презентация лекции 1

БІЗНЕС-ПЛАН: СУТЬ, ОЗНАКИ,
ФУНКЦІЇ, ЗНАЧЕННЯ
1.1. Сутність та цілі бізнес-плану.
1.2. Цілі та функції бізнес-плану.
1.3. Переваги бізнес-плану.
1.4. Фактори формування бізнес-
плану.
1.5. Методологія розробки бізнес-
плану.
Тема 1.
презентация лекции 1
презентация лекции 1
Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві
найваж-ливіші функції - зовнішню та внутрішню.
Основні завдання бізнес-плану:
Переваги бізнес-плану:
презентация лекции 1
Залежно від інвести­ційної ситуації розрізняють 6 основних типів (або видів)
бізнес-планів:
Три основні блоки питань, на які повинні бути дані змістовні та обґрунтовані
відповіді ві бізнес-плані:
Роз Готельне підприємство Ресторане підприємство
діл Назва розділу Зміст розділу Назва розділу Зміст розділу
1 2 3 4 5
1 Резюме Тема, новизна
проекту. Основні
напрями бізнесу (які
потреби задовольня-
ються).
Конкурентні
переваги. Основні
фінансові показ-
ники.
Резюме Мета, новизна
проекту. Основні
фінансові
показники.
Оцінка обсягів
продаж, витрат,
ризику, прибут-ків
тощо.
Типова структура бізнес-плану підприємств готельно-ресторанного
господарства
1 2 3 4 5
2 Галузь,
підприємство та
його про-дукція
Поточна ситуація і тенден-ції
розвитку галузі.
Підприємство, концепція
поведінки в галузі. Опис
продукції підприєм-ства.
Патенти, товарні знаки, ін-ші
права власності. Стратегія
зростання підпри-ємства.
Аналіз стану
галузі
Оцінка стану в галузі (ка-
піталомісткість, прибутко-
вість, обіговість капіталу).
Поточна ситуація і тен-денції
розвитку. Пріоритети в галузі.
Аналіз темпів зростання
галузі.
3 Дослідження
ринку
Загальна характеристика
ринку продукту. Місткість
ринку. Цільовий ринок
бізнесу. Місцезнаходження
підприємства. Оцінка впливу
зовнішніх чинників.
Конкуренція на ринку. Інше.
Суть
запропоно-
ваного
проекту
Товари, послуги. Оцінка
споживчих влас-тивостей
товарів і послуг. Відмінності
від товарів і послуг
конкурентів. Аналіз та
прогноз цін та витрат на
реалізацію. Аналіз стану
приміщень, складів,
обладнання.
4 Маркетинг- план Визначення цілей марке-
тингової діяльності. Розробка
маркетингової стратегії (вибір
каналів збуту, політики
ціноутво-рення, реклама
тощо). Розробка бюджету
марке-тингу.
Прогноз обсягів продажу
товарів, послуг.
Ринок
збуту
Оцінка потенційної міст-
кості (обсягу) ринку. Оцінка
реального обсягу продаж.
Аналіз кон'юнктури рин-ку.
Продовження таблиці
Продовження таблиці
1 2 3 4 5
5 Виробничий план Характеристика виробни-
чого процесу. Машини та
устаткування. Виробничі та
невиробничі приміщення.
Сировина, матеріали, ком-
плектуючі.
План
маркетингу
Аналіз цін, каналів збуту.
Реклама та її ефектив-ність.
Прогноз збуту нової про-
дукції.
Цінові показники.
6 Організаційний
план
Форма власності.
Організаційно-правова форма
бізнесу
Дані про власників (партне-
рів, пайовиків, акціонерів) та
провідний управлінський
персонал.
Організаційна структура уп-
равління.
Потреба в персоналі.
Кадрова політика та стра-
тегія. Інше.
План реалізації Постачання, приймання,
зберігання та підготовка
товарів до продажу, їх
розміщення та викладка,
роздрібний продаж. Послуги
та поза ресторані форми
обслуговування
7 Оцінка ризиків Визначення типів можливих
ризиків.
Заходи щодо зменшення ри-
зиків, вибір страхової ком-
панії. Інше.
Організацій-ний
план
Відомості про керівників.
Організаційна структура
управління. Розподіл
обов'язків. Аналіз
продуктивності праці
кадрового складу. Форми та
системи оплати праці.
Продовження таблиці
1 2 3 4 5
8 Фінансовий план План доходів і витрат. План
грошових надходжень
Плановий баланс. Розрахунок
точки беззбит­ковості.
Розрахунок фінансових
коефіцієнтів. Інше.
Юридичний план Форма власності. Аналіз
переваг і недоліків даної
форми власності. Відомості
про партнерів, міра їх
