Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

نحوه ورود به رسانه های اجتماعی برای کسب و کار

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

نحوه ورود به رسانه های اجتماعی برای کسب و کار

 1. 1. ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫اجتماعی‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ، ‫راتژی‬
 2. 2. ‫فهرست‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫رسانه‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ •‫انواع‬‫دانش‬ •‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫استراتژی‬ •‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خدمات‬ •‫راهکارها‬ ‫و‬ ‫موانع‬
 3. 3. ‫رسانه‬ •‫رسانه‬‫یا‬Media‫در‬‫لغت‬‫به‬‫معنی‬ ‫رساندن‬‫است‬‫و‬‫به‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬ ‫وسایلی‬‫گفته‬‫شود‬‫می‬‫که‬ ‫دهنده‬‫انتقال‬‫ها‬‫فرهنگ‬‫و‬‫افکار‬ ‫ای‬‫عده‬‫باشد‬. ‫بخش‬‫عمده‬‫ای‬‫از‬‫نگرش‬‫ما‬ ‫به‬‫دنیا‬‫ریشه‬‫در‬‫پیام‬ ‫های‬‫رسانه‬‫ای‬‫دارد‬‫که‬‫از‬ ‫قبل‬‫ساخته‬‫شده‬‫اند‬.
 4. 4. ‫رسانه‬ ‫نقش‬ ‫رسانه‬‫ها‬‫به‬‫لحاظ‬‫دارابودن‬‫دامنه‬ ‫نفوذ‬‫وسیع‬،‫اثر‬‫مستقیمی‬‫بر‬‫ارزش‬ ‫ها‬‫و‬‫هنجارهای‬‫جامعه‬‫دارندو‬‫در‬ ‫تغییر‬‫آگاهی‬‫ها‬‫و‬‫نگرش‬‫های‬‫جامعه‬ ‫نقش‬‫بسزایی‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬. 2012Wolfe Meenaghan & O›Sullivan
 5. 5. ‫رسانه‬ ‫انواع‬ •‫رادیو‬ •‫پادکست‬ •‫تلویزیون‬ •‫اینترنت‬ •‫عکس‬ •‫کاریکاتور‬ •‫نمودار‬ •‫نقشه‬ •‫تلفن‬ •‫پوستر‬ •‫تیزر‬ ‫تبلیغاتی‬ •‫سینما‬ •‫ویدیوکلیپ‬ •‫فیلم‬ •‫بازی‬ •‫روزنامه‬ •‫مجله‬‫و‬....
 6. 6. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •‫جمعی‬‫از‬‫کانال‬‫های‬‫ارتباطات‬ ‫آنالین‬‫مبتنی‬‫بر‬ ‫جامعه‬(community)، ‫تعامالت،اشتراک‬‫گذاری‬‫محتوا‬‫و‬ ‫همکاری‬‫است‬. •‫مجموعه‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬ ‫های‬‫کاربردی‬‫که‬‫به‬‫تاالرهای‬ ‫گفتگو‬،‫،ارتباطات‬ ‫میکروبالگینگ،شبکه‬‫های‬ ‫اجتماعی،بوک‬‫مارک‬‫های‬‫اجتماعی‬ ‫،گزینش‬‫های‬‫اجتماعی‬،‫ویکی‬‫ها‬ ‫اختصاص‬‫داده‬‫شده‬‫اند‬.
 7. 7. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •‫دانش‬‫ضمنی‬ •‫دانش‬‫صریح‬ ‫نوناکا‬ ‫مدل‬-1995
 8. 8. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •Gills model of cognitive experience. Source Gill (2000) pg39
 9. 9. ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫آمار‬ •90%‫اطالعات‬‫موجود‬‫در‬‫دنیا‬‫در‬‫دوسال‬ ‫گذشته‬‫تولید‬‫شده‬‫اند‬.(HUB SPOT) •60%‫مردم‬‫محصوالت‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫در‬ ‫اینترنت‬‫جستجو‬‫می‬‫کنند‬. •‫نتایج‬‫گزارش‬‫موسسه‬‫کینان‬‫در‬‫سال‬۲۰۱۲ ‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬72/6‫درصد‬‫مدیران‬‫فروشی‬ ‫که‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫فروش‬‫خود‬ ‫استفاده‬‫کرده‬،‫اند‬‫نسبت‬‫به‬‫افرادی‬‫که‬‫از‬ ‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫استفاده‬،‫نکردند‬ ‫عملکرد‬‫بهتری‬‫داشتند‬. •‫وقتی‬‫صحبت‬‫از‬‫سهمیه‬‫فروش‬‫زیاد‬‫به‬‫میان‬ ‫می‬،‫آید‬‫کاربران‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬۲۳ ‫درصد‬‫موفق‬‫تر‬‫از‬‫افرادی‬‫هستند‬‫که‬‫از‬ ‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫استفاده‬‫نمی‬‫کنند‬. ‫کینان‬‫عنوان‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫به‬‫هر‬‫نحوی‬‫داده‬
