫صفحه‬3 ‫وسایل‬ ‫چندین‬ ‫ها‬ ‫روتر‬:‫ازقبیل‬ ‫هادارند‬ ‫کمپیوتر‬ ‫به‬ ‫مشابه‬ CPU RAM ROM Operating System .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کمپیوتر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مشابه‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫هارا‬ ‫روتر‬ ‫داخلی‬ ‫اجزای‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ Routers Are the Network Center ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫چندین‬ ‫روتر‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬‫انترفس‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫هرروتر‬ ‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫دارند‬ ‫تعلق‬ ‫خاص‬ ‫ونتورک‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میباشد‬Packet‫رسند‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫روتر‬packet( ‫هدایت‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انترفس‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫مذکور‬forward)‫انترفس‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫شبکۀ‬ ‫ممکن‬ ‫بعدی‬‫شده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫کدام‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫ویا‬ ، ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ .‫باشد‬
 • 4. ‫صفحه‬4 Router Determine the Best Path ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫اصلی‬ ‫دووظیفۀ‬packet:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ( ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬Best Path)‫یک‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬packet Forward‫نمودن‬packet‫به‬‫آن‬ ‫مقصد‬ ‫سوی‬ ‫انتخاب‬ ‫پراسۀ‬Best Path‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مسیر‬ ‫یابهترین‬Routing Table‫وعملیۀ‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬forwarding‫نظربه‬ ‫هم‬ ‫باتشخیص‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫یعنی‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫مسیر‬path‫در‬Data Link Layer‫راساخته‬ ‫ها‬ ‫فریم‬ ‫میدیا‬ ‫نوع‬ ‫مطابقت‬ ‫با‬ ‫میساز‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫انترفس‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫و‬‫پاکت‬ ‫روتر‬ ‫پس‬ ‫باشد‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫مسی‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫درصورتیکه‬ ‫د.یعنی‬ ‫به‬ ‫هارا‬Ethernet Frame‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬‫هرکدام‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫میدیا‬ ‫سایر‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫مسیر‬ ‫ودرصورتیکه‬frame‫خاص‬ ‫های‬ .‫میسازد‬ ‫آنرا‬.‫خواهدشد‬ ‫ارایه‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بعدا‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫روترها‬Static Route‫و‬Dynamic Route‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫شناختن‬ ‫برای‬remote‫ساختن‬ ‫و‬Routing table‫می‬ ‫استفاده‬ ‫درحقیقت‬ ‫که‬ ‫کنند‬Routing table.‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫درخود‬ ‫روتر‬ ‫وخود‬ ‫ها‬ ‫نیتورک‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫هم‬ Routers CPU and Memory ‫هر‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫ومادل‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫روترها‬‫دارای‬ ‫مادل‬component‫نظربه‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مشابه‬ ‫هاردویر‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫موقعیت‬ ‫روتر‬ ‫مادل‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ‫نوع‬component‫کمپیوترهای‬ ‫همانند‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ .‫دارد‬ ‫فرق‬ ‫روترها‬ ‫داخل‬ ‫در‬Desktop‫به‬ ‫محافظت‬ ‫خاطر‬component‫میگ‬ ‫برهنه‬ ‫پوشش‬ ‫این‬ ‫داخلی‬ ‫وسایل‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فلزی‬ ‫پوشش‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫ها‬.‫ردد‬ ‫حافظۀ‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫حاالت‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نماییم‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫وروتر‬ ‫دورنماییم‬ ‫را‬ ‫پوشش‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫بسیارکم‬ ‫درروترها‬ ‫ولی‬ ‫روتررا‬Upgrade( ‫پوشش‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫نماییم‬cover.‫دورنماییم‬ ‫را‬ ) ‫اکثر‬ ‫مثل‬ ‫به‬PC‫شامل‬ ‫روتر‬ ‫ها‬CPU, RAM, ROM‫کو‬ ‫دراینجا‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫وغیره‬‫تمام‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫میکنیم‬ ‫شش‬component .‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫روتر‬ ‫های‬ 1)CPU (Central Processing Unit)‫روتررا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هدایات‬ :Execute‫ازقبیل‬ ‫کند‬ ‫می‬System Initialization،Routing Functions،Switching Function.‫وغیره‬
 • 5. ‫صفحه‬5 4)RAM (Random Access Memory)‫در‬ ‫باید‬ ‫راکه‬ ‫دیتای‬ ‫و‬ ‫هدایات‬ :CPU‫پراسسر‬ ‫یا‬execute‫گردد‬ : ‫ذخیرۀ‬ ‫برای‬ ‫وهمچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫بطورمؤقت‬ a.Operating System‫یعنی‬ :IOS (Internetworking Operating System)‫جریان‬ ‫در‬ ‫روتر‬ Boot up‫در‬RAM.‫میگردد‬ ‫کاپی‬ (Boot up‫توسط‬ ‫ابتدایی‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ROM‫ی‬( ‫عنی‬POST) .)‫گرفت‬ ‫قرارخواهد‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ َ‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ b.Running Configuration File: Configuration File( ‫عیارسازی‬ ‫کماندهای‬ ‫ها‬configuration command‫درخودذخیره‬ ‫را‬ ‫ها‬ ) ‫تا‬ .‫مینمایند‬IOS‫کار‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫عیارسازی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کماندهای‬ ‫کند.وتمام‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫روتر‬‫روددراین‬ ‫می‬ .‫میگردد‬ ‫ذخیره‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫گونه‬ c.IP Routing Table‫در‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ :RAM‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫ومعلومات‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫مستقیم‬ ‫شکل‬remote‫مسیراز‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬IP Routing Table.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ d.ARP Cashe:‫مانند‬ARP Cashe‫در‬PC‫شامل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ها‬IP‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫آدرس‬MAC ‫آدرس‬MAP‫دارای‬ ‫که‬ ‫درروترهای‬ ‫واکثرآ‬ .‫گردد‬LAN Interface.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باشند‬ e.Packet Buffer‫شد‬ ‫وارد‬ ‫انترفس‬ ‫دریک‬ ‫بعدازینکه‬ ‫ویا‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ازینکه‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ : ‫در‬ ‫مؤقت‬ ‫طور‬ ‫به‬Buffer‫و‬ .‫میگردد‬ ‫ذخیره‬RAM‫ذخیرۀ‬ ‫وظیفۀ‬ ‫ها‬Packet Buffer.‫باشد‬ ‫دارامی‬ ‫را‬ ‫همچنان‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬RAM‫شدن‬ ‫خاموش‬ ‫درصورت‬ ‫شانرا‬ ‫محتویات‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫بوده‬ ‫موقتی‬ ‫حافظۀ‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫ویا‬ ‫روتر‬restart.‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ 6)ROM (Read Only Memory)( ‫همیشگی‬ ‫حافظۀ‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ :permanent‫سیسکو‬ ‫وسایل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روتر‬ ) :‫ذخیرۀ‬ ‫برای‬ Bootstrap Instructions Basic Diagnostic Software Scaled-down version of IOS .‫میکنند‬ ‫استفاده‬ROM‫از‬Firmware‫در‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫که‬IC.‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫میباشد‬ 2)Flash Memory‫ذخ‬ ‫الکتریکی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دایمی‬ ‫حافظۀ‬ ‫یک‬ :‫و‬ ‫یره‬erase‫ذخیرۀ‬ ‫وبرای‬ .‫میگردد‬ Operating System‫قابلیت‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬Upgrade‫شامل‬ ‫و‬ ‫دارابوده‬ ‫را‬ ‫کردن‬SIMM‫و‬PCMCIA‫کارت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ 5)NVRAM (Non Volatile RAM)‫برخالف‬ :RAM‫ویا‬ ‫خاموش‬ ‫روتر‬ ‫زمانیکه‬restart‫میگر‬‫از‬ ‫را‬ ‫محتویاتش‬ ‫دد‬ .‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫دست‬Startup Configuration‫داده‬ ‫جا‬ ‫درخود‬ ‫را‬‫و‬Flash Memory‫راهمرای‬Boot ROM ‫از‬ ‫را‬ ‫ومعلومات‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫شریک‬running-config‫به‬startup config.‫نماید‬ ‫می‬ ‫کاپی‬ ‫وبرعکس‬ 3)Interface‫داشت‬ ‫:بعدفزیکی‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫قسم‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫وکمپیوتر‬ ‫ها‬ ‫سایرشبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫ه‬ I.Ethernet/FastEthernet II.Serial Interface III.Management Interface .‫خواهدگرفت‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫بعدا‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫انواع‬ 7)AUX Port‫شکل‬ ‫به‬ ‫روترها‬ ‫عیارسازی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ :remote‫وزیادتر‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫زمانیکه‬network path( ‫ناکام‬failed‫عیارسازی‬ ‫که‬ ‫مودم‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫میگردد‬ )‫صورت‬ ‫ازآنطریق‬ .‫میگردد‬ ‫میگیرداستفاده‬
 • 6. ‫صفحه‬6 Internetworking Operating System (IOS) ‫روتر‬ ‫وسایل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬cisco‫بنام‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬IOS‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫همانند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یادمیگردد.واین‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫وظیفۀ‬ ‫درکمپیوتر‬Memory Allocation, Process, Security‫وفایل‬ .‫دارد‬ ‫بعهده‬ ‫را‬ ‫سیستم‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫که‬Multitasking‫های‬ ‫پراسه‬ ‫میتواند‬ ‫وهمزمان‬ ‫میباشد‬routing, switching, internetworking telecommunication functions.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫وغیره‬ Cisco IOS‫های‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫واین‬ .‫قرارمیگیرد‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫روتر‬ ‫مختلف‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫وبعضی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫انترفس‬ ‫دارای‬ ‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫همانند‬Graphical User Interface‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬configure‫محیط‬ ‫از‬ ‫عموم‬ ‫بطور‬ ‫ولی‬ .‫نماییم‬CLI‫عیار‬ ‫برای‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫عامل‬‫ها‬.‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ Router Boot up Process Bootup Process.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫مرحلۀ‬ ‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫درروتر‬ I.Performing POST (Power On Self-Test) II.Loading The Bootstrap Program III.Locating and Loading the CISCO IOS Software IV.Locating and Loading the Startup Configuration file and entering setup mode 1)Performing POST:POST‫مخفف‬Power on Self-Test‫در‬ ‫کمپیوتر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسۀ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وعبارت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جریان‬Boot up‫هاردویر‬ ‫تمام‬ ‫پراسه‬ ‫دراین‬ ‫که‬ .‫میشود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬router‫پراسۀ‬ ‫اتمام‬ ‫وبعداز‬ .‫میگردد‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫چیک‬POST ‫پروگرام‬Bootstrap loader.‫میگردد‬ ‫اجرا‬ 4)Loading the Bootstrap Program‫پراسۀ‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ :POST‫پروگرام‬bootstrap‫از‬ROM‫به‬RAM.‫میگردد‬ ‫کاپی‬ CPU‫هدایات‬Bootstrap‫اصلی‬ ‫وظیفۀ‬ ‫و‬ ‫اجرامیکند‬ ‫را‬bootstrap program‫در‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫کاپی‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دریافت‬ RAM‫باش‬ ‫می‬‫د‬.
