(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان

Muhibullah Aman
Muhibullah AmanIT Technician à NETLINKS Ltd

مجموعهء ذیل مهمر 4391 در لابراتوار - سیستم عامل لینوکس بین سالهای 4393 AT&T توسط Kenneth Thompson, Dennis Ritchie وغیره افراد ، بنابر اهداف زیر ساخته شد:

‫کابل‬ ‫دانشگاه‬
‫دانشکدهء‬‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬
‫اوبنتو‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬
Ubuntu Operating System Guide
‫دوم‬ ‫ویرایش‬
:‫وترتیب‬ ‫تهیه‬"‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ ‫بهارسال‬4931‫خورشیدی‬ ‫هجری‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
2
‫مهربان‬ ‫و‬ ‫بخشاینده‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫سیستم‬‫اوبنتو‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬
‫سالهای‬ ‫بین‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬4393-4391‫البراتوار‬ ‫در‬AT&T‫توسط‬Kenneth Thompson, Dennis Ritchie
‫وغیره‬، ‫افراد‬:‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫زیر‬ ‫اهداف‬ ‫بنابر‬
Single User‫به‬ ‫را‬Multiuser.‫کند‬ ‫تبدیل‬
Batch Mode‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬interactive environment.‫میکند‬ ‫تبدیل‬
.‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ساختن‬ ‫شریک‬ ‫آسان‬
‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عمده‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬kernel،File System‫و‬Shell.
Kernel‫وظیفهء‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مرکزی‬ ‫بخش‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یاهستهء‬boot‫پراسه‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬
‫درحالیکه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫هارا‬File System‫و‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دیتا‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬Shell‫دستورهایی‬ ‫ترجمهء‬ ‫و‬ ‫تفسیر‬ ‫وظیفهء‬ ‫ها‬user
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬
‫لینوکس‬ ‫مشخصات‬
‫لینوکس‬Open Source.‫است‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫بوده‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫چندین‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬
‫چندین‬user‫مختلف‬ ‫اوقات‬ ‫در‬ ‫میتوانند‬‫دریک‬‫سیستم‬.‫کنند‬ ‫کار‬ ‫باهم‬
.‫شود‬ ‫نصب‬ ‫میتواند‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫سازگاری‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫هاردویر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬
:‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫درلینوکس‬ ‫ها‬ ‫دستور‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
3
Prompt‫نوع‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :shell‫به‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫فرق‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬user‫اج‬ ‫درحال‬ ‫پراسه‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫فهماند‬ ‫می‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫را‬
Command‫توسط‬ :user‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تایپ‬user‫آنرا‬ ‫میخواهد‬‫دارا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ "‫"فعل‬ ‫وحیثیت‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫عمل‬ ‫کدام‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
Option‫توسط‬ :user‫را‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫جزییات‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫تایپ‬‫دستور‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫ویابه‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬
(command)‫توسط‬Option.‫میگردد‬ ‫مشخص‬‫هایی‬ ‫شرطیه‬ ‫از‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫حرفی‬ ‫تک‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ومعموال‬Switch
‫اکثرا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫درآن‬( ‫تعقیب‬ ‫به‬-.‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ )+( ‫هم‬ ‫ویا‬ )
Argument:‫توسط‬ ‫هم‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬user‫ها‬‫؛‬ ‫فایل‬ ‫کدام‬ ‫باالی‬ ‫کماند‬ ‫یا‬ ‫دستور‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫تایپ‬User‫ویا‬ ‫؛‬ ‫ها‬
‫دارای‬ ‫ها‬ ‫کماند‬ ‫واکثر‬ .‫گردد‬ ‫تطبیق‬ ‫دایرکتوری‬default argument‫باالی‬ ‫دستور‬ ‫ارگومنت‬ ‫نکردن‬ ‫مشخص‬ ‫درصورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
.‫میگردد‬ ‫اجرا‬ ‫آن‬
‫کمان‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ :‫نوت‬‫توسط‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫د‬‫یک‬ ‫حداقل‬white space.‫گردد‬ ‫جدامی‬‫مطلقا‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫باید‬ ‫بخاطر‬ ‫وهمچنان‬
Case sensitive.‫باشد‬ ‫می‬
Login‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شدن‬User
‫برای‬login‫طریق‬ ‫از‬ ‫شدن‬User‫کماند‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫هایی‬Login‫ازنام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬user‫از‬ ‫وپس‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مربوطه‬
authentication‫باهمان‬ ‫کاررا‬user.‫میدهیم‬ ‫ادامه‬
‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬User‫به‬ ‫دوباره‬ ‫مذکور‬User‫ازکماند‬ ‫برگردیم‬ ‫اولی‬Logout‫از‬ ‫وهمچنین‬Exit.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
:‫نوت‬‫ازطریق‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬root user‫ودرصورت‬ ‫نشوید‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬login‫محتاط‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫شدن‬
‫این‬ ‫زیرا‬ ‫باشید‬user‫صالحیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هرکاری‬ ‫انجام‬ ‫وبرای‬ .‫رادارد‬ ‫هرکاری‬ ‫انجام‬ ‫صالحیت‬root‫ازکماند‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬sudo‫از‬ ‫قبل‬
‫کماندها‬‫زمانیکه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬sudo‫در‬ ‫که‬ ‫(دستورات‬ ‫ها‬ ‫ازکماند‬ ‫قبل‬ ‫را‬configuration)‫آورد‬ ‫می‬ ‫تغییرات‬ ‫لینوکس‬
‫پسورد‬ ‫ازما‬ ‫میکنیم‬ ‫استعمال‬root user‫و‬ ‫خواسته‬ ‫را‬‫د‬‫طرف‬ ‫کمانداز‬ ‫همان‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫درست‬ ‫رصورت‬administrator.‫میگردد‬ ‫اجرا‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
4
:‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ ‫ابتدایی‬ ‫کماندهایی‬ ‫بعضی‬
PWD‫مخفف‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :Print Working Directory.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫قرارداریم‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
ls‫دستور‬ ‫وظیفهء‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :dir‫در‬DOS،‫داریم‬ ‫قرار‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫محتویات‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬‫لیست‬
‫یک‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫میتوانیم‬ ‫وهمچنان‬ .‫میکند‬Path‫در‬ ‫ذکرشده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫همان‬ ‫محتویات‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫رانیزمشخص‬
path.‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬
Cd‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :change directory‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬user‫به‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫دایرکتوری‬‫های‬.‫رود‬ ‫دیگر‬
more‫وکماندهای‬ ‫بخوانیم‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫محتویات‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :less, cat, nano , head, tail‫وغیره‬
.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مقصد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیز‬
Passwd‫پسورد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :User.‫دهیم‬ ‫تغییر‬ ‫خودرا‬ ‫فعلی‬‫پسورد‬ ‫درنخست‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫استعمال‬ ‫با‬
‫میگردد‬ ‫مطالبه‬ ‫فعلی‬‫به‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫پسورد‬ ‫وسپس‬user.‫دهیم‬ ‫می‬‫سایر‬ ‫نام‬ ‫میتوانیم‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬User‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫هارا‬
.‫بدهیم‬ ‫پسورد‬ ‫آن‬ ‫وبه‬ ‫نوشته‬ ‫دستور‬ ‫این‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
5
File:‫از‬ ‫عبارت‬ ‫درلینوکس‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ممکنه‬ ‫های‬ ‫نوعیت‬ .‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫نوعیت‬ ‫دستور‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :
، ‫دایرکتوری‬ASCII Text،Executable file،ZIP File.‫باشد‬ ‫می‬ ‫وغیره‬
rm
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬rm (remove)‫را‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫میتوانیم‬remove.‫کنیم‬‫حذف‬ ‫میخواهیم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫هر‬
.‫میگردد‬ ‫حذف‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وضع‬ ‫دستور‬ ‫دراین‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫شود‬
Cp
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬cp (copy)‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫نمونهء‬ ‫میتوانیم‬.‫دهیم‬ ‫انتقال‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یکجا‬ ‫از‬
Mv
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬mv(move)‫ان‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یکجا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬.‫دهیم‬ ‫تقال‬
Mkdir
‫دستور‬ ‫این‬mkdir (make direcoty).‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬
Rmdir
Rmdir (remove directory).‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫حذف‬ ‫برای‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
6
‫کمک‬ ‫درخواست‬Getting Help
‫بدست‬ ‫معلومات‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫بخواهید‬ ‫ویاهم‬ ‫باشید‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫موجودی‬ ‫زیاد‬ ‫کماندهای‬ ‫دانستن‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫درصورت‬
‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بیاورید‬Local Help‫بدست‬ ‫ذیل‬ ‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تهیه‬ ، ‫موجودی‬ ‫کماندهای‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫را‬
.‫آید‬ ‫می‬
Man <<command>>
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬man‫میتوانیم‬ ‫ما‬manual page‫دربارهء‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نماییم‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫کماند‬ ‫هر‬
، ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫کماند‬argument‫و‬Option‫کماند‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬ ‫مثال‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫های‬Man tar‫معلومات‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬
‫کماند‬ ‫دربارهء‬ ‫مکمل‬tar.‫دهد‬ ‫می‬
Man –k <<keyword>>
‫منحیث‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ ‫کماند‬ ‫این‬keyword‫درتمام‬ ‫میشود‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫به‬manual page‫وسپس‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫کماندها‬ ‫های‬
‫در‬ ‫راکه‬ ‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫لیست‬description‫زمانی‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫شامل‬ ‫کلمه‬ ‫همان‬ ‫شان‬
‫راندا‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫دقیق‬ ‫نام‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موثر‬.‫نیم‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫فوق‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫دقیق‬ ‫نام‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫وبرای‬
‫را‬ ‫کمپیوترم‬ ‫میتوانیم‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کماند‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫من‬ ‫ذیل‬ ‫درکماند‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬hibernate‫از‬ ‫کنم‬man –k‫نموده‬ ‫استفاده‬
.‫ام‬
Apropos <<keyword>>
‫به‬ ‫مشابه‬ ‫وظیفهء‬man –k‫را‬‫در‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫مترادف‬ ‫نام‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬dos‫در‬ ‫را‬
.‫کنیم‬ ‫دریافت‬ ‫لینوکس‬
Info <<command>>
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫رابه‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬ ‫دستور‬ ‫این‬
<<Command>> --help
‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫معلومات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دستور‬ ‫این‬.‫یگردد‬
‫کماند‬Script
‫توسط‬ ‫که‬ ‫دستورات‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬user‫م‬ ‫استفاده‬.‫برسانیم‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یگردد‬‫کماند‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫و‬
Exit.‫کنیم‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫میتوانیم‬ ‫درترمینل‬‫م‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫درآن‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫دستورات‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫درصورتیکه‬ ‫البته‬‫ی‬‫رسد‬
‫فایل‬ ‫نام‬ ‫دراینصورت‬ ‫باشیم‬ ‫نکرده‬ ‫مشخص‬typescript.‫خواهدبود‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
7
‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫که‬ .‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫مختلف‬ ‫دراوقات‬ ‫ها‬‫و‬ ‫معین‬ ‫دروقت‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫خواند‬ ‫خواهیم‬ ‫بعدا‬
‫در‬ ‫مشخص‬user.‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجراشده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
Tar command
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫کماند‬Tar (tape archive)( ‫یکجا‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫چندین‬ ‫ویا‬ ‫دو‬ ‫توانیم‬ ‫می‬combine.‫کنیم‬ )
( ‫محتویات‬ ‫میتوانیم‬ ‫ذیل‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬content‫فایل‬ ‫یک‬ )zipped.‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫شده‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
8
‫فایل‬ ‫میتوانیم‬ ‫ذیل‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬zipped‫دوباره‬ ‫را‬ ‫شده‬extract.‫کنیم‬
‫فوق‬ ‫درکماندهای‬c‫برگرف‬‫از‬ ‫ته‬create،T‫از‬ ‫برگرفته‬table of content،x‫از‬ ‫برگرفته‬extract،V‫از‬ ‫برگرفته‬verbose(
‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫با‬ ‫هارا‬ ‫فایل‬)‫و‬f‫از‬ ‫برگرفته‬file.‫باشد‬ ‫می‬
Unix Directory Structure or File system
( ‫تسلسی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫تمام‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬hierarchical).‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ترتیب‬‫دارای‬ ‫سلسله‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫طوری‬parent
directory‫و‬child directory‫باشند‬ ‫می‬‫و‬ .parent( ‫عمومی‬top level directory)/( ‫دایرکتوری‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ )‫باشد‬ ‫می‬(root
directory).‫میگردد‬ ‫محسوب‬ ‫آن‬ ‫فرعی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫تمام‬ ‫که‬ .
‫د‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬‫ر‬/‫میگردد.که‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬ ‫مشخص‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫محتویات‬ ‫حاوی‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬
.‫میکنیم‬ ‫معرفی‬ ‫آنرا‬ ‫مشهور‬ ‫دایرکتوری‬ ‫چند‬ ‫دراینجا‬
/etc
‫نگهداری‬ ‫وظیفهء‬ ‫دایرکتوری‬ ‫این‬configuration file( ‫خدمات‬ ‫تمام‬ ‫هایی‬service.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ )
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
9
/bin
‫های‬ ‫فایل‬ ‫نگهداری‬ ‫وظیفهء‬executable‫میکنیم‬ ‫تایپ‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کماندی‬ ‫ما‬ ‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫دارامیباشد‬ ‫هارا‬ ‫کماند‬ ‫تمام‬ ‫سکریپت‬ ‫یا‬
‫سکریپت‬‫به‬ ‫مربوط‬‫دایرکتوری‬ ‫در‬ ‫مذکور‬ ‫کماند‬/bin‫سپس‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫جستجو‬run.‫شوند‬ ‫می‬‫های‬ ‫فایل‬ ‫مامیتوانیم‬executable
‫دا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫وسپس‬ ‫بسازیم‬‫که‬ .‫کینم‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫وسپس‬ ‫بسازیم‬ ‫شامل‬ ‫یرکتوری‬‫بعد‬ ‫دستورها‬ ‫ساختن‬ ‫طریقهء‬‫در‬ ‫ا‬
.‫میگردد‬ ‫واضح‬ ، ‫نویسی‬ ‫سکریپت‬ ‫بخش‬
/dev
، ‫وسایل‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،‫وهمه‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫وفایل‬ ‫فولدرها‬‫به‬ ‫که‬ ‫وسایل‬ ‫تمام‬ ‫نام‬ ‫دایرکتوری‬ ‫دراین‬ ‫میگردند‬ ‫محسوب‬ ‫فایل‬
‫وص‬ ‫کمپیوتر‬‫قبیل‬ ‫از‬ ‫میگردند‬ ‫ل‬USB،CD_ROM‫می‬ ‫ما‬ ‫که‬ )‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫وسایل‬ ‫(نام‬ ‫گردیده‬ ‫لیست‬ ‫وغیره‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانیم‬mount.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫محتویات‬ ‫از‬
/home
‫هر‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫عموم‬ ‫طور‬user‫در‬/home‫که‬ ‫میگردد‬ ‫ایجاد‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬user‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬‫شانرا‬ ‫شخصی‬ ‫معلومات‬
.‫نمایند‬ ‫ذخیره‬ ‫درآن‬‫ونام‬home‫دایرکتوری‬root user‫از‬ ‫عبارت‬root.‫باشد‬ ‫می‬
‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نام‬ ‫قواعد‬
‫هر‬ ‫عادی‬ ‫بطور‬user‫از‬ ‫پس‬login‫وارد‬ ‫شدن‬home‫حالت‬ ‫دراین‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫اش‬ ‫مربوطه‬ ‫دایرکتوری‬home directory‫نام‬ ‫به‬
current directory.‫میگردد‬ ‫یاد‬‫یک‬ ‫از‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫تسلسلی‬ ‫شکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫ولی‬‫به‬ ‫دایرکتوری‬
.‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫ممکنه‬ ‫حاالت‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫دراین‬ ‫که‬ .‫برویم‬ ‫دیگر‬ ‫دایرکتوری‬
Cd /dirname/dirname2/dirname3‫داخل‬ ‫وسپس‬ ‫رفته‬ ‫دایرکتوری‬ )/( ‫به‬ ‫اوال‬ ‫یعنی‬dirname‫که‬‫یک‬child‫می‬ / ‫از‬
‫داخل‬ ‫وسپس‬ ‫رفته‬ ‫باشد‬dirname2‫داخل‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬dirname3.‫میگردد‬
Ls ./this/that/‫معنی‬ / ‫از‬ ‫قبل‬ ).( ‫دراینجا‬current directory‫دایرکتوری‬ ‫یعنی‬ ‫رامیدهد‬this
‫از‬Current directory‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫باز‬ ‫را‬‫داخل‬that‫آنرا‬ ‫ومحتویات‬ ‫شده‬
.‫کند‬ ‫لیست‬
Ls ../this/that‫باالیی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫تعیین‬ )..( ‫درینجا‬(parent
directory)‫در‬ ‫موجود‬ ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫رفته‬parent‫نام‬ ‫به‬this‫شده‬
‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫و‬that.‫کند‬ ‫لیست‬ ‫آنرا‬ ‫محتویات‬ ‫و‬ ‫شده‬
Ls ~/this/that‫از‬ ‫یعنی‬home directory‫نمو‬ ‫شروع‬‫مشخص‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫محتویات‬ ‫و‬ ‫ده‬
.‫کند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫شده‬
Ls ~User1/this/that‫از‬ ‫یعنی‬home directory‫به‬ ‫مربوطه‬User1‫محتویات‬ ‫وسپس‬ ‫نموده‬ ‫شروع‬
.‫کند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫فولدرهای‬
/this/filename.( ‫فعلی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫از‬ ‫یعنی‬current directory.‫کند‬ ‫شروع‬ )
Meta Characters
‫کماندها‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ودرصورت‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫معنی‬ ‫دارای‬ ‫حرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫که‬ ‫حروفی‬ ‫درلینوکس‬ ‫عموم‬ ‫بصورت‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫وظایف‬meta characters‫معنی‬ ‫دارای‬ ‫میکنند‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫حرف‬ ‫یک‬ ‫ازینکه‬ ‫غیر‬ ‫حروف‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ .‫میکنند‬ ‫یاد‬
‫حرف‬ ‫مثال‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫خاص‬tilde(~‫معنی‬ ‫به‬ )home directory‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬meta character.‫یادمیگردد‬
‫می‬ ‫هر‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫درنام‬ ‫عموم‬ ‫(بصورت‬)/ ‫استثنای‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شامل‬ ‫کرکتری‬ ‫تا‬
Wildcards Characters
‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مثال‬ ‫مختلفی‬ ‫ودرمواردی‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫حروف‬ ‫یاچندین‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫عوض‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫میتاکرکترهای‬
search‫مکمل‬ ‫ونام‬ ‫کنیم‬‫حروف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمیدانیم‬ ‫آنرا‬ ‫که‬ ‫حروف‬ ‫عوض‬ ‫به‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫بخاطر‬ ‫آنرا‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بلکه‬ ‫ندانسته‬ ‫را‬ ‫فایل‬
.‫میکنیم‬ ‫استفاه‬
‫جدول‬ ‫در‬‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬wildcards.‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
10
‫نام‬
wildcards
‫وظیفه‬‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫مثال‬
‫؟‬
‫؟‬ ‫عالمهء‬ ‫بجای‬ ‫را‬ ‫کرکتر‬ ‫یک‬ ‫تنها‬
.‫میکند‬ ‫جاگزین‬
Ls a?b
‫آن‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫راکه‬ ‫حرفی‬ ‫سه‬ ‫فایل‬ ‫یعنی‬a‫آن‬ ‫آخر‬ ‫وحرف‬b
.‫کند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میتواند‬ ‫تنها‬ ‫آن‬ ‫وسط‬ ‫وحرف‬
Ls ????
‫است‬ ‫حرف‬ ‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫شان‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬
.‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬
Ls /a??
‫ذیل‬ ‫دستور‬‫محتویات‬‫دایرکتوری‬‫که‬ ‫را‬child‫بوده‬ / ‫دایرکتوری‬
‫دایرکتوری‬ ‫این‬ ‫نام‬ ‫طوریکه‬ ‫میکند‬ ‫لیست‬‫به‬a‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬
‫دارا‬‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫ودوحرف‬ .‫است‬ ‫حرف‬ ‫سه‬ ‫ی‬
.‫باشد‬ ‫میتواند‬
*
‫جاییکه‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫کلمه‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫صفر‬
*.‫گردد‬ ‫جانشین‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
Wheris a*b
‫به‬ ‫راکه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫موقعیت‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬a‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬b
‫و‬ ‫باشد‬ ‫دوحرفی‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ممکن‬ ‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ختم‬
.‫باشد‬ ‫دوحرف‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫ممکن‬
*x
‫حرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نام‬x‫میگردد‬ ‫ختم‬
/*a*
‫حرف‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫در‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬a‫خود‬ ‫درنام‬ ‫را‬
‫حرف‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ویاتمام‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬a‫را‬
‫ت‬ ‫در‬.‫دارد‬ ‫خویش‬ ‫رکیب‬
[]
‫از‬ ‫یکی‬ ‫تنها‬‫حروف‬‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫راکه‬
‫فایل‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫دوقوس‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ ‫مثال‬ .‫میکند‬
you.txt‫حرف‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬
‫که‬ ‫نباشیم‬ ‫مطمین‬ ‫آن‬ ‫وسط‬you.txt‫است‬
‫ویاکه‬yuo.txt‫عمل‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫بناء‬ ‫است‬
.‫میکنیم‬
Locate y[ou]u.txt
A[xyz]b
‫به‬ ‫که‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫یعنی‬A‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬
x ,y‫ویا‬Z‫وبه‬ ‫آمده‬b.‫میگردد‬ ‫ختم‬
[abc]x
‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫نام‬a ,b‫ویا‬C‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬x
.‫میگردد‬ ‫ختم‬
/[a-z][A-Z]
‫حرف‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ / ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حرفی‬ ‫دو‬ ‫فایل‬ ‫نام‬
‫از‬ ‫آن‬ ‫اول‬a‫به‬ ‫تا‬z‫آن‬ ‫دوم‬ ‫حرف‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫کوچک‬ ‫حروف‬ ‫به‬
‫از‬ ‫هم‬A‫به‬ ‫تا‬z‫و‬uppercase.‫میباشد‬
/[ac-eg][1-5]
‫یک‬root child‫یکی‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫حروف‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حرف‬ ‫دو‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬
‫حروف‬ ‫از‬a‫بین‬ ‫حروف‬ ‫ویا‬c‫الی‬e‫یا‬ ‫و‬g‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫بوده‬
‫الی‬ ‫یک‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫دوم‬ ‫حرف‬5.‫باشد‬ ‫می‬
{}
‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫که‬‫نام‬‫خود‬‫کلمه‬‫ء‬
‫راکه‬‫میشود‬ ‫نوشته‬ ‫قوس‬ ‫این‬ ‫درداخل‬
.‫میگردد‬ ‫اطالق‬
A{xxx,yyy}b
‫حرف‬ ‫به‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫نام‬a‫حرف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬b‫میگردد‬ ‫ختم‬
‫یا‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫و‬xxx‫ویاهم‬ ‫باشد‬ ‫می‬yyy.
{f1,g2}x
‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فایلی‬ ‫نام‬f1‫ویا‬g2‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬X‫ختم‬
.‫میگردد‬
/{ahmad,ali}{jan,Khan}
‫کلمات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ali‫ویا‬ahmad‫شده‬ ‫شروع‬
‫کلمات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬jan‫ویا‬khan‫را‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬
.‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫/دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫میدهدالبته‬ ‫نشان‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
11
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خواهان‬ ‫درصورتیکه‬meta character‫از‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫باشیم‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫نام‬ ‫در‬ ‫ها‬interprete‫شدن‬meta character‫که‬
‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫چندین‬ ‫عموم‬ ‫بطور‬ .‫کنیم‬ ‫جلوگیری‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫فایل‬ ‫درنام‬interpret‫استفاده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫کرکتر‬ ‫میتا‬ ‫شدن‬
‫از‬“”quotation‫فایل‬ ‫میخواهیم‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬file*‫بساز‬ ‫را‬:‫بناء‬ . ‫یم‬
Sudo touch “file*”
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وهمچنان‬(back slash.‫میکند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫کرکتری‬ ‫میتا‬ ‫خاصیت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫کرکتر‬ ‫میتا‬ ‫از‬ ‫قبل‬ )
Sudo touch file*
.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ممکنه‬ ‫حاالت‬ ‫بعضی‬ ‫ذیل‬ ‫جدول‬
More /“file*”‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬file*‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬
‫دستور‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬
more ‘file*’‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬file*‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬
