Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ICT for Education Program

216 vues

Publié le

This presentation introduces the Program of Information and Communication Technology for Education, King Mongkut's of Technology North Bangkok, Thailand.
แนะนำหลักสูตร ICT for Education โดย รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ, 2016

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

ICT for Education Program

 1. 1. หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for Education) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2554
 3. 3. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Information and Communication Technology for Education
 4. 4. ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
 5. 5. คณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ
 6. 6. ปริญญาและสาขาวิชา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) Master of Science (Information and Communication Technology for Education) MS. (Information and Communication Technology for Education) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) Doctor of Philosophy (Information and Communication Technology for Education) Ph.D. (Information and Communication Technology for Education)
 7. 7. ระบบการจัดการศึกษา ระบบ ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่ง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
 8. 8. ภาพรวมหลักสูตร (คัดจากคาให้สัมภาษณ์ น.ส.พ. โพสท์ทูเดย์ โดย ผู้อานวยการโครงการ หลักสูตร รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔) • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ • เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยในสาขานี้ • เป็นหลักสูตรแรกที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรกลางของคณะ • เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนแบบผสมผสานระหว่างในชั้นเรียน และการรียนการสอนแบบออนไลน์หรืออีเลิร์นนิง
 9. 9. ปรัชญาของหลักสูตร พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งผลิตบุคคลากรระดับสูง สามด้าน คือ อาจารย์หรือนักวิชาการระดับสูง ผู้บริหารภาคการศึกษาและภาคธุรกิจระดับสูง รวมทั้งนักวิจัยระดับสูง หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 48 หน่วยกิต เป็นหลักสูตร 3 ปี
 10. 10. วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต  การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึกษา 3(2-2-5)  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 48 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 36 หน่วยกิต
 11. 11. วิชาเลือก 3 หน่วยกิต • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) • ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง • จิตวิทยาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา • เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์ • สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา • ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา • การศึกษาอิสระ (Independent Study) • เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 12. 12. การดาเนินการที่ผ่านมา 2554-2559 หลักสูตร DICT เปิด 6 รุ่น หลักสูตร SDICT เปิด 4 รุ่น หลักสูตร MICT เปิดรับรุ่นแรกปีการศึกษา 2558
 13. 13. ข้อมูลผลงานสาขาวิชา จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 3-4 ปี รุ่นแรก จานวน 18+8 คน (ปีการศึกษา 2556-2557)
 14. 14. ผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ จากรายวิชาเรียน 4 วิชา มากกว่า 300 เรื่อง บทความวิจัยในระดับนานาชาติ บทความวิจัยในฐานข้อมูลสากล SCOPUS, etc.
 15. 15. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (คัดข้อความจากเล่มหลักสูตร) แบบ 2.1 1. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ตามเกณฑ์ที่กาหนด
 16. 16. 4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง Option 1: ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จานวน 1 ฉบับ หรือ Option 2: ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จานวน 1 ฉบับ และนาเสนอผลงาน ต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จานวน 1 เรื่อง และ (ตาม มคอ.06) 5. เกณฑ์อื่นๆ ผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
 17. 17. กลยุทธ์สู่เป้าหมาย เป้าหมาย : สาเร็จการศึกษาใน 3-4 ปี อย่างมีคุณภาพ เรียนรายวิชา (3+1) วิชา ภายใน 2 ภาคเรียน (และเสริมอีก 2 วิชา) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) ภาคเรียนที่ 3/4 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ภาคเรียนที่ 3/4 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 3/4 (ตีพิมพ์บทความย่อย 1) สอบก้าวหน้าภาคเรียนที่ 5–ต้นภาคเรียนที่ 6 (ตีพิมพ์บทความย่อย 2) สอบป้องกัน ภาคเรียนที่ 6 พร้อมติดตามตีพิมพ์บทความสมบูรณ์ สอบหัวข้อ ถึง สอบป้องกัน ไม่น้อยกว่า 365 วัน “Caution”กลยุทธเสริมตั้งแต่ภาคเรียน 1-6 เพื่อให้แต่ละขั้นตอนย่อยสาเร็จ สู่เป้าหมายได้
