DLL_MTB 2_Q2_W8.docx

M
GRADE 2
DAILY LESSON LOG
Paaralan SAMPALOC SITE II ELEMENTARY SCHOOL Learning Area MTB-MLE
Guro MYLA O. OCAÑA Quarter: Second ( Week 8)
Petsa at Oras January 9-13, 2023 (11:10 – 11:40 AM) Grade Level II-Diamond
I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamalas ang kakayahan at pagbuo ng ideya sa pangungusap o mahahabang salita gamit ang nakasanayang pagbabaybay ng salita
B. Pamantayan sa Pagganap Paggamit ng pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsusulat ng malinaw at angkop na pangungusap, payak na talata , at pangungusap
mula sa ibat-ibang sanggunian
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto. Isulat ang
code ng bawat
kasanayan
Nakasusulat at nakasisipi ng mga salita, parirala at pangungusap na sumunod sa wastong paraan ng pagsulat,
wastong espasyo sa pagitan ng letra at salita , wastong gamit ng bantas, wastong gamit ng maliit at malaking letra sa
paraang kabit-kabit MT2PWR-IIe-i-3.4
Nakasusunod sa wastong
pamantayan sa pagsipi
ng iba’t-ibang uri ng
sulatin. (hal. Liham,
Pagsulat ng talata)/
Pagbasa ng Talata
II. NILALAMAN Wastong Pagsulat ng mga
Letra sa Paraang Kabit-
Kabit
Wastong Pagsulat ng
mga Salita Paraang
Kabit-Kabit
Wastong Pagsulat ng mga
Parirala Paraang Kabit-
Kabit
Wastong Pagsulat ng mga
Pangungusap sa Paraang
Kabit-Kabit
Pagbasa ng Talata
III.Kagamitang Pagtuturo
A. Sanggunian
1. 1.Mga pahina sa Gabay
ng Guro
MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated
2. 2.Mga pahina sa
Kagamitang Pang Mag-
aaral
Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module
Self-Learning Module
3. 3.Mga pahina sa
Teksbuk
4. 4.Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2
B.Iba pang Kagamitang
Panturo
PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan
IV. PROCEDURES
A. Balik-aral sa
nakaraangaralin at
/ o pagsisimula ng
Ipabakat ang malaking letra na
ipasisipi.
Ano-ano ang mga Araw sa
isang Linggo
Tukutin kung ang bawat
bilang ay parirala o
pangungusap ang sumusunod.
Magbigay ng halimbawa ng
pangungusap.
bagong aralin Iguhit ang kung parirala
at kung hindi.
__1. bata
__2. magandang tanawin
__3. sa kabilang dako
__4. Ang aso ay mabait.
__5. maputing keso
B.Paghahabi sa layunin ng
aralin
Sabihin: Ibigay ang
alpabetong Filipino
Ipasulat sa pisara sa kabit-
kabit na paraan ang mga
Araw sa Isang Linggo
Isulat sa pisara ang mga bilang
na parirala sa paraang dikit-
dikit
magandang tanawin
sa kabilang dako
maputing keso
Ipasulat sa pisara.
C.Pag-uugnay ng
mga halimbawa sa
bagong aralin
Ipasulat ang Alphabetong
Filipino
Lunes Martes Miyerkules
Huwebes Biyernes Sabado
Linggo
Magbigay pa ng ibang
halimbawa ng parirala
Isusulat sa pisara nang kabit-
kabit.
D:Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Isulat/Ipakita sa pisara ang
tamamg pagsulat ng mga
letra sa paraang kabit-kabit
Magbigay ng mga salitang
Pantanggi. Isulat sa pisara
ng Kabit-kabit na parran
Halimbawa:
Rosa
Paranaque City
Bagong Taon
sa tahanan, magdasal nang
sama-sam
1. Ang aso ay mabait.
2. Tahimik ang paligid.
3. Si Sandra ay maganda.
E.Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Magbigay ng mga salitang
Pambalana. Isulat sa pisara
ng Kabit-kabit na paraan
Halimbawa:
doktor
palengke
lapis
Ang mga parirala ay
nagsisimula sa maliit na
letra lamang at walang
bantas sa hulihan.
Halimbawa:
parirala: sa tahanan, magdasal
nang sama-sama
Mapapansin sa halimbawa
na nakasulat sa malalaking
letra ang bawat simula ng
pangungusap. Malalaking
letra rin ang simula ng
pangalan ng tao. Ganito rin
sa iba pang tiyak na
pangalan ng hayop, bagay,
lugar at pangyayari.
Tinatapos ang bawat
pangungusap sa bantas na
tuldok (.). Kuwit (,) naman
kapag may kasunod pa.
Ginagamit naman ang
tandang pananong (?) kung
ang pangungusap ay isang
tanong.
F.Paglinang sa kabihasaan
Ipapasulat sa kwaderno ang
Kabit-Kabit na letra.
Ipasulat sa kwaderno ang
mga salitang nasulat.
Ipasulat sa kwaderno ang mga
naisulat sa pisara
G.Paglalapat ng aralin sa
pang araw-araw na buhay
Nagsisimula sa malaking
letra ang mga
pangngalang pantangi at
maliit na letra kung
pangngalang pambalana.
Halimbawa: pangngalang
pantangi : Lita, Nueva
Ecija pangngalang
pambalana : ate, nanay
H.Paglalahat ng Aralin Ang pagsusulat gamit ang
kabit-kabit na estilo o
tinatawag sa Ingles na cursive
o longhand writing. Ito ang
paraan na gagamitin mo sa
pagkopya o pagsusulat ng mga
salita.
Paano isinusulat ang
salitang panggalang
pantangi?pambalana?
Paano ang tamang pagsulat
ng parirala?
I. Pagtataya ng Aralin Isulat ang kabit-kabit ng mga