‫دستور‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬
more file*‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬file*‫ق‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫رار‬
‫دستور‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬
More a?a‫آن‬ ‫نام‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬a?a.‫میخواند‬ ‫است‬
More ???‫ح‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬‫یا‬ ‫و‬ ‫الفبا‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫رف‬‫بوده‬ ‫نمبر‬ ‫یک‬‫حروف‬ ‫و‬
.‫الفبامیباشد‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫سوم‬ ‫حرف‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫؟‬ ‫آن‬ ‫دوم‬
more ?*?*‫فایل‬ ‫محتویات‬‫ویانمبر‬ ‫الفبا‬ ‫ازحروف‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫که‬‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬‫حرف‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬*
‫حرف‬ ‫سپس‬‫؟‬‫نباشد‬ ‫حرف‬ ‫هیچ‬ ‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫ومتباقی‬‫با‬ ‫را‬ ، ‫باشد‬ ‫حرف‬ ‫ویاچندین‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬
( ‫ها‬ ‫درفایل‬ ‫دسترسی‬ ‫تعیین‬File Permission)
‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫میتوانیم‬ ‫آسانی‬ ‫بسیار‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫درلینوکس‬user‫و‬ ‫بوده‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫باالی‬ ‫ها‬ ‫گروپ‬ ‫و‬ ‫ها‬user‫ها‬
.‫میتوانند‬ ‫واردکرده‬ ‫تغییر‬ ‫ویا‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫سرحدی‬ ‫چه‬ ‫تا‬‫یک‬ ‫راکه‬ ‫عملیات‬ ‫عموما‬user‫از‬ ‫عبارت‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫فایل‬ ‫باالی‬ ‫میتواند‬
( ‫خواندن‬read( ‫نوشتن‬ ، )write( ‫نمودن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ )execute( ‫فایل‬ ‫سازندهء‬ ‫شخص‬ ‫توسط‬ ‫میتواند‬ ‫مذکور‬ ‫عملیات‬ ‫که‬ .‫است‬ )owner)
،user( ‫همگروپ‬ ‫هایی‬Group( ‫سایرین‬ ‫و‬ )other.‫شود‬ ‫اجرا‬ )
‫از‬ ‫گروپ‬ ‫سه‬ ‫باالی‬ ‫را‬ ‫عملیه‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫جواز‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬user‫نا‬ ‫به‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بدهیم‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬‫باالی‬ ‫دسترسی‬ ‫تعیین‬ ‫م‬
( ‫ها‬ ‫فایل‬file permission)‫یادمیگردد‬‫تعیین‬ ‫وبرای‬ .permission( ‫دستور‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫باالی‬chmod‫مخفف‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ )
change mode.‫باشد‬ ‫می‬
‫نمیگردد‬ ‫محسوب‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسه‬ ‫تنها‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫و‬‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ، ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫متباقی‬‫ورودی‬ ‫وسایل‬ ،
‫پس‬ ‫میگردد‬ ‫محسوب‬ ‫فایل‬ ‫وهمه‬ ‫همه‬ ‫وغیره‬ ‫وخروجی‬Permission‫بطور‬ .‫میگردد‬ ‫تطبیق‬ ‫یکسان‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫اجزای‬ ‫تمام‬ ‫باالی‬
‫یک‬ ‫ازمحتویات‬ ‫استفاده‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫مثال‬DVD‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫را‬User.‫کنیم‬ ‫محدود‬
‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫فایل‬ ‫البته‬‫تعیین‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫میباشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫وظایف‬permission‫عادی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫مثل‬ ‫آنان‬ ‫باالی‬‫عمل‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫میکنیم‬Directory،Named Pipe, Sockets, Links.
Permission‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫هارا‬ ‫فایل‬ ‫باالی‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ls –l‫دیگری‬ ‫ُیات‬‫ی‬‫جز‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫عادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫نمایش‬
.‫میرسد‬ ‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬ ‫که‬ ‫میدهند‬ ‫نمایش‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
12
: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫فایل‬ ‫جزییات‬ ‫این‬ ‫که‬
Type‫ستون‬ ‫درین‬ ‫باشد‬ ‫دایرکتوری‬ ‫فایل‬ ‫نوعیت‬ ‫درصورتیکه‬ :d‫باشد‬ ‫عادی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫ظاهر‬–
.‫میگردد‬ ‫ظاهر‬
Permission:( ‫دسترسی‬ ‫حق‬ ‫نشاندهندهء‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ظاهر‬ ‫آبی‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫ستون‬permission‫است‬ )
‫باالی‬ ‫که‬owner،Group‫ویا‬others‫حرف‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تطبیق‬r‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫معنی‬ ‫به‬user‫اجازهء‬ ‫ها‬read
‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬w‫اجازهء‬write‫و‬x‫اجازهء‬execute‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫باشد‬owner،
Group‫و‬Others‫حروف‬rwx‫درصورتیکه‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫میتواند‬full permission‫سه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ) ‫کامل‬ ‫(صالحیت‬
‫گروپ‬user.‫شود‬ ‫داده‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬
Number of Links‫نام‬ ‫ویا‬ ‫جای‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫ونشان‬ ‫گرفته‬ ‫خودرا‬ ‫به‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫همیشه‬ ‫ستون‬ ‫این‬ :
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫و‬ .‫میگردد‬ ‫باز‬ ‫طریق‬ ‫چند‬ ‫وبه‬ ‫داشته‬ ‫ارتباط‬ln‫نام‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬link.‫دهیم‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬ls –i‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میبینیم‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬‫فایل‬link.test‫؛‬link2.test‫و‬link1.test‫حافظه‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫دریک‬
.‫است‬ ‫ذخیره‬
Owner ID‫نام‬ ‫نشاندهندهء‬ :Owner‫ویا‬user‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ومیتواند‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫باراول‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫فایل‬ ‫باشدکه‬ ‫می‬
‫دستور‬chown‫نام‬owner.‫دهیم‬ ‫تغییر‬ ‫را‬
Group Name‫که‬ ‫است‬ ‫گروپ‬ ‫نام‬ :user‫فا‬ ‫سازندهء‬‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫یل‬chgrp‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫میتوانیم‬
.‫کنیم‬ ‫منسوب‬ ‫دیگری‬ ‫گروپ‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
13
Size in byte‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫ستون‬ :ls –l.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫بایت‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫سایز‬ ،
Modification Date and Time‫تعریف‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تاریخ‬ ‫نشاندهندهء‬ :.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫وایجاد‬
‫دستور‬chmod
‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردیم‬ ‫ذکر‬ ‫قبال‬ ‫همانطوریکه‬permission‫سرحد‬ ‫یا‬access‫برای‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬User.‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬
‫مخفف‬ ‫که‬ ‫دستور‬ ‫این‬change mode‫اولی‬ ‫ارگومنت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ارگومنت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫است‬permission‫و‬ ‫نموده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬
argument‫باید‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫دومی‬permission.‫میکند‬ ‫گرددمشخص‬ ‫تطبیق‬ ‫آن‬ ‫روی‬
‫از‬ ‫طبقهء‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫میتواند‬ ‫میکند‬ ‫تعیین‬ ‫فایل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صالحیت‬ ‫که‬ ‫اولی‬ ‫ارگومنت‬User‫اساس‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ویاهم‬ ‫باشد‬ ‫حرف‬ ‫اساس‬ ‫به‬
‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ارقام‬Octal‫استف‬ ‫صالحیت‬ ‫تعیین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ .‫باشد‬‫حرف‬ .‫کنیم‬ ‫اده‬r‫صالحیت‬read‫حرف‬ ،w
‫صالحیت‬write‫حرف‬ ‫و‬x‫صالحیت‬execute.‫میدهد‬ ‫رانشان‬‫از‬ ‫روش‬ ‫درین‬ ‫وهمچنین‬U‫به‬ ‫دادن‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬owner‫از‬ ،g
‫به‬ ‫دادن‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬Group user‫از‬ ‫و‬O‫به‬ ‫دادن‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬others‫از‬ ‫صالحیت‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫وبرای‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬
‫ب‬ ، )+(( ‫از‬ ‫صالحیت‬ ‫گرفتن‬ ‫رای‬-‫از‬ ‫بعضی‬ ‫ذیل‬ ‫درجدول‬ ‫مثال‬ ‫میگردد.بطور‬ ‫استفاده‬ )=( ‫از‬ ‫صالحیت‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫مکمل‬ ‫وبرای‬ )
.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬ ‫ممکنه‬ ‫حاالت‬
‫تشریح‬‫دستور‬‫شکل‬
‫صالحیت‬ ‫اجازهء‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬
‫های‬read‫و‬Write‫به‬ ‫را‬owner‫و‬
group.‫بدهیم‬
Sudo chmod ug+rw filenamerw?rw????
‫صالحیت‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬execute
‫از‬ ‫را‬others.‫کنیم‬ ‫حذف‬
Sudo chmod o-x filename????????-
‫استفاده‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬
‫صالحیت‬ ‫کنندگان‬execute.‫کنیم‬ ‫حذف‬ ‫را‬
Sudo chmod a-x filename
‫حرف‬a‫معنی‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫دردستور‬all user
.‫میباشد‬
??-??-??-
‫به‬ ‫کامل‬ ‫صالحیت‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬
group‫و‬Others‫بدهیم‬
Sudo chmod go+rwx???rwxrwx
‫ازتمام‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬user‫تمام‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫عوض‬ ‫وبه‬ ‫گردیده‬ ‫حذف‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬
‫صالحیت‬ ‫تها‬read.‫شود‬ ‫داده‬
Sudo chmod ugo=r filename
Sudo chmod a=r filename
r- -r- -r--
‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬others‫هیچ‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫صالحیتی‬
Sudo chmod o-rwx filename??????- - -
‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬
‫تعیین‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫تحت‬
‫حرف‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫صالحیت‬–r‫تعقیب‬ ‫به‬
chmod.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
Sudo chmode 777 –r
/home/muhib/
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
14
‫ارقام‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬octal‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫صالحیت‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬‫رقم‬octal‫از‬ ‫رقم‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫ومیدانیم‬ ‫کرده‬ ‫فرض‬ ‫باینری‬ ‫سیستم‬ ‫رابه‬
( ‫رقم‬ ‫هرسه‬ ‫بدهیم‬ ‫کامل‬ ‫صالحیت‬ ‫درصورتیکه‬ .‫یک‬ ‫ویا‬ ‫باشد‬ ‫صفر‬ ‫میتواند‬ ‫باینری‬ ‫ارقام‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫باینری‬ ‫رقم‬ ‫سه‬ ‫اکتال‬444‫میگردد‬ )
‫عملیه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬=4+2+1=70
+1x21
+1x22
1x2‫بناء‬ .999.‫است‬ ‫کامل‬ ‫صالحیت‬
‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬root user‫وهیچ‬ ‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫توانایی‬user‫باالی‬ ‫هارا‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محدودیت‬ ‫نمیتواند‬root
user.‫کند‬ ‫وضع‬
VI Introduction
VI‫یک‬visual text editor‫تغییرات‬ ، ‫ویرایش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫باشدکه‬ ‫می‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬vi‫هر‬
‫در‬ ‫موقت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫متنی‬ ‫فایل‬buffer.‫میگردد‬ ‫ثبت‬ ‫بعدا‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫آمده‬VI‫متن‬ ‫میتوانیم‬ ‫هم‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫خاصیت‬ ‫داشتن‬ ‫با‬
( ‫دستورات‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تایپ‬ ‫هارا‬commands‫اهم‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ )‫میتوانیم‬ ‫گفته‬ ‫بناء‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫زیاد‬ ‫یت‬
‫محیط‬ ‫که‬vi.‫است‬ ‫حالت‬ ‫سه‬ ‫دارای‬
Insert mode‫حروف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالت‬ :‫ورودی‬‫حروف‬ ‫منحیث‬ ‫را‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬‫اضافه‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫قبول‬
.‫میکند‬
Command mode‫حروف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالت‬ :‫ورودی‬‫شد‬ ‫وارد‬ ‫حین‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫قبول‬ ‫دستور‬ ‫منحیث‬ ‫را‬‫کیبورد‬ ‫توسط‬ ‫آنان‬ ‫ن‬
‫مربوطه‬ ‫دستورهای‬.‫میکند‬ ‫اجرا‬ ‫آنرا‬
Last line mode‫که‬ ‫است‬ ‫حالت‬ :‫کلید‬ ‫فشردن‬ ‫از‬ ‫وپس‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫عادی‬ ‫متن‬ ‫منحیث‬ ‫الین‬ ‫کماند‬ ‫در‬ ‫حروف‬enter‫از‬
‫دکمهء‬ ‫فشردن‬ ‫وبا‬ .‫میگردد‬ ‫اجرا‬ ‫دستور‬ ‫منحیث‬ ‫کیبورد‬esc‫درین‬ ‫ازکیبورد‬mode.‫میگردد‬ ‫لغو‬ ‫شده‬ ‫تایپ‬ ‫کلمهء‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫برای‬vi‫دستور‬ ‫از‬vi.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬mode:‫دیگر‬ ‫مود‬ ‫به‬
‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬command mode‫به‬last line mode):( ‫شارحه‬ ‫از‬‫کرس‬ ):( ‫تایپ‬ ‫با‬ .‫میکنیم‬ ‫استفاده‬‫اتومات‬ ‫بطور‬ ‫ر‬
‫رفته‬ ‫الین‬ ‫آخرین‬ ‫در‬‫کلمهء‬ ‫فشردن‬ ‫و‬ ‫دستور‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫منتظر‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫و‬enter‫اجرا‬ ‫دستور‬
.‫برمیگردیم‬ ‫کماندالین‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫گردیده‬‫دستور‬ ‫از‬ : ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مثال‬exit‫دستور‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
15
‫حسا‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫کرکتر‬ ‫هر‬ ‫مود‬ ‫کماند‬ ‫در‬ ‫حاالنکه‬ ‫است‬ ‫حرفی‬ ‫چهار‬.‫میآید‬ ‫ب‬
‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬Last line Mode‫به‬command mode‫دکمهء‬enter‫ویا‬esc.‫میدهیم‬ ‫فشار‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫را‬
‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬insert mode‫به‬command mode‫کلید‬ ‫از‬esc.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫رفتن‬command mode‫به‬insert mode‫که‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫مختلف‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬ ‫مختلف‬ ‫اشکالی‬ ‫به‬
:‫انداز‬ ‫عبارت‬
i‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ :insert mode.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫متن‬ ‫وتایپ‬
a:‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬insert mode.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫بعداز‬ ‫متن‬ ‫وتایپ‬
I‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ :insert mode.‫میگردد‬ ‫دارداستفاده‬ ‫قرار‬ ‫درآن‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫الینی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫متن‬ ‫تایپ‬ ‫و‬
A‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ :insert mode.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫واقع‬ ‫درآن‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫ازالینی‬ ‫بعد‬ ‫متن‬ ‫وتایپ‬
O‫به‬ ‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫برای‬ :insert mode‫د‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫باالیی‬ ‫درقسمت‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫الین‬ ‫در‬ ‫متن‬ ‫تایپ‬ ‫و‬‫رآن‬
.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬
o:‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬insert mode‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫درالین‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫الین‬ ‫در‬ ‫متن‬ ‫تایپ‬ ‫و‬
.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫درآن‬ ‫کرسر‬ ‫که‬
‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫وخارج‬ ‫کردن‬ ‫ترک‬ ‫برای‬VI:‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫دستورات‬ ‫از‬
(:q)‫فای‬ ‫در‬ ‫درصورتیکه‬ :.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشیم‬ ‫نیاورده‬ ‫تغییر‬ ‫ل‬
(:q!‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :)VI.‫کنیم‬ ‫ترک‬ ، ‫فایل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫تغییرات‬ ‫ثبت‬ ‫بدون‬ ‫را‬
(:wq)‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫وذخیرهء‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ :VI.‫میگردد‬ ‫استفاده‬
(ZZ)‫تغییرا‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ :‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫واردشده‬ ‫ت‬Vi‫به‬ ‫ومشابه‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬:wq.‫است‬
‫های‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬h،j،k‫و‬l.‫ببریم‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫باال‬ ، ‫پایین‬ ، ‫چپ‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫کرسررا‬ ‫میتوانیم‬
‫برای‬delete‫ذیل‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫الین‬ ‫ویا‬ ، ‫کلمه‬ ، ‫حرف‬ ‫کردن‬‫در‬command mode‫استفاده‬:‫میگردد‬
x.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫کرکتر‬ ‫تنهایک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ :
dd.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫الین‬ ‫مکمل‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ :
dw.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫کلمهء‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ :
J:(‫ساختن‬ ‫یکجا‬ ‫برای‬join‫میگ‬ ‫استفاده‬ ‫دوالین‬ ‫کردن‬ )‫حذف‬ ‫جداکرده‬ ‫ازهم‬ ‫را‬ ‫دوالین‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نشانهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫ردد‬
.‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫الین‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫دوالین‬ ‫میشود‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫میکند‬
‫کردن‬ ‫جاگزین‬ ‫برای‬(Replace)‫حروف‬ ‫از‬ ‫کلمات‬R‫و‬r:‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬
R‫برای‬ :replace‫همزمان‬ ‫فشردن‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫حروف‬ ‫کردن‬Shift+r‫این‬‫تازمانیکه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫پراسه‬esc‫را‬
‫دکمهء‬ ‫هر‬ ‫باشیم‬ ‫نداده‬ ‫فشار‬‫از‬ ‫پس‬ ‫شد.یعنی‬ ‫خواهد‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫حرف‬ ‫جاگزین‬ ‫شود‬ ‫تایپ‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫که‬
‫فشردن‬esc‫به‬command mode.‫برمیگردد‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
16
r‫فشردن‬ ‫با‬ :r‫در‬command mode‫قراردارد‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حرفی‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬replace‫به‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫نموده‬
command mode.‫برمیگردد‬
‫بازکردن‬ ‫برای‬vi: ‫موجوداست‬ ‫روش‬ ‫چندین‬
Vi filename
.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫بازکردن‬ ‫برای‬
View filename
‫شکل‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫بازکردن‬ ‫برای‬read only.‫میگردد‬ ‫استفاده‬
Vi –R filename
‫شکل‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫بازکردن‬ ‫برای‬read only‫می‬ ‫استفاده‬.‫گردد‬
Vi –r filename
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فایل‬recovery buffer.‫کند‬ ‫بازمی‬
Vi
‫پروگرام‬ ‫تنها‬vi.‫مینماید‬ ‫شروع‬ ‫را‬
‫شده‬ ‫وارد‬ ‫تغییرات‬ ‫کردن‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬buffer:‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫ازدستور‬ ‫درفایل‬
(:w‫برای‬ :)write.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫درفایل‬ ‫تغییرات‬ ‫ذخیرهء‬ ‫ویا‬ ‫کردن‬
(:w filename‫کردن‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ :)buffer.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫میگردد‬ ‫مشخص‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫در‬
‫در‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫یعنی‬buffer‫به‬ ‫(مشابه‬ ‫میکند‬ ‫ثبت‬ ‫جدید‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫باز‬save as.)
(:w! filename)‫ذخیرهء‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫باالیی‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫مشابه‬ :buffer‫اس‬ ‫جدید‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫به‬.‫میگردد‬ ‫تفاده‬
(:w >>filename)‫محتویات‬ :buffer‫آخرفایل‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬‫میکند‬ ‫ذخیره‬ ‫میگردد‬ ‫مشخص‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫دراینجا‬ ‫که‬
.‫گردد‬ ‫حذف‬ ‫فعلی‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬
(:address w filename)‫مشخ‬ ‫هارا‬ ‫الین‬ ‫اولی‬ ‫ارگومنت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ارگومنت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫میبینید‬ ‫طوریکه‬ :‫ص‬
‫دومی‬ ‫ارگومنت‬ ،‫میکند‬w‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پس‬ ‫میکند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫سومی‬ ‫ارگومنت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫ثبت‬ ‫وظیفهء‬ ‫که‬ ‫است‬
.‫برسانیم‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫الین‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬
.‫گردند‬ ‫مشخص‬ ‫ذیل‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫الین‬
:50 w thisfile.txt
‫ال‬ ‫تنها‬ ‫یعنی‬‫ین‬51‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬thisfile.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬
:5,10 w thatfile.txt
‫های‬ ‫الین‬ ‫یعنی‬5‫الی‬41‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬thatfile.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬
:1,. w toplines.txt
‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫الین‬ ‫از‬ ‫یعنی‬toplines.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬
:.,72 w belowlines.txt
‫یعن‬‫الین‬ ‫الی‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫ی‬97‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬belowlines.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬
:.,$ w currenttoEnd.txt
‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آخر‬ ‫الین‬ ‫الی‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫یعنی‬currenttoEnd.txt.‫گردد‬ ‫ثبت‬
:1,$ w All_lines.txt
‫دستور‬ ‫به‬ ‫مشابه‬:w all‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آخر‬ ‫به‬ ‫الی‬ ‫اول‬ ‫الین‬ ‫از‬ ‫میباشدکه‬all_lines.txt.‫میگردد‬ ‫ثبت‬
:.,.+9 w ten.lines.txt
‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫یعنی‬3‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫دیگرآن‬ ‫بعدی‬ ‫الین‬ten.lines.txt.‫برسان‬ ‫ثبت‬ ‫به‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :‫نوت‬CTRL+G‫ویا‬:f‫دریا‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫نمبر‬ ‫میتوانیم‬.‫بیم‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
17
‫در‬ ‫جستجوکردن‬ ‫برای‬vi.‫میکنیم‬ ‫عمل‬ ‫طورذیل‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬/‫و‬?‫در‬command mode‫استعمال‬ ‫با‬ .‫کنیم‬ ‫جستجو‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫میتوانیم‬/‫میخواهیم‬ ‫که‬ ‫کلمهء‬ ‫وسپس‬
‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫جستجوکنیم‬?‫ف‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫کلمه‬ ، ‫کلمه‬ ‫سپس‬ ‫و‬.‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫کرسر‬ ‫علی‬
‫کلمهء‬ ‫میخواهیم‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬history.‫میکنیم‬ ‫جستجو‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫میگردند‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫طریقه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫میتاکرکترهای‬ ‫بعضی‬ ‫ولی‬
/<b‫به‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ ‫یعنی‬ :b.‫نماید‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬
/>c‫به‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ ‫یعنی‬ :c.‫نماید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬
/^K‫حرف‬ ‫با‬ ‫راکه‬ ‫الینی‬ ‫یعنی‬ :K.‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬
/t$‫حرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫الینی‬ ‫یعنی‬ :t.‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬
/.abc‫آن‬ ‫متباقی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمهء‬ ‫یعنی‬ :abc.‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫می‬
/^[aeiou].‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫واول‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫راکه‬ ‫الینی‬ ‫یعنی‬ :
/debian*‫با‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ :debian.‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫دهد‬ ‫تشکیل‬ ‫حرف‬ ‫ویاچندین‬ ‫صفر‬ ‫میتواند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫متباقی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬
‫الین‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫کدام‬ ‫فوق‬ ‫دستورات‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫و‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫تصویر‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دریافت‬ ‫هارا‬
.‫میکنیم‬ ‫ذکر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نمونهء‬ ‫چند‬ ‫درذیل‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫ترکیبی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫میتاکرکترهای‬ ‫میشود‬ ‫همچنان‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
18
/<[abc].b*k>
‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلمهء‬a ,b‫ویا‬c‫وسپس‬ ‫باشد‬ ‫تواندهرحرفی‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫شده‬ ‫شروع‬b‫ویاچن‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ،‫دین‬
‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫حرفی‬k.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬
/[abcd]$
‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫راکه‬ ‫الینی‬a, b, c‫ویا‬d‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬.‫میکند‬ ‫جستجو‬
/b.*o
‫به‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬b‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫حروف‬ ‫چندین‬ ‫ویا‬ ‫صفر‬ ‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫بوده‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وبعدازآن‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬o‫شده‬ ‫ختم‬
.‫باشد‬
‫های‬ ‫دکمه‬ ‫فشردن‬ ‫با‬ :‫نوت‬n‫و‬shift+n (N)( ‫بعدی‬ ‫کلمهء‬ ‫میتوانیم‬find next‫که‬ .‫کنیم‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ )n‫مشابه‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫کلمهء‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬N‫یعنی‬ ‫مشابه‬ ‫(مسیر‬ .‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫مخالف‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫کلمهء‬looking forward or backward.)