 18. 18. Journal • ISI • SCOPUS • Thai Citation Indexed (TCI) • Impact Factor • International Journal • IEEE • Database International: Sprinkerlink, ECOHOST, ACM,
 19. 19. เป้าหมาย : สาเร็จการศึกษาใน 3-4 ปี อย่างมีคุณภาพ = คนดี ....(มีคุณธรรม จริยธรรม) + ร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นสุข + คนเก่ง “ดี สุข เก่ง เน้น เครือข่าย” .....เพื่อเป็นคนไทยที่ดี.......
 20. 20. กิจกรรมการเรียนการสอน ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1/2554 นักศึกษารุ่นที่ 1 ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (ช่วงเปิดเรียน วันที่ 20 กค. 2554 ถึง 25 สิงหาคม 2554)
 21. 21. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1 ภาคเรียน1/2554 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขา ICT for Education โดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • พิธีการไหว้ครู
 22. 22. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1 ภาคเรียน1/2554 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ (NCEdTech 2011) ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 23. 23. NEC 2011: Open Learning Open the World (by Thailand Cyber University) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง National Conference e-Learning 2011 (NEC2011) ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องฮอล ๙ เมืองทองธานี กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1 ภาคเรียน1/2554
 24. 24. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1 ภาคเรียน1/2554 ร่วมกิจกรรมกับ Professor Dr. Kim Young จากเกาหลี
 25. 25. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1 ภาคเรียน1/2554 APEC Learning Community Builder (ALCoB) ALCoB Internet Volunteers Conference & Workshop 2011: AIV 2001 August 4 - 11 2001 Bangkok, Thailand
 26. 26. International Conference on Using ICT in Education By: Division of Information Technology and Communication for Education King Mongkut's University of Technology North Bangkok September 16, 2011
 27. 27. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1 ภาคเรียน1/2554 COM TECH S-GEN 2011 การเสวนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "ICT FOR ALL 2011" คณะวิทยากรโดย น.ศ. ICT for Ed มจพ. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทเกษม จัดโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 28. 28. กิจกรรมสร้างเสริมความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษ • วิชาออกแบบและพัฒนา (ผู้สอน รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) กาหนดให้นาเสนอ และอภิปรายปัญหา เป็นภาษาอังกฤษ และ บันทึกภาพวีดิโอ ที่สตูดิโอ หอสมุด มจพ. (ปี 2555) และตึก TGDE • นศ. วางแผนทาการ Teleconference ผ่านเครือข่าย Internet เพื่อสนทนาวิชาการกับ Professor Dr. Martin Tessmer, USA.เจ้าของโมเดล Layer of Necessity ในช่วงเดือน กันยายน 2554 / etc.
 29. 29. International e-Learning Conference, June 14-15, 2555, Impact Muangthong
 30. 30. วันไหว้ครู 24 June 2555
 31. 31. วันไหว้ครู 24 June 2555
 32. 32. Engineering and Technical Education on 5-6 July, 2555
 33. 33. TCU: e-Learning for ASEAN 14-15 August 2555
 34. 34. การประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศไทย จัดโดย สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย 28 สค. 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 35. 35. งานรวมพลคนทาสื่อ ครั้งที่ 5 ม.มหิดล 27 สค. 2555
 36. 36. สาขาวิชาจัดงาน International Conference on the Future of Digital Learning, Prof.Dr. Steve Yuen from USA., on Sept11, 2012
 37. 37. การนาเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น 2013
 38. 38. การนาเสนอผลงานที่ประเทศเกาหลี
 39. 39. การนาเสนอผลงานที่ประเทศมาเลเซีย 2014
 40. 40. การจัดบรรยายโดยเชิญ Professors จากต่างประเทศ
 41. 41. การร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติในประเทศไทย งานโสตฯ- เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นประจาทุกปี
 42. 42. คณาจารย์และนักศึกษาเป็นวิทยากรให้กับงานระดับชาติ EDUCA 2014 at Muengthongthanee
 43. 43. การเป็นวิทยากรและนาเสนอผลงานระดับชาติในประเทศไทย 1) Wunca 30th Jan 2015 2) The Fifth TCU e-Learning Conference 2014
 44. 44. Visiting Lecturer to “ICT for Education” Dr. Michael Grosch, Germany
 45. 45. ดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรก ปีการศึกษา 2556 และ 2557
 46. 46. การเปิดสอนระดับปริญญาโท (MICT) รุ่นที่ 1 1/2558
 47. 47. นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 (MICT 1)
 48. 48. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ 086-769-8181 namon2015@gmail.com namon.j@fte.kmutnb.ac.th

×