Pengajian kurikulum model kurikulum

Noradilah Hj Nain
Noradilah Hj NainGuru Prasekolah à SK Alor Pongsu
PENSYARAH
EN SAIFUL BAHRI BIN
DISEDIAKAN OLEH
NOORUL DALILAH BT HARUN
NOORIZAN BT MD SAID
NORADILAH BT HAJI NAIN
ROHANA BT YOB
TAJUK SOALAN
SOALAN SATU (1)
Bina pengurusan grafik
untuk
model-model kurikulum dan buat
pembentangan dalam menggunakan
“power point”
Atau
cara pilihan anda yang paling sesuai.
ISI KANDUNGAN
. Pengurusan dan perkembangan kurikulum
2.1 Konsep kurikulum
- Konsep dan jenis kurikulum
- Model-model kurikulum (Tyler,Taba,
Stenhouse )
2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan
perubahan kurikulum
2.3 KSPK
- Matlamat
- Objektif
- Ciri-ciri utama
- Struktur
- TUNJANG
2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KSPK
2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum
Konsep Kurikulum
 Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai bidang
pelajaran di sekolah.
 Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan
“kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg
bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku.
 Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm,
kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru
& murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran.
 Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan
kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yg dirancang
&dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara
individu, di dlm @ di luar sekolah.”
Sambung…
 Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program
yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru
utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah
ditentukan.
 Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami
oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak-
kanak ke peringkat kematangan orang dewasa.
 Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg
dijalankan di dlm & luar bilik darjah.
 Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata
pelajaran yg diajar di sekolah.
Konsep Kurikulum
 Pakar pendidikan, Kerr (1968) mendefinisikan kurikulum
sebagai “semua jenis pembelajaran yang dirancang &
dipandu oleh sekolah sama ada dalam kumpulan dan secara
individu, di dalam atau di luar sekolah.”
Sambung…
Proses penilaian
kurikulum
Aktiviti P&P
Objektif
kurikulum
Kandungan
kurikulum
Komponen-komponen
utama dlm sebuah
kurikulum
Sambung…
Kandungan
Kurikulum
sekolah
Aktiviti-aktiviti P&P
Aktiviti-aktiviti
ko-kurikulum
Sambung…
Kemahiran
(tingkah laku &
amalan)
Nilai & sikap
(produk)
Kognitif (ilmu
Pengetahuan &
teori)
Aspek-aspek yg
perlu difokuskan
dlm kurikulum
JENIS-JENIS
KURIKULUM
Kurikulum
tersembunyi
Kurikulum yang
dialami/dipelajari
Kurikulum
yang diuji
Kurikulum
yang
diajarkan
Cadangan
kurikulum
Kurikulum
bertulis/yang
dihasratkan
Kurikulum
sokongan
Kurikulum
masa depan
Kurikulum Mengikut Konteks
Malaysia
 Menurut Laporan JawatanKuasa Kabinet 1979, dalam
konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan
sebagai :
“Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan
oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk
mencapai matlamat pendidikan”.
Apakah Pembangunan Kurikulum?
 Pembangunan kurikulum pula adalah perihal
pembinaan dan pembentukan kurikulum. Setelah
kurikulum dibentuk, ianya akan melalui tahap
penyebaran, tahap pelaksanaan, tahap penilaian,
tahap pembaharuan yang akan membawa kepada
pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru
pula (Razali Arof, 1996).
Apakah Pembangunan Kurikulum?
 Pembangunan kurikulum pula adalah perihal
pembinaan dan pembentukan kurikulum. Setelah
kurikulum dibentuk, ianya akan melalui tahap
penyebaran, tahap pelaksanaan, tahap penilaian,
tahap pembaharuan yang akan membawa kepada
pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru
pula (Razali Arof, 1996).
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Pembangunan Kurikulum
 Faktor Pelajar
 Faktor Masyarakat
 Kandungan Kurikulum
Proses Pembangunan Kurikulum
Pembangunan
P
e
n
g
u
r
u
s
a
n
Pembangunan
P
e
n
g
u
r
u
s
a
n
Pembangunan
Kurikulum
Penyebaran
Kurikulum
Pelaksanaan
Kurikulum
Perubahan
Kurikulum
Model-model Kurikulum
Model-model
Kurikulum
Tyler Taba Stenhouse
Trend
Terkini
Model Tyler
Model Tyler (1949)
 Menurut Tyler (1949), kurikulum ialah segala
pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan
dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai
matlamat pendidikan yang ditentukan.
 Kurikulum merangkumi objektif pendidikan
termasuk segala pengalaman yang dirancang dan
penilaian pelajar.
• Menegaskan penggunaan objektif dalam
perkembangan kurikulum
• Menganggap pendidikan sebagai alat
untuk mencapai suatu tujuan.
• Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar
pendidikan ialah untuk membawa
perubahan dalam tingkah laku pelajar.
Model Tyler (1949)
Ralph W. Tyler.
 Tujuan pendidikan (hasil
pembelajaran) hendaklah
ditentukan terlebih dahulu
sebelum kaedah pengajaran.
 Model ini semata-mata
berfokuskan kepada
pencapaian tujuan pendidikan
sahaja.
 Komponen-komponen lain
seperti kandungan,
pengurusan dan penilaian
dianggap sebagai sekunder
1902-1994
(Meninggal dunia
akibat barah)
Proses Pembangunan Kurikulum
Tyler
Pelajar Masyarakat Keperluan Subjek
Objektif Umum
Falsafah Pendidikan Psikologi Pembelajaran
Objektif Pengajaran Yang Tepat
Sumber
Empat Langkah Model
Tyler
Menentukan matlamat dan objektif
Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan
pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif
Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran
perlu disusun secara sistematik
Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai
bagi menentukan pencapaian objektif
4 Soalan Asas Kurikulum
1. Apakah tujuan pendidikan yang
perlu dicapai?
2. Apakah pengalaman
pembelajaran untuk mencapai
objektif?
3. Bagaimana pengalaman
pembelajaran disusun untuk
pengajaran berkesan?
4. Bagaimana keberkesanan pengalaman
pembelajaran dapat dinilai?
Model Tyler, 1949
Sumber
Objektif
Sementara Tapisan Objektif
Sebenar
Pemilihan
PengalamanPerubahan
S
M
Masyarakat
Pelajar
Falsafah
Psikologi
Model Taba
Model Taba
 Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindak
 Pendekatan bawah ke atas (bottom-up)
 Guru memainkan peranan utama
 Guru harus membantu dalam proses perkembangan
kurikulum
 Objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah
Model Taba
 Objektif bentuk keputusan kurikulum
- apa yang perlu disampaikan
- apa yang perlu ditekankan
- apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih
- apa jenis pengalaman pembelajaran yang
perlu dititikberatkan
Model Taba
 Hilda Taba (1962) seperti yang dipetik oleh Yusuf
Hashim (2000) guna pendekatan “grass-root” untuk
membina kurikulum
 Kurikulum seharusnya dibina oleh guru dan bukannya
diturunkan dari atas ke bawah
5 Langkah Pembangunan
Kurikulum Model Taba
1) Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred
dan mata pelajaran
2) Mencuba unit yang dihasilkan
3) Menyemak semula pelajaran dan membuat
penambahbaikan
4) Menilai skop dan urutan program
5) Mengguna dan menyebar hasil pelajaran
5 Langkah Pembangunan
Kurikulum Model Taba
1) Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred
dan mata pelajaran
2) Mencuba unit yang dihasilkan
3) Menyemak semula pelajaran dan membuat
penambahbaikan
4) Menilai skop dan urutan program
5) Mengguna dan menyebar hasil pelajaran
4 Strategi Pengajaran Untuk Galak
Pemikiran Kritis Di Kalangan
Pelajar
1) Pembentukan konsep
- Senaraikan data sesuatu konsep
- Kumpul dan kategorikan data ikut persamaan
- Susun ketegori data ikut kepentingan
4 Strategi Pengajaran Untuk Galak
Pemikiran Kritis Di Kalangan
Pelajar
2) Menginterpretasi data
- Buat diskriminasi antara data dalam kategori
yang berlainan
- Buat pengasingan antara hubungkait kesan dan
akibat
- Buat rumusan atau inferens daripada
pemerhatian
4 Strategi Pengajaran Untuk Galak
Pemikiran Kritis Di Kalangan
Pelajar
3) Mengaplikasikan prinsip-prinsip
- Analisis sesuatu masalah
- Ramal penyelesaian masalah tersebut
4 strategi pengajaran untuk galak
pemikiran kritis di kalangan
pelajar
4) Interpretasi perasaan, sikap dan nilai
- Buat penyelesaian masalah secara
interpersonal dengan membuat dan
membincangkan pertimbangan nilai
7 langkah bentuk kurikulum
 Langkah 1: Diagnosis keperluan
Kenal pasti keperluan pelajar iaitu mereka yang
menjadi sasaran untuk kurikulum yang dirancang
7 langkah bentuk kurikulum
 Langkah 2: Membentuk objektif
Objektif untuk kurikulum dibentuk
 Langkah 3: Memilih isi kandungan
Objektif yang dipilih atau yang dibentuk
membayangkan mata pelajaran dan kandungan
kurikulum
7 Langkah Bentuk Kurikulum Langkah 4 : Menyusun kandungan
- Perancang kurikulum atur isi kandungan yang
telah dipilih secara tersusun