letrang:
1. Aa
2. Ss
3. Bb
4.Oo
5. Pp
Panuto: Tukuyin ang mga
sumusunod na larawan.
Isulat ang iyong sagot sa
sagutang papel sa
paraang kabit-kabit.
Isulat ang mga parirala sa
kabit-kabit na paraan.
1. mabait na tatay
2. maamong pusa
3.magandang ibon
4. matayog na pangarap
5. isang pirasong prutas
J. Karagdagang Gawain para
sa takdang- aralin at
remediation
Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat.
IV. MGA TALA ___Ang paksa ay matagumpay
na natalakay. Talakayin ang
susunod na layunin.
___Ang paksa ay hindi natapos
___Ang paksa ay
matagumpay na natalakay.
Talakayin ang susunod na
layunin.
___Ang paksa ay matagumpay
na natalakay. Talakayin ang
susunod na layunin.
___Ang paksa ay hindi
___Ang paksa ay matagumpay
na natalakay. Talakayin ang
susunod na layunin.
___Ang paksa ay hindi natapos
___Ang paksa ay
matagumpay na natalakay.
Talakayin ang susunod na
layunin.
at ipagpapatuloy pa lamang sa
susunod na araw
___Ang paksa ay hindi
natapos at ipagpapatuloy
pa lamang sa susunod na
araw
natapos at ipagpapatuloy pa
lamang sa susunod na araw
at ipagpapatuloy pa lamang sa
susunod na araw
___Ang paksa ay hindi
natapos at ipagpapatuloy
pa lamang sa susunod na
araw
V. PAGNINILAY ___Karamihan sa mga bata ay
nahirapan sa paksang
tinalakay.
___Ang mga bata ay madaling
natuto at nakaintindi sa paksa.
___Kinakailangan pa ang
karagdagang impormasyon
upang lubos na maunawaan
ang paksa
___Karamihan sa mga bata
ay nahirapan sa paksang
tinalakay.
___Ang mga bata ay
madaling natuto at
nakaintindi sa paksa.
___Kinakailangan pa ang
karagdagang impormasyon
upang lubos na maunawaan
ang paksa
___Karamihan sa mga bata ay
nahirapan sa paksang
tinalakay.
___Ang mga bata ay madaling
natuto at nakaintindi sa
paksa.
___Kinakailangan pa ang
karagdagang impormasyon
upang lubos na maunawaan
ang paksa
___Karamihan sa mga bata ay
nahirapan sa paksang
tinalakay.
___Ang mga bata ay madaling
natuto at nakaintindi sa paksa.
___Kinakailangan pa ang
karagdagang impormasyon
upang lubos na maunawaan
ang paksa
___Karamihan sa mga bata
ay nahirapan sa paksang
tinalakay.
___Ang mga bata ay
madaling natuto at
nakaintindi sa paksa.
___Kinakailangan pa ang
karagdagang impormasyon
upang lubos na maunawaan
ang paksa
A.Bilang ng mga mag-aaral
na nakakuha ng 80% sa
pagtataya
____ mga nakakuha ng 80%
pataas
____ mga nakakuha ng
80% pataas
____ mga nakakuha ng 80%
pataas
____ mga nakakuha ng 80%
pataas
____ mga nakakuha ng 80%
pataas
B:Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
____ mga mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
____ mga mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
____ mga mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
____ mga mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
____ mga mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C.Nakatulong ba remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
___Oo ___Hindi
____ mga mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ mga mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ mga mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ mga mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ mga mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D.Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation.
___ mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ mga mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation
___ mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ mga mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation
E.Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos ?Paano ito
nakatulong?
F.Anong suliranin ang aking
naranasan
na solusyon sa tulong ng
aking punong guro at
suberbisor?
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
G.Anong kagamitang
panturo ang aking nadibuho
Mga Suliraning aking
naranasan:
Mga Suliraning aking
naranasan:
Mga Suliraning aking
naranasan:
Mga Suliraning aking
naranasan:
Mga Suliraning aking
naranasan:
na nais kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan
ng mga bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata lalo
na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan
ng mga bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng
mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng
mga bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata lalo
na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which I wish to
share with other teachers?
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
1 sur 5