 10. 10. ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫آمار‬ •‫هر‬‫ثانیه‬‫دو‬‫نفر‬‫به‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬ ‫اضافه‬‫می‬‫شود‬.(‫شبکه‬‫جم‬) •‫بودجه‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫شرکت‬‫های‬ ‫بزرگ‬‫در‬3‫سال‬‫گذشته‬3‫برابر‬‫شده‬‫اند‬ . •‫بودجه‬‫ایمیل‬‫مارکتینگ‬‫در‬‫سال‬2014‫به‬ 2‫میلیارد‬‫دالر‬‫در‬‫سال‬‫خواهد‬‫رسید‬. •‫و‬....
 11. 11. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ ‫؟‬ ‫بشناسند‬ Brand Awareness
 12. 12. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ ‫؟‬ ‫آورند‬ ‫بیاد‬ Brand Recall
 13. 13. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫تصویری‬ ‫چه‬ ‫بسازید؟‬ ‫خود‬ Brand Image
 14. 14. ‫؟‬ ‫دارید‬ ‫آمادگی‬ ‫آیا‬‫آماده‬‫شنیدن‬‫نظرات‬‫مشتریان‬‫خود‬ ‫هستید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫با‬‫مشتریان‬‫خود‬‫صادق‬‫بوده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫محصول‬‫خود‬‫اطمینان‬‫دارید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫برخورد‬‫مستقیم‬‫با‬‫مشتریان‬‫نهایی‬ ‫خود‬‫اندیشیده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫در‬‫معرفی‬‫محصوالت‬‫خود‬،‫صادق‬‫بوده‬ ‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫وعده‬‫های‬‫خود‬‫عمل‬‫کرده‬‫اید‬‫؟‬
 15. 15. ‫استراتژی‬ ‫این‬‫روز‬‫ها‬‫همه‬‫مردم‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬.‫به‬ ‫کاربردن‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬ ‫امور‬‫شخصی‬‫تقریبا‬‫رایج‬‫و‬‫آسان‬‫است‬ . ‫اما‬‫آیا‬‫در‬‫مورد‬‫سازمان‬‫ها‬‫همه‬‫چیز‬ ‫به‬‫همین‬‫سادگی‬‫است‬‫؟‬ ‫اکثر‬‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫شکست‬‫می‬،‫خورند‬ ‫نمی‬‫دانند‬‫چه‬‫باید‬‫بگویند‬،‫چگونه‬ ‫باید‬‫بگویند‬،‫از‬‫چه‬‫کانالی‬‫چه‬ ‫پیامی‬‫را‬‫باید‬‫ارسال‬‫نمایند‬. ‫اکثر‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫به‬‫علت‬‫ضعف‬‫در‬ ‫انتقال‬‫پیام‬‫شکست‬‫می‬‫خورند‬.
 16. 16. ‫استراتژی‬ ‫برای‬‫بازاریابی‬،‫روابط‬‫عمومی‬‫،برند‬ ‫سازی‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫نیازمند‬ ‫استراتژی‬‫هستید‬. ‫استراتژی‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫شما‬‫در‬ ‫این‬‫زمینه‬‫چیست‬‫؟‬ ‫چه‬‫کسانی‬‫می‬‫توانند‬‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬ ‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫را‬‫تدوین‬‫نمایند‬‫؟‬
 17. 17. ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬ ‫های‬‫اجتماعی‬‫با‬‫استراتژی‬ ‫شما‬‫هنگام‬‫نشستن‬‫در‬‫کنار‬ ‫مشتری‬‫متفاوت‬‫است‬. •‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬ ‫های‬‫اجتماعی‬‫با‬‫استراتژی‬ ‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫رقبای‬‫شما‬ ‫متفاوت‬‫است‬. •‫استراتژی‬‫اساسی‬‫شما‬‫متحصر‬
 18. 18. ‫استراتژی‬ ‫خالقان‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫گروهی‬ ‫متخصصین‬‫های‬ ‫رسانه‬ ‫اجتماعی‬ ‫متخصصین‬‫ارتباط‬‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫متخصصین‬ ‫بازاریابی‬
 19. 19. Product A •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 Product B •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 ‫ویدیو‬ ‫تاثیر‬
 20. 20. ‫این‬‫بخش‬‫اول‬‫اسالیدها‬‫می‬‫باشد‬،‫به‬‫عبارت‬ ‫دیگر‬‫ادامه‬‫دارد‬.... ‫داریم‬ ‫را‬ ‫سپاس‬ ‫نهایت‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬

×