Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 82 Publicité

2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ

2014-07-04 บรรยาย เรื่อง "การบริหารงานแนวพุทธ" ให้ผู้บริหารระดับสูง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่อาคารซันทาวเวอร์ เอ

2014-07-04 บรรยาย เรื่อง "การบริหารงานแนวพุทธ" ให้ผู้บริหารระดับสูง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่อาคารซันทาวเวอร์ เอ

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Les utilisateurs ont également aimé (7)

Publicité

Similaire à 2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ (20)

Plus par Nopporn Thepsithar (20)

Publicité

2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ

 1. 1. การ บริหารงาน แนวพุทธ นพพร เทพสิทธา 4 กรกฎาคม 2557
 2. 2. SVP Logistics บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ประธานสภาผู้ส่งออกฯ อาจารย์สอนพิเศษ พระนพพร วรโพธิ
 3. 3. การบริหารงานแนวพุทธ พุทธ หมายถึง อะไร ?
 4. 4. • พระพุทธศาสนา • พระพุทธเจ้า • ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน - ผู้ประจักษ์ความจริง อันเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง - ผู้ตื่นจากความมัวเมาด้วยอานาจของกิเลส - ผู้เบิกบานด้วยธรรม ผู้มีความยินดีในธรรม พุทธ หมายถึง อะไร ?
 5. 5. ธรรม 1. ธรรมชาติ 2. กฎของธรรมชาติ 3. หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ 4. การได้รับผลตามกฎของธรรมชาติ
 6. 6. ธรรมะ ที่แท้จริง ไม่มีศาสนา
 7. 7. มีสิ่งหนึ่งก่อเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ก่อนฟ้ าก่อนดิน ไร้รูปไร้เสียง เป็นอิสระ ไม่แปรเปลี่ยน ดารงอยู่ทั่วไป คงอยู่มิรู้สิ้น เป็นมารดาแห่งฟ้ าดิน ข้าฯ มิรู้ชื่อสิ่งนั้น จึงขอเรียกว่า “เต๋า” และเมื่อจาเป็นต้องอรรถาธิบาย ก็ขอเรียกว่ายิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่คือดาเนินไปไม่มีสิ้นสุด ดาเนินไปไม่มีสิ้นสุด คือความยาวไกล ความยาวไกลถึงที่สุด ย่อมกลับคืนสู่จุดเดิม
 8. 8. สรรพสิ่งในสากลโลกล้วนโคจรตามวิถีทางของตน เราจึงสามารถมองเห็น การกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนต้องกลับคืนสู่ภาวะดั้งเดิม ซึ่งเป็นภาวะแห่งความสงบ ภาวะแห่งความสงบคือตัวตนที่จริงแท้ ตัวตนที่จริงแท้เป็นภาวะยั่งยืน เมื่อรู้ว่าอะไรคือภาวะยั่งยืน ก็จะเกิดความกระจ่าง ผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความยั่งยืน มักทาอะไรหุนหันพลันแล่น นามาซึ่งความหายนะ
 9. 9. มีบางสิ่งซึ่งอยู่เหนือพ้นจากจิตที่จะวัดได้ สิ่งซึ่งวัดไม่ได้ หาใช่สภาวะที่จะคาดเอาได้ จะต้องประสบตรงเท่านั้น หาใช่สิ่งที่พบได้ในหนังสืออุปนิษัท คัมภีร์ภควัทคีตา ในคัมภีร์ไบเบิ้ลหรือหนังสือพุทธศาสนา... สิ่งซึ่งวัดไม่ได้ จะเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจในตัวเอง ต่อความสัมพันธ์กับผู้คน ธรรมชาติ แนวคิดต่างๆ... เมื่อเข้าใจตนเองอย่างสมบูรณ์ แล้วจะค้นพบ โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือจากใครอื่น ไม่มีสถาบันศาสนา ไม่มีนักบวช