відповідальності.
9 Фінансові
потреби та
повернення
інвестицій
Розрахунок потреб в інвес­
тиціях (кредитах). Джерела
фінансування. План­графік
внесення інвес­тицій.
Розрахунок строків повер­
нення кредитів.
Оцінка ризику та
страхування
Слабкі сторони бізнесу.
Аналіз ризиків за їх при­
чинами. Оцінка ризику.
Альтернативні стратегії.
Профілактика та страху­вання
можливих ризиків.
10 ­ ­ Фінансовий план Прогноз прибутків і збит­ків.
Прогноз грошових пото­ків
(аналіз грошових над­
ходжень і витрат). Баланс
активів і пасивів. Графік
досягнення без­збитковості.
11 ­ ­ Фінансові потреби
та повернення
інвестицій
Розрахунок потреб в ін­
вестиціях (кредитах).
Джерела фінансування. План­
графік внесення інвестицій.
Розрахунок строків повер­
нення кредитів.
12 Додатки
Узагальнення досвіду підприємців з розробки бізнес­планів у випадку
започаткування нового бізнесу дозволяє виділити такі основні
стадії роз­робки бізнес­плану:
Розробка підприємницької (комерційної) ідеї
методи творчого пошуку під­приємницьких (комерційних ідей)
1­й крок: заповнення карти ідей (рис. 1) і вибір пріоритетної пози­ції.
Рисунок 1 - Карта ідей для ключових слів "дерево та деревина"
Виробництв
о
2­й крок: формування потенційної підприємницької (комерційної) ідеї з врахуванням
того, які саме проблеми можуть бути вирішені у випадку реалізації даної комерційної
ідеї.
Потенційна підприємницька (комерційна) ідея (виробництво,
товар, послуга)
Які проблеми вирішуються ?
1. Виготовлення дерев'яних дверей для дач­них будинків 1. Забудовникам не потрібно самим виготов­ляти двері
2. Можна стимулювати індивідуальне житло­ве будівництво
3. Інше
2. Виготовлення броньованих дверей для житлових будинків 1. Підвищується надійність дверей та покра­щується їх зовнішній
вигляд
2. Менше буде крадіжок із житлових будинків
3. Інші
3 1
2
3­й крок: уточнення потенційної комерційної ідеї з врахуванням мо­жливих змін
в потребах, смаках та уподобаннях споживачів.
Зміни: Конкретні зміни Нові можливості, які відкриваються при
врахуванні змін
Стилю життя людей 1. Підвищення ролі особистості
2. Підвищення добробуту людей
3. Погіршення екологічних умов
1. Наявність окремого житла
2.Житло "на природі"
3
Вікової структури населення 1 1
2 2
3 3
Моди 1 1
2 2
3 3
Технологій 1. Поява нових матеріалів 2 1. Підвищення міцності дверей 2
3 3
Інші зміни 1 1
2 2
3 3
4­й крок: удосконалення потенційної комерційної ідеї з метою на­дання їй більш
привабливих рис.
5­й крок: вдосконалення підприємницької (комерційної) ідеї за раху­
нок внесення в цю ідею спеціальних знань та навичок самого
розробника.
На цьому етапі розробки комерційної ідеї розробник повинен внести в
запропоновану комерційну ідею свої професійні знання, які він отримав у
процесі навчання або своєї роботи в інших сферах діяльності. При цьому
можна скористатись порадами знайомих і близьких людей, а також людей,
які заслуговують на довіру, тощо.
6-й крок: оцінювання підприємницької (комерційної) ідеї на предмет можливості її
реалізації.
Питання Так Ні Чи є потреба в додат-
ковій інформації
і 2 3 4
1. Чи буде працювати Ваша ідея?      
2. Чи буде ця ідея спрацьовувати протягом певного (визначеного) часу?      
3. Чи будуть люди за це платити?      
4. Чи достатня кількість людей буде за це платити?      
5. Чи усвідомлюєте Ви, які потреби людей при цьому задовольняються?      
6. Чи знаєте Ви, якими будуть витрати на реалізацію висунутої
комерційної ідеї?
7. Чи безпечна Ваша ідея?      
8. Чи законна Ваша ідея?      
9. Чи сподобається Ваша ідея іншим людям ?      
10. Чи можете Ви знайти необхідну кількість грошей для реалізації ідеї?      
11. Чи потрібне Вам спеціальне обладнання ?      
12. Чи володієте Ви необхідними навичками (знання-ми) для реалізації
ідеї?
     