Utilities and Filters of UNIX
‫درین‬.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫حال‬ ‫ودرعین‬ ‫ابتدایی‬ ‫دستورهای‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بخش‬
Apropos <command>
‫در‬ ‫که‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬short description‫کلمهء‬ ‫شان‬password.‫میگردد‬ ‫لیست‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬‫این‬
‫کلمهء‬Password‫که‬ ‫شده‬ ‫وضع‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫دراینجا‬‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫دیگری‬ ‫کلمهء‬ ‫هر‬ ‫میتواند‬apropos‫به‬ ‫مشابه‬ ‫وظیفهء‬(man
–k.‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ).‫باشیم‬ ‫نداشته‬ ‫درخاطر‬ ‫را‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫دقیق‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫زمانی‬ ‫تر‬ ‫زیاد‬ ‫دستور‬ ‫این‬
Whatis <command>
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬whatis‫میتوانیم‬short description‫یک‬command( ‫وظیفهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ .‫ببینیم‬ ‫را‬man -f.‫رادارد‬ )
Whereis <command>
‫موقعیت‬ ‫دربارهء‬ ‫که‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬manual page،Binary file‫یک‬ ‫برای‬ ‫هدایات‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫وسایر‬
‫میباشد‬ ‫دستور‬‫موقعیت‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫کنیم‬ ‫حاصل‬ ‫معلومات‬manual page‫و‬executable file‫دستور‬ls.‫است‬ ‫شده‬ ‫نشانداده‬
Which <command>
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
19
‫موقعیت‬ ‫ازکدام‬ ‫واینکه‬ ‫دستور‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫میتوانیم‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬execute‫در‬ ‫مثال‬ .‫کنیم‬ ‫حاصل‬ ‫معلومات‬ ‫میشود‬
‫فایل‬ ‫موقعیت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬executable‫دستور‬touch‫دایرکتوری‬ ‫در‬/usr/bin.‫باشد‬ ‫می‬
Date
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫وهمچنان‬ .‫نماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫تایم‬ ‫میتوانیم‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬date –s‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫تاریخ‬
:‫شکل‬ ‫قرار‬ .‫کنیم‬
Cal
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬cal‫درصو‬ ‫وهمچنین‬ ‫دهیم‬ ‫نشان‬ ‫ترمنیل‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جنتری‬ ‫میتوانیم‬‫را‬ ‫سال‬ ‫روزهای‬ ‫ترتیب‬ ‫باشیم‬ ‫خواسته‬ ‫رتیکه‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫ببینم‬cal –j.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
User Information
‫بارهء‬ ‫در‬ ‫معلومات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬User:‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫دستورهای‬ ‫از‬ ‫ها‬
Who
‫درباره‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫معلومات‬ ‫دستور‬ ‫ای‬User‫سیستم‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫که‬ ‫هایی‬login.‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫هستند‬‫شامل‬ ‫معلومات‬ ‫این‬ ‫که‬Login
name،Terminal line‫قبال‬ ‫که‬ ‫وتاریخ‬login.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬user‫نام‬ ‫به‬muhib‫استفاده‬ ‫ترمینل‬ ‫سه‬ ‫از‬
‫مختلف‬ ‫اوقات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میکنند‬login.‫اند‬ ‫شده‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
20
Whoami
‫نام‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬login.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ایم‬ ‫شده‬‫یعنی‬( ‫به‬ ‫مشابه‬id –un.‫باشد‬ ‫می‬ )
Hostname
‫نام‬ ‫تنظیم‬ ‫البته‬ .‫نماییم‬ ‫تنظیم‬ ‫آنرا‬ ‫وهم‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫کمپیوتر‬ ‫نام‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Host‫صالحیت‬ ‫تنها‬root.‫باشد‬ ‫می‬‫در‬
‫نام‬ ‫دایمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫صورتیکه‬host‫فایل‬ ‫در‬ ‫بدهیم‬ ‫تغییر‬ ‫را‬/etc/hostname.‫مینویسیم‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫نام‬
Finger <user Name>
finger‫که‬ ‫است‬ ‫پروگرام‬( ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫نصب‬ ‫ها‬ ‫کمپیوتر‬ ‫در‬ ‫عادی‬ ‫درحالت‬sudo apt-get install
finger.‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫کمپیوتر‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ )‫و‬user‫دربارهء‬ ‫معلومات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬user‫با‬ ‫میکنند.وهمچنین‬ ‫استفاده‬ ‫خودشان‬
‫یک‬ ‫وضع‬username‫سایر‬ ‫بارهء‬ ‫در‬ ‫معلومات‬ ‫آن‬ ‫پیشروی‬ ‫در‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬user.‫میدهد‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
ChFN
‫وتنظیم‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دستور‬‫یک‬ ‫معلومات‬user‫مخفف‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬change first name.‫باشد‬ ‫می‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
21
W
‫از‬ ‫لیست‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬user‫راکه‬ ‫هایی‬login.‫آوریم‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫میکنند‬ ‫که‬ ‫وکارهایی‬ ‫فعالیات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫هستند‬
W <login ID>
‫یک‬ ‫وفعالیات‬ ‫معلومات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دستور‬user.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مشخص‬
WC
‫ه‬ ‫کلمه‬ ، ‫ها‬ ‫الین‬ ‫تعداد‬ ‫شمارش‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬‫در‬ ‫ها‬ ‫حروف‬ ‫و‬ ‫ا‬‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫داخل‬‫کلمات‬ ‫از‬ ‫وبرگرفته‬ .‫میگردد‬word
count‫باشد‬ ‫می‬.‫از‬ ‫رادریابیم‬ ‫ها‬ ‫الین‬ ‫تعداد‬ ‫تنها‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬wc –l‫و‬ ‫کلمات‬ ‫تعداد‬ ‫تنها‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬
‫های‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫حروف‬wc –w‫و‬wc –c.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
Sort
‫دستور‬ ‫این‬‫های‬ ‫الین‬.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫وسپس‬ .‫میکند‬ ‫تنظیم‬ ‫اعداد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الفبا‬ ‫حروف‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬
Uniq
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
22
‫با‬ ‫وهمچنین‬ ‫کنیم‬ ‫جلوگیری‬ ‫ترمینل‬ ‫صفحهء‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫تکراری‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مسلسل‬ ‫هایی‬ ‫الین‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫ارگومنت‬ ‫وضع‬–d‫های‬ ‫الین‬ ‫تنها‬ ‫درآن‬duplicate‫د‬ ‫رانشان‬.‫هیم‬
Cut
‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫متنی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫هرالین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫فیلدهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کرکتر‬ ، ‫ها‬ ‫بایت‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
.‫دهیم‬ ‫نمایش‬‫ارگومنت‬ ‫وضع‬ ‫با‬ ‫که‬–c، ‫ها‬ ‫کرکتر‬-b‫و‬ ‫ها‬ ‫بایت‬–d( ‫ها‬ ‫جداکننده‬delimiter‫و‬ ‫ها‬ )–f.‫میشوند‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫فیلد‬
‫مثال‬ ‫بطور‬‫تنها‬ ‫میخواهم‬ ‫من‬username‫و‬home directory‫هر‬ ‫مربوط‬ ‫های‬user‫فایل‬ ‫از‬ ‫را‬/etc/passwd‫ترمینل‬ ‫روی‬ ‫در‬
‫ستون‬ ‫شماره‬ ‫فایل‬ ‫دراین‬ ‫دهم‬ ‫نمایش‬Username‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یک‬home directory9:‫لذا‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫این‬cut.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫مشخصی‬ ‫کرکترهای‬ ‫تنها‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬‫تنها‬ ‫یعنی‬ (
‫کرکترهای‬7‫؛‬9‫واز‬9‫الی‬3‫و‬41.)
‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫الین‬ ‫هر‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫ذیل‬ ‫دستور‬file.txt.‫میدهد‬ ‫ونشان‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬
Colrm
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
23
‫فا‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫میتوانیم‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫را‬ ‫یل‬‫ستون‬ ‫اساس‬ ‫به‬Extract‫ویا‬remove.‫کنیم‬‫به‬ ‫مشابه‬ ‫وظیفهء‬ ‫و‬
‫دستور‬cut.‫نمیشناسد‬ ‫را‬ ‫فیلد‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫را‬‫ر‬ ‫نمبرهای‬ ‫ستون‬ ‫وختم‬ ‫شروع‬ ‫درآن‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫دوعدد‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫حذف‬ ‫باید‬ ‫اکه‬
.‫میباشد‬ ‫اختیاری‬ ‫هم‬ ‫دومی‬ ‫ارگومنت‬ ‫که‬ ‫میدهد‬
‫فایل‬ ‫از‬ ‫میخواهیم‬ :‫مثال‬text.file‫دستور‬ ‫از‬ ‫بناء‬ .‫کنیم‬ ‫حذف‬ ‫انرا‬ ‫ششم‬ ‫ستون‬colrm‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬
$colrm 6 <file.txt
‫متن‬ ‫فایل‬ ‫درصورتیکه‬479159913‫درینصورت‬ ‫باشد‬ ‫راداشته‬‫دستور‬colrm‫یعنی‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ستون‬ ‫از‬‫حرف‬‫حذف‬ ‫را‬ ‫شش‬
.‫میکند‬.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫نشان‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫وآنرا‬
47915
‫دس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬‫تور‬colrm‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫وسپس‬ ‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫محتویات‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫رانشان‬Pip‫دستور‬ ‫به‬
colrm‫های‬ ‫ستون‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫مذکور‬ ‫ودستور‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬44‫الی‬11‫از‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫شان‬ ‫نمبر‬ ‫اندیکس‬ ‫که‬ ‫حروف‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫حذف‬ ‫آنرا‬44
‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫و‬11‫یعنی‬ ‫میگردد‬ ‫لیست‬ ‫است‬permission‫نا‬ ‫و‬.‫فایل‬ ‫م‬
Grep
‫ها‬ ‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫کلمات‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬search‫ومخفف‬ ‫کنیم‬global regular expression print
.‫باشد‬ ‫می‬
‫کلمهء‬ ‫میخواهم‬ ‫من‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬ :‫مثال‬ ‫بطور‬Afghanistan‫فایل‬ ‫درتمام‬ ‫را‬‫ها‬‫باشد‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫کلمهء‬ ‫فایلیکه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫جستجو‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫بناء‬ ‫کنم‬ ‫لیست‬grep.‫میکنم‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
24
‫بجایی‬ ‫صورت‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫نماییم‬ ‫جستجو‬ ‫مشخص‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬*.‫میکنیم‬ ‫نوشته‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬
‫انواع‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫این‬meta character.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مثال‬ ‫چند‬ ‫ذیال‬ ‫که‬grep‫با‬meta character.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ها‬
Grep ‘[abc].4’ filename.txt‫کلمهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬‫حرفی‬ ‫سه‬‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬a, b‫ویا‬c‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬
‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬‫وسپس‬ ‫بوده‬ ‫کرکتر‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬4‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫درداخل‬ ‫را‬ ‫میباشد‬
filename.txt.‫میکند‬ ‫جستجو‬
Grep –w ‘Afghan’ filename.txt‫با‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫دستور‬ ‫این‬afghan‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫مشابهت‬
filename.txt‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ .‫میکند‬ ‫جستجو‬–w‫درینصورت‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬
‫کلمات‬Afghanistan‫ویا‬afghantime‫کلمهء‬ ‫خود‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫که‬Afghan‫را‬
.‫نمیگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫دارند‬
Grep ^’.[nf]*’ filename.txt‫شده‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫بایکی‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الین‬ ‫درابتدای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬
‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫دوم‬ ‫حرف‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬n‫ویا‬f‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫میباشد‬
‫وی‬ ‫صفر‬‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫حرف‬ ‫چندین‬ ‫ا‬filename.txt.‫جستجومیکند‬
.‫میکند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫الین‬ ‫شروع‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ^
Grep –w ‘[abc].a*’$ filename.txt‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬a‫یا‬b‫ویا‬C‫دیگر‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬
‫سپس‬ ‫و‬a‫وسپس‬‫تعداد‬ ‫به‬‫در‬ ‫دیگریکه‬ ‫حروف‬ ‫چندین‬ ‫ویا‬ ‫صفر‬‫را‬ ‫باشد‬ ‫الین‬ ‫آخر‬
.‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫مذکور‬ ‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬$‫مشخص‬ ‫را‬ ‫الین‬ ‫اخیر‬ ‫اینجا‬ ‫در‬
.‫میکند‬‫درینجا‬ ‫چون‬–w‫کلمهءمذکور‬ ‫بناء‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬whole match.‫کند‬
‫با‬ ‫همراه‬ ‫کردیم‬ ‫استفاده‬ ‫تجزیه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دستورات‬ ‫استفادهء‬Piping‫و‬redirection
‫خواهان‬ ‫ما‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫دربسیاری‬output‫تعدادی‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درصورت‬ ‫ولی‬ ‫هستیم‬ ‫دوالینی‬ ‫ویا‬ ‫الینی‬ ‫یک‬ ‫خالصه‬ ‫بسیار‬
‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫درصورتیکه‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫میکنند‬ ‫اثر‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫باالی‬ ‫دستورات‬ ‫ویاهم‬ ‫میشوند‬ ‫نشانداده‬ ‫ها‬ ‫الین‬ ‫زیادی‬/etc
‫دستور‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شویم‬ls‫تن‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫شاید‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬‫کمکی‬ ‫هیچ‬ ‫هایی‬‫دایرکتوری‬ ‫این‬ ‫محتویات‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬‫این‬ ‫در‬ ‫چون‬ .‫نکند‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫دایرکتوری‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫منظور‬ ‫وبدین‬ .‫شود‬ ‫خالصه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫حس‬ ‫نیاز‬ ‫بناء‬
‫از‬Piping‫و‬redirection‫و‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫خالصه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫نتیجه‬ ‫میتوانیم‬‫به‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫بهتر‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫یاهم‬
.‫کنیم‬ ‫ارسال‬ ‫دیگر‬ ‫دستور‬
Piping (|)
‫توسط‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫ارسال‬ ‫بعدی‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫صفحهء‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫نتیجهء‬ ،‫نشانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫عالمهء‬|‫یعنی‬ ‫میگردد‬ ‫معرفی‬|‫نتی‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دودستور‬ ‫بین‬ ‫همیشه‬.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫دومی‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫اولی‬ ‫دستور‬ ‫جهء‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫پکیج‬ ‫میخواهم‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬firefox‫از‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬dpkg(debian package‫این‬ ‫ورژن‬ ‫دربارهء‬ ‫ومعلومات‬ .‫نمایم‬ ‫مشاهده‬ )
. ‫کنم‬ ‫حاصل‬ ‫پکیج‬‫منظور‬ ‫بدین‬package‫هایی‬dpkg‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬dpkg –l‫این‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫لیست‬ ‫میتوانیم‬
repository‫هزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ممکن‬package‫از‬ ‫فایرفاکس‬ ‫دریافت‬ ‫که‬ .‫باشد‬output‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫این‬
Pip.‫میکنیم‬ ‫خالصه‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫ها‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
25
‫از‬piping‫استفاده‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چند‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مختلفی‬ ‫درموارد‬Pip.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫کماند‬ ‫سایر‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬
‫دستور‬‫تشریح‬
Who | more‫تمام‬ ‫لیست‬ ‫اوال‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫سیستم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬login
‫دستور‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫نتیجهء‬ ‫و‬ ‫دریافته‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شده‬more‫با‬ ‫و‬ ‫داده‬
‫از‬ ‫استفاده‬more(.‫میدهد‬ ‫نمایش‬more‫که‬ ‫است‬ ‫دستوری‬
.)‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫فیصدی‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محتویات‬
Cat file1.txt | more‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫دستور‬ ‫این‬file1.txt‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬cat
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫وسپس‬ ‫نموده‬ ‫دریافت‬more‫نمایش‬
.‫میدهد‬
Sort file1.txt | uniq |more‫م‬ ‫اوال‬ ‫دستور‬ ‫این‬‫فایل‬ ‫حتویات‬file1.txt‫حروف‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫را‬
‫دستور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ونتیجه‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫الفبا‬uniq‫دستور‬ ‫که‬ ‫میدهد‬
‫تکراری‬ ‫مسلسل‬ ‫های‬ ‫الین‬ ‫خویش‬ ‫نوبت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫مذکور‬
(duplicate‫دستور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ونتیجه‬ ‫نموده‬ ‫حذف‬ ‫را‬ )more‫داده‬
.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫سپس‬ ‫و‬
Who | grep debian | sort | uniq | more‫لیست‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫هایی‬login‫نموده‬ ‫یافت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬
‫کلمهء‬ ‫وسپس‬debian‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫در‬grep
‫کلمه‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫الین‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫جستجو‬debian‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫الفبا‬ ‫حروف‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫باشد‬duplicate‫بین‬ ‫از‬
.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫وسپس‬ ‫رفته‬
Redirection
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬(>)‫که‬ ‫میتوانیم‬output‫مثال‬ .‫سازیم‬ ‫راجع‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬‫از‬ ‫لیست‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬
‫ی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫دستورات‬‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اوال‬ ‫کنیم‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫ک‬history‫تاریخچهء‬‫نموده‬ ‫دریافت‬ ‫کماندهارا‬
( ‫نشانه‬ ‫توسط‬ ‫وآنرا‬>)‫بنام‬ ‫فایل‬ ‫به‬cmdhistory.txt.‫میکنیم‬ ‫روان‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
26
‫نام‬ ‫ذیل‬ ‫مثال‬ ‫در‬user‫های‬login‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫درسیستم‬ ‫شده‬redirection‫بنام‬ ‫فایل‬ ‫به‬loginuser.txt.‫میکنیم‬ ‫ارسال‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬<<( ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫میتوانیم‬output‫ضمیمهء‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ )‫طوریکه‬ ‫کنیم‬ ‫باشد‬ ‫بوده‬ ‫موجود‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫فایل‬ ‫یک‬
.‫گردد‬ ‫اضافه‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اخیر‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬
Tee
‫که‬ ‫است‬ ‫دستور‬output.‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫میتواند‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬‫این‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬
‫بخو‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫زمانی‬ ‫دستور‬‫این‬ ‫یعنی‬ .‫نماییم‬ ‫نیز‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫حال‬ ‫درعین‬ ‫و‬ ‫ببینیم‬ ‫دفعتا‬ ‫را‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫نتیجهء‬ ‫اهیم‬
‫وظیفهء‬ ‫دستور‬PIP‫و‬redirection‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫اوال‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫میبرد‬ ‫پیش‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫را‬who.list‫و‬ ‫خوانده‬ ‫را‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫اینکه‬ ‫درضمن‬ ‫سپس‬who.list2.‫میدهیم‬ ‫نمایش‬ ‫نیز‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ، ‫میکنیم‬ ‫ذخیره‬
‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬
27
‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫کنترول‬
‫از‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫این‬ ‫ومعموال‬ .‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫پراسه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫درحال‬ ‫کمپیوتر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پروگرام‬ ‫هر‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬
‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫عادی‬ ‫وبطور‬ ‫میگردد‬ ‫شروع‬ ‫ترمینل‬‫پس‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ‫کنیم.یعنی‬ ‫اجرا‬ ‫وقت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میتوانیم‬ ‫را‬
‫تکمیل‬ ‫تا‬ ‫ونمیتوانیم‬ ‫میدهیم‬ ‫دیگری‬ ‫دستوری‬ ‫دستور‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬‫بدهیم‬ ‫دیگری‬ ‫دستور‬ ‫اولی‬ ‫دستور‬ ‫نشدن‬.
‫را‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫حاالت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫فقط‬ ‫اندازیم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬ ‫میتوانیم‬ ‫ولی‬.‫بدانیم‬
:‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫حاالت‬
‫حالت‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬ ‫میتوانیم‬ ‫مختلف‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بگیرند‬ ‫بخود‬ ‫را‬ ‫چهارحالت‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫عموم‬ ‫طور‬
.‫کنیم‬ ‫راهنمایی‬ ‫دیگر‬
4.Foreground‫ک‬ ‫استفادهء‬ ‫از‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترمینل‬ ‫کنترول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسهء‬ :‫باز‬ ‫ترمینل‬ ‫و‬ ‫یبورد‬
‫در‬ ‫میتواند‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫وقت‬ ‫یک‬ ‫ودر‬ .‫میدارد‬foreground‫میکنیم‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫زمانیکه‬ ‫عادی‬ ‫وبطور‬ .‫باشد‬
‫حالت‬ ‫در‬ ‫پراسه‬foreground.‫میباشد‬
7.Background‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسکرین‬ ‫ترمینل‬ ‫کنترول‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫نگردید‬ ‫متوقف‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اجرا‬ ‫درحال‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ :‫یار‬
‫حالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬ ‫یعنی‬ .‫ندارد‬background.‫نماییم‬ ‫اجرا‬ ‫هارا‬ ‫سایرپراسه‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫تاتکمیل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
9.Stopped‫های‬ ‫پراسه‬ :‫تعلیق‬ ‫درحالت‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫اجرا‬ ‫درحالت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ی‬suspend‫ش‬ ‫آورده‬ ‫در‬.‫اند‬ ‫ده‬‫درصورتیکه‬ ‫و‬
‫اجرا‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬ ‫چنین‬ ‫بخواهیم‬‫پراسه‬ ‫بیاوریم‬resume‫متوقف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مرحلهء‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ ‫میگردد‬
.‫میکند‬ ‫شروع‬ ‫دوباره‬ ‫گردیده‬
1.Killed‫میگی‬ ‫قرار‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫یعنی‬ :‫نداردیعنی‬ ‫وجود‬ ‫رند‬‫شده‬ ‫ختم‬ ‫موفقانه‬ ‫غیر‬ ‫ویا‬ ‫موفقانه‬ ‫بطور‬ ‫یا‬ ‫پروگرام‬
‫دوباره‬ ‫پراسه‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬start‫شروع‬ ‫اول‬ ‫مرحلهء‬ ‫از‬ ‫شود‬.‫میکند‬‫حالت‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫والزم‬stop‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬
‫اینکه‬logout‫به‬ ‫یا‬ ‫شویم‬foreground‫ویاهم‬ ‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫تا‬ ‫آورده‬kill.‫شوند‬
‫دوحالت‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫میتوانیم‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬foreground‫یا‬ ‫و‬background.‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬‫دستور‬ ‫باتایپ‬ (ps‫و‬jobs
).‫نماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫میتوانیم‬
Foreground:‫حالت‬ ‫به‬ ‫پراسه‬ ‫قراردادن‬ ‫برای‬foreground‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ارگومنت‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫درترمینل‬ ‫دستوررا‬ ‫که‬ ‫کافیست‬
‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تایپ‬interpret‫حالت‬ ‫در‬ ‫پراسه‬ ‫دستور‬ ‫شدن‬foreground‫مذک‬ ‫پراسهء‬ ‫گفتیم‬ ‫قبال‬ ‫وقسمیکه‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬‫تازمان‬ ‫ور‬
‫و‬ ‫گرفته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کیبورد‬ ‫و‬ ‫ترمینل‬ ‫کنترول‬ ‫شدنش‬ ‫تکمیل‬user.‫میدارد‬ ‫باز‬ ‫ها‬ ‫دستور‬ ‫سایر‬ ‫تایپ‬ ‫از‬ ‫را‬‫در‬ ‫درصورتیکه‬ ‫مثال‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫ترمینل‬xlogo‫پروگرام‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬xlogo‫ایم‬ ‫نکرده‬ ‫رابسته‬ ‫پروگرام‬ ‫این‬ ‫تازمانیکه‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫باز‬‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دستور‬ ‫سایر‬
‫نمی‬ ‫کرده‬.‫توانیم‬(xlogo.‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫مناسب‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫خورد‬ ‫سایز‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫دراینجا‬ ‫میباشد‬ ‫سیستم‬ ‫گرافیکی‬ ‫لوگوی‬ ‫نشاندهندهء‬
)
Background:‫حالت‬ ‫به‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫قراردادن‬ ‫برای‬background‫از‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ارگومنت‬ ‫دستورو‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬&
(ampersand).‫میکنیم‬ ‫استفاده‬‫پروگرام‬ ‫مثال‬xlogo‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬&‫کنترول‬ ‫ولی‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫پروگرام‬ ‫این‬ ‫درینصورت‬ ‫میکنیم‬ ‫باز‬
‫پروگرام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫میبینیم‬ ‫طوریکه‬ ‫و‬ ‫نمیگیرد‬ ‫دراختیار‬ ‫را‬ ‫ترمینل‬gedit‫است‬ ‫شده‬ ‫باز‬.).‫است‬ ‫شده‬ ‫اندازه‬ ‫راه‬ ‫دیگری‬ ‫پراسه‬ (
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان

Recommandé

(ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ... par
 (ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ... (ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ...
(ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ...Muhibullah Aman
686 vues23 diapositives
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman par
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanMuhibullah Aman
604 vues71 diapositives
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... par
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Muhibullah Aman
335 vues63 diapositives
fasle3 par
fasle3fasle3
fasle3behnam mohammad karimi
123 vues12 diapositives
Router par
RouterRouter
RouterMahyarPadyab
17 vues25 diapositives
آموزش سیستم های عامل - بخش یکم par
آموزش سیستم های عامل - بخش یکمآموزش سیستم های عامل - بخش یکم
آموزش سیستم های عامل - بخش یکمfaradars
824 vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

کتاب Samba and Nfs par
کتاب Samba and Nfsکتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and NfsYashar Esmaildokht
263 vues126 diapositives
Podman par
PodmanPodman
PodmanYashar Esmaildokht
107 vues64 diapositives
تجارت الکترونبکی با opencart par
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
79 vues123 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives
Osm par
OsmOsm
OsmYashar Esmaildokht
710 vues67 diapositives
Recovery in gnu/linux par
Recovery in gnu/linux Recovery in gnu/linux
Recovery in gnu/linux Yashar Esmaildokht
313 vues28 diapositives

Tendances(20)

آموزش سیستم های عامل - بخش سوم par faradars
آموزش سیستم های عامل - بخش سومآموزش سیستم های عامل - بخش سوم
آموزش سیستم های عامل - بخش سوم
faradars3.6K vues
آموزش سیستم های عامل - بخش هشتم par faradars
آموزش سیستم های عامل - بخش هشتمآموزش سیستم های عامل - بخش هشتم
آموزش سیستم های عامل - بخش هشتم
faradars2.2K vues
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
آموزش سیستم های عامل - بخش ششم par faradars
آموزش سیستم های عامل - بخش ششمآموزش سیستم های عامل - بخش ششم
آموزش سیستم های عامل - بخش ششم
faradars1.6K vues
آموزش سیستم های عامل - بخش هفتم par faradars
آموزش سیستم های عامل - بخش هفتمآموزش سیستم های عامل - بخش هفتم
آموزش سیستم های عامل - بخش هفتم
faradars1.4K vues
آموزش سیستم های عامل - بخش دهم par faradars
آموزش سیستم های عامل - بخش دهمآموزش سیستم های عامل - بخش دهم
آموزش سیستم های عامل - بخش دهم
faradars580 vues
آموزش سیستم های عامل - بخش نهم par faradars
آموزش سیستم های عامل - بخش نهمآموزش سیستم های عامل - بخش نهم
آموزش سیستم های عامل - بخش نهم
faradars684 vues

