IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8

Ikatlong Markahan: GLAK 2 sa
Araling Pandaigdig 8
Ni Bb. Neliza Laurenio
Hanjin Integrated school
Magandang Buhay!
 Unang yugto ng Imperyalismong
kanluranin
Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng
Eksplorasyon at Paggagalugad
Kahalagahan ng mga Paglalayag at
Pagtuklas ng lupain
Epekto ng Unang Yugto ng
Kolonisasyon.
Mga Layunin:
Sa Pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral
ay inaasahang:
1. Naiisa-isa ang mga mahahalagang pangyayari sa
unang yugto ng kolonyalismo.
2. Natutukoy ang mga dahilan at epekto ng unang
yugto ng kolonyalismo.
3. Nasusuri ang mga pangyayaring naganap sa
unang yugto ng kolonyalismo.
Panuto:
Hanapin sa kahon sa ibaba ang mga
terminong tinutukoy sa bawat bilang.
Gamitin ang una at huling letra ng
salita bilang gabay sa paghahanap
ng bawat salita. Isulat ang iyong
sagot sa sagutang papel.
Merkantilismo Humanismo
Banker
Renaissance Repormasyon
Bourgeosie Europe
National Monarchy
Protestante
1. R_______________________N Ito ay krisis sa relihiyon kung saan ang mga ibang bansang
Katoliko ay yumakap sa ibang relihiyon.
2. R_______________________E ito ay nangangahulugang “muling pagsilang”
3. P_______________________E Tawag sa mga tumutol o sumalungat sa turo ng Simbahang
Katoliko
4. N___________________L Ito ang nagbigay-daan sa muling paglakas ng kapangyarihan
M___________________Y ng hari.
5. M__________________O Ito ay isang sistemang ekonomiko na nakabatay sa
konseptong ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak.
6. K__________________O Ito ay nangangahulugang “universal”
7. H__________________O Ito ay isang kilusang kultural na nakatuon sa panunumbalik
at pagbibigay-halaga sa kulturang klasikal ng Griyego at Romano.
8. E__________________E Ito ay pangalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig.
9. B_________________E Tumutukoy sa panggitnang uri ng mamamayan sa Europe.
10. B_________________R Sila ang nagmamay-ari o namamahala ng bangko.
Unang yugto ng imperyalismong
kanluranin
Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa pagtatamo ng
mga lupain upang matugunan ang layuning
pangkomersiyal at panrelihiyon ng isang bansa.
Tatlong (3) bagay ang itinuturing na motibo para sa
kolonyalismong dulot ng eksplorasyon:
(1)paghahanap ng kayamanan;
(2) pagpapalaganap ng Kristiyanismo;
(3) paghahangad ng katanyagan at karangalan.
Unang yugto ng imperyalismong
kanluranin
Ang ika-15 hanggang ika-17 siglo ang
unang yugto ng Imperyalismong Kanluranin.
Ang imperyalismo ay ang panghihimasok ,
pag-iimpluwensiya , o ang pagkontrol ng
isang makapangyarihang bansa sa isang
mahinang bansa. Maaari itong makatuwiran
o di makatuwirang pananakop.
Unang yugto ng imperyalismong
kanluranin
Si Francis Xavier ang nagpalaganap ng Kristiyanismo sa
Hapon noong 1549. Dahil dito siya ay itinanghal bilang
“Apostle of the Indies”. Noong ika-16 na siglo, Ang Portugal ay
nakapagtatag ng napakalawak na imperyo sa Asya. Di naglaon
ang mga kolonyang ito ay napunta sa mga Olandes , Ingles at
Pranses. Ang mga kolonya ng Espanya ay matatagpuan sa
Kanluran, maliban sa Pilipinas. Noong 1565, 44 taon matapos
marating ni Magellan ang Pilipinas , sinakop ng mga Espanyol
ang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi.
Itinatag ni Legazpi ang kauna-unahang kolonya ng Espanya sa
bansa- ang Cebu. Ang Pilipinas ang naging pundasyon ng
relihiyong katoliko sa Asya.
Unang yugto ng imperyalismong
kanluranin
Noong ika-16 na siglo ay binuo ng Olandes ang Dutch
East Indies Company upang magtatag at mamahala sa
pakikipagkalakalan sa Asya. Ang mga kompanyang ito ay
binigyan ng karapatang gumawa ng sariling salapi,
makipagkasunduan at magpalakas ng kanilang hukbo.
Itinatag ang kaunaunahang kolonya ng mga Olandes sa
Batavia, isang pulo sa Java, na sa kasalukuyan ay kilala
bilang Jakarta. Mula sa Java sinakop din nila ang
daungan ng Malacca at ang napakahalagang Spice Island
sa Moluccas mula sa Portugal. Sa loob ng ika-16 na siglo,
napalago ng Netherlands ang kanilang kapangyarihan sa
buong Indian Ocean.
Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng
Eksplorasyon at Paggagalugad
1. Ang paglalakbay ni Marco Polo- Noong 1252 si Marco Polo ay
naglakbay kasama ng kanyang ama patungo sa Peking, Tsina kung saan
tinalunton nila ang rutang Persia, Afghanistan, Tibet at Mongolia sa loob
ng apat na taon. Nagsilbi si Marco Polo sa Korte ni Kublai Khan ng
labimpitong taon. Noong 1295, nagsimula siyang maglakbay pabalik sa
Venice ngunit sa kanyang paglalakbay pauwi siya ay nabihag ng mga
pirate at ipinatapon sa kulungan. Sa panahon ng kanyang
pagkakabilanggo, inilahad ni Marco Polo ang kanyang karanasan sa kapwa
bihag na si Rusticiano, isang manunulat. Sa kanyang paglaya, kaagad
inilathala ni Rusticiano ang kanyang aklat na pinamagatang The Travels
of Marco Polo. Inilarawan ng aklat ang Tsina,, ang marmol na palasyo ng
Khan, mga pagdiriwang, kayamanan at kapayapaan sa lupain. Sinasabing
ang aklat na ito ang isa sa mga salik na gumising sa kuryosidad at
imahinasyon ng mga Europeo na makipagsapalaran upang marating ang
Asya.
Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng
Eksplorasyon at Paggagalugad
2. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo- Ang eksplorasyon ay
bunsod din ng layuning maipalaganap ang Kristiyanismo.
Ang ibinungang alitan ng krusada sa pagitan ng mga
Muslim at Kristiyano ay nagpaalab ng damdamin ng mga
Kristiyano na mabago ang pananalig ng mga hindi
Kristiyano sa ibang lupain.
Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng
Eksplorasyon at Paggagalugad
3. Paghahangad ng Kayamanan- Umasa ang mga
manggagalugad at mangangalakal na malaking
kapakinabangan ang kanilang matatamo sa sandaling
matagpuan ang mga lupain sa Asya na mapagkukunan ng
spices o mga pampalasa at mararangyang kagamitan.Ang
mga bagay na ito ay natikman at natutuhang gamitin ng
mga Europeo noong panahon ng Krusada. Ang krusada ay
ang alinman sa mga ekspedisyong militar na isinagawa sa
pagitan ng 1096 at 1270 upang mabawi ang Jerusalem mula
sa mga Muslim. Nang matapos ang krusada, hinanap-hanap
ng mga Europeo ang mga pampalasa.
Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng
Eksplorasyon at Paggagalugad
4. Paghahangad ng Karangalan at Katanyagan-
Hinangad din ng mga Europeo na makamit ang
karangalan at katanyagan noong mga panahong iyon.
Nag-unahan sila sa pagtuklas ng mga lupain at ruta
na sa kanilang palagay ay makapagbibigay hindi
lamang ng kayamanan, kundi pati na ang pagkilala ng
buong daigdig sa kanilang bansa.
Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng
Eksplorasyon at Paggagalugad
5. Pag-unlad ng Teknolohiya – Ang mga paglalakbay ay
naisulong din bunga ng pag-unlad ng teknolohiya. Noong
1400, nilikha ng mga Europeo ang Caravel. Ang bapor na
ito ay higit na matibay at nagtataglay ng layag na
epektibong nakauusad taliwas sa ihip ng hangin. Bukod
dito, napagbuti na ng mga Muslim ang astrolabe na siyang
nagpapaalam sa mga manlalayag ng kanilang
kinalulugaran sa karagatan. Gamit na rin nila ang
magnetic compass na likha ng mga Tsino. Ang magnetic
compass ang nagbibigay sa mga manlalayag ng
direksiyong kanilang daraanan sa paglalakbay.
Kahalagahan ng mga Paglalayag at
Pagtuklas ng lupain
Nagbunga ng pagbabago ng mga ruta sa kalakalan ang
pagtuklas at paglalayag noong ika-15 at ika-16 na siglo.
Nawala sa dating kinalalagyan ang Italy sa kalakalan na
kaniyang pinamumunuan sa Medieval Period. Naging
sentro ng kalakalan ang mga pantalan sa baybay-dagat ng
Atlantic mula sa Spain, Portugal , France , Flanders,
Netherlands at England. Sa pagkakatuklas ng mga lupain,
higit na dumagsa ang mga kalakal at spices na nagmula
sa Asya. Ito rin ang nagpasimula sa Sistema ng
pagbabangko at ang pamamaraan ng pag-iipon ng salapi.
Epekto ng Unang Yugto ng
Kolonisasyon.
1. Ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng mga Espanyol
at mga Portuguese ang nagbigay-daan sa malawakang
pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad at mga
sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Ito rin ang nagpalakas ng
ugnayan ng Silangan at Kanluran.
2. Nakapukaw rin ng interes sa mga bagong pamamaraan at
teknolohiya sa heograpiya at paglalayag ang mga eksplorasyon.
3. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong Kanluranin sa
Silangan dahil sa kolonisasyon.
Epekto ng Unang Yugto ng
Kolonisasyon.
4. Nagdulot ng maraming suliraninang kolonisasyon sa
mga bansang sakop tulad ng pagkawala ng kasarinlan,
paninikil ng mananakop at pagsasamantala sa likas na
yaman ng mga bansang ito.
5. Nagkaroon ng pagbabago sa Ecosystem sa daigdig na
nagresulta sa pagpapalitan ng hayop halaman, sakit sa
pagitan ng Old World at New World.
Pinatnubayang Pagsasanay 1
Panuto:
Ang mga sumusunod ay ang paglalarawan ng
mga kaganapan sa Mactan noong 1521.
Basahin ang paglalahad at sagutin ang mga
tanong sa kasunod na tsart. Isulat ang iyong
sagot sa sagutang papel.
Pinatnubayang Pagsasanay 1
Nang mabalitaan ni Magellan na ayaw kilalanin ni Lapu-lapu ang
kapangyarihan ng mga Espanyol at ng hari ng Espanya, ipinasya niya
na supilin si Lapu-lapu.Kasama ang isang hukbo ng mga
mandirigmang Europeo na pawang balot ng bakal ang katawan na
lulan ng tatlong barko at 1,000 katutubong mandirigmang sakay ng
80 bangka.Dumaong sila sa dalampasigan ng Mactan noong bukang
liwayway ng Abril 27, 1521. Mabato ang pook at mababaw ang tubig
noon kaya’t hindi nakalapit nang husto sa daungan ang kanilang mga
barko. Nagpadala si Magellan ng kalatas kay Lapu-Lapu na nag-uutos
na magbayad ang huli ng buwis bilang pagkilala sa kapangyarihan ng
Hari ng Espanya. Kung hindi ito susundin ni Lapu-Lapu,
magkakaroon ng labanan. Tumanggi si Lapu-Lapu at sinabing handa
sila sa anumang mangyayari. Nag-alok si Raha Humabon na
tumulong ngunit ito ay tinanggihan ni Magellan. Sinabi niyang
manatili sila sa kanilang Bangka at manood na lamang kung paano
makipaglaban ang mga Espanyol. Sinalakay ng mga Espanyol ang
Mactan.
