Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

اشعه ماوراء بنفش.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

اشعه ماوراء بنفش.pdf

  1. 1. ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬
  2. 2. ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ‫در‬ ‫باند‬ UV-C (200-280) ‫نانومتر‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫اشعه‬ ‫میکروب‬ ‫کش‬ ‫فرابنفش‬ ‫نیز‬ ‫شناخته‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫گسترده‬ ‫برای‬ ‫استریل‬ ‫کردن‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫محیط‬ ‫های‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫در‬ ‫صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫غیرفعال‬ ‫کردن‬ ‫میکروارگانیسم‬ ‫ها‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫اشعه‬ C - UV ‫از‬ ‫سال‬ 1909 ‫برای‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫فرآیند‬ ‫ضد‬ ‫عفونی‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫برای‬ ‫آب‬ ‫آشامیدنی‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫پاتوژن‬ ‫های‬ ‫موجود‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫آشامیدنی‬ ‫حساسیت‬ ‫های‬ ‫متفاوتی‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ،‫دارند‬ ‫بیشترین‬ ‫حساسیت‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫باکتری‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫تک‬ ‫یاخته‬ ‫ها‬ > ‫ویرو‬ ‫س‬ ‫ها‬ > ‫هاگ‬ ‫های‬ ‫باکتری‬ > ‫آدنوویروس‬ ( ‫یک‬ ،‫استثنا‬ ‫زیرا‬ ‫تنها‬ ‫ویروس‬ ‫با‬ ‫حساسیت‬ ‫کم‬ ‫به‬ UV ‫است‬ > ) ‫جلبک‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫کمترین‬ ‫حساسیت‬ ‫را‬ ،‫دارند‬ ‫می‬ ‫باشد‬ . ‫تاریخچه‬ ‫عقیم‬ ‫سازی‬ UV ‫و‬ ‫اثر‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫روی‬ DNA ‫یا‬ RNA ‫میکروارگانیسم‬ ‫ها‬ ‫توضیح‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ‫المپ‬ ‫های‬ ‫فرابنفش‬ ‫مختلف‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫فناوری‬ ‫فرآیند‬ ‫مورد‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفته‬ ‫می‬ ‫شوند‬ . ‫با‬ ‫این‬ ،‫حال‬ ‫برخالف‬ ‫کلر‬ ‫و‬ ‫مشتقات‬ ،‫آن‬ UV-C ‫هیچ‬ ‫قابلیت‬ ‫ضدعفونی‬ ‫باقیمانده‬ ‫ای‬ ‫را‬ ‫ارائه‬ ‫نمی‬ ‫دهد‬ ‫و‬ ‫باعث‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫که‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫هنگام‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫خانه‬ ‫مصرف‬ ‫کننده‬ ‫در‬ ‫برابر‬ ‫آلودگی‬ ‫میکروبی‬ ‫آسیب‬ ‫پذیر‬ ‫باشند‬ . ،‫بنابراین‬ ‫قابلیت‬ ‫اکسیداس‬ ‫یون‬ ‫باالی‬ ‫آن‬ ‫اغلب‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کلرزنی‬ ‫برای‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫باالی‬ ‫میکروبی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫کاهش‬ ‫قابل‬ ‫توجه‬ ‫دوز‬ ‫کلر‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫در‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫هیچ‬ ‫محصول‬ ‫جانبی‬ ‫ضدعفونی‬ ‫مستقیمی‬ ‫وجود‬ ،‫ندارد‬ ‫نیتراسیون‬ ‫فوتونی‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫منجر‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫طیفی‬ ‫از‬ ‫نیترارگانیک‬ ‫های‬ ‫جدید‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫درمان‬ ‫با‬ ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ‫شود‬ ‫که‬ ‫اگر‬ ‫آب‬ ‫متعاقبا‬ ‫کلر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫هالونیترومتان‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫تشکیل‬ ‫دهد‬ . ‫این‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫برای‬ ‫خانوارهایی‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫گمانه‬ ،‫ها‬ ‫چشمه‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫های‬ ‫سطحی‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ‫سیستم‬ ‫نقطه‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫نقطه‬ ‫ورود‬ ‫تامین‬ ‫می‬ ‫شوند‬ ‫مفید‬ ‫است‬ . ‫با‬ ‫این‬ ‫ح‬ ،‫ال‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫فیلتراسیون‬ ‫برای‬ ‫حذف‬ ‫ذرات‬ ‫ریز‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫از‬ ‫عوامل‬ ‫بیماری‬ ‫زا‬ ‫محافظت‬ ،‫کنند‬ ‫توصیه‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫همچنین‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫گسترده‬ ‫در‬ ‫ساختمان‬ ‫های‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫مسکونی‬ ‫بلندمرتبه‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫بیمارستان‬ ‫ها‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫تا‬ ‫اطمینان‬ ‫حاصل‬ ‫شود‬ ‫که‬ ‫آب‬ ‫ذخیره‬ ‫شده‬ ‫پمپ‬ ‫شده‬ ‫به‬ ‫منطقه‬ ‫خدماتی‬ ‫در‬ ‫باالی‬ ‫ساختمان‬ ،‫ها‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ،‫شب‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بعدی‬ ‫ضد‬ ‫عفونی‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫به‬ ‫طور‬ ‫فزاینده‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫دوش‬ ‫برای‬ ‫محافظت‬ ‫در‬ ‫برابر‬ ‫بیماری‬ ‫لژیونرها‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ .
  3. 3. ‫المپ‬ UV ‫آمالگام‬ ‫برای‬ ‫ضدعفونی‬ ‫و‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫المپ‬ ‫های‬ UVC ‫آمالگام‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ Heraeus Longlife ‫عملکرد‬ ‫ضد‬ ‫عفونی‬ ‫را‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫دهند‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫عمر‬ ‫المپ‬ ‫ثابت‬ ‫است‬ . ‫المپ‬ ‫های‬ UVC ‫آمالگام‬ ‫تا‬ ‫ده‬ ‫برابر‬ ‫المپ‬ ‫های‬ ‫جیوه‬ ‫ای‬ ‫کم‬ ‫فشار‬ ‫معمولی‬ ‫چگالی‬ ‫توان‬ UV ‫را‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫دهند‬ ‫و‬ ‫حتی‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫در‬ ‫دمای‬ ‫باالی‬ ‫محیط‬ ‫تا‬ 90 ‫درجه‬ ‫سانتی‬ ‫گراد‬ ‫استفاده‬ ‫شوند‬ . ‫عالوه‬ ‫بر‬ ،‫این‬ ‫المپ‬ ‫های‬ ‫آمالگام‬ ‫تحت‬ ‫تأثیر‬ ‫نوسانات‬ ‫دما‬ ‫نیستند‬ . ‫المپ‬ UV ‫آمالگام‬ ‫پوشش‬ ‫منحصر‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫تکنولوژی‬ Longlife ‫پوشش‬ ‫منحصر‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫از‬ ‫تغییر‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫دادن‬ ‫انتقال‬ ‫معمولی‬ ‫با‬ ‫المپ‬ ‫های‬ UV ‫معمولی‬ ‫جلوگیری‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫خروجی‬ UVC ‫را‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫مداوم‬ ‫در‬ ‫سطح‬ ‫باالیی‬ ‫نگه‬ ‫می‬ ‫دارد‬ . ‫در‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫خروجی‬ UV ‫یک‬ ‫المپ‬ UV ‫بدون‬ ‫پوشش‬ ‫پس‬ ‫از‬ 8000 ‫ساعت‬ ‫کارکرد‬ ‫به‬ 50 ٪ ‫کاهش‬ ‫می‬ ،‫یابد‬ ‫المپ‬ ‫های‬ ‫آمالگام‬ ‫با‬ ‫پوشش‬ ‫فناوری‬ Longlife ‫تا‬ 90 ٪ ‫خروجی‬ UVC ‫را‬ ‫حتی‬ ‫پس‬ ‫از‬ 16000 ‫ساعت‬ ‫کارکرد‬ ‫تامین‬ .‫میکنند‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫قابلیت‬ ‫ضد‬ ‫عفونی‬ ‫تقریبا‬ ‫ثابت‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫عمر‬ ‫المپ‬ ‫همراه‬ ‫با‬ ‫صرفه‬ ‫جویی‬ ‫قابل‬ ‫توجه‬ ‫در‬ ،‫انرژی‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫قطعات‬ ‫مصرفی‬ ‫است‬ . ‫در‬ ‫دمای‬ ‫باالی‬ ‫محیط‬ ‫تا‬ 90 ‫درجه‬ ‫سانتیگراد‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ ‫تحت‬ ‫تاثیر‬ ‫نوسانات‬ ‫دما‬ ‫نیست‬ ‫ذخیره‬ ‫انرژی‬
  4. 4. ‫جایگزین‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫برای‬ ‫المپ‬ ‫های‬ ‫فشار‬ ‫متوسط‬ ‫باالترین‬ ‫چگالی‬ ‫توان‬ ‫برای‬ ‫المپ‬ ‫های‬ ‫کم‬ ‫فشار‬ ‫گرمای‬ ‫بسیار‬ ‫کمی‬ ‫تولید‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫پتانسیل‬ ‫برای‬ ‫کاهش‬ ‫تعداد‬ ‫المپ‬ ،‫ها‬ ‫اجزای‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫فواصل‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬ ‫مختلف‬ ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ‫چیست؟‬ ‫رایج‬ ‫ترین‬ ‫شکل‬ ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ‫نور‬ ‫خورشید‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫سه‬ ‫نوع‬ ‫اصلی‬ ‫اشعه‬ UV ‫تولید‬ ‫می‬ ‫کند‬ : UVA UVB UVC ‫پرتوهای‬ UVA ‫بیشترین‬ ‫طول‬ ‫موج‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫و‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫اشعه‬ ‫های‬ UVB ‫و‬ UVC ‫که‬ ‫کوتاه‬ ‫ترین‬ ‫طول‬ ‫موج‬ ‫را‬ ‫دارند‬ . ‫در‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫اشعه‬ ‫های‬ UVA ‫و‬ UVB ‫از‬ ‫طریق‬ ‫جو‬ ‫منتقل‬ ‫می‬ ،‫شوند‬ ‫تمام‬ ‫اشعه‬ ‫های‬ UVC ‫و‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫اشعه‬ ‫های‬ UVB ‫توسط‬ ‫الیه‬ ‫ازن‬ ‫زمین‬ ‫جذب‬ ‫می‬ ‫شوند‬ . ،‫بنابراین‬ ‫بیشتر‬ ‫اشعه‬ ‫های‬ UV ‫که‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫تماس‬ ‫می‬ ‫گیرید‬ UVA ‫با‬ ‫مقدار‬ ‫کمی‬ UVB ‫هستند‬ . ‫مانند‬ ‫همه‬ ‫اشکال‬ ‫نور‬ ‫در‬ ‫طیف‬ EM ، ‫تابش‬ UV ‫بر‬ ‫اساس‬ ‫طول‬ ‫موج‬ ‫طبقه‬ ‫بندی‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫طول‬ ‫موج‬ ‫فاصله‬ ‫بین‬ ‫قله‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫سری‬ ‫امواج‬ ‫توصیف‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫اشعه‬ UVB ‫دارای‬ ‫طول‬ ‫موج‬ ‫کوتاهی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫الیه‬ ‫خارجی‬ ‫پوست‬ ‫شما‬ ( ‫اپیدرم‬ ) ‫می‬ ‫رسد‬ . ‫اشعه‬ UVA ‫طول‬ ‫موج‬ ‫بیشتری‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫الیه‬ ‫میانی‬ ‫پوست‬ ‫شما‬ ( ‫درم‬ ) ‫نفوذ‬ ‫کند‬ .