 • 7. ‫صفحه‬7 6)Locating and loading the CISCO IOS‫معموال‬ :IOS‫در‬ ‫ممکن‬ ‫ولی‬ ‫میباشد‬ ‫ذخیره‬ ‫میموری‬ ‫فلش‬ ‫در‬TFTP (Trivial File Transfer Protocol).‫گردد‬ ‫ذخیر‬ ‫هم‬(TFTP‫بخاطر‬ ‫زیادتر‬ ‫که‬ ‫سروراست‬backup.).‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫این‬ ‫سوم‬ ‫درمرحلۀ‬IOS image‫از‬ ‫یا‬flash memory‫از‬ ‫ویاهم‬TFTP‫رم‬ ‫در‬(RAM،)Load.‫میگردد‬ 2)Locating and Loading the startup configuration files and entering setup mode‫مرحله‬ ‫دراین‬ ‫یعنی‬ :startup configuration‫در‬ ‫آن‬ ‫ذخیرۀ‬ ‫محل‬ ‫که‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫وبررسی‬ ‫چیک‬NVRAM‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫درین‬ ‫باشد.که‬ ‫می‬configuration‫و‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ذخیره‬ ‫قبلی‬ ‫تنظیمات‬‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬: Interface Addresses Routing Information Passwords ‫وسایر‬configuration.‫باشد‬ ‫ها‬ ‫مراحل‬ ‫بخوبی‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬Router Boots Up.‫میکند‬ ‫بیان‬ ‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬show version‫در‬user mode‫مراحل‬ ‫مامیتوانیم‬Boot up‫ا‬ ‫زمانیکه‬ ‫ببینیم‬ ‫را‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫ز‬ Router>show version Output:‫شامل‬ ‫کماند‬ ‫این‬ a.IOS Version b.Rom Bootstrap Program c.Locating The IOS d.CPU and Amount of RAM e.Interfaces f.Amount of NVRAM g.Amount Flash h.Configuration Register
 • 8. ‫صفحه‬8 Router Interfaces ‫ف‬ ‫ارتباطی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫انترفس‬ ‫واژۀ‬‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫روتر‬ ‫زیکی‬packet‫ها‬forward‫ویا‬receive‫ها‬ ‫انترفس‬ .‫میگردند‬ ‫میگیرد‬ ‫تعلق‬ ‫جداگانه‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫ودر‬ .‫مینماید‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫هارا‬ ‫شبکه‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫فعال‬ ‫دوانترفس‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫یعنی‬.‫نماید‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ :‫میگردد‬ ‫تقسیم‬ ‫کتگوری‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫های‬ ‫انترفس‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ i.LAN Interfaces‫مانند‬ :Ethernet, FasthEthernet, Gigabit Ethernet‫وغیره‬ ii.WAN Interfaces‫مانند‬ :Serial, ISDN, Frame Relay.‫وغیره‬ 1.LAN Interfaces‫ه‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ :‫به‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ا‬LAN‫یک‬ ‫دارای‬ ‫درشبکه‬ ‫دیگر‬ ‫هوست‬ ‫هر‬ ‫میگردد.وهمانند‬ ‫استفاده‬ MAC Address‫از‬ ‫نیزمیباشند.عموما‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫دارای‬ ‫وهمچنان‬ .‫میگردد‬ ‫وصل‬ ‫ویا‬ ‫میگیرد‬ ‫سهم‬ ‫درنیتورک‬ ‫که‬ ‫میباشند‬
 • 9. ‫صفحه‬9 ‫کنکتورهای‬RJ-45‫وکیبل‬UTP‫و‬STP‫به‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬LAN Interface‫میگ‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ .‫یرد‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نماییم‬ ‫وصل‬ ‫مستقیم‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫با‬ ‫ویاهم‬ ‫کمپیوتر‬ ‫ویا‬ ‫سویچ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫از‬ ‫سویچ‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬Straight-through‫های‬ ‫کیبل‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫روتربه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کمپیوتر‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫وبرای‬ Copper Cross Over.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ 4.WAN Interfaces( ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ :External Networks)‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ودارای‬ .‫باشند‬ ‫قرارداشته‬ ‫دور‬ ‫بسیار‬ ‫فواصل‬ ‫به‬ ‫ازهم‬ ‫که‬IP Address‫و‬Subnet Mask‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫میباشند‬ ‫نی‬ ‫یک‬ ‫مربوط‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫تورک‬WAN Interface‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫دیتارا‬encapsulate‫میتوان‬ ‫که‬ .‫مینماید‬ ‫از‬PPP, Frame Relay‫و‬HDLC.‫برد‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫آن‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫دهد.که‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫میباشد‬ ‫انترفس‬ ‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬Layer 3 IP Address ‫و‬subnet Mask‫بو‬‫و‬ .‫میباشند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫ده‬LAN Interface‫دارای‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫برعالوۀ‬ ‫آن‬ ‫های‬MAC Address.‫میباشند‬ ‫نیز‬ Management Ports: ‫روتر‬ ‫عیارسازی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫دارای‬ ‫روتر‬ ‫همچنان‬(Router Configuration)‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پورت‬‫خالف‬Serial port‫و‬Fast Ethernet‫برای‬Packet Forwarding‫روتر‬ ‫مدیریت‬ ‫بخاطر‬ ‫صرف‬ ‫بلکه‬ ‫نگردیده‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫معمول‬ ‫بسیار‬ ‫نوع‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬Console‫ویا‬ ‫ترمینل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫کنسول‬ ‫پورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پورت‬ PC‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫درآن‬ ‫که‬Hyper Terminal‫است‬ ‫نصب‬‫کیبل‬ ‫و‬ ‫پورت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫وبااستفاده‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬Roll over‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ( ‫سازی‬ ‫عیار‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬configuration.‫نماییم‬ ) ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬Auxiliary Port‫تق‬ ‫امروزه‬ ‫ولی‬ .‫میباشد‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫دیگری‬ ‫مدیریتی‬ ‫پورت‬ ‫نوع‬ ‫یک‬‫ریبا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬auxiliary port.‫است‬ ‫رفته‬ ‫ازبین‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کیبل‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫زیاد‬ ‫چیزیکه‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ .‫میسازیم‬ ‫واضح‬
 • 10. ‫صفحه‬10 :‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ PC1‫به‬H1‫ازکیبل‬Copper Straight-through‫میک‬ ‫استفاده‬.‫نیم‬ H1‫به‬R1‫ازکیبل‬Copper Straight through.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ R1‫به‬S1‫ازکیبل‬Copper Straight Through.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ S1‫به‬R2‫ازکیبل‬Copper Straight-through.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ R2‫به‬R3‫از‬Serial DCE‫و‬Serial DTE‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫مینماییم‬ ‫استفاده‬Clock Rate‫ازطرف‬R2 ‫برای‬R3‫گردد‬ ‫تعیین‬Serial DCE‫واز‬ ‫راانتخاب‬R2‫به‬R3.‫میکنیم‬ ‫کش‬ R3‫به‬PC3‫کیبل‬ ‫از‬Copper Cross-Over.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫خلص‬ ‫بطور‬Serial Cable‫و‬ ‫مینماییم‬ ‫استفاده‬‫مختلف‬ ‫وسیلۀ‬ ‫دو‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ال‬‫ک‬ ‫از‬ ‫نوع‬‫های‬ ‫یبل‬Straight-through‫از‬ ‫مشابه‬ ‫دووسیلۀ‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫وبرای‬Cross over‫درحقیقت‬ ‫هم‬ ‫روتر‬ ‫وچون‬ .‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫کمپیوتر‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫بنا‬ ‫است‬ ‫کمپیوتر‬ ‫یک‬Cross-over Cable.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ( ‫سوم‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫روتر‬Router and the Network Layer:) ‫الی‬ ‫وسیلۀ‬ ‫یک‬ ‫روتر‬‫در‬ ‫که‬ ‫معلومات‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سوم‬ ‫ۀ‬Layer 3 IP Packet‫را‬ ‫دیتا‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫است‬ ‫موجود‬forward‫می‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نماید‬Routing‫هر‬ ‫یعنی‬ .‫مینامند‬packet‫روتر‬ ‫اوال‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫که‬IP Address‫با‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫آنرا‬Routing Table‫با‬ ‫درصورتیکه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫مطابقت‬ ‫خود‬destination Address‫بصورت‬ ‫موجوداست‬ ‫پاکت‬ ‫در‬ ‫که‬directly‫پس‬ ‫باشد‬ ‫وصل‬ Packet‫درصورتیکه‬ ‫ولی‬ ‫میدهد‬ ‫انتقال‬ ‫شبکه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مذکور‬IP‫بعدی‬ ‫وروتر‬ ‫میکند‬ ‫هدایت‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫نشناخت‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ .‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫عملیه‬ ‫عین‬ ‫هم‬
