Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC

689 vues

Publié le

2015-09-28 นพพร เทพสิทธา ประธานสภาส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในมุมมองของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความคาดหวังของภาคเอกชนต่อแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
โดยได้เสนอให้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Trading Nation เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของประเทศ และ ได้อธิบายความหมายของ Trading Nation ด้วยคำพูดที่เข้าใจง่าย ดังนี้
"เราจะนำความเป็นชาติที่มีจิตวิญญาณด้านการค้าและการบริการที่หายไป ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษในยุคกรุงศรีอยุธยาและรัชกาลที่ 3 กลับคืนมาเป็นชาติการค้าอีกครั้ง ที่เป็นมิตรกับทุกชาติ ด้วยความเสมอภาค ไม่เอาเปรียบใครและจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ
เราจะแสวงหาและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด ทั้งสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกัน ก็เก็บรักษาคุณค่าที่ได้รับ สำหรับสร้างประโยชน์ให้กับตน และ คนในชาติ"

สุดท้ายในที่ประชุมได้สรุปย้ำ สิ่งที่ต้องการเห็น ดังนี้
1. ต้องการเห็นแผนฯ 12 มีการปฏิรูปที่ต่างจากแผนที่ผ่านมา คือ ต้องเป็นแผนที่รัฐบาลไม่ว่าชุดไหน เมื่อเข้ามาบริหารประเทศ ก็ต้องนำแผนนี้ไปปฏิบัติตามนี้ทุกหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ก็ต้องผูกพันกับการดำเนินงานกับแผนที่กำหนด ซึ่งถ้าจำเป็นก็ต้องออกเป็นกฎหมายรองรับ เหมือนงบประมาณ
2. ขอให้นำแผนที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจะบรรลุผล มาบรรจุในแผนฯ 12 ด้วย รวมทั้ง