 10. 10. คนเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่เราเรียกว่าจักรวาล และเป็นส่วนที่ถูกจากัดโดยเวลาและสถานที่ คนสร้างประสบการณ์ มีความคิดและความรู้สึก ราวกับว่าเป็นบางสิ่งบางอย่าง ที่แยกออกมาจากส่วนที่เหลือ กลายเป็นภาพลวงตาแบบหนึ่ง ที่จองจาจิตสานึกของเขา ภาพลวงตานี้แหละ คือ กรงขังของพวกเรา จากัดเรา ให้สนใจเฉพาะความปรารถนาส่วนตัวของเรา รักเฉพาะคนบางคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด ภาระหน้าที่ของเรา คือ ปลดปล่อยตนเองจากกรงขังนี้ โดยการขยายวงจรแห่งความรัก ความมีเมตตาของเรา ให้ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งและธรรมชาติทั้งหมดที่สวยงาม
 11. 11. พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ คือ สิ่งทรงตัวเองอยู่ได้อันนั้น ดารงอยู่ได้ โดยธรรมดาของมันอย่างนั้น เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาตามธรรมดาของมัน ว่าจะเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธาตุนั้นด้วยพระปัญญาอันยิ่ง
 12. 12. • การบริหารงาน ตามพระพุทธเจ้า เข้าใจคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า • การบริหารงานด้วยธรรม สอดคล้องกับธรรม เสริมสร้างธรรม • การบริหารงานวิถีธรรมชาติ การบริหารงานแนวพุทธ
 13. 13. การบริหารงาน ตามพระพุทธเจ้า เข้าใจคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 14. 14. พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร • ทางสายกลาง ทวินิยม • กฎของเหตุและผล • อริยสัจจ์ 4 • การหมุนธรรมจักร
 15. 15. หยาง หยิน ทางสายกลาง
 16. 16. อริยสัจ 4 ความจริงที่ประเสริฐและทําให้คนเป็นอริยะ 1. ทุกข์ เป็นผล คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เช่น การเกิดแก่เจ็บตาย การพลัดพราก ความไม่สมหวัง 2. สมุทัย เป็นเหตุ คือ เหตุของทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ความอยาก 3 ประการ ความอยากในกาม. ความอยากเป็น, ความไม่อยากเป็น 3. นิโรธ เป็นผล คือ ความดับทุกข์ หรือ นิพพาน 4. มรรค เป็นเหตุ คือ หนทางดับทุกข์ มี 8 ประการ ได้แก่ เห็นชอบ คิดชอบ วาจาชอบ ประพฤติชอบ อาชีพชอบ เพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ทางพ้นทุกข์ คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง
 17. 17. QC Circle ปัญหา = ปัญญา
 18. 18. การบริหารงานด้วยธรรม สอดคล้องกับธรรม เสริมสร้างธรรม
 19. 19. ธรรมาภิบาล = ธรรม + อภิ + บาล ธรรม = คุณความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม อภิ = อย่างยิ่ง บาล = ปกครอง บริหาร ธรรมาภิบาล - ปกครอง/บริหารด้วยคุณความดีอย่างยิ่ง - ปกครอง/บริหารด้วยความถูกต้องอย่างยิ่ง - ปกครอง/บริหารด้วยความเป็นธรรมอย่างยิ่ง
 20. 20. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
 21. 21. คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทาให้คนไทยเรา สามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทา ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่ง เจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทาสาเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับ ประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ใน กฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทาความคิด ความเห็นของตน ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549