 • 11. ‫صفحه‬11 ‫الیۀ‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫شکل‬ ‫همین‬ ‫به‬4‫الیۀ‬ ‫و‬1‫کار‬ ‫نیز‬‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یعنی‬ ‫میکند‬IP Address‫که‬ ‫میدیا‬ ‫ویا‬ ‫مسیر‬ ‫نوع‬ ‫باید‬ ‫اوال‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫در‬ ‫میرسد‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیتا‬،‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫درمسیری‬ ‫ویا‬( ‫دوم‬ ‫الیۀ‬ ‫توسط‬physical Layer‫عملیۀ‬ ‫وسپس‬ ‫گردد‬ ‫شناسایی‬ ) encapsulation( ‫دوم‬ ‫درالیۀ‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬data link layer)‫ه‬ ‫وسپس‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬‫م‬Encoding‫یک‬ ‫درالیۀ‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫دیتا‬ (Physical layer)‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬‫بعدی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬‫و‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫سگنال‬ ‫به‬ ‫دیتا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مسی‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬ ‫نوری‬ ‫های‬ ‫سگنال‬ ‫به‬ ‫دیتا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫نوری‬ ‫فایبر‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬Wireless‫باشد‬‫امواج‬ ‫به‬ ‫دیتا‬ .‫گردند‬ ‫تبدیل‬ ‫وغیره‬ ‫رادیویی‬ Implementing the basic Addressing Schema ‫ویاهم‬ ‫جدید‬ ‫شبکۀ‬ ‫یک‬ ‫دیزاین‬ ‫درزمان‬ ‫عموما‬Map‫یک‬ ‫ماباید‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫نمودن‬documentation‫این‬ ‫که‬ ‫بسازیم‬ ‫را‬ ‫ازشبکه‬ documentation‫آدرس‬ ، ‫وسایل‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫حداقل‬IP، ‫وسیله‬ ‫هر‬subnet Mask‫و‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬Default Gateway Address ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫مثال‬ .‫باشد‬ ‫وسیله‬ ‫همان‬documentation.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫پایینی‬ ‫شبکۀ‬ ‫از‬ Device Interface IP Address Subnet Mask Default Gateway R1 Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A Fa0/1 192.168.2.1 255.255.255.0 N/A R2 Fa0/0 192.168.2.2 255.255.255.0 N/A S0/0/1 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A R3 Fa0/0 192.168.4.1 255.255.255.0 N/A S0/0/1 192.168.3.2 255.255.255.0 N/A PC1 NIC 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 PC3 NIC 192.168.4.10 255.255.255.0 192.168.4.1
 • 12. ‫صفحه‬12 Basic Router configuration: ( ‫عیارسازی‬ ‫درزمان‬configuration:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫ابتدایی‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫روتر‬ ) ‫روتر‬ ‫نام‬ ‫تعیین‬ ‫روتر‬ ‫برای‬ ‫پسورد‬ ‫تنظیم‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫عیارسازی‬ ‫تنظیم‬banner ‫روتر‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫ذخیرۀ‬ ‫تنظیمات‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫در‬ ‫روتر‬ ‫نام‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬Global Configuration Mode‫ازکماند‬Hostname‫وب‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫روتر‬ ‫نام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫ه‬ Router(config)#hostname R1 Password Configuration ‫الین‬ ‫و‬ ‫بدهیم‬ ‫پسورد‬ ‫علیحده‬ ‫را‬ ‫کنسول‬ ‫الین‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫پسورد‬ ‫چندین‬ ‫میتوانیم‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫در‬VTY‫ودر‬ .‫علیحده‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ضمن‬User mode‫به‬privilege mode‫داخ‬.‫نماید‬ ‫مطالبه‬ ‫پسورد‬ ‫وی‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ل‬ ‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬user‫از‬User mode‫به‬privilege mode‫در‬ ‫زیر‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫نماید‬ ‫مطالبه‬ ‫پسورد‬global configuration mode.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ Router 1(config)# enable password class Router 1(config)# enable secret class ‫از‬ ‫درصورتیکه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فوق‬ ‫دوکماند‬ ‫بین‬ ‫فرق‬enable password‫بخواهیم‬ ‫زمانیکه‬ ‫آنصورت‬ ‫در‬ ‫نماییم‬ ‫استفاده‬ configuration‫ولی‬ ‫است‬ ‫خوانش‬ ‫قابل‬ ‫بیننده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫پسورد‬ ‫هاراببینیم‬enable secret‫به‬ ‫را‬ ‫پسورد‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫قضیه‬ ‫این‬ ‫خالف‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫رمز‬ ‫شکل‬ ‫الین‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬.‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫ازکماندهای‬ ‫دهیم‬ ‫پسورد‬ ‫را‬ ‫کنسول‬ Router 1(config)# Line Console 0 Router 1(config-line)# password cisco Router 1(config-line)# login Router 1(config-line)# exit : ‫پسورددهیم‬ ‫را‬ ‫تیلنت‬ ‫الین‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ Router 1(config)# line vty 0 4 Router 1(config-line)# password Ahmad Router 1(config-line)# login Router 1(config)# exit
 • 13. ‫صفحه‬13 ‫تنظیم‬banner ‫تنظیم‬ ‫برای‬Banner‫و‬ ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫هم‬Banner‫از‬ ‫عبارت‬message‫از‬ ‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬user mode‫به‬ privilege mode.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ Router 1(config)#banner motd & Enter TEXT message. End with the character '&'. ****************************************** WARNING!! Unauthorized Access Prohibited!! ****************************************** & Router Interface Configuration: ‫ان‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬‫از‬ ‫باید‬ ‫اوال‬ ‫روتر‬ ‫های‬ ‫ترفس‬global configuration mode.‫کنیم‬ ‫تنظیم‬ ‫آنرا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫داخل‬ R1(config)#interface Serial0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ‫یک‬ ‫تنظیم‬ ‫وهمچنین‬description( ‫زدایی‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬troubleshooting‫بعدی‬ )‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ description‫تا‬ ‫انترفس‬ ‫همان‬ ‫تشریحات‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬423:‫میکنیم.مثال‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫مشخصه‬ ‫این‬ ‫کرکتر‬ R1(config-if)#description Link to ICT LAN ‫بشکل‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫سلایر‬ ‫پورت‬ ‫دو‬ ‫میخواهیم‬ ‫ما‬ ‫زمانیکه‬Point-to-point‫و‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫از‬ ‫بااستفاده‬‫که‬ ‫برمیخوریم‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫به‬ ‫میکنیم‬ ‫صل‬ ‫آن‬ ‫طرف‬ ‫یک‬DCE‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫وطرف‬DTE‫که‬ ‫مجرای‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حک‬DCE‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫روتری‬ ‫به‬ ‫است‬clock rate ‫تنظیم‬ ‫وبرای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫برای‬ ‫را‬clock rate‫روتر‬ ‫در‬DCE.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫انترفس‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫کماند‬ ‫از‬ R1(config-if)#clock rate 64000 R1(config-if)#no shutdown ‫به‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫دو‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫وقت‬ ‫وهیچ‬ ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫خاص‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫فس‬ ‫انتر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫کنیم‬ ‫وصل‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ Verifying Basic Router Configuration ‫اینکه‬ ‫برای‬configuration‫انجا‬ ‫هایی‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫ببینم‬ ‫روتر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫م‬
 • 14. ‫صفحه‬14 1 R1#show running- config ‫دیدن‬ ‫برای‬ configuration ‫درفایل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ running- config ‫استفاده‬ ‫قراردارد‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ running- config‫عبارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫در‬RAM‫قرار‬ ‫و‬ ‫داشته‬IOS ‫ازآن‬ ‫روتر‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫وحاوی‬ configuration ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫هایی‬ ‫ناشده‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ 4 R1# Show startup-config ‫دیدن‬ ‫برای‬ configuration ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫هایی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫روتر‬ NVRAM‫ذخیره‬ ‫استفاده‬ ‫باشد‬ ‫می‬ .‫گردد‬ ‫می‬ 6 R1#Show ip route ‫برای‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫دیدن‬routing table‫روتر‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬ ‫کند‬‫و‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مسیر‬ .‫میگردد‬
 • 15. ‫صفحه‬15 2 R1#Show interface ‫انترفس‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫روتر‬ ‫های‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫معلومات‬ 5 R1#Show IP interface briefly Configuration ‫هارا‬ ‫انترفس‬ ‫هایی‬ ‫بسیار‬ ‫بشکل‬ ‫وجدول‬ ‫خلص‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ 6 R1# show interface fastEthernet0/0 ‫دیدن‬ ‫برای‬‫یک‬ ‫خاص‬ ‫انترفس‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ Building The Routing table Introduction with routing table ‫تیبل‬ ‫روتینگ‬ ‫با‬ ‫معرفی‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫دیتا‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫تیبل‬ ‫روتینگ‬RAM‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫درباره‬ ‫معلومات‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬directly‫هستند‬ ‫وصل‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ویا‬remote‫هستند‬ ‫وصل‬‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میگردد.وبا‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫معلومات‬ ‫ذخیرۀ‬ ‫برای‬ ‫وهمچنی‬show ip route‫میتوانیم‬routing table‫ازکماند‬ ‫ما‬ ‫زمانیکه‬ .‫ببینیم‬ ‫را‬show ip route‫دیدن‬ ‫بخاطر‬routing table‫نماییم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫با‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫نوع‬ ‫نشاندهندۀ‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫خوریم‬ ‫برمی‬ ‫حروف‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مذکور‬ ‫شبکۀ‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫پروتوکول‬. : ‫حروف‬ ‫تیبل‬ ‫روتینگ‬ ‫در‬