Similaire à (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان

Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم par
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم Yashar Esmaildokht
236 vues10 diapositives
Ulimit par
UlimitUlimit
UlimitYashar Esmaildokht
325 vues6 diapositives
Partition in oracle mysql |Mariadb par
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |MariadbYashar Esmaildokht
122 vues44 diapositives
Process par
ProcessProcess
ProcessYashar Esmaildokht
200 vues47 diapositives
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی par
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابیمسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابیMuhibullah Aman
717 vues71 diapositives

Similaire à (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان(20)

مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم par Yashar Esmaildokht
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی par Muhibullah Aman
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابیمسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
Muhibullah Aman717 vues
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par Yashar Esmaildokht
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬

Plus de Muhibullah Aman

Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian par
Network-security muhibullah aman-first edition-in PersianNetwork-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Network-security muhibullah aman-first edition-in PersianMuhibullah Aman
752 vues35 diapositives
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... par
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
909 vues51 diapositives
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان par
راهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امانراهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امانMuhibullah Aman
1.9K vues48 diapositives
Spoofing Attacks حملات جعل هویت par
Spoofing Attacks حملات جعل هویت Spoofing Attacks حملات جعل هویت
Spoofing Attacks حملات جعل هویت Muhibullah Aman
859 vues37 diapositives
Lecture 07 cabling device par
Lecture 07 cabling deviceLecture 07 cabling device
Lecture 07 cabling deviceMuhibullah Aman
215 vues23 diapositives
02th week 01t day lecture cabling history par
02th week 01t day lecture cabling history02th week 01t day lecture cabling history
02th week 01t day lecture cabling historyMuhibullah Aman
141 vues10 diapositives

Plus de Muhibullah Aman(9)

Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian par Muhibullah Aman
Network-security muhibullah aman-first edition-in PersianNetwork-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Muhibullah Aman752 vues
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... par Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 vues
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان par Muhibullah Aman
راهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امانراهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان
Muhibullah Aman1.9K vues
Spoofing Attacks حملات جعل هویت par Muhibullah Aman
Spoofing Attacks حملات جعل هویت Spoofing Attacks حملات جعل هویت
Spoofing Attacks حملات جعل هویت
Muhibullah Aman859 vues
02th week 01t day lecture cabling history par Muhibullah Aman
02th week 01t day lecture cabling history02th week 01t day lecture cabling history
02th week 01t day lecture cabling history
Muhibullah Aman141 vues
02th week 03th day lecture digital &amp; anolog signal par Muhibullah Aman
02th week 03th day lecture digital &amp; anolog signal02th week 03th day lecture digital &amp; anolog signal
02th week 03th day lecture digital &amp; anolog signal
Muhibullah Aman143 vues
1th week 04th day lecture golden rule of cabling par Muhibullah Aman
1th week 04th day lecture golden rule of cabling1th week 04th day lecture golden rule of cabling
1th week 04th day lecture golden rule of cabling
Muhibullah Aman233 vues