13. Чи потрібен Вам персонал зі спеціальними знання-ми (навичками)
для реалізації запропонованої ідеї?
     
14. Інші      
1. Чим бізнес-план відрізняється від інших планів, що
складаються на підприємстві?
2. Чому бізнес-план доцільно складати не тільки для нових,
але й для діючих підприємств? На який термін він
складається?
3. Дайте характеристику основних ознак бізнес-плану.
4. Які фактори впливають на зміст і структуру бізнес-плану? В
чому проявляється цей вплив?
5. Типи (види) бізнес-планів та їх особливості.
6. Чим відрізняється бізнес-план впровадження комерційної
ідеї від бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту?
7. Основні блоки питань, які повинні бути розроблені в
бізнес-плані, та їх характеристики.
8. Структура бізнес-плану готельного підприємства: суть,
основні розділи.
9. Структура бізнес-плану ресторанного підприємства: суть,
основні розділи.
ПИТАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ до теми 1.
Перелік літератури до теми 1.
1 sur 21

Recommandé

Lecture 5 business plan par
Lecture 5 business planLecture 5 business plan
Lecture 5 business planAndrii (Andrey) Hnatov (Gnatov)
87 vues20 diapositives
Презентація до теми 1 par
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1NinaDrokina
2.2K vues10 diapositives
Презентація до теми 2 par
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2NinaDrokina
1.4K vues19 diapositives
Презентація до теми 3 par
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3NinaDrokina
1.3K vues18 diapositives
лекция тема 5 par
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5NinaDrokina
816 vues10 diapositives
лекция з теми 6 par
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6NinaDrokina
513 vues26 diapositives

Contenu connexe

Similaire à презентация лекции 1

Business plan presi for level up 28 11 2018 par
Business plan presi for level up 28 11 2018Business plan presi for level up 28 11 2018
Business plan presi for level up 28 11 2018Level Up Ukraine
91 vues15 diapositives
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdfRostyslavDmytruk
53 vues33 diapositives
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx par
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptxRostyslavDmytruk
29 vues14 diapositives
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxRostyslavDmytruk
58 vues29 diapositives
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?” par
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”Dakiry
149 vues37 diapositives
стандартизація лекція 4 par
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4galushko29
733 vues26 diapositives

Similaire à презентация лекции 1(20)