 22. 22. หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน การทางานอย่างเป็นธรรม การดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม  ลูกค้า  คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ  คู่แข่ง  หน่วยงานที่ติดต่อด้วยทั้งราชการและเอกชน  พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ  ผู้ถือหุ้น เจ้าขององค์กร เจ้าของเงิน ผู้ให้กู้  ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ โลก
 23. 23. การบริหารงานด้วย คุณธรรม จริยธรรม
 24. 24. คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี, คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็น จิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ, อุปนิสัยอันดี งามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต จริยธรรม คือ หลักแห่งความประพฤติ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของ ตนเองและส่วนรวม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ข้อตกลงร่วมกัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ หลักศาสนา (เรียกว่า ศีลธรรม)
 25. 25.  ความรัก ความห่วงใย  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ความกตัญํูกตเวที  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเที่ยงธรรม  ความเสียสละ  การให้อภัย คุณธรรม พื้นฐาน
 26. 26. 1.ไม่ฆ่าสัตว์ – เมตตากรุณา 2.ไม่ลักทรัพย์ – สัมมาอาชีพ 3.ไม่ประพฤติผิดในกาม – อินทรีย์สังวร 4.ไม่พูดเท็จ – สัจจะ 5.ไม่ดื่มสุรา - สติสัมปชัญญะ เบญจศีล - เบญจธรรม
 27. 27. ศีล สร้างหลักประกันชีวิตและสังคม ประกันชีวิตด้วย ศีลข้อ ๑ ประกันทรัพย์สินด้วย ศีลข้อ ๒ ประกันครอบครัวด้วย ศีลข้อ ๓ ประกันสังคมด้วย ศีลข้อ ๔ ประกันสติปัญญาด้วย ศีลข้อ ๕
 28. 28. ศีล  ใช้กําหนดคุณสมบัติพุทธบริษัท เป็นหลักจัดการองค์กร  ใช้เป็นเครื่องฝึกสติ ปัญญา สร้างบารมี  ใช้เป็นเครื่องฝึกตบะ ฝืนกิเลส ฝืนสัญชาติญาณ  ใช้เป็นเครื่องฝึกมารยาทสังคม  ใช้เป็น KPI วัดผลการปฏิบัติของคนและองค์กร  สร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สร้างหลักประกันให้ชีวิตและสังคม  ทําให้เกิดความประหยัด และ ประสิทธิภาพ
 29. 29. สติ เปลี่ยนแปลง โลก
 30. 30. มนุษย์ ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ จะใช้ชีวิตอยู่ 2 รูปแบบ (Mode) รูปแบบแรก เป็ นรูปแบบดั้งเดิม มีตั้งแต่แรกเกิด เป็ นรูปแบบที่ วิวัฒนาการผ่านกาลเวลาแสนนานตั้งแต่เป็ นสัตว์มาเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบัน เป็ น รูปแบบการใช้ชีวิตที่คิด พูด ทา ตามที่ถูกกาหนดมาในสายพันธุ์ ตาม ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามความเคยชิน ตามธรรมชาติของตน เมื่อตาเห็น หูได้ ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส หรือ จิตนึกคิดอะไรขึ้นมา ก็เกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ แล้วก็ตอบสนองไปแบบอัตโนมัติ ตามอุปนิสัย ความชอบไม่ชอบ ความอยากไม่อยาก ของแต่ละคน ปล่อยให้ร่างกายจิตใจไหลไปเรื่อยๆตาม กระแสเหตุการณ์และกาลเวลา อาจเรียกได้ว่า เป็นรูปแบบของ สัญชาตญาณดิบ (Instinct) อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นรูปแบบที่จิตมีความยั้งคิด มีความระลึกได้ นึกขึ้นมา ได้ ฉุกคิดได้ ว่าควรทาสิ่งหนึ่ง ไม่ทาอีกสิ่งหนึ่ง ตามที่เคยตั้งใจหรือกาหนดไว้ หรือ จิตกาหนดรู้ ระลึกอยู่กับการกระทาในปัจจุบัน หรือ ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง อาการของจิตที่ ระลึกได้ หรือ กาหนดรู้ เรียกว่า สติ