(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب الله امان

 • 1. ‫کابل‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشکدهء‬‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬ ‫اوبنتو‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬ Ubuntu Operating System Guide ‫دوم‬ ‫ویرایش‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬"‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ ‫بهارسال‬4931‫خورشیدی‬ ‫هجری‬
 • 2. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 2 ‫مهربان‬ ‫و‬ ‫بخشاینده‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫سیستم‬‫اوبنتو‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سالهای‬ ‫بین‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬4393-4391‫البراتوار‬ ‫در‬AT&T‫توسط‬Kenneth Thompson, Dennis Ritchie ‫وغیره‬، ‫افراد‬:‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫زیر‬ ‫اهداف‬ ‫بنابر‬ Single User‫به‬ ‫را‬Multiuser.‫کند‬ ‫تبدیل‬ Batch Mode‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬interactive environment.‫میکند‬ ‫تبدیل‬ .‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ساختن‬ ‫شریک‬ ‫آسان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عمده‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬kernel،File System‫و‬Shell. Kernel‫وظیفهء‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مرکزی‬ ‫بخش‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یاهستهء‬boot‫پراسه‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫درحالیکه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫هارا‬File System‫و‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دیتا‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬Shell‫دستورهایی‬ ‫ترجمهء‬ ‫و‬ ‫تفسیر‬ ‫وظیفهء‬ ‫ها‬user .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫مشخصات‬ ‫لینوکس‬Open Source.‫است‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫چندین‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬ ‫چندین‬user‫مختلف‬ ‫اوقات‬ ‫در‬ ‫میتوانند‬‫دریک‬‫سیستم‬.‫کنند‬ ‫کار‬ ‫باهم‬ .‫شود‬ ‫نصب‬ ‫میتواند‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫سازگاری‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫هاردویر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫درلینوکس‬ ‫ها‬ ‫دستور‬
 • 3. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 3 Prompt‫نوع‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :shell‫به‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫فرق‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬user‫اج‬ ‫درحال‬ ‫پراسه‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫فهماند‬ ‫می‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫را‬ Command‫توسط‬ :user‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تایپ‬user‫آنرا‬ ‫میخواهد‬‫دارا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ "‫"فعل‬ ‫وحیثیت‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫عمل‬ ‫کدام‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ Option‫توسط‬ :user‫را‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫جزییات‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫تایپ‬‫دستور‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫ویابه‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ (command)‫توسط‬Option.‫میگردد‬ ‫مشخص‬‫هایی‬ ‫شرطیه‬ ‫از‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫حرفی‬ ‫تک‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ومعموال‬Switch ‫اکثرا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫درآن‬( ‫تعقیب‬ ‫به‬-.‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ )+( ‫هم‬ ‫ویا‬ ) Argument:‫توسط‬ ‫هم‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬user‫ها‬‫؛‬ ‫فایل‬ ‫کدام‬ ‫باالی‬ ‫کماند‬ ‫یا‬ ‫دستور‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫تایپ‬User‫ویا‬ ‫؛‬ ‫ها‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫کماند‬ ‫واکثر‬ .‫گردد‬ ‫تطبیق‬ ‫دایرکتوری‬default argument‫باالی‬ ‫دستور‬ ‫ارگومنت‬ ‫نکردن‬ ‫مشخص‬ ‫درصورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ .‫میگردد‬ ‫اجرا‬ ‫آن‬ ‫کمان‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ :‫نوت‬‫توسط‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫د‬‫یک‬ ‫حداقل‬white space.‫گردد‬ ‫جدامی‬‫مطلقا‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫باید‬ ‫بخاطر‬ ‫وهمچنان‬ Case sensitive.‫باشد‬ ‫می‬ Login‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شدن‬User ‫برای‬login‫طریق‬ ‫از‬ ‫شدن‬User‫کماند‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫هایی‬Login‫ازنام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬user‫از‬ ‫وپس‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مربوطه‬ authentication‫باهمان‬ ‫کاررا‬user.‫میدهیم‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬User‫به‬ ‫دوباره‬ ‫مذکور‬User‫ازکماند‬ ‫برگردیم‬ ‫اولی‬Logout‫از‬ ‫وهمچنین‬Exit.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ :‫نوت‬‫ازطریق‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬root user‫ودرصورت‬ ‫نشوید‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬login‫محتاط‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫شدن‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫باشید‬user‫صالحیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هرکاری‬ ‫انجام‬ ‫وبرای‬ .‫رادارد‬ ‫هرکاری‬ ‫انجام‬ ‫صالحیت‬root‫ازکماند‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬sudo‫از‬ ‫قبل‬ ‫کماندها‬‫زمانیکه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬sudo‫در‬ ‫که‬ ‫(دستورات‬ ‫ها‬ ‫ازکماند‬ ‫قبل‬ ‫را‬configuration)‫آورد‬ ‫می‬ ‫تغییرات‬ ‫لینوکس‬ ‫پسورد‬ ‫ازما‬ ‫میکنیم‬ ‫استعمال‬root user‫و‬ ‫خواسته‬ ‫را‬‫د‬‫طرف‬ ‫کمانداز‬ ‫همان‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫درست‬ ‫رصورت‬administrator.‫میگردد‬ ‫اجرا‬
 • 4. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 4 :‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ ‫ابتدایی‬ ‫کماندهایی‬ ‫بعضی‬ PWD‫مخفف‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :Print Working Directory.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫قرارداریم‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ls‫دستور‬ ‫وظیفهء‬ ‫کماند‬ ‫این‬ :dir‫در‬DOS،‫داریم‬ ‫قرار‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫محتویات‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬‫لیست‬ ‫یک‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫میتوانیم‬ ‫وهمچنان‬ .‫میکند‬Path‫در‬ ‫ذکرشده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫همان‬ ‫محتویات‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫رانیزمشخص‬ path.‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ Cd‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :change directory‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬user‫به‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دایرکتوری‬‫های‬.‫رود‬ ‫دیگر‬ more‫وکماندهای‬ ‫بخوانیم‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫محتویات‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :less, cat, nano , head, tail‫وغیره‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مقصد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ Passwd‫پسورد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :User.‫دهیم‬ ‫تغییر‬ ‫خودرا‬ ‫فعلی‬‫پسورد‬ ‫درنخست‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫استعمال‬ ‫با‬ ‫میگردد‬ ‫مطالبه‬ ‫فعلی‬‫به‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫پسورد‬ ‫وسپس‬user.‫دهیم‬ ‫می‬‫سایر‬ ‫نام‬ ‫میتوانیم‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬User‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫هارا‬ .‫بدهیم‬ ‫پسورد‬ ‫آن‬ ‫وبه‬ ‫نوشته‬ ‫دستور‬ ‫این‬
 • 5. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 5 File:‫از‬ ‫عبارت‬ ‫درلینوکس‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ممکنه‬ ‫های‬ ‫نوعیت‬ .‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫نوعیت‬ ‫دستور‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ : ، ‫دایرکتوری‬ASCII Text،Executable file،ZIP File.‫باشد‬ ‫می‬ ‫وغیره‬ rm ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬rm (remove)‫را‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫میتوانیم‬remove.‫کنیم‬‫حذف‬ ‫میخواهیم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫هر‬ .‫میگردد‬ ‫حذف‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وضع‬ ‫دستور‬ ‫دراین‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫شود‬ Cp ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬cp (copy)‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫نمونهء‬ ‫میتوانیم‬.‫دهیم‬ ‫انتقال‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یکجا‬ ‫از‬ Mv ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬mv(move)‫ان‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یکجا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬.‫دهیم‬ ‫تقال‬ Mkdir ‫دستور‬ ‫این‬mkdir (make direcoty).‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ Rmdir Rmdir (remove directory).‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫حذف‬ ‫برای‬
 • 6. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 6 ‫کمک‬ ‫درخواست‬Getting Help ‫بدست‬ ‫معلومات‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫بخواهید‬ ‫ویاهم‬ ‫باشید‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫موجودی‬ ‫زیاد‬ ‫کماندهای‬ ‫دانستن‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بیاورید‬Local Help‫بدست‬ ‫ذیل‬ ‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تهیه‬ ، ‫موجودی‬ ‫کماندهای‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫را‬ .‫آید‬ ‫می‬ Man <<command>> ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬man‫میتوانیم‬ ‫ما‬manual page‫دربارهء‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نماییم‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫کماند‬ ‫هر‬ ، ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫کماند‬argument‫و‬Option‫کماند‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬ ‫مثال‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫های‬Man tar‫معلومات‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫کماند‬ ‫دربارهء‬ ‫مکمل‬tar.‫دهد‬ ‫می‬ Man –k <<keyword>> ‫منحیث‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ ‫کماند‬ ‫این‬keyword‫درتمام‬ ‫میشود‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫به‬manual page‫وسپس‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫کماندها‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫راکه‬ ‫کماندهای‬ ‫از‬ ‫لیست‬description‫زمانی‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫شامل‬ ‫کلمه‬ ‫همان‬ ‫شان‬ ‫راندا‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫دقیق‬ ‫نام‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موثر‬.‫نیم‬.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫فوق‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫دقیق‬ ‫نام‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫وبرای‬ ‫را‬ ‫کمپیوترم‬ ‫میتوانیم‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کماند‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫من‬ ‫ذیل‬ ‫درکماند‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬hibernate‫از‬ ‫کنم‬man –k‫نموده‬ ‫استفاده‬ .‫ام‬ Apropos <<keyword>> ‫به‬ ‫مشابه‬ ‫وظیفهء‬man –k‫را‬‫در‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫مترادف‬ ‫نام‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کماند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬dos‫در‬ ‫را‬ .‫کنیم‬ ‫دریافت‬ ‫لینوکس‬ Info <<command>> .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫رابه‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫مفصل‬ ‫معلومات‬ ‫دستور‬ ‫این‬ <<Command>> --help ‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫معلومات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دستور‬ ‫این‬.‫یگردد‬ ‫کماند‬Script ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دستورات‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬user‫م‬ ‫استفاده‬.‫برسانیم‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یگردد‬‫کماند‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫و‬ Exit.‫کنیم‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫میتوانیم‬ ‫درترمینل‬‫م‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫درآن‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫دستورات‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫درصورتیکه‬ ‫البته‬‫ی‬‫رسد‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫دراینصورت‬ ‫باشیم‬ ‫نکرده‬ ‫مشخص‬typescript.‫خواهدبود‬
 • 7. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 7 ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫که‬ .‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫مختلف‬ ‫دراوقات‬ ‫ها‬‫و‬ ‫معین‬ ‫دروقت‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫خواند‬ ‫خواهیم‬ ‫بعدا‬ ‫در‬ ‫مشخص‬user.‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجراشده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ Tar command ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫کماند‬Tar (tape archive)( ‫یکجا‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫چندین‬ ‫ویا‬ ‫دو‬ ‫توانیم‬ ‫می‬combine.‫کنیم‬ ) ( ‫محتویات‬ ‫میتوانیم‬ ‫ذیل‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬content‫فایل‬ ‫یک‬ )zipped.‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫شده‬
 • 8. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 8 ‫فایل‬ ‫میتوانیم‬ ‫ذیل‬ ‫کماند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬zipped‫دوباره‬ ‫را‬ ‫شده‬extract.‫کنیم‬ ‫فوق‬ ‫درکماندهای‬c‫برگرف‬‫از‬ ‫ته‬create،T‫از‬ ‫برگرفته‬table of content،x‫از‬ ‫برگرفته‬extract،V‫از‬ ‫برگرفته‬verbose( ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫با‬ ‫هارا‬ ‫فایل‬)‫و‬f‫از‬ ‫برگرفته‬file.‫باشد‬ ‫می‬ Unix Directory Structure or File system ( ‫تسلسی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫تمام‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬hierarchical).‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ترتیب‬‫دارای‬ ‫سلسله‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫طوری‬parent directory‫و‬child directory‫باشند‬ ‫می‬‫و‬ .parent( ‫عمومی‬top level directory)/( ‫دایرکتوری‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ )‫باشد‬ ‫می‬(root directory).‫میگردد‬ ‫محسوب‬ ‫آن‬ ‫فرعی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫تمام‬ ‫که‬ . ‫د‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬‫ر‬/‫میگردد.که‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬ ‫مشخص‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫محتویات‬ ‫حاوی‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ .‫میکنیم‬ ‫معرفی‬ ‫آنرا‬ ‫مشهور‬ ‫دایرکتوری‬ ‫چند‬ ‫دراینجا‬ /etc ‫نگهداری‬ ‫وظیفهء‬ ‫دایرکتوری‬ ‫این‬configuration file( ‫خدمات‬ ‫تمام‬ ‫هایی‬service.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ )
 • 9. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 9 /bin ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نگهداری‬ ‫وظیفهء‬executable‫میکنیم‬ ‫تایپ‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کماندی‬ ‫ما‬ ‫زمانیکه‬ ‫یعنی‬ .‫دارامیباشد‬ ‫هارا‬ ‫کماند‬ ‫تمام‬ ‫سکریپت‬ ‫یا‬ ‫سکریپت‬‫به‬ ‫مربوط‬‫دایرکتوری‬ ‫در‬ ‫مذکور‬ ‫کماند‬/bin‫سپس‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫جستجو‬run.‫شوند‬ ‫می‬‫های‬ ‫فایل‬ ‫مامیتوانیم‬executable ‫دا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫وسپس‬ ‫بسازیم‬‫که‬ .‫کینم‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫وسپس‬ ‫بسازیم‬ ‫شامل‬ ‫یرکتوری‬‫بعد‬ ‫دستورها‬ ‫ساختن‬ ‫طریقهء‬‫در‬ ‫ا‬ .‫میگردد‬ ‫واضح‬ ، ‫نویسی‬ ‫سکریپت‬ ‫بخش‬ /dev ، ‫وسایل‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،‫وهمه‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫وفایل‬ ‫فولدرها‬‫به‬ ‫که‬ ‫وسایل‬ ‫تمام‬ ‫نام‬ ‫دایرکتوری‬ ‫دراین‬ ‫میگردند‬ ‫محسوب‬ ‫فایل‬ ‫وص‬ ‫کمپیوتر‬‫قبیل‬ ‫از‬ ‫میگردند‬ ‫ل‬USB،CD_ROM‫می‬ ‫ما‬ ‫که‬ )‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫وسایل‬ ‫(نام‬ ‫گردیده‬ ‫لیست‬ ‫وغیره‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانیم‬mount.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫محتویات‬ ‫از‬ /home ‫هر‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫عموم‬ ‫طور‬user‫در‬/home‫که‬ ‫میگردد‬ ‫ایجاد‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬user‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬‫شانرا‬ ‫شخصی‬ ‫معلومات‬ .‫نمایند‬ ‫ذخیره‬ ‫درآن‬‫ونام‬home‫دایرکتوری‬root user‫از‬ ‫عبارت‬root.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نام‬ ‫قواعد‬ ‫هر‬ ‫عادی‬ ‫بطور‬user‫از‬ ‫پس‬login‫وارد‬ ‫شدن‬home‫حالت‬ ‫دراین‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫اش‬ ‫مربوطه‬ ‫دایرکتوری‬home directory‫نام‬ ‫به‬ current directory.‫میگردد‬ ‫یاد‬‫یک‬ ‫از‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫تسلسلی‬ ‫شکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫ولی‬‫به‬ ‫دایرکتوری‬ .‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫ممکنه‬ ‫حاالت‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫دراین‬ ‫که‬ .‫برویم‬ ‫دیگر‬ ‫دایرکتوری‬ Cd /dirname/dirname2/dirname3‫داخل‬ ‫وسپس‬ ‫رفته‬ ‫دایرکتوری‬ )/( ‫به‬ ‫اوال‬ ‫یعنی‬dirname‫که‬‫یک‬child‫می‬ / ‫از‬ ‫داخل‬ ‫وسپس‬ ‫رفته‬ ‫باشد‬dirname2‫داخل‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬dirname3.‫میگردد‬ Ls ./this/that/‫معنی‬ / ‫از‬ ‫قبل‬ ).( ‫دراینجا‬current directory‫دایرکتوری‬ ‫یعنی‬ ‫رامیدهد‬this ‫از‬Current directory‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫باز‬ ‫را‬‫داخل‬that‫آنرا‬ ‫ومحتویات‬ ‫شده‬ .‫کند‬ ‫لیست‬ Ls ../this/that‫باالیی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫تعیین‬ )..( ‫درینجا‬(parent directory)‫در‬ ‫موجود‬ ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫رفته‬parent‫نام‬ ‫به‬this‫شده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫و‬that.‫کند‬ ‫لیست‬ ‫آنرا‬ ‫محتویات‬ ‫و‬ ‫شده‬ Ls ~/this/that‫از‬ ‫یعنی‬home directory‫نمو‬ ‫شروع‬‫مشخص‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫محتویات‬ ‫و‬ ‫ده‬ .‫کند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫شده‬ Ls ~User1/this/that‫از‬ ‫یعنی‬home directory‫به‬ ‫مربوطه‬User1‫محتویات‬ ‫وسپس‬ ‫نموده‬ ‫شروع‬ .‫کند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫فولدرهای‬ /this/filename.( ‫فعلی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫از‬ ‫یعنی‬current directory.‫کند‬ ‫شروع‬ ) Meta Characters ‫کماندها‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ودرصورت‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫معنی‬ ‫دارای‬ ‫حرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫که‬ ‫حروفی‬ ‫درلینوکس‬ ‫عموم‬ ‫بصورت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫وظایف‬meta characters‫معنی‬ ‫دارای‬ ‫میکنند‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫حرف‬ ‫یک‬ ‫ازینکه‬ ‫غیر‬ ‫حروف‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ .‫میکنند‬ ‫یاد‬ ‫حرف‬ ‫مثال‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫خاص‬tilde(~‫معنی‬ ‫به‬ )home directory‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬meta character.‫یادمیگردد‬ ‫می‬ ‫هر‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫درنام‬ ‫عموم‬ ‫(بصورت‬)/ ‫استثنای‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شامل‬ ‫کرکتری‬ ‫تا‬ Wildcards Characters ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مثال‬ ‫مختلفی‬ ‫ودرمواردی‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫حروف‬ ‫یاچندین‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫عوض‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫میتاکرکترهای‬ search‫مکمل‬ ‫ونام‬ ‫کنیم‬‫حروف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمیدانیم‬ ‫آنرا‬ ‫که‬ ‫حروف‬ ‫عوض‬ ‫به‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫بخاطر‬ ‫آنرا‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بلکه‬ ‫ندانسته‬ ‫را‬ ‫فایل‬ .‫میکنیم‬ ‫استفاه‬ ‫جدول‬ ‫در‬‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬wildcards.‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫ها‬
 • 10. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 10 ‫نام‬ wildcards ‫وظیفه‬‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫عالمهء‬ ‫بجای‬ ‫را‬ ‫کرکتر‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ .‫میکند‬ ‫جاگزین‬ Ls a?b ‫آن‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫راکه‬ ‫حرفی‬ ‫سه‬ ‫فایل‬ ‫یعنی‬a‫آن‬ ‫آخر‬ ‫وحرف‬b .‫کند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میتواند‬ ‫تنها‬ ‫آن‬ ‫وسط‬ ‫وحرف‬ Ls ???? ‫است‬ ‫حرف‬ ‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫شان‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ .‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ Ls /a?? ‫ذیل‬ ‫دستور‬‫محتویات‬‫دایرکتوری‬‫که‬ ‫را‬child‫بوده‬ / ‫دایرکتوری‬ ‫دایرکتوری‬ ‫این‬ ‫نام‬ ‫طوریکه‬ ‫میکند‬ ‫لیست‬‫به‬a‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫دارا‬‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫ودوحرف‬ .‫است‬ ‫حرف‬ ‫سه‬ ‫ی‬ .‫باشد‬ ‫میتواند‬ * ‫جاییکه‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫کلمه‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫صفر‬ *.‫گردد‬ ‫جانشین‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ Wheris a*b ‫به‬ ‫راکه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫موقعیت‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬a‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬b ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دوحرفی‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ممکن‬ ‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ختم‬ .‫باشد‬ ‫دوحرف‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫ممکن‬ *x ‫حرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نام‬x‫میگردد‬ ‫ختم‬ /*a* ‫حرف‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫در‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬a‫خود‬ ‫درنام‬ ‫را‬ ‫حرف‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ویاتمام‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬a‫را‬ ‫ت‬ ‫در‬.‫دارد‬ ‫خویش‬ ‫رکیب‬ [] ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تنها‬‫حروف‬‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫دوقوس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ ‫مثال‬ .‫میکند‬ you.txt‫حرف‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫که‬ ‫نباشیم‬ ‫مطمین‬ ‫آن‬ ‫وسط‬you.txt‫است‬ ‫ویاکه‬yuo.txt‫عمل‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫بناء‬ ‫است‬ .‫میکنیم‬ Locate y[ou]u.txt A[xyz]b ‫به‬ ‫که‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫یعنی‬A‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ x ,y‫ویا‬Z‫وبه‬ ‫آمده‬b.‫میگردد‬ ‫ختم‬ [abc]x ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫نام‬a ,b‫ویا‬C‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬x .‫میگردد‬ ‫ختم‬ /[a-z][A-Z] ‫حرف‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ / ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حرفی‬ ‫دو‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫اول‬a‫به‬ ‫تا‬z‫آن‬ ‫دوم‬ ‫حرف‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫کوچک‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫هم‬A‫به‬ ‫تا‬z‫و‬uppercase.‫میباشد‬ /[ac-eg][1-5] ‫یک‬root child‫یکی‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫حروف‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حرف‬ ‫دو‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫حروف‬ ‫از‬a‫بین‬ ‫حروف‬ ‫ویا‬c‫الی‬e‫یا‬ ‫و‬g‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫بوده‬ ‫الی‬ ‫یک‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫دوم‬ ‫حرف‬5.‫باشد‬ ‫می‬ {} ‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫که‬‫نام‬‫خود‬‫کلمه‬‫ء‬ ‫راکه‬‫میشود‬ ‫نوشته‬ ‫قوس‬ ‫این‬ ‫درداخل‬ .‫میگردد‬ ‫اطالق‬ A{xxx,yyy}b ‫حرف‬ ‫به‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫نام‬a‫حرف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬b‫میگردد‬ ‫ختم‬ ‫یا‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫و‬xxx‫ویاهم‬ ‫باشد‬ ‫می‬yyy. {f1,g2}x ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فایلی‬ ‫نام‬f1‫ویا‬g2‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬X‫ختم‬ .‫میگردد‬ /{ahmad,ali}{jan,Khan} ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ali‫ویا‬ahmad‫شده‬ ‫شروع‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬jan‫ویا‬khan‫را‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫/دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫میدهدالبته‬ ‫نشان‬
