vhdll.docx

sđs

Bài 1: Viết chương trình điều khiển 8 LED nháy tròn.
Nguyên lý hoạt động của mạch
- Mạch có chức năng là điều khiển 8 LED nháy dịch từ LED1 đến LED8
và được sắp xếp thành vòng tròn, chương trình chạy khi clock=1
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity bai1 is
Port (clk: in STD_LOGIC;
P: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end bai1;
architecture Behavioral of bai1 is
Signal Q: integer := 0;
begin
process(clk)
begin
If rising_edge(clk) then
if Q = 8
then Q <= 0;
else Q <= Q+1;
end if;
end if;
end process;
process(Q)
begin
case Q is
when 0 => P <= "00000000";
when 1 => P <= "10000000";
when 2 => P <= "01000000";
when 3 => P <= "00100000";
when 4 => P <= "00010000";
when 5 => P <= "00001000";
when 6 => P <= "00000100";
when 7 => P <= "00000010";
when 8 => P <= "00000001";
when others => P <= "00000000";
end case;
end process;
end Behavioral;
Test bench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test is
end test;
architecture Behavioral of test is
Component Bai1 is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
P : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
);
end Component;
Signal clk: STD_LOGIC := '0';
Signal P: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
begin
VVT: Bai1 Port map(
CLK => CLK,
P => P
);
CLK <= not CLK after 10 ns;
end Behavioral;
Bài 2: Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi Mod 9 (có CLK, CLR,
Pause)
Nguyên lí hoạt động của mạch
- Mạch đếm lùi mode 9 có clock, clear và pause. Mạch thực hiện đếm
từ 8 về 0,chương trình hoạt động khi clock=1 , khi clear=1 chương
trình trở về trạng thái reset là bằng “0000” rồi tiếp tục đếm từ 8 về 0
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity bai2 is
port (CLK: in std_logic;
CLR: in std_logic;
PAUSE: in std_logic;
count: out std_logic_vector(3 downto 0));
end bai2;
architecture Behavioral of bai2 is
Signal counter: std_logic_vector(3 downto 0) := "1000";
begin
process (CLK, CLR, PAUSE)
begin
if CLR = '1' then counter <= "0000";
end if;
if rising_edge(CLK) and CLR = '0' and PAUSE = '0' then
if (counter = "0000") then
counter <= "1000";
else counter <= counter - 1;
end if;
end if;
end process;
count <= counter;
end Behavioral;
Test bench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test is
end test;
architecture Behavioral of test is
component bai2 is
port ( CLK : in std_logic;
CLR : in std_logic;
PAUSE : in std_logic;
count : out std_logic_vector(3 downto 0));
end component;
signal CLK,CLR,PAUSE: std_logic := '0';
signal count: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
uut: bai2 port map(
CLK => CLK,
CLR => CLR,
PAUSE => PAUSE,
count => count
);
CLK <= not CLK after 10ns ;
pausess: process
begin
PAUSE <= '0'; wait for 500ns;
PAUSE <= '1'; wait for 80ns;
end process;
clearr: process
begin
CLR <= '0'; wait for 700ns;
CLR <= '1'; wait for 10ns;
end process;
end Behavioral;
Bài 3 : Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi BCD từ 59 đến 00 - hiển
thị trên LED 7 đoạn Anode chung (CLK, CLR)
Nguyên lí của mạch
- Bộ đếm lùi BCD mod 60 đếm lùi từ 59 về 00 và hiển thị trên LED 7
đoạn Anode chung có xung clock và clear. Khởi tạo giá trị ban đầu 2
biến hàng chục và hàng đơn vị bằng 59 và cho chạy dần về 00. Mạch bắt
đầu đếm khi clock = 1, khi clear = 1 mạch trở về trạng thái reset là
“0000” rồi bắt đầu đếm lại từ 59 về 00
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Bai3 is
Port (CLK: in STD_LOGIC;
CLR: in STD_LOGIC;
Led1: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
Led2: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
OutDvi: Out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end Bai3;
architecture Behavioral of Bai3 is
Signal Chuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0101";
Signal Dvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "1001";
begin
process (CLK, CLR)
begin
if CLR = '1' then
Chuc <= "0000";
Dvi <= "0000";
elsif CLK'event and CLK = '1' then
if (Dvi = "0000") then
Dvi <= "1001";
if Chuc = "0000" then
Chuc <= "0101";
else Chuc <= Chuc - 1;
end if;
else Dvi <= Dvi - 1;
end if;
end if;
end process;
OutChuc <= Chuc;
OutDvi <= Dvi;
--Hien thi led
process(Dvi)
begin
case Dvi is
when x"9" => Led1 <= "0010000";
when x"8" => Led1 <= "0000000";
when x"7" => Led1 <= "1111000";
when x"6" => Led1 <= "0000010";
when x"5" => Led1 <= "0010010";
when x"4" => Led1 <= "0011001";
when x"3" => Led1 <= "0110000";
when x"2" => Led1 <= "0100100";
when x"1" => Led1 <= "1111001";
when others => null;
end case;
end process;
process(Chuc)
begin
case Chuc is
when x"5" => Led2 <= "0010010";
when x"4" => Led2 <= "0011001";
when x"3" => Led2 <= "0110000";
when x"2" => Led2 <= "0100100";
when x"1" => Led2 <= "1111001";
when others => null;
end case;
end process;
end Behavioral;
Test bench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity bai3comp is
end bai3comp;
architecture Behavioral of bai3comp is
component bai3code is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;
CLR : in STD_LOGIC;
Led1 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
