Mustafa bali

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
MUSTAFA BALİ
18318271069
DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU
Harmanlanmış Öğrenme
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla
geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması
olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme
ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir.
Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.
Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme
öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.
Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik
materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim
veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da
düşünülebilir
Mustafa bali
Keller, Gagné, Bloom, Merrill, Clark ve Gery’ nin teorilerine bakarak harmanlanmış öğrenme yönteminin 5
temel bileşeninin şunlar olduğu söylenmektedir:
Eşzamanlı etkinlikler
Öğrenci merkezli öğrenme
İşbirliği
Değerlendirme
Performans destekleyici materyaller
Eşzamanlı etkinlikler
Tüm öğrencilerin aynı anda kullanabileceği “sanal sınıflar” bu kategoriye örnek gösterilebilir. Sanal sınıf uygulaması için
öncelikle bir sunucu üzerinde ad alınması gereklidir. Sanal sınıfa üye başvurularının kontrolü öğretmen tarafından
yapılabildiği gibi bir sunucusu üzerinde sanal sınıf açan bir eğitim kurumu için hocanın kontrolüne gerek kalmadan, kayıt
kabul işleri tarafından da yapılabilir. Katılımı ve sanal sınıfta yapılacak tartışmaların kalitesini dolayısıyla dersin kalitesini
artırmak amacıyla tartışma konuları önceden belirlenip, öğrencilere sene başında iletilen ders içeriklerinde tartışma
zaman aralığı da belirtilerek bildirilebilir. Sanal sınıfta tartışmalara katılım gerçek sınıf ortamından daha fazla olmaktadır.
Öğrenci merkezli Öğrenme
Öğrencinin kendi zamanını ve hızını kendisinin ayarlayabileceği etkinlikler bu kategoriye dâhildir. Örneğin;
etkileşimli internet tabanlı eğitim ya da eğitim CD-leri.
Genel amaç doğrultusunda hazırlanan bu programın yaklaşımları şunlardır;
Öğrencinin, mevcut ve gelecekteki eğitsel gereksinimlerinin farkına varmasına yardımcı olmak.
Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, sınırlarını, yani “öğrenme profilini” keşfetmesine yardımcı olmak.
Belirlenecek eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi, beceri, ve tutumlara yönelik davranışların, öğrenme
profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak. Yani “öğrenmeyi öğrenme” ye
dayalı bir yaklaşımdır ki bu yönüyle oluşturmacı bir yaklaşım sergilemektedir.
Öğrenciye farklı metaryellar sunarak öğrenciye seçme özgürlüğü sunmak.
İşbirliği
Harmanlanmış öğrenmede, uygulamalar için hazırlanan çevre öğrencilerin birbirileri ile iletişim kurmalarına
imkân vermelidir. Bunu gerçekleştirmek için e-posta, tartışma grupları veya çevrim içi sohbet imkânları
kullanılabilir.
Bu yöntemle, kendi hızında öğrenme deneyimleri işbirliği imkânlarıyla daha verimli olmaktadır. İşbirliğine
dayalı öğrenme ortamları sosyal birer canlı olan öğrencilerin geleneksel bilgi sunuş yöntemlerinde sahip
olamadıkları avantajlar sunmaktadır
Değerlendirme
Öğrencinin konu hakkında bilgisi olup olmadığını sınayan ön değerlendirme ve öğrenme aşaması sonrasında
yapılan değerlendirmeler bu kapsamdadır: quizler gibi. Harmanlanmış öğrenme de değerlendirmeyi 4 başlık
altında toplayabiliriz.
Birincisi öğrencilerin tepkilerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin tatmin seviyelerini ortaya çıkarır. Bunun iki
önemli nedeni vardır. Birincisi; öğretmenlerin genellikle öğrencilere fikirlerini sorarak onların daha etkin
çalışabilmeleri için nelere ihtiyaç duyduklarını öğrenip, gelen görüşler doğrultusunda eğitim ile ilgili kararlar
alması, ikincisi; Katılımcıları öğrenmeye teşvik etmek ve öğrenme ile ilgilenmelerini sağlamaktır.
İkincisi öğrenmenin değerlendirilmesi olarak sayabiliriz. Burada eğitim süreci içerisinde bilgi düzeyinin
arttırılması, yetenek ve davranışların geliştirilmesi ile ilgili değişmeler değerlendirilir.
Davranışların değerlendirilmesi bir diğer başlıktır. Bu aşamada iş performansınının değerlendirilmesi
yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini, ne oranda işinde uygulayabildiğini ölçmeye çalışmaktadır.
Son olarak sonuçların değerlendirilmesi öğrenme durumunun yüksekliği, daha yüksek oranda verimliliğe
ulaşması, eğitim süreci ile oluşacak sonuçların ölçümü yapılır
Performans destekleyici materyaller
Öğrencinin öğrendiklerini pekiştirebileceği ya da öğrenmesine yardımcı olabilecek materyaller bu gruba dahildir.
Çalışma rehberi ve ders notları
Kaynak dosyalar (PDF, doc, vb.)
Görsel materyalLer(Power Point, video, vb.)