 • 11. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 11 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خواهان‬ ‫درصورتیکه‬meta character‫از‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫باشیم‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫نام‬ ‫در‬ ‫ها‬interprete‫شدن‬meta character‫که‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫چندین‬ ‫عموم‬ ‫بطور‬ .‫کنیم‬ ‫جلوگیری‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫فایل‬ ‫درنام‬interpret‫استفاده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫کرکتر‬ ‫میتا‬ ‫شدن‬ ‫از‬“”quotation‫فایل‬ ‫میخواهیم‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬file*‫بساز‬ ‫را‬:‫بناء‬ . ‫یم‬ Sudo touch “file*” ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وهمچنان‬(back slash.‫میکند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫کرکتری‬ ‫میتا‬ ‫خاصیت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫کرکتر‬ ‫میتا‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ) Sudo touch file* .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ممکنه‬ ‫حاالت‬ ‫بعضی‬ ‫ذیل‬ ‫جدول‬ More /“file*”‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬file*‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستور‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬ more ‘file*’‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬file*‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستور‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬ more file*‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬file*‫ق‬ ‫دایرکتوری‬ / ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫رار‬ ‫دستور‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬ More a?a‫آن‬ ‫نام‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬a?a.‫میخواند‬ ‫است‬ More ???‫ح‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬‫یا‬ ‫و‬ ‫الفبا‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫رف‬‫بوده‬ ‫نمبر‬ ‫یک‬‫حروف‬ ‫و‬ .‫الفبامیباشد‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫سوم‬ ‫حرف‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫؟‬ ‫آن‬ ‫دوم‬ more ?*?*‫فایل‬ ‫محتویات‬‫ویانمبر‬ ‫الفبا‬ ‫ازحروف‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫که‬‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬‫حرف‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬* ‫حرف‬ ‫سپس‬‫؟‬‫نباشد‬ ‫حرف‬ ‫هیچ‬ ‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫ومتباقی‬‫با‬ ‫را‬ ، ‫باشد‬ ‫حرف‬ ‫ویاچندین‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬more.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ( ‫ها‬ ‫درفایل‬ ‫دسترسی‬ ‫تعیین‬File Permission) ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫میتوانیم‬ ‫آسانی‬ ‫بسیار‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫درلینوکس‬user‫و‬ ‫بوده‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫باالی‬ ‫ها‬ ‫گروپ‬ ‫و‬ ‫ها‬user‫ها‬ .‫میتوانند‬ ‫واردکرده‬ ‫تغییر‬ ‫ویا‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫سرحدی‬ ‫چه‬ ‫تا‬‫یک‬ ‫راکه‬ ‫عملیات‬ ‫عموما‬user‫از‬ ‫عبارت‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫فایل‬ ‫باالی‬ ‫میتواند‬ ( ‫خواندن‬read( ‫نوشتن‬ ، )write( ‫نمودن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ )execute( ‫فایل‬ ‫سازندهء‬ ‫شخص‬ ‫توسط‬ ‫میتواند‬ ‫مذکور‬ ‫عملیات‬ ‫که‬ .‫است‬ )owner) ،user( ‫همگروپ‬ ‫هایی‬Group( ‫سایرین‬ ‫و‬ )other.‫شود‬ ‫اجرا‬ ) ‫از‬ ‫گروپ‬ ‫سه‬ ‫باالی‬ ‫را‬ ‫عملیه‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫جواز‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬user‫نا‬ ‫به‬ ‫عملیه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بدهیم‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬‫باالی‬ ‫دسترسی‬ ‫تعیین‬ ‫م‬ ( ‫ها‬ ‫فایل‬file permission)‫یادمیگردد‬‫تعیین‬ ‫وبرای‬ .permission( ‫دستور‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫باالی‬chmod‫مخفف‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ) change mode.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نمیگردد‬ ‫محسوب‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسه‬ ‫تنها‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫و‬‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ، ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫متباقی‬‫ورودی‬ ‫وسایل‬ ، ‫پس‬ ‫میگردد‬ ‫محسوب‬ ‫فایل‬ ‫وهمه‬ ‫همه‬ ‫وغیره‬ ‫وخروجی‬Permission‫بطور‬ .‫میگردد‬ ‫تطبیق‬ ‫یکسان‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫اجزای‬ ‫تمام‬ ‫باالی‬ ‫یک‬ ‫ازمحتویات‬ ‫استفاده‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫مثال‬DVD‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫را‬User.‫کنیم‬ ‫محدود‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫فایل‬ ‫البته‬‫تعیین‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫میباشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫وظایف‬permission‫عادی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫مثل‬ ‫آنان‬ ‫باالی‬‫عمل‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫میکنیم‬Directory،Named Pipe, Sockets, Links. Permission‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫هارا‬ ‫فایل‬ ‫باالی‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ls –l‫دیگری‬ ‫ُیات‬‫ی‬‫جز‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫عادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫نمایش‬ .‫میرسد‬ ‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬ ‫که‬ ‫میدهند‬ ‫نمایش‬ ‫نیز‬ ‫را‬
 • 12. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 12 : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫فایل‬ ‫جزییات‬ ‫این‬ ‫که‬ Type‫ستون‬ ‫درین‬ ‫باشد‬ ‫دایرکتوری‬ ‫فایل‬ ‫نوعیت‬ ‫درصورتیکه‬ :d‫باشد‬ ‫عادی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫ظاهر‬– .‫میگردد‬ ‫ظاهر‬ Permission:( ‫دسترسی‬ ‫حق‬ ‫نشاندهندهء‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ظاهر‬ ‫آبی‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫درشکل‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫ستون‬permission‫است‬ ) ‫باالی‬ ‫که‬owner،Group‫ویا‬others‫حرف‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تطبیق‬r‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫معنی‬ ‫به‬user‫اجازهء‬ ‫ها‬read ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬w‫اجازهء‬write‫و‬x‫اجازهء‬execute‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫باشد‬owner، Group‫و‬Others‫حروف‬rwx‫درصورتیکه‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫میتواند‬full permission‫سه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ) ‫کامل‬ ‫(صالحیت‬ ‫گروپ‬user.‫شود‬ ‫داده‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬ Number of Links‫نام‬ ‫ویا‬ ‫جای‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫ونشان‬ ‫گرفته‬ ‫خودرا‬ ‫به‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫همیشه‬ ‫ستون‬ ‫این‬ : ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫و‬ .‫میگردد‬ ‫باز‬ ‫طریق‬ ‫چند‬ ‫وبه‬ ‫داشته‬ ‫ارتباط‬ln‫نام‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬link.‫دهیم‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬ls –i‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میبینیم‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬‫فایل‬link.test‫؛‬link2.test‫و‬link1.test‫حافظه‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫دریک‬ .‫است‬ ‫ذخیره‬ Owner ID‫نام‬ ‫نشاندهندهء‬ :Owner‫ویا‬user‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ومیتواند‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫باراول‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫فایل‬ ‫باشدکه‬ ‫می‬ ‫دستور‬chown‫نام‬owner.‫دهیم‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ Group Name‫که‬ ‫است‬ ‫گروپ‬ ‫نام‬ :user‫فا‬ ‫سازندهء‬‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫یل‬chgrp‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫میتوانیم‬ .‫کنیم‬ ‫منسوب‬ ‫دیگری‬ ‫گروپ‬
 • 13. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 13 Size in byte‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫ستون‬ :ls –l.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫بایت‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫سایز‬ ، Modification Date and Time‫تعریف‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تاریخ‬ ‫نشاندهندهء‬ :.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫وایجاد‬ ‫دستور‬chmod ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردیم‬ ‫ذکر‬ ‫قبال‬ ‫همانطوریکه‬permission‫سرحد‬ ‫یا‬access‫برای‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬User.‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫مخفف‬ ‫که‬ ‫دستور‬ ‫این‬change mode‫اولی‬ ‫ارگومنت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ارگومنت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫است‬permission‫و‬ ‫نموده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ argument‫باید‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫دومی‬permission.‫میکند‬ ‫گرددمشخص‬ ‫تطبیق‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫طبقهء‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫میتواند‬ ‫میکند‬ ‫تعیین‬ ‫فایل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صالحیت‬ ‫که‬ ‫اولی‬ ‫ارگومنت‬User‫اساس‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ویاهم‬ ‫باشد‬ ‫حرف‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ارقام‬Octal‫استف‬ ‫صالحیت‬ ‫تعیین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ .‫باشد‬‫حرف‬ .‫کنیم‬ ‫اده‬r‫صالحیت‬read‫حرف‬ ،w ‫صالحیت‬write‫حرف‬ ‫و‬x‫صالحیت‬execute.‫میدهد‬ ‫رانشان‬‫از‬ ‫روش‬ ‫درین‬ ‫وهمچنین‬U‫به‬ ‫دادن‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬owner‫از‬ ،g ‫به‬ ‫دادن‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬Group user‫از‬ ‫و‬O‫به‬ ‫دادن‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬others‫از‬ ‫صالحیت‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫وبرای‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ب‬ ، )+(( ‫از‬ ‫صالحیت‬ ‫گرفتن‬ ‫رای‬-‫از‬ ‫بعضی‬ ‫ذیل‬ ‫درجدول‬ ‫مثال‬ ‫میگردد.بطور‬ ‫استفاده‬ )=( ‫از‬ ‫صالحیت‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫مکمل‬ ‫وبرای‬ ) .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬ ‫ممکنه‬ ‫حاالت‬ ‫تشریح‬‫دستور‬‫شکل‬ ‫صالحیت‬ ‫اجازهء‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬ ‫های‬read‫و‬Write‫به‬ ‫را‬owner‫و‬ group.‫بدهیم‬ Sudo chmod ug+rw filenamerw?rw???? ‫صالحیت‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬execute ‫از‬ ‫را‬others.‫کنیم‬ ‫حذف‬ Sudo chmod o-x filename????????- ‫استفاده‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬ ‫صالحیت‬ ‫کنندگان‬execute.‫کنیم‬ ‫حذف‬ ‫را‬ Sudo chmod a-x filename ‫حرف‬a‫معنی‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫دردستور‬all user .‫میباشد‬ ??-??-??- ‫به‬ ‫کامل‬ ‫صالحیت‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬ group‫و‬Others‫بدهیم‬ Sudo chmod go+rwx???rwxrwx ‫ازتمام‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬user‫تمام‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عوض‬ ‫وبه‬ ‫گردیده‬ ‫حذف‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫صالحیت‬ ‫تها‬read.‫شود‬ ‫داده‬ Sudo chmod ugo=r filename Sudo chmod a=r filename r- -r- -r-- ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬others‫هیچ‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫صالحیتی‬ Sudo chmod o-rwx filename??????- - - ‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬ ‫تعیین‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫تحت‬ ‫حرف‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫صالحیت‬–r‫تعقیب‬ ‫به‬ chmod.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ Sudo chmode 777 –r /home/muhib/
 • 14. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 14 ‫ارقام‬ ‫از‬ ‫درصورتیکه‬octal‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫صالحیت‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬‫رقم‬octal‫از‬ ‫رقم‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫ومیدانیم‬ ‫کرده‬ ‫فرض‬ ‫باینری‬ ‫سیستم‬ ‫رابه‬ ( ‫رقم‬ ‫هرسه‬ ‫بدهیم‬ ‫کامل‬ ‫صالحیت‬ ‫درصورتیکه‬ .‫یک‬ ‫ویا‬ ‫باشد‬ ‫صفر‬ ‫میتواند‬ ‫باینری‬ ‫ارقام‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫باینری‬ ‫رقم‬ ‫سه‬ ‫اکتال‬444‫میگردد‬ ) ‫عملیه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬=4+2+1=70 +1x21 +1x22 1x2‫بناء‬ .999.‫است‬ ‫کامل‬ ‫صالحیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬root user‫وهیچ‬ ‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫توانایی‬user‫باالی‬ ‫هارا‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محدودیت‬ ‫نمیتواند‬root user.‫کند‬ ‫وضع‬ VI Introduction VI‫یک‬visual text editor‫تغییرات‬ ، ‫ویرایش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫باشدکه‬ ‫می‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬vi‫هر‬ ‫در‬ ‫موقت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫متنی‬ ‫فایل‬buffer.‫میگردد‬ ‫ثبت‬ ‫بعدا‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫آمده‬VI‫متن‬ ‫میتوانیم‬ ‫هم‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫خاصیت‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ( ‫دستورات‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تایپ‬ ‫هارا‬commands‫اهم‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ )‫میتوانیم‬ ‫گفته‬ ‫بناء‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫زیاد‬ ‫یت‬ ‫محیط‬ ‫که‬vi.‫است‬ ‫حالت‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ Insert mode‫حروف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالت‬ :‫ورودی‬‫حروف‬ ‫منحیث‬ ‫را‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬‫اضافه‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫قبول‬ .‫میکند‬ Command mode‫حروف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالت‬ :‫ورودی‬‫شد‬ ‫وارد‬ ‫حین‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫قبول‬ ‫دستور‬ ‫منحیث‬ ‫را‬‫کیبورد‬ ‫توسط‬ ‫آنان‬ ‫ن‬ ‫مربوطه‬ ‫دستورهای‬.‫میکند‬ ‫اجرا‬ ‫آنرا‬ Last line mode‫که‬ ‫است‬ ‫حالت‬ :‫کلید‬ ‫فشردن‬ ‫از‬ ‫وپس‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫عادی‬ ‫متن‬ ‫منحیث‬ ‫الین‬ ‫کماند‬ ‫در‬ ‫حروف‬enter‫از‬ ‫دکمهء‬ ‫فشردن‬ ‫وبا‬ .‫میگردد‬ ‫اجرا‬ ‫دستور‬ ‫منحیث‬ ‫کیبورد‬esc‫درین‬ ‫ازکیبورد‬mode.‫میگردد‬ ‫لغو‬ ‫شده‬ ‫تایپ‬ ‫کلمهء‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫برای‬vi‫دستور‬ ‫از‬vi.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬mode:‫دیگر‬ ‫مود‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬command mode‫به‬last line mode):( ‫شارحه‬ ‫از‬‫کرس‬ ):( ‫تایپ‬ ‫با‬ .‫میکنیم‬ ‫استفاده‬‫اتومات‬ ‫بطور‬ ‫ر‬ ‫رفته‬ ‫الین‬ ‫آخرین‬ ‫در‬‫کلمهء‬ ‫فشردن‬ ‫و‬ ‫دستور‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫منتظر‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫و‬enter‫اجرا‬ ‫دستور‬ .‫برمیگردیم‬ ‫کماندالین‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫گردیده‬‫دستور‬ ‫از‬ : ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مثال‬exit‫دستور‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬
 • 15. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 15 ‫حسا‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫کرکتر‬ ‫هر‬ ‫مود‬ ‫کماند‬ ‫در‬ ‫حاالنکه‬ ‫است‬ ‫حرفی‬ ‫چهار‬.‫میآید‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬Last line Mode‫به‬command mode‫دکمهء‬enter‫ویا‬esc.‫میدهیم‬ ‫فشار‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬insert mode‫به‬command mode‫کلید‬ ‫از‬esc.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫رفتن‬command mode‫به‬insert mode‫که‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫مختلف‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬ ‫مختلف‬ ‫اشکالی‬ ‫به‬ :‫انداز‬ ‫عبارت‬ i‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ :insert mode.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫متن‬ ‫وتایپ‬ a:‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬insert mode.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫بعداز‬ ‫متن‬ ‫وتایپ‬ I‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ :insert mode.‫میگردد‬ ‫دارداستفاده‬ ‫قرار‬ ‫درآن‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫الینی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫متن‬ ‫تایپ‬ ‫و‬ A‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ :insert mode.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫واقع‬ ‫درآن‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫ازالینی‬ ‫بعد‬ ‫متن‬ ‫وتایپ‬ O‫به‬ ‫شدن‬ ‫داخل‬ ‫برای‬ :insert mode‫د‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫باالیی‬ ‫درقسمت‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫الین‬ ‫در‬ ‫متن‬ ‫تایپ‬ ‫و‬‫رآن‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ o:‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬insert mode‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫درالین‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫الین‬ ‫در‬ ‫متن‬ ‫تایپ‬ ‫و‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫درآن‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫وخارج‬ ‫کردن‬ ‫ترک‬ ‫برای‬VI:‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ (:q)‫فای‬ ‫در‬ ‫درصورتیکه‬ :.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشیم‬ ‫نیاورده‬ ‫تغییر‬ ‫ل‬ (:q!‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :)VI.‫کنیم‬ ‫ترک‬ ، ‫فایل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫تغییرات‬ ‫ثبت‬ ‫بدون‬ ‫را‬ (:wq)‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫وذخیرهء‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ :VI.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ (ZZ)‫تغییرا‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ :‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫واردشده‬ ‫ت‬Vi‫به‬ ‫ومشابه‬ .‫میگردد‬ ‫استفاده‬:wq.‫است‬ ‫های‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬h،j،k‫و‬l.‫ببریم‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫باال‬ ، ‫پایین‬ ، ‫چپ‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫کرسررا‬ ‫میتوانیم‬ ‫برای‬delete‫ذیل‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫الین‬ ‫ویا‬ ، ‫کلمه‬ ، ‫حرف‬ ‫کردن‬‫در‬command mode‫استفاده‬:‫میگردد‬ x.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫کرکتر‬ ‫تنهایک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ : dd.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫الین‬ ‫مکمل‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ : dw.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫کلمهء‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ : J:(‫ساختن‬ ‫یکجا‬ ‫برای‬join‫میگ‬ ‫استفاده‬ ‫دوالین‬ ‫کردن‬ )‫حذف‬ ‫جداکرده‬ ‫ازهم‬ ‫را‬ ‫دوالین‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نشانهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫ردد‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫الین‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫دوالین‬ ‫میشود‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫کردن‬ ‫جاگزین‬ ‫برای‬(Replace)‫حروف‬ ‫از‬ ‫کلمات‬R‫و‬r:‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ R‫برای‬ :replace‫همزمان‬ ‫فشردن‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫حروف‬ ‫کردن‬Shift+r‫این‬‫تازمانیکه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫پراسه‬esc‫را‬ ‫دکمهء‬ ‫هر‬ ‫باشیم‬ ‫نداده‬ ‫فشار‬‫از‬ ‫پس‬ ‫شد.یعنی‬ ‫خواهد‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫حرف‬ ‫جاگزین‬ ‫شود‬ ‫تایپ‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فشردن‬esc‫به‬command mode.‫برمیگردد‬
 • 16. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 16 r‫فشردن‬ ‫با‬ :r‫در‬command mode‫قراردارد‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کرسر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حرفی‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬replace‫به‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫نموده‬ command mode.‫برمیگردد‬ ‫بازکردن‬ ‫برای‬vi: ‫موجوداست‬ ‫روش‬ ‫چندین‬ Vi filename .‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫بازکردن‬ ‫برای‬ View filename ‫شکل‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫بازکردن‬ ‫برای‬read only.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ Vi –R filename ‫شکل‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫بازکردن‬ ‫برای‬read only‫می‬ ‫استفاده‬.‫گردد‬ Vi –r filename ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فایل‬recovery buffer.‫کند‬ ‫بازمی‬ Vi ‫پروگرام‬ ‫تنها‬vi.‫مینماید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫تغییرات‬ ‫کردن‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬buffer:‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫ازدستور‬ ‫درفایل‬ (:w‫برای‬ :)write.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫درفایل‬ ‫تغییرات‬ ‫ذخیرهء‬ ‫ویا‬ ‫کردن‬ (:w filename‫کردن‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ :)buffer.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫میگردد‬ ‫مشخص‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫راکه‬ ‫فایل‬ ‫یعنی‬buffer‫به‬ ‫(مشابه‬ ‫میکند‬ ‫ثبت‬ ‫جدید‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫باز‬save as.) (:w! filename)‫ذخیرهء‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫باالیی‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫مشابه‬ :buffer‫اس‬ ‫جدید‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫به‬.‫میگردد‬ ‫تفاده‬ (:w >>filename)‫محتویات‬ :buffer‫آخرفایل‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬‫میکند‬ ‫ذخیره‬ ‫میگردد‬ ‫مشخص‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫دراینجا‬ ‫که‬ .‫گردد‬ ‫حذف‬ ‫فعلی‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ (:address w filename)‫مشخ‬ ‫هارا‬ ‫الین‬ ‫اولی‬ ‫ارگومنت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ارگومنت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫میبینید‬ ‫طوریکه‬ :‫ص‬ ‫دومی‬ ‫ارگومنت‬ ،‫میکند‬w‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پس‬ ‫میکند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫سومی‬ ‫ارگومنت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫ثبت‬ ‫وظیفهء‬ ‫که‬ ‫است‬ .‫برسانیم‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫الین‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫گردند‬ ‫مشخص‬ ‫ذیل‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫الین‬ :50 w thisfile.txt ‫ال‬ ‫تنها‬ ‫یعنی‬‫ین‬51‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬thisfile.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬ :5,10 w thatfile.txt ‫های‬ ‫الین‬ ‫یعنی‬5‫الی‬41‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬thatfile.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬ :1,. w toplines.txt ‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫الین‬ ‫از‬ ‫یعنی‬toplines.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬ :.,72 w belowlines.txt ‫یعن‬‫الین‬ ‫الی‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫ی‬97‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬belowlines.txt.‫کن‬ ‫ذخیره‬ :.,$ w currenttoEnd.txt ‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آخر‬ ‫الین‬ ‫الی‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫یعنی‬currenttoEnd.txt.‫گردد‬ ‫ثبت‬ :1,$ w All_lines.txt ‫دستور‬ ‫به‬ ‫مشابه‬:w all‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آخر‬ ‫به‬ ‫الی‬ ‫اول‬ ‫الین‬ ‫از‬ ‫میباشدکه‬all_lines.txt.‫میگردد‬ ‫ثبت‬ :.,.+9 w ten.lines.txt ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫یعنی‬3‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫دیگرآن‬ ‫بعدی‬ ‫الین‬ten.lines.txt.‫برسان‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :‫نوت‬CTRL+G‫ویا‬:f‫دریا‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫الین‬ ‫نمبر‬ ‫میتوانیم‬.‫بیم‬
 • 17. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 17 ‫در‬ ‫جستجوکردن‬ ‫برای‬vi.‫میکنیم‬ ‫عمل‬ ‫طورذیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬/‫و‬?‫در‬command mode‫استعمال‬ ‫با‬ .‫کنیم‬ ‫جستجو‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫میتوانیم‬/‫میخواهیم‬ ‫که‬ ‫کلمهء‬ ‫وسپس‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫جستجوکنیم‬?‫ف‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫کلمه‬ ، ‫کلمه‬ ‫سپس‬ ‫و‬.‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫کرسر‬ ‫علی‬ ‫کلمهء‬ ‫میخواهیم‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬history.‫میکنیم‬ ‫جستجو‬ ‫کرسر‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫میگردند‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫طریقه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫میتاکرکترهای‬ ‫بعضی‬ ‫ولی‬ /<b‫به‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ ‫یعنی‬ :b.‫نماید‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ />c‫به‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ ‫یعنی‬ :c.‫نماید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬ /^K‫حرف‬ ‫با‬ ‫راکه‬ ‫الینی‬ ‫یعنی‬ :K.‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ /t$‫حرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫الینی‬ ‫یعنی‬ :t.‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬ /.abc‫آن‬ ‫متباقی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمهء‬ ‫یعنی‬ :abc.‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ /^[aeiou].‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫واول‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫راکه‬ ‫الینی‬ ‫یعنی‬ : /debian*‫با‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬ :debian.‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫دهد‬ ‫تشکیل‬ ‫حرف‬ ‫ویاچندین‬ ‫صفر‬ ‫میتواند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫متباقی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫الین‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫کدام‬ ‫فوق‬ ‫دستورات‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫و‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫تصویر‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دریافت‬ ‫هارا‬ .‫میکنیم‬ ‫ذکر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نمونهء‬ ‫چند‬ ‫درذیل‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫ترکیبی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫میتاکرکترهای‬ ‫میشود‬ ‫همچنان‬