 • 16. ‫صفحه‬16 C‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ :directly.‫میباشند‬ ‫وصل‬ R‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ :remote‫هستند.البته‬ ‫وصل‬R‫پروتوکول‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نشاندهنده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬RIP .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬ D‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نشاندهنده‬ :Remote‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬Dynamic Routing protocol.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ S‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ :Remote‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬Static Routing.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫همچنان‬PC‫یک‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬routing table‫کم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫اند‬route print‫در‬command prompt‫توانیم‬ ‫می‬ routing table‫یک‬PC.‫ببینیم‬ ‫را‬ Adding a connected network to the routing table ‫پی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫جداگانه‬ ‫نیتورک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬ ‫و‬subnet mask‫آ‬‫ن‬configure‫ازکماند‬ ‫و‬ ‫شده‬no shutdown‫انترفس‬ ،‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫استقاده‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫فعال‬ ‫بخاطر‬ ‫در‬ ‫مذکور‬routing table‫میگردد‬ ‫اضافه‬ ‫هم‬‫در‬ ‫انترفس‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫وبا‬routing table‫را‬ ‫دیتا‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫آنرا‬ ‫مربوطۀ‬ ‫شبکۀ‬ ‫روتر‬ forward.‫تواند‬ ‫می‬ ‫نموده‬ ‫س‬ ‫فعال‬ ‫برای‬‫کماند‬ ‫از‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫اختن‬no shutdown‫کماند‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫برای‬ ‫و‬shutdown.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ Adding A Remote Network to the Routing table ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫برای‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫چنانچه‬directly‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫انترفس‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫را‬configure‫کماند‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫نموده‬no shutdown‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .‫کنیم‬ ‫فعال‬Remote‫در‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫واضافه‬ Routing table:‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دوروش‬ ‫از‬ ‫ما‬ I.Static Routing II.Dynamic Routing Static Routing ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬remote‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬static routing‫که‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬IP‫و‬ ‫آدرس‬subnet mask‫مذکور‬ ‫شبکۀ‬ ‫همراه‬ ‫را‬IP‫آدرس‬Next-hope‫یا‬exit interface‫کماند‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫آن‬IP route‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫شبکۀ‬ ‫آدرس‬remote‫و‬subnet mask‫نام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫آن‬exit interface‫آدرس‬ ‫هم‬ ‫ویا‬IP‫آن‬:‫یعنی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫را‬ RMuhib(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.2 ‫در‬Routing table‫های‬ ‫ازشبکه‬ ‫عده‬ ‫آن‬remote‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬static routing‫حرف‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬S.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
 • 17. ‫صفحه‬17 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫درحاالت‬Static Routing:‫میگردد‬ ‫توصیه‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫روترها‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫زیاد‬ ‫درصورت‬ ‫باشد.چونکه‬ ‫کم‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫تعداد‬ ‫ذرصورتیکه‬routing‫توسط‬ ‫آنها‬ ‫بین‬static routing.‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫شبکه‬ ‫زمانیکه‬ISP‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫درینجا‬ ‫چون‬ .‫باشد‬ ‫وصل‬ ‫انترنت‬ ‫به‬Routing protocol.‫نیست‬ ‫ه‬ ‫نیتورک‬ ‫زمانیکه‬‫ازساختار‬ ‫که‬ )‫بزرگ‬ ‫(ولو‬ ‫ا‬Hub-and-spoke topology.‫نمایند‬ ‫استفاده‬ :‫نوت‬exit interface‫وصل‬ ‫دیگر‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫انترفس‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫میگردد‬ Hub-and-spoke topology‫به‬ ‫زیاد‬ ‫شباهت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫ازساختار‬ ‫عبارت‬star topology‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ( ‫مرکزی‬hub( ‫شاخه‬ ‫چندین‬ ‫و‬ )spoke.‫باشد‬ ‫می‬ ) ‫بین‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫دیاگرام‬ :‫مثال‬R3‫و‬PC1‫سازید؟‬ ‫قایم‬
 • 18. ‫صفحه‬18 ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬routing‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬static routing‫داخل‬ ‫اوال‬R1‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وچون‬ ‫شده‬192.168.1.0‫و‬ 11491319493‫بصورت‬directly‫نیتورک‬ ‫صرف‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫وصل‬ ‫آن‬ ‫به‬192.168.3.0‫البته‬ .‫میکنیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬exit interface‫آن‬ 11491319494.‫میباشد‬ R1>enable R1#configure terminal R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 R1(config)#exit ‫همی‬ ‫به‬‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫ن‬R2‫شبکۀ‬ ‫هم‬192.168.1.0‫انترفس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میکنیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬192.168.2.1. R2>enable R2#cofigure terminal R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 R2(config)#exit ‫شبکۀ‬ ‫معرفی‬ ‫وبرای‬11491319493‫شبکۀ‬ ‫و‬11491319193.‫میکنیم‬ ‫عمل‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ R3>enable R3#cofig t R3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1 R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1 R3(config)#exit R3# ‫روتر‬ ‫از‬ ، ‫ارتباط‬ ‫کردن‬ ‫چیک‬ ‫بخاطر‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬R3‫کمپیوتر‬PC1‫را‬ping‫منظ‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫کنید‬‫در‬ ‫ور‬CLI‫روتر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬user mode‫ویا‬Privilege Mode.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫کماند‬ R3# ping 192.168.1,10 Dynamic Routing ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫دیگر‬ ‫راه‬Remote Networks‫در‬Routing table‫از‬ ‫استفاده‬protocolsDynamic Routing‫میباشد‬‫روش‬ ‫دراین‬ . ‫مع‬ ‫اتوماتیک‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫روتر‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫لومات‬Remote‫توسط‬Routing protocols‫بطور‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫ها‬ ‫خلص‬Routing protocol:‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫عمدۀ‬ ‫وظایف‬ ‫هادارای‬ ‫معلومات‬routing table‫یعنی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫شریک‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ‫های‬remote network‫در‬Routing table .‫میگردد‬ ‫عالوه‬ ‫برای‬discover.‫میگردند‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫نمودن‬ ‫جستجو‬ ‫یا‬ ‫نمودن‬ ‫برای‬Update‫ونگهداری‬ ‫نمودن‬(maintenance)‫یک‬Routing table.‫میگردند‬ ‫استفاده‬