Pinatnubayang Pagsasanay 1
Buong tapang na sinalubong ni Lapu-Lapu at ng
kanyang mga katribo ang mga mananakop ng mga sibat,
pana, bolo at itak. Napatay si Magellan. Nasiraan ng loob
ang mga Espanyol at umurong nang makita nilang patay na
ang kanilang pinuno. Kinaladkad ng mga katutubo ang labi
ni Magellan at hindi ibinigay sa mga Espanyol kahit na
inalok sila ng malaking halaga bilang pantubos dito.
Pinatnubayang Pagsasanay 1
Nilisan ng mga Espanyol ang Cebu at nagpatuloy sa
kanilang paglalayag patungong Moluccas. Ang bapor na
Victoria na lamang ang nakabalik sa Espanya noong
Setyembre 6, 1522. Ang ekspedisyon ni Magellan ang
siyang maituturing na kauna-unahang matagumpay na
paglibot sa buong daigdig sa pamamagitan ng paglalayag
(circumnavigation). Ito rin ang nagpatunay na bilog ang
mundo.
Pinatnubayang Pagsasanay 1
Pagdating ng
Mga Europeo sa
Pilipinas noong
1521.
Sino ang
Europeong
nakarating sa
Pilipinas noong
1521?
1.M_____________
_
Ano ang pangalan
ng barkong
matagumpay na
nakabalik sa
Espanya ?
2. V _______________
Ano ang dahilan
nang paglalaban
ni Lapu-Lapu at
Magellan ?
3. ______________
Saan naganap
ang labanang
Magellan at
Lapu-Lapu?
4.
M_______________
Pinatnubayang Pagsasanay 2
My Lucky 2!
Panuto:
Kumpletuhin ang Cause and Effect Chart sa ibaba sa
pamamagitan ng pagtatala ng hinihinging impormasyon sa
bawat kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Pinatnubayang Pagsasanay 2
Mga Dahilan ng Unang yugto
ng Kolonyalismo
1.
2.
Mga Epekto ng Unang Yugto
ng Kolonyalismo
1.
2.
Pang-isahang Pagsasanay
Panuto:
Basahing mabuti ang mga
ipinapahayag. Isulat ang letra ng
tamang sagot sa sagutang papel.
Pang-isahang Pagsasanay
1. Ang mga bansang nanguna sa panahon ng eksplorasyon
ay ang sumusunod, maliban sa:
a. Japan b. Spain c. Portugal d. Britain
2. Sino ang Espanyol na nakarating sa Pilipinas at naging
kalaban ni Lapu-Lapu noong 1521?
a. Magellan b. Humabon
c. Rene Descartes d. Miguel Lopez de Legaspi
Pang-isahang Pagsasanay
3. Alin ang hindi kabilang sa mga dahilan ng paglaganap ng
unang yugto ng Kolonisasyon?
a. Aklat ng Paglalakbay ni Marco Polo
b. Mga Krusada
c. Kalayaan
d. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo
4. Ito ay tumutukoy sa paglibot sa buong daigdig sa
pamamagitan ng paglalayag.
a. detour b. reroute c. lakbay-aral d. circumnavigation
5. Sino ang sumulat ng aklat na The Travels of Marco Polo?
a. Rusticiano b. Marco Polo c. Legaspi d. Magellan
Pang-isahang Pagsasanay
6. Alin sa sumusunod ang naging Epekto ng Unang yugto
ng Kolonisasyon?
a. Travels of Marco Polo
b. Malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa
nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan
c. Krusada
d. Whitemans Burden
7. Sa limang (5) bapor na dala ni Magellan, Anong bapor
ang natatanging nakabalik sa Espanya noong Setyembre 6,
1522?
a. Victoria b. Concepcion c. Santiago d. Trinidad
Pang-isahang Pagsasanay
8. Ang ____________ ang nagbibigay sa mga manlalayag ng direksiyong kanilang
daraanan sa paglalakbay.
a. Caravel b. Magnetic compass c. Astrolabe d. Sunglasses
9. Ang _______ ay ang alinman sa mga ekspedisyong militar na isinagawa sa
pagitan ng 1096 at 1270 upang mabawi ang Jerusalem mula sa mga Muslim.
a. Krusada b. Astrolabe c. Magnetic Compass d. Polo Y Servicio
10. Bakit mahalaga ang papel na ginampanan ng Unang Yugto ng Kolonisasyon sa
daigdig?
a. Dahil sa pagkakatuklas ng mga lupain, higit na dumagsa ang mga kalakal at
spices na nagmula sa Asya
b. Dahil sa pagkakatuklas ng lupain nawalan ng kalayaan ang mga maliit na
bansa.
c. Dahil sa pagkakatuklas ng lupain lalong lumakas at yumaman ang Europa.
d. Dahil sa pagkakatuklas ng lupain nabago ang Ecosystem ng Asya.
Pagsusulit
Panuto:
Isulat sa patlang ang “ Dahilan” kung
ang pahayag ay tumutukoy sa salik ng
kolonyalismo, “Epekto” naman ang
isulat kung ang pahayag ay nagsasaad
ng bunga ng kolonyalismo. Isulat ang
iyong sagot sa sagutang papel.
