Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

สัมมนา "เจาะจุดแข็งฯ" โดย เนชั่นบุ๊คส์ 25 ต.ค. 58 #งานมหกรรมหนังสือ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

สัมมนา "เจาะจุดแข็งฯ" โดย เนชั่นบุ๊คส์ 25 ต.ค. 58 #งานมหกรรมหนังสือ

Télécharger pour lire hors ligne

สไลด์ประกอบการจัดสัมมนาเลอค่าแห่งปีจากเนชั่นบุ๊คส์
"เจาะจุดแข็ง ค้นหาและพัฒนาพรสวรรค์ในตัวคุณและทีมงาน" วันที่ 25 ต.ค. 58 ส่วนหนึ่งในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

#หนังสือ #เจาะจุดแข็ง ทุกเล่ม แถมฟรี รหัสทำแบบทดสอบออนไลน์​ค้นหาพรสวรรค์เด่น 5 คุณสมบัติจาก 34 คุณสมบัติ
เป็นที่นิยมทั่วโลกว่า 12 ล้านคน
ประเทศไทยพิมพ์ครั้งที่ 26 กว่า 100,000 เล่ม
เป็น New York Times best seller และ long seller
หาซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งออนไลน์ nstore.net หรือสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อใช้ในองค์กรราคาพิเศษ ติดต่อ คุณ ภคพร pakkaporn@nationgroup.com

สไลด์ประกอบการจัดสัมมนาเลอค่าแห่งปีจากเนชั่นบุ๊คส์
"เจาะจุดแข็ง ค้นหาและพัฒนาพรสวรรค์ในตัวคุณและทีมงาน" วันที่ 25 ต.ค. 58 ส่วนหนึ่งในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

#หนังสือ #เจาะจุดแข็ง ทุกเล่ม แถมฟรี รหัสทำแบบทดสอบออนไลน์​ค้นหาพรสวรรค์เด่น 5 คุณสมบัติจาก 34 คุณสมบัติ
เป็นที่นิยมทั่วโลกว่า 12 ล้านคน
ประเทศไทยพิมพ์ครั้งที่ 26 กว่า 100,000 เล่ม
เป็น New York Times best seller และ long seller
หาซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งออนไลน์ nstore.net หรือสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อใช้ในองค์กรราคาพิเศษ ติดต่อ คุณ ภคพร pakkaporn@nationgroup.com

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

สัมมนา "เจาะจุดแข็งฯ" โดย เนชั่นบุ๊คส์ 25 ต.ค. 58 #งานมหกรรมหนังสือ

  1. 1. Na#onBooksFanPage @na#on_books #เจาะจุด แข็ง
  2. 2. NationBooksFanPage! @nation_books! #เจาะจุดแข็ง!
  3. 3. การสร้างจุดแข็ง การมุงเนนจุดออนเปนการปองกันความลมเหลว ! การมุงเนนจุดแข็งนำไปสูความเปนเลิศ! ! ผลของการใชจุดแข็ง1 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ครั้งแรก 90 150 ครั้งแรก 350 ผูที่อานดวยความเร็วทั่วไป! ผูที่อานเร็วกวาคาเฉลี่ย! ครั้งที่ 2 2,900 ลิขสิทธิ์ © 2012 Gallup, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ คําต่อนาที จากผลการวิจัยของ  University  of  Nebraska     ครั้งที่ 2
  4. 4. Clifton StrengthsFinder®! •  อธิบายพรสวรรค 34 คุณสมบัติ! •  จากการศึกษาวิจัยกวา 50 ป! •  เริ่มจากการสัมภาษณคนกวา 2 ลาน คน! •  มีคนทำเกิน 12 ลาน คน! •  มากกวา 5,000 คนตอวัน! •  มีผูใชใน 50ประเทศ ใน 20ภาษา!
  5. 5. การปฏิบัติ การโน้มน้าว การสร้างความสัมพันธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ผู้บรรลุเป้า หมาย(Achiever)     นักริเริ่มทํางาน (Ac*vator)   มีความสามารถในการปรับ ตัว (Adaptability)     นักวิเคราะห์ (Analy*cal)   นักจัดการ (Arranger)   นักบัญชาการ (Command)   นักพัฒนา (Developer)     ผู้คํานึงถึงอดีต (Context)   ผู้มีความเชื่อ (Belief)     นักสื่อสาร (Communica*on)     ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness)   ผู้มองอนาคต (Futuris*c)     ผู้มีความยุติธรรม (Consistency)   นักแข่งขัน (Compe**on)   ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)   นักคิดสร้างสรรค์ (Idea*on)   ผู้มีความละเอียด รอบคอบ (Delibera*ve)     ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer)     ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony)     นักสะสม (Input)     ผู้มีความเชื่อมั่น

Notes de l'éditeur

  • q2
  • Q3
  • q3
  • q7

×