 31. 31. โดยปกติ ทุกคนล้วนต้องจัดระเบียบชีวิต จัดระบบการ ทางานของตนเอง ล้วนมีความต้องการสิ่งที่ดีและดีขึ้น ต้องการปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง-พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ต่างกาหนดเป้ าหมายและสิ่งที่ต้องทาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ แล้วก็ลงมือทา จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมี สติ มาคอย กากับให้ระลึกถึงและทาตามสิ่งที่กาหนดไว้ ถ้าปล่อยไป เรื่อยๆ ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิม ไม่มีวันสาเร็จได้ เพราะเป็น สิ่งใหม่ที่ไม่เคยทา ถ้าไม่มีสติคอยเตือนให้ระลึกถึงเป้ าหมาย และสิ่งที่ต้องทา เตือนให้กาหนดรู้อยู่กับปัจจุบัน เพื่อที่จะทา ปัจจุบันให้ดีที่สุดตามที่กาหนด ชีวิตจิตใจก็จะหลงเพลินไป กับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เข้ามาตลอดเวลา ทาไปตามสิ่งที่เคยทา ลืมสิ่งที่ตั้งใจทาไป
 32. 32. ชีวิตใน Mode สติ นี่แหละ ที่ทาให้ชีวิตเกิดการ เปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนา สติ คือ สิ่งที่กากับชีวิต ทาให้ชีวิตมีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงโลกไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ยิ่งใช้ชีวิตใน Mode สติ มากเท่าใด มนุษย์และโลกก็จะ ยิ่งเจริญมากขึ้นเท่านั้น สติ จึงเป็ นคุณธรรมสาคัญ เปลี่ยนแปลงเรา เปลี่ยนแปลงโลก สู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ เราเข้าใจคุณค่าของสติหรือยัง ? ฝึกและรักษาสติ ได้ มากน้อยเพียงใด ? เราอยู่ใน Mode ใดมากกว่ากัน ? สัญชาตญาณดิบ หรือ สติ
 33. 33. ผู้นําวิถีพุทธ ผู้นําวิถีธรรมชาติ
 34. 34. ผู้นา 5 ระดับของ จอห์น แมกซ์เวลล์ Position Level มีตาแหน่งหน้าที่ Permission Level ได้รับฉันทานุมัติ Production Level มีผลงานที่ดี People Development Level พัฒนาและสร้างคน Personhood Level ศรัทธาและ จงรักภักดี
 35. 35. คุณลักษณะของผู้นายุคใหม่  สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และ ดาเนินการให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์  มีจริยธรรมและคุณธรรม นาองค์กรสู่ ธรรมาภิบาล  เป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรม  สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง  สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ สร้างการทํางานเป็นทีม  รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม
 36. 36. วิถีธรรมชาติ ผู้นํา เพื่อธุรกิจ ครอบครัว สังคม และ ตัวเอง
 37. 37. ลักษณะของผู้นํา วิถีธรรมชาติ
 38. 38. มีวิสัยทัศน์
 39. 39. George Bernard Shaw Nobel Prize in Literature 1925 The reasonable man adapt to the world. The unreasonable man adapt the world to his idea. Most of progress come from the unreasonable man.
