Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
แบบทดสอบวัดความถนัดของนักเรียน
(แบบพหุปัญญา)
การเรียนรู้ มี ๖ แบบ คือ
๑. ประเภท V-A-K เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีหากได้อ่านและเล่าเรื่อง เป็นเด็กที่
ขยันเรียนแต่ไม่ชอบเล่น...
๔. ประเภท A-V-K เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจา พูดชัดถ้อยชัดคา มี
เหตุผล รักความจริง ชอบวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิช...
จัดทาโดย
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีสงคราม
รหัส 5801602092 รุ่น 2 กลุ่ม 4
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

แบบทดสอบวัดความถนัดของนักเรียน (แบบพหุปัญญา)

476 vues

Publié le

สื่อการเรียน

Publié dans : Médias sociaux
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

แบบทดสอบวัดความถนัดของนักเรียน (แบบพหุปัญญา)

  1. 1. แบบทดสอบวัดความถนัดของนักเรียน (แบบพหุปัญญา)
  2. 2. การเรียนรู้ มี ๖ แบบ คือ ๑. ประเภท V-A-K เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีหากได้อ่านและเล่าเรื่อง เป็นเด็กที่ ขยันเรียนแต่ไม่ชอบเล่นกีฬา ๒. ประเภท V-K-A เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีหากลงมือปฏิบัติตามแบบอย่าง ชอบ ตั้งคาถามและทางานเป็นกลุ่ม ๓. ประเภท A-K-V เรียนรู้ได้ดีหากได้สอนคนอื่นชอบขยายความเวลาเล่า เรื่องมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเขียน
  3. 3. ๔. ประเภท A-V-K เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจา พูดชัดถ้อยชัดคา มี เหตุผล รักความจริง ชอบวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิชาที่ต้องใช้ ความคิด เวลาเรียนจะพยายามพูดเพื่อให้ตัวเองเกิดความเข้าใจ ไม่ชอบกีฬา ๕. ประเภท K-V-A เป็นผู้ที่เรียนได้ดีหากได้ทางานที่ใช้ความคิดในที่เงียบ สามารถทางานที่ใช้กาลังได้อย่างดี และจะเกิดความสับสนหากครูพูดมากๆ ๖. ประเภท K-A-V เป็นผู้ที่เรียนได้ดีหากได้เคลื่อนไหวไปด้วย ไม่ชอบอยู่ นิ่ง มักมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเขียน
  4. 4. จัดทาโดย นางสาวปวีณ์สุดา ศรีสงคราม รหัส 5801602092 รุ่น 2 กลุ่ม 4

×