Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
(ร่ าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) :   การอานวยความสะดวกทางการค้าและการจัดกา...
ประเด็นนาเสนอ   1  กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2   2         ่     ผลการพัฒนาที่ผานมา   3  แนวโน้...
1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2       1 นิยาม...ระดับธุรกิจ                          ...
1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 22 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ สถานการณ์                          ...
ประเด็นนาเสนอ   1  กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2   2         ่     ผลการพัฒนาที่ผานมา   3  แนวโน้...
2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.1 ระบบโลจิสติกส์ ของประเทศในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีขน                        ...
2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.2 ระบบโลจิสติกส์ ในภาคการผลิต การค้ าและบริการ  1 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ในภาคเกษตร:...
2.3 ระบบอานวยความสะดวกทางการค้ า                                             ...
2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.3 ระบบอานวยความสะดวกทางการค้ า    2 ระบบอานวยความสะดวก ณ ประตูการค้ า (Gateway)        ...
2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.4 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  1  ระบบข้ อมูล    มีความคืบหน้ าในการพัฒนา...
ประเด็นนาเสนอ   1  กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2   2         ่     ผลการพัฒนาที่ผานมา   3  แนวโน้...
3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต3.1 บริบทภายในประเทศ                การหยุดชะงักของโซ่ อุปทาน (Supply Chain Disru...
3.2 บริบทภายนอกประเทศ                                            3 แนวโน้ มของบ...
ประเด็นนาเสนอ   1  กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2   2         ่     ผลการพัฒนาที่ผานมา   3  แนวโน้...
4 สรุ ปประเด็นการพัฒนาในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า4.1 ประเด็นการพัฒนาในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า        ในแผนฯ ฉบับที่ 1  ...
4 สรุ ปประเด็นการพัฒนาในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า4.2 หลักการของแผนฯ เพื่อการนาไปปฏิบตอย่ างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ    ...
ประเด็นนาเสนอ   1  กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2   2         ่     ผลการพัฒนาที่ผานมา   3  แนวโน้...
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2(2555-2560)     “การอานวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโ...
เป้ าหมายของแผนฯ: สามเหลี่ยมแห่งความสาเร็จ (Triangle of achievement)1) ตาแหน่ งทางยุทธศาสตร์ (Strategic position) คือ ประเ...
3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์             1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ...
3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์             1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ...
ประเด็น          ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรใน                          ...
ประเด็น     เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปทานให้กบ                             ...
ประเด็น         ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพืนที่เมืองชายแดน                         ...
3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์             1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ...
ประเด็น           พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์ที่ 44. พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์...
ประเด็น          พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตูการค้า (Gateway)ยุทธศาสตร์ที่ 55. พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตู...
ประเด็น   ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผูให้บริการ                             ...
3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์             1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ...
ประเด็น   ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคนยุทธศาสตร์ที่ 7  (Human resource development system)  7. ปรับ ปรุง ระบบ...
ประเด็น   พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเองยุทธศาสตร์ที่ 8  (Monitoring system for self improvement)  8...
ประเด็น    สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                      ัยุทธศ...
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06

9 345 vues

Publié le