Led2 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
OutDvi : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end component;
Signal CLK, CLR: STD_LOGIC := '0';
Signal Led1, Led2: STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
Signal OutChuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Signal OutDvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
MDH: bai3code port map(
CLK => CLK,
CLR => CLR,
Led1 => Led1,
Led2 => Led2,
OutChuc => OutChuc,
OutDvi => OutDvi
);
CLK <= not CLK after 10ns;
clear: process
begin
CLR <= '0'; wait for 500ns;
CLR <= '1'; wait for 80ns;
end process;
end Behavioral;
Bài 4: Viết chương trình mô tả bộ phân kênh 1:16 (Enable hoạt
động ở mức thấp)
Nguyên lý hoạt động
Bộ phân kênh 1 đầu vào 16 đầu ra, sử dụng Sel 4 bit thay đổi liên tục
16 trạng thái. Khi enable = 0 ứng với mỗi trạng thái Sel tại mỗi thời
điểm sẽ làm thay đổi đầu ra tương ứng. Khi enable = 1 toàn bộ đầu
ra bằng 0.
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity bai4 is
Port (
Enable : in STD_LOGIC;
Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Din : in STD_LOGIC;
OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end bai4;
architecture Behavioral of bai4 is
Signal OutPut: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := "0000000000000000";
begin
process(Sel, Enable, Din)
begin
OutPut <= "0000000000000000";
if Enable = '0' then
Case Sel is
when "0000" => OutPut(0) <= Din;
when "0001" => OutPut(1) <= Din;
when "0010" => OutPut(2) <= Din;
when "0011" => OutPut(3) <= Din;
when "0100" => OutPut(4) <= Din;
when "0101" => OutPut(5) <= Din;
when "0110" => OutPut(6) <= Din;
when "0111" => OutPut(7) <= Din;
when "1000" => OutPut(8) <= Din;
when "1001" => OutPut(9) <= Din;
when "1010" => OutPut(10) <= Din;
when "1011" => OutPut(11) <= Din;
when "1100" => OutPut(12) <= Din;
when "1101" => OutPut(13) <= Din;
when "1110" => OutPut(14) <= Din;
when others => OutPut(15) <= Din;
end case;
end if;
end process;
OutData <= OutPut;
end Behavioral;
Testbench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test is
end test;
architecture Behavioral of test is
component main is
Port (
Enable : in STD_LOGIC;
Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Din : in STD_LOGIC;
OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;
Signal Enable, Din : STD_LOGIC :='0';
Signal Sel : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
Signal OutData : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
begin
uut: main port map(
Enable => Enable,
Sel => Sel,
Din => Din,
OutData => OutData
);
Enable <= not Enable after 200ns;
Din <= not Din after 50ns;
process
begin
Sel <= "0000";
for i in 0 to 15 loop
wait for 10ns;
Sel <= Sel + 1;
end loop;
end process;
end Behavioral;
Bài 5 : Viết mô tả VHDL (Entity và Architecture) cho mạch đó. Viết
testbench để kiểm tra hoạt động của mạch.
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity bai5 is
Port
(
CLK : in STD_LOGIC;
X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end bai5;
architecture Behavioral of bai5 is
component JKFF is
Port
(
CLK: in STD_LOGIC;
J : in STD_LOGIC;
K : in STD_LOGIC;
Q : out STD_LOGIC;
QN : out STD_LOGIC
);
end component;
----------------------------------------
signal j0_data : std_logic;
signal k0_data : std_logic;
signal q0_data : std_logic;
signal q0n_data : std_logic;
signal k1_data : std_logic;
signal q1_data : std_logic;
signal q1n_data : std_logic;
begin
j0_data <= q1n_data and X;
k0_data <= q1_data xor X;
k1_data <= q0n_data nand X;
Z <= q0_data and q1_data and X;
JKFF_INST0: JKFF
Port map
(
CLK => CLK,
J => j0_data,
K => k0_data,
Q => q0_data,
QN => q0n_data
);
JKFF_INST1: JKFF
Port map
(
CLK => CLK,
J => q0_data,
K => k1_data,
Q => q1_data,
QN => q1n_data
);
end Behavioral;
Test bench
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY Test_bench IS
END Test_bench;
ARCHITECTURE behavior OF Test_bench IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT Bai5
PORT(
CLK : IN std_logic;
X : IN std_logic;
Z : OUT std_logic
);
END COMPONENT;
--Inputs
signal CLK : std_logic := '0';
signal X : std_logic := '0';
--Outputs
signal Z : std_logic;
-- Clock period definitions
-- constant CLK_period : time := 20 ns;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: Bai5
PORT MAP
(
CLK => CLK,
X => X,
Z => Z
);
-- Clock process definitions
CLK_process :process
begin
CLK <= '0';
wait for 10 ns;
CLK <= '1';
wait for 10 ns;
end process;
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
-- hold reset state for 100 ns.
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
--000
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--001
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--010
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
-- 011
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--100
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
--101
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--110
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
-- insert stimulus here
end process;
END;
vhdll.docx

