Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

RgdBOEi en hoe nu verder - VGP en Rgd

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Plus par Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) (20)

Publicité

Plus récents (20)

RgdBOEi en hoe nu verder - VGP en Rgd

 1. 1. RgdBOEI®  en  hoe  nu  verder..?   Met  RgdBOEI®  wordt;   de  technische  kwaliteit  van  elementen,  objec.ef  en  eenduidig  en  integraal  in   kaart  gebracht.     Door  aggrega.e  van  inspec.edata  kan  er  op  verschillende  organisatorische   niveaus  en  tussen  de  stakeholders  besluitvorming  plaats  vinden  op   bijvoorbeeld  de  pijlers  van  het  Bouwbesluit  (VGBEM).     Naast  deze  ;   technische  kwaliteit  van  elementen,  ontstaat  er  steeds  meer   behoeDe  naar  de  func>onele  kwaliteit  van  ruimten.       De  één  is  aFankelijk  van  de  ander  en  wordt  onderling  beïnvloedt.     Dit  is  de  uitdaging  welke  wij  aan  u  willen  voorleggen.   februari  17,  2012   1  
 2. 2. Persoonsgegevens   René  Leeuw   WERKERVARING •  2003 – heden. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, Rijksgebouwendienst. •  2008 – heden. Hoge school Utrecht •  2007 – 2009. Haagse Hogeschool •  2001 – 2005. ROC Utrecht •  1991 – 2003. Ministerie van Defensie DGW&T (DVD) PROFESSIONELE ACTIVITEITEN •  Diverse NEN en ISSO werkgroepen •  (inter)nationale publicaties •  Werkgroep ontwikkeling risicomodel RgdBOEI® •  Werkgroep Voorraad in de Vingers DIPLOMA’S •  2007 – 2009 Masterclass, Master of Maintenance aan de Hogeschool Utrecht •  1999 - 2001 HTS installatietechniek (HIT) aan de Hogeschool Utrecht •  2003 - 2004 NVDO onderhoud inspecteur •  2007 EPA-U inspecteur en EPA-U adviseur •  2007 Brandveiligheidsinspecteur •  1993 - 1996 MIT W1 en MIT W2, aan het ROC UTRECHT •  1987 – 1991 MTS werktuigbouw inclusief stagejaar, MTS ENSCHEDE •  1983 – 1987 Mavo te OLDENZAAL februari  17,  2012   2  
 3. 3. Innova>e  Architect   •  Geboren  1957   •  MAVO  .  .  High  School  USA  .  .  .  HAVO  .  .   •  Academie  voor  Lichamelijke  opvoeding   •  SoDware  programmeur   •  Database  specialist   •  Interna.onaal  ICT  Adviseur   •  Directeur  Markt  Onderzoek  bureau   •  Algemeen  directeur  Van  de  Geijn  Partners  
 4. 4. RgdBOEI®  als  eerste  aanzet   Huidige  status   B.0D&,)/&D':. 9-@?0;<10?2,- D':.Y::* ?2,-D,,+ .*X 0++*)1/.0D&,)/&1Q1(&@*/.3 -+A @66+<*1-@?0;<10*B*C07+1-3 ! " # $ % ! " # $ % & &'&()*+)&,-./0,-&12&/'/3-&/4 565#!$71&.1565#8$7 '()*(+,-./01213401. ?0+;002*! 9*:.42&/'/3-&/4 5;<=78> '5)*5-.0+467. ?@.,)/+.&&'1A+.)*+'&*&.1B.*&3&'&.1&.1C&D*+&2&. BEEF1!77G!78 '8)*8-0+310 A+HI+*)1&.1J&K+.4-&/4 BEEF1!77G!7> '9)*9-:1;4<*1-*=0<>*0-*+030230/1-3 D&*,&&'1! 6.&*3L1;&*I+*H:.,&1C@/'4/.31M/*&,)/2& 6;CM1N6;OGPQRS M:(G1&.12:'9&2&/'/3/.3 1OBG!% '()*(+,-./01213401. ?0+;002*" R&)G1&.1*&3&'3&2/.3 '5)*5-.0+467. :09&0) C<T '8)*8-0+310 '&3/+.&'': 565!77= '9)*9-:1;4<*1-*=0<>*0-*+030230/1-3 U&@*/.31(+&'H:,-/.&0 EV6UQ6;CM '()*(+,-./01213401. (&@*/.312&*W:*H/.3 EABFEQ6;CM ?0+;002*# '5)*5-.0+467. &'&()*+)&,-./0,-&12&/'/3-&/4 565#!$71&.1565#8$7 '8)*8-0+310 9*:.42&/'/3-&/4 5;<=78> '9)*9-:1;4<*1-*=0<>*0-*+030230/1-3 ?@.,)/+.&&'1A+.)*+'&*&.1B.*&3&'&.1&.1C&D*+&2&. BEEF1!77G!78 A+HI+*)1&.1J&K+.4-&/4 BEEF1!77G!7> '()*(+,-./01213401. ?0+;002*$ '5)*5-.0+467. D&*,&&'1" 6.&*3L1;&*I+*H:.,&1C@/'4/.31M/*&,)/2& 6;CM1N6;OGPQRS M:(G1&.12:'9&2&/'/3/.3 1OBG!% '8)*8-0+310 R&)G1&.1*&3&'3&2/.3 '9)*9-:1;4<*1-*=0<>*0-*+030230/1-3 februari  17,  2012   4  