Ek bağlantı sayfaları.
Temel problemler
Harmanlanmış öğrenme metodunun kullanılması beraberinde birtakım zorlukları da getirmektedir. Şöyle ki;
Eğitim verecek kurumun harmanlanmış eğitim verecek “gelişme programı hazırlaması“.
Öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme kursların içeriğini düzenlemeleri için gerekli zaman.
Yeni sistemin verimli olabilmesi için öğrencilerin hazırlanması
başlangıçta karşılaşılacak temel problemlerdendir.
Tarihi
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan yeni sistemler var olan geleneksel eğitim
sistemini ister istemez etkilemiştir. Önceleri geleneksel eğitim metodu ve çok uzak geçmişe
sahip olmayan uzaktan eğitim sınırları keskin çizgilerle çizilmiş iki yöntem olsalar da her iki
sistemdeki eksikliklerden dolayı sistemler birbirinin tamamlayıcısı durumuna gelmiştir.
Şöyle ki, uzaktan eğitim ilk zamanlarda yazı tabanlı (mektup) olduğundan yüz yüze
eğitimdeki canlılığın ve etkinliğin eksikliği duyulmuştur. Diğer taraftan da yüz yüze eğitimde
bireysellik arka planda kalmıştır. Karşılıklı eksiklikler iki sisteminde pozitif yönlerin
kullanıldığı daha net bir ifadeyle harmanlandığı yeni bir öğrenme modeli oluşturmuştur
[10].
Ayrıca 1990’lardan beri uzaktan eğitimde gelişmeler olmasına rağmen birçok kurum
harmanlamış öğrenme metodunu tercih etmiştir. Uzaktan eğitim alan öğrencilerin
toplumdan soyutlanması yani öğrenme sürecinde etkileşimden yoksun olmaları
harmanlamış öğrenmenin daha da önem kazanmasına yol açmıştır.
Uygulama Geliştirme Aşamaları
Harmanlanmış öğrenme metodunun uygulanması için genel geçer kurallar yoktur. Fakat yapılan çalışmalar dikkat edilmesi
gereken bazı önemli noktalar olduğunu göstermektedir.
Hazırlık aşaması
Verilecek eğitimin amaçlarının ve kazanımlarının belirlendiği aşamadır. Kullanılacak olan materyallerin belirlendiği aşama
olarak da adlandırılır.
Kararlılık ve Önem
Verilecek eğitimin ne kadar süreliğine verileceğinin önceden saptanarak gerekli içerik düzenlemelerinin yapıldığı aşamadır.
Yapılan düzenlemelerin gerektiğinde değiştirilebilecek nitelikte olması da diğer önemli bir unsurdur.
Etkileşim ve Maliyet
İnsanla birebir etkileşiminin kurs boyunca ne kadar gerekli olduğunun diğer bir deyişle kursun ne kadarının uzaktan ne kadarının
yüz yüze yapılacağının düzenlenmesidir. Bu düzenleme de kullanılacak teknolojilerin hangileri olacağının belirlenmesinde
yardımcı olacak ve böylece maliyet hesaplaması yapılabilecektir.
Harmanlanmış öğrenme metodunun uygulamaya geçirilmesi hiç şüphesiz teknolojik araçların desteğiyle olmaktadır.
Aşağıdaki seçenekler harmanlanmış öğrenmeyi mümkün kılmaktadır.
Sanal sınıflar
İnteraktif bilgisayar temelli eğitim
Çevrimiçi danışmanlar
Eş zamanlı sanal işbirliği yazılımları
Kendinden yönetimli web temelli kurslar
İş ortamında kullanılan elektronik performans destek sistemleri
Geleneksel sınıf veya laboratuvar düzenlemeleri
Okuma ödevleri
CD-ROM
Tele eğitimler
Sanal sınıflar
Harmanlanmış öğrenmenin uygulama aşamasını daha iyi anlamak amacıyla sanal sınıfların içeriğine göz atmakta fayda
var; internet tabanlı bu uygulama türünde sınıflar teknolojik araçlar kullanılarak düzenlenmektedir. Bu uygulamada yüz
yüze eğitime ek olarak sınıfta anlatılan ders video aygıtları kullanılarak kaydedilir ve internet aracılığıyla öğrenciye
iletilir. Geleneksel eğitim metodunun vazgeçilmezi beyaz tahtada yapılan çizimler web tabanlı ortamda öğrencilerle
buluşabilmektedir.
Yaklaşımlar
Harmanlanmış öğrenmenin gelecekte ne gibi özelliklere sahip olacağıyla ilgili birtakım
değerlendirmeler bulunmaktadır.Harmanlanmış öğrenme aşağıdaki özelliklerin birçoğuna
şimdiden sahip olduğundan, gelecekte kullanılabilirliğinin artacağı düşünülmektedir.
Geleceği
1990’ların başında çevrimiçi (online) öğrenme çok büyük bir önem kazanmıştır. Çevrimiçi öğrenme kavramıyla
beraber harmanlanmış öğrenmenin önemi günden güne artmaktadır. Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi
öğrenmeye olan ilgi ve ihtiyacın artmasıyla gelecekte çok büyük önem kazanacak ve çevrimiçi öğrenme
kavramının yerini alacaktır. Bu değişimin en önemli sebeplerinden birisi de çevrimiçi öğrenme yapısı ile ilgilidir.
Çevrimiçi öğrenme içinde kullanılan yöntemlerin artmasıyla harmanlanmış öğrenme biçimine dönüşmektedir.
Öğrenmedeki farklılıklardan oluşan açığa karşı eğitimcilerin harmanlanmış öğrenmeye ihtiyacı günden güne
artmaktadır . Öğrenme ortamının kalitesinin arttırılmaya ihtiyacı olduğunu düşünürsek harmanlanmış
öğrenmenin gelecekteki önemini kolaylıkla fark edebiliriz. Uzaktan eğitimin yaygınlaşması harmanlanmış
öğrenmenin gelecekteki öneminin artacağını gösteren bir başka bulgudur.
KAYNAKÇA
https://tr.wikipedia.org
1 sur 12