Recommandé

VHDL PROGRAMS FEW EXAMPLES par
VHDL PROGRAMS FEW EXAMPLESVHDL PROGRAMS FEW EXAMPLES
VHDL PROGRAMS FEW EXAMPLESkarthik kadava
2.4K vues34 diapositives
Fpga creating counter with internal clock par
Fpga  creating counter with internal clockFpga  creating counter with internal clock
Fpga creating counter with internal clockPoliteknik Elektronika Negeri Surabaya
1.7K vues10 diapositives
Vhdl programs par
Vhdl programsVhdl programs
Vhdl programsKirthika Natarajan
56 vues6 diapositives
Tdm to vo ip 2 par
Tdm to vo ip 2Tdm to vo ip 2
Tdm to vo ip 2Abhiroop Mn
326 vues12 diapositives
94257825 bao-cao-pld par
94257825 bao-cao-pld94257825 bao-cao-pld
94257825 bao-cao-pldbuianhminh
1.6K vues41 diapositives
Uart par
UartUart
Uartcs1090211
10.4K vues22 diapositives

Contenu connexe

Similaire à vhdll.docx

Basic-VHDL-Constructs1.ppt par
Basic-VHDL-Constructs1.pptBasic-VHDL-Constructs1.ppt
Basic-VHDL-Constructs1.pptBUCHUPALLIVIMALAREDD2
3 vues101 diapositives
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL par
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDLDigital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDLOmkar Rane
323 vues5 diapositives
Digital System Design Lab Report - VHDL ECE par
Digital System Design Lab Report - VHDL ECEDigital System Design Lab Report - VHDL ECE
Digital System Design Lab Report - VHDL ECERamesh Naik Bhukya
1.9K vues104 diapositives
Vhdl lab manual par
Vhdl lab manualVhdl lab manual
Vhdl lab manualMukul Mohal
2.8K vues20 diapositives
VHdl lab report par
VHdl lab reportVHdl lab report
VHdl lab reportJinesh Kb
3.3K vues138 diapositives
Reporte vhdl9 par
Reporte vhdl9Reporte vhdl9
Reporte vhdl9Miguel Angel Peña
666 vues8 diapositives

Similaire à vhdll.docx(20)

Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL par Omkar Rane
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDLDigital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL
Omkar Rane323 vues
VHdl lab report par Jinesh Kb
VHdl lab reportVHdl lab report
VHdl lab report
Jinesh Kb3.3K vues
Following the behavioral description example provided in Section 6.3.pdf par atulkapoor33
Following the behavioral description example provided in Section 6.3.pdfFollowing the behavioral description example provided in Section 6.3.pdf
Following the behavioral description example provided in Section 6.3.pdf
atulkapoor332 vues
32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology par Bharat Biyani
32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology
32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology
Bharat Biyani3K vues
Write Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdf par dbrienmhompsonkath75
Write Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdfWrite Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdf
Write Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdf
write a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docx par noreendchesterton753
write a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docxwrite a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docx
write a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docx
W8_2: Inside the UoS Educational Processor par Daniel Roggen
W8_2: Inside the UoS Educational ProcessorW8_2: Inside the UoS Educational Processor
W8_2: Inside the UoS Educational Processor
Daniel Roggen148 vues

Dernier

How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx par
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxLibbySchulze1
5 vues33 diapositives
information par
informationinformation
informationkhelgishekhar
10 vues4 diapositives
IETF 118: Starlink Protocol Performance par
IETF 118: Starlink Protocol PerformanceIETF 118: Starlink Protocol Performance
IETF 118: Starlink Protocol PerformanceAPNIC
414 vues22 diapositives
Affiliate Marketing par
Affiliate MarketingAffiliate Marketing
Affiliate MarketingNavin Dhanuka
17 vues30 diapositives
ATPMOUSE_융합2조.pptx par
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptxkts120898
35 vues70 diapositives
Building trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergency par
Building trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergencyBuilding trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergency
Building trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergencyTina Purnat
110 vues18 diapositives

Dernier(9)

How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx par LibbySchulze1
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
LibbySchulze15 vues
IETF 118: Starlink Protocol Performance par APNIC
IETF 118: Starlink Protocol PerformanceIETF 118: Starlink Protocol Performance
IETF 118: Starlink Protocol Performance
APNIC414 vues
ATPMOUSE_융합2조.pptx par kts120898
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptx
kts12089835 vues
Building trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergency par Tina Purnat
Building trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergencyBuilding trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergency
Building trust in our information ecosystem: who do we trust in an emergency
Tina Purnat110 vues
The Dark Web : Hidden Services par Anshu Singh
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden Services
Anshu Singh14 vues
Marketing and Community Building in Web3 par Federico Ast
Marketing and Community Building in Web3Marketing and Community Building in Web3
Marketing and Community Building in Web3
Federico Ast14 vues

