Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Cong van NMĐR gui UBND tinh Yen Bai 171227 (F).doc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Cong van NMĐR gui UBND tinh Yen Bai 171227 (F).doc

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ CÁCH ĐIỆN VIỆT NAM Số: /VNPI-CV V/v khảo sát, nghiên cứu đầu tư Dự án Nhà máy điện đốt rác trên địa bàn tỉnh Yên Bái. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Yên Bái, ngày tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Công ty Cổ phần Sứ cách điện Việt Nam (VNPI), trụ sở chính tại Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 5200281766 ngày 07/11/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, tình trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng có xu hướng gia tăng. Phạm vi thu gom rác đã từng bước được mở rộng đến vùng ngoại thị, trung tâm các xã và các trục đường chính (Quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện,...). Tuy nhiên, việc thu gom rác thải vẫn chủ yếu là đem đi chôn lấp. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có chủ trương khuyến khích, thu hút đầu tư nhất là trong lĩnh vực xử lý môi trường. Do vậy, rất cần thiết đầu tư xây dựng dây truyền xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, giảm thiểu tác động đến môi trường khu vực bãi rác hiện hữu, phù hợp chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực xử chất thải rắn và bảo vệ môi trường. VNPI mong muốn chung tay cùng tỉnh Yên Bái xử lý lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để phát điện bằng công nghệ mới nhất, đã được kiểm chứng lắp đặt tại Việt Nam và rất nhiều nước trên thế giới, tạo công ăn việc làm và tăng thêm nguồn thu Ngân sách cho địa phương. Kính đề nghị UBND tỉnh Yên Bái xem xét đồng ý để VNPI triển khai khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy điện đốt rác Yên Bái, công suất đặt khoảng 04 – 06MW. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính khả thi của dự án, bằng kinh phí của mình VNPI sẽ tiến hành lập hồ sơ bổ sung Dự án Nhà máy điện đốt rác vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái trong Quý I/2018, làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy theo quy định. VNPI kính đề nghị UBND tỉnh Yên Bái xem xét chấp thuận, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ./. Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - Sở Công Thương Yên Bái (để b/c); - Sở KH&ĐT Yên Bái (để b/c); - Lưu VP./. Tài liệu kèm theo: - Báo cáo sơ bộ Dự án NMĐR Yên Bái. GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Ngọc

×