2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx par RostyslavDmytruk
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
10 відмінність стратегії і тактики у бізнесі.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?” par Dakiry
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Антон Вітязь та Марія Попова “Strategy Analysis: Who cares?”
Dakiry149 vues
стандартизація лекція 4 par galushko29
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
galushko29733 vues
про планування. як правильно спланувати свій бізнес par Masha Zholudeva
про планування. як правильно спланувати свій бізнеспро планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
Masha Zholudeva332 vues
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности par Yuri Navruzov
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov221 vues
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptxМодуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ... par USAID LEV
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
USAID LEV705 vues
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
про планування. як правильно спланувати свій бізнес par MagneticOne
про планування. як правильно спланувати свій бізнеспро планування. як правильно спланувати свій бізнес
про планування. як правильно спланувати свій бізнес
MagneticOne640 vues
Про планування. як правильно спланувати свій бізнес par Ruslan Savchyshyn
Про планування. як правильно спланувати свій бізнесПро планування. як правильно спланувати свій бізнес
Про планування. як правильно спланувати свій бізнес
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx par RostyslavDmytruk
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx
4_Модель_конкурентного_посередництва.pptx

Plus de NinaDrokina

лекция 4 par
лекция 4лекция 4
лекция 4NinaDrokina
756 vues18 diapositives
лекция тема 3 par
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3NinaDrokina
909 vues16 diapositives
лекция тема 2 par
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2NinaDrokina
1.8K vues13 diapositives
лекция тема 1 par
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1NinaDrokina
4.3K vues22 diapositives
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST par
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTNinaDrokina
9.1K vues22 diapositives
Тема 5 Реінжинірінг par
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгNinaDrokina
868 vues13 diapositives

Plus de NinaDrokina(11)

лекция тема 3 par NinaDrokina
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
NinaDrokina909 vues
лекция тема 2 par NinaDrokina
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina1.8K vues
лекция тема 1 par NinaDrokina
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina4.3K vues
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST par NinaDrokina
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina9.1K vues
Тема 5 Реінжинірінг par NinaDrokina
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina868 vues
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ par NinaDrokina
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
NinaDrokina613 vues
Тема 5. Життєвий цикл підприємства par NinaDrokina
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
NinaDrokina982 vues
Тема 4. Організація як система par NinaDrokina
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
NinaDrokina1.6K vues
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство par NinaDrokina
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
NinaDrokina2.8K vues
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. par NinaDrokina
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
NinaDrokina1.9K vues