Contenu connexe

Similaire à DLL_MTB 2_Q2_W8.docx

Aralin 2.docAralin 2.doc
Aralin 2.docKayzeelynMorit1
48 vues6 diapositives

Similaire à DLL_MTB 2_Q2_W8.docx(20)

DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
JEANELLEVELASCO41 vues
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
AnaCaraCabrerosManal227 vues
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx
GenissaMiozaBaes53 vues
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
PaulineErikaCagampan28 vues
Aralin 2.docAralin 2.doc
Aralin 2.doc
KayzeelynMorit148 vues
DLL_ESP 5_Q1_W1.docxDLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx
lomar587 vues
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docxFilipino 7_Q2_M3_v2(final).docx
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docx
airbingcang212 vues
FILIPINO7-Q1-W1.docxFILIPINO7-Q1-W1.docx
FILIPINO7-Q1-W1.docx
ESTAREZAhrbyR369 vues
HELEN M. Q3W3 DLL.docHELEN M. Q3W3 DLL.doc
HELEN M. Q3W3 DLL.doc
HelenLanzuelaManalot37 vues
August 7 11August 7 11
August 7 11
eshnhsteacher126 vues
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
CristhelMacajeto2149 vues
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
BjayCastante38 vues
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docx
ssuserda25b5139 vues
Friday          march  8Friday          march  8
Friday march 8
Mary Ann Dela Cruz1K vues
Aralin 3.2.docxAralin 3.2.docx
Aralin 3.2.docx
JezetteBaron2314 vues
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docx
BeaLocsin204 vues
FilipinoFilipino
Filipino
AlexanderManalo2265 vues

Dernier(11)