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 นำเสนอ 2013-03-06

Publié dans : Business

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2556 - 2560 brief 2013-03-06

 1. 1. (ร่ าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) : การอานวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อปทานเพือความสามารถในการแข่งขัน ุ ่ การประชุมคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 ครังที่ 1/2556 ้ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 www.nesdb.go.th
 2. 2. ประเด็นนาเสนอ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2 2 ่ ผลการพัฒนาที่ผานมา 3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต 4 สรุปประเด็นการพัฒนาในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ. 2556-2660) 5 กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 (2556-2560) www.nesdb.go.th 2
 3. 3. 1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2 1 นิยาม...ระดับธุรกิจ ที่มา: CSCMP “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานของประเทศ หมายถึง ยุทธศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้ องกับการพัฒนา ปั จจัยต่ างๆทั้งที่เป็ นโครงสร้ างพื้นฐานทางกายภาพ ระบบการผลิต การบริ การและธุรกิจของภาคเอกชน ข้ อกาหนด เชิงองค์ กร สถาบัน กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการให้ บริ การ ส่ งเสริ ม และการกากั บดูแลของระดับประเทศ หน่ วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสนั บสนุ นให้ กระบวนการเคลื่อนย้ าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้ า วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และการบริ การ และการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ ต้ องการของลูกค้ า สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน ด้ วยการลดต้ นทุน เพิ่มผลิตภาพ และสร้ างมูลค่ าเพิ่มทาง เศรษฐกิจให้ กับประเทศในที่สุด” www.nesdb.go.th 3
 4. 4. 1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 22 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ สถานการณ์ บริบทภายนอกประเทศ Goods Flow Domestic Domestic National Supply Suppliers Real Outbound Customer Gateway Gateway Inbound chain Sectors Foreign End Suppliers Customers Information Flow ประเด็นพัฒนาและผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของ หลักการของแผนฯ ประเทศในช่ วงที่ผ่านมา LSPs LSPs Trade Facilitation Thailand Logistics and supply Chain Customs procedure Customs procedure System Performance System/report Rule & Regulation Transport Service and Logistics Network Community Human Resources แผนยุทธศาสตร์ Supporting Factors Performance Information & IT System/report Driving Mechanism บริบทภายในประเทศ www.nesdb.go.th 4
 5. 5. ประเด็นนาเสนอ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2 2 ่ ผลการพัฒนาที่ผานมา 3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต 4 สรุปประเด็นการพัฒนาในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ. 2556-2660) 5 กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 (2556-2560) www.nesdb.go.th 5
 6. 6. 2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.1 ระบบโลจิสติกส์ ของประเทศในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีขน ึ้ เห็นได้ จาก ต้ นทุนโลจิสติกส์ ของไทยมีแนวโน้ มลดลงตามลาดับและมูลค่ าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้ บริ การโลจิสติกส์ ภายในประเทศสูงขึนอย่ างต่ อเนื่อง อย่ างไรก็ดี ความสามารถในการแข่ งขันด้ านโลจิสติกส์ ของไทยยังพัฒนาค่ อนข้ างล่ าช้ า ้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับต่ างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ต้ นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP มูลค่ าเพิ่มของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 400 20 CAGR = 7.3% พันล้ านบาท 18.1 16.7 16.1 15.8 17.1 17.8 17.1 17.1 350 ต้ นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP (%) 1.6 1.6 1.6 1.6 15.1 15.2 14.5 15 1.5 1.5 1.4 1.6 300 1.4 1.3 1.3 7.6 8.0 7.8 7.3 250 7.2 7.2 7.3 7.6 10 6.6 6.7 6.0 200 5 8.9 150 8.0 7.4 7.1 7.9 8.2 7.7 8.2 7.1 7.2 7.2 100 0 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551r 2552r 2553p 2554e 50 ต้ นทุนการบริหารจัดการ ต่ อ GDP ต้ นทุนการเก็บรักษาสินค้ าคงคลัง ต่ อ GDP - ต้ นทุนค่ าขนส่ งสินค้ า ต่ อ GDP 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551r 2552r 2553p ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้ านโลจิสติกส์ (LPI) ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ปี 2012 รายการ ดัชนีความสามารถด้ านโลจิสติกส์ 4.13 3.93 4.12 3.52 3.49 3.07 3.02 3.08 3.00 อันดับ 1 8 2 26 29 38 52 46 53 (1) พิธีการศุลกากร 4.10 3.72 3.97 3.25 3.28 2.96 2.63 2.77 2.65 (2) โครงสร้ างพืนฐาน ้ 4.15 4.11 4.12 3.61 3.43 3.08 2.80 2.87 2.68 (3) การเตรี ยมการขนส่ งระหว่ างปท. 3.99 3.61 4.18 3.46 3.40 3.21 2.97 2.98 3.14 (4) สมรรถนะผู้ให้ บริการโลจิสติกส์ ทังภาครั ฐและ ้ 4.07 3.97 4.08 3.47 3.45 2.98 3.14 3.14 2.68 ธุรกิจ (5) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค้ า 4.07 4.03 4.09 3.52 3.54 3.18 3.30 3.09 3.16 (6) ความตรงต่ อเวลาของบริการ 4.39 4.21 4.28 3.80 3.86 3.63 3.30 3.58 3.64 ที่มา: World Bank 2011 www.nesdb.go.th 6