Pagsusulit
_____________________1. Ang Paglalakbay ni Marco Polo.
_____________________2. Nang matapos ang krusada ay
hinanap-hanap ng mga Europeo ang mga pampalasa.
____________________ 3. Nawalan ng kalayaan ang mga
nasakop na bansa.
___________________ 4. Ang magnetic compass ang
nagbibigay sa mga manlalayag ng direksiyong kanilang
daraanan sa paglalakbay.
_________________ 5. Hinangad ng mga Europeo na
makamit ang karangalan at katanyagan.
Pagsusulit
_________________6. Ang mga eksplorasyon na pinangunahan
ng mga Espanyol at mga Portuguese ang nagbigay-daan sa
malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa
nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan.
_________________7. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong
Kanluranin sa Silangan dahil sa kolonisasyon.
_________________8. Nakapukaw rin ng interes sa mga bagong
pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag ang
mga eksplorasyon.
________________9. Natuklasan ang Isla ng Pilipinas.
________________10. Ang caravel ay isang perpektong sasakyang
panggalugad para sa mga Europeo noong panahon ng
Eksplorasyon.
Pangwakas
Depensa para sa Kolonya!
Basahin at Pangatwiranan ang
bawat pahayag sa ibaba:
Pangwakas
1. “ Ang eksplorasyong Kanluranin ang unang nagtatag ng
pandaigdigang interaksyon na nararanasan sa
kasalukuyan.” Gaano kahalaga ang bahaging ginampanan
at ginagampanan ng mga Asyano sa interaksyong
ito?______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________
Pangwakas
• 2. Paano ibinubuod ng pahayag na “God, Gold and Glory”
ang motibo ng eksplorasyon ng mga Kanluranin?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________.
Mga Sanggunian
• Blando, Rosemarie C. et.al (2014). Kasaysayan ng
Daigdig, Araling Panlipunan: Modyul ng Mag-aaral. Pasig
City, Philippines. Vibal Group Inc.
• Samson, Maria Carmelita et.al. (2013). Kayamanan 8,
Ang Pilipinas sa Asya. Manila, Philippines. Rex Bookstore
• Soriano,Celia D. et.al (2001).Pana-panahon III Worktext,
Kasaysayan ng Daigdig.Manila, Philippines.Rex Bookstore
• Soriano, Celia D. et.al (2014): Kayamanan 9,Kasaysayan
ng Mundo. Manila Philippines. Rex Bookstore
Susi sa Pagwawasto
• Balik-aral:
• 1.Repormasyon
• 2.Renaissance
• 3.Protestante
• 4.National Monarchy
• 5.Merkantilismo
• 6.Katoliko
• 7.Humanismo
• 8.Europe
• 9.Bourgeoisie
• 10.Banker
• Pinatnubayang
Pagsasanay 1:
• 1.Magellan
• 2.Victoria
• 3.Hindi kinilala ni Lapu –
Lapu ang kapangyarihan
ng Espanya
• 4.Mactan
• Pinatnubayang
Pagsasanay 2:
• (Ang sagot ng mag-aaral
ay maaaring magkakaiba-
iba)
Susi sa Pagwawasto
• Pang-isahang
Pagsasanay:
• 1.A
• 2.A
• 3.C
• 4.D
• 5.A
• 6.B
• 7.A
• 8.B
• 9.A
• 10.A
• Pagsusulit:
• 1. Sanhi
• 2. Sanhi
• 3. Epekto
• 4. Sanhi
• 5. Sanhi
• 6. Epekto
• 7. Epekto
• 8. Sanhi
• 9. Epekto
• 10. Sanhi
• Pangwakas:
• (Ang sagot ng mag-aaral ay
maaaring magkakaiba-iba)
MARAMING SALAMAT
PO!
1 sur 41

Recommandé

Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at par
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atOlhen Rence Duque
199.8K vues20 diapositives
Unang Yugto ng Kolonyalismo par
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismojennilynagwych
88.3K vues28 diapositives
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin par
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
133.1K vues16 diapositives
Yunit iii par
Yunit iiiYunit iii
Yunit iiiOlhen Rence Duque
21.9K vues45 diapositives
unang yugto ng imperyalismong kanluranin par
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
57.9K vues16 diapositives
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranincampollo2des
239.7K vues210 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module par
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleJhing Pantaleon
575.1K vues90 diapositives
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am... par
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...edmond84
11.2K vues50 diapositives
Ang paglalakbay ni Marco Polo par
Ang paglalakbay ni Marco PoloAng paglalakbay ni Marco Polo
Ang paglalakbay ni Marco PoloVien Rovic Sierra
151.8K vues14 diapositives
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo par
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismocrisanta angeles
118.6K vues13 diapositives
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo par
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoNoemi Marcera
249.4K vues30 diapositives
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil... par
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...Joy Ann Jusay
120.4K vues9 diapositives

Tendances(20)

Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module par Jhing Pantaleon
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Jhing Pantaleon575.1K vues
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am... par edmond84
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
edmond8411.2K vues
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo par crisanta angeles
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
crisanta angeles118.6K vues
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo par Noemi Marcera
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera249.4K vues
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil... par Joy Ann Jusay
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Joy Ann Jusay120.4K vues
Modyul 11 ang renaissance muling pagsilang- par 南 睿
Modyul 11  ang renaissance muling pagsilang-Modyul 11  ang renaissance muling pagsilang-
Modyul 11 ang renaissance muling pagsilang-
南 睿112.1K vues
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par Jared Ram Juezan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jared Ram Juezan848.1K vues
Ang Pagbagsak ng Constantinople par Charmy Deliva
Ang Pagbagsak ng ConstantinopleAng Pagbagsak ng Constantinople
Ang Pagbagsak ng Constantinople
Charmy Deliva76.7K vues
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par Joyce Candidato
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Joyce Candidato76.2K vues
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo par ramesis obeña