Recommandé

Uzaktan EğItim par
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItimilhaps
2.2K vues28 diapositives
Kemal göktaş par
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş kemal99
724 vues29 diapositives
Escola module 3 tr par
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 trcaniceconsulting
125 vues49 diapositives
C par
CC
CKazmEnesAKKU
34 vues32 diapositives
Cengiz akça par
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akçaRamazan Şenol
475 vues28 diapositives
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME par
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MelikeGrbz1
41 vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Bdö özeti̇ par
Bdö özeti̇Bdö özeti̇
Bdö özeti̇Mustafa Arslan
595 vues29 diapositives
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU par
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUİlk Son
501 vues93 diapositives
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... par
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
128 vues30 diapositives
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri par
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMelikeAr1
76 vues35 diapositives
Sanal siniflar par
Sanal siniflarSanal siniflar
Sanal siniflarGÜRKAN AKKAN
1K vues21 diapositives

Tendances(18)

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU par İlk Son
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
İlk Son501 vues
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... par CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL128 vues
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri par MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr176 vues
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar par m3rtyaman
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel KavramlarÖğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
m3rtyaman900 vues
Eğitimde İnternet Uygulamaları par yakupekicii
Eğitimde İnternet UygulamalarıEğitimde İnternet Uygulamaları
Eğitimde İnternet Uygulamaları
yakupekicii3.2K vues
Harmanlanmisogrenmeortamları par MelikeErsz
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
Harmanlanmisogrenmeortamları
MelikeErsz57 vues
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme par roj döğer
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
roj döğer3K vues
Uzaktan eğitim makalesi par f3ttah
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesi
f3ttah1.5K vues
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri par KaanAliErta2
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta214 vues
Acik ve uzaktan_egitim_yonetimi par KaanAka1
Acik ve uzaktan_egitim_yonetimiAcik ve uzaktan_egitim_yonetimi
Acik ve uzaktan_egitim_yonetimi
KaanAka140 vues
Bilgisayar desdekli eğitim par Halit Cocuk
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
Halit Cocuk2.4K vues