 7. 7. 2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.2 ระบบโลจิสติกส์ ในภาคการผลิต การค้ าและบริการ 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ในภาคเกษตร: ยังดาเนินการได้ จากัดและเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิมในโซ่อปทานได้ น้อย ่ ุ การปรั บปรุ งประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ในภาคอุตสาหกรรม: มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร 2 เพิมมากขึ ้น แต่การสร้ างความร่วมมือในโซ่อปทานยังเกิดขึ ้นน้ อย ่ ุ ระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนภาคการค้ าและบริการ: ยังมีข้อจากัดโดยเฉพาะการค้ าชายแดนและบริการ 3 ท่องเที่ยว แต่เริ่มแสดงให้ เห็นศักยภาพในสาขาบริการสุขภาพ www.nesdb.go.th 7
 8. 8. 2.3 ระบบอานวยความสะดวกทางการค้ า 2 ผลการพัฒนาฯ 1 โครงข่ ายโครงสร้ างพืนฐานด้ านการขนส่ งมีความครอบคลุมและเชื่อมโยงพืนที่ต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่ ง ้ ้ สินค้ าภายในประเทศ และระหว่ างประเทศได้ มากขึน ้ สถานภาพ:  ถนน: ยังเป็ นรู ปแบบการขนส่ งหลัก  ทางลานาในประเทศ: มีความต้ องการ ้ ใช้ เพิ่มมากขึนแต่ มีข้อจากัดหลายประการ ้  ระบบราง: ยังมีการเปลี่ยนมาใช้ น้อยและมีแนวโน้ มลดลง  ทางนาชายฝั่ ง: ยังขาดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการขนส่ ง ้ สินค้ าทางนาชายฝั่ งและต้ นทุนค่ าบริการไม่ จงใจเพียงพอ ้ ู  ทางอากาศ: บริการที่สนามบินสุวรรณภูมยงไม่ สามารถอานวย ิ ั ความสะดวกผู้ประกอบการได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ โครงข่ ายการขนส่ งสินค้ าภายในประเทศ “การผลักดันการพัฒนาระบบขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ ยังไม่ ประสบผลสาเร็จเท่ าที่ควร และการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ โครงข่ ายการขนส่ งสินค้ าในภูมิภาคและอนุภูมิภาค พลังงานทางเลือก (Fuel Shift) คืบหน้ าแต่ ช้า” www.nesdb.go.th 8
 9. 9. 2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.3 ระบบอานวยความสะดวกทางการค้ า 2 ระบบอานวยความสะดวก ณ ประตูการค้ า (Gateway) 3 การสร้ างความเข้ มแข็งของธุรกิจให้ บริการโลจิสติกส์ (LSPs)  การพั ฒนาระบบ NSW มี ค วามคื บ หน้ า ค่ อนข้ า งมาก แต่ยัง ขาดการบริหารจัดการเพื่อให้ สามารถใช้ ประโยชน์ระบบ NSW และ  ที่ผ่านมาได้ มีการดาเนินการพัฒนา LSPs อย่ างต่ อเนื่อง เชื่อมโยงข้ อมูลการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW เช่น ให้ ความรู้ และฝึ กอบรม สร้ างเครื อข่ายการให้ บริ การแบบ ได้ อย่างบูรณาการ เบ็ดเสร็ จ และให้ สินเชื่อเพื่อเสริ มสภาพคล่องกับธุรกิจ LSPs ที่ เป็ น SMEs  ศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของธุ รกิ จ LSPs ของไทยอยู่ ใ นระดั บ จ ากั ด และเป็ นการให้ บ ริ ก ารใน กิจ กรรมที่มิ ได้ สร้ างมู ลค่ าเพิ่ม สู งนั ก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ที่มา ข้ อมูล Trading across Borders ของธนาคารโลก 2013 LSPs ต่างชาติ  ประสิ ท ธิ ภ าพของการอ านวยความสะดวกทางการค้ า  ธุ รกิจผู้ ให้ บริ การขนส่ งยังประสบปั ญหาภาวะขาดแคลน บริ เวณประตูการค้ าหลัก มีการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริ การ พนั กงานขับรถบรรทุกเฉลี่ยร้ อยละ 20 ของจานวนคนที่ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ม มากขึน แต่การติดตังระบอัตโนมัติยังไม่ ้ ้ ต้ องการทังหมด ส่ งผลให้ มีจานวนรถบรรทุกที่ต้องจอด ้ บรรลุผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ ทิงไว้ อย่ างน้ อยร้ อยละ 20 ของจานวนรถทังหมด ้ ้ www.nesdb.go.th 9
 10. 10. 2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา2.4 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 ระบบข้ อมูล มีความคืบหน้ าในการพัฒนาระบบข้ อมูลด้ านโลจิสติกส์ทงในระดับประเทศ รายสาขาการ ั้ ผลิต และระดับสถานประกอบการ แต่ยังมีข้อมูลไม่ เพียงพอต่ อการนาไปใช้ ประโยชน์ ด้ านการติดตามประเมินผลและยกระดับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้ อย่างแท้ จริง 2 กาลังคนด้ านโลจิสติกส์ ผลการดาเนินงานพัฒนากาลังคนที่เห็นได้ ชด คือ การสร้ างความตระหนัก ั (Awareness) อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการพัฒนากาลังคนด้ านโลจิสติกส์ยังมุ่งเน้ น เชิงปริมาณมากกว่ าคุณภาพ และขาดความต่อเนื่องของการดาเนินงานใน หน่วยงานรัฐหรื อสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเกิดภาวะขาดแคลน ้ แรงงานที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน ได้ จริง 3 กลไกการขับเคลื่อน ปั ญหาอุปสรรคสาคัญ ได้ แก่  การขับเคลื่อนโครงการของหน่วยงานจากกระทรวง/กรม บางส่วนยังไม่ บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ /แผนงานใหญ่  ขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลการ ดาเนินยุทธศาสตร์ ยังมีข้อจากัดในหลายมิติ www.nesdb.go.th 10