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

2015-09-28 National Development Strategy proposed by TNSC

 1. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในมุมมองของ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นพพร เทพสิทธา 28 กันยายน 2558
 2. 2. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2575 ครบ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในด้าน รายได้ประชาชาติ GDP per Capita ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป้ าหมาย • ภาคบริการ และ SME > 50% ของ GDP • ส่งออกโต > 5% ต่อปี • สินค้าและบริการไทย > 30 รายการ อยู่ใน ระดับ Top 5 ของโลก
 3. 3. Reduce Income Inequality
 4. 4. ● สถานการณ์ SMEs ปี 2557 จากสถิติทั่วโลกของประเทศที่มีรายได้สูง SMEs จะมี สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 50 ของ GDP ●สัดส่วนของ SME ต่อ GDP รวมของประเทศ ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 39.9% ในปี 2546 เหลือเพียง 37.4% ในปี 2556 ●GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2556 มีมูลค่า 4,454,939.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.4 ของ GDP Proportion of SMEs มีสัดส่วน SMEs 39.9% ของ GDP ในปี 2546 มีสัดส่วน SMEs 37.4% ของ GDP ในปี 2556 มีสัดส่วน SMEs ไม่น้อยกว่า 50% ของ GDP
 5. 5. -6 -4 -2 0 2 4 6 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 มูลค่า (ล้านเหรียญ) Growth (%) Export Growth
 6. 6. 19 nnnnnn Trade-dependent Nation Export-oriented Economy
 7. 7. • Income to be Developed Country • Not big enough and not yet the time to depend mainly on domestic • Commit to WTO/Trade Agreements • World under trading wars • New Normal Thailand as a Trading Nation at least 15 years Why Trading Nation? One of the most important National Strategies
 8. 8. เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากใน อดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่า กว่าเดิม ธนาคารโลกมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 คู่ค้าสาคัญ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน เข้าสู่ภาวะ New Normal ไทยซึ่งพึ่งพาการส่งออก ย่อมเข้า สู่ภาวะ New Normal อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “ความปกติในรูปแบบใหม่ ”
 9. 9. ทิศทางการส่งออกในปี หน้าทิศทางการส่งออกในปี หน้า Product : Commodity, Sensitive to Oil Price, Up Stream Product, Declining Product Life Cycle OEM, Low Value-added , Lack of Innovation Poor Demand Chain Management, Passive Marketing, Less Thai global traders & trading firms Relocation, Lack of Strategic Investment policy In-Out, Future trend of less population and aging society Inefficient government system & structure, Not up-to- date laws & regulations, Corruption Low Productivity, Labor Intensive, Labour Problems Inefficient Logistics & Trade Facilitation Poor International Standard & Sustainability Development, Poor National Image
 10. 10. ชาติที่ประกอบด้วยจิตวิญญาณการค้าการบริการ นอกเหนือจากการผลิต เป็นมิตรกับทุกชาติ ด้วยความเสมอภาค แสวงหาและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด ทั้งสินค้าและบริการ ให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกัน ก็เก็บรักษาคุณค่าที่ได้รับ สาหรับสร้างประโยชน์ให้กับตน และ คนในชาติ
 11. 11. • มุ่งสร้าง นวัตกรรม, ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ การ เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการค้าภายในประเทศ, การค้าชายแดน, การค้าระหว่างประเทศ, และ การท่องเที่ยว อย่างบูรณาการ • พัฒนาการค้าจากจุดแข็งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่มี ความชานาญ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ AEC เป็น ฐาน • สร้างและรักษาสินค้าและบริการ ทั้งภายในประเทศและส่งออก ให้ได้มาตรฐานระดับโลก • สามารถบริหารจัดการและควบคุมห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลก (Global Value Chain) เพื่อให้มูลค่าส่วนเพิ่มอยู่ในประเทศไทย มากที่สุด โดยเฉพาะสินค้าและบริการ Top 5 Trading Nation ในบริบทใหม่
 12. 12. Trading Nation ในบริบทใหม่ • สร้างไทยให้เป็ น ศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านการค้า, การลงทุน, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และ โลจิสติกส์ • เชี่ยวชาญการบริหารจัดการโซ่อุปทานในระดับโลก (Global Supply Chain) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดหาทรัพยากร/วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพต้นทุนต่า ได้จากทุกแหล่งในโลก • สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่ อุปสงค์ในระดับโลก (Global Demand Chain) ได้อย่างมีประสิทธิผล รู้จักตลาดอย่างดี และ เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีรูปแบบการดีไซน์และ ตราสินค้าของตนเอง
 13. 13. Smile Curve OEM ODM OBM การผลิต การกระจายสินค้า การตลาด การขาย/การบริการ การออกแบบ การสร้างตราสินค้า การวิจัยและพัฒนา การสร้างคุณค่าเพิ่ม กิจกรรมในโซ่คุณค่า
 14. 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ • พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การลงทุน, และ การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่ตลาดและกลุ่ม สินค้าและบริการเป้าหมาย • พัฒนาไปสู่การสร้างความเชี่ยวชาญในกิจกรรมและธุรกิจที่สร้างคุณ ค่าสูงสุด ในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการเป้าหมาย เช่น การวิจัย และพัฒนา, การสร้างตราสินค้า, การออกแบบ, การกระจายสินค้า, การตลาด, และ การค้า นักการค้าต้องรอบรู้เชี่ยวชาญสินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการสร้างคุณค่าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ค้าอย่างมีกลยุทธ์ • พัฒนาธุรกิจต้นน้า ธุรกิจกลางน้า ธุรกิจปลายน้า และ ธุรกิจบริการ ให้ บูรณาการกันตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม, ขีด ความสามารถในการแข่งขัน, และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกัน • พัฒนาบริษัทการค้าข้ามชาติ, บริษัทนาเข้าและส่งออก, ศูนย์กระจาย สินค้า, คลังสินค้า, และ ธุรกิจบริการที่สนับสนุนการค้า ในต่างประเทศ
 15. 15. ด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและการค้า • กาหนดนโยบายการเงิน และ นโยบายการคลัง ที่เอื้อต่อการค้า เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ การเก็บภาษี • กาหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งช่วยเหลือ SME และ ด้านการค้าการบริการ • กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศและการค้าให้สอดคล้องกัน และ สอดคล้องกับกติกาสากล เช่น WTO, UN • เจรจาข้อตกลงทางการค้า และ ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น RCEP, TPP, FTA Thai-EU, • ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยว • ดูแลและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมอย่างจริงจัง, ธรรมภิบาล, ความโปร่งใสในการค้า, การปลอดทุจริตคอรัปชั่น ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน (Enabling Factor)