Similaire à Mustafa bali

Cengiz akça par
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akçaMustafa Arslan
476 vues28 diapositives
Uzaktan Eğitim par
Uzaktan EğitimUzaktan Eğitim
Uzaktan EğitimEsra İpek
430 vues15 diapositives
E ogrenme par
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenmehrnasl
42 vues6 diapositives
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri par
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleriegitimcininteknolojisi
2.1K vues9 diapositives
Sinif yöneti̇mi̇ par
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇kemal99
757 vues17 diapositives
2 par
22
2DenizAyar1
36 vues16 diapositives

Similaire à Mustafa bali(20)

E ogrenme par hrnasl
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
hrnasl42 vues
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri par egitimcininteknolojisi
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
Sinif yöneti̇mi̇ par kemal99
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇
kemal99757 vues
Uzaktan EğItim par ilhaps
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
ilhaps560 vues
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx par BÜŞRA USLU
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BÜŞRA USLU24 vues
Bilgisayar Destekli Öğretim par S. Y.
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
S. Y.1.7K vues
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx par ReyhanOkumular
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
ReyhanOkumular16 vues
e-Öğrenme Malzemeleri Geliştirme Süreci par Hanife ASLAN
e-Öğrenme Malzemeleri Geliştirme Sürecie-Öğrenme Malzemeleri Geliştirme Süreci
e-Öğrenme Malzemeleri Geliştirme Süreci
Hanife ASLAN188 vues
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m par BüşRa Yndk
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
BüşRa Yndk551 vues
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler par Yücel Tekin
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve TrendlerEğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Yücel Tekin933 vues
Web tabanlı egıtım par levent06
Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtım
levent065.2K vues
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
ssuser2833366 vues

Plus de MustafaBali4

Mustafa balii par
Mustafa baliiMustafa balii
Mustafa baliiMustafaBali4
36 vues6 diapositives
Mustafa par
MustafaMustafa
MustafaMustafaBali4
39 vues15 diapositives
MUSTAFA BALİ par
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
25 vues16 diapositives
Mustafa Bali par
Mustafa BaliMustafa Bali
Mustafa BaliMustafaBali4
105 vues20 diapositives
MUSTAFA BALİ par
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
65 vues15 diapositives
MUSTAFA BALİ par
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
47 vues18 diapositives