 11. 11. ประเด็นนาเสนอ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2 2 ่ ผลการพัฒนาที่ผานมา 3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต 4 สรุปประเด็นการพัฒนาในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ. 2556-2660) 5 กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 (2556-2560) www.nesdb.go.th 11
 12. 12. 3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต3.1 บริบทภายในประเทศ การหยุดชะงักของโซ่ อุปทาน (Supply Chain Disruption) จากปั จจัยเสี่ยงภายในประเทศ สร้ างความตระหนักให้ ผ้ ประกอบการไทยต้ องคานึงถึงแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและ ู เส้ นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ในกรณีฉกเฉินมากขึ ้น ุ ประเทศไทยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงทาง 1 ภาคธุรกิจไทยมีระดับความตื่นตัวสูงต่ อแนวโน้ มการการค้ ากับประเทศเพื่อนบ้ านเพิ่มขึนในหลายมิติ ้ เปิ ดตลาดของ AEC แต่ยงมีข้อจากัดด้ านองค์ความรู้เชิง ัจึงสร้ างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้ เกิดขึ ้นในจังหวัด ลึกในการเข้ าถึงตลาดเหล่านัน ้ ตามแนวชายแดนทุกภูมิภาค 2 3 4 5 ความรุนแรงของสถานการณ์ ขาดแคลนแรงงานภายในประเทศและ การเติบโตของเมืองที่ไม่ มีการวางแผนและการจัดการ แนวโน้ มค่ าจ้ างแรงงานที่สูงขึนในทุกสาขาของกิจกรรมโลจิสติกส์ เป็ น ้ อย่ างเป็ นระบบ เริ่มเป็ นข้ อจากัดต่อการเคลื่อนย้ ายสินค้ า แรงผลักดันให้ เกิดการโยกย้ ายหน่วยธุรกิจการผลิตและบริการไปสูพื ้นที่ ่ ที่มีประสิทธิภาพ ต่างจังหวัด พื ้นที่ชายแดนหรื อประเทศเพื่อนบ้ านที่เข้ าถึงแรงงานได้ สะดวกมากขึ ้น www.nesdb.go.th 12
 13. 13. 3.2 บริบทภายนอกประเทศ 3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยในช่ วงต่ อไป ศูนย์ กลางกิจกรรมการค้ าของโลกได้ ย้ายไปจาก จาเป็ นต้ องปรับทิศทางยุทธศาสตร์ ให้ เน้ นความเชื่อมโยงเส้ นทางไปสู่ ตลาดเดิม (ยุโรป อเมริกา และญี่ปน) ไปสู่ตลาดใหม่ ุ่ ประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภาคมากขึ ้น พร้ อมทังส่งเสริมการพัฒนา ้ (GMS จีน และเอเชีย) เครื อข่ายบริการและเส้ นทางการค้ า (Trade Lane) ให้ ครอบคลุมไปสู่ กลุมประเทศคูค้าใหม่นอกเหนือจากตลาดอาเซียนด้ วย ่ ่ 1 แนวโน้ มเศรษฐกิจประเทศเพื่อน ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ บ้ านของไทยเติบโตในอัตราสูงและ เพื่อผลักดันให้ เกิดพืนที่ ้ เป็ นตลาดที่สินค้ าไทยได้ รับความ นิคมอุตสาหกรรมและท่ าเรื อแห่ งใหม่ นิยมเป็ นอย่ างดี 2 3 ของภูมิภาคที่ทวาย โอกาสในการขยายตัวธุรกิจของ ก่ อให้ เกิดโอกาสสาหรับการปรับ ไทยในอนาคต 4 โครงสร้ างของห่ วงโซ่ อุปทานในภูมิภาค การลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจระหว่ างกลุ่มประเทศ ้ เงื่อนไขทางการค้ าที่ต้องคานึงถึงเพื่อกาหนดตาแหน่ งทาง ในลุ่มแม่ นาโขงจะเป็ นเปาหมายการพัฒนาในอนาคตที่สาคัญ ้ ้ ยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาให้ เหมาะสม ของกลุ่มประเทศในอนุภมภาคซึ่งจะเป็ นการเปิ ดโอกาส ู ิ จาก Comparative advantage ของแต่ละประเทศเพื่อก่อให้ เกิดให้ ผ้ ูประกอบการไทยสามารถขยายฐานภาคการค้ าและบริการที่ ผลประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win Situation) ทันสมัยเข้ ามาให้ บริการกับลูกค้ าและผู้บริโภคในประเทศ และลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจระหว่างกลุมประเทศ ่ เพื่อนบ้ านที่มีกาลังซือสูงขึนได้ ้ ้ ใน GMS ได้ พร้ อมกัน www.nesdb.go.th 13
 14. 14. ประเด็นนาเสนอ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2 2 ่ ผลการพัฒนาที่ผานมา 3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต 4 สรุปประเด็นการพัฒนาในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ. 2556-2660) 5 กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 (2556-2560) www.nesdb.go.th 14
