2. edup2023 psikologi pendidikan

N

psikologi pendidikan ipgtar

MODUL PEMBELAJARAN
EDUP2023
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH
SEKOLAH MENENGAH
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-3, Blok 2250, Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya,
Selangor Darul Ehsan
i
November 2015
(Kemas Kini September 2017)
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR
YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM
DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH MENENGAH.
MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.
ii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat, dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN GURU
Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan
kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara
suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan
berdisiplin.
November 2015
(Kemas kini September 2017)
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan
komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana
iii
bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan
dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan
Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Notis Hak Kerajaan i
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii
Falsafah Pendidikan Guru ii
Kandungan iii
Panduan Pelajar iv
Ikon Modul vii
Agihan Tajuk RMK viii
Tajuk Pembelajaran
UNIT 1: Psikologi dan Psikologi Pendidikan 1
UNIT 2: Pertumbuhan dan Perkembangan 7
UNIT 3: Peringkat Perkembangan Fizikal Individu Hingga Remaja 14
UNIT 4: Peringkat Perkembangan Kognitif Individu Hingga Remaja
Berdasarkan Perspektif Teori
19
UNIT 5: Peringkat Perkembangan Moral Individu Hingga Remaja
Berdasarkan Perspektif Teori
24
UNIT 6: Peringkat Perkembangan Sosio Emosi Individu Hingga Remaja
Berdasarkan Perspektif Teori
30
KANDUNGAN MUKA SURAT
iv
Rujukan
Panel Penulis Modul
Panel Pemurni Modul
PANDUAN PELAJAR
PENGENALAN
Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan
pembelajaran anda agar lebih berkesan. Modul pembelajaran ini memberi
peluang kepada pelajar untuk mendapatkan maklumat dan gaya pembelajaran
terkini.
PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI
Pembelajaran arah kendiri membolehkan pelajar membuat keputusan tentang
pembelajaran yang akan ditempuhi. Pembelajaran arah kendiri lebih berkesan
jika pelajar dapat menentukan sasaran yang hendak dicapai. Ianya dibentuk agar
pelajar mempunyai autonomi dan bertanggung jawab ke atas pembelajaran
sendiri.
SASARAN KURSUS
Pelajar Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah (PDPLI
SM) yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidkan
Malaysia (IPG KPM).
JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)
v
Berdasarkan standard IPG KPM dan MQA yang memerlukan pelajar
mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Bagi kursus PDPLI
SM yang dilaksanakan dalam mod Kursus Dalam Cuti (KDC), diperuntukkan
60% daripada jumlah jam pembelajaran mod sepenuh masa adalah Jumlah
Pembelajaran Pelajar (JPP) bersemuka dan 40% adalah JPP pembelajaran
kendiri.
SUSUNAN TAJUK MODUL
Modul ini ditulis dalam susunan unit. Setiap unit mempunyai lima eleman asas yang
konsisten:
1. Hasil Pembelajaran Unit
2. Sinopsis
3. Penyelidikan
4. Pengalaman
5. Refleksi
Pelajar boleh berbincang dengan pensyarah atau rakan pelajar melalui email jika
terdapat masalah berhubung dengan modul ini.
IKON
Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda
agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.
PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN
Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.
Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.
Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.
vi
Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan
juga perbincangan
Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.
1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan
diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke
perpustakaan.
2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri
pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca
modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang
dicadangkan.
3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira
sasaran pembelajaran anda.
4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami
pembacaan anda.
5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.
Teliti maklumat yang diterima.
6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-
bahan yang bermakna.
7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.
vii
IKON MODUL
HASIL PEMBELAJARAN UNIT
PENGALAMAN
RUJUKAN
PENYELIDIKAN
REFLEKSI
AKTIVITI
viii
Nama Kursus : PSIKOLOGI
Kod : EDUP2023
Kandungan modul ini dibahagi kepada enam unit. Jadual di bawah menjelaskan
agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul dan interaksi bersemuka.
TAJUK / TOPIK
JUMLAH JAM
PEMBELAJARAN
(45 Jam)
MODUL
(18 Jam)
BERSEMUKA
(27 Jam)
CATATAN
AGIHAN TAJUK
ix
1. Psikologi dan Psikologi
Pendidikan
 Konsep Asas Psikologi
 Konsep Psikologi
Pendidikan
 Tujuan Psikologi
Pendidikan
 Implikasi Psikologi
Pendidikan Kepada Guru
3 Jam
Unit 1
3 Jam
Perlu
dibaca
sebelum
interaksi
bersemuka
2. Pertumbuhan dan
Perkembangan
 Konsep Asas
Perkembangan Kanak-
Kanak
 Prinsip-Prinsip Asas
Perkembangan Kanak-
Kanak
 Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Perkembangan Kanak-
Kanak
 Baka dan Persekitaran
(Nature and Nurture)
3 Jam
Unit 2
3 Jam
Perlu
dibaca
sebelum
interaksi
bersemuka
3. Peringkat Perkembangan
Fazikal Individu Hingga
Remaja
 Perkembangan Fizikal
 Implikasi Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
3 Jam
Unit 3
3 Jam
Perlu
dibaca
sebelum
interaksi
bersemuka
x
4. Peringkat Perkembangan
Kognitif Individu Hingga
Remaja Berdasarkan
Perspektif Teori
 Perkembangan Kognitif
 Teori Piaget & Vygotsky
 Implikasi Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
3
Unit 4
3 Jam
Perlu
dibaca
sebelum
interaksi
bersemuka
5. Peringkat Perkembangan
Moral Individu Hingga
Remaja Berdasarkan
Perspektif Teori
 Perkembangan Moral
 Teori Lawrence Kohlberg
 Implikasi Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
3
Unit 5
3 Jam
Perlu
dibaca
sebelum
interaksi
bersemuka
6. Peringkat Perkembangan
Sosio Emosi Individu
Hingga Remaja
Berdasarkan Perspektif
Teori
 Perkembangan Sosio
Emosi
 Teori Erik Erikson
 Implikasi Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
3
Unit 6
3 Jam
Perlu
dibaca
sebelum
interaksi
bersemuka
xi
7. Perbezaan Individu Dan
Pembelajaran
 Aspek-Aspek Perbezaan
Individu
 Fizikal
 Kognitif
 Afektif
 Sosio Budaya Pelajar
 Kecerdasan
 Teori Kecerdasan
Sternberg
 Teori Kecerdasan
Pelbagai Howard Gardner
 Teori Kecerdasan Emosi
Goleman
 Implikasi Perbezaan
Individu Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
6 Jam -
Bersemuka
6 Jam
xii
8. Perbezaan Individu dan
Pembelajaran
 Gaya Kognitif
 Bersandar/ Tidak
Bersandar (Field
Dependent/ Field
Independent
 Konsep Pemikiran
 Jenis-Jenis Pemikiran
 Gaya Pembelajaran
 Model Dunn & Dunn
 Model Kolb
 Model Honey & Mumford
 Implikasi Perbezaan
Individu Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
9 Jam -
Bersemuka
9 Jam
9. Personaliti
 Personaliti
 Konsep Personaliti
 Jenis dan Ciri-Ciri
Personaliti
 Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Personaliti
 Implikasi Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
Konsep Kendiri
 Konsep Kendiri
 Pengertian Konsep Kendiri
 Jenis dan Ciri-Ciri Konsep
Kendiri
 Faktor-Faktor Yang
6 Jam -
Bersemuka
6 Jam
xiii
Mempengaruhi
Pembentukan Konsep
Kendiri
 Implikasi Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
10.Motivasi dan
Pembelajaran
 Perspektif Behavioris
 Teori Peneguhan Skinner
 Perspektif Kognitivis
 Teori Pencapaian Mc
Clelland
 Teori Atribusi Weiner
 Teori Expectancy x Value
Vroom
 Perspektif Humanistik
 Carl Rogers
 Abraham Maslow
Implikasi Motivasi
Terhadap Pengajaran Dan
Pembelajaran
6 Jam -
Bersemuka
6 Jam
JUMLAH JAM 45 Jam 18 Jam 27 Jam
Catatan : Interaksi bersemuka – dapatkan maklumat daripada pensyarah anda.
1
Pada akhir tajuk ini, anda dijangkakan akan dapat:
1. Mendefinisikan konsep asas psikologi dan psikologi
pendidikan.
2. Menjelaskan tujuan psikologi pendidikan.
3. Menghuraikan implikasi psikologi pendidikan kepada guru.
UNIT 1 PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN
Hasil Pembelajaran Unit
Sinopsis
Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep asas psikologi, konsep
psikologi pendidikan, tujuan psikologi pendidikan dan implikasi psikologi
pendidikan kepada guru. Modul ini membincangakan kepentingan psikologi
dan psikologi pendidikan terutama sekali yang berkaitan dengan profesion
perguruan. Pengetahuan ini membolehkan mereka yang berkecimpung dalam
bidang pendidikan memahami dengan lebih baik profesion ini, seterusnya
dapat menghasilkan keputusan yang lebih lebih berkesan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
Psikologi dan
Psikologi
Pendidikan
Konsep Asas
Psikologi
Konsep Psikologi
Pendidikan
Tujuan Psikologi
Pendidikan
Implikasi Psikologi
Pendidikan
Kepada Guru
2
Pengenalan
Tugas guru sebagai pendidik bukan sekadar menyampaikan maklumat berkaitan
dengan mata pelajaran yang diajarnya tetapi juga bermatlamat membangunkan
anak-anak secara menyeluruh, merangkumidimensi intelek, rohani, emosi, dan
jasmani seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar
dengan kehendak Kementerian Pendidikan dalam usaha membangunkan murid
secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia yang baharu (2013-2025).
Konsep Asas Psikologi
Istilah psikologi berasas gabungan dua perkataan Greek iaitu psyche dan logos.
Perkataan ‘psyche’ bermaksud „jiwa‟ manakala perkataan ‘logos’ bermaksud
„kajian mengenai sesuatu‟. Jadi perkataan psikologi boleh diertikan sebagai suatu
kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. Merujuk
kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, psikologi didefinisikan sebagai,
"Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan
perlakuan manusia dan haiwan; pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau
sesuatu kumpulan tertentu; dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.”
Merujuk kepada Cambridge International Dictionary of English pula, psikologi
didefinisikan sebagai,
"Psikologi merupakan satu kajian saintifik untuk mengkaji pemikiran manusia
bekerja dan bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi tingkahlaku atau
mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap sesuatu tingkah laku.”
Maka, secara keseluruhan, psikologi adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji
secara saintifik prinsip-prinsip asas mengenai pembelajaran dan tingkah laku
manusia dan haiwan khususnya pemikiran, sikap, perasaan, naluri, potensi,
kecerdasan, keperluan dan tindak balas manusia terhadap rangsangan
persekitaran sosial. Oleh itu, dengan mempelajari psikologi seseorang itu akan
menjadi manusia yang lebih baik dan juga dapat memahami manusia lain dengan
lebih tepat. Psikologi merupakan proses perkembangan potensi dan kemahiran
3
individu dalam bidang-bidang tertentu, berkaitan pembentukan dan perkembangan
ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Menurut beberapa tokoh,
psikologi adalah:
Konsep Psikologi Pendidikan
Psikologi pendidikan merujuk pada pelaksanaan ilmu psikologi dalam dunia
pendidikan. Menurut Penguin Dictionary of Psychology (2001), psikologi
pendidikan merupakan sub disiplin psikologi berkenaan teori dan masalah dalam
pendidikan. Dalam konteks pendidikan sekolah, psikologi pendidikan boleh
ditafsirkan sebagai kajian tentang aspek psikologi merangkumi pembangunan
potensi individu, personaliti, prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran
dalam bilik darjah, termasuk pengurusan kelas, keperluan dan motivasi, penilaian,
bimbingan dan kaunseling, penyelidikan pendidikan dan perkara-perkara
pendidikan lain (Mok Soon Sang, 2006).
•proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik,
sikap berani serta budi pekerti mulia.Hamka
•suatu proses membentuk individu yang berakhlak
muliaPlato
•proses perkembangan individu supaya hidup lebih
berguna dan selamat.
John Dewey
•latihan moral kewargenegaraan yang baikSocrates
•proses membentuk manusia secara menyeluruh dan
seimbang, mengembangkan potensi ke tahap
kesempurnaan (JERIS).
Mohammad Syed Qutb
•proses pendidikan merangkumi aspek intelek, latihan
jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani
danhormat-menghormati.
Al-Ghazali
4
Tujuan Psikologi Pendidikan Kepada Guru
Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami (memerihal dan
menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran,
seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal
tingkah laku tersebut. Sebagai contoh, dengan merujuk kepada cara penyelesaian
masalah pelajar seperti di bawah, tingkah laku dapat dikawal di mana tingkah laku
yang negative boleh diganti dengan tingkah laku positif dengan cara
menggalakkan pelajar melakukan pelbagai aktiviti yang berfaedah.
Implikasi Psikologi Pendidikan Kepada Guru
Psikologi adalah suatu ilmu yang sangat penting kepada guru. Pengetahuan
psikologi pendidikan menjadi asas pemahaman kepada proses
pengajaran dan pembelajaran. Tanpa pengetahuan psikologi pendidikan maka
guru-guru akan menghadapi masalah yang besar ketika memahami perlakuan
pelajar-pelajar mereka. Implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah banyak
memberi kepentingan kepada seseorang guru. Antara implikasi atau
kepentingannya ialah:
 Guru mempunyai pengetahuan asas tentang konsep, ciri, matlamat, fungsi,
metodologi dan kandungan psikologi pendidikan
 Guru dapat menentukan objektif pengajaran yang berkesan
 Guru mampu mengikuti garis panduan dalam menentukan strategi yang
sesuai untuk merancang set induksi
 Guru dapat meramalkan tingkah laku pelajar dengan betul semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berdasarkan strategi pengajaran yang
digunakan
 Guru dapat memahami kepentingan perbezaan individu dan hubungannya
dengan pengajaran individu dan kumpulan, serta aktiviti pengayaan dan
pemulihan
5
Sila rujuk laman web berikut untuk mengetahui dengan lebih
lanjut sejarah psikologi
https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_psychology
 Guru dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif serta pengurusan kelas
untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
 Guru dapat mengaplikasikan teori pengajaran dan kaedah pengajaran untuk
mencapai objektif pengajaran
 Guru dapat memilih dan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dan
berkesan untuk mencapai objektif pengajaran, set induksi, serta aktiviti
pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan bilik darjah yang sebenar.