- Ambil kira kematangan pelajar, pencapaian
pelajar dan minat mereka
7 Langkah Bentuk Kurikulum
• Langkah 5 : Memilih pengalaman pembelajaran
- Isi kandungan mesti disampaikan kepada
pelajar
- Isi kandungan perlu menarik perhatian pelajar
- Kaedah pengajaran guru mesti melibatkan
pelajar dengan isi kandungan
7 Langkah Bentuk Kurikulum
• Langkah 6 : Menyusun pengalaman pembelajaran
- Isi kandungan dan aktiviti pembelajaran
perlu teratur dan tersusun
- Aktiviti pembelajaran yang teratur ditentukan
oleh isi kandungan
- Tahap kebolehan pelajar perlu diambil kira
dalam melaksanakan sesuatu aktiviti
pembelajaran
7 Langkah Bentuk Kurikulum
 Langkah 7 : Menentukan apa dan bagaimana
menilai kurikulum
- Perancang kurikulum perlu kenal pasti
objektif yang hendak dicapai
- Prosedur penilaian perlu dipertimbangkan oleh
guru dan pelajar
Model Taba
Diagnosis
keperluan
Membentuk
objektif
Memilih isi
kandungan
Menyusun
kandungan
Memilih
pengalaman
pembelajaran
Menyusun
pengalaman
pembelajaran
Menentukan apa
dan bagaimana
menilai
kurikulum
Model Kurikulum Stenhouse (1975)
 Merupakan model proses kurikulum
 Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula
dengan hasil berbentuk objektif
 Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk
pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya
bukan objektif)
 Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses
penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari
 Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard
dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui
bgm drp mengetahui mengenai
 Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid
mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh.
 Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman
berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif
 Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar
 Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3
bahagian.
(c)Dlm pembelajaran proses:
•Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria &
tak perlu bergantung kpd objektifnya.
•Merancang aktiviti yg membolehkan murid
melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P.
•Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru &
menggalakkan peranan tambahan guru sebagai
penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya.
(b)Dlm pembelajaran empirikal:
•Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari
•oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid
•Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan
kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran
yg berlainan.
(a)Dlm perancangan kurikulum:
•Guru mesti menentukan bahan
pengajaran yg akan diajar
• prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan
dlm kaedah & teknik P&P.
•prinsip-prinsip dlm membuat urutan
bahan pembelajaran.
• kriteria-kriteria mengenai kekuatan
& kelemahan murid-murid.
Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum)
 Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan
mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm
sistem pendidikan sebuah negara.
 Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari
 BI … Sains dan Matematik
 Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat
bermakna kpd kanak-kanak.
 Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi
kanak-kanak dgn orang dewasa.
 Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk
membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’.
 4 komponen penting – Objektif kurikulum,
pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan
penilaian kurikulum
Sambung…
 Kurikulum ini dipanggil “emergent”
kerana ia sentiasa berubah & sentiasa
terbuka utk kemungkinan-
kemungkinan baru.
 Idea-idea dlm kurikulum “emergent”
berasal drpd minat, persoalan-
persoalan & isu-isu semasa dlm satu
persekitaran & drpd satu kumpulan
manusia.
 Dlm kurikulum ini, peranan guru
=sebagai seorang pemerhati.
 Guru mesti menilai kebolehan murid
& merancang aktiviti-aktiviti utk
meningkatkan pemikiran kritis
mereka.
Kesimpulan
 Setiap model mempunyai pandangan berbeza dalam
pembangunan kurikulum.
 Model Taba menekankan kurikulum terbentuk
dengan mengenal pasti keperluan pelajar dari
peringkat bawah.
 Model Tyler mengatakan kurikulum terbentuk
berdasarkan matlamat pendidikan sedia ada.
Ini panduan kasar..cuba tgk2kan.
Ada perubahan kasi tau..ok
 …
1 sur 47