 15. 15. 4 สรุ ปประเด็นการพัฒนาในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า4.1 ประเด็นการพัฒนาในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า ในแผนฯ ฉบับที่ 1 ในแผนฯ ฉบ ับที่ 2 นี้ ิ ์1) ประสทธิภาพการจัดการโลจิสติกสไทยตากว่าคูค ้า ่ ่ 1) ยกระด ับความสามารถของผูประกอบการในภาคการผลิต ้ การค้า และบริก าร (เกษตร อุ ต สาหกรรม บริก าร และ ่ ิ ้2) การขนสงสนค ้าของไทยร ้อยละ 88 ใชรถบรรทุก ึ่ ้ ซงเป็ นรูปแบบทีมต ้นทุนการใชพลังงานสูง ่ ี ผูประกอบการ LSPs) ให้สามารถมีบทบาททีเข้มแข้งใน ้ ่ ่ โซอุปทานของตนเอง (Competitive player in supply3) แรงผลักดันจากวิกฤติราคาน้ ามัน -NTB-การก่อการ chain) ร ้าย ิ ิ 2) เพิมประสทธิผลและประสทธิภาพของระบบบริการขนสง ่ ่4) New Geography of Trade ทาให ้การอานวย ์ ่ และเครือข่ายโลจิสติกสให้สามารถชวยสน ับสนุนการเพิม ่ ความสะดวกทางการค ้า เป็ นเงื่อ นไขส าคั ญ ของ ขีดความสามารถในการแข่งข ันให้ก ับภาคธุรกิจไทยอย่าง การมี competitive advantage* แท้จริง (Responsive infrastructure and logistics5) การคุก คามจากบริษั ทข ้ามชาติใ นเกือ บทุ ก สาขา network for trade facilitation) โดยอาศัย ข ้อได ้เปรีย บจากระบบโลจิส ติก ส ์ และ ่ ุ ห่วงโซอปทานทีดกว่า ่ ี 3) จะต้อ งค านึง ถึง การกระจายผลประโยชน์ (Win-Win) และการเติบโตร่วมก ัน (Co-prosperity and Inclusive6) เพื่อ สนั บ สนุ น การปรั บ โครงสร ้างเศรษฐกิจ ของ growth) ทงภายในประเทศก ับระหว่างประเทศในภูมภาค ั้ ิ ประเทศ ็ ่ ่ ุ 4) จาเปนทีจะต้องปร ับปรุงโซอปทานของธุรกิจให้สอดคล้อง7) เป็ นสาขาที่ ม ี ศั ก ยภาพในการสร า ง Economic ้ ่ ุ ก ับแนวโน้มการปร ับโครงสร้างโซอปทานของภูมภาค ิ Value Added8) น าไปสู่ perspective ที่ท าให ้เกิด การปรั บ ปรุ ง 5) จะต้อ งเพิม ประส ิท ธิภ าพและประส ิท ธิผ ลของการน า ่ ิ ประสทธิภาพของธุรกิจตลอดห่วงโซอปทาน่ ุ ่ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการไปสูการปฏิบ ัติ ่ ั เพือให้เกิดผลสมฤทธิการพ ัฒนาอย่างก้าวกระโดด ์ www.nesdb.go.th 15
 16. 16. 4 สรุ ปประเด็นการพัฒนาในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า4.2 หลักการของแผนฯ เพื่อการนาไปปฏิบตอย่ างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ั ิ เพื่อให้ แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับนี ้ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาและเป็ นแผนที่มีพลังในการส่งเสริมให้ เกิดกระบวนการนา แผนไปสูการปฏิบติที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (High performance implementation process) จึงเห็นควรกาหนด ่ ั เป็ นหลักการของแผนฯสาหรับบูรณาการทั ้งประเด็นเนื ้อหาของแผนฯ และการดาเนินงานในขั ้นตอนปฏิบติของภาคส่วน ั ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้ เน้ นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ และความเป็ นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) เน้ นประเด็นการพัฒนาที่มีความเป็ นบูรณาการของเนืองาน ้ (Issue based) คานึงถึงคุณค่ าที่สังคมทังในระดับสากลและระดับประเทศ ้ ให้ ความสาคัญมากขึน ้ (ค่านิยมที่จะต้ องคานึงถึง คือ การสร้ างสังคมที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม (Green Society) ความตื่นตัวในเรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน การมีชีวิตอย่างมีคณภาพ ุ และการให้ คณค่าความเป็ นมนุษย์กบคนทุกระดับ) ุ ั เปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนในฐานะผู้ใช้ บริการเข้ ามามีบทบาท มากในกระบวนการพัฒนา www.nesdb.go.th 16
 17. 17. ประเด็นนาเสนอ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฯ ฉบับที่ 2 2 ่ ผลการพัฒนาที่ผานมา 3 แนวโน้ มของบริบทในอนาคต 4 สรุปประเด็นการพัฒนาในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ. 2556-2660) 5 กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 (2556-2560) www.nesdb.go.th 17
 18. 18. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2(2555-2560) “การอานวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพือความสามารถในการแข่งขัน” ่ Ultimate หลักการ3 เหลี่ยมแห่ง Goals เพื่อการนาความสาเร็จ Ultimate Goals ยุทธศาสตร์ Competitiveness , ไปสู่การปฏิบัติ Triangle of Strategic Objectives Co-prosperity, Sustainability, and , Strategic Positions อย่ างมีAchievement Competitiveness life Quality of , Co-prosperity ประสิทธิผล Strategicefficiency and Logistics Objectives and Strategic Positions และมี responsiveness, Value creation, responsiveness, Value creation, , Quality of life of GMS, and Gateway Hub Hub Trade and Service Trade and Service to Asia ประสิทธิภาพ and regional inclusive growth of GMS, and Gateway to Asia 3 ภารกิ จ / 9 ประเด็น 1.ส่งเสริ มบทบาทของเกษตรกรและ 2. เพิ่ มขีดความสามารถในการบริหาร 1.Strategic Planยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบการเกษตรใน 3. ส่งเสริ มธุรกิ จการค้าและ โซ่อปทานสิ นค้าเกษตรและอาหาร ุ จัดการโซ่อปทานอุตสาหกรรม/ธุรกิ จ ุ 2.Issue based 1. Supply จากต้นน้าถึงปลายน้า บริการที่มีศกยภาพสูง ั บริ การในพื้นที่เมืองชายแดน chain 3.คานึงถึงคุณค่าที่enhancement สาคัญ คือ การสร้างสังคมที ่ อนุรกษ์ ั 6. ส่งเสริ มการ ทรัพยากรธรรม 5. พัฒนาระบบ ชาติและเป็นมิตร 2. Trade 4. พัฒนาบริ การ พัฒนาบริ การและ กับสิงแวดล้อม ่ อานวยความ (Green Society) facilitation ขนส่งและเครือข่าย ขยายเครือข่ายของ ความตืนตัวใน ่enhancement สะดวกที่ประตู โลจิ สติ กส์ ผูให้บริ การ ้ เรืองการอนุรกษ์ ่ ั การค้า (Gateway) พลังงาน โลจิ สติ กส์ การมีชวตอย่างมี ีิ คุณภาพ และ การให้คุณค่า ความเป็นมนุษย์ 3. Capacity 7. ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน (Human resource development system) กับคนทุกระดับ building and 4.เปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนใน Policy 8. พัฒนาระบบติ ดตาม/ประเมิ นผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง (Monitoring system for self improvement) ฐานะผูใช้บริการ ้ driving เข้ามามีบทบาท mechanism มากขึน ้ 9. สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Center for continuity) ั www.nesdb.go.th 18