 5. 5. Besluitvorming met stakeholders Strategieën, Onderhoud visie en het integrale dashboard model Bedrijfsmissie   missie   1,0   Veiligheid   Gezondheid   Bruikbaarheid   Energie   Milieu   doelen   0,37   0,33   0,10   0,16   0,04   Sub-­‐ Beperken  van   Beperken  van   doelen   slachtoffers   slachtoffers   0,825   0,175   februari  17,  2012   5  
 6. 6. De  rol  van  Technische  en  Func.onele  integriteit   in  vol  houdbaarheid  `duurzaamheid`   ECOLOGISCH   (Planet)   Gebruik  van  natuurlijke  bronnen     (lucht,  water,  bodem,  afval)   VOL HOUDBAAR ECONOMIE   SOCIAAL   (Profit)   (People)   Waarde  crea.e   Levensstandaard   omzet     Opleiding   Kosten  besparing   Gemeenschap   Economische  groei   (gelijke)kansen   Innova.e  &  Onderzoek   Business ethiek omgeving februari  17,  2012   6  
 7. 7. Structuur  aanbrengen   Onderscheiden  van  :     func.es  dmv  func.onele  decomposi.e   Func.oneel  Integraal  Vastgoedmanagement   adviseren   inspecteren   adviseren   Beleidskaders  stellen   methodieken   rapporteren   plannen   alloceren   uitvoering   opdrachtgever   October  09,  2011   marktpar.j   opdrachtgever   februari  17,  2012   7  
 8. 8. Gezamenlijke leerlijn OPEX   Calamiteit     Correc>ef   Klacht     onderhoud   SAO   Storing   GAO   Beheer    &   CAPEX   Onderhoud   Vervanging   TAO   Inspec>e     Preven>ef   FIVB   onderhoud   Aanvulling     Wijziging     Methodieken   februari  17,  2012   8  
 9. 9. De  vragen  over   func.onele  kwaliteit     •  WAAROM:  Waarom  willen  we  de  voorraad  in  de   vingers  krijgen?   •  WAT:    “Wat  beheren  we  eigenlijk.  Wat  moeten   we  weten  over  de  objecten  om  de  voorraad  in  de   vingers  te  krijgen?”   •  HOE:  Hoe  krijgen  we  de  voorraad  (Wat)  op  orde,   zodat  de  gebruiker  en  eigenaar(wie  en  waarom)   tevreden  is?   •  WIE:  Wie  zijn  betrokken  in  dit  proces,  wie  zijn  de   stakeholders?  Voor  wie  doen  we  het  eigenlijk?   februari  17,  2012   9  
 10. 10. Samenwerking  Eigenaar,  gebruiker     en  technische  onderhoudspar.j   “WAAROM”   Func.onele   afhankelijk Technische   Eigenaar   opera.onele   Opera.onele   Bepaalt     Beïnvloed (samen  met  gebruiker)     Afhankelijk condi.e   Condi.e   van   Contract   Contract   Gebaseerd Externe   op afhankelijk Func.onele     Technische     Technische   omstandigheden   Presta.e     Beïnvloed Presta.e     onderhoudspar.j     Verantwoordelijk  voor     Eisen   Eisen   Beïnvloeding Afhankelijkheid Vragen  om   Maatregelen Contract   Gebruik  en   Gebruiker   Organisatorische   Verantwoordelijk  voor   maatregelen   februari  17,  2012   10  
 11. 11. Technische  en  Ruimtelijke  kwaliteit   “Wat”   Object   Gebouw   categorie   Proces   Ruimten   Fysiek  element   systeem   Ruimte   type   BIM  of   Element   BRT   type   tekenwerk   TAG Ruimte   verbinding met Element     fysiek object februari  17,  2012   11  
 12. 12. WAT   WAAROM   februari  17,  2012   12  
 13. 13. Strategisch  vastgoed  beleid   “HOE”   VGBEM   omgeving   Technische   Func>onele   Gebruik   Economische   poli>ek   Imago   kwaliteit   kwaliteit   kwaliteit    aspecten   Resultaten   •  Rendement   •  Kwaliteit     Tac>sch  onderhoudsproces   Voorzieningen   Ac>viteiten   Beheer- en Processen     Onderhoudsconcepten •  Doelen   Kennis / Competenties   per Middelen / Systemen   •  Planning     Vakdiscipline, ruimte Prestaties •  Budget   of element   •  presta.es   Analyse  Ac>viteiten     •  Doelen     •  Planning   •  Budget   •  presta.es     Coördina>e  onderhoudsproces   