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismounang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo
ramesis obeña8.2K vues
Unang yugto ng kolonyalismo par Jhoanna Surio
Unang yugto ng kolonyalismoUnang yugto ng kolonyalismo
Unang yugto ng kolonyalismo
Jhoanna Surio8.7K vues
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ... par Joy Ann Jusay
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Joy Ann Jusay91.8K vues
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin par Dwight Vizcarra
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Dwight Vizcarra192.8K vues
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon par Ani
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra RepormasyonRepormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
Ani 57K vues

Similaire à IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8

WEEK 2 ppt.pptx par
WEEK 2 ppt.pptxWEEK 2 ppt.pptx
WEEK 2 ppt.pptxandrew699052
17 vues37 diapositives
ARALPAN-COT1-SY2021 2022.pptx par
ARALPAN-COT1-SY2021 2022.pptxARALPAN-COT1-SY2021 2022.pptx
ARALPAN-COT1-SY2021 2022.pptxJOANNAPIAPGALANIDA
134 vues17 diapositives
Ap8 q3 ppt2 par
Ap8 q3 ppt2Ap8 q3 ppt2
Ap8 q3 ppt2Mary Rose David
424 vues14 diapositives
The Age of Discovery and Colonization.pptx par
The Age of Discovery and Colonization.pptxThe Age of Discovery and Colonization.pptx
The Age of Discovery and Colonization.pptxJosHua455569
30 vues36 diapositives
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE par
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPESMAP Honesty
54.9K vues81 diapositives
Unang yugto ng imperyalismo par
Unang yugto ng imperyalismoUnang yugto ng imperyalismo
Unang yugto ng imperyalismoKim Liton
987 vues68 diapositives

Similaire à IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8(20)

The Age of Discovery and Colonization.pptx par JosHua455569
The Age of Discovery and Colonization.pptxThe Age of Discovery and Colonization.pptx
The Age of Discovery and Colonization.pptx
JosHua45556930 vues
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE par SMAP Honesty
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
SMAP Honesty54.9K vues
Unang yugto ng imperyalismo par Kim Liton
Unang yugto ng imperyalismoUnang yugto ng imperyalismo
Unang yugto ng imperyalismo
Kim Liton987 vues
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx par MelodyRiate2
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxKolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
MelodyRiate256 vues
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx par davyjones55
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptxUnang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
davyjones55195 vues
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas par Celeen del Rosario
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa PilipinasAP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
Celeen del Rosario152.6K vues
Timog at kanlurang Asya sa Transisyunal at Makabagong Panahon par mariahmarc2429
Timog at kanlurang Asya sa Transisyunal at Makabagong PanahonTimog at kanlurang Asya sa Transisyunal at Makabagong Panahon
Timog at kanlurang Asya sa Transisyunal at Makabagong Panahon
mariahmarc242928K vues
Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol.pptx par AnaBeatriceAblay1
Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol.pptxDahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol.pptx
Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol.pptx

IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8

 • 1. Ikatlong Markahan: GLAK 2 sa Araling Pandaigdig 8 Ni Bb. Neliza Laurenio Hanjin Integrated school
 • 3.  Unang yugto ng Imperyalismong kanluranin Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng Eksplorasyon at Paggagalugad Kahalagahan ng mga Paglalayag at Pagtuklas ng lupain Epekto ng Unang Yugto ng Kolonisasyon.
 • 4. Mga Layunin: Sa Pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Naiisa-isa ang mga mahahalagang pangyayari sa unang yugto ng kolonyalismo. 2. Natutukoy ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng kolonyalismo. 3. Nasusuri ang mga pangyayaring naganap sa unang yugto ng kolonyalismo.
 • 5. Panuto: Hanapin sa kahon sa ibaba ang mga terminong tinutukoy sa bawat bilang. Gamitin ang una at huling letra ng salita bilang gabay sa paghahanap ng bawat salita. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
 • 7. 1. R_______________________N Ito ay krisis sa relihiyon kung saan ang mga ibang bansang Katoliko ay yumakap sa ibang relihiyon. 2. R_______________________E ito ay nangangahulugang “muling pagsilang” 3. P_______________________E Tawag sa mga tumutol o sumalungat sa turo ng Simbahang Katoliko 4. N___________________L Ito ang nagbigay-daan sa muling paglakas ng kapangyarihan M___________________Y ng hari. 5. M__________________O Ito ay isang sistemang ekonomiko na nakabatay sa konseptong ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak. 6. K__________________O Ito ay nangangahulugang “universal” 7. H__________________O Ito ay isang kilusang kultural na nakatuon sa panunumbalik at pagbibigay-halaga sa kulturang klasikal ng Griyego at Romano. 8. E__________________E Ito ay pangalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig. 9. B_________________E Tumutukoy sa panggitnang uri ng mamamayan sa Europe. 10. B_________________R Sila ang nagmamay-ari o namamahala ng bangko.
 • 8. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa pagtatamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pangkomersiyal at panrelihiyon ng isang bansa. Tatlong (3) bagay ang itinuturing na motibo para sa kolonyalismong dulot ng eksplorasyon: (1)paghahanap ng kayamanan; (2) pagpapalaganap ng Kristiyanismo; (3) paghahangad ng katanyagan at karangalan.
 • 9. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin Ang ika-15 hanggang ika-17 siglo ang unang yugto ng Imperyalismong Kanluranin. Ang imperyalismo ay ang panghihimasok , pag-iimpluwensiya , o ang pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Maaari itong makatuwiran o di makatuwirang pananakop.