Mustafa bali

  • 2. Harmanlanmış Öğrenme Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir. Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir. Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir
  • 4. Keller, Gagné, Bloom, Merrill, Clark ve Gery’ nin teorilerine bakarak harmanlanmış öğrenme yönteminin 5 temel bileşeninin şunlar olduğu söylenmektedir: Eşzamanlı etkinlikler Öğrenci merkezli öğrenme İşbirliği Değerlendirme Performans destekleyici materyaller Eşzamanlı etkinlikler Tüm öğrencilerin aynı anda kullanabileceği “sanal sınıflar” bu kategoriye örnek gösterilebilir. Sanal sınıf uygulaması için öncelikle bir sunucu üzerinde ad alınması gereklidir. Sanal sınıfa üye başvurularının kontrolü öğretmen tarafından yapılabildiği gibi bir sunucusu üzerinde sanal sınıf açan bir eğitim kurumu için hocanın kontrolüne gerek kalmadan, kayıt kabul işleri tarafından da yapılabilir. Katılımı ve sanal sınıfta yapılacak tartışmaların kalitesini dolayısıyla dersin kalitesini artırmak amacıyla tartışma konuları önceden belirlenip, öğrencilere sene başında iletilen ders içeriklerinde tartışma zaman aralığı da belirtilerek bildirilebilir. Sanal sınıfta tartışmalara katılım gerçek sınıf ortamından daha fazla olmaktadır.
  • 5. Öğrenci merkezli Öğrenme Öğrencinin kendi zamanını ve hızını kendisinin ayarlayabileceği etkinlikler bu kategoriye dâhildir. Örneğin; etkileşimli internet tabanlı eğitim ya da eğitim CD-leri. Genel amaç doğrultusunda hazırlanan bu programın yaklaşımları şunlardır; Öğrencinin, mevcut ve gelecekteki eğitsel gereksinimlerinin farkına varmasına yardımcı olmak. Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, sınırlarını, yani “öğrenme profilini” keşfetmesine yardımcı olmak. Belirlenecek eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi, beceri, ve tutumlara yönelik davranışların, öğrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak. Yani “öğrenmeyi öğrenme” ye dayalı bir yaklaşımdır ki bu yönüyle oluşturmacı bir yaklaşım sergilemektedir. Öğrenciye farklı metaryellar sunarak öğrenciye seçme özgürlüğü sunmak. İşbirliği Harmanlanmış öğrenmede, uygulamalar için hazırlanan çevre öğrencilerin birbirileri ile iletişim kurmalarına imkân vermelidir. Bunu gerçekleştirmek için e-posta, tartışma grupları veya çevrim içi sohbet imkânları kullanılabilir. Bu yöntemle, kendi hızında öğrenme deneyimleri işbirliği imkânlarıyla daha verimli olmaktadır. İşbirliğine dayalı öğrenme ortamları sosyal birer canlı olan öğrencilerin geleneksel bilgi sunuş yöntemlerinde sahip olamadıkları avantajlar sunmaktadır
  • 6. Değerlendirme Öğrencinin konu hakkında bilgisi olup olmadığını sınayan ön değerlendirme ve öğrenme aşaması sonrasında yapılan değerlendirmeler bu kapsamdadır: quizler gibi. Harmanlanmış öğrenme de değerlendirmeyi 4 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi öğrencilerin tepkilerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin tatmin seviyelerini ortaya çıkarır. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi; öğretmenlerin genellikle öğrencilere fikirlerini sorarak onların daha etkin çalışabilmeleri için nelere ihtiyaç duyduklarını öğrenip, gelen görüşler doğrultusunda eğitim ile ilgili kararlar alması, ikincisi; Katılımcıları öğrenmeye teşvik etmek ve öğrenme ile ilgilenmelerini sağlamaktır. İkincisi öğrenmenin değerlendirilmesi olarak sayabiliriz. Burada eğitim süreci içerisinde bilgi düzeyinin arttırılması, yetenek ve davranışların geliştirilmesi ile ilgili değişmeler değerlendirilir. Davranışların değerlendirilmesi bir diğer başlıktır. Bu aşamada iş performansınının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini, ne oranda işinde uygulayabildiğini ölçmeye çalışmaktadır. Son olarak sonuçların değerlendirilmesi öğrenme durumunun yüksekliği, daha yüksek oranda verimliliğe ulaşması, eğitim süreci ile oluşacak sonuçların ölçümü yapılır
  • 7. Performans destekleyici materyaller Öğrencinin öğrendiklerini pekiştirebileceği ya da öğrenmesine yardımcı olabilecek materyaller bu gruba dahildir. Çalışma rehberi ve ders notları Kaynak dosyalar (PDF, doc, vb.) Görsel materyalLer(Power Point, video, vb.) Ek bağlantı sayfaları. Temel problemler Harmanlanmış öğrenme metodunun kullanılması beraberinde birtakım zorlukları da getirmektedir. Şöyle ki; Eğitim verecek kurumun harmanlanmış eğitim verecek “gelişme programı hazırlaması“. Öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme kursların içeriğini düzenlemeleri için gerekli zaman. Yeni sistemin verimli olabilmesi için öğrencilerin hazırlanması başlangıçta karşılaşılacak temel problemlerdendir.