 16. 16. ด้านมาตรฐานและผลิตผล • การสร้างและรักษามาตรฐานสินค้าและบริการ ในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก เพื่อให้สินค้า/บริการนาเข้า, อุปโภคบริโภคในประเทศ, และ ส่งออก มีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสินค้าอาหาร • การสร้างศูนย์ทดสอบและรับรอง สินค้า และ มาตรฐานกระบวนการ ทางานในระดับโลก สาหรับสินค้าต่างๆ • การสร้างวัฒนธรรมแบบ Lean & Agility ตลอดห่วงโซ่คุณค่า, การ นาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่ทันสมัย มาใช้ในกระบวนการผลิต • การเปิดเสรีในด้านธุรกิจบริการ และ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิด การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ • การปฏิรูประบบราชการ ลดขั้นตอนและเวลาการทางาน รวมถึงการ ควบรวมกระทรวงทบวงกรม การสร้าง One Stop Service ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน (Enabling Factor)
 17. 17. ด้านระบบโลจิสติกส์และการอานวยความสะดวกทางการค้า • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการค้า และ ระบบขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ไทย เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางน้า ทางรถไฟ ทางอากาศ และ เป็น Gateway หลักของ AEC • ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ และ พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางการค้า ตาม WTO • สร้างมาตรฐานโลจิสติกส์ ให้เป็นมาตรฐานประเทศและ AEC • ควบคุมค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากสายเรือและผู้รับจัดการขนส่ง ให้ เสรีและเป็นธรรม โดยใช้กลไกกฎหมายแข่งขันทางการค้า • พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ Logistics Performance Index และ ปฏิรูปบริการด้านโลจิสติกส์ ในระบบราชการ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน (Enabling Factor)
 18. 18. Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ)
 19. 19. Logistics Performance Index (LPI) 2007-2014: Thailand Items 2007 2010 2012 2014 Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Overall LPI 3.31 31 3.29 35 3.18 38 3.43 35 Customs 3.03 32 3.02 39 2.96 42 3.21 36 Infrastructure 3.16 31 3.16 36 3.08 44 3.40 30 International Shipment (Ease of Shipment) 3.24 32 3.27 30 3.21 35 3.30 39 Logistics Quality and Competence 3.31 29 3.16 39 2.98 49 3.29 38 Tracking and Tracing 3.25 36 3.41 34 3.18 45 3.45 33 Timeliness - - 3.73 48 3.63 39 3.96 29 Domestics Logistics Cost 3.21 28 - - - - - -
 20. 20. Trade Logistics Reform Matrix
 21. 21. ระบบเศรษฐกิจดิจิตัล • พัฒนาระบบ National Single Window & ASEAN Single Window ตาม WTO • พัฒนา ระบบ e- Trading & e-Logistics for Export & Import • พัฒนา Digital Content for Trading & Logistics • พัฒนา ระบบ E – Government ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน (Enabling Factor)
 22. 22. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากร และ การจัดหาแรงงาน • ปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรให้เพียงพอและตรงต่อ ความต้องการของธุรกิจ โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะต่อภาคการ ผลิตและภาคการบริการ • พัฒนานักการค้าไทยระดับโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดย เริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา • วางยุทธศาสตร์การจัดหาแรงงานและพัฒนาแรงานใน AEC เพื่อ สนับสนุนการผลิตและการค้าระดับโลก • แก้ไขและพัฒนาระบบแรงงานทุกด้านให้มาตรฐานสากล • พัฒนาองค์กรภาคเอกชนให้เข้มแข็ง มีส่วนสาคัญในการผลักดัน ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน (Enabling Factor)
 23. 23. การวิจัยและพัฒนา และ นวัตกรรม • ส่งเสริมและผลักดัน เรื่องนวัตกรรม ในสินค้าและการค้า ระดับโลก • บูรณาระหว่าง ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และ ภาครัฐ เพื่อพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา ให้สร้างมูลค่าทางด้านการค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ • ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มสินค้าและบริการเป้าหมาย ตลอดจน สินค้าและบริการสาหรับอนาคตและที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Bio- tech, Nano-tech, Electric Car ในภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ • ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ออกแบบระดับภูมิภาค • ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และ ตราสินค้าไทยในระดับโลก ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน (Enabling Factor)
 24. 24. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ • มีความร่วมมือและบูรณาของภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และสังคม ในทุกระดับ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันส่งเสริม และผลักดันภาคเอกชนไทย • มีการกระจายแผนงานลงไปทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะแต่ละจังหวัดและภาค ควรมีเป้าหมายและ แผนงานของตน ที่ร่วมกันดูแลและรับผิดชอบ ทาให้ จังหวัด อาเภอ ตาบล หมุ่บ้าน แข็งแรง • ทุกองค์กรภาครัฐ และ ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ต้องทางาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายเดียวกัน เดินไปใน ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 25. 25. ก้าวแรกที่สาคัญที่สุดของ Trading Nation • แผนยุทธศาสตร์ Trading Nation ต้องเป็นหัวข้อสาคัญอยู่ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ บูรณาการกับแผน ยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น แผนของสปช. แผนดาเนินงานของรัฐบาล, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์, แผนยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นต้น • ต้องมี งบประมาณผูกพันในระยะยาว งบประมาณประจาปี ต้อง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้เท่านั้น • ต้องปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับและสนับสนุน Trading Nation • ต้องมี กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีความรับผิดชอบชัดเจน และ สามารถควบคุม ส่งเสริม และ ผลักดันให้แผนดาเนินงานทั้งหมด เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด ซึ่งควรเป็นกระทรวงพาณิชย์
 26. 26. • ต้องมี ผู้นา ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจในบริบท ของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ, มีจุดยืน ที่มั่นคง, และ มีความมุ่งมั่น เข้มแข็ง พร้อมที่เดินหน้า ปฏิรูปประเทศสู่การเป็ นชาติการค้า เพื่อยกระดับ ประเทศให้เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถยืนหยัด อยู่ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน ก้าวแรกที่สาคัญที่สุดของ Trading Nation
 27. 27. สภาผู้ส่งออกฯ (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ ไทย) • 1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซน C ถนนพระราม 4 • แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 • โทร. 0-2679-7555 • โทรสาร 0-2679-7500-2 • www.tnsc.com

×