Publicité

Xarxes infomàtiques

Natine10
18 Oct 2013
Xarxes infomàtiques
Xarxes infomàtiques
Xarxes infomàtiques
Xarxes infomàtiques
Publicité
Xarxes infomàtiques
Xarxes infomàtiques
Xarxes infomàtiques
Xarxes infomàtiques
Xarxes infomàtiques
Publicité
Xarxes infomàtiques
Prochain SlideShare
Xarxes infomàtiquesXarxes infomàtiques
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Xarxes infomàtiques

  1. Xarxes informàtiques Nom: Natine diarra Curs: 4B
  2. Índex Sistemas de numeració 1. Xarxes informàtiques 1 2 3 2. Parts d’una xarxa informática Roture…………………………….. Conmutador o Switch……………………… Targeta de xarxa…………………….. Transmissió de dades………………………. 3.Configuració de la xarxa Adreça MAC 4 Arquitectura de xarxes 5 Sistema operatius 3 3 3 5 6 6 6 8
  3. Sistema de numeració Els ordinador inutilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols:el 0i l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0 ,1,2,3,4,5,6,7,8,i 9 Per coveritr númeració del sistema decimal al binari ulilizan una taula com la següent : 512 256 128 64 32 18 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potencies de 2, a la dreta de tot hi tenim 2º, desprès 21, 22, etc. Es a dir, a la dreta de tot hi posem el numero 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1,2,4,8,16,32... A partir del numero decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els o a l’esquerra no serveixen per res ). Exemple: converteix el numero 150 a codi binari. 512 256 128 1 64 0 32 0 16 1 8 0 4 1 2 1 1 0 Per tant el numero de 150 decimal es el 10010110 binari ja que si sumen 128 ,es i 164 i ames2, dona 150. 1
  4. Per passar el binari a decila utilizem tambe la taula.Copien el numero binari a la taulña i sumem on hi hagi 1.El resultat d’auqesta suma es el numero decimal. Exemple:qui es l’equivalent decimal del numero binari 1010111? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 El resultat es la suma de 128 mes 32 mes 8 mes 4 mes 2 i mes 1 Per tant, esla unitata minima d’informació.Els bits es poden agrupar en : Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit es la unitat mínima d’informació els bits es poden agrupar en: 1 byte 1kbyte 1mbyte 1gbytes 1tbyte 8 bits 1024 bytes 1024kbytes 1024mbytes 1024gbyte 1.Xarxes informatiques 2.una xarxa d’area local, tambe coneguda com Lan, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquiari units entre ell amb l’objectiu de compartir recuersos en una zona geografica determinada 2
  5. 2.Parts d’una xarxa informatica Router: Aparell que permet connetar una xarxa a internet.Permet l’entrada i sortida de dades a traves línia telefònica. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinaodors a la xarxa. Llegeix la infromació que li arriba i la direigeix a l’equip que la so·licita. Targeta de xarxa : Placa que hiha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxes de l’ordiandor al switch. 3
  6. Transmissió de dades: : Mitjà utilizant per trabnsmetre la informació.Pot ser quatre tipus:  Cable de coure de parell trenats: És el cable mes utililizat en xarxes domestiques i empreses.  Cable Coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. 4
  7. • Mitjà sense fil (Wi-Fi) La informació es transmet per ones de ràdio. 5
  8. 3.Configuració • de la xarxa Adreça MAC Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i és diferent per a cada ordinador. • Adreça IP Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil de 192.168.0.190. • Adreça IP Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil de 192.168.0.190. 4. Arquitectura de Xarxa L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositiu. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura. • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central 6
  9. • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • Estrella: Els ordinadors es connecten a un través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 7
  10. 5. Sistemes operatius  Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic i permet l’execució normal de la resta d’operacions.  Tipus de sistemes operatius • Windows 8
Publicité