 Guru mampu menjalankan penyelidikan tindakan untuk menangani masalah
pengajaran dan pembelajaran semasa latihan mengajar
Rumusan
Secara keseluruhannya, bab ini telah memperkenalkan bidang psikologi dan
psikologi pendidikan. Sejarah perkembangan bidang ini turut dibincangkan dari
zaman Greek Purba sehingga kini. Beberapa pendekatan penting dalam psikologi
seterusnya diperkenalkan. Akhir sekali, kepentingan bidang kepada pendidik turut
dibincangkan.
Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media
6
Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang
guru, bincangkan bersama rakan-rakan anda darjah
implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah.
Pengalaman
Aktiviti
Refleksi:
TujuanPsikologi
Pendidikan
Lengkapkan rajah di bawah tentang tujuan psikologi pendidikan kepada guru.
7
Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat:
1. Mengetahui dengan jelas tentang konsep asas
pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.
2. Menjelaskan dengan terperinci berkaitan prinsip-prinsip asas
perkembangan kanak-kanak.
3. Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
kanak-kanak dari aspek baka dan perspektif (Nature and
Nuture).
UNIT 2 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
Hasil Pembelajaran Unit
Sinopsis
Tajuk ini akan membincangkan beberapa topik berkaitan konsep asas
perkembangan kanak-kanak, prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak,
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak berdasarkan aspek
baka dan persekitaran (Nature and Nurture). Oleh itu, ahli pengkaji psikologi
mengkaji kedua-dua aspek iaitu baka dan persekitaran yang lebih berpengaruh ke
atas pertumbuhan dan perkembangan manusia serta ciri-cirinya.
Pertumbuhan dan
Perkembangan
Konsep Asas
Perkembangan Kanak-
kanak
Prinsip-prinsip Asas
Perkembangan Kanak-
kanak
Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Perkembangan
Kanak-kanak
Baka dan Persekitaran
(Nature and Nurture)
8
Pengenalan
Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan adalah sangat penting
di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk perancangan kurikulum dan
mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar di dalam pelbagai peringkat
perkembangan.
Konsep Asas Perkembangan Kanak-Kanak
Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkait.
Pengetahuan mengenai psikologi pertumbuhan dan perkembangan membolehkan
guru memahami perkembangan konsep yang dicapai oleh kanak-kanak pelbagai
umur akan membolehkan guru merancang serta memilih bahan bacaan pada
peringkat kesukaran yang paling sesuai. Guru perlu mengetahui jenis minat yang
mungkin dibentuk oleh kanak-kanak berbagai peringkat umur untuk memberi
dorongan agar penyertaan pelajar yang berkesan dapat dijayakan di dalam bilik
darjah.
Santrock dalam Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2011) mentafsirkan
perkembangan sebagai perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosioemosi
individu yang bermula daripada peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat.
Menurut Karl E. Garrison pula dalam Azlia Abu Bakar (2005), perkembangan
terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan
pembelajaran. Semua perkembangan itu sama ada berbentuk struktur, kemahiran
tingkah laku ataupun sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan
bersifat sejagat. Selain itu, Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Mohd. Sharani
Ahmad (2005) pula berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan
dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan
kematangan.
Secara ringkasnya, Mok Soon Sang (2008) menjelaskan bahawa
perkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif
tetapi dapat dilihat daripada sifat baru yang berlainan daripada peringkat lebih
awal.
9
Pertumbuhan
Pertumbuhan dan perkembangan manusia atau penyuburan manusia adalah fokus
kajian bidang psikologi perkembangan. Ahli psikologi perkembangan mengkaji
aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia dan cuba melihat
kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya iaitu baka dan
persekitaran. Mereka sering cuba menentukan secara empirikal sama ada baka
atau persekitaran yang lebih berpengaruh ke atas pertumbuhan dan
perkembangan manusia. Perdebatan ini masih berterusan hingga ke hari ini.
Pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu proses yang penting kepada
individu. Proses pertumbuhan dan perkembangan bagi sesuatu organisma
biasanya sudah sedia terancang di dalam gen-gen yang diwarisi oleh sesuatu
keturunan.
Perkembangan
Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat
perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku melalui peredaran masa jika
dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal, contohnya, perubahan pada
rambut manusia daripada berwarna hitam semasa remaja menjadi putih pada
peringkat akhir dewasa. Contohnya, semasa berumur 4 tahun, Fatin belum boleh
10
melukis seekor kucing tetapi pada usia 7 tahun, dia dapat membuat perkara
tersebut. Pembelajaran boleh berlaku sebab Fatin telah mengalami perkembangan
dari segi kognitif (mencapai peringkat kesediaan yang sesuai) dan terdapat
kesediaan otot tangan (perkembangan psikomotor).
Prinsip-Prinsip Asas Perkembangan Kanak-Kanak
Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi (2008), terdapat
lima prinsip perkembangan kanak-kanak. Prinsip pertama, proses perkembangan
berlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat awal boleh
duduk dengan bantuan, kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan berdiri dan
seterusnya berjalan. Proses perkembangan bayi adalah sama dalam semua
peringkat melainkan bayi yang lahir pra matang, mungkin akan lambat dalam
beberapa aspek. Perkembangan juga bermula daripada konkrit kepada abstrak
terutamanya dalam perkembangan kognitif dan bahasa.
Prinsip kedua, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur
daripadakeadaan umum kepada yang lebih spesifik. Contohnya, seorang bayi
boleh menggenggamobjek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari
tangan. Pertumbuhan berlaku denganotot-otot kasar terlebih dahulu sebelum
beransur ke otot-otot halus.
Seterusnya, mereka menyatakan bahawa pertumbuhan dan perkembangan
adalah satuproses yang berlaku secara berterusan. Dengan kata lain,
pertumbuhan dan perkembangankanak-kanak berlaku secara berterusan daripada
lahir sehingga mati. Dalam prosesperkembangan, seorang kanak-kanak akan
menambah kemahiran sedia ada. Pada setiapperingkat, kanak-kanak akan
mendapat kemahiran yang tertentu. Kemahiran yang ada padanyasekarang juga
merupakan asas untuk mencapai kemahiran-kemahiran baru kelak.
Prinsip yang keempat pula ialah corak dan aturan perkembangan adalah
hampir sama tetapi kadar perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu.
Sebagai contoh,sesetengah kanak-kanak dapat berjalan pada umur 10 bulan
manakala ada yang hanya bolehberjalan pada 18 bulan. Ini akan menjejaskan
perkembangan emosi dan sosial kanak-kanaktersebut. Perkara ini adalah salah
11
satu faktor yang membawa kepada perbezaan antaramanusia seperti yang kita
dapat lihat di dalam sebuah bilik darjah.
Prinsip perkembangan yang seterusnya adalah perkembangan adalah hasil
interaksi diantara kematangan dan pembelajaran. Kematangan adalah kemunculan
potensi yang sediaada dalam seseorang individu, misalnya merangkak, duduk,
berjalan dan kemudian berlari yang dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik.
Pembelajaran adalah hasil daripada latihan, prosespeniruan atau identifikasi dan
memerlukan usaha.
Selain itu, mereka menyatakan bahawa proses pembelajaran membantu
seseorangindividu memperkembangan potensi yang sedia ada dalam dirinya.
Misalnya perkembanganotot dan saraf anggota badan yang sempurna
memungkinkan seseorang itu berenang tetapi diahanya boleh berenang jika
berlatih atau meniru cara-cara berenang.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-Kanak
Mengikut kajian ahli psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada
lima aspek iaitu aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Kelima-lima
aspek ini pula adalahberasaskan kepada dua faktor yang utama iaitu dipengaruhi
oleh faktor baka dan faktor persekitaran. Ahli psikologi juga telah berpendapat
bahawa tiada individu di dunia ini yangmempunya kadar perkembangan yang
sama dan menjadikan faktor baka(nature) dan faktor persekitaran(nurture) sebagai
penyebab utama ketidaksamaan kadar perkembangan seseorangindividu.
Rumusan
Secara keseluruhannya, aspek-aspek ini adalah saling berinteraksi antara
satusama lain. Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu,
maka setiap individu memang tidak dapat dinafikan mempunyai tahap
perkembangan yang berbeza-beza.
12
Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media
Pengalaman
Aktiviti 1
Sila rujuk laman web berikut untuk mengetahui dengan
lebih lanjut teori perkembangan
http://www.academia.edu/5089731/TEORI_PERKEMB
ANGAN
Lengkapkan jadual ciri-ciri pertumbuhan dan
perkembangan.
13
Aktiviti 2
Refleksi :
Pertumbuhan
Perkembangan
Baka Persekitaran
Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
kanak-kanak dari aspek baka dan persekitaran
14
Pada akhir unit ini, anda dijangkakan akan dapat:
1. Dapat menghuraikan pertumbuhan dan
perkembangan fizikal individu hingga remaja.
2. Menjelaskan implikasi pertumbuhan dan
perkembangan fizikal terhadap pengajaran dan
pembelajaran.
UNIT 3
PERINGKAT PERKEMBANGAN FIZIKAL INDIVIDU
HINGGA REMAJA
Hasil Pembelajaran Unit
Sinopsis
Berdasarkan faktor-faktor pertumbuhan dan
perkembangan yang dapat anda lihat pada
seorang remaja berusia 15 tahun, bincangkan
faktor manakah yang lebih banyak
mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangannya.
15
Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi perkembangan fizikal dan implikasi
terhadap pengajaran dan pembelajaran. Setiap manusia yang normal akan
mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari segi aspek fizikal, sejak
mereka dilahirkan sehinggalah menjadi remaja, dewasa dan tua. Sebagai
seorang guru perlu peka dan prihatin dengan perubahan perkembangan terhadap
murid-murid supaya mereka dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan
fizikal daripelbagai aspek ke tahap yangmaksimum.
Pengenalan
Setiap individu akan mengalami perubahan pada setiap peringkat umur bermula
daripada proses persenyawaan, kelahiran, bayi, kanak-kanak, remasa, dewasa,
tua dan berterusan sehingga kematian. Kadar pertumbuhan dan perkembangan
pada peringkat awal remaja adalah cepat dan pesat, sama seperti kadar
perkembangan semasa bayi. Perubahan fizikal seperti ketinggian, saiz dan bentuk
badan mula ke arah dewasa. Perkembangan fizikal seseorang individu itu, boleh
dikaji dengan melihat kualiti keupayaan dan kemahiran motor-fizikalnya.
Perkembangan Fizikal
Perkembangan fizikal remaja perlu diketahui bagi membantu memahami tentang
sesetengah remaja yang lambat atau cepat dalam pekembangan mereka dan
apakah kesan-kesan di sebaliknya. Perkembangan fizikal merujuk kepada
perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi
anggota-anggota badan dan perawakan manusia (Woolfolk & Margetts, 2007).
Semasa pembesaran, kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian,
Peringkat Perkembangan
Fizikal Individu Hingga
Remaja
Perkembangan Fizikal
Implikasi Terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran
16
berat badan menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal
yang lebih kompleks.
Ketika ini remaja-remaja lelaki dan perempuan secara sedar atau tidak akan
mengalami perubahan dari segi bentuk tubuh badan atau fizikal. Perubahan-
perubahan ini berlaku akibat tindakan hormon dalam bentuk badan. Kadar
pembesaran dan perubahan zaman remaja adalah berbeza di antara remaja lelaki
dan perempuan. Malah kadar pembesaran adalah berbeza di antara seorang
individu dengan individu yang lain.
Peringkat Perkembangan Fizikal
 Peringkat Prenatal
 Peringkat Bayi (lahir – 2 tahun)
 Peringkat Awal Kanak-kanak (2 – 6 tahun)
 Peringkat Kanak-kanak (7 – 11 tahun)
 Peringkat Awal Remaja (12 – 15 tahun)
 Peringkat Remaja (16 – 20 tahun)
Implikasi Perkembangan Fizikal Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran
Perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas
pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat, selamat dan
ceria. Perkembangan fizikal kanak-kanak haruslah dititikberatkan dan difahami
oleh golongan pendidik supaya perkembangan fizikal kanak-kanak dalam
pembelajaran dan pengajaran (PdP) dapat ditingkatkan lagi dalam diri kanak-
kanak tersebut sekaligus membolehkankan para pendidik memahami mengapa
pelajar mereka bertingkahlaku sedemikian. Pertumbuhan, kemahiran psikomotor,
struktur badan dan otak menjadi asas kepada perkembangan kognitif dan emosi.
Pembelajaran kanak-kanak adalah melalui pengalaman fizikal melibatkan
penguasaan aspek psikomotor iaitu motor kasar dan motor halus. Sehubungan itu,
guru dinasihatkan agar dapat menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai berdasarkan dengan jantina, saiz, berat badan dan keperluan pelajar.
17
Contohnya permainan bola jaring, bola sepak, ragbi dan sebagainya. Keprihatinan
guru akan membantu mengurangkan masalah penyesuaian sosial para pelajar.