Recommandé

kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna par
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
14.5K vues22 diapositives
MODEL-MODEL KURIKULUM par
MODEL-MODEL KURIKULUMMODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUMhudhud321
10.9K vues15 diapositives
Falsafah pendidikan guru par
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
37K vues25 diapositives
Model taba par
Model taba Model taba
Model taba Abdul Raheym Ahmad
35.3K vues16 diapositives
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia par
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaimplikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaDhashink
20.3K vues14 diapositives
Perkembangan bahasa,2 par
Perkembangan bahasa,2Perkembangan bahasa,2
Perkembangan bahasa,2Melisa Amirullah
9K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Teori dan model pembinaan kurikulum par
Teori dan model pembinaan kurikulumTeori dan model pembinaan kurikulum
Teori dan model pembinaan kurikulumchenta miamor
35.8K vues18 diapositives
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran par
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranNoorezayu Mohd Said
52K vues5 diapositives
Konsep dan definisi kurikulum par
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
137.6K vues13 diapositives
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102) par
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)Rafiza Diy
19.6K vues29 diapositives
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum par
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan KurikulumArthur Jupong
51.1K vues88 diapositives
Aspek seni bahasa & par
Aspek seni bahasa &Aspek seni bahasa &
Aspek seni bahasa &Muhammad Anuar
9.8K vues15 diapositives

Tendances(20)

Teori dan model pembinaan kurikulum par chenta miamor
Teori dan model pembinaan kurikulumTeori dan model pembinaan kurikulum
Teori dan model pembinaan kurikulum
chenta miamor35.8K vues
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran par Noorezayu Mohd Said
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Konsep dan definisi kurikulum par Aziyan Bakar
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
Aziyan Bakar137.6K vues
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102) par Rafiza Diy
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
Rafiza Diy19.6K vues
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum par Arthur Jupong
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
Arthur Jupong51.1K vues
Perkembangan sosio emosi par Suhaiza Shuib
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Suhaiza Shuib63.3K vues
Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guru par Megala Silva Raju
Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guruImplikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guru
Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan & falsafah pendidikan guru
Megala Silva Raju18.9K vues
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum par Xiaoling Lew
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Xiaoling Lew22.5K vues
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR par irna zuzy
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSRMODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
irna zuzy12.3K vues
Topik 4 Aspirasi dan Kepentingan Pendidikan par Azizi Ahmad
Topik 4 Aspirasi dan Kepentingan PendidikanTopik 4 Aspirasi dan Kepentingan Pendidikan
Topik 4 Aspirasi dan Kepentingan Pendidikan
Azizi Ahmad19.4K vues
Implikasi perkembangan kognitif dan bahasa par NurSyahirahSyaza
Implikasi perkembangan kognitif dan bahasaImplikasi perkembangan kognitif dan bahasa
Implikasi perkembangan kognitif dan bahasa
NurSyahirahSyaza5.4K vues
2. edup2023 psikologi pendidikan par NancyKuak
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
NancyKuak31.2K vues