vhdll.docx

 • 1. Bài 1: Viết chương trình điều khiển 8 LED nháy tròn. Nguyên lý hoạt động của mạch - Mạch có chức năng là điều khiển 8 LED nháy dịch từ LED1 đến LED8 và được sắp xếp thành vòng tròn, chương trình chạy khi clock=1 Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity bai1 is Port (clk: in STD_LOGIC; P: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); end bai1; architecture Behavioral of bai1 is Signal Q: integer := 0; begin process(clk) begin If rising_edge(clk) then if Q = 8 then Q <= 0; else Q <= Q+1; end if; end if; end process;
 • 2. process(Q) begin case Q is when 0 => P <= "00000000"; when 1 => P <= "10000000"; when 2 => P <= "01000000"; when 3 => P <= "00100000"; when 4 => P <= "00010000"; when 5 => P <= "00001000"; when 6 => P <= "00000100"; when 7 => P <= "00000010"; when 8 => P <= "00000001"; when others => P <= "00000000"; end case; end process; end Behavioral; Test bench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity test is end test; architecture Behavioral of test is Component Bai1 is Port ( clk : in STD_LOGIC; P : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) );
 • 3. end Component; Signal clk: STD_LOGIC := '0'; Signal P: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); begin VVT: Bai1 Port map( CLK => CLK, P => P ); CLK <= not CLK after 10 ns; end Behavioral; Bài 2: Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi Mod 9 (có CLK, CLR, Pause) Nguyên lí hoạt động của mạch - Mạch đếm lùi mode 9 có clock, clear và pause. Mạch thực hiện đếm từ 8 về 0,chương trình hoạt động khi clock=1 , khi clear=1 chương trình trở về trạng thái reset là bằng “0000” rồi tiếp tục đếm từ 8 về 0 Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity bai2 is port (CLK: in std_logic; CLR: in std_logic; PAUSE: in std_logic; count: out std_logic_vector(3 downto 0));
 • 4. end bai2; architecture Behavioral of bai2 is Signal counter: std_logic_vector(3 downto 0) := "1000"; begin process (CLK, CLR, PAUSE) begin if CLR = '1' then counter <= "0000"; end if; if rising_edge(CLK) and CLR = '0' and PAUSE = '0' then if (counter = "0000") then counter <= "1000"; else counter <= counter - 1; end if; end if; end process; count <= counter; end Behavioral; Test bench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity test is end test;
 • 5. architecture Behavioral of test is component bai2 is port ( CLK : in std_logic; CLR : in std_logic; PAUSE : in std_logic; count : out std_logic_vector(3 downto 0)); end component; signal CLK,CLR,PAUSE: std_logic := '0'; signal count: std_logic_vector(3 downto 0); begin uut: bai2 port map( CLK => CLK, CLR => CLR, PAUSE => PAUSE, count => count ); CLK <= not CLK after 10ns ; pausess: process begin PAUSE <= '0'; wait for 500ns; PAUSE <= '1'; wait for 80ns; end process; clearr: process begin CLR <= '0'; wait for 700ns; CLR <= '1'; wait for 10ns;
 • 6. end process; end Behavioral; Bài 3 : Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi BCD từ 59 đến 00 - hiển thị trên LED 7 đoạn Anode chung (CLK, CLR) Nguyên lí của mạch - Bộ đếm lùi BCD mod 60 đếm lùi từ 59 về 00 và hiển thị trên LED 7 đoạn Anode chung có xung clock và clear. Khởi tạo giá trị ban đầu 2 biến hàng chục và hàng đơn vị bằng 59 và cho chạy dần về 00. Mạch bắt đầu đếm khi clock = 1, khi clear = 1 mạch trở về trạng thái reset là “0000” rồi bắt đầu đếm lại từ 59 về 00 Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Bai3 is Port (CLK: in STD_LOGIC; CLR: in STD_LOGIC; Led1: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); Led2: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); OutDvi: Out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)); end Bai3;
 • 7. architecture Behavioral of Bai3 is Signal Chuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0101"; Signal Dvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "1001"; begin process (CLK, CLR) begin if CLR = '1' then Chuc <= "0000"; Dvi <= "0000"; elsif CLK'event and CLK = '1' then if (Dvi = "0000") then Dvi <= "1001"; if Chuc = "0000" then Chuc <= "0101"; else Chuc <= Chuc - 1; end if; else Dvi <= Dvi - 1; end if; end if; end process; OutChuc <= Chuc; OutDvi <= Dvi; --Hien thi led process(Dvi) begin case Dvi is when x"9" => Led1 <= "0010000"; when x"8" => Led1 <= "0000000"; when x"7" => Led1 <= "1111000"; when x"6" => Led1 <= "0000010"; when x"5" => Led1 <= "0010010";
 • 8. when x"4" => Led1 <= "0011001"; when x"3" => Led1 <= "0110000"; when x"2" => Led1 <= "0100100"; when x"1" => Led1 <= "1111001"; when others => null; end case; end process; process(Chuc) begin case Chuc is when x"5" => Led2 <= "0010010"; when x"4" => Led2 <= "0011001"; when x"3" => Led2 <= "0110000"; when x"2" => Led2 <= "0100100"; when x"1" => Led2 <= "1111001"; when others => null; end case; end process; end Behavioral; Test bench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity bai3comp is end bai3comp; architecture Behavioral of bai3comp is