Secara langsung perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak
melakukan sesuatu, misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya
dalam sukan dan permainan. Jika kanak-kanak tersebut tidak dapat bersaing, ia
mungkin mengakibatkan mereka disisih daripada kumpulan rakan sebaya mereka.
Secara tidak langsung, perkembangan fizikal mempengaruhi keyakinan terhadap
diri sendiri dan orang lain. Kanak-kanak yang disisih daripada kumpulan mungkin
mempengaruhi perkembangan personalitinya.
Rumusan
Unit ini telah membincangkan ciri-ciri perkembangan fizikal individu hingga remaja
manusia dan akhir sekali implikasi ke atas guru turut dijelaskan terhadap
pengajaran dan pembelajaran.
Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media
Pengalaman
Aktiviti 1
Sila rujuk laman web berikut untuk mengetahui dengan
lebih lanjut teori perkembangan.
http://eprints.utm.my/10348/1/bab2.pdf
https://www.sistemguruonline.my/2014/11/teori-
perkembangan-fizikal-dan-kognitif.html
http://study.com/academy/lesson/what-is-physical-
development-definition-and-examples.html
18
Aktiviti 2 :
Refleksi :
Perkembagan fizikal otak dan badan seseorang individu
akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan
keupayaannya mengawal diri dalam menyesuaikan diri
dengan persekitarannya. Pada pendapat anda apa akan
berlaku sekiranya seseorang pelajar itu mengalami
perkembangan fizikal yang lambat?
Berikan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak hingga remaja serta
apakah perubahan yang dapat anda perhatikan dari segi fizikal dari
kecil hingga remaja.
Berikan justifikasi anda, sejauhmanakah seorang guru
mengaplikasikan perkembangan fizikal dalam bilik darjah.
19
Pada akhir unit pelajar dapat :
1. Menerangkan pengertian perkembangan kognitif dan
ciri-ciri utama perkembangam kognitif individu hingga remaja.
2. Dapat menghuraikan perkembangan kognitif individu hingga remaja
serta mengaitkannya dengan teori.
3. Menganalisis implikasi perkembangan kognitif terhadap pengajaran
dan pembelajaran.
UNIT 4
PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF INDIVIDU
HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI
Hasil Pembelajaran Unit
Sinopsis
20
Perbincangan dalam Unit 4 ini akan berkisar kepada perkembangan kognitif
seseorang individu dari lahir hinggalah dewasa. Teori psikologi perkembangan
kognitif daripada dua orang ahli psikologi akan mengkaji aspek ini, seterusnya
pelajar menganalisis implikasi teori-teori perkembangan ini terhadap
pengajaran dan pembelajaran alaf ke 21.
Pengenalan
Teori-teori Piaget dan Vygotsky ini telah memainkan peranan penting di dalam
membantu memahami cara kanak-kanak berfikir dan bagaimana guru boleh
memainkan peranannya di dalam perkembangan kognitif kanak-kanak.
Perkembangan Kognitif
Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi
pendapat, memahami, mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran
masing-masing. Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan, mengkategori,
merancang, menaakul, menyelesaikan masalah, mencipta, berimaginasi dan lain-
lain. Kemahiran kognitif ini penting untuk kelangsungan hidup seseorang individu.
Perkembangan kognitif kanak-kanak memberi penekanan terhadap
pembinaan pemikiran kanak-kanak. Ia berpusat kepada perubahan pemikiran
kanak-kanak yang berlaku dalam satu peringkat perkembangan kepada yang
seterusnya. Untuk mengkaji perkembangan kognitif kita akan membincangkan dua
PERINGKAT PERKEMBANGAN
KOGNITIF INDIVIDU HINGGA REMAJA
BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI
Perkembangan
Kognitif
Teori Piaget Teori Vygotsky
Implikasi Teori
Perkembangan Kognitif
Terhadap Pengajaran dan
Pembelajaran Guru
21
teori utama perkembangan kognitif iaitu Teori Perkembangan Kognitif Piaget dan
Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky.
Teori Perkembangan Kognitif Piaget Dan Teori Perkembangan Kognitif
Vygotsky
Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1896-1980)
Jeans Piaget merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dalam bidang
perkembangan kognitif, beliau menumpukan perhatiannya kepada kajian
perkembangan kognitif kanak-kanak. Berdasarkan kajian Piaget perkembangan
kognitif kanak-kanak terdapat peringkat ini sebagai peringkat deria motor (0-2
tahun), peringkat praoperasi (2-7 tahun), peringkat operasi konkrit (7-12 tahun) dan
peringkat operasi formal (12 tahun hingga Dewasa).
Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky
Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa
kanak-kanak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky
bersetuju dengan Piaget yang perkembangan kognitif individu berlaku secara
berperingkat-peringkat, tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget
bahwa kanak-kanak boleh menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran
realitisecara sendiri.
Vygotsky berpendapat bahawa perkembangan pembelajaran berlaku dalam
konteks sosial, iaitu melalui persekitaran dunia kanak-kanak yang dikelilingi
dengan orang dewasa yang berinteraksi dengan mereka sejak mereka dilahirkan.
Melalui interaksi dengan orang dewasa di sekeliling mereka, kanak-kanak
menguasai tabiat dan peraturan budaya, gaya bahasa, penulisan serta simbol-
simbol budaya. Interaksi ini mendorong perkembangan kognitif kanak-kanak
dengan memberi makna membina atau konstruk pengetahuan. Namun demikian,
kanak-kanak tidak banyak memiliki fungsi mental yang bertahap tinggi seperti
kemahiran berfikir tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah. Vygotsky
22
menyarankan tiga idea penting yang berkaitan dengan perkembangan kognitif iaitu
internalization, scaffolding dan zon perkembangan proksimal.
Lev Vygotsky juga berpendapat bahawa bahasa merupakan sistem simbol
yang paling penting dalam menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak. Istilah
Internalizationadalah proses di mana seseorang beransur-ansur menyebatikan
aktiviti-aktiviti sosial yang dilaluinya ke dalam proses kognitifnya. Scaffolding pula
bermaksud kerangka yang menyokong proses pembelajaran individu, manakala
Zon Perkembangan Proksimal merupakan perkembangan kognitif kanak-kanak
dapat dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui interaksi mereka dengan
individu-individu yang lebih berkebolehan. Misalnya, semasa bayi belajar berjalan,
ibu menjadi scaffolding (kerangka bantuan) kepadanya untuk berdiri. Setelah bayi
mula yakin berdiri sendiri, ia akan cuba berjalan sendiri tanpa scaffolding daripada
sesiapa.
Implikasi Teori Perkembangan Kognitif Kepada Guru Terhadap
Pengajaran Dan Pembelajaran
Dari segi pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru yang mengamalkan
prinsip-prinsip teori perkembangan kognitif akan mendapati proses pembelajaran
yang sangat aktif. Guru juga akan menyediakan alat-alat pembelajaran yang
bersesuaian dan mencukupi untuk mencapai objektif pengajaran yang efektif.
Mengikut Vygotsky, guru perlulah menggalakkan murid yang lebih pandai untuk
memberi bimbingan kepada rakan-rakan yang kurang pandai.
Di samping itu, implikasi bagi teori ini juga ialah guru haruslah menyediakan
lebih banyak contoh dan bahan sumber yang boleh digunakan untuk membantu
murid membuat perkaitan dengan isi pelajaran yang dipelajari. Hal ini secara tidak
langsung akan membantu murid-murid tersebut membina pemahaman baharu
yang belum lagi diketahui atau dikuasai oleh mereka. Lebih banyak contoh dan
bahan sumber ditunjukkan kepada murid-murid, lebih banyak pengetahuan dapat
dikuasai oleh seseorang murid itu.
23
Implikasi scaffolding ini ialah walaupun murid-murid melibatkan diri dalam
pembelajaran aktif, guru-guru mesti sentiasa mendampingi mereka dalam segala
aktiviti pembelajaran. Bantuan scaffolding berlaku secara maksima semasa murid-
murid berfungsi dalam zon perkembangan proksimal (ZPP) di mana guru-guru
memainkan peranan sabagai pendukung dan menyediakan scaffolding bagi semua
kanak-kanak semasa mereka berfungsi dalam zon ini. Guru-guru merupakan
sumber petunjuk dan pendorong yang membantu menyelesaikan segala masalah-
masalah yang dihadapi oleh kanaik-kanak. Scaffoldingboleh juga dalam kalangan
ibu bapa dan rakan sebaya.
Rumusan
Bab ini telah membincangkan ciri-ciri perkembangan kognitif individu hingga
remaja manusia. Perkembangan kognitif dijelaskan serta dibincangkan, akhir sekali
implikasi ke atas guru turut dijelaskan terhadap pengajaran dan pembelajaran.
Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media
Pengalaman
Anda boleh meluaskan pengetahuan anda tentang
perkembangan kognitif individu dengan melayari internet serta
membuat bacaan lanjut terhadap lain-lain sumber rujukan
serta mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan yang
lain.Carian perlu meliputi latar belakang, konsep, tokoh, isu –
isu berkaitan aplikasi teori, kaitan perkembangan kognitif
kanak-kanak dengan isu semasa pendidikan.
http://www.academia.edu/4935771/PERKEMBANGAN_KOGNITIF_TEORI_PIAGET
http://www.academia.edu/6260463/PENERAPAN_TEORI_BELAJAR_VYGOTSKY_D
ALAM_PEMBELAJARAN_BAB_1_1_PENDAHULUAN
24
Pada akhir unit pelajar dapat :
1. Menerangkan pengertian perkembangan moral dan
ciri-ciri utama perkembangan moral individu hingga remaja.
2. Dapat menghuraikan perkembangan moral individu hingga remaja
serta mengaitkannya dengan teori.
3. Menilai implikasi perkembangan moral terhadap pengajaran dan
pembelajaran.
Aktiviti
Refleksi
UNIT 5
PERINGKAT PERKEMBANGAN MORAL INDIVIDU
HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF
TEORI
Hasil Pembelajaran Unit
Berikan justifikasi bagaimana anda sebagai seorang
guru mengaplikasikan teori perkembangan kognitif
berdasarkan teori Vygotsky.
Hasilkan sebuah peta konsep i-Think berasaskankefahaman
anda terhadap setiap teori perkembangan kognitif.
25
Sinopsis
Perkembangan moral melibatkan perubahan pemikiran dan tingkah laku terhadap
nilai kebenaran atau kesilapan. Ia melibatkan regulasi dalaman seseorang individu
dan interaksi sosial dengan individu lain di persekitaran mereka. Moral seseorang
individu terbahagi kepada tiga komponen iaitu komponen emosi, komponen
kognitif dan komponen tingkahlaku.
Pengenalan
Seseorang individu biasanya mengalami tiga tahap perkembangan moral yang
utama.Setiap tahap mengandungi dua peringkat. Teori Lawrence Kohlberg (1984)
menghuraikan perkembangan moral sebagai perkembangan yang ditentukan oleh
perkembangan kognitif individu.
Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg
Lawrence Kohlberg membahagikan perkembangan moral kepada tiga tahap, iaitu
tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan tahap poskonvensional (Slavin,
2006). Menurut Kohlberg setiap perkembangan moral individu akan melalui dua
peringkat.
PERINGKAT PERKEMBANGAN MORAL INDIVIDU
HINGGA REMAJA BERDASARKAN
PERSPEKTIF TEORI
Perkembangan Moral
Teori Lawrence
Kohlberg
Implikasi Perkembangan Moral
Terhadap Pengajaran dan
Pembelajaran Guru
26
Tahap Pra-konvensional
 Melibatkan individu yang berumur kurang dari 10 tahun
 Dibahagikan kepada dua peringkat:
Peringkat 1: (bawah umur lima tahun)
Orientasi kepatuhan dan hukuman - Berorientasikan egosentrik iaitu
keselarasan moral hanya untuk diri sendiri. Kanak-kanak pada peringkat ini
mementingkan kesan fizikal serta mengikut arahan kerana takutkan hukuman yang
diterima sekiranya melanggar peraturan.
Peringkat 2: (umur 5 hingga 10 tahun)
Orientasi ganjaran peribadi - dikenali sebagai “hedonisme utilitarian” di mana
seseorang melakukan sesuatu kerana ingin dapatkan ganjaran, dan melakukan
sesuatu berdasarkan keinginan untuk mendapat balasan
Tahap Konvensional
Orientasi Kepatuhan
dan Hukuman
Orientasi Ganjaran
Peribadi
Etika Kontrak Sosial
dan Hak Individu
Etika Prinsip Sejagat
Orientasi Perlakuan baik
Akur kepada Sistem Sosial
dan Etika Peraturan
27
 Melibatkan individu yg berumur dari 10 tahun hingga 20 tahun
 Tahap ini dibahagikan kepada dua peringkat:
Peringkat 1:
Orientasi perlakuan baik - Mula aplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan
oleh ibu bapa, guru atau orang di persekitaran. Individu mula dapat menerima
norma masyarakat. Sesuatu pekara akan dinilai samada baik atau buruk.
Menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan.
Ingin dilihat sebagai „anak yang baik‟
Peringkat 2:
Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan - Merupakan kesanggupan
melakukan sesuatu tanggungjawab dlm masyarakat & mematuhi peraturan sosial
yang sedia ada.
Perlakuan yg baik adalah perlakuan yg boleh membawa kpd kebahagiaan dalam
komuniti. Percaya semua orang perlu patuh kepada undang–undang dan
peraturan yang ada.
Tahap Pos-konvensional
 Melibatkan individu yg berumur lebih dari 20 tahun
 Dibahagikan kepada 2 peringkat:
Peringkat 1:
Etika kontrak sosial dan hak individu - Menganggap undang-undang merupakan
persetujuan di antara orang ramai tentang perlakuan yang memberi kebajikan
kepada masyarakat. Mementingkan nilai, hak dan prinsip; melihat undang-undang
sebagai suatu yang fleksibel dan mempunyai alternatif dan mematuhi undang-
undang sekiranya ia menepati hak-hak individu.