 • 10. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin Si Francis Xavier ang nagpalaganap ng Kristiyanismo sa Hapon noong 1549. Dahil dito siya ay itinanghal bilang “Apostle of the Indies”. Noong ika-16 na siglo, Ang Portugal ay nakapagtatag ng napakalawak na imperyo sa Asya. Di naglaon ang mga kolonyang ito ay napunta sa mga Olandes , Ingles at Pranses. Ang mga kolonya ng Espanya ay matatagpuan sa Kanluran, maliban sa Pilipinas. Noong 1565, 44 taon matapos marating ni Magellan ang Pilipinas , sinakop ng mga Espanyol ang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Itinatag ni Legazpi ang kauna-unahang kolonya ng Espanya sa bansa- ang Cebu. Ang Pilipinas ang naging pundasyon ng relihiyong katoliko sa Asya.
 • 11. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin Noong ika-16 na siglo ay binuo ng Olandes ang Dutch East Indies Company upang magtatag at mamahala sa pakikipagkalakalan sa Asya. Ang mga kompanyang ito ay binigyan ng karapatang gumawa ng sariling salapi, makipagkasunduan at magpalakas ng kanilang hukbo. Itinatag ang kaunaunahang kolonya ng mga Olandes sa Batavia, isang pulo sa Java, na sa kasalukuyan ay kilala bilang Jakarta. Mula sa Java sinakop din nila ang daungan ng Malacca at ang napakahalagang Spice Island sa Moluccas mula sa Portugal. Sa loob ng ika-16 na siglo, napalago ng Netherlands ang kanilang kapangyarihan sa buong Indian Ocean.
 • 12. Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng Eksplorasyon at Paggagalugad 1. Ang paglalakbay ni Marco Polo- Noong 1252 si Marco Polo ay naglakbay kasama ng kanyang ama patungo sa Peking, Tsina kung saan tinalunton nila ang rutang Persia, Afghanistan, Tibet at Mongolia sa loob ng apat na taon. Nagsilbi si Marco Polo sa Korte ni Kublai Khan ng labimpitong taon. Noong 1295, nagsimula siyang maglakbay pabalik sa Venice ngunit sa kanyang paglalakbay pauwi siya ay nabihag ng mga pirate at ipinatapon sa kulungan. Sa panahon ng kanyang pagkakabilanggo, inilahad ni Marco Polo ang kanyang karanasan sa kapwa bihag na si Rusticiano, isang manunulat. Sa kanyang paglaya, kaagad inilathala ni Rusticiano ang kanyang aklat na pinamagatang The Travels of Marco Polo. Inilarawan ng aklat ang Tsina,, ang marmol na palasyo ng Khan, mga pagdiriwang, kayamanan at kapayapaan sa lupain. Sinasabing ang aklat na ito ang isa sa mga salik na gumising sa kuryosidad at imahinasyon ng mga Europeo na makipagsapalaran upang marating ang Asya.
 • 13. Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng Eksplorasyon at Paggagalugad 2. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo- Ang eksplorasyon ay bunsod din ng layuning maipalaganap ang Kristiyanismo. Ang ibinungang alitan ng krusada sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano ay nagpaalab ng damdamin ng mga Kristiyano na mabago ang pananalig ng mga hindi Kristiyano sa ibang lupain.
 • 14. Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng Eksplorasyon at Paggagalugad 3. Paghahangad ng Kayamanan- Umasa ang mga manggagalugad at mangangalakal na malaking kapakinabangan ang kanilang matatamo sa sandaling matagpuan ang mga lupain sa Asya na mapagkukunan ng spices o mga pampalasa at mararangyang kagamitan.Ang mga bagay na ito ay natikman at natutuhang gamitin ng mga Europeo noong panahon ng Krusada. Ang krusada ay ang alinman sa mga ekspedisyong militar na isinagawa sa pagitan ng 1096 at 1270 upang mabawi ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Nang matapos ang krusada, hinanap-hanap ng mga Europeo ang mga pampalasa.
 • 15. Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng Eksplorasyon at Paggagalugad 4. Paghahangad ng Karangalan at Katanyagan- Hinangad din ng mga Europeo na makamit ang karangalan at katanyagan noong mga panahong iyon. Nag-unahan sila sa pagtuklas ng mga lupain at ruta na sa kanilang palagay ay makapagbibigay hindi lamang ng kayamanan, kundi pati na ang pagkilala ng buong daigdig sa kanilang bansa.
 • 16. Mga Salik na pumukaw sa Panahon ng Eksplorasyon at Paggagalugad 5. Pag-unlad ng Teknolohiya – Ang mga paglalakbay ay naisulong din bunga ng pag-unlad ng teknolohiya. Noong 1400, nilikha ng mga Europeo ang Caravel. Ang bapor na ito ay higit na matibay at nagtataglay ng layag na epektibong nakauusad taliwas sa ihip ng hangin. Bukod dito, napagbuti na ng mga Muslim ang astrolabe na siyang nagpapaalam sa mga manlalayag ng kanilang kinalulugaran sa karagatan. Gamit na rin nila ang magnetic compass na likha ng mga Tsino. Ang magnetic compass ang nagbibigay sa mga manlalayag ng direksiyong kanilang daraanan sa paglalakbay.