 40. 40. Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein มีจินตนาการ
 41. 41. รู้เรา รู้เขา รู้กาละ ชนะโดยไม่ต้องรบ
 42. 42. Communication
 43. 43. Connection
 44. 44. Connectivity
 45. 45. ผู้นําทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 46. 46. ชีวิตมีความหมายมากกว่าการกิน การแย่งชิง หรืออํานาจในฝูงนก? ตั้งพัน ชาติ หมื่นชาติ! แล้วก็อีกหนึ่งร้อยชาติที่จะได้คิด ความหมายในการดํารงชีวิตของเรา คือ การแสวงหาความเป็นเลิศและเผยแพร่ต่อไป เธอจะเริ่มสัมผัสสวรรค์ เมื่อถึงเวลาที่เธอสัมผัสความเร็วเลิศนั้น และนั่น ไม่ใช่การบินด้วยความเร็วหนึ่งพันไมล์ต่อชั่วโมง หรือ หนึ่งล้านไมล์ หรือบินด้วยความเร็วของแสง เพราะว่าไม่ว่าจํานวนใดก็เป็นขอบเขตจํากัด และความเป็นเลิศไม่มีขอบเขต ความเร็วเลิศ คือการไปถึงที่นั่น" มันประหลาด นางนวลที่เยาะเย้ยความเป็นเลิศ เพื่อที่จะได้ไปเที่ยว กลับไม่ได้ไปไหน แล้วก็เชื่องช้า ผู้ที่พักการเที่ยวไว้เพื่อแสวงหาความเป็นเลิศ ไปไหนก็ได้ และก็รวดเร็วฉับพลัน
 47. 47. People Transformation - Knowledge Transformation - Spiritual Transformation
 48. 48. Knowledge Integration • Science & Art Knowledge • Business Management Knowledge • West & East Knowledge • Business, Social, and Political Knowledge • Life Knowledge
 49. 49. ปัญญาไม่ได้มาจาก การฟัง การอ่านหนังสือ ความจํา ความคิดปรุงแต่ง ต้องเป็น ความเข้าใจจากการปฏิบัติ
 50. 50. ลักษณะพิเศษของปัญญา • ไม่ใช่เป็นทั้งความรู้ และ ความจํา (Neither Knowledge nor Memory) • เป็นสิ่งเฉพาะบุคคล และ มีเอกลักษณ์ (Individual & Unique) • เรียบง่าย แต่ได้ผล (Simple but Effective) • ปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก (Flexible to Internal & External Factors) • ไม่เจือปนด้วยความโน้มเอียงส่วนตัว (No Bias) • เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม (Benefits to All) • คิดถึงความเสี่ยงและการป้ องกันความเสี่ยง (Risk Concern & Protection) • จังหวะเวลาเหมาะสม (Right Time)
 51. 51. การปรับเปลี่ยนด้านจิตวิญญาณ • จิตวิญญาณแห่งโลจิสติกส์ • จิตวิญญาณแห่งโซ่อุปทาน • จิตวิญญาณแห่งโซ่คุณค่า • จิตวิญญาณแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ • จิตวิญญาณของผู้นําองค์กร • จิตวิญญาณของผู้นําครอบครัว • จิตวิญญาณของผู้นําในสังคม • จิตวิญญาณของผู้นําวิถีธรรมชาติ
 52. 52. ผู้นํากับการสอนงาน สอนทั้งงาน สอนทั้งชีวิต งาน ครอบครัว สังคม ตนเอง
 53. 53. ทําให้รู้จักตัวเอง ตื่นรู้ สร้างหนทางของตัวเอง สร้างความภูมิใจ + ความสุขในการทํางาน
 54. 54. หนึ่งเป้ าหมายหลายหนทาง บอก สั่ง สอน ชี้แนะ บอกใบ้ เน้นยํ้า ตอกยํ้า ถามให้คิด พูดเป็นปริศนา พูดตรงข้าม ท้าทาย เงียบเฉยไม่พูด ให้คิดเอง ทําให้ดู เล่านิทาน แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ประชุมเพื่อสอนงาน ตีวัวกระทบคราด พาออกสนาม ให้การบ้าน ให้หาความรู้เพิ่มเติม ฝึกอบรมภายใน ใช้โคชภายนอก โยนลงนํ้า ให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ให้เป็นวิทยากร ให้สร้างเครือข่ายภายนอก แนะให้ดูหนังชื่นชมศิลปะ ไม่ละเลยเรื่องส่วนตัว ลงโทษเพื่อสอนให้รู้จักรับผิด ปลูกฝังคุณธรรม