Peringkat 2:
28
Etika prinsip sejagat - Peringkat tertinggi kerana melibatkan soal falsafah tentang
moral itu sendiri dan mementingkan kesamaan hak kepada semua individu dan
menghormati maruah dan prinsip individu lain.
Implikasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran
Implikasi Peringkat Prakonvensional
 Kanak-kanak pada peringkat prakonvensional,akan cuba mengelakkan
tingkahlaku yang boleh menyebabkan mereka menerima hukuman, dan akan
berusaha untuk bertingkahlaku yang membolehkan menerima ganjaran. Oleh itu,
guru digalakkan agar dapat memberikan peneguhan seperti ganjaran terhadap
tingkahlaku positif.
 Guru sebagai suri teladan (role model). Guru perlu menunjukkan tingkahlaku
dan sikap yang baik kepada murid supaya mereka boleh meniru tingkahlaku
tersebut. Guru perlu menjadi contoh yang terbaik kepada pelajar.
Implikasi Peringkat Konvensional
 Guru perlu mendidik pelajar supaya menghormati pandangan orang lain untuk
mengelakkan sebarang konflik.
 Guru menunjukkan tingkahlaku yang baik supaya boleh menjadi contoh
kepada murid.
 Memberikan pelajar jangkaan terhadap tingkahlaku yang perlu ditunjukkan.
Implikasi Peringkat Pos Konvensional
 Guru berbincang dengan pelajar tentang kesalahan yang dilakukan dan
menggalakkan mereka untuk membuat refleksi dan membetulkan tingkahlaku.
29
 Membincangkan isu-isu semasa dan sejagat serta membuat penyelesaian
masalah tentang isu moral.
 Menggalakkan pelajar membuat penaakulan terhadap isu-isu semasa yang
melibatkan moral sejagat.
Rumusan
Bab ini telah membincangkan ciri-ciri perkembangan moral individu hingga remaja
seseorang individu. Tiga tahap perkembangan moral dijelaskan serta
dibincangkan. Akhir sekali implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran guru
turut dijelaskan. Sebagai guru, kita harus memperkaya ilmu terutama dalam aspek
penyampaian perkembangan dan nilai-nilai moral kepada generasi baru.
Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media
Pengalaman
Berdasarkan perkembangan moral pelajar pada era
yang penuh cabaran, bincangkan implikasi terhadap
pengajaran dan pembelajaran pelajar setelah berlaku
transformasi pendidikan berdasarkan Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia.
30
Pada akhir unit pelajar dapat :
1. Menerangkan pengertian perkembangan sosioemosi
individu hingga remaja.
2. Dapat menghuraikan perkembangan sosio emosi individu hingga
remaja berasaskan teori.
3. Menilai implikasi perkembangan sosioemosi terhadap pengajaran
dan pembelajaran.
.
Aktiviti
Refleksi
UNIT 6
PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI
INDIVIDU HINGGA REMAJA BERDASARKAN
PERSPEKTIF TEORI
Hasil Pembelajaran Unit
Sebagai seorang guru, cadangkan aktiviti yang boleh
meningkatkan perkembangan moral pelajar anda.
Anda mendapati salah seorang daripada pelajar anda
telah mencuri wang tabung kelas kerana tidak mampu
untuk membeli buku rujukan yang diwajibkan oleh guru
mata pelajaran.
1. Apa tindakan anda sebagai seorang guru?
2. Adakah pelajar tersebut perlu mencuri?
3. Adakah tindakan gurumata pelajaran boleh mewajibkan pelajar
membeli buku rujukan yang mahal?
31
Sinopsis
Bab ini membincangkan peringkat perkembangan sosioemosi individu dengan
menekan Teori Perkembangan Sosioemosi Erik Erikson; dan membincangkan
implikasi perkembangan sosioemosi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Teori
ini mempunyai kelebihan tersendiri dalam menerangkan perkembangan
sosioemosi manusia.
Pengenalan
Perkembangan sosioemosi dalam topik enam membincangkan perkembangan
sosioemosi Teori Erik Erikson dan implikasi terhadap pengajaran dan
pembelajaran. Oleh yang demikian perkembangan sosioemosi memainkan
peranan penting dalam kehidupan individu. Ada perkara atau benda yang dialami
seseorang mendatangkan rasa senang dan ada perkara yang tidak
menyenangkan.
Perkembangan Sosioemosi
Menurut kamus Advanced Learner‟sEnglish-Malay Dictionary (2001) menghurai kan
emosi sebagai perasaan apa sahaja yang meluap-luap, seperti kasih gembira, benci,
takut, gembira dan sebagainya. Mengikut Daniel Goleman, emosi merujuk kepada
PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIO
EMOSI INDIVIDU HINGGA REMAJA
BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI
Perkembangan Sosio
Emosi
Teori
Erik Erikson
Implikasi Perkembangan Sosioemosi
Terhadap Pengajaran dan
Pembelajaran Guru
32
sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawah keadaan psikologikal dan
biologikal, serta ada kecenderungan yangberbeza-beza untukbertindak.
Teori Perkembangan Sosioemosi Erik Erikson
Teoriperkembangan sosioemosiErikErikson menekankan kepentingan hubungan sosial
dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. Menurut Erikson, personaliti
seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan ini.
Peringkat
Umur
(Tahun)
Aspek Perkembangan Emosi dan Sosial
Percaya
lawan tidak
percaya
Bayi
(0 – 2
tahun)
• Emosi digambarkan melalui tangisan atau ketawa.
• Ketika berumur 3 bulan, emosi suka dan duka bayi
jelas kelihatan.
• Ketika lahir, bayi hanya mengutamakan
keperluannya sahaja.
• Apabila semakin membesar, bayi mula memmjukkan
keinginan untuk bersosialisasi dengan memberikan
senyuman dan pelbagai tindak balas jika menerima
rangsangan daripada oranglain.
• Ketika umur setahun, kanak-kanak mula bermain
dengan ahli keluarga.
Autonomi
lawan malu /
sangsi
Awal
Kanak-
kanak
(2 – 6
tahun)
• Pada peringkat ini, emosi kanak-kanak cepat
berubah.
• Emosi diluahkan dengan keras dan kiiat terutama
apabila mereka tidak mendapat sesuatu yang
diingini.
• Mereka sangat berimaginatif.
• Perasaan cemburu juga sangat jelas.
• Kanak-kanak sudah mula bertutur menggunakan
bahasa yang mudah.
• Keinginan untuk bersosial meningkat.
• Mereka menggunakan permainan sebagai satu cara
untuk bersosialisasi.
33
Implikasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran
Melalui pembelajaran perkembangan sosioemosi, boleh dirumuskan faedah ilmu
psikologi perkembangan sosioemosi kepara para guru. Ini membolehkan para guru
lebih memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikain, membantu pelajar
memahami diri mereka sendiri, membantu guru-guru merancang objektif dan
matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan merumuskan langkah-
langkah supaya pelajarnya dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran
yang telah ditetapkan.
Rumusan
Secara keseluruhannya, aspek-aspek ini merupakan perkembangan sosioemosi
yang dialami oleh semua pelajar. Guru perlu menguasai kemahiran ini agar dapat
memainkan peranan yang efektif dalam memastikan emosi dan interaksi pelajar
dapat disalurkan dengan cara yang betul.
Penyelidikan: Penerokaan Pelbagai Media
Inisiatif lawan
bersalah Kanak-
kanak
(6 -12
tahun)
• Kanak-kanak mula sedar akan perasaan orang lain.
• Kanak-kanak amat peka terhadap kritikan dan sukar
untuk menerima kegagalan.
• Mereka inginkan penerimaan.
• Pengaruh rakan sebaya bertambah penting.
• Mereka mulai mempelajari tentang nilai seperti
bertolak ansur, bekerjasama, bertimbang rasa.
Kecekapan
lawan rasa
rendah diri
Remaja
(12 – 17
tahun)
• Remaja mengalami pelbagai konflik diri.
• Kurang sabar dan kerap marah.
• Keinginan untuk menarik perhatian mereka daripada
kalangan yang bertentangan jantina meningkat.
• Remaja mula menuntut kebebasan.
34
Pengalaman
Aktiviti
Refleksi
Refleksi
Sejauhmanakah teori perkembangan sosio emosi
dapat membantu guru menyusun aktiviti-aktiviti
yang bersesuaian dengan PdP abad 21
Pada pendapat anda, sejauh manakah implikasi
Perkembangan sosioemosi terhadap pengajaran dan
pembelajaran pelajar
Anda bolehmeluaskan pengetahuan anda tentang
perkembangan individu dengan melayari internet serta membuat
bacaan lanjut terhadap lain-lain sumber rujukan serta
mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan yang lain.
http://www.academia.edu/16505751/TAJUK-7-PERKEMBANGAN-SOSIO-EMOSI
35
Rujukan
Michael. A.J (2006). Kompetensi Kecerdasan Emosi untuk Pelajar Kursus
Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP). Kuala
Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Bahagian Pendidikan Guru. (2003). Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah
Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Ilmu Pendidikan
Pengetahuan Ikhtisas Model 1/3 Unit 1/2 Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur :
Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Guru.
Bahagian Pendidikan Guru. (2004). Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah
Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Ilmu Pendidikan
Pengetahuan Ikhtisas Model 2/3 Unit 1 dan Unit 2 Psikologi Pendidikan. Kuala
Lumpur : Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Guru.
Ragbir Kaur A/P Joginder Singh. (2005). Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk
Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman
Sdn. Bhd.
Ee Ah Meng. 1995. Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar
Bakti Sd. Bhd.
36
Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2009). Perkembangan Kanak-Kanak.
Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Halpin, A.W. dan Croft, D.B. (1963). The Organizational Climate of School.
Chicago: Midwest Administration Centre, University of Chicago.
Ibrahim Mamat (1993). Kepimpinan Sekolah: Teori Untuk Praktis. Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Ibrahim Md Noh (1997). Pengurusan Pendidikan. Institut Aminuddin Baki,
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Khadijah Rohani Mohd. Yusof. (2007). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Open
University (OUM).
Lee Shok Mee. (1994). Asas Pendidikan 2 : Psikologi dalam Blik Darjah. Kuala
Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Lee Shok Mee. (1995). Asas Pendidikan 2 : Murid dan Proses Pembelajaran.
Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Mook Soon Sang. (2000). Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas
Ijazah Semester 1). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Mok Soon Sang (2003). Psikologi Pendidikan (Siri Pendidikan Guru). Subang Jaya:
Kumpulan Budiman.
Mok Soon Sang (2013). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran-Pembelajaran.
Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Noriati, A.Rashid, Boon, P.Y., & Sharifah, Fakriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan
alam belajar. (Siri Pendidikan Guru). Shah Alam: Oxford Fajar.
Ormrod, J. E. (2008). Educational Psychology: Developing Learners (6th ed.).
Uppersaddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai
dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan
Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.
37
Shahabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub. (2004). Psikologi Pembelajaran &
Personaliti. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Shahabuddin Hashim, Mahani Razali, Ramlah Jantan. (2004). Psikologi
Pendidikan. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Slavin, R.E. (2005). Educational Psychology: Theory into Practice. Englewood Cliff:
Prentice Hall Ltd.
Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan, & Abdul Aziz Abdul Shukor (2008). Psikologi
Pendidikan (Siri Pendidikan Guru). Shah Alam: Oxford Fajar.
Woolfolk,A & Margetts, K (2007). Educational Psychology . Pearson: Prentice Hall.