  5. 5. ‫س‬ : ‫تابش‬ UVC ‫چیست؟‬ ‫پاسخ‬ : ‫تابش‬ UVC ‫باالترین‬ ‫بخش‬ ‫انرژی‬ ‫از‬ ‫طیف‬ ‫تابش‬ UV ‫است‬ . ‫اشعه‬ UVC ‫از‬ ‫خورشید‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫زمین‬ ‫نمی‬ ‫رسد‬ ‫زیرا‬ ‫توسط‬ ‫الیه‬ ‫اوزون‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫مسدود‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ،‫بنابراین‬ ‫تنها‬ ‫راهی‬ ‫که‬ ‫انسان‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ UVC ‫قرار‬ ،‫گیرد‬ ‫منبع‬ ‫مصنوعی‬ ‫مانند‬ ‫المپ‬ ‫یا‬ ‫لیزر‬ ‫است‬ . ‫خطرات‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ UVC ‫چیست؟‬ ‫پاسخ‬ : ‫اشعه‬ UVC ‫می‬ ‫تواند‬ ‫باعث‬ ‫سوختگی‬ ‫شدید‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫آسیب‬ ‫چشم‬ ( ‫فتوکراتیت‬ ) ‫شود‬ . ‫از‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫مستقیم‬ ‫پوست‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ UVC ‫خودداری‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫هرگز‬ ‫مستقیما‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫نور‬ UVC ‫نگاه‬ ،‫نکنید‬ ‫حتی‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ . ‫سوختگی‬ ‫های‬ ‫پوستی‬ ‫و‬ ‫آسیب‬ ‫های‬ ‫چشمی‬ ‫ناشی‬ ‫از‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ‫معموال‬ ‫در‬ ‫عرض‬ ‫یک‬ ‫هفته‬ ‫بدون‬ ‫آسیب‬ ‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫برطرف‬ ‫می‬ ‫شوند‬ . ‫از‬ ‫آنجایی‬ ‫که‬ ‫عمق‬ ‫نفوذ‬ ‫اشعه‬ UVC ‫بسیار‬ ‫کم‬ ،‫است‬ ‫احتمال‬ ‫ابتال‬ ‫به‬ ‫سرطان‬ ،‫پوست‬ ‫آب‬ ‫مروارید‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫دادن‬ ‫دائمی‬ ‫بینایی‬ ‫نیز‬ ‫بسیار‬ ‫کم‬ ‫است‬ . ‫نوع‬ ‫آسیب‬ ‫چشم‬ ‫همراه‬ ‫با‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ UVC ‫باعث‬ ‫درد‬ ‫شدید‬ ‫و‬ ‫احساس‬ ‫وجود‬ ‫شن‬ ‫در‬ ‫چشم‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫گاهی‬ ‫اوقات‬ ‫افراد‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫روز‬ ‫نمی‬ ‫توانند‬ ‫از‬ ‫چشم‬ ‫خود‬ ‫استفاده‬ ‫کنند‬ . ‫این‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫بسیار‬ ‫کوتاه‬ ( ‫ثانیه‬ ‫تا‬ ‫دقیقه‬ ) ‫در‬ ‫برابر‬ ‫اشعه‬ UVC ‫رخ‬ ‫دهد‬ . ‫اگر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫المپ‬ UVC ‫آسیبی‬ ‫را‬ ‫تجربه‬ ‫کرده‬ ،‫اید‬ ‫توصیه‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫به‬ FDA ‫گزارش‬ ‫دهید‬ . ‫در‬ ‫نارون‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫ر‬ ‫زیر‬ ‫مطالب‬ :‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫هم‬ ‫ا‬ ‫ضدعفونی‬ ‫کپک‬ ‫و‬ ‫مخمر‬ ‫ادویه‬ ‫و‬ ‫خشکبار‬ ‫ضدعفونی‬ ‫هوا‬ ‫کلین‬ ‫روم‬ ‫و‬ ‫بیمارستان‬ ‫کاهش‬ ‫آفالتوکسین‬ ‫و‬ ‫مایکوتوکسین‬

×