DLL_MTB 2_Q2_W8.docx

 • 1. GRADE 2 DAILY LESSON LOG Paaralan SAMPALOC SITE II ELEMENTARY SCHOOL Learning Area MTB-MLE Guro MYLA O. OCAÑA Quarter: Second ( Week 8) Petsa at Oras January 9-13, 2023 (11:10 – 11:40 AM) Grade Level II-Diamond I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ang kakayahan at pagbuo ng ideya sa pangungusap o mahahabang salita gamit ang nakasanayang pagbabaybay ng salita B. Pamantayan sa Pagganap Paggamit ng pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsusulat ng malinaw at angkop na pangungusap, payak na talata , at pangungusap mula sa ibat-ibang sanggunian C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto. Isulat ang code ng bawat kasanayan Nakasusulat at nakasisipi ng mga salita, parirala at pangungusap na sumunod sa wastong paraan ng pagsulat, wastong espasyo sa pagitan ng letra at salita , wastong gamit ng bantas, wastong gamit ng maliit at malaking letra sa paraang kabit-kabit MT2PWR-IIe-i-3.4 Nakasusunod sa wastong pamantayan sa pagsipi ng iba’t-ibang uri ng sulatin. (hal. Liham, Pagsulat ng talata)/ Pagbasa ng Talata II. NILALAMAN Wastong Pagsulat ng mga Letra sa Paraang Kabit- Kabit Wastong Pagsulat ng mga Salita Paraang Kabit-Kabit Wastong Pagsulat ng mga Parirala Paraang Kabit- Kabit Wastong Pagsulat ng mga Pangungusap sa Paraang Kabit-Kabit Pagbasa ng Talata III.Kagamitang Pagtuturo A. Sanggunian 1. 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated 2. 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module 3. 3.Mga pahina sa Teksbuk 4. 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 B.Iba pang Kagamitang Panturo PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan IV. PROCEDURES A. Balik-aral sa nakaraangaralin at / o pagsisimula ng Ipabakat ang malaking letra na ipasisipi. Ano-ano ang mga Araw sa isang Linggo Tukutin kung ang bawat bilang ay parirala o pangungusap ang sumusunod. Magbigay ng halimbawa ng pangungusap.
 • 2. bagong aralin Iguhit ang kung parirala at kung hindi. __1. bata __2. magandang tanawin __3. sa kabilang dako __4. Ang aso ay mabait. __5. maputing keso B.Paghahabi sa layunin ng aralin Sabihin: Ibigay ang alpabetong Filipino Ipasulat sa pisara sa kabit- kabit na paraan ang mga Araw sa Isang Linggo Isulat sa pisara ang mga bilang na parirala sa paraang dikit- dikit magandang tanawin sa kabilang dako maputing keso Ipasulat sa pisara. C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ipasulat ang Alphabetong Filipino Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Magbigay pa ng ibang halimbawa ng parirala Isusulat sa pisara nang kabit- kabit. D:Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Isulat/Ipakita sa pisara ang tamamg pagsulat ng mga letra sa paraang kabit-kabit Magbigay ng mga salitang Pantanggi. Isulat sa pisara ng Kabit-kabit na parran Halimbawa: Rosa Paranaque City Bagong Taon sa tahanan, magdasal nang sama-sam 1. Ang aso ay mabait. 2. Tahimik ang paligid. 3. Si Sandra ay maganda. E.Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Magbigay ng mga salitang Pambalana. Isulat sa pisara ng Kabit-kabit na paraan Halimbawa: doktor palengke lapis Ang mga parirala ay nagsisimula sa maliit na letra lamang at walang bantas sa hulihan. Halimbawa: parirala: sa tahanan, magdasal nang sama-sama Mapapansin sa halimbawa na nakasulat sa malalaking letra ang bawat simula ng pangungusap. Malalaking letra rin ang simula ng pangalan ng tao. Ganito rin sa iba pang tiyak na pangalan ng hayop, bagay, lugar at pangyayari. Tinatapos ang bawat pangungusap sa bantas na tuldok (.). Kuwit (,) naman kapag may kasunod pa. Ginagamit naman ang tandang pananong (?) kung ang pangungusap ay isang tanong.
 • 3. F.Paglinang sa kabihasaan Ipapasulat sa kwaderno ang Kabit-Kabit na letra. Ipasulat sa kwaderno ang mga salitang nasulat. Ipasulat sa kwaderno ang mga naisulat sa pisara G.Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Nagsisimula sa malaking letra ang mga pangngalang pantangi at maliit na letra kung pangngalang pambalana. Halimbawa: pangngalang pantangi : Lita, Nueva Ecija pangngalang pambalana : ate, nanay H.Paglalahat ng Aralin Ang pagsusulat gamit ang kabit-kabit na estilo o tinatawag sa Ingles na cursive o longhand writing. Ito ang paraan na gagamitin mo sa pagkopya o pagsusulat ng mga salita. Paano isinusulat ang salitang panggalang pantangi?pambalana? Paano ang tamang pagsulat ng parirala? I. Pagtataya ng Aralin Isulat ang kabit-kabit ng mga letrang: 1. Aa 2. Ss 3. Bb 4.Oo 5. Pp Panuto: Tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel sa paraang kabit-kabit. Isulat ang mga parirala sa kabit-kabit na paraan. 1. mabait na tatay 2. maamong pusa 3.magandang ibon 4. matayog na pangarap 5. isang pirasong prutas J. Karagdagang Gawain para sa takdang- aralin at remediation Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. IV. MGA TALA ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay hindi natapos ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay hindi ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay hindi natapos ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin.
 • 4. at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw ___Ang paksa ay hindi natapos at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw natapos at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw ___Ang paksa ay hindi natapos at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw V. PAGNINILAY ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa A.Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas B:Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.Nakatulong ba remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E.Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos ?Paano ito nakatulong? F.Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punong guro at suberbisor? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion G.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan:
 • 5. na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material