презентация лекции 1

 • 1. БІЗНЕС-ПЛАН: СУТЬ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, ЗНАЧЕННЯ 1.1. Сутність та цілі бізнес-плану. 1.2. Цілі та функції бізнес-плану. 1.3. Переваги бізнес-плану. 1.4. Фактори формування бізнес- плану. 1.5. Методологія розробки бізнес- плану. Тема 1.
 • 4. Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найваж-ливіші функції - зовнішню та внутрішню.
 • 8. Залежно від інвести­ційної ситуації розрізняють 6 основних типів (або видів) бізнес-планів:
 • 9. Три основні блоки питань, на які повинні бути дані змістовні та обґрунтовані відповіді ві бізнес-плані:
 • 10. Роз Готельне підприємство Ресторане підприємство діл Назва розділу Зміст розділу Назва розділу Зміст розділу 1 2 3 4 5 1 Резюме Тема, новизна проекту. Основні напрями бізнесу (які потреби задовольня- ються). Конкурентні переваги. Основні фінансові показ- ники. Резюме Мета, новизна проекту. Основні фінансові показники. Оцінка обсягів продаж, витрат, ризику, прибут-ків тощо. Типова структура бізнес-плану підприємств готельно-ресторанного господарства
 • 11. 1 2 3 4 5 2 Галузь, підприємство та його про-дукція Поточна ситуація і тенден-ції розвитку галузі. Підприємство, концепція поведінки в галузі. Опис продукції підприєм-ства. Патенти, товарні знаки, ін-ші права власності. Стратегія зростання підпри-ємства. Аналіз стану галузі Оцінка стану в галузі (ка- піталомісткість, прибутко- вість, обіговість капіталу). Поточна ситуація і тен-денції розвитку. Пріоритети в галузі. Аналіз темпів зростання галузі. 3 Дослідження ринку Загальна характеристика ринку продукту. Місткість ринку. Цільовий ринок бізнесу. Місцезнаходження підприємства. Оцінка впливу зовнішніх чинників. Конкуренція на ринку. Інше. Суть запропоно- ваного проекту Товари, послуги. Оцінка споживчих влас-тивостей товарів і послуг. Відмінності від товарів і послуг конкурентів. Аналіз та прогноз цін та витрат на реалізацію. Аналіз стану приміщень, складів, обладнання. 4 Маркетинг- план Визначення цілей марке- тингової діяльності. Розробка маркетингової стратегії (вибір каналів збуту, політики ціноутво-рення, реклама тощо). Розробка бюджету марке-тингу. Прогноз обсягів продажу товарів, послуг. Ринок збуту Оцінка потенційної міст- кості (обсягу) ринку. Оцінка реального обсягу продаж. Аналіз кон'юнктури рин-ку. Продовження таблиці
 • 12. Продовження таблиці 1 2 3 4 5 5 Виробничий план Характеристика виробни- чого процесу. Машини та устаткування. Виробничі та невиробничі приміщення. Сировина, матеріали, ком- плектуючі. План маркетингу Аналіз цін, каналів збуту. Реклама та її ефектив-ність. Прогноз збуту нової про- дукції. Цінові показники. 6 Організаційний план Форма власності. Організаційно-правова форма бізнесу Дані про власників (партне- рів, пайовиків, акціонерів) та провідний управлінський персонал. Організаційна структура уп- равління. Потреба в персоналі. Кадрова політика та стра- тегія. Інше. План реалізації Постачання, приймання, зберігання та підготовка товарів до продажу, їх розміщення та викладка, роздрібний продаж. Послуги та поза ресторані форми обслуговування 7 Оцінка ризиків Визначення типів можливих ризиків. Заходи щодо зменшення ри- зиків, вибір страхової ком- панії. Інше. Організацій-ний план Відомості про керівників. Організаційна структура управління. Розподіл обов'язків. Аналіз продуктивності праці кадрового складу. Форми та системи оплати праці.
 • 13. Продовження таблиці 1 2 3 4 5 8 Фінансовий план План доходів і витрат. План грошових надходжень Плановий баланс. Розрахунок точки беззбит­ковості. Розрахунок фінансових коефіцієнтів. Інше. Юридичний план Форма власності. Аналіз переваг і недоліків даної форми власності. Відомості про партнерів, міра їх відповідальності. 9 Фінансові потреби та повернення інвестицій Розрахунок потреб в інвес­ тиціях (кредитах). Джерела фінансування. План­графік внесення інвес­тицій. Розрахунок строків повер­ нення кредитів. Оцінка ризику та страхування Слабкі сторони бізнесу. Аналіз ризиків за їх при­ чинами. Оцінка ризику. Альтернативні стратегії. Профілактика та страху­вання можливих ризиків. 10 ­ ­ Фінансовий план Прогноз прибутків і збит­ків. Прогноз грошових пото­ків (аналіз грошових над­ ходжень і витрат). Баланс активів і пасивів. Графік досягнення без­збитковості. 11 ­ ­ Фінансові потреби та повернення інвестицій Розрахунок потреб в ін­ вестиціях (кредитах). Джерела фінансування. План­ графік внесення інвестицій. Розрахунок строків повер­ нення кредитів. 12 Додатки