 • 19. ‫صفحه‬19 Routing protocol:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫قرارمیگیرد‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫مشهور‬ ‫نوع‬ ‫چند‬ ‫ولی‬ ‫بوده‬ ‫زیاد‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ RIP (Router information protocol) IGRP (Interior Gateway Routing protocol) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing protocol) OSPF (Open Shortest Path first) IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate system) BGP (Border Gateway Protocol) ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬Routing protocol‫بصورت‬ ‫ها‬dynamically‫در‬ ، ‫میگردند‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬Routing table‫توسط‬ ‫حرف‬R‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫(البته‬ ‫میگردند‬ ‫مشخص‬RIP‫در‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بیاد‬ .)‫باشد‬ ‫شده‬ ‫وصل‬Routing table‫از‬ ‫هم‬ ‫اکثرا‬Static Routing‫از‬ ‫وهم‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬Dynamic Routing. ‫به‬ ‫نظر‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫عیارسازی‬‫همین‬ ‫هم‬ ‫سمستر‬ ‫این‬ ‫درس‬ ‫اصلی‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ .‫میکند‬ ‫فرق‬ ‫ها‬ ‫پروتوکول‬Routing protocol.‫میباشد‬ ‫ها‬ Router Principle‫روتر‬ ‫اصول‬ I.‫در‬ ‫که‬ ‫معلومات‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫هر‬routing table.‫میگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫خود‬ II.‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫روتردومی‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫یک‬ ‫معلومات‬ ‫عین‬ ‫تا‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬‫داشته‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫مختلف‬ ‫روترهای‬ ‫میتواند‬ .‫باشد‬ III.‫نیتورک‬ ‫دربارۀ‬ ‫هم‬ ‫دومی‬ ‫نیتورک‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫حتمی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫معلومات‬ ‫دومی‬ ‫نیتورک‬ ‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫اولی‬ ‫نیتورک‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫معلومات‬ ‫اولی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫سه‬ ‫فوق‬ ‫اصول‬routing:‫میسازد‬ ‫واضح‬ I.‫درباره‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫تمام‬Routing Table‫به‬ ‫نظر‬ ‫دیتارا‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫معلومات‬ ‫خود‬Routing table‫فرستد‬ ‫می‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫راهی‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ومطمین‬destination.‫ویاخیر‬ ‫دارد‬ II.‫تعیین‬ ‫وظیفۀ‬route‫هارا‬administrator‫ویاهم‬ ‫دینامیک‬ ‫ویا‬ ‫ستاتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ودینامیک‬ ‫ستاتیک‬‫این‬route.‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫هارا‬ III.‫را‬ ‫دیگر‬ ‫روتر‬ ‫معلومات‬ ‫عین‬ ‫مجبورنباشد‬ ‫روتر‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫طرفه‬ ‫یک‬ ‫ارتباط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫بنام‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یکطرفه‬ ‫ارتباط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پس‬ ‫داراباشد‬Asymmetric routing‫انترنت‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ .‫میکنند‬ ‫یاد‬ ‫و‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬‫نام‬ ‫به‬black hole.‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫نیز‬ Path Determination and Switching Functions Packet Fields and Frame Fields ‫وفارمت‬ ‫اشکال‬ ‫نماید‬ ‫عبور‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میدیا‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کمپیوتری‬ ‫های‬ ‫درشبکه‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫دیتا‬ ‫که‬ ‫میدانیم‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫چنانچه‬ ‫اختیا‬ ‫بخود‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نام‬ ‫به‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ر‬encapsulation‫که‬ .‫میگردد‬ ‫یاد‬IP Packet‫و‬Frame‫از‬ ‫اشکال‬PDU‫های‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫بخود‬ ‫دیتالینک‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫نیتورک‬ ‫الیۀ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیتا‬ IP Packet Format IP Packet‫دربارۀ‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فیلد‬ ‫ویا‬ ‫بخش‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫متشکل‬packet‫ها‬‫وهمچنین‬Host‫های‬Sender‫و‬Receiver ‫های‬ ‫فیلد‬ ‫به‬ ‫راجع‬ .‫باشد‬ ‫می‬IP Packet‫در‬exploration 1‫می‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫فیلدهای‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫دراینجا‬ ‫ولی‬ ‫خواندیم‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ :‫کنیم‬ Version IP Header Length Precedence and Type of Services Packet length Identification
 • 20. ‫صفحه‬20 Flag Fragment offset Time To Live (TTL) Protocol Header Checksum Source IP And Destination IP IP Option MAC Layer Frame Format ‫همانند‬IP Packet‫آدرس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫آنرا‬ ‫عمدۀ‬ ‫است.وبخش‬ ‫گردیده‬ ‫تشکیل‬ ‫متعدد‬ ‫وفیلدهای‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫فریم‬ ‫از‬ ‫عبارت‬MAC Address‫کمپیوتر‬sender‫و‬receiver( ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫وعموما‬ .‫میباشد‬Same network) :‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫فیلدهای‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فریم‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ Preamable Start of frame (SOF) delimeter Source Address and Destination Address Type/Length Data and Pad Frame Check Sequence (FCS) Best Path and Metric ( ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫تعیین‬best path‫ازبین‬ ‫مسیر‬ ‫ترین‬ ‫وساده‬ ‫ترین‬ ‫کوتاه‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ )‫می‬ ‫روتر‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫موجودی‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬‫ب‬.‫اشد‬ ‫توسط‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫اکثرا‬ ‫که‬Routing protocol‫روی‬ ‫از‬Metric‫عملکرد‬ ‫که‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬Routing protocol‫ها‬‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬ ‫تعیین‬Best path‫پروتوکول‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫مختلف‬RIP‫تعداد‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫بصورت‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬Hop‫را‬ ‫ها‬count‫نموده‬ ‫کمترین‬ ‫که‬ ‫مسیری‬ ‫و‬Hop‫عنوان‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫را‬Best path‫ولی‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬routing protocol‫جمله‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫هایی‬OSPF ‫مسیر‬‫بلند‬ ‫دارندۀ‬ ‫ی‬‫ترین‬bandwidth‫عنوان‬ ‫به‬ ‫موجودی‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬best path.‫نماید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫توسط‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬routing protocol‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬Metric‫درحقیقت‬ ‫ومتریک‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫از‬ ‫عبارت‬numeric value‫توسط‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫درانتخاب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬routing protocol‫که‬ ‫هراندازه‬ ‫به‬ ‫وعموما‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫عددی‬ ‫قیمت‬Metric.‫تواند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫بهتر‬ ‫مسیر‬ ‫باشد‬ ‫کوچک‬ ‫متریک‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پروتوکول‬ ‫اکثر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫متریک‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫ولی‬ ‫داشته‬ ‫زیاد‬ ‫انواع‬ ‫ها‬ 1.Hop Count4.Bandwidth
 • 21. ‫صفحه‬21 Hop Count: Hop count‫عب‬‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ارت‬packet‫قیمت‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ ‫مثال‬ .‫کند‬ ‫طی‬ ‫آنرا‬ ‫باید‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫تارسیدن‬Hop count‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫مساوی‬destination‫داشتن‬ ‫درصورت‬ ‫متریک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫است.که‬ ‫موجود‬ ‫روتر‬ ‫چهار‬ ‫تا‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬destination‫انتخاب‬ ‫مسیر‬‫کمترین‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫میگردد‬Hop count‫باشد.پروتوکول‬RIP.‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫طریقه‬ ‫بدین‬ Bandwidth ‫بعضی‬Dynamic Routing Protocol‫قبیل‬ ‫از‬ ‫ها‬OSPF‫متریک‬ ‫از‬Bandwidth‫انتخاب‬ ‫برای‬Best path‫درین‬ ‫که‬ .‫مینمایند‬ ‫استفاده‬ ‫ویا‬ ‫مسیر‬ ‫متریک‬link‫بیشترین‬ ‫دارای‬ ‫که‬Bandwidth‫یا‬data capacity.‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫فوقت‬ ‫درشکل‬ ‫مثال‬PC3‫به‬PC1.‫موجوداست‬ ‫دومسیر‬ i.PC1-R1-R2-R3-PC3 ii.PC11-R1-R2-R4-R3-PC3 ‫که‬RIP‫تعداد‬ ‫صرف‬router‫مسیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وواضح‬ ‫نموده‬ ‫شمار‬ ‫را‬ ‫هردومسیر‬ ‫های‬PC1-R1-R2-R3‫کمتر‬ ‫تعداد‬Hop‫به‬ ‫رانسبت‬ ‫مسیر‬PC1-R1-R2-R4-R3‫پروتوکول‬ ‫بنأ‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬RIP.‫مینماید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫اولی‬ ‫مسیر‬ ‫درصورتیکه‬ ‫ولی‬OSPF‫باشد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬Bandwidth‫دارای‬ ‫که‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫معلوم‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫مسیر‬ ‫هردو‬Bandwidth‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫منحیث‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫همان‬Best path.‫میکند‬ ‫انتخاب‬ Equal cost Load Balancing ( ‫متریک‬ ‫دارای‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬hop count, Bandwidth‫نام‬ ‫را‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫باشند‬ ‫مشابه‬ )Equal cost path‫میکانیزم‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫حالت‬ ‫ودراین‬ .‫یادمیکنند‬equal cost load balancing‫یعنی‬ ‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫دیتا‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬packet‫را‬ ‫موجودی‬ ‫های‬ ‫مسیر‬ ‫ازتمام‬.‫میدهد‬ ‫انتقال‬