PANEL PENULIS MODUL PEMBELAJARAN
EDUP2023 PSIKOLOGI PENDIDIKAN
NAMA KELAYAKAN
EN MOHD YUSRI BIN MOHAMD
NOOR
Pensyarah
IPG Kampus Batu Lintang,
93250 Kuching,
Sarawak
Kelulusan:
M.Ed. ( Pengurusan Pendidikan ) UPSI
B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling)
UPSI
Pengalaman:
Pensyarah Pengajian Profesional
Guru Bimbingan dan Kaunseling
PN NOORAZURA BT MOHD
MAKHTAR
Pensyarah
Kelulusan:
M.Ed. ( Pengurusan Pendidikan ) UPSI
B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling)
38
NAMA KELAYAKAN
IPG Kampus Batu Lintang,
93250 Kuching,
Sarawak
UPSI
Dip. (Pembangunan Manusial) UPM
Pengalaman:
Pensyarah Pengajian Profesional
Guru Bimbingan dan Kaunseling
PANEL PEMURI MODUL PEMBELAJARAN
EDUP2023 PSIKOLOGI PENDIDIKAN
NAMA KELAYAKAN
DR. HJ. MOHAMAD ZAKARIA
BIN MAT KHAZANI
Pensyarah
IPG Kampus Pendidikan Islam
43657 Bandar Baru Bangi
Selangor
Kelulusan:
Ph.D (Pengurusan Sumber Manusia)
UM
M.Sc (Pembangunan Sumber
Manusia) UTM
B.Sc (Hons) UTM
Pengalaman:
Pensyarah Pengajian Profesional
39
NAMA KELAYAKAN
SITI BAROKAH BINTI KASRAN
Pensyarah
IPG Kampus Pendidikan Islam
43657 Bandar Baru Bangi
Selangor
Kelulusan:
M.Sc (Pembangunan Sumber
Manusia) UNIMAS
B.A (Hons) UM
Pengalaman:
Pensyarah Pengajian Profesional

Recommandé

kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna par
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
14.2K vues22 diapositives
Model taba par
Model taba Model taba
Model taba Abdul Raheym Ahmad
35.2K vues16 diapositives
Falsafah pendidikan guru par
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
37K vues25 diapositives
Pengajian kurikulum model kurikulum par
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumNoradilah Hj Nain
36K vues47 diapositives
Maksud kurikulum par
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulumshahrul93
35.6K vues7 diapositives
Teori dan model pembinaan kurikulum par
Teori dan model pembinaan kurikulumTeori dan model pembinaan kurikulum
Teori dan model pembinaan kurikulumchenta miamor
35.8K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG) par
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Noor Hidayah Ghazali
37.1K vues20 diapositives
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum par
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumXiaoling Lew
22.5K vues8 diapositives
Model taba par
Model tabaModel taba
Model tabaNorhasnini Jamalludin
14.5K vues16 diapositives
Pertumbuhan & perkembangan par
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan Yunkz Dion
44.8K vues20 diapositives
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn par
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnSALWANIERAZLI
12.4K vues12 diapositives
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3 par
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3share with me
16.4K vues31 diapositives

Tendances(20)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG) par Noor Hidayah Ghazali
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum par Xiaoling Lew
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Xiaoling Lew22.5K vues
Pertumbuhan & perkembangan par Yunkz Dion
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan
Yunkz Dion44.8K vues
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn par SALWANIERAZLI
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
SALWANIERAZLI12.4K vues
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3 par share with me
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
share with me16.4K vues
Pendekatan & strategi pengajaran tematik par Moon Joanne
Pendekatan & strategi pengajaran tematikPendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematik
Moon Joanne11.2K vues
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek... par Atifah Ruzana Abd Wahab
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran par Gulit Rukag
Dokumen Standard Kurikulum PentaksiranDokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
Gulit Rukag88K vues
Perkembangan sosio emosi par Suhaiza Shuib
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Suhaiza Shuib63.3K vues
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102) par Rafiza Diy
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
Rafiza Diy19.6K vues
Teori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst par Santa Barbara
Teori Tugasan Perkembangan Robert HavighurstTeori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst
Teori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst
Santa Barbara9.2K vues
Teori pembelajaran behavioris par nurzaharuddin
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behavioris
nurzaharuddin49.6K vues
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH par Izny Atikah
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
Izny Atikah155.1K vues
Teori Pembelajaran Humanisme par AsyrafRidzuan
Teori Pembelajaran HumanismeTeori Pembelajaran Humanisme
Teori Pembelajaran Humanisme
AsyrafRidzuan17.7K vues
Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guru par Megala Silva Raju
Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guruImplikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guru
Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guru
Megala Silva Raju18.9K vues
Pemindahan Pembelajaran dan Kepentingannya par Ika Patrict
Pemindahan Pembelajaran dan KepentingannyaPemindahan Pembelajaran dan Kepentingannya
Pemindahan Pembelajaran dan Kepentingannya
Ika Patrict7.3K vues
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak) par Aina Azrina
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
Aina Azrina37.4K vues
Akauntabiliti guru par ibnussomad
Akauntabiliti guruAkauntabiliti guru
Akauntabiliti guru
ibnussomad23.4K vues

Similaire à 2. edup2023 psikologi pendidikan

Bmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayu par
Bmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayuBmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayu
Bmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayuGman Radziman
7.2K vues120 diapositives
Murid dan pembelajaran par
Murid dan pembelajaranMurid dan pembelajaran
Murid dan pembelajaranhaslinda041770
25.7K vues108 diapositives
Copy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptx par
Copy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptxCopy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptx
Copy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptxAriniKumalaSari1
83 vues40 diapositives
Bmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayu par
Bmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayuBmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayu
Bmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayuMuhammad Aizat
3.3K vues77 diapositives
Pjm3103 olahraga par
Pjm3103 olahragaPjm3103 olahraga
Pjm3103 olahragaerine2312
5.3K vues98 diapositives
Pjm3103 olahraga[1] par
Pjm3103 olahraga[1]Pjm3103 olahraga[1]
Pjm3103 olahraga[1]Ong Ngi Song
8.3K vues98 diapositives

Similaire à 2. edup2023 psikologi pendidikan(20)

Bmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayu par Gman Radziman
Bmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayuBmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayu
Bmm3104 pengajaran kemahiran_bahasa_melayu
Gman Radziman7.2K vues
Copy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptx par AriniKumalaSari1
Copy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptxCopy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptx
Copy of Merancang Pembelajaran 2_ Modul Ajar.pptx
Bmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayu par Muhammad Aizat
Bmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayuBmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayu
Bmm3101 bmm3101 pengajian_sukatan_pelajaran_bahasa_melayu
Muhammad Aizat3.3K vues
Pjm3103 olahraga par erine2312
Pjm3103 olahragaPjm3103 olahraga
Pjm3103 olahraga
erine23125.3K vues
Buku Panduan Pembelajaran Berasaskan INKUIRI par Siti Ayu Megawati
Buku Panduan Pembelajaran Berasaskan INKUIRIBuku Panduan Pembelajaran Berasaskan INKUIRI
Buku Panduan Pembelajaran Berasaskan INKUIRI
Siti Ayu Megawati63.6K vues
Waj3104 literasi bahasa par najib6766
Waj3104 literasi bahasaWaj3104 literasi bahasa
Waj3104 literasi bahasa
najib67662.5K vues
#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran par heruhaeruddin1
#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran par BebyMatematika
#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
#Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
BebyMatematika11 vues
Permendikbud tahun 2016 nomor 22 par Rifal Unjung
Permendikbud tahun 2016 nomor 22Permendikbud tahun 2016 nomor 22
Permendikbud tahun 2016 nomor 22
Rifal Unjung41 vues
Permendikbud th. 2016 no. 22 lampiran par Alvin Cg
Permendikbud th. 2016 no. 22 lampiranPermendikbud th. 2016 no. 22 lampiran
Permendikbud th. 2016 no. 22 lampiran
Alvin Cg532 vues
Permendikbud th. 2016 no. 022 lampiran par Yadi Pura
Permendikbud th. 2016 no. 022  lampiranPermendikbud th. 2016 no. 022  lampiran
Permendikbud th. 2016 no. 022 lampiran
Yadi Pura341 vues
Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran par rohadimpd
Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiranPermendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
rohadimpd388 vues
Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran par mas giem
Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiranPermendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
Permendikbud tahun2016 nomor022_lampiran
mas giem21 vues

2. edup2023 psikologi pendidikan

 • 1. MODUL PEMBELAJARAN EDUP2023 PSIKOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH MENENGAH Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 1-3, Blok 2250, Jalan Usahawan 1, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan
 • 2. i November 2015 (Kemas Kini September 2017) Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH MENENGAH. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.
 • 3. ii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. November 2015 (Kemas kini September 2017) Kementerian Pendidikan Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana
 • 4. iii bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. Notis Hak Kerajaan i Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii Falsafah Pendidikan Guru ii Kandungan iii Panduan Pelajar iv Ikon Modul vii Agihan Tajuk RMK viii Tajuk Pembelajaran UNIT 1: Psikologi dan Psikologi Pendidikan 1 UNIT 2: Pertumbuhan dan Perkembangan 7 UNIT 3: Peringkat Perkembangan Fizikal Individu Hingga Remaja 14 UNIT 4: Peringkat Perkembangan Kognitif Individu Hingga Remaja Berdasarkan Perspektif Teori 19 UNIT 5: Peringkat Perkembangan Moral Individu Hingga Remaja Berdasarkan Perspektif Teori 24 UNIT 6: Peringkat Perkembangan Sosio Emosi Individu Hingga Remaja Berdasarkan Perspektif Teori 30 KANDUNGAN MUKA SURAT
 • 5. iv Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar lebih berkesan. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan maklumat dan gaya pembelajaran terkini. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri membolehkan pelajar membuat keputusan tentang pembelajaran yang akan ditempuhi. Pembelajaran arah kendiri lebih berkesan jika pelajar dapat menentukan sasaran yang hendak dicapai. Ianya dibentuk agar pelajar mempunyai autonomi dan bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri. SASARAN KURSUS Pelajar Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah (PDPLI SM) yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidkan Malaysia (IPG KPM). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)
 • 6. v Berdasarkan standard IPG KPM dan MQA yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Bagi kursus PDPLI SM yang dilaksanakan dalam mod Kursus Dalam Cuti (KDC), diperuntukkan 60% daripada jumlah jam pembelajaran mod sepenuh masa adalah Jumlah Pembelajaran Pelajar (JPP) bersemuka dan 40% adalah JPP pembelajaran kendiri. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan unit. Setiap unit mempunyai lima eleman asas yang konsisten: 1. Hasil Pembelajaran Unit 2. Sinopsis 3. Penyelidikan 4. Pengalaman 5. Refleksi Pelajar boleh berbincang dengan pensyarah atau rakan pelajar melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.
 • 7. vi Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan- bahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.
 • 8. vii IKON MODUL HASIL PEMBELAJARAN UNIT PENGALAMAN RUJUKAN PENYELIDIKAN REFLEKSI AKTIVITI
 • 9. viii Nama Kursus : PSIKOLOGI Kod : EDUP2023 Kandungan modul ini dibahagi kepada enam unit. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul dan interaksi bersemuka. TAJUK / TOPIK JUMLAH JAM PEMBELAJARAN (45 Jam) MODUL (18 Jam) BERSEMUKA (27 Jam) CATATAN AGIHAN TAJUK
 • 10. ix 1. Psikologi dan Psikologi Pendidikan  Konsep Asas Psikologi  Konsep Psikologi Pendidikan  Tujuan Psikologi Pendidikan  Implikasi Psikologi Pendidikan Kepada Guru 3 Jam Unit 1 3 Jam Perlu dibaca sebelum interaksi bersemuka 2. Pertumbuhan dan Perkembangan  Konsep Asas Perkembangan Kanak- Kanak  Prinsip-Prinsip Asas Perkembangan Kanak- Kanak  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak- Kanak  Baka dan Persekitaran (Nature and Nurture) 3 Jam Unit 2 3 Jam Perlu dibaca sebelum interaksi bersemuka 3. Peringkat Perkembangan Fazikal Individu Hingga Remaja  Perkembangan Fizikal  Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran 3 Jam Unit 3 3 Jam Perlu dibaca sebelum interaksi bersemuka
 • 11. x 4. Peringkat Perkembangan Kognitif Individu Hingga Remaja Berdasarkan Perspektif Teori  Perkembangan Kognitif  Teori Piaget & Vygotsky  Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran 3 Unit 4 3 Jam Perlu dibaca sebelum interaksi bersemuka 5. Peringkat Perkembangan Moral Individu Hingga Remaja Berdasarkan Perspektif Teori  Perkembangan Moral  Teori Lawrence Kohlberg  Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran 3 Unit 5 3 Jam Perlu dibaca sebelum interaksi bersemuka 6. Peringkat Perkembangan Sosio Emosi Individu Hingga Remaja Berdasarkan Perspektif Teori  Perkembangan Sosio Emosi  Teori Erik Erikson  Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran 3 Unit 6 3 Jam Perlu dibaca sebelum interaksi bersemuka
 • 12. xi 7. Perbezaan Individu Dan Pembelajaran  Aspek-Aspek Perbezaan Individu  Fizikal  Kognitif  Afektif  Sosio Budaya Pelajar  Kecerdasan  Teori Kecerdasan Sternberg  Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner  Teori Kecerdasan Emosi Goleman  Implikasi Perbezaan Individu Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran 6 Jam - Bersemuka 6 Jam
 • 13. xii 8. Perbezaan Individu dan Pembelajaran  Gaya Kognitif  Bersandar/ Tidak Bersandar (Field Dependent/ Field Independent  Konsep Pemikiran  Jenis-Jenis Pemikiran  Gaya Pembelajaran  Model Dunn & Dunn  Model Kolb  Model Honey & Mumford  Implikasi Perbezaan Individu Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran 9 Jam - Bersemuka 9 Jam 9. Personaliti  Personaliti  Konsep Personaliti  Jenis dan Ciri-Ciri Personaliti  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Personaliti  Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Kendiri  Konsep Kendiri  Pengertian Konsep Kendiri  Jenis dan Ciri-Ciri Konsep Kendiri  Faktor-Faktor Yang 6 Jam - Bersemuka 6 Jam
 • 14. xiii Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri  Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran 10.Motivasi dan Pembelajaran  Perspektif Behavioris  Teori Peneguhan Skinner  Perspektif Kognitivis  Teori Pencapaian Mc Clelland  Teori Atribusi Weiner  Teori Expectancy x Value Vroom  Perspektif Humanistik  Carl Rogers  Abraham Maslow Implikasi Motivasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran 6 Jam - Bersemuka 6 Jam JUMLAH JAM 45 Jam 18 Jam 27 Jam Catatan : Interaksi bersemuka – dapatkan maklumat daripada pensyarah anda.