  • 8. Tarihi Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan yeni sistemler var olan geleneksel eğitim sistemini ister istemez etkilemiştir. Önceleri geleneksel eğitim metodu ve çok uzak geçmişe sahip olmayan uzaktan eğitim sınırları keskin çizgilerle çizilmiş iki yöntem olsalar da her iki sistemdeki eksikliklerden dolayı sistemler birbirinin tamamlayıcısı durumuna gelmiştir. Şöyle ki, uzaktan eğitim ilk zamanlarda yazı tabanlı (mektup) olduğundan yüz yüze eğitimdeki canlılığın ve etkinliğin eksikliği duyulmuştur. Diğer taraftan da yüz yüze eğitimde bireysellik arka planda kalmıştır. Karşılıklı eksiklikler iki sisteminde pozitif yönlerin kullanıldığı daha net bir ifadeyle harmanlandığı yeni bir öğrenme modeli oluşturmuştur [10]. Ayrıca 1990’lardan beri uzaktan eğitimde gelişmeler olmasına rağmen birçok kurum harmanlamış öğrenme metodunu tercih etmiştir. Uzaktan eğitim alan öğrencilerin toplumdan soyutlanması yani öğrenme sürecinde etkileşimden yoksun olmaları harmanlamış öğrenmenin daha da önem kazanmasına yol açmıştır.
  • 9. Uygulama Geliştirme Aşamaları Harmanlanmış öğrenme metodunun uygulanması için genel geçer kurallar yoktur. Fakat yapılan çalışmalar dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar olduğunu göstermektedir. Hazırlık aşaması Verilecek eğitimin amaçlarının ve kazanımlarının belirlendiği aşamadır. Kullanılacak olan materyallerin belirlendiği aşama olarak da adlandırılır. Kararlılık ve Önem Verilecek eğitimin ne kadar süreliğine verileceğinin önceden saptanarak gerekli içerik düzenlemelerinin yapıldığı aşamadır. Yapılan düzenlemelerin gerektiğinde değiştirilebilecek nitelikte olması da diğer önemli bir unsurdur. Etkileşim ve Maliyet İnsanla birebir etkileşiminin kurs boyunca ne kadar gerekli olduğunun diğer bir deyişle kursun ne kadarının uzaktan ne kadarının yüz yüze yapılacağının düzenlenmesidir. Bu düzenleme de kullanılacak teknolojilerin hangileri olacağının belirlenmesinde yardımcı olacak ve böylece maliyet hesaplaması yapılabilecektir.
  • 10. Harmanlanmış öğrenme metodunun uygulamaya geçirilmesi hiç şüphesiz teknolojik araçların desteğiyle olmaktadır. Aşağıdaki seçenekler harmanlanmış öğrenmeyi mümkün kılmaktadır. Sanal sınıflar İnteraktif bilgisayar temelli eğitim Çevrimiçi danışmanlar Eş zamanlı sanal işbirliği yazılımları Kendinden yönetimli web temelli kurslar İş ortamında kullanılan elektronik performans destek sistemleri Geleneksel sınıf veya laboratuvar düzenlemeleri Okuma ödevleri CD-ROM Tele eğitimler Sanal sınıflar Harmanlanmış öğrenmenin uygulama aşamasını daha iyi anlamak amacıyla sanal sınıfların içeriğine göz atmakta fayda var; internet tabanlı bu uygulama türünde sınıflar teknolojik araçlar kullanılarak düzenlenmektedir. Bu uygulamada yüz yüze eğitime ek olarak sınıfta anlatılan ders video aygıtları kullanılarak kaydedilir ve internet aracılığıyla öğrenciye iletilir. Geleneksel eğitim metodunun vazgeçilmezi beyaz tahtada yapılan çizimler web tabanlı ortamda öğrencilerle buluşabilmektedir.
  • 11. Yaklaşımlar Harmanlanmış öğrenmenin gelecekte ne gibi özelliklere sahip olacağıyla ilgili birtakım değerlendirmeler bulunmaktadır.Harmanlanmış öğrenme aşağıdaki özelliklerin birçoğuna şimdiden sahip olduğundan, gelecekte kullanılabilirliğinin artacağı düşünülmektedir. Geleceği 1990’ların başında çevrimiçi (online) öğrenme çok büyük bir önem kazanmıştır. Çevrimiçi öğrenme kavramıyla beraber harmanlanmış öğrenmenin önemi günden güne artmaktadır. Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi öğrenmeye olan ilgi ve ihtiyacın artmasıyla gelecekte çok büyük önem kazanacak ve çevrimiçi öğrenme kavramının yerini alacaktır. Bu değişimin en önemli sebeplerinden birisi de çevrimiçi öğrenme yapısı ile ilgilidir. Çevrimiçi öğrenme içinde kullanılan yöntemlerin artmasıyla harmanlanmış öğrenme biçimine dönüşmektedir. Öğrenmedeki farklılıklardan oluşan açığa karşı eğitimcilerin harmanlanmış öğrenmeye ihtiyacı günden güne artmaktadır . Öğrenme ortamının kalitesinin arttırılmaya ihtiyacı olduğunu düşünürsek harmanlanmış öğrenmenin gelecekteki önemini kolaylıkla fark edebiliriz. Uzaktan eğitimin yaygınlaşması harmanlanmış öğrenmenin gelecekteki öneminin artacağını gösteren bir başka bulgudur.