 55. 55. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความรักความห่วงใย  ความไว้ใจ
 56. 56. ความรัก แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตามระดับจิตวิญญาณ ความรักระดับพื้นฐาน เป็นความรักของปุถุชนคนทั่วไป คลุกเคล้า ระหว่างสัญชาตญาณและจิตวิญญาณที่มีคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐาน มีดี มีชั่วสลับกัน เดี๋ยวเป็ นสัตว์โลกเดี๋ยวเป็ นมนุษย์ เป็ นความรักที่ยังคับแคบ จํากัดวงอยู่แค่ตนเอง ครอบครัว และญาติมิตร ความรักระดับคุณธรรม เป็นความรักของวีรชน ปราชญ์ และ ผู้นํา ที่ถือคุณธรรมจริยธรรมเป็นใหญ่ เป็นความรักที่กอปรด้วยกตัญญู เมตตา กล้าหาญ เสียสละ ขยายวงจากความรักพื้นฐาน ครอบคลุมคนกลุ่มใหญ่ขึ้น เช่น องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศ ความรักระดับไร้ตัวตน เป็นความรักของอริยชน และ มหาบุรุษ ผู้มี ความรักอันยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ สัตว์ สรรพสิ่ง อย่างไม่มีประมาณ - ไร้ขอบเขต , ไม่แบ่งแยกว่าเราว่าเขา ไม่ทําเพื่อตนเอง - ไร้ตัวตน, ไม่ทําด้วยตัณหาและ ความคาดหวัง - ไร้รัก, ทําตามหน้าที่ สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ, ทําด้วยธรรม ทําเพื่อ
 57. 57. มหาราช ผู้ทรงเป็ นธรรมิกราชา ทรงมีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อ ประชาชนของพระองค์ ทรงลําบากตรากตรําเสด็จเยี่ยมประชาชนทั่วประเทศ ความทุกข์ของประชาชนก็คือความทุกข์ของพระองค์ การพัฒนาประเทศถือ เป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุดของพระองค์ ยามเมื่อประชาชนประสบภัย พิบัติ พระองค์ก็ทรงติดตามอย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็วทันที แม้พระวรกายจะเป็ นอุปสรรคบ้าง พระองค์ก็ไม่ทรงหยุด พักผ่อน ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะอยู่ดูแลประชาชนต่อไปให้นานที่สุด ด้วย อาศัยอํานาจแห่ง ”อิทธิบาท 4” คือ ฉันทะ(ความพอใจรักใคร่), วิริยะ(ความ เพียร), จิตตะ(ความเอาใจใส่), และ วิมังสา(ความหมั่นวิเคราะห์) ถ้าไม่ใช่ เพราะ ฉันทะ อันได้แก่ ความรักอันยิ่งใหญ่ต่อประชาชนของพระองค์ ซึ่งเป็น บาทเบื้องต้นของอิทธิบาท 4 แล้ว อะไรเล่าที่จะสามารถบันดาลให้พระราช หฤทัยของพระองค์ สามารถรองรับความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งแผ่นดินไว้ได้
 58. 58. มหาบุรุษ ผู้มีความรักอันยิ่งใหญ่แห่งโลกตะวันตก ผู้ยอม สละชีวิตของพระองค์ไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ แต่ละก้าวที่ พระองค์เดินแบกไม้กางเขนและล้มลงด้วยความเจ็บปวดแสน สาหัส ชี้ให้เห็นถึงบาปอันมหันต์แต่ละข้อที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ง พระองค์กําลังแบกรับบาปนั้นแทน และ 3 วันแห่งทัณฑ์ทรมานที่ พระองค์ถูกตรึงด้วยตะปูอยู่บนไม้กางเขน ก็คือ การไถ่บาปครั้ง สุดท้ายให้แก่มวลมนุษย์ พระองค์สอนให้มนุษย์ สํานึกบาป ด้วย การตระหนักถึงบาปและผลกรรม ที่ได้กระทําไปอย่างไร้ความรัก ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และให้สัญญาว่า จะไม่ปฏิบัติชั่วร้าย เช่นนั้นอีก พระองค์สอนให้มนุษย์ มอบความรัก และ ให้อภัยต่อ กัน