 • 15. 1 Pada akhir tajuk ini, anda dijangkakan akan dapat: 1. Mendefinisikan konsep asas psikologi dan psikologi pendidikan. 2. Menjelaskan tujuan psikologi pendidikan. 3. Menghuraikan implikasi psikologi pendidikan kepada guru. UNIT 1 PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN Hasil Pembelajaran Unit Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep asas psikologi, konsep psikologi pendidikan, tujuan psikologi pendidikan dan implikasi psikologi pendidikan kepada guru. Modul ini membincangakan kepentingan psikologi dan psikologi pendidikan terutama sekali yang berkaitan dengan profesion perguruan. Pengetahuan ini membolehkan mereka yang berkecimpung dalam bidang pendidikan memahami dengan lebih baik profesion ini, seterusnya dapat menghasilkan keputusan yang lebih lebih berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Psikologi dan Psikologi Pendidikan Konsep Asas Psikologi Konsep Psikologi Pendidikan Tujuan Psikologi Pendidikan Implikasi Psikologi Pendidikan Kepada Guru
 • 16. 2 Pengenalan Tugas guru sebagai pendidik bukan sekadar menyampaikan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarnya tetapi juga bermatlamat membangunkan anak-anak secara menyeluruh, merangkumidimensi intelek, rohani, emosi, dan jasmani seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan kehendak Kementerian Pendidikan dalam usaha membangunkan murid secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baharu (2013-2025). Konsep Asas Psikologi Istilah psikologi berasas gabungan dua perkataan Greek iaitu psyche dan logos. Perkataan ‘psyche’ bermaksud „jiwa‟ manakala perkataan ‘logos’ bermaksud „kajian mengenai sesuatu‟. Jadi perkataan psikologi boleh diertikan sebagai suatu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, psikologi didefinisikan sebagai, "Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan; pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu; dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.” Merujuk kepada Cambridge International Dictionary of English pula, psikologi didefinisikan sebagai, "Psikologi merupakan satu kajian saintifik untuk mengkaji pemikiran manusia bekerja dan bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi tingkahlaku atau mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap sesuatu tingkah laku.” Maka, secara keseluruhan, psikologi adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji secara saintifik prinsip-prinsip asas mengenai pembelajaran dan tingkah laku manusia dan haiwan khususnya pemikiran, sikap, perasaan, naluri, potensi, kecerdasan, keperluan dan tindak balas manusia terhadap rangsangan persekitaran sosial. Oleh itu, dengan mempelajari psikologi seseorang itu akan menjadi manusia yang lebih baik dan juga dapat memahami manusia lain dengan lebih tepat. Psikologi merupakan proses perkembangan potensi dan kemahiran
 • 17. 3 individu dalam bidang-bidang tertentu, berkaitan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Menurut beberapa tokoh, psikologi adalah: Konsep Psikologi Pendidikan Psikologi pendidikan merujuk pada pelaksanaan ilmu psikologi dalam dunia pendidikan. Menurut Penguin Dictionary of Psychology (2001), psikologi pendidikan merupakan sub disiplin psikologi berkenaan teori dan masalah dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan sekolah, psikologi pendidikan boleh ditafsirkan sebagai kajian tentang aspek psikologi merangkumi pembangunan potensi individu, personaliti, prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, termasuk pengurusan kelas, keperluan dan motivasi, penilaian, bimbingan dan kaunseling, penyelidikan pendidikan dan perkara-perkara pendidikan lain (Mok Soon Sang, 2006). •proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik, sikap berani serta budi pekerti mulia.Hamka •suatu proses membentuk individu yang berakhlak muliaPlato •proses perkembangan individu supaya hidup lebih berguna dan selamat. John Dewey •latihan moral kewargenegaraan yang baikSocrates •proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang, mengembangkan potensi ke tahap kesempurnaan (JERIS). Mohammad Syed Qutb •proses pendidikan merangkumi aspek intelek, latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani danhormat-menghormati. Al-Ghazali
 • 18. 4 Tujuan Psikologi Pendidikan Kepada Guru Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami (memerihal dan menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingkah laku tersebut. Sebagai contoh, dengan merujuk kepada cara penyelesaian masalah pelajar seperti di bawah, tingkah laku dapat dikawal di mana tingkah laku yang negative boleh diganti dengan tingkah laku positif dengan cara menggalakkan pelajar melakukan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Implikasi Psikologi Pendidikan Kepada Guru Psikologi adalah suatu ilmu yang sangat penting kepada guru. Pengetahuan psikologi pendidikan menjadi asas pemahaman kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa pengetahuan psikologi pendidikan maka guru-guru akan menghadapi masalah yang besar ketika memahami perlakuan pelajar-pelajar mereka. Implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah banyak memberi kepentingan kepada seseorang guru. Antara implikasi atau kepentingannya ialah:  Guru mempunyai pengetahuan asas tentang konsep, ciri, matlamat, fungsi, metodologi dan kandungan psikologi pendidikan  Guru dapat menentukan objektif pengajaran yang berkesan  Guru mampu mengikuti garis panduan dalam menentukan strategi yang sesuai untuk merancang set induksi  Guru dapat meramalkan tingkah laku pelajar dengan betul semasa proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan strategi pengajaran yang digunakan  Guru dapat memahami kepentingan perbezaan individu dan hubungannya dengan pengajaran individu dan kumpulan, serta aktiviti pengayaan dan pemulihan
 • 19. 5 Sila rujuk laman web berikut untuk mengetahui dengan lebih lanjut sejarah psikologi https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_psychology  Guru dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif serta pengurusan kelas untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran  Guru dapat mengaplikasikan teori pengajaran dan kaedah pengajaran untuk mencapai objektif pengajaran  Guru dapat memilih dan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dan berkesan untuk mencapai objektif pengajaran, set induksi, serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan bilik darjah yang sebenar.  Guru mampu menjalankan penyelidikan tindakan untuk menangani masalah pengajaran dan pembelajaran semasa latihan mengajar Rumusan Secara keseluruhannya, bab ini telah memperkenalkan bidang psikologi dan psikologi pendidikan. Sejarah perkembangan bidang ini turut dibincangkan dari zaman Greek Purba sehingga kini. Beberapa pendekatan penting dalam psikologi seterusnya diperkenalkan. Akhir sekali, kepentingan bidang kepada pendidik turut dibincangkan. Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media
 • 20. 6 Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, bincangkan bersama rakan-rakan anda darjah implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah. Pengalaman Aktiviti Refleksi: TujuanPsikologi Pendidikan Lengkapkan rajah di bawah tentang tujuan psikologi pendidikan kepada guru.
 • 21. 7 Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat: 1. Mengetahui dengan jelas tentang konsep asas pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 2. Menjelaskan dengan terperinci berkaitan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak. 3. Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari aspek baka dan perspektif (Nature and Nuture). UNIT 2 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN Hasil Pembelajaran Unit Sinopsis Tajuk ini akan membincangkan beberapa topik berkaitan konsep asas perkembangan kanak-kanak, prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak berdasarkan aspek baka dan persekitaran (Nature and Nurture). Oleh itu, ahli pengkaji psikologi mengkaji kedua-dua aspek iaitu baka dan persekitaran yang lebih berpengaruh ke atas pertumbuhan dan perkembangan manusia serta ciri-cirinya. Pertumbuhan dan Perkembangan Konsep Asas Perkembangan Kanak- kanak Prinsip-prinsip Asas Perkembangan Kanak- kanak Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-kanak Baka dan Persekitaran (Nature and Nurture)
 • 22. 8 Pengenalan Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan adalah sangat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk perancangan kurikulum dan mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar di dalam pelbagai peringkat perkembangan. Konsep Asas Perkembangan Kanak-Kanak Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkait. Pengetahuan mengenai psikologi pertumbuhan dan perkembangan membolehkan guru memahami perkembangan konsep yang dicapai oleh kanak-kanak pelbagai umur akan membolehkan guru merancang serta memilih bahan bacaan pada peringkat kesukaran yang paling sesuai. Guru perlu mengetahui jenis minat yang mungkin dibentuk oleh kanak-kanak berbagai peringkat umur untuk memberi dorongan agar penyertaan pelajar yang berkesan dapat dijayakan di dalam bilik darjah. Santrock dalam Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2011) mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat. Menurut Karl E. Garrison pula dalam Azlia Abu Bakar (2005), perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan itu sama ada berbentuk struktur, kemahiran tingkah laku ataupun sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan bersifat sejagat. Selain itu, Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Mohd. Sharani Ahmad (2005) pula berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Secara ringkasnya, Mok Soon Sang (2008) menjelaskan bahawa perkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat daripada sifat baru yang berlainan daripada peringkat lebih awal.
 • 23. 9 Pertumbuhan Pertumbuhan dan perkembangan manusia atau penyuburan manusia adalah fokus kajian bidang psikologi perkembangan. Ahli psikologi perkembangan mengkaji aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia dan cuba melihat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya iaitu baka dan persekitaran. Mereka sering cuba menentukan secara empirikal sama ada baka atau persekitaran yang lebih berpengaruh ke atas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perdebatan ini masih berterusan hingga ke hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu proses yang penting kepada individu. Proses pertumbuhan dan perkembangan bagi sesuatu organisma biasanya sudah sedia terancang di dalam gen-gen yang diwarisi oleh sesuatu keturunan. Perkembangan Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku melalui peredaran masa jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal, contohnya, perubahan pada rambut manusia daripada berwarna hitam semasa remaja menjadi putih pada peringkat akhir dewasa. Contohnya, semasa berumur 4 tahun, Fatin belum boleh
 • 24. 10 melukis seekor kucing tetapi pada usia 7 tahun, dia dapat membuat perkara tersebut. Pembelajaran boleh berlaku sebab Fatin telah mengalami perkembangan dari segi kognitif (mencapai peringkat kesediaan yang sesuai) dan terdapat kesediaan otot tangan (perkembangan psikomotor). Prinsip-Prinsip Asas Perkembangan Kanak-Kanak Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi (2008), terdapat lima prinsip perkembangan kanak-kanak. Prinsip pertama, proses perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat awal boleh duduk dengan bantuan, kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan berdiri dan seterusnya berjalan. Proses perkembangan bayi adalah sama dalam semua peringkat melainkan bayi yang lahir pra matang, mungkin akan lambat dalam beberapa aspek. Perkembangan juga bermula daripada konkrit kepada abstrak terutamanya dalam perkembangan kognitif dan bahasa. Prinsip kedua, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripadakeadaan umum kepada yang lebih spesifik. Contohnya, seorang bayi boleh menggenggamobjek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari tangan. Pertumbuhan berlaku denganotot-otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot-otot halus. Seterusnya, mereka menyatakan bahawa pertumbuhan dan perkembangan adalah satuproses yang berlaku secara berterusan. Dengan kata lain, pertumbuhan dan perkembangankanak-kanak berlaku secara berterusan daripada lahir sehingga mati. Dalam prosesperkembangan, seorang kanak-kanak akan menambah kemahiran sedia ada. Pada setiapperingkat, kanak-kanak akan mendapat kemahiran yang tertentu. Kemahiran yang ada padanyasekarang juga merupakan asas untuk mencapai kemahiran-kemahiran baru kelak. Prinsip yang keempat pula ialah corak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu. Sebagai contoh,sesetengah kanak-kanak dapat berjalan pada umur 10 bulan manakala ada yang hanya bolehberjalan pada 18 bulan. Ini akan menjejaskan perkembangan emosi dan sosial kanak-kanaktersebut. Perkara ini adalah salah
 • 25. 11 satu faktor yang membawa kepada perbezaan antaramanusia seperti yang kita dapat lihat di dalam sebuah bilik darjah. Prinsip perkembangan yang seterusnya adalah perkembangan adalah hasil interaksi diantara kematangan dan pembelajaran. Kematangan adalah kemunculan potensi yang sediaada dalam seseorang individu, misalnya merangkak, duduk, berjalan dan kemudian berlari yang dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Pembelajaran adalah hasil daripada latihan, prosespeniruan atau identifikasi dan memerlukan usaha. Selain itu, mereka menyatakan bahawa proses pembelajaran membantu seseorangindividu memperkembangan potensi yang sedia ada dalam dirinya. Misalnya perkembanganotot dan saraf anggota badan yang sempurna memungkinkan seseorang itu berenang tetapi diahanya boleh berenang jika berlatih atau meniru cara-cara berenang. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-Kanak Mengikut kajian ahli psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada lima aspek iaitu aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Kelima-lima aspek ini pula adalahberasaskan kepada dua faktor yang utama iaitu dipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran. Ahli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada individu di dunia ini yangmempunya kadar perkembangan yang sama dan menjadikan faktor baka(nature) dan faktor persekitaran(nurture) sebagai penyebab utama ketidaksamaan kadar perkembangan seseorangindividu. Rumusan Secara keseluruhannya, aspek-aspek ini adalah saling berinteraksi antara satusama lain. Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu, maka setiap individu memang tidak dapat dinafikan mempunyai tahap perkembangan yang berbeza-beza.
 • 26. 12 Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media Pengalaman Aktiviti 1 Sila rujuk laman web berikut untuk mengetahui dengan lebih lanjut teori perkembangan http://www.academia.edu/5089731/TEORI_PERKEMB ANGAN Lengkapkan jadual ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan.
 • 27. 13 Aktiviti 2 Refleksi : Pertumbuhan Perkembangan Baka Persekitaran Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari aspek baka dan persekitaran
 • 28. 14 Pada akhir unit ini, anda dijangkakan akan dapat: 1. Dapat menghuraikan pertumbuhan dan perkembangan fizikal individu hingga remaja. 2. Menjelaskan implikasi pertumbuhan dan perkembangan fizikal terhadap pengajaran dan pembelajaran. UNIT 3 PERINGKAT PERKEMBANGAN FIZIKAL INDIVIDU HINGGA REMAJA Hasil Pembelajaran Unit Sinopsis Berdasarkan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan yang dapat anda lihat pada seorang remaja berusia 15 tahun, bincangkan faktor manakah yang lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.