 19. 19. เป้ าหมายของแผนฯ: สามเหลี่ยมแห่งความสาเร็จ (Triangle of achievement)1) ตาแหน่ งทางยุทธศาสตร์ (Strategic position) คือ ประเทศไทยควรวางบทบาทตนเองเป็ นศูนย์กลาง ธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขงและเป็ นประตูการค้าสู่ตลาดเอเซีย (Trade and Service Hub of GMS, and Gateway to Asia) เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและหลักความได้เปรียบโดย เปรียบเทียบ (Comparative advantage) และนาไปสูความร่วมมือและการเติบโตทียงยืนร่วมกันในภูมภาค ่ ่ ั่ ิ2) เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) การเพิมประสิทธิภาพ ่ และความสามารถในการตอบสนองลูกค้าของระบบโลจิสติกส์ (Logistics efficiency and responsiveness) ทังในระดับสถานประกอบการและระดับกลไกและกระบวนการอานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศ ้ (2) การสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิมให้กบธุรกิจไทยในโซ่ อุปทาน (Value creation) และ (3) การเติบโต ่ ั ทีชวยลดความเหลือมล้าทางเศรษฐกิจทังในระดับประเทศและในระดับภูมภาค (Regional inclusive growth) ่่ ่ ้ ิ3) ผลสัมฤทธ์ ิ สุดท้ าย (Ultimate Goals) คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและ การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน บนพื้นฐานของการมีภาคธุรกิจทีเข้มแข็ง มีการกระจายโอกาส ่ ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการคานึงถึงคุณค่าที่สงคมต้องการทังในเรื่องของการอนุ รกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ั ้ ั สิงแวดล้อม และพลังงาน การมีชวตอย่างมีคุณภาพ และการให้คุณค่าความเป็ นมนุ ษย์กบคนทุกระดับ ซึงใน ่ ีิ ั ่ ท้ายทีสุดจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทบูรณาการไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวตของประชาชนร่วมกันอย่างยังยืนใน ่ ่ี ิ ่ ภูมภาค (Competitiveness, Co-prosperity, Sustainability, and Quality of life) ิ www.nesdb.go.th 19
 20. 20. 3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ุ เกษตรและอาหารจากต้นน้าถึงปลายน้า Supply chain 2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปทานให้กบผู้ประกอบการ ุ ั enhancement อุตสาหกรรมไทย และธุรกิจบริการที่มีศกยภาพสูง ั 3. ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน 4. พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์Trade facilitation 5. พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตูการค้า (Gateway) enhancement 6. ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 7. ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน (Human resource development system) Capacity building 8. พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง and Policy (Monitoring system for self improvement)driving mechanism 9. สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Center for ั continuity) www.nesdb.go.th 20
 21. 21. 3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ุ เกษตรและอาหารจากต้นน้าถึงปลายน้า Supply chain 2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปทานให้กบผู้ประกอบการ ุ ั enhancement อุตสาหกรรมไทย และธุรกิจบริการที่มีศกยภาพสูง ั 3. ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน 4. พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์Trade facilitation 5. พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตูการค้า (Gateway) enhancement 6. ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 7. ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน (Human resource development system) Capacity building 8. พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง and Policy (Monitoring system for self improvement)driving mechanism 9. สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Center for ั continuity) www.nesdb.go.th 21