 • 18. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 18 /<[abc].b*k> ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلمهء‬a ,b‫ویا‬c‫وسپس‬ ‫باشد‬ ‫تواندهرحرفی‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫شده‬ ‫شروع‬b‫ویاچن‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ،‫دین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫حرفی‬k.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬ /[abcd]$ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫راکه‬ ‫الینی‬a, b, c‫ویا‬d‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ختم‬.‫میکند‬ ‫جستجو‬ /b.*o ‫به‬ ‫راکه‬ ‫کلمهء‬b‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫حروف‬ ‫چندین‬ ‫ویا‬ ‫صفر‬ ‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫بوده‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وبعدازآن‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬o‫شده‬ ‫ختم‬ .‫باشد‬ ‫های‬ ‫دکمه‬ ‫فشردن‬ ‫با‬ :‫نوت‬n‫و‬shift+n (N)( ‫بعدی‬ ‫کلمهء‬ ‫میتوانیم‬find next‫که‬ .‫کنیم‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ )n‫مشابه‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫کلمهء‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬N‫یعنی‬ ‫مشابه‬ ‫(مسیر‬ .‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫مخالف‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫کلمهء‬looking forward or backward.) Utilities and Filters of UNIX ‫درین‬.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫حال‬ ‫ودرعین‬ ‫ابتدایی‬ ‫دستورهای‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بخش‬ Apropos <command> ‫در‬ ‫که‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬short description‫کلمهء‬ ‫شان‬password.‫میگردد‬ ‫لیست‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬‫این‬ ‫کلمهء‬Password‫که‬ ‫شده‬ ‫وضع‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫دراینجا‬‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫دیگری‬ ‫کلمهء‬ ‫هر‬ ‫میتواند‬apropos‫به‬ ‫مشابه‬ ‫وظیفهء‬(man –k.‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ).‫باشیم‬ ‫نداشته‬ ‫درخاطر‬ ‫را‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫دقیق‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫زمانی‬ ‫تر‬ ‫زیاد‬ ‫دستور‬ ‫این‬ Whatis <command> ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬whatis‫میتوانیم‬short description‫یک‬command( ‫وظیفهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ .‫ببینیم‬ ‫را‬man -f.‫رادارد‬ ) Whereis <command> ‫موقعیت‬ ‫دربارهء‬ ‫که‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬manual page،Binary file‫یک‬ ‫برای‬ ‫هدایات‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫وسایر‬ ‫میباشد‬ ‫دستور‬‫موقعیت‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫کنیم‬ ‫حاصل‬ ‫معلومات‬manual page‫و‬executable file‫دستور‬ls.‫است‬ ‫شده‬ ‫نشانداده‬ Which <command>
 • 19. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 19 ‫موقعیت‬ ‫ازکدام‬ ‫واینکه‬ ‫دستور‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫میتوانیم‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬execute‫در‬ ‫مثال‬ .‫کنیم‬ ‫حاصل‬ ‫معلومات‬ ‫میشود‬ ‫فایل‬ ‫موقعیت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬executable‫دستور‬touch‫دایرکتوری‬ ‫در‬/usr/bin.‫باشد‬ ‫می‬ Date ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫وهمچنان‬ .‫نماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫تایم‬ ‫میتوانیم‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬date –s‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫تاریخ‬ :‫شکل‬ ‫قرار‬ .‫کنیم‬ Cal ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬cal‫درصو‬ ‫وهمچنین‬ ‫دهیم‬ ‫نشان‬ ‫ترمنیل‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جنتری‬ ‫میتوانیم‬‫را‬ ‫سال‬ ‫روزهای‬ ‫ترتیب‬ ‫باشیم‬ ‫خواسته‬ ‫رتیکه‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫ببینم‬cal –j.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ User Information ‫بارهء‬ ‫در‬ ‫معلومات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬User:‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫دستورهای‬ ‫از‬ ‫ها‬ Who ‫درباره‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫معلومات‬ ‫دستور‬ ‫ای‬User‫سیستم‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫که‬ ‫هایی‬login.‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫هستند‬‫شامل‬ ‫معلومات‬ ‫این‬ ‫که‬Login name،Terminal line‫قبال‬ ‫که‬ ‫وتاریخ‬login.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬user‫نام‬ ‫به‬muhib‫استفاده‬ ‫ترمینل‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫اوقات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میکنند‬login.‫اند‬ ‫شده‬
 • 20. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 20 Whoami ‫نام‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬login.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ایم‬ ‫شده‬‫یعنی‬( ‫به‬ ‫مشابه‬id –un.‫باشد‬ ‫می‬ ) Hostname ‫نام‬ ‫تنظیم‬ ‫البته‬ .‫نماییم‬ ‫تنظیم‬ ‫آنرا‬ ‫وهم‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫کمپیوتر‬ ‫نام‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫ازاین‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Host‫صالحیت‬ ‫تنها‬root.‫باشد‬ ‫می‬‫در‬ ‫نام‬ ‫دایمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫صورتیکه‬host‫فایل‬ ‫در‬ ‫بدهیم‬ ‫تغییر‬ ‫را‬/etc/hostname.‫مینویسیم‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫نام‬ Finger <user Name> finger‫که‬ ‫است‬ ‫پروگرام‬( ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫نصب‬ ‫ها‬ ‫کمپیوتر‬ ‫در‬ ‫عادی‬ ‫درحالت‬sudo apt-get install finger.‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫کمپیوتر‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ )‫و‬user‫دربارهء‬ ‫معلومات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬user‫با‬ ‫میکنند.وهمچنین‬ ‫استفاده‬ ‫خودشان‬ ‫یک‬ ‫وضع‬username‫سایر‬ ‫بارهء‬ ‫در‬ ‫معلومات‬ ‫آن‬ ‫پیشروی‬ ‫در‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬user.‫میدهد‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ChFN ‫وتنظیم‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دستور‬‫یک‬ ‫معلومات‬user‫مخفف‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬change first name.‫باشد‬ ‫می‬
 • 21. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 21 W ‫از‬ ‫لیست‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬user‫راکه‬ ‫هایی‬login.‫آوریم‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫میکنند‬ ‫که‬ ‫وکارهایی‬ ‫فعالیات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫هستند‬ W <login ID> ‫یک‬ ‫وفعالیات‬ ‫معلومات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دستور‬user.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ WC ‫ه‬ ‫کلمه‬ ، ‫ها‬ ‫الین‬ ‫تعداد‬ ‫شمارش‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬‫در‬ ‫ها‬ ‫حروف‬ ‫و‬ ‫ا‬‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫داخل‬‫کلمات‬ ‫از‬ ‫وبرگرفته‬ .‫میگردد‬word count‫باشد‬ ‫می‬.‫از‬ ‫رادریابیم‬ ‫ها‬ ‫الین‬ ‫تعداد‬ ‫تنها‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬wc –l‫و‬ ‫کلمات‬ ‫تعداد‬ ‫تنها‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬ ‫های‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫حروف‬wc –w‫و‬wc –c.‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ Sort ‫دستور‬ ‫این‬‫های‬ ‫الین‬.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫وسپس‬ .‫میکند‬ ‫تنظیم‬ ‫اعداد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الفبا‬ ‫حروف‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ Uniq
 • 22. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 22 ‫با‬ ‫وهمچنین‬ ‫کنیم‬ ‫جلوگیری‬ ‫ترمینل‬ ‫صفحهء‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫تکراری‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مسلسل‬ ‫هایی‬ ‫الین‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارگومنت‬ ‫وضع‬–d‫های‬ ‫الین‬ ‫تنها‬ ‫درآن‬duplicate‫د‬ ‫رانشان‬.‫هیم‬ Cut ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫متنی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫هرالین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫فیلدهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کرکتر‬ ، ‫ها‬ ‫بایت‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫دهیم‬ ‫نمایش‬‫ارگومنت‬ ‫وضع‬ ‫با‬ ‫که‬–c، ‫ها‬ ‫کرکتر‬-b‫و‬ ‫ها‬ ‫بایت‬–d( ‫ها‬ ‫جداکننده‬delimiter‫و‬ ‫ها‬ )–f.‫میشوند‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫فیلد‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬‫تنها‬ ‫میخواهم‬ ‫من‬username‫و‬home directory‫هر‬ ‫مربوط‬ ‫های‬user‫فایل‬ ‫از‬ ‫را‬/etc/passwd‫ترمینل‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫ستون‬ ‫شماره‬ ‫فایل‬ ‫دراین‬ ‫دهم‬ ‫نمایش‬Username‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یک‬home directory9:‫لذا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫این‬cut.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫مشخصی‬ ‫کرکترهای‬ ‫تنها‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬‫تنها‬ ‫یعنی‬ ( ‫کرکترهای‬7‫؛‬9‫واز‬9‫الی‬3‫و‬41.) ‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫الین‬ ‫هر‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫ذیل‬ ‫دستور‬file.txt.‫میدهد‬ ‫ونشان‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ Colrm
 • 23. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 23 ‫فا‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫میتوانیم‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫را‬ ‫یل‬‫ستون‬ ‫اساس‬ ‫به‬Extract‫ویا‬remove.‫کنیم‬‫به‬ ‫مشابه‬ ‫وظیفهء‬ ‫و‬ ‫دستور‬cut.‫نمیشناسد‬ ‫را‬ ‫فیلد‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫را‬‫ر‬ ‫نمبرهای‬ ‫ستون‬ ‫وختم‬ ‫شروع‬ ‫درآن‬ ‫ارگومنت‬ ‫منحیث‬ ‫دوعدد‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫حذف‬ ‫باید‬ ‫اکه‬ .‫میباشد‬ ‫اختیاری‬ ‫هم‬ ‫دومی‬ ‫ارگومنت‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫میخواهیم‬ :‫مثال‬text.file‫دستور‬ ‫از‬ ‫بناء‬ .‫کنیم‬ ‫حذف‬ ‫انرا‬ ‫ششم‬ ‫ستون‬colrm‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ $colrm 6 <file.txt ‫متن‬ ‫فایل‬ ‫درصورتیکه‬479159913‫درینصورت‬ ‫باشد‬ ‫راداشته‬‫دستور‬colrm‫یعنی‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫ستون‬ ‫از‬‫حرف‬‫حذف‬ ‫را‬ ‫شش‬ .‫میکند‬.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫نشان‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫وآنرا‬ 47915 ‫دس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬‫تور‬colrm‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫وسپس‬ ‫میکند‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫محتویات‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫رانشان‬Pip‫دستور‬ ‫به‬ colrm‫های‬ ‫ستون‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫مذکور‬ ‫ودستور‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬44‫الی‬11‫از‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫شان‬ ‫نمبر‬ ‫اندیکس‬ ‫که‬ ‫حروف‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫حذف‬ ‫آنرا‬44 ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫و‬11‫یعنی‬ ‫میگردد‬ ‫لیست‬ ‫است‬permission‫نا‬ ‫و‬.‫فایل‬ ‫م‬ Grep ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫کلمات‬ ‫میتوانیم‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬search‫ومخفف‬ ‫کنیم‬global regular expression print .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کلمهء‬ ‫میخواهم‬ ‫من‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬ :‫مثال‬ ‫بطور‬Afghanistan‫فایل‬ ‫درتمام‬ ‫را‬‫ها‬‫باشد‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫کلمهء‬ ‫فایلیکه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫جستجو‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫بناء‬ ‫کنم‬ ‫لیست‬grep.‫میکنم‬ ‫استفاده‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬
 • 24. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 24 ‫بجایی‬ ‫صورت‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫نماییم‬ ‫جستجو‬ ‫مشخص‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬*.‫میکنیم‬ ‫نوشته‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫این‬meta character.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مثال‬ ‫چند‬ ‫ذیال‬ ‫که‬grep‫با‬meta character.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ Grep ‘[abc].4’ filename.txt‫کلمهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬‫حرفی‬ ‫سه‬‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬a, b‫ویا‬c‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬‫وسپس‬ ‫بوده‬ ‫کرکتر‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬4‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫درداخل‬ ‫را‬ ‫میباشد‬ filename.txt.‫میکند‬ ‫جستجو‬ Grep –w ‘Afghan’ filename.txt‫با‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫دستور‬ ‫این‬afghan‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫مشابهت‬ filename.txt‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ .‫میکند‬ ‫جستجو‬–w‫درینصورت‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫کلمات‬Afghanistan‫ویا‬afghantime‫کلمهء‬ ‫خود‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫که‬Afghan‫را‬ .‫نمیگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫دارند‬ Grep ^’.[nf]*’ filename.txt‫شده‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫بایکی‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الین‬ ‫درابتدای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫دوم‬ ‫حرف‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬n‫ویا‬f‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫وبه‬ ‫میباشد‬ ‫وی‬ ‫صفر‬‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫حرف‬ ‫چندین‬ ‫ا‬filename.txt.‫جستجومیکند‬ .‫میکند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫الین‬ ‫شروع‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ^ Grep –w ‘[abc].a*’$ filename.txt‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلمهء‬ ‫دستور‬ ‫این‬a‫یا‬b‫ویا‬C‫دیگر‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫سپس‬ ‫و‬a‫وسپس‬‫تعداد‬ ‫به‬‫در‬ ‫دیگریکه‬ ‫حروف‬ ‫چندین‬ ‫ویا‬ ‫صفر‬‫را‬ ‫باشد‬ ‫الین‬ ‫آخر‬ .‫میکند‬ ‫جستجو‬ ‫مذکور‬ ‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫در‬$‫مشخص‬ ‫را‬ ‫الین‬ ‫اخیر‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫میکند‬‫درینجا‬ ‫چون‬–w‫کلمهءمذکور‬ ‫بناء‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬whole match.‫کند‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کردیم‬ ‫استفاده‬ ‫تجزیه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دستورات‬ ‫استفادهء‬Piping‫و‬redirection ‫خواهان‬ ‫ما‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫دربسیاری‬output‫تعدادی‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درصورت‬ ‫ولی‬ ‫هستیم‬ ‫دوالینی‬ ‫ویا‬ ‫الینی‬ ‫یک‬ ‫خالصه‬ ‫بسیار‬ ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫درصورتیکه‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫میکنند‬ ‫اثر‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫باالی‬ ‫دستورات‬ ‫ویاهم‬ ‫میشوند‬ ‫نشانداده‬ ‫ها‬ ‫الین‬ ‫زیادی‬/etc ‫دستور‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شویم‬ls‫تن‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫شاید‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬‫کمکی‬ ‫هیچ‬ ‫هایی‬‫دایرکتوری‬ ‫این‬ ‫محتویات‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬‫این‬ ‫در‬ ‫چون‬ .‫نکند‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫دایرکتوری‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫منظور‬ ‫وبدین‬ .‫شود‬ ‫خالصه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫حس‬ ‫نیاز‬ ‫بناء‬ ‫از‬Piping‫و‬redirection‫و‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫خالصه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫نتیجه‬ ‫میتوانیم‬‫به‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫بهتر‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫یاهم‬ .‫کنیم‬ ‫ارسال‬ ‫دیگر‬ ‫دستور‬ Piping (|) ‫توسط‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫ارسال‬ ‫بعدی‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫صفحهء‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫نتیجهء‬ ،‫نشانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫عالمهء‬|‫یعنی‬ ‫میگردد‬ ‫معرفی‬|‫نتی‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫دودستور‬ ‫بین‬ ‫همیشه‬.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫دومی‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫اولی‬ ‫دستور‬ ‫جهء‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫پکیج‬ ‫میخواهم‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬firefox‫از‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬dpkg(debian package‫این‬ ‫ورژن‬ ‫دربارهء‬ ‫ومعلومات‬ .‫نمایم‬ ‫مشاهده‬ ) . ‫کنم‬ ‫حاصل‬ ‫پکیج‬‫منظور‬ ‫بدین‬package‫هایی‬dpkg‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬dpkg –l‫این‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫لیست‬ ‫میتوانیم‬ repository‫هزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ممکن‬package‫از‬ ‫فایرفاکس‬ ‫دریافت‬ ‫که‬ .‫باشد‬output‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫این‬ Pip.‫میکنیم‬ ‫خالصه‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫ها‬
 • 25. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 25 ‫از‬piping‫استفاده‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چند‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مختلفی‬ ‫درموارد‬Pip.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫کماند‬ ‫سایر‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫دستور‬‫تشریح‬ Who | more‫تمام‬ ‫لیست‬ ‫اوال‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫سیستم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬login ‫دستور‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫نتیجهء‬ ‫و‬ ‫دریافته‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شده‬more‫با‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬more(.‫میدهد‬ ‫نمایش‬more‫که‬ ‫است‬ ‫دستوری‬ .)‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫فیصدی‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محتویات‬ Cat file1.txt | more‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫دستور‬ ‫این‬file1.txt‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬cat ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫وسپس‬ ‫نموده‬ ‫دریافت‬more‫نمایش‬ .‫میدهد‬ Sort file1.txt | uniq |more‫م‬ ‫اوال‬ ‫دستور‬ ‫این‬‫فایل‬ ‫حتویات‬file1.txt‫حروف‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ونتیجه‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫الفبا‬uniq‫دستور‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫تکراری‬ ‫مسلسل‬ ‫های‬ ‫الین‬ ‫خویش‬ ‫نوبت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫مذکور‬ (duplicate‫دستور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ونتیجه‬ ‫نموده‬ ‫حذف‬ ‫را‬ )more‫داده‬ .‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ Who | grep debian | sort | uniq | more‫لیست‬ ‫دستور‬ ‫این‬user‫هایی‬login‫نموده‬ ‫یافت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫کلمهء‬ ‫وسپس‬debian‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫در‬grep ‫کلمه‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫الین‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫جستجو‬debian‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫الفبا‬ ‫حروف‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫باشد‬duplicate‫بین‬ ‫از‬ .‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫وسپس‬ ‫رفته‬ Redirection ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬(>)‫که‬ ‫میتوانیم‬output‫مثال‬ .‫سازیم‬ ‫راجع‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬‫از‬ ‫لیست‬ ‫بخواهیم‬ ‫درصورتیکه‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫دستورات‬‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اوال‬ ‫کنیم‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫ک‬history‫تاریخچهء‬‫نموده‬ ‫دریافت‬ ‫کماندهارا‬ ( ‫نشانه‬ ‫توسط‬ ‫وآنرا‬>)‫بنام‬ ‫فایل‬ ‫به‬cmdhistory.txt.‫میکنیم‬ ‫روان‬
 • 26. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 26 ‫نام‬ ‫ذیل‬ ‫مثال‬ ‫در‬user‫های‬login‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫درسیستم‬ ‫شده‬redirection‫بنام‬ ‫فایل‬ ‫به‬loginuser.txt.‫میکنیم‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬<<( ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫میتوانیم‬output‫ضمیمهء‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ )‫طوریکه‬ ‫کنیم‬ ‫باشد‬ ‫بوده‬ ‫موجود‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ .‫گردد‬ ‫اضافه‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اخیر‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ Tee ‫که‬ ‫است‬ ‫دستور‬output.‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫میتواند‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬‫این‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬ ‫بخو‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫زمانی‬ ‫دستور‬‫این‬ ‫یعنی‬ .‫نماییم‬ ‫نیز‬ ‫ذخیره‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫حال‬ ‫درعین‬ ‫و‬ ‫ببینیم‬ ‫دفعتا‬ ‫را‬ ‫کماند‬ ‫یک‬ ‫نتیجهء‬ ‫اهیم‬ ‫وظیفهء‬ ‫دستور‬PIP‫و‬redirection‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫اوال‬ ‫ذیل‬ ‫درشکل‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫میبرد‬ ‫پیش‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫را‬who.list‫و‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫اینکه‬ ‫درضمن‬ ‫سپس‬who.list2.‫میدهیم‬ ‫نمایش‬ ‫نیز‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ، ‫میکنیم‬ ‫ذخیره‬
 • 27. ‫اوبنتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رهنمود‬-‫هللا‬ ‫محب‬‫امان‬ 27 ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫کنترول‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫این‬ ‫ومعموال‬ .‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫پراسه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫درحال‬ ‫کمپیوتر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پروگرام‬ ‫هر‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫عادی‬ ‫وبطور‬ ‫میگردد‬ ‫شروع‬ ‫ترمینل‬‫پس‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ‫کنیم.یعنی‬ ‫اجرا‬ ‫وقت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میتوانیم‬ ‫را‬ ‫تکمیل‬ ‫تا‬ ‫ونمیتوانیم‬ ‫میدهیم‬ ‫دیگری‬ ‫دستوری‬ ‫دستور‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬‫بدهیم‬ ‫دیگری‬ ‫دستور‬ ‫اولی‬ ‫دستور‬ ‫نشدن‬. ‫را‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫حاالت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫فقط‬ ‫اندازیم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬ ‫میتوانیم‬ ‫ولی‬.‫بدانیم‬ :‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫حاالت‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬ ‫میتوانیم‬ ‫مختلف‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بگیرند‬ ‫بخود‬ ‫را‬ ‫چهارحالت‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫عموم‬ ‫طور‬ .‫کنیم‬ ‫راهنمایی‬ ‫دیگر‬ 4.Foreground‫ک‬ ‫استفادهء‬ ‫از‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترمینل‬ ‫کنترول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسهء‬ :‫باز‬ ‫ترمینل‬ ‫و‬ ‫یبورد‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫وقت‬ ‫یک‬ ‫ودر‬ .‫میدارد‬foreground‫میکنیم‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫زمانیکه‬ ‫عادی‬ ‫وبطور‬ .‫باشد‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫پراسه‬foreground.‫میباشد‬ 7.Background‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسکرین‬ ‫ترمینل‬ ‫کنترول‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫نگردید‬ ‫متوقف‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اجرا‬ ‫درحال‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ :‫یار‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬ ‫یعنی‬ .‫ندارد‬background.‫نماییم‬ ‫اجرا‬ ‫هارا‬ ‫سایرپراسه‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫تاتکمیل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ 9.Stopped‫های‬ ‫پراسه‬ :‫تعلیق‬ ‫درحالت‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫اجرا‬ ‫درحالت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ی‬suspend‫ش‬ ‫آورده‬ ‫در‬.‫اند‬ ‫ده‬‫درصورتیکه‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬ ‫چنین‬ ‫بخواهیم‬‫پراسه‬ ‫بیاوریم‬resume‫متوقف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مرحلهء‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ ‫میگردد‬ .‫میکند‬ ‫شروع‬ ‫دوباره‬ ‫گردیده‬ 1.Killed‫میگی‬ ‫قرار‬ ‫حالت‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫یعنی‬ :‫نداردیعنی‬ ‫وجود‬ ‫رند‬‫شده‬ ‫ختم‬ ‫موفقانه‬ ‫غیر‬ ‫ویا‬ ‫موفقانه‬ ‫بطور‬ ‫یا‬ ‫پروگرام‬ ‫دوباره‬ ‫پراسه‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬start‫شروع‬ ‫اول‬ ‫مرحلهء‬ ‫از‬ ‫شود‬.‫میکند‬‫حالت‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫والزم‬stop‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫اینکه‬logout‫به‬ ‫یا‬ ‫شویم‬foreground‫ویاهم‬ ‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫تا‬ ‫آورده‬kill.‫شوند‬ ‫دوحالت‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫میتوانیم‬ ‫هارا‬ ‫پراسه‬foreground‫یا‬ ‫و‬background.‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬‫دستور‬ ‫باتایپ‬ (ps‫و‬jobs ).‫نماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫میتوانیم‬ Foreground:‫حالت‬ ‫به‬ ‫پراسه‬ ‫قراردادن‬ ‫برای‬foreground‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ارگومنت‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫درترمینل‬ ‫دستوررا‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تایپ‬interpret‫حالت‬ ‫در‬ ‫پراسه‬ ‫دستور‬ ‫شدن‬foreground‫مذک‬ ‫پراسهء‬ ‫گفتیم‬ ‫قبال‬ ‫وقسمیکه‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬‫تازمان‬ ‫ور‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کیبورد‬ ‫و‬ ‫ترمینل‬ ‫کنترول‬ ‫شدنش‬ ‫تکمیل‬user.‫میدارد‬ ‫باز‬ ‫ها‬ ‫دستور‬ ‫سایر‬ ‫تایپ‬ ‫از‬ ‫را‬‫در‬ ‫درصورتیکه‬ ‫مثال‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫ترمینل‬xlogo‫پروگرام‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬xlogo‫ایم‬ ‫نکرده‬ ‫رابسته‬ ‫پروگرام‬ ‫این‬ ‫تازمانیکه‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫باز‬‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دستور‬ ‫سایر‬ ‫نمی‬ ‫کرده‬.‫توانیم‬(xlogo.‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫مناسب‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫خورد‬ ‫سایز‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫دراینجا‬ ‫میباشد‬ ‫سیستم‬ ‫گرافیکی‬ ‫لوگوی‬ ‫نشاندهندهء‬ ) Background:‫حالت‬ ‫به‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫قراردادن‬ ‫برای‬background‫از‬ ‫ترمینل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ارگومنت‬ ‫دستورو‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬& (ampersand).‫میکنیم‬ ‫استفاده‬‫پروگرام‬ ‫مثال‬xlogo‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬&‫کنترول‬ ‫ولی‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫پروگرام‬ ‫این‬ ‫درینصورت‬ ‫میکنیم‬ ‫باز‬ ‫پروگرام‬ ‫آن‬ ‫تعقیب‬ ‫به‬ ‫میبینیم‬ ‫طوریکه‬ ‫و‬ ‫نمیگیرد‬ ‫دراختیار‬ ‫را‬ ‫ترمینل‬gedit‫است‬ ‫شده‬ ‫باز‬.).‫است‬ ‫شده‬ ‫اندازه‬ ‫راه‬ ‫دیگری‬ ‫پراسه‬ (