 • 29. 15 Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi perkembangan fizikal dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Setiap manusia yang normal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari segi aspek fizikal, sejak mereka dilahirkan sehinggalah menjadi remaja, dewasa dan tua. Sebagai seorang guru perlu peka dan prihatin dengan perubahan perkembangan terhadap murid-murid supaya mereka dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikal daripelbagai aspek ke tahap yangmaksimum. Pengenalan Setiap individu akan mengalami perubahan pada setiap peringkat umur bermula daripada proses persenyawaan, kelahiran, bayi, kanak-kanak, remasa, dewasa, tua dan berterusan sehingga kematian. Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat awal remaja adalah cepat dan pesat, sama seperti kadar perkembangan semasa bayi. Perubahan fizikal seperti ketinggian, saiz dan bentuk badan mula ke arah dewasa. Perkembangan fizikal seseorang individu itu, boleh dikaji dengan melihat kualiti keupayaan dan kemahiran motor-fizikalnya. Perkembangan Fizikal Perkembangan fizikal remaja perlu diketahui bagi membantu memahami tentang sesetengah remaja yang lambat atau cepat dalam pekembangan mereka dan apakah kesan-kesan di sebaliknya. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perawakan manusia (Woolfolk & Margetts, 2007). Semasa pembesaran, kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, Peringkat Perkembangan Fizikal Individu Hingga Remaja Perkembangan Fizikal Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • 30. 16 berat badan menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Ketika ini remaja-remaja lelaki dan perempuan secara sedar atau tidak akan mengalami perubahan dari segi bentuk tubuh badan atau fizikal. Perubahan- perubahan ini berlaku akibat tindakan hormon dalam bentuk badan. Kadar pembesaran dan perubahan zaman remaja adalah berbeza di antara remaja lelaki dan perempuan. Malah kadar pembesaran adalah berbeza di antara seorang individu dengan individu yang lain. Peringkat Perkembangan Fizikal  Peringkat Prenatal  Peringkat Bayi (lahir – 2 tahun)  Peringkat Awal Kanak-kanak (2 – 6 tahun)  Peringkat Kanak-kanak (7 – 11 tahun)  Peringkat Awal Remaja (12 – 15 tahun)  Peringkat Remaja (16 – 20 tahun) Implikasi Perkembangan Fizikal Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat, selamat dan ceria. Perkembangan fizikal kanak-kanak haruslah dititikberatkan dan difahami oleh golongan pendidik supaya perkembangan fizikal kanak-kanak dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) dapat ditingkatkan lagi dalam diri kanak- kanak tersebut sekaligus membolehkankan para pendidik memahami mengapa pelajar mereka bertingkahlaku sedemikian. Pertumbuhan, kemahiran psikomotor, struktur badan dan otak menjadi asas kepada perkembangan kognitif dan emosi. Pembelajaran kanak-kanak adalah melalui pengalaman fizikal melibatkan penguasaan aspek psikomotor iaitu motor kasar dan motor halus. Sehubungan itu, guru dinasihatkan agar dapat menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai berdasarkan dengan jantina, saiz, berat badan dan keperluan pelajar.
 • 31. 17 Contohnya permainan bola jaring, bola sepak, ragbi dan sebagainya. Keprihatinan guru akan membantu mengurangkan masalah penyesuaian sosial para pelajar. Secara langsung perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu, misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam sukan dan permainan. Jika kanak-kanak tersebut tidak dapat bersaing, ia mungkin mengakibatkan mereka disisih daripada kumpulan rakan sebaya mereka. Secara tidak langsung, perkembangan fizikal mempengaruhi keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kanak-kanak yang disisih daripada kumpulan mungkin mempengaruhi perkembangan personalitinya. Rumusan Unit ini telah membincangkan ciri-ciri perkembangan fizikal individu hingga remaja manusia dan akhir sekali implikasi ke atas guru turut dijelaskan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media Pengalaman Aktiviti 1 Sila rujuk laman web berikut untuk mengetahui dengan lebih lanjut teori perkembangan. http://eprints.utm.my/10348/1/bab2.pdf https://www.sistemguruonline.my/2014/11/teori- perkembangan-fizikal-dan-kognitif.html http://study.com/academy/lesson/what-is-physical- development-definition-and-examples.html
 • 32. 18 Aktiviti 2 : Refleksi : Perkembagan fizikal otak dan badan seseorang individu akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan keupayaannya mengawal diri dalam menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Pada pendapat anda apa akan berlaku sekiranya seseorang pelajar itu mengalami perkembangan fizikal yang lambat? Berikan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak hingga remaja serta apakah perubahan yang dapat anda perhatikan dari segi fizikal dari kecil hingga remaja. Berikan justifikasi anda, sejauhmanakah seorang guru mengaplikasikan perkembangan fizikal dalam bilik darjah.
 • 33. 19 Pada akhir unit pelajar dapat : 1. Menerangkan pengertian perkembangan kognitif dan ciri-ciri utama perkembangam kognitif individu hingga remaja. 2. Dapat menghuraikan perkembangan kognitif individu hingga remaja serta mengaitkannya dengan teori. 3. Menganalisis implikasi perkembangan kognitif terhadap pengajaran dan pembelajaran. UNIT 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF INDIVIDU HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI Hasil Pembelajaran Unit Sinopsis
 • 34. 20 Perbincangan dalam Unit 4 ini akan berkisar kepada perkembangan kognitif seseorang individu dari lahir hinggalah dewasa. Teori psikologi perkembangan kognitif daripada dua orang ahli psikologi akan mengkaji aspek ini, seterusnya pelajar menganalisis implikasi teori-teori perkembangan ini terhadap pengajaran dan pembelajaran alaf ke 21. Pengenalan Teori-teori Piaget dan Vygotsky ini telah memainkan peranan penting di dalam membantu memahami cara kanak-kanak berfikir dan bagaimana guru boleh memainkan peranannya di dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Perkembangan Kognitif Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami, mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan, mengkategori, merancang, menaakul, menyelesaikan masalah, mencipta, berimaginasi dan lain- lain. Kemahiran kognitif ini penting untuk kelangsungan hidup seseorang individu. Perkembangan kognitif kanak-kanak memberi penekanan terhadap pembinaan pemikiran kanak-kanak. Ia berpusat kepada perubahan pemikiran kanak-kanak yang berlaku dalam satu peringkat perkembangan kepada yang seterusnya. Untuk mengkaji perkembangan kognitif kita akan membincangkan dua PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF INDIVIDU HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI Perkembangan Kognitif Teori Piaget Teori Vygotsky Implikasi Teori Perkembangan Kognitif Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Guru
 • 35. 21 teori utama perkembangan kognitif iaitu Teori Perkembangan Kognitif Piaget dan Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Dan Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1896-1980) Jeans Piaget merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dalam bidang perkembangan kognitif, beliau menumpukan perhatiannya kepada kajian perkembangan kognitif kanak-kanak. Berdasarkan kajian Piaget perkembangan kognitif kanak-kanak terdapat peringkat ini sebagai peringkat deria motor (0-2 tahun), peringkat praoperasi (2-7 tahun), peringkat operasi konkrit (7-12 tahun) dan peringkat operasi formal (12 tahun hingga Dewasa). Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky bersetuju dengan Piaget yang perkembangan kognitif individu berlaku secara berperingkat-peringkat, tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa kanak-kanak boleh menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitisecara sendiri. Vygotsky berpendapat bahawa perkembangan pembelajaran berlaku dalam konteks sosial, iaitu melalui persekitaran dunia kanak-kanak yang dikelilingi dengan orang dewasa yang berinteraksi dengan mereka sejak mereka dilahirkan. Melalui interaksi dengan orang dewasa di sekeliling mereka, kanak-kanak menguasai tabiat dan peraturan budaya, gaya bahasa, penulisan serta simbol- simbol budaya. Interaksi ini mendorong perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memberi makna membina atau konstruk pengetahuan. Namun demikian, kanak-kanak tidak banyak memiliki fungsi mental yang bertahap tinggi seperti kemahiran berfikir tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah. Vygotsky
 • 36. 22 menyarankan tiga idea penting yang berkaitan dengan perkembangan kognitif iaitu internalization, scaffolding dan zon perkembangan proksimal. Lev Vygotsky juga berpendapat bahawa bahasa merupakan sistem simbol yang paling penting dalam menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak. Istilah Internalizationadalah proses di mana seseorang beransur-ansur menyebatikan aktiviti-aktiviti sosial yang dilaluinya ke dalam proses kognitifnya. Scaffolding pula bermaksud kerangka yang menyokong proses pembelajaran individu, manakala Zon Perkembangan Proksimal merupakan perkembangan kognitif kanak-kanak dapat dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui interaksi mereka dengan individu-individu yang lebih berkebolehan. Misalnya, semasa bayi belajar berjalan, ibu menjadi scaffolding (kerangka bantuan) kepadanya untuk berdiri. Setelah bayi mula yakin berdiri sendiri, ia akan cuba berjalan sendiri tanpa scaffolding daripada sesiapa. Implikasi Teori Perkembangan Kognitif Kepada Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Dari segi pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru yang mengamalkan prinsip-prinsip teori perkembangan kognitif akan mendapati proses pembelajaran yang sangat aktif. Guru juga akan menyediakan alat-alat pembelajaran yang bersesuaian dan mencukupi untuk mencapai objektif pengajaran yang efektif. Mengikut Vygotsky, guru perlulah menggalakkan murid yang lebih pandai untuk memberi bimbingan kepada rakan-rakan yang kurang pandai. Di samping itu, implikasi bagi teori ini juga ialah guru haruslah menyediakan lebih banyak contoh dan bahan sumber yang boleh digunakan untuk membantu murid membuat perkaitan dengan isi pelajaran yang dipelajari. Hal ini secara tidak langsung akan membantu murid-murid tersebut membina pemahaman baharu yang belum lagi diketahui atau dikuasai oleh mereka. Lebih banyak contoh dan bahan sumber ditunjukkan kepada murid-murid, lebih banyak pengetahuan dapat dikuasai oleh seseorang murid itu.
 • 37. 23 Implikasi scaffolding ini ialah walaupun murid-murid melibatkan diri dalam pembelajaran aktif, guru-guru mesti sentiasa mendampingi mereka dalam segala aktiviti pembelajaran. Bantuan scaffolding berlaku secara maksima semasa murid- murid berfungsi dalam zon perkembangan proksimal (ZPP) di mana guru-guru memainkan peranan sabagai pendukung dan menyediakan scaffolding bagi semua kanak-kanak semasa mereka berfungsi dalam zon ini. Guru-guru merupakan sumber petunjuk dan pendorong yang membantu menyelesaikan segala masalah- masalah yang dihadapi oleh kanaik-kanak. Scaffoldingboleh juga dalam kalangan ibu bapa dan rakan sebaya. Rumusan Bab ini telah membincangkan ciri-ciri perkembangan kognitif individu hingga remaja manusia. Perkembangan kognitif dijelaskan serta dibincangkan, akhir sekali implikasi ke atas guru turut dijelaskan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media Pengalaman Anda boleh meluaskan pengetahuan anda tentang perkembangan kognitif individu dengan melayari internet serta membuat bacaan lanjut terhadap lain-lain sumber rujukan serta mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan yang lain.Carian perlu meliputi latar belakang, konsep, tokoh, isu – isu berkaitan aplikasi teori, kaitan perkembangan kognitif kanak-kanak dengan isu semasa pendidikan. http://www.academia.edu/4935771/PERKEMBANGAN_KOGNITIF_TEORI_PIAGET http://www.academia.edu/6260463/PENERAPAN_TEORI_BELAJAR_VYGOTSKY_D ALAM_PEMBELAJARAN_BAB_1_1_PENDAHULUAN
 • 38. 24 Pada akhir unit pelajar dapat : 1. Menerangkan pengertian perkembangan moral dan ciri-ciri utama perkembangan moral individu hingga remaja. 2. Dapat menghuraikan perkembangan moral individu hingga remaja serta mengaitkannya dengan teori. 3. Menilai implikasi perkembangan moral terhadap pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti Refleksi UNIT 5 PERINGKAT PERKEMBANGAN MORAL INDIVIDU HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI Hasil Pembelajaran Unit Berikan justifikasi bagaimana anda sebagai seorang guru mengaplikasikan teori perkembangan kognitif berdasarkan teori Vygotsky. Hasilkan sebuah peta konsep i-Think berasaskankefahaman anda terhadap setiap teori perkembangan kognitif.