Similaire à Pengajian kurikulum model kurikulum

Jenis Kurikulum dan Pelaksanaan KSSR par
Jenis Kurikulum dan Pelaksanaan KSSR Jenis Kurikulum dan Pelaksanaan KSSR
Jenis Kurikulum dan Pelaksanaan KSSR RBT10620RebeccaAnakM
408 vues34 diapositives
Topik 2 par
Topik 2Topik 2
Topik 2Rubini Ruby
207 vues34 diapositives
6812170 kurikulum-model-kurikulum par
6812170 kurikulum-model-kurikulum6812170 kurikulum-model-kurikulum
6812170 kurikulum-model-kurikulumStar Ng
1.4K vues8 diapositives
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu... par
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu...Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu...
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu...tihahhhnazmahhh09
733 vues22 diapositives
28655207 makalah-pengembangan-kurikulum par
28655207 makalah-pengembangan-kurikulum28655207 makalah-pengembangan-kurikulum
28655207 makalah-pengembangan-kurikulumRuny Chaerunnyza
9.6K vues15 diapositives
Bab 1 kurikulum par
Bab 1 kurikulumBab 1 kurikulum
Bab 1 kurikulumDoEy Mas
21.6K vues34 diapositives

Similaire à Pengajian kurikulum model kurikulum(20)

6812170 kurikulum-model-kurikulum par Star Ng
6812170 kurikulum-model-kurikulum6812170 kurikulum-model-kurikulum
6812170 kurikulum-model-kurikulum
Star Ng1.4K vues
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu... par tihahhhnazmahhh09
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu...Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu...
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar (Reka Bentuk Kurikulu...
28655207 makalah-pengembangan-kurikulum par Runy Chaerunnyza
28655207 makalah-pengembangan-kurikulum28655207 makalah-pengembangan-kurikulum
28655207 makalah-pengembangan-kurikulum
Runy Chaerunnyza9.6K vues
Bab 1 kurikulum par DoEy Mas
Bab 1 kurikulumBab 1 kurikulum
Bab 1 kurikulum
DoEy Mas21.6K vues
Model tyler dan taba par syahmiamni
Model tyler dan tabaModel tyler dan taba
Model tyler dan taba
syahmiamni15.1K vues
Tugas kurikulum ende maulana 2B par Ende Maulana
Tugas kurikulum ende maulana 2BTugas kurikulum ende maulana 2B
Tugas kurikulum ende maulana 2B
Ende Maulana3.3K vues
Kurikulum Dan Pembelajaran par widawidiawati
Kurikulum Dan PembelajaranKurikulum Dan Pembelajaran
Kurikulum Dan Pembelajaran
widawidiawati1.9K vues
Model dan desain kurikulum par idhessara
Model dan desain kurikulumModel dan desain kurikulum
Model dan desain kurikulum
idhessara13K vues
Tugas individu Kurikulum dan Pembelajaran par SaniMicita
Tugas individu Kurikulum dan PembelajaranTugas individu Kurikulum dan Pembelajaran
Tugas individu Kurikulum dan Pembelajaran
SaniMicita1.5K vues
Bab14 pengurusan alam pembelajaran par zuraidanasri
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri1K vues

Dernier

Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 par
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2I Putu Hariyadi
23 vues243 diapositives
Fajar Saputra (E1G022057).pptx par
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajarSaputra57
15 vues8 diapositives
MATERI LHO X AYU.pptx par
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptxDelviaAndrini1
28 vues33 diapositives
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx par
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKikiPratiwi11
12 vues9 diapositives
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf par
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfIrawan Setyabudi
34 vues35 diapositives
Kepemimpinan Pramuka par
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka Kafe Buku Pak Aw
12 vues23 diapositives

Dernier(20)

Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 par I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi23 vues
3. LKPD STATISTIKA.pdf par azizdesi
3. LKPD STATISTIKA.pdf3. LKPD STATISTIKA.pdf
3. LKPD STATISTIKA.pdf
azizdesi14 vues
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy22 vues
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx par rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj9 vues
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf par Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... par Hesan Santoso
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
Hesan Santoso21 vues
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf par ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952151 vues
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx par MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya38 vues