 • 22. ‫صفحه‬22 ‫پاکت‬ ‫ها‬ ‫مسیر‬ ‫ازتمام‬ ‫حالت‬ ‫دراین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشابه‬ ‫متریک‬ ‫دارای‬ ‫هردو‬ ‫که‬ ‫موجوداست‬ ‫کمپیوتر‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫مسیر‬ ‫دو‬ ‫فوق‬ ‫درحالت‬ ‫مثال‬ .‫میگردد‬ ‫ارسال‬ ‫دیتا‬ ‫های‬ ‫(نوت‬:EIGRP‫دارای‬ ‫ها‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫ولو‬ ‫دهد‬ ‫انتقال‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫هارا‬ ‫پاکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروتوکول‬‫نباشد‬ ‫مشابه‬ ‫متریک‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫میکانیزم‬ ‫واین‬unequal cost load balancing.‫میکنند‬ ‫یاد‬) Path Determination ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫ذکرکردیم‬ ‫قبال‬ ‫چنانچه‬Packet forwarding‫این‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬packet forwarding‫شامل‬ ‫میباشد‬ ‫ذیل‬ ‫دوفنکش‬: 1-Path Determination Function 4-Switching Function Path determination‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫مسیر‬ ‫انتخاب‬ ‫چگونگی‬ ‫پراسۀ‬ ‫از‬ ‫عبارت‬packet‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬Packet‫دیتا‬ ‫هایی‬ ‫آدرس‬ ‫روتر‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫به‬packet‫با‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫هارا‬Routing table‫حالت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫مقایسه‬ ‫این‬ ‫نتیجۀ‬ ‫که‬ .‫میکند‬ ‫مقایسه‬ ‫خود‬ ‫خا‬ ‫ذیل‬‫نیست‬ ‫رج‬: a.Directly connected network‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ :packet‫بصورت‬ ‫که‬ ‫شبکۀ‬ ‫با‬Directly‫است‬ ‫وصل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیتا‬ ‫مستقیما‬ ‫روتر‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫باشد‬ ‫مساوی‬Host.‫میکند‬ ‫هدایت‬ b.Remote Network‫آدرس‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ :packet‫بصورت‬ ‫که‬ ‫شبکۀ‬ ‫آدرس‬ ‫با‬Remote‫وصل‬ ‫باروتر‬‫است‬ ‫تابه‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫عین‬ ‫بعدی‬ ‫وروتر‬ ‫میدهد‬ ‫انتقال‬ ‫بعدی‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پاکت‬ ‫مذکور‬ ‫روتر‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫باشد‬ ‫مساوی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫روتر‬directly‫شبکۀ‬ ‫با‬‫است‬ ‫مساوی‬ ‫پاکت‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫که‬. c.No Route Determined‫درصورتیکه‬ :IP‫های‬ ‫آدرس‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫با‬ ‫پاکت‬ ‫آدرس‬routing table‫نبود‬ ‫مساوی‬ ‫روتر‬ ‫درنحالت‬packet‫حذف‬ ‫را‬ ‫مذکور‬drop‫که‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫ودفعتا‬ .‫میکند‬packet‫آمده‬ ‫مذکور‬message‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشاندهندۀ‬unreachable‫بودن‬destination.‫است‬ Switching Function Switching‫دریافت‬ ‫پراسۀ‬ ‫از‬ ‫روترعبارت‬ ‫یک‬ ‫در‬packet‫و‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫از‬forward‫نمودن‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬exit interface‫مطابق‬ ‫به‬path‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬packet‫باالی‬ ‫ذیل‬ ‫مراحل‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫روتر‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬packet‫میشود‬ ‫طی‬ ‫مذکور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫جمعا‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫که‬switching.‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫اول‬ ‫مرحلۀ‬:header‫و‬trailer‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫فریم‬IP Packet‫تبد‬‫عملیۀ‬ ‫یعنی‬ .‫میکند‬ ‫یل‬De capsulation.‫میگیرد‬ ‫صورت‬
 • 23. ‫صفحه‬23 :‫دوم‬ ‫مرحلۀ‬destination Address‫عملیۀ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫راخوانده‬ ‫پاکت‬AND‫با‬routing table‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مقایسه‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سوم‬ ‫مرحلۀ‬:‫به‬ ‫بعدی‬ ‫مسیر‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫پاکت‬ ‫دوباره‬Layer 2 MAC Frame‫عملیۀ‬ ‫یعنی‬ .‫میکند‬ ‫تبدیل‬encapsulation .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫چهارم‬ ‫مرحلۀ‬:‫به‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فریم‬best path‫از‬Exit interface.‫میکند‬ ‫هدایت‬ ‫عملیۀ‬ :‫نوت‬AND ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫روتر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫آدرس‬ ‫عملیه‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫با‬routing table‫می‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬ .‫شود‬ ‫آدرس‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬packet11491319291‫در‬ ‫مذکور‬ ‫شبکۀ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬routing table‫از‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬AND.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مطابقت‬ ‫باهم‬ ‫نیتورک‬ ‫بخش‬ ‫های‬ ‫بیت‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬ ‫بیت‬ ‫به‬ ‫بیت‬ ‫فوق‬ ‫آدرس‬ ‫هردو‬ ‫میبینید‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫طوریکه‬ ‫پس‬ .‫کرد‬.‫میباشد‬ ‫شبکه‬ ‫همان‬ ‫مربط‬ ‫مذکور‬ ‫پاکت‬ ‫دوم‬ ‫چپتر‬ Static Routing ‫معرفی‬: ‫انتقال‬ ‫مسؤلیت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫عمل‬ ‫نیتورک‬ ‫چندین‬ ‫دوویا‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وسیلۀ‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫میدانیم‬ ‫بهتر‬ ‫قبلی‬ ‫دروس‬ ‫از‬packet‫یک‬ ‫از‬ ‫هارا‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫ومی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫دیگررا‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫نیتورک‬static routing‫و‬dynamic routing‫شبکه‬ ‫دربارۀ‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬remote( ‫دوروش‬ ‫ازاین‬ ‫یکی‬ ‫چپتر‬ ‫درین‬ .‫میسازند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫معلومات‬ ‫هستند‬ ‫وصل‬Static Routing‫را‬ )‫تفصیل‬ ‫به‬.‫داد‬ ‫قرارخواهیم‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ :‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بررسی‬ ‫چپتر‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موضوعاتی‬ ‫ر‬ ‫نقش‬ ‫با‬ ‫معرفی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫دروصل‬ ‫وتر‬ ‫با‬ ‫معرفی‬directly connected network‫روتر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫انترفس‬ ‫و‬ ‫پروتوکول‬ ‫با‬ ‫معرفی‬CDP( ‫آزمایش‬ ‫و‬examine‫های‬ ‫شبکه‬ )directly connected ‫با‬ ‫معرفی‬static route‫با‬exit interface ‫با‬ ‫معرفی‬summarization‫و‬default route ‫هد‬ ‫چگونگی‬ ‫با‬ ‫معرفی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫ایت‬static route ( ‫مدیریت‬ ‫راهای‬ ‫با‬ ‫معرفی‬manage‫و‬ )troubleshooting‫در‬static routing
 • 24. ‫صفحه‬24 Routers and Network Role of the Router ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫روتر‬ ‫اساسی‬ ‫دوظیفۀ‬: i.( ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬best path) ii.( ‫هدایت‬forward( ‫مقصد‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫دیتا‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ )destination( ‫سوم‬ ‫الیۀ‬ ‫زمعلومات‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ )IP Addresses) Router Connections ‫روتر‬ ‫عموم‬ ‫طور‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫میدیای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنکتورهای‬ ‫خواهان‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫کنکتورهای‬ ‫دارای‬ ‫ها‬: Serial Connectors ‫برای‬WAN connection‫پورت‬ ‫یک‬ ‫روتر‬DB 60‫را‬ ‫کیبلینگ‬ ‫مختلف‬ ‫ستاندارد‬ ‫پنج‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬support‫طرف‬ ‫یعنی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ملحوظ‬ ‫بدین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫وضاحت‬ ‫به‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫دیگر‬ ‫کنکتور‬ ‫نوع‬ ‫پنچ‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫میدیا‬ ‫این‬ ‫دیگر‬five-in-one connectors.‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫هم‬ ‫میب‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫قسمیکه‬‫ینید‬WAN Connector‫و‬ ‫بوده‬ ‫یکسان‬ ‫همه‬DB 60‫دیگر‬ ‫کنکتور‬ ‫نوع‬ ‫پنج‬ ‫میدیا‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عبارتنداز‬ ‫که‬ ‫میباشد‬EIA-530, x.21, v.35, EIA/TIA-449, EIA/TIA-232 Ethernet Connectors ‫کنکتور‬RJ-45‫برای‬ ‫ها‬ ‫کنکتور‬ ‫معمول‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬Ethernet LAN interface‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫مسی‬ ‫های‬ ‫کیبل‬ ‫به‬twisted pair :‫میگردد‬ ‫وصل‬ ‫کنکتور‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کیبل‬ ‫دونوع‬ ‫عموما‬ ‫که‬ .‫میگردند‬ ‫وصل‬ I.Straight-through or patch cables( ‫مختلف‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫این‬ :Switch-to-router, Switch-to- PC, Hub-to-PC,Hub-to-server‫هردو‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫وترتیب‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ).‫است‬ ‫یکسان‬ ‫آن‬ ‫سمت‬ II.Cross-Over Cables‫می‬ ‫فرق‬ ‫درآن‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫وترتیب‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مشابه‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫این‬ : ‫کند.یعنی‬pin1‫با‬ ‫کیبل‬ ‫طرف‬ ‫یک‬pin3‫و‬ ‫کیبل‬ ‫دیگر‬ ‫درمجرای‬pin2‫با‬ ‫اولی‬ ‫مجرای‬pin6.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دومی‬ ‫مجرای‬ ‫کی‬ ‫درهردونوع‬ ‫هارا‬ ‫رنگ‬ ‫ترتیب‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬.‫میبنید‬ ‫بل‬