 • 39. 25 Sinopsis Perkembangan moral melibatkan perubahan pemikiran dan tingkah laku terhadap nilai kebenaran atau kesilapan. Ia melibatkan regulasi dalaman seseorang individu dan interaksi sosial dengan individu lain di persekitaran mereka. Moral seseorang individu terbahagi kepada tiga komponen iaitu komponen emosi, komponen kognitif dan komponen tingkahlaku. Pengenalan Seseorang individu biasanya mengalami tiga tahap perkembangan moral yang utama.Setiap tahap mengandungi dua peringkat. Teori Lawrence Kohlberg (1984) menghuraikan perkembangan moral sebagai perkembangan yang ditentukan oleh perkembangan kognitif individu. Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg Lawrence Kohlberg membahagikan perkembangan moral kepada tiga tahap, iaitu tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan tahap poskonvensional (Slavin, 2006). Menurut Kohlberg setiap perkembangan moral individu akan melalui dua peringkat. PERINGKAT PERKEMBANGAN MORAL INDIVIDU HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI Perkembangan Moral Teori Lawrence Kohlberg Implikasi Perkembangan Moral Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Guru
 • 40. 26 Tahap Pra-konvensional  Melibatkan individu yang berumur kurang dari 10 tahun  Dibahagikan kepada dua peringkat: Peringkat 1: (bawah umur lima tahun) Orientasi kepatuhan dan hukuman - Berorientasikan egosentrik iaitu keselarasan moral hanya untuk diri sendiri. Kanak-kanak pada peringkat ini mementingkan kesan fizikal serta mengikut arahan kerana takutkan hukuman yang diterima sekiranya melanggar peraturan. Peringkat 2: (umur 5 hingga 10 tahun) Orientasi ganjaran peribadi - dikenali sebagai “hedonisme utilitarian” di mana seseorang melakukan sesuatu kerana ingin dapatkan ganjaran, dan melakukan sesuatu berdasarkan keinginan untuk mendapat balasan Tahap Konvensional Orientasi Kepatuhan dan Hukuman Orientasi Ganjaran Peribadi Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu Etika Prinsip Sejagat Orientasi Perlakuan baik Akur kepada Sistem Sosial dan Etika Peraturan
 • 41. 27  Melibatkan individu yg berumur dari 10 tahun hingga 20 tahun  Tahap ini dibahagikan kepada dua peringkat: Peringkat 1: Orientasi perlakuan baik - Mula aplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, guru atau orang di persekitaran. Individu mula dapat menerima norma masyarakat. Sesuatu pekara akan dinilai samada baik atau buruk. Menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Ingin dilihat sebagai „anak yang baik‟ Peringkat 2: Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan - Merupakan kesanggupan melakukan sesuatu tanggungjawab dlm masyarakat & mematuhi peraturan sosial yang sedia ada. Perlakuan yg baik adalah perlakuan yg boleh membawa kpd kebahagiaan dalam komuniti. Percaya semua orang perlu patuh kepada undang–undang dan peraturan yang ada. Tahap Pos-konvensional  Melibatkan individu yg berumur lebih dari 20 tahun  Dibahagikan kepada 2 peringkat: Peringkat 1: Etika kontrak sosial dan hak individu - Menganggap undang-undang merupakan persetujuan di antara orang ramai tentang perlakuan yang memberi kebajikan kepada masyarakat. Mementingkan nilai, hak dan prinsip; melihat undang-undang sebagai suatu yang fleksibel dan mempunyai alternatif dan mematuhi undang- undang sekiranya ia menepati hak-hak individu. Peringkat 2:
 • 42. 28 Etika prinsip sejagat - Peringkat tertinggi kerana melibatkan soal falsafah tentang moral itu sendiri dan mementingkan kesamaan hak kepada semua individu dan menghormati maruah dan prinsip individu lain. Implikasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Implikasi Peringkat Prakonvensional  Kanak-kanak pada peringkat prakonvensional,akan cuba mengelakkan tingkahlaku yang boleh menyebabkan mereka menerima hukuman, dan akan berusaha untuk bertingkahlaku yang membolehkan menerima ganjaran. Oleh itu, guru digalakkan agar dapat memberikan peneguhan seperti ganjaran terhadap tingkahlaku positif.  Guru sebagai suri teladan (role model). Guru perlu menunjukkan tingkahlaku dan sikap yang baik kepada murid supaya mereka boleh meniru tingkahlaku tersebut. Guru perlu menjadi contoh yang terbaik kepada pelajar. Implikasi Peringkat Konvensional  Guru perlu mendidik pelajar supaya menghormati pandangan orang lain untuk mengelakkan sebarang konflik.  Guru menunjukkan tingkahlaku yang baik supaya boleh menjadi contoh kepada murid.  Memberikan pelajar jangkaan terhadap tingkahlaku yang perlu ditunjukkan. Implikasi Peringkat Pos Konvensional  Guru berbincang dengan pelajar tentang kesalahan yang dilakukan dan menggalakkan mereka untuk membuat refleksi dan membetulkan tingkahlaku.
 • 43. 29  Membincangkan isu-isu semasa dan sejagat serta membuat penyelesaian masalah tentang isu moral.  Menggalakkan pelajar membuat penaakulan terhadap isu-isu semasa yang melibatkan moral sejagat. Rumusan Bab ini telah membincangkan ciri-ciri perkembangan moral individu hingga remaja seseorang individu. Tiga tahap perkembangan moral dijelaskan serta dibincangkan. Akhir sekali implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran guru turut dijelaskan. Sebagai guru, kita harus memperkaya ilmu terutama dalam aspek penyampaian perkembangan dan nilai-nilai moral kepada generasi baru. Penyelidikan : Penerokaan Pelbagai Media Pengalaman Berdasarkan perkembangan moral pelajar pada era yang penuh cabaran, bincangkan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran pelajar setelah berlaku transformasi pendidikan berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.
 • 44. 30 Pada akhir unit pelajar dapat : 1. Menerangkan pengertian perkembangan sosioemosi individu hingga remaja. 2. Dapat menghuraikan perkembangan sosio emosi individu hingga remaja berasaskan teori. 3. Menilai implikasi perkembangan sosioemosi terhadap pengajaran dan pembelajaran. . Aktiviti Refleksi UNIT 6 PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI INDIVIDU HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI Hasil Pembelajaran Unit Sebagai seorang guru, cadangkan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan moral pelajar anda. Anda mendapati salah seorang daripada pelajar anda telah mencuri wang tabung kelas kerana tidak mampu untuk membeli buku rujukan yang diwajibkan oleh guru mata pelajaran. 1. Apa tindakan anda sebagai seorang guru? 2. Adakah pelajar tersebut perlu mencuri? 3. Adakah tindakan gurumata pelajaran boleh mewajibkan pelajar membeli buku rujukan yang mahal?
 • 45. 31 Sinopsis Bab ini membincangkan peringkat perkembangan sosioemosi individu dengan menekan Teori Perkembangan Sosioemosi Erik Erikson; dan membincangkan implikasi perkembangan sosioemosi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Teori ini mempunyai kelebihan tersendiri dalam menerangkan perkembangan sosioemosi manusia. Pengenalan Perkembangan sosioemosi dalam topik enam membincangkan perkembangan sosioemosi Teori Erik Erikson dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian perkembangan sosioemosi memainkan peranan penting dalam kehidupan individu. Ada perkara atau benda yang dialami seseorang mendatangkan rasa senang dan ada perkara yang tidak menyenangkan. Perkembangan Sosioemosi Menurut kamus Advanced Learner‟sEnglish-Malay Dictionary (2001) menghurai kan emosi sebagai perasaan apa sahaja yang meluap-luap, seperti kasih gembira, benci, takut, gembira dan sebagainya. Mengikut Daniel Goleman, emosi merujuk kepada PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIO EMOSI INDIVIDU HINGGA REMAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI Perkembangan Sosio Emosi Teori Erik Erikson Implikasi Perkembangan Sosioemosi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Guru
 • 46. 32 sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawah keadaan psikologikal dan biologikal, serta ada kecenderungan yangberbeza-beza untukbertindak. Teori Perkembangan Sosioemosi Erik Erikson Teoriperkembangan sosioemosiErikErikson menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. Menurut Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan ini. Peringkat Umur (Tahun) Aspek Perkembangan Emosi dan Sosial Percaya lawan tidak percaya Bayi (0 – 2 tahun) • Emosi digambarkan melalui tangisan atau ketawa. • Ketika berumur 3 bulan, emosi suka dan duka bayi jelas kelihatan. • Ketika lahir, bayi hanya mengutamakan keperluannya sahaja. • Apabila semakin membesar, bayi mula memmjukkan keinginan untuk bersosialisasi dengan memberikan senyuman dan pelbagai tindak balas jika menerima rangsangan daripada oranglain. • Ketika umur setahun, kanak-kanak mula bermain dengan ahli keluarga. Autonomi lawan malu / sangsi Awal Kanak- kanak (2 – 6 tahun) • Pada peringkat ini, emosi kanak-kanak cepat berubah. • Emosi diluahkan dengan keras dan kiiat terutama apabila mereka tidak mendapat sesuatu yang diingini. • Mereka sangat berimaginatif. • Perasaan cemburu juga sangat jelas. • Kanak-kanak sudah mula bertutur menggunakan bahasa yang mudah. • Keinginan untuk bersosial meningkat. • Mereka menggunakan permainan sebagai satu cara untuk bersosialisasi.
 • 47. 33 Implikasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui pembelajaran perkembangan sosioemosi, boleh dirumuskan faedah ilmu psikologi perkembangan sosioemosi kepara para guru. Ini membolehkan para guru lebih memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikain, membantu pelajar memahami diri mereka sendiri, membantu guru-guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan merumuskan langkah- langkah supaya pelajarnya dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Rumusan Secara keseluruhannya, aspek-aspek ini merupakan perkembangan sosioemosi yang dialami oleh semua pelajar. Guru perlu menguasai kemahiran ini agar dapat memainkan peranan yang efektif dalam memastikan emosi dan interaksi pelajar dapat disalurkan dengan cara yang betul. Penyelidikan: Penerokaan Pelbagai Media Inisiatif lawan bersalah Kanak- kanak (6 -12 tahun) • Kanak-kanak mula sedar akan perasaan orang lain. • Kanak-kanak amat peka terhadap kritikan dan sukar untuk menerima kegagalan. • Mereka inginkan penerimaan. • Pengaruh rakan sebaya bertambah penting. • Mereka mulai mempelajari tentang nilai seperti bertolak ansur, bekerjasama, bertimbang rasa. Kecekapan lawan rasa rendah diri Remaja (12 – 17 tahun) • Remaja mengalami pelbagai konflik diri. • Kurang sabar dan kerap marah. • Keinginan untuk menarik perhatian mereka daripada kalangan yang bertentangan jantina meningkat. • Remaja mula menuntut kebebasan.
 • 48. 34 Pengalaman Aktiviti Refleksi Refleksi Sejauhmanakah teori perkembangan sosio emosi dapat membantu guru menyusun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan PdP abad 21 Pada pendapat anda, sejauh manakah implikasi Perkembangan sosioemosi terhadap pengajaran dan pembelajaran pelajar Anda bolehmeluaskan pengetahuan anda tentang perkembangan individu dengan melayari internet serta membuat bacaan lanjut terhadap lain-lain sumber rujukan serta mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan yang lain. http://www.academia.edu/16505751/TAJUK-7-PERKEMBANGAN-SOSIO-EMOSI
 • 49. 35 Rujukan Michael. A.J (2006). Kompetensi Kecerdasan Emosi untuk Pelajar Kursus Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Bahagian Pendidikan Guru. (2003). Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Ilmu Pendidikan Pengetahuan Ikhtisas Model 1/3 Unit 1/2 Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Guru. Bahagian Pendidikan Guru. (2004). Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Ilmu Pendidikan Pengetahuan Ikhtisas Model 2/3 Unit 1 dan Unit 2 Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Guru. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh. (2005). Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Ee Ah Meng. 1995. Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sd. Bhd.
 • 50. 36 Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2009). Perkembangan Kanak-Kanak. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Halpin, A.W. dan Croft, D.B. (1963). The Organizational Climate of School. Chicago: Midwest Administration Centre, University of Chicago. Ibrahim Mamat (1993). Kepimpinan Sekolah: Teori Untuk Praktis. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Ibrahim Md Noh (1997). Pengurusan Pendidikan. Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Khadijah Rohani Mohd. Yusof. (2007). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Open University (OUM). Lee Shok Mee. (1994). Asas Pendidikan 2 : Psikologi dalam Blik Darjah. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Lee Shok Mee. (1995). Asas Pendidikan 2 : Murid dan Proses Pembelajaran. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mook Soon Sang. (2000). Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas Ijazah Semester 1). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mok Soon Sang (2003). Psikologi Pendidikan (Siri Pendidikan Guru). Subang Jaya: Kumpulan Budiman. Mok Soon Sang (2013). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran-Pembelajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Noriati, A.Rashid, Boon, P.Y., & Sharifah, Fakriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan alam belajar. (Siri Pendidikan Guru). Shah Alam: Oxford Fajar. Ormrod, J. E. (2008). Educational Psychology: Developing Learners (6th ed.). Uppersaddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • 51. 37 Shahabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub. (2004). Psikologi Pembelajaran & Personaliti. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Shahabuddin Hashim, Mahani Razali, Ramlah Jantan. (2004). Psikologi Pendidikan. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Slavin, R.E. (2005). Educational Psychology: Theory into Practice. Englewood Cliff: Prentice Hall Ltd. Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan, & Abdul Aziz Abdul Shukor (2008). Psikologi Pendidikan (Siri Pendidikan Guru). Shah Alam: Oxford Fajar. Woolfolk,A & Margetts, K (2007). Educational Psychology . Pearson: Prentice Hall. PANEL PENULIS MODUL PEMBELAJARAN EDUP2023 PSIKOLOGI PENDIDIKAN NAMA KELAYAKAN EN MOHD YUSRI BIN MOHAMD NOOR Pensyarah IPG Kampus Batu Lintang, 93250 Kuching, Sarawak Kelulusan: M.Ed. ( Pengurusan Pendidikan ) UPSI B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) UPSI Pengalaman: Pensyarah Pengajian Profesional Guru Bimbingan dan Kaunseling PN NOORAZURA BT MOHD MAKHTAR Pensyarah Kelulusan: M.Ed. ( Pengurusan Pendidikan ) UPSI B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling)
 • 52. 38 NAMA KELAYAKAN IPG Kampus Batu Lintang, 93250 Kuching, Sarawak UPSI Dip. (Pembangunan Manusial) UPM Pengalaman: Pensyarah Pengajian Profesional Guru Bimbingan dan Kaunseling PANEL PEMURI MODUL PEMBELAJARAN EDUP2023 PSIKOLOGI PENDIDIKAN NAMA KELAYAKAN DR. HJ. MOHAMAD ZAKARIA BIN MAT KHAZANI Pensyarah IPG Kampus Pendidikan Islam 43657 Bandar Baru Bangi Selangor Kelulusan: Ph.D (Pengurusan Sumber Manusia) UM M.Sc (Pembangunan Sumber Manusia) UTM B.Sc (Hons) UTM Pengalaman: Pensyarah Pengajian Profesional
 • 53. 39 NAMA KELAYAKAN SITI BAROKAH BINTI KASRAN Pensyarah IPG Kampus Pendidikan Islam 43657 Bandar Baru Bangi Selangor Kelulusan: M.Sc (Pembangunan Sumber Manusia) UNIMAS B.A (Hons) UM Pengalaman: Pensyarah Pengajian Profesional