 59. 59. มหาบุรุษ ผู้มีความรักอันยิ่งใหญ่แห่งโลกตะวันออก ผู้สละ จักรพรรดิสมบัติและที่สุดของความสุขสบายเท่าที่ปุถุชนจะพึงมี ออกบวชและภิกขาจารเลี้ยงชีพ ดั้นด้นแสวงหาความรู้จากสํานัก ต่างๆและทรมานกายอย่างอุกฤษฏ์ เพื่อให้พบสัจธรรมที่จะนําผู้คน ออกจากห้วงทุกข์อันไม่มีสิ้นสุด และเมื่อพบแล้ว ตลอดพระชนม์ ชีพของพระองค์ก็ทรงอุทิศให้กับการสั่งสอนธรรม เปิดโอกาส ให้แก่มหาชนได้เรียนรู้หนทางดับทุกข์ที่ทรงค้นพบ โดยไม่จํากัด ชนชั้น จนมีผู้บรรลุธรรมมากมาย ต้องทรงเดินด้วยพระบาทเปล่า จาริกไปทุกหนแห่งเพื่อปฏิบัติพันธกิจ แม้สังขารร่างกายจะชรา ภาพทรุดโทรมเพียงใด ก็ไม่ทรงหยุด กระทั่งก่อนดับขันธ์ ก็ยังทรง สั่งสอนสาวกคนสุดท้าย และ ตรัสพระปัจฉิมโอวาทเตือนทุกคน ให้ไม่ประมาท
 60. 60. มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
 61. 61. • คัมภีร์เต้าเต็กเก็ง กล่าวไว้ว่า นํ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สามารถรองรับทุกสรรพสิ่ง และ ในขณะเดียวกัน ก็ไหลลงสู่ที่ตํ่า นํ้าจึงสร้างความยิ่งใหญ่จนเป็นมหาสมุทร ได้ ดังนั้น จงทําใจ ให้เหมือน นํ้า มีความนอบน้อมถ่อมตนจึงยิ่งใหญ่ได้ และ ทําใจให้เหมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ จึงสามารถรองรับเรื่องราวได้ทุกเรื่อง • เจ็งกิสข่าน จะไม่สําเร็จถ้าไม่มีแม่ที่เก่ง แม่ของเจ็งกิสข่านสอนว่า เจ้าจะไม่มี วันเป็นข่านที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าเจ้ายังไม่สามารถทําใจให้เหมือนท้องทุ่งหญ้าที่กว้าง ใหญ่ได้ • ในเรื่อง ฤทธิ์มีดสั้น ทุกคนยกย่องให้มีดสั้น เป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม และ เป็นผู้นํายุทธภพ เมื่อใดที่ยุทธภพมีภัย ลี้คิมอวงก็จะออกมาขจัดภัยให้ แต่ที่ทุก คนยกย่องลี้คิมฮวง ไม่ใช่เพราะ ลี้คิมฮวงมีมีดสั้นแต่เพราะลี้คิมฮวง มีจิตใจที่ ยิ่งใหญ่ ที่สามารถรองรับเรื่องของทุกคนได้
 62. 62. การเสียสละ
 63. 63. ผู้นํา วิถีธรรมชาติ
 64. 64. เป็นผู้นําแบบไหนดี
 65. 65. ลักษณะพิเศษ ปัญญา คุณธรรม หัวใจของความเป็นผู้นํา
 66. 66. บริษัท บุคคลแต่ละคน พันธกิจ - ทําไม วิสัยทัศน์ - อะไร คุณค่า - อย่างไร ความคิด จิตใจ จิตวิญญาณ ส่งมอบ ความพึงพอใจ ตระหนักและเข้าถึง แรงบันดาลใจ ปฏิบัติและแสดงออก ความเข้าใจและห่วงใย ความสามารถ ความสามารถ ดีกว่าเดิม สร้างความแตกต่าง ทําให้รู้สึกแตกต่าง ความสามารถ ทําให้กําไร ทําให้กลับมาซํ้าอีก ทําให้ยั่งยืนถาวร Marketing 3.0 by Philip Kotler การตลาด 3.0 โดย ฟิลิป คอตเลอร์
 67. 67. IQ + EQ + SQ
 68. 68. Man of Legend เป็นตํานานเล่าขาน Deliver Result ส่งมอบผลงาน Success Stories มีความสําเร็จ
 69. 69. ผลงาน กับ คุณค่า และ ตํานานของชีวิต
 70. 70. ความสําเร็จ และ ความสุข วิสัยทัศน์ กับ เป้ าหมายของชีวิต
 71. 71. ห่วงใยผู้คน สื่อสาร เชื่อมโยง สร้างคุณค่า เดินบนเส้นทางของเราเอง
 72. 72. สรุปการบริหารงานแนวพุทธ • บริหารด้วยความเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตนเอง เดินบนทางสายกลาง • บริหารด้วยธรรม เป็นธรรม สร้างธรรม • บริหารด้วยปัญญาที่หมุนรอบ IQ/EQ/SQ • เป็นผู้นาวิถีธรรมชาติ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 73. 73. สร้างคุณค่า สร้างความสาเร็จและความสุข ให้ตนเองและผู้อื่น

×