 • 25. ‫صفحه‬25 Router Configuration Review Examine Routers Interfaces :‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫ازکماندهای‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬ I.Show ip route‫مکمل‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :routing table.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫را‬ II.Show interfaces‫معلوم‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫حالت‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :‫توان‬ ‫ومی‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫دربارۀ‬ ‫مکمل‬ ‫ات‬ ‫کماندمثال‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬show interface fastethernet0/0.‫دید‬ III.Show ip interface briefly( ‫چوکات‬ ‫فارمت‬ ‫با‬ ‫اختصار‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫هارا‬ ‫انترفس‬ ‫تمام‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :table.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ) IV.Show running-config‫دیدن‬ ‫برای‬ :configuration.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫روتر‬ ‫فعلی‬ V.Show startup-config‫دیدن‬ ‫برای‬ :configuration‫هایی‬‫در‬ ‫که‬NVRAM‫(معموال‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫نوع‬ ‫این‬configuration‫در‬ ‫ها‬startup configuration file).‫میگردند‬ ‫ثبت‬ ‫ها‬ VI.Show version‫م‬ :‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫علومات‬bootup process.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ VII.Show ip protocol‫یک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫پروتوکول‬ ‫نوع‬ ‫دانستن‬ ‫برای‬ :route‫به‬ ‫بعدا‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ .‫گرفت‬ ‫قرارخواهد‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫یک‬ ‫عیارسازی‬Ethernet interface: ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫قبلی‬ ‫درچپتر‬ ‫قسمیکه‬‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬Ethernet interface‫تا‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫گردد‬ ‫وعیارسازی‬ ‫فعال‬ ‫روتر‬ ‫در‬IP address‫را‬ ‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫مذکور‬ ‫انترفس‬ ‫در‬no shutdown‫داریم.مثال‬ ‫نگه‬ ‫فعال‬ ‫آنرا‬ R1(config)#interface fastethernet 0/0 R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdow Ethernet Interface‫در‬ ‫ها‬ARP‫میگیرند‬ ‫سهم‬ ‫هم‬: Ethernet interface‫در‬ ‫دیگر‬ ‫همانندهروسیلۀ‬ ‫ها‬ ‫روتر‬LAN Network‫دارای‬ ‫ها‬ ‫انترفس‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫میگیرد‬ ‫سهم‬MAC Address ‫یک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ARP table‫سازد.وزمانیکه‬ ‫می‬ ‫را‬packet‫به‬ ‫ها‬directly connected network‫همین‬ ‫میروند‬arp table‫چیک‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وبررسی‬IP‫مک‬ ‫به‬ ‫را‬map‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫وبا‬ .‫مینماید‬show arp‫میتوانیم‬arp table.‫ببینیم‬ ‫هروسیله‬ ‫در‬ ‫را‬ Configuring a serial Interfaces ‫عیارسازی‬ ‫برای‬serial interface‫همانند‬ ‫ها‬Ethernet interface‫آدر‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫انترفس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫س‬ ‫کماند‬no shutdown.‫داریم‬ ‫نگه‬ ‫فعال‬ ‫آنرا‬ R1(config)#interface serial 0/0/0 R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown
 • 26. ‫صفحه‬26 ‫کنترول‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫روتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫درروتر‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکتۀ‬ ‫ولی‬timing‫خواهان‬ ‫شان‬ ‫همدیگر‬ ‫بین‬clock signal‫باید‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫روتر‬ ‫دونوع‬ ‫لحاظ‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫ازروتر‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬: a)DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) b)DTE (Data Terminal Equipment) DCE Device(CSU/DSU‫درحقیقت‬ )service provider‫تعی‬ ‫وظیفۀ‬ ‫که‬ ‫میباشد‬‫ین‬clock rate‫برای‬ ‫را‬DTE Device.‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫حالتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیتا‬ ‫یعنی‬DTE device‫ها‬ ‫روتر‬ ‫عادی‬ ‫بصورت‬ ‫باشد.و‬ ‫اخذ‬ ‫قابل‬DTE Device.‫باشند‬ ‫می‬ Configuring Serial Link in a lab environment ‫سازی‬ ‫عیار‬ ‫برای‬serial link‫باید‬ ‫ها‬DCE‫و‬DTE device‫شنا‬‫و‬ .‫میکنیم‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫وانهارا‬ ‫گردیده‬ ‫سایی‬clock rate‫در‬DCE device‫محیط‬ ‫دوروتردر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫وبرای‬ .‫گردد‬ ‫مشخص‬lab(packet tracer‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ .‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫کیبل‬ ‫ازدونوع‬ ‫ما‬ ) .‫میکنیم‬ ‫وصل‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫سلایر‬ ‫پورت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مستقیم‬ DTE/DCE cross over cables‫آن‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫کیبل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ :DCE‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫وطرف‬ ‫بوده‬DTE‫باید‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫وسایل‬ ‫های‬ ‫کنکتور‬ ‫که‬ ‫درنظرداشت‬DTE‫صورت‬ ‫به‬male‫وسایل‬ ‫کنکتورهای‬ ‫و‬ ‫بوده‬DCE‫صورت‬ ‫به‬female.‫میباشد‬ DTE connected to DCE‫های‬ ‫کیبل‬ :DTE‫و‬DCE.‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫ذیل‬ ‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬clock signal‫در‬DCE device.‫میگردد‬ ‫تعیین‬ R1(config)#interface serial 0/0 R1(config-if)#clock rate 64000 31:13:41% : LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up ‫کماند‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫همچنین‬show controller serial 0/0‫نو‬ ‫توانیم‬ ‫می‬( ‫را‬ ‫روتر‬ ‫ع‬DCE or DTE.‫ببینیم‬ ‫را‬ ) R1#show controllers serial 0/0/0 Interface Serial0/0/0 Hardware is PowerQUICC MPC860 DCE V.35, no clock <output omitted> Verifying changes to routing table ‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬debug ip routing‫ر‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫تغییرات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬‫درزمان‬ ‫را‬ ‫وتر‬add‫ویا‬remove‫کردن‬route‫روتر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫یک‬ ‫زمانیکه‬ ‫نماییم.یعنی‬ ‫مشاهده‬route‫در‬routing table‫کماند‬ ‫این‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫میگردد‬ ‫حذف‬ ‫ویاهم‬ ‫تغییر‬ ، ‫اضافه‬IOS‫یک‬ message‫مثال‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ، ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫موفقانه‬ ‫حادثه‬ ‫براینکه‬ ‫مبنی‬ ‫را‬ R2#debug ip routing IP routing debugging is on R2(config)#interface fastethernet 0/0 R2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown 34:65:63% : LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 34:65:61% : LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up ‫کماندها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬undebug-all‫و‬undebug ip routing‫پراسه‬ ‫این‬disable.‫میگردد‬ Changing and removing an interface ‫آنرا‬ ‫اولی‬ ‫تنظیمات‬ ‫همانند‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫آن‬ ‫خصوصیات‬ ‫وغیره‬ ‫حالت‬ ، ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫ازقبیل‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫تنظیمات‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ Overwrite‫درص‬ ‫ولی‬ .‫نمایید‬‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انترفس‬ ‫داخل‬ ‫اوال‬ ‫نماییم‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫باشیم‬ ‫خواسته‬ ‫ورتیکه‬shutdown ‫ازکماند‬ ‫وسپس‬ ‫نموده‬ ‫خاموش‬ ‫را‬ ‫انترفس‬no ip route.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫حذف‬ ‫برای‬
 • 27. ‫صفحه‬27 R2(config)#interface fastethernet 0/0 R2(config-if)#shutdown R2(config-if)#no ip address Devices on directly connected networks ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وسیلۀ‬ ‫چند‬ ‫دوویا‬directly‫پراسۀ‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫برقرارنمایند‬ ‫ارتباط‬ ‫هم‬ ‫بین‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫میباشند‬ ‫وصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬routing‫بین‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫وسایل‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫گردد‬ ‫فعال‬ ‫آنها‬directly‫بدون‬ ‫نیستند‬ ‫وصل‬routing‫ارت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬.‫برقرارنمایند‬ ‫باط‬ CDP (Cisco Discovery Protocol) CDP‫از‬ ‫یکی‬tools‫برای‬ ‫قدرتمند‬ ‫هایی‬monitoring‫و‬troubleshooting.‫میرود‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫درشبکه‬administrator‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬CDP( ‫معلومات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬information-gathering‫مانند‬ ‫وسایل‬ ‫بین‬ ‫سیسکو‬ ‫وسایل‬ ‫دربارۀ‬ )‫سویچ‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬directly‫را‬ ‫ها‬ ‫وپروتوکول‬ ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫معلومات‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دوم‬ ‫الیۀ‬ ‫وپروتوکول‬ .‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫وسیلۀ‬ ‫هر‬ ‫عادی‬ ‫بطور‬cisco‫یک‬periodic message‫دیگر‬ ‫وسایل‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫را‬cisco‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬directly‫ارسال‬ ‫است‬ ‫وصل‬‫میکند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مسیج‬ ‫این‬ ‫که‬cdp advertisement‫نوع‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫یادمیگردد‬device‫وغیره‬ ‫نمبر‬ ‫مادل‬ ،‫ها‬ ‫انترفس‬ ، .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارای‬ ‫بلکه‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫تنهایی‬ ‫میگرددبه‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیسکو‬ ‫وسیلۀ‬ ‫هر‬ ‫عموم‬ ‫بطور‬neighbors‫معلومات‬ ‫داشتن‬ ‫میباشد.که‬ ‫در‬‫بارۀ‬neighbors‫و‬ ‫دیزاین‬ ‫برای‬ ‫ومهم‬ ‫ضروری‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫ها‬troubleshooting‫مفهوم‬ ‫دانستن‬ ‫چون‬ .‫میگردد‬ ‫تلقی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ neighbors‫مفهوم‬ ‫درک‬ ‫برای‬CDP‫که‬ ‫میبینم‬ ‫الزم‬ ‫بنا‬ ‫است‬ ‫ضرور‬layer 3 neighbors‫و‬layer 2 neighbors‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫را‬ .‫قراردهیم‬ Layer 3 neighbors ‫چند‬ ‫دوویا‬ ‫زمانیکه‬‫بصورت‬ ‫وسیله‬ ‫ین‬directly‫باشند‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ومربوط‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫وصل‬layer3 neighbors‫مثال‬ .‫میشوند‬ ‫نامیده‬ ‫زیر‬ ‫درشکل‬R1‫و‬R2‫باهم‬neighbors‫وهمچنین‬ ‫میباشند‬R2‫با‬R3neighbors,‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫می‬R1‫و‬R3‫باهم‬neighbors‫نمی‬
 • 28. ‫صفحه‬28 .‫ندارند‬ ‫قراد‬ ‫نتورک‬ ‫دریک‬ ‫چون‬ ‫باشند‬ Layer 2 neighbors CDP‫و‬ ‫کارمینماید‬ ‫دوم‬ ‫الیۀ‬ ‫با‬ ‫تنها‬CDP neighbors‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سیسکوی‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫تنها‬direct‫شود.فرق‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫باشند‬ ‫وصل‬ ‫باهم‬ ‫بین‬layer 2 neighbors‫و‬Layer 3 neighbors‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬switch‫یک‬ ‫هیچگاهی‬layer 3 neighbors‫شده‬ ‫روتر‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬Layer 2 neighbors.‫تواند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫استاد‬ ‫(قرارگفته‬layer 2 neighbors‫و‬ ‫آدرس‬ ‫مک‬ ‫اساس‬ ‫به‬layer 3 neighbors‫اساس‬ ‫به‬IP Address.)‫کارمیکند‬ CDP Operation ‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬show cdp neighbors‫و‬show cdp neighbors detail‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلومات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬neighbors‫ها‬ ‫نماییم‬ ‫مشاهده‬: ‫شامل‬ ‫معلومات‬ ‫.این‬ Device identifier Address list Port identifier Capabilities List platform .‫باشد‬ ‫می‬ ‫وغیره‬ Using CDP for network discovery ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫دیدن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کماندهای‬CDP‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬: 1Show cdp‫دیدن‬ ‫برای‬ ‫کماند‬ ‫این‬timer‫و‬version‫پ‬‫روتوکول‬CDP.‫کارمیرود‬ ‫به‬ 2Show cdp neighbors‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫معلومات‬ ‫کماند‬ ‫این‬neighbors‫قبیل‬ ‫از‬Device ID, Local Interface, Holdtime, capabilities code, h/w plateform, remote port ID.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫جدول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وغیره‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سطر‬ ‫هر‬ ‫طوریکه‬neighbors device.‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ 3Show cdp interface، ‫حالت‬ ‫کماند‬ ‫این‬timer‫و‬version‫پروتوکول‬cdp‫انترفس‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ 4Show cdp entry *‫وسایل‬ ‫تمام‬ ‫دربارۀ‬ ‫را‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬directly‫شمول‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫وصل‬IP Address‫دس‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ت‬ .‫آریم‬ 5Show cdp neighbors detailOutput.‫ندارد‬ ‫تفاوت‬ ‫قبلی‬ ‫کماند‬ ‫با‬ ‫کماند‬ ‫این‬ 3No cdp run‫برای‬ ‫کماند‬ ‫این‬disable‫پروتوکول‬ ‫کردن‬cdp‫استفاده‬ ‫روتر‬ ‫در‬ .‫میگردد‬ 7Cdp run‫پروتوکول‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬cdp.‫میگردد‬ ‫استفاده‬
 • 29. ‫صفحه‬29 8No cdp enable‫پروت‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫برای‬‫وکول‬cdp‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کماند‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫وبرای‬ .‫میگردد‬globle configuration mode.‫شویم‬ ‫آن‬ ‫مربوطۀ‬ ‫انترفس‬ ‫مود‬ ‫داخل‬ 9Cdp enable‫پروتوکول‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬cdp.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫انترفس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دال‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫ضرورت‬ ‫اوقات‬ ‫اکثر‬ :‫نوت‬‫پروتوکول‬ ‫امنیتی‬ ‫یل‬cdp.‫کنیم‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ Static Route with ‘next-hope’ Addresses Purpose and command syntax of IP route ‫های‬ ‫نیتورک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫روتر‬ ‫ذیل‬ ‫دوطریقۀ‬ ‫به‬ ‫گفتیم‬ ‫قبلی‬ ‫چپتر‬ ‫در‬ ‫قسمیکه‬remote‫با‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫وقابلیت‬ ‫نموه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫معلومات‬ ‫میسازد‬ ‫فراهم‬ ‫آنهارا‬: static route dynamic route static route ‫پراسۀ‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫زمانیکه‬ ‫معموال‬routing‫یک‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫را‬stub network‫از‬ ‫سازیم‬ ‫می‬ ‫عیار‬static routing‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫چون‬ .‫مینماییم‬resource‫و‬ ‫اضافی‬dynamic routing protocol(.‫نداریم‬ ‫ها‬Stub network‫عبارت‬‫نیتورک‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫های‬route‫قابل‬access).‫باشند‬ ‫می‬ ‫شبکۀ‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫قسمیکه‬172.16.3.0/24‫یک‬stub network‫به‬ ‫که‬ ‫روتر‬ ‫تعداد‬ ‫هراندازه‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ R1‫یک‬ ‫تنها‬ ‫گردد‬ ‫وصل‬route‫بین‬R1‫و‬R2‫بین‬ ‫بناء‬ ‫وجوددارد‬R1‫و‬R2‫از‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬static route.‫نماییم‬ ‫استفاده‬ IP route‫دارای‬syntax‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬exploration‫در‬ ‫ولی‬ ‫گرفت‬ ‫قرارخواهد‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫های‬‫این‬‫چپتر‬ ‫از‬ ‫ما‬syntax.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫سادۀ‬ Router(config)#ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface} ‫فوق‬ ‫درساختار‬Network address‫همان‬ ‫ازآدرس‬ ‫عبارت‬remote network‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬routing‫سازیم‬ ‫فعال‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫و‬sub net mask‫از‬ ‫عبارت‬ ‫هم‬subnet mask‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫سومی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫همان‬IP address‫انترفس‬next hope‫که‬ ‫انترفس‬ ‫نام‬ ‫هم‬ ‫یا‬ ‫و‬packet‫به‬ ‫آن‬ ‫ازطریق‬ ‫ها‬next hope‫میرسد‬‫مثال‬ .‫نوشت‬ ‫را‬ Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0 Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
 • 30. ‫صفحه‬30 Configuring static route ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬‫خواهیم‬ ‫ومی‬routing( ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫را‬1749139693( ‫و‬ )1749139193( ‫و‬ )11491319493‫برقرار‬ ) .‫نماییم‬ ‫باهم‬ ‫دیگر‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاه‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫نیتورک‬ ‫سه‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫قسمیکه‬ ‫میخواهیم‬ ‫حال‬ ‫شده‬ ‫وصل‬static route‫سه‬ ‫بین‬ ‫را‬‫فوق‬ ‫شبکۀ‬configure‫تا‬ ‫نماییم‬PC1‫با‬ ‫بتواند‬PC2‫و‬PC3‫نماید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ : ‫منظور‬ ‫بدین‬ ‫اوال‬routing table‫روتر‬R1‫نیتورک‬ ‫دو‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫میبینیم‬ ‫مینماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬172.16.3.0‫و‬172.16.2.0‫چون‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رانشان‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫دونیتورک‬directly‫هنوز‬ ‫وتا‬ ‫بوده‬ ‫وصل‬R1‫در‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بارۀ‬remote.‫فهمند‬ ‫نمی‬ ‫چیزی‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬Remote‫که‬R1:‫عبارتنداز‬ ‫داند‬ ‫نمی‬ ‫آن‬ ‫دربارۀ‬ ‫تاهنوز‬ 172.16.1.0/24 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ماباید‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬static route‫در‬routing table:‫منظور‬ ‫این‬ ‫نماییم.برای‬ ‫اضافه‬ R1#debug ip routing R1#configure terminal R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2 ‫چون‬ ‫حالت‬ ‫درین‬debug ip routing‫بار‬ ‫ازهر‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫فعال‬‫در‬ ‫شبکه‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬routing table‫طرف‬ ‫از‬ ‫ذیل‬ ‫پیام‬IOS‫تهیه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫شبکۀ‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ .‫میگردد‬routing table.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫اضافه‬ 00:20:15: RT: add 172.16.1.0/24 via 172.16.2.2, static metric [1/0]