 22. 22. ประเด็น ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรใน ้ยุทธศาสตร์ที่ 1 โซ่อปทานสินค้าเกษตรและอาหารจากต้นน้าถึงปลายน้า ุ 1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่ อปทานสินค้าเกษตรและ ุ อาหารจากต้นน้าถึงปลายน้า 1.1 พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับฟาร์มให้ กบกลุ่มและสถาบัน ั เกษตรกร 1.2 ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาสถาบัน เกษตรกรให้ ท าหน้ าที่ เ ป็ นกลไกการจัด การธุร กิ จ (Business arm) ให้กบเกษตรกร ั ่ เพิ ม VA ลูกค้าใน ่ เพิ ม VA ลดต้นทุน ่ เพิ ม VA ประเทศ ฟาร์มเกษตรกร... ่ • ศึกษาลูกค้า เพือทา ่ ลดต้นทุน ลดต้นทุน เพิ ม VA Demand จัดหาปัจจัย รวบรวม จัดส่งผลผลิ ต management การผลิ ต ฟาร์มเกษตรกร... ผลผลิ ต สู่ลูกค้า ลดต้นทุน • อาจพัฒนาเป็ นผูคา้ ้ หรือทาธุรกิจต่อเนือง ่ • จัดหาแบบรวมกลุ่ม ฟาร์มเกษตรกร... • จัดหาสถานที ่ หรือส่งออกตรง • อานาจต่อรอง ดาเนินการร่วม คุณภาพ และราคา • วางแผนร่วม ควบคุม กากับ • บริหารจัดการ ลูกค้าในตลาด ดีกว่าเดิม มาตรฐานกระบวนการผลิต กระบวนการ ส่งออก ่ เพิ มความสามารถ • รับรองคุณภาพในนามกลุ่มฯ เพิ มความสามารถ • ทาธุรกรรมกับ LSPs เพิ มความสามารถ ่ ่ ่ เพิ มความสามารถ ในการพึงตนเอง ่ • มีพลังทรัพยากรทีจะ reinvest ในการพึงตนเอง ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ในการพึงตนเอง ่ ่ แทนเกษตรกร ่ ในการพึงตนเอง ่ หรือพัฒนากิจการ/บุคลากร ่สถาบันเกษตรกรฯ (ในฐานะ Business arm) สามารถเพิ มบทบาทเกษตรกรในโซ่อปทานด้วยการดาเนิ นธุรกรรมในโซ่ อปทานแทนเกษตรกรเฉพาะราย ุ ุ www.nesdb.go.th 22
 23. 23. ประเด็น เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปทานให้กบ ุ ัยุทธศาสตร์ที่ 2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมไทย และธุรกิจบริการที่มีศกยภาพสูง ้ ั 2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปทานให้กบผูประกอบการอุตสาหกรรม ุ ั ้ ไทย และธุรกิจบริการที่มีศกยภาพสูง ั 2.1 สร้างความเป็ นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กบภาคอุตสาหกรรม ั 2.2 ส่ ง เสริม ให้ เ กิด ความร่ วมมื อระหว่ างหน่ ว ยธุรกิ จในโซ่ อุป ทานของสิ น ค้ า อุต สาหกรรม ตลอดตังแต่ต้นน้าจนถึงผูบริโภค ้ ้ 2.3 สนั บ สนุ น การสร้ า งปั จ จัย เอื้ อ เพื่ อ เพ่ิ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของโซ่ อุป ทาน ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย 2.4 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานที่ มีประสิทธิภาพใน สาขาบริการที่มีศกยภาพสูงโดยเฉพาะสาขาบริการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ ั www.nesdb.go.th 23
 24. 24. ประเด็น ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพืนที่เมืองชายแดน ้ยุทธศาสตร์ที่ 3 3. ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพืนที่เมืองชายแดน ้ 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจสาหรับการค้าชายแดน 3.2 ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพืนที่การค้าและบริการ ้ ในเขตเมืองที่ห่างจากพืนที่ชายแดน ้ 3.3 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ชัวคราว/จุดผ่อนปรนที่ ่ มีศกยภาพทางการค้าให้เป็ นด่านถาวรที่ได้ ั มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) และแยกจุด ตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน 3.4 สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและโซ่อปทาน ุ ของธุรกิจไปยังเมืองชายแดน ของประเทศเพื่อนบ้าน 3.5 สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรมทวาย www.nesdb.go.th 24
 25. 25. 3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ุ เกษตรและอาหารจากต้นน้าถึงปลายน้า Supply chain 2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปทานให้กบผู้ประกอบการ ุ ั enhancement อุตสาหกรรมไทย และธุรกิจบริการที่มีศกยภาพสูง ั 3. ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน 4. พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์Trade facilitation 5. พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตูการค้า (Gateway) enhancement 6. ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 7. ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน (Human resource development system) Capacity building 8. พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง and Policy (Monitoring system for self improvement)driving mechanism 9. สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Center for ั continuity) www.nesdb.go.th 25
 26. 26. ประเด็น พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์ที่ 44. พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยของ การขนส่งสินค้าทางบกสู่ประตูการค้าหลัก 4.2 ส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางลาน้า(Inland waterway) และบริการเรือชายฝังเพื่อการประหยัดพลังงาน ่ 4.3 ขยายความสามารถและพัฒนาบทบาทของสนามบินสุวรรณภูมิ ให้เป็ นประตูการค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value creation facility) ให้กบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ั 4.4 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่าย และเขตอุตสาหกรรมบริการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลาย รูปแบบและอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกส์ (Freight Village and Logistics Park) 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบขนส่งทุก รูปแบบอย่างบูรณาการ www.nesdb.go.th 26