Opera>oneel  Service   Strategische  service  centrum   centrum     •  Storingen   Jaar   coördina>e   Kwaliteit   Administra>e   Opera>onele   •  registra.e   Analyse  onderhoud   planning   toezicht   borging   en  rapportage   meldingen   •  Werkbonnen   •  Condi.eme.ngen   •  Storingen   •  Gereedmeldingen   •  Inspec.es   •  registra.e   •  onderhoudsac.viteiten   •  Werkbonnen   •  Aanpassingen   •  Gereedmeldingen       Uitvoering  onderhoudsproces   Correc>ef   Preven>ef  onderhoud  en  inspec>e   Energie  Efficiën>e   onderhoud   Vervanging   Aanvulling   Wijziging   Monitoring   klacht   storing   Facilitair   Preven>ef   BOEI   Func>oneel   Calamiteit   Presta>e   Verbruik   februari  17,  2012   inspec>e   inspec>e   inspec>e   inspec>e   13  
 14. 14. HOE   WAT   WAAROM   februari  17,  2012   14  
 15. 15. Vol houdbaarheids leerlijn Waar  willen  “we”  naartoe   Van  inspanningscontract  via  presta.e  en  maincontrac.ng     naar  func.oneel  vastgoedbeheer   totale  kosten     Afname  directe  kosten  FIVB   Onderhoud  kosten   van    Vastgoedbeheer    (Planma.g  en  Dagelijks)   Afname    totale    kosten   reac.ef  onderhoud   Kosten     OVERGANG van     € Storings   aFankelijk   Energie   Energie    Efficiency   Efficiency   onderhoud   “LUM  SUM”   TAO   Correc.ef     en     Leercurve     Correc.ef     Preven.ef   van   GAO   en     onderhoud   Preven.ef    inspanning     SAO   Naar   onderhoud    Full-­‐service   preven.ef  onderhoud   februari  17,  2012   TIJD   15  
 16. 16. Betekenis voor Eigenaar, Gebruiker, Technische onderhoudspartij ‘Tell  me  how  you’ll  measure  me,  than  I  shall  behave’     februari  17,  2012   16  
 17. 17. EE-­‐Monitoring  vanuit   (inter)na.onale  wetgeving   EE-­‐monitoring   m2   kW h/ CO 2   m2   Nero  leverancier   ESCO   Primair  e  energie   management   toevoegen   100%  zelfvoorziend  in  elektrische   ESCO   opwekking   management   Energie   Coöpera.eve  Energie  Inkoop   management   Energie   Primaire  energie  opwekking   management   DBFMO   EE-­‐ESCO   Primaire  energievraag  verminderen   Integraal  slechte     Portefeuille   Energie  Efficiency  amoveren  /   management   renoveren   Opera.oneel   Combina.e  van  13-­‐  en  overige  Energie-­‐  en     onderhoud   Duurzaamheid  besparende     EP-­‐ESCO   Opera.oneel   maatregelen  innova.ef   onderhoud   Separaat  13  Duurzaamheid-­‐  en   Opera.oneel   FMO   Energiebesparende  maatregelen   onderhoud   Bewustwording     Facilitair   gebruik-­‐  en  verbruik  energie   management   Op.maliseren  en  monitoring   Opera.oneel   klimaat-­‐  en  verlich.ngsinstalla.es   onderhoud   Portefeuille   m2  gebruik  op.maliseren   management   Slechte  Energie  Efficiency  afstoten   februari  17,  2012   17  
 18. 18. Stelling   Wie  denkt  dat  KENNIS  duur  is………….   Realiseert  zich  niet  wat  ONWETENHEID  kost   februari  17,  2012   18  
 19. 19. Een  Leven  Lang  Leren   infra   industrie   vastgoed   Een  Leven   Lang  Leren   Master  of  engineering    (maintenance  en  asset  management)   Master   Onderhoudsmanagement  (Maintenance  en  asset  management)   HBO++   Adviseur   Onderhouds   Adviseur    kunstwerken   technologie   vastgoed   HBO+   Inspec.e     Onderhouds   Project   Inspecteur   techniek   IKT   MBO+   kunstwerken   leider   vastgoed   Utvoering   Utvoering   Utvoering   onderhoud   inspec.e   onderhoud   inspec.e   onderhoud   inspec.e   LBO/MBO   februari  17,  2012   19  
 20. 20. Vragen? februari  17,  2012   20  

×