 • 9. component bai3code is Port ( CLK : in STD_LOGIC; CLR : in STD_LOGIC; Led1 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); Led2 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); OutDvi : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)); end component; Signal CLK, CLR: STD_LOGIC := '0'; Signal Led1, Led2: STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0); Signal OutChuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); Signal OutDvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); begin MDH: bai3code port map( CLK => CLK, CLR => CLR, Led1 => Led1, Led2 => Led2, OutChuc => OutChuc, OutDvi => OutDvi ); CLK <= not CLK after 10ns; clear: process begin CLR <= '0'; wait for 500ns; CLR <= '1'; wait for 80ns; end process; end Behavioral;
 • 10. Bài 4: Viết chương trình mô tả bộ phân kênh 1:16 (Enable hoạt động ở mức thấp) Nguyên lý hoạt động Bộ phân kênh 1 đầu vào 16 đầu ra, sử dụng Sel 4 bit thay đổi liên tục 16 trạng thái. Khi enable = 0 ứng với mỗi trạng thái Sel tại mỗi thời điểm sẽ làm thay đổi đầu ra tương ứng. Khi enable = 1 toàn bộ đầu ra bằng 0. Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity bai4 is Port ( Enable : in STD_LOGIC; Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); Din : in STD_LOGIC; OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); end bai4; architecture Behavioral of bai4 is Signal OutPut: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := "0000000000000000"; begin process(Sel, Enable, Din) begin OutPut <= "0000000000000000";
 • 11. if Enable = '0' then Case Sel is when "0000" => OutPut(0) <= Din; when "0001" => OutPut(1) <= Din; when "0010" => OutPut(2) <= Din; when "0011" => OutPut(3) <= Din; when "0100" => OutPut(4) <= Din; when "0101" => OutPut(5) <= Din; when "0110" => OutPut(6) <= Din; when "0111" => OutPut(7) <= Din; when "1000" => OutPut(8) <= Din; when "1001" => OutPut(9) <= Din; when "1010" => OutPut(10) <= Din; when "1011" => OutPut(11) <= Din; when "1100" => OutPut(12) <= Din; when "1101" => OutPut(13) <= Din; when "1110" => OutPut(14) <= Din; when others => OutPut(15) <= Din; end case; end if; end process; OutData <= OutPut; end Behavioral; Testbench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity test is
 • 12. end test; architecture Behavioral of test is component main is Port ( Enable : in STD_LOGIC; Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); Din : in STD_LOGIC; OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); end component; Signal Enable, Din : STD_LOGIC :='0'; Signal Sel : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000"; Signal OutData : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); begin uut: main port map( Enable => Enable, Sel => Sel, Din => Din, OutData => OutData ); Enable <= not Enable after 200ns; Din <= not Din after 50ns; process begin Sel <= "0000"; for i in 0 to 15 loop wait for 10ns; Sel <= Sel + 1; end loop; end process;
 • 13. end Behavioral; Bài 5 : Viết mô tả VHDL (Entity và Architecture) cho mạch đó. Viết testbench để kiểm tra hoạt động của mạch. Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity bai5 is Port ( CLK : in STD_LOGIC; X : in STD_LOGIC; Z : out STD_LOGIC ); end bai5; architecture Behavioral of bai5 is component JKFF is Port ( CLK: in STD_LOGIC; J : in STD_LOGIC; K : in STD_LOGIC; Q : out STD_LOGIC; QN : out STD_LOGIC ); end component; ----------------------------------------
 • 14. signal j0_data : std_logic; signal k0_data : std_logic; signal q0_data : std_logic; signal q0n_data : std_logic; signal k1_data : std_logic; signal q1_data : std_logic; signal q1n_data : std_logic; begin j0_data <= q1n_data and X; k0_data <= q1_data xor X; k1_data <= q0n_data nand X; Z <= q0_data and q1_data and X; JKFF_INST0: JKFF Port map ( CLK => CLK, J => j0_data, K => k0_data, Q => q0_data, QN => q0n_data ); JKFF_INST1: JKFF Port map ( CLK => CLK,
 • 15. J => q0_data, K => k1_data, Q => q1_data, QN => q1n_data ); end Behavioral; Test bench LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY Test_bench IS END Test_bench; ARCHITECTURE behavior OF Test_bench IS -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT) COMPONENT Bai5 PORT( CLK : IN std_logic; X : IN std_logic; Z : OUT std_logic ); END COMPONENT; --Inputs signal CLK : std_logic := '0';
 • 16. signal X : std_logic := '0'; --Outputs signal Z : std_logic; -- Clock period definitions -- constant CLK_period : time := 20 ns; BEGIN -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) uut: Bai5 PORT MAP ( CLK => CLK, X => X, Z => Z ); -- Clock process definitions CLK_process :process begin CLK <= '0'; wait for 10 ns; CLK <= '1'; wait for 10 ns; end process; -- Stimulus process stim_proc: process
 • 17. begin -- hold reset state for 100 ns. wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; --000 wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --001 wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --010 wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; -- 011 wait until rising_edge(CLK);
 • 18. X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --100 wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; --101 wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --110 wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; -- insert stimulus here end process; END;