 • 14. Узагальнення досвіду підприємців з розробки бізнес­планів у випадку започаткування нового бізнесу дозволяє виділити такі основні стадії роз­робки бізнес­плану:
 • 15. Розробка підприємницької (комерційної) ідеї методи творчого пошуку під­приємницьких (комерційних ідей)
 • 16. 1­й крок: заповнення карти ідей (рис. 1) і вибір пріоритетної пози­ції. Рисунок 1 - Карта ідей для ключових слів "дерево та деревина" Виробництв о
 • 17. 2­й крок: формування потенційної підприємницької (комерційної) ідеї з врахуванням того, які саме проблеми можуть бути вирішені у випадку реалізації даної комерційної ідеї. Потенційна підприємницька (комерційна) ідея (виробництво, товар, послуга) Які проблеми вирішуються ? 1. Виготовлення дерев'яних дверей для дач­них будинків 1. Забудовникам не потрібно самим виготов­ляти двері 2. Можна стимулювати індивідуальне житло­ве будівництво 3. Інше 2. Виготовлення броньованих дверей для житлових будинків 1. Підвищується надійність дверей та покра­щується їх зовнішній вигляд 2. Менше буде крадіжок із житлових будинків 3. Інші 3 1 2 3­й крок: уточнення потенційної комерційної ідеї з врахуванням мо­жливих змін в потребах, смаках та уподобаннях споживачів. Зміни: Конкретні зміни Нові можливості, які відкриваються при врахуванні змін Стилю життя людей 1. Підвищення ролі особистості 2. Підвищення добробуту людей 3. Погіршення екологічних умов 1. Наявність окремого житла 2.Житло "на природі" 3 Вікової структури населення 1 1 2 2 3 3 Моди 1 1 2 2 3 3 Технологій 1. Поява нових матеріалів 2 1. Підвищення міцності дверей 2 3 3 Інші зміни 1 1 2 2 3 3
 • 18. 4­й крок: удосконалення потенційної комерційної ідеї з метою на­дання їй більш привабливих рис. 5­й крок: вдосконалення підприємницької (комерційної) ідеї за раху­ нок внесення в цю ідею спеціальних знань та навичок самого розробника. На цьому етапі розробки комерційної ідеї розробник повинен внести в запропоновану комерційну ідею свої професійні знання, які він отримав у процесі навчання або своєї роботи в інших сферах діяльності. При цьому можна скористатись порадами знайомих і близьких людей, а також людей, які заслуговують на довіру, тощо.
 • 19. 6-й крок: оцінювання підприємницької (комерційної) ідеї на предмет можливості її реалізації. Питання Так Ні Чи є потреба в додат- ковій інформації і 2 3 4 1. Чи буде працювати Ваша ідея?       2. Чи буде ця ідея спрацьовувати протягом певного (визначеного) часу?       3. Чи будуть люди за це платити?       4. Чи достатня кількість людей буде за це платити?       5. Чи усвідомлюєте Ви, які потреби людей при цьому задовольняються?       6. Чи знаєте Ви, якими будуть витрати на реалізацію висунутої комерційної ідеї? 7. Чи безпечна Ваша ідея?       8. Чи законна Ваша ідея?       9. Чи сподобається Ваша ідея іншим людям ?       10. Чи можете Ви знайти необхідну кількість грошей для реалізації ідеї?       11. Чи потрібне Вам спеціальне обладнання ?       12. Чи володієте Ви необхідними навичками (знання-ми) для реалізації ідеї?       13. Чи потрібен Вам персонал зі спеціальними знання-ми (навичками) для реалізації запропонованої ідеї?       14. Інші      
 • 20. 1. Чим бізнес-план відрізняється від інших планів, що складаються на підприємстві? 2. Чому бізнес-план доцільно складати не тільки для нових, але й для діючих підприємств? На який термін він складається? 3. Дайте характеристику основних ознак бізнес-плану. 4. Які фактори впливають на зміст і структуру бізнес-плану? В чому проявляється цей вплив? 5. Типи (види) бізнес-планів та їх особливості. 6. Чим відрізняється бізнес-план впровадження комерційної ідеї від бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту? 7. Основні блоки питань, які повинні бути розроблені в бізнес-плані, та їх характеристики. 8. Структура бізнес-плану готельного підприємства: суть, основні розділи. 9. Структура бізнес-плану ресторанного підприємства: суть, основні розділи. ПИТАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ до теми 1.