 • 17. Kahalagahan ng mga Paglalayag at Pagtuklas ng lupain Nagbunga ng pagbabago ng mga ruta sa kalakalan ang pagtuklas at paglalayag noong ika-15 at ika-16 na siglo. Nawala sa dating kinalalagyan ang Italy sa kalakalan na kaniyang pinamumunuan sa Medieval Period. Naging sentro ng kalakalan ang mga pantalan sa baybay-dagat ng Atlantic mula sa Spain, Portugal , France , Flanders, Netherlands at England. Sa pagkakatuklas ng mga lupain, higit na dumagsa ang mga kalakal at spices na nagmula sa Asya. Ito rin ang nagpasimula sa Sistema ng pagbabangko at ang pamamaraan ng pag-iipon ng salapi.
 • 18. Epekto ng Unang Yugto ng Kolonisasyon. 1. Ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng mga Espanyol at mga Portuguese ang nagbigay-daan sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Ito rin ang nagpalakas ng ugnayan ng Silangan at Kanluran. 2. Nakapukaw rin ng interes sa mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag ang mga eksplorasyon. 3. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong Kanluranin sa Silangan dahil sa kolonisasyon.
 • 19. Epekto ng Unang Yugto ng Kolonisasyon. 4. Nagdulot ng maraming suliraninang kolonisasyon sa mga bansang sakop tulad ng pagkawala ng kasarinlan, paninikil ng mananakop at pagsasamantala sa likas na yaman ng mga bansang ito. 5. Nagkaroon ng pagbabago sa Ecosystem sa daigdig na nagresulta sa pagpapalitan ng hayop halaman, sakit sa pagitan ng Old World at New World.
 • 20. Pinatnubayang Pagsasanay 1 Panuto: Ang mga sumusunod ay ang paglalarawan ng mga kaganapan sa Mactan noong 1521. Basahin ang paglalahad at sagutin ang mga tanong sa kasunod na tsart. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
 • 21. Pinatnubayang Pagsasanay 1 Nang mabalitaan ni Magellan na ayaw kilalanin ni Lapu-lapu ang kapangyarihan ng mga Espanyol at ng hari ng Espanya, ipinasya niya na supilin si Lapu-lapu.Kasama ang isang hukbo ng mga mandirigmang Europeo na pawang balot ng bakal ang katawan na lulan ng tatlong barko at 1,000 katutubong mandirigmang sakay ng 80 bangka.Dumaong sila sa dalampasigan ng Mactan noong bukang liwayway ng Abril 27, 1521. Mabato ang pook at mababaw ang tubig noon kaya’t hindi nakalapit nang husto sa daungan ang kanilang mga barko. Nagpadala si Magellan ng kalatas kay Lapu-Lapu na nag-uutos na magbayad ang huli ng buwis bilang pagkilala sa kapangyarihan ng Hari ng Espanya. Kung hindi ito susundin ni Lapu-Lapu, magkakaroon ng labanan. Tumanggi si Lapu-Lapu at sinabing handa sila sa anumang mangyayari. Nag-alok si Raha Humabon na tumulong ngunit ito ay tinanggihan ni Magellan. Sinabi niyang manatili sila sa kanilang Bangka at manood na lamang kung paano makipaglaban ang mga Espanyol. Sinalakay ng mga Espanyol ang Mactan.
 • 22. Pinatnubayang Pagsasanay 1 Buong tapang na sinalubong ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga katribo ang mga mananakop ng mga sibat, pana, bolo at itak. Napatay si Magellan. Nasiraan ng loob ang mga Espanyol at umurong nang makita nilang patay na ang kanilang pinuno. Kinaladkad ng mga katutubo ang labi ni Magellan at hindi ibinigay sa mga Espanyol kahit na inalok sila ng malaking halaga bilang pantubos dito.
 • 23. Pinatnubayang Pagsasanay 1 Nilisan ng mga Espanyol ang Cebu at nagpatuloy sa kanilang paglalayag patungong Moluccas. Ang bapor na Victoria na lamang ang nakabalik sa Espanya noong Setyembre 6, 1522. Ang ekspedisyon ni Magellan ang siyang maituturing na kauna-unahang matagumpay na paglibot sa buong daigdig sa pamamagitan ng paglalayag (circumnavigation). Ito rin ang nagpatunay na bilog ang mundo.
 • 24. Pinatnubayang Pagsasanay 1 Pagdating ng Mga Europeo sa Pilipinas noong 1521. Sino ang Europeong nakarating sa Pilipinas noong 1521? 1.M_____________ _ Ano ang pangalan ng barkong matagumpay na nakabalik sa Espanya ? 2. V _______________ Ano ang dahilan nang paglalaban ni Lapu-Lapu at Magellan ? 3. ______________ Saan naganap ang labanang Magellan at Lapu-Lapu? 4. M_______________
 • 25. Pinatnubayang Pagsasanay 2 My Lucky 2! Panuto: Kumpletuhin ang Cause and Effect Chart sa ibaba sa pamamagitan ng pagtatala ng hinihinging impormasyon sa bawat kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
 • 26. Pinatnubayang Pagsasanay 2 Mga Dahilan ng Unang yugto ng Kolonyalismo 1. 2. Mga Epekto ng Unang Yugto ng Kolonyalismo 1. 2.
 • 27. Pang-isahang Pagsasanay Panuto: Basahing mabuti ang mga ipinapahayag. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel.