Pengajian kurikulum model kurikulum

 • 1. PENSYARAH EN SAIFUL BAHRI BIN DISEDIAKAN OLEH NOORUL DALILAH BT HARUN NOORIZAN BT MD SAID NORADILAH BT HAJI NAIN ROHANA BT YOB
 • 2. TAJUK SOALAN SOALAN SATU (1) Bina pengurusan grafik untuk model-model kurikulum dan buat pembentangan dalam menggunakan “power point” Atau cara pilihan anda yang paling sesuai.
 • 3. ISI KANDUNGAN . Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KSPK - Matlamat - Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - TUNJANG 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KSPK 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum
 • 4. Konsep Kurikulum  Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah.  Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan “kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku.  Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran.  Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.”
 • 5. Sambung…  Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan.  Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa.  Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah.  Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah.
 • 6. Konsep Kurikulum  Pakar pendidikan, Kerr (1968) mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yang dirancang & dipandu oleh sekolah sama ada dalam kumpulan dan secara individu, di dalam atau di luar sekolah.”
 • 9. Sambung… Kemahiran (tingkah laku & amalan) Nilai & sikap (produk) Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum
 • 11. Kurikulum Mengikut Konteks Malaysia  Menurut Laporan JawatanKuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : “Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan”.
 • 12. Apakah Pembangunan Kurikulum?  Pembangunan kurikulum pula adalah perihal pembinaan dan pembentukan kurikulum. Setelah kurikulum dibentuk, ianya akan melalui tahap penyebaran, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, tahap pembaharuan yang akan membawa kepada pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru pula (Razali Arof, 1996).
 • 13. Apakah Pembangunan Kurikulum?  Pembangunan kurikulum pula adalah perihal pembinaan dan pembentukan kurikulum. Setelah kurikulum dibentuk, ianya akan melalui tahap penyebaran, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, tahap pembaharuan yang akan membawa kepada pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru pula (Razali Arof, 1996).
 • 14. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Kurikulum  Faktor Pelajar  Faktor Masyarakat  Kandungan Kurikulum
 • 18. Model Tyler (1949)  Menurut Tyler (1949), kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan.  Kurikulum merangkumi objektif pendidikan termasuk segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar.
 • 19. • Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum • Menganggap pendidikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. • Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku pelajar. Model Tyler (1949)
 • 20. Ralph W. Tyler.  Tujuan pendidikan (hasil pembelajaran) hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum kaedah pengajaran.  Model ini semata-mata berfokuskan kepada pencapaian tujuan pendidikan sahaja.  Komponen-komponen lain seperti kandungan, pengurusan dan penilaian dianggap sebagai sekunder 1902-1994 (Meninggal dunia akibat barah)
 • 21. Proses Pembangunan Kurikulum Tyler Pelajar Masyarakat Keperluan Subjek Objektif Umum Falsafah Pendidikan Psikologi Pembelajaran Objektif Pengajaran Yang Tepat Sumber
 • 22. Empat Langkah Model Tyler Menentukan matlamat dan objektif Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif
 • 23. 4 Soalan Asas Kurikulum 1. Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? 2. Apakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? 3. Bagaimana pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? 4. Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai?
 • 24. Model Tyler, 1949 Sumber Objektif Sementara Tapisan Objektif Sebenar Pemilihan PengalamanPerubahan S M Masyarakat Pelajar Falsafah Psikologi
 • 26. Model Taba  Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindak  Pendekatan bawah ke atas (bottom-up)  Guru memainkan peranan utama  Guru harus membantu dalam proses perkembangan kurikulum  Objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah
 • 27. Model Taba  Objektif bentuk keputusan kurikulum - apa yang perlu disampaikan - apa yang perlu ditekankan - apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih - apa jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan
 • 28. Model Taba  Hilda Taba (1962) seperti yang dipetik oleh Yusuf Hashim (2000) guna pendekatan “grass-root” untuk membina kurikulum  Kurikulum seharusnya dibina oleh guru dan bukannya diturunkan dari atas ke bawah
 • 29. 5 Langkah Pembangunan Kurikulum Model Taba 1) Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran 2) Mencuba unit yang dihasilkan 3) Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan 4) Menilai skop dan urutan program 5) Mengguna dan menyebar hasil pelajaran
 • 30. 5 Langkah Pembangunan Kurikulum Model Taba 1) Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran 2) Mencuba unit yang dihasilkan 3) Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan 4) Menilai skop dan urutan program 5) Mengguna dan menyebar hasil pelajaran
 • 31. 4 Strategi Pengajaran Untuk Galak Pemikiran Kritis Di Kalangan Pelajar 1) Pembentukan konsep - Senaraikan data sesuatu konsep - Kumpul dan kategorikan data ikut persamaan - Susun ketegori data ikut kepentingan
 • 32. 4 Strategi Pengajaran Untuk Galak Pemikiran Kritis Di Kalangan Pelajar 2) Menginterpretasi data - Buat diskriminasi antara data dalam kategori yang berlainan - Buat pengasingan antara hubungkait kesan dan akibat - Buat rumusan atau inferens daripada pemerhatian
 • 33. 4 Strategi Pengajaran Untuk Galak Pemikiran Kritis Di Kalangan Pelajar 3) Mengaplikasikan prinsip-prinsip - Analisis sesuatu masalah - Ramal penyelesaian masalah tersebut
 • 34. 4 strategi pengajaran untuk galak pemikiran kritis di kalangan pelajar 4) Interpretasi perasaan, sikap dan nilai - Buat penyelesaian masalah secara interpersonal dengan membuat dan membincangkan pertimbangan nilai
 • 35. 7 langkah bentuk kurikulum  Langkah 1: Diagnosis keperluan Kenal pasti keperluan pelajar iaitu mereka yang menjadi sasaran untuk kurikulum yang dirancang
 • 36. 7 langkah bentuk kurikulum  Langkah 2: Membentuk objektif Objektif untuk kurikulum dibentuk  Langkah 3: Memilih isi kandungan Objektif yang dipilih atau yang dibentuk membayangkan mata pelajaran dan kandungan kurikulum
 • 37. 7 Langkah Bentuk Kurikulum Langkah 4 : Menyusun kandungan - Perancang kurikulum atur isi kandungan yang telah dipilih secara tersusun - Ambil kira kematangan pelajar, pencapaian pelajar dan minat mereka
 • 38. 7 Langkah Bentuk Kurikulum • Langkah 5 : Memilih pengalaman pembelajaran - Isi kandungan mesti disampaikan kepada pelajar - Isi kandungan perlu menarik perhatian pelajar - Kaedah pengajaran guru mesti melibatkan pelajar dengan isi kandungan
 • 39. 7 Langkah Bentuk Kurikulum • Langkah 6 : Menyusun pengalaman pembelajaran - Isi kandungan dan aktiviti pembelajaran perlu teratur dan tersusun - Aktiviti pembelajaran yang teratur ditentukan oleh isi kandungan - Tahap kebolehan pelajar perlu diambil kira dalam melaksanakan sesuatu aktiviti pembelajaran
 • 40. 7 Langkah Bentuk Kurikulum  Langkah 7 : Menentukan apa dan bagaimana menilai kurikulum - Perancang kurikulum perlu kenal pasti objektif yang hendak dicapai - Prosedur penilaian perlu dipertimbangkan oleh guru dan pelajar
 • 42. Model Kurikulum Stenhouse (1975)  Merupakan model proses kurikulum  Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif  Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif)  Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari  Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai  Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh.  Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif  Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar  Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian.
 • 43. (c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid.
 • 44. Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum)  Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara.  Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari  BI … Sains dan Matematik  Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak.  Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa.  Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’.  4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum
 • 45. Sambung…  Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan- kemungkinan baru.  Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, persoalan- persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia.  Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati.  Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.
 • 46. Kesimpulan  Setiap model mempunyai pandangan berbeza dalam pembangunan kurikulum.  Model Taba menekankan kurikulum terbentuk dengan mengenal pasti keperluan pelajar dari peringkat bawah.  Model Tyler mengatakan kurikulum terbentuk berdasarkan matlamat pendidikan sedia ada.
 • 47. Ini panduan kasar..cuba tgk2kan. Ada perubahan kasi tau..ok  …