 27. 27. ประเด็น พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตูการค้า (Gateway)ยุทธศาสตร์ที่ 55. พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตูการค้ า (Gateway 5.1 เร่ งรัดการพัฒนาและขยายการเชื่อมโยง NSW ที่เกี่ยวกับธุรกรรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ ภาครัฐ (Regulatory NSW) ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ งผ่ านท่ า (Port Community System) 5.2 ดาเนินการจัดตังองค์ กรกากับบริหารการจัดการระบบ NSW (Business modal) ที่มี ้ ประสิทธิภาพ 5.3 ผลักดันให้ มีการออกกฎหมาย อาทิ พรฎ.การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และ พรบ. สิ่งอานวยความสะดวกข้ ามแดน 5.4 ส่ งเสริมการพัฒนาระบบ NSW และ e-Logistics ในประเทศเพื่อนบ้ าน www.nesdb.go.th 27
 28. 28. ประเด็น ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผูให้บริการ ้ยุทธศาสตร์ที่ 6 โลจิสติกส์ 6. ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่าย ของผูให้บริการโลจิสติกส์ ้ 6.1 ส่งเสริม Best practice และการยกระดับ ผูให้บริการโลจิสติกส์แบบต่างๆ ให้ได้ ้ การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 6.2 สนับสนุนให้มีการจัดตังศูนย์ให้ ้ คาปรึกษานักลงทุนไทย (Business Consulting Unit) ในประเทศ ภูมิภาคเซียน 6.3 ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการขยาย เครือข่ายของผูให้บริการโลจิสติกส์ไทย ้ www.nesdb.go.th 28
 29. 29. 3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อปทานสินค้า ุ เกษตรและอาหารจากต้นน้าถึงปลายน้า Supply chain 2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปทานให้กบผู้ประกอบการ ุ ั enhancement อุตสาหกรรมไทย และธุรกิจบริการที่มีศกยภาพสูง ั 3. ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน 4. พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์Trade facilitation 5. พัฒนาระบบอานวยความสะดวกที่ประตูการค้า (Gateway) enhancement 6. ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 7. ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน (Human resource development system) Capacity building 8. พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง and Policy (Monitoring system for self improvement)driving mechanism 9. สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Center for ั continuity) www.nesdb.go.th 29
 30. 30. ประเด็น ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคนยุทธศาสตร์ที่ 7 (Human resource development system) 7. ปรับ ปรุง ระบบการพัฒ นาและจัดการก าลังคน (Human resource development system) 7.1 สนั บสนุ นการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับความ ต้ องการของภาคธุรกิจและแนวโน้ มการบริหารจัดการที่ เป็ นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 7.2 ผลัก ดัน ให้ มี ก ารพัฒ นาและยกระดับ มาตรฐานวิ ช าชี พ ให้ ก ับ บุคลากรในสาขาโลจิสติกส์ www.nesdb.go.th 30
 31. 31. ประเด็น พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเองยุทธศาสตร์ที่ 8 (Monitoring system for self improvement) 8. พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง (Monitoring system for self improvement) 8.1 พัฒนาระบบตัวชี้วดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Strategic KPI) ั 8.2 กาหนดให้มีการติดตามและรายงานการดาเนินงานตามแผนอย่างสมาเสมอ ่ และต่อเนื่ อง 8.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนในฐานะผู้ใช้บริการหรือผู้ได้รบผลกระทบโดยตรงเข้ามา ั มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล กากับ ติดตาม ประเมินผล www.nesdb.go.th 31
 32. 32. ประเด็น สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ัยุทธศาสตร์ที่ 9 (Center for continuity) 9. สร้างความเข้มแข็งให้กบองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Center for continuity) ั 9.1 จัด ตัง หน่ วยปฏิ บัติ ง านภายใต้ สศช. ในฐานะหน่ ว ยงานกลาง ที่ ดูแ ลรับ ผิ ด ชอบ ้ โดยตรงในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 9.2 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มหรือจัดตังกลุ่มวิชาชีพของภาคเอกชน ้ 9.3 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ การน าและขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา ระบบโลจิสติกส์และโซ่อปทานของประเทศจากองค์กรภาครัฐไปสู่องค์กรภาคเอกชน ุ ใน 10 ปี การพัฒนา ระบบ โลจิสติกส์ และ โซ่ อุปทาน ของประเทศ ไทย www.nesdb.go.th 32

×