 • 28. Pang-isahang Pagsasanay 1. Ang mga bansang nanguna sa panahon ng eksplorasyon ay ang sumusunod, maliban sa: a. Japan b. Spain c. Portugal d. Britain 2. Sino ang Espanyol na nakarating sa Pilipinas at naging kalaban ni Lapu-Lapu noong 1521? a. Magellan b. Humabon c. Rene Descartes d. Miguel Lopez de Legaspi
 • 29. Pang-isahang Pagsasanay 3. Alin ang hindi kabilang sa mga dahilan ng paglaganap ng unang yugto ng Kolonisasyon? a. Aklat ng Paglalakbay ni Marco Polo b. Mga Krusada c. Kalayaan d. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo 4. Ito ay tumutukoy sa paglibot sa buong daigdig sa pamamagitan ng paglalayag. a. detour b. reroute c. lakbay-aral d. circumnavigation 5. Sino ang sumulat ng aklat na The Travels of Marco Polo? a. Rusticiano b. Marco Polo c. Legaspi d. Magellan
 • 30. Pang-isahang Pagsasanay 6. Alin sa sumusunod ang naging Epekto ng Unang yugto ng Kolonisasyon? a. Travels of Marco Polo b. Malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan c. Krusada d. Whitemans Burden 7. Sa limang (5) bapor na dala ni Magellan, Anong bapor ang natatanging nakabalik sa Espanya noong Setyembre 6, 1522? a. Victoria b. Concepcion c. Santiago d. Trinidad
 • 31. Pang-isahang Pagsasanay 8. Ang ____________ ang nagbibigay sa mga manlalayag ng direksiyong kanilang daraanan sa paglalakbay. a. Caravel b. Magnetic compass c. Astrolabe d. Sunglasses 9. Ang _______ ay ang alinman sa mga ekspedisyong militar na isinagawa sa pagitan ng 1096 at 1270 upang mabawi ang Jerusalem mula sa mga Muslim. a. Krusada b. Astrolabe c. Magnetic Compass d. Polo Y Servicio 10. Bakit mahalaga ang papel na ginampanan ng Unang Yugto ng Kolonisasyon sa daigdig? a. Dahil sa pagkakatuklas ng mga lupain, higit na dumagsa ang mga kalakal at spices na nagmula sa Asya b. Dahil sa pagkakatuklas ng lupain nawalan ng kalayaan ang mga maliit na bansa. c. Dahil sa pagkakatuklas ng lupain lalong lumakas at yumaman ang Europa. d. Dahil sa pagkakatuklas ng lupain nabago ang Ecosystem ng Asya.
 • 32. Pagsusulit Panuto: Isulat sa patlang ang “ Dahilan” kung ang pahayag ay tumutukoy sa salik ng kolonyalismo, “Epekto” naman ang isulat kung ang pahayag ay nagsasaad ng bunga ng kolonyalismo. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
 • 33. Pagsusulit _____________________1. Ang Paglalakbay ni Marco Polo. _____________________2. Nang matapos ang krusada ay hinanap-hanap ng mga Europeo ang mga pampalasa. ____________________ 3. Nawalan ng kalayaan ang mga nasakop na bansa. ___________________ 4. Ang magnetic compass ang nagbibigay sa mga manlalayag ng direksiyong kanilang daraanan sa paglalakbay. _________________ 5. Hinangad ng mga Europeo na makamit ang karangalan at katanyagan.
 • 34. Pagsusulit _________________6. Ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng mga Espanyol at mga Portuguese ang nagbigay-daan sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. _________________7. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong Kanluranin sa Silangan dahil sa kolonisasyon. _________________8. Nakapukaw rin ng interes sa mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag ang mga eksplorasyon. ________________9. Natuklasan ang Isla ng Pilipinas. ________________10. Ang caravel ay isang perpektong sasakyang panggalugad para sa mga Europeo noong panahon ng Eksplorasyon.
 • 35. Pangwakas Depensa para sa Kolonya! Basahin at Pangatwiranan ang bawat pahayag sa ibaba:
 • 36. Pangwakas 1. “ Ang eksplorasyong Kanluranin ang unang nagtatag ng pandaigdigang interaksyon na nararanasan sa kasalukuyan.” Gaano kahalaga ang bahaging ginampanan at ginagampanan ng mga Asyano sa interaksyong ito?______________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________
 • 37. Pangwakas • 2. Paano ibinubuod ng pahayag na “God, Gold and Glory” ang motibo ng eksplorasyon ng mga Kanluranin? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________.
 • 38. Mga Sanggunian • Blando, Rosemarie C. et.al (2014). Kasaysayan ng Daigdig, Araling Panlipunan: Modyul ng Mag-aaral. Pasig City, Philippines. Vibal Group Inc. • Samson, Maria Carmelita et.al. (2013). Kayamanan 8, Ang Pilipinas sa Asya. Manila, Philippines. Rex Bookstore • Soriano,Celia D. et.al (2001).Pana-panahon III Worktext, Kasaysayan ng Daigdig.Manila, Philippines.Rex Bookstore • Soriano, Celia D. et.al (2014): Kayamanan 9,Kasaysayan ng Mundo. Manila Philippines. Rex Bookstore
 • 39. Susi sa Pagwawasto • Balik-aral: • 1.Repormasyon • 2.Renaissance • 3.Protestante • 4.National Monarchy • 5.Merkantilismo • 6.Katoliko • 7.Humanismo • 8.Europe • 9.Bourgeoisie • 10.Banker • Pinatnubayang Pagsasanay 1: • 1.Magellan • 2.Victoria • 3.Hindi kinilala ni Lapu – Lapu ang kapangyarihan ng Espanya • 4.Mactan • Pinatnubayang Pagsasanay 2: • (Ang sagot ng mag-aaral ay maaaring magkakaiba- iba)
 • 40. Susi sa Pagwawasto • Pang-isahang Pagsasanay: • 1.A • 2.A • 3.C • 4.D • 5.A • 6.B • 7.A • 8.B • 9.A • 10.A • Pagsusulit: • 1. Sanhi • 2. Sanhi • 3. Epekto • 4. Sanhi • 5. Sanhi • 6. Epekto • 7. Epekto • 8. Sanhi • 9. Epekto • 10. Sanhi • Pangwakas: • (Ang sagot ng mag-aaral ay maaaring magkakaiba-iba)