Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Yhteiskuntavastuu Nordeassa

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Yhteiskuntavastuu
Nordeassa
Tavoitteenamme on olla mukan
                        a luomassa kestävää tulevais
        ...
Vastuullinen rahoitus
 Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki, ja sen asiakkaina      Nordean analyytikot tarkastelev...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Yhteiskuntavastuu Nordeassa (20)

Plus par Nordea Bank (20)

Publicité

Plus récents (20)

Yhteiskuntavastuu Nordeassa

 1. 1. Yhteiskuntavastuu Nordeassa
 2. 2. Tavoitteenamme on olla mukan a luomassa kestävää tulevais uutta tuleville sukupolville. 2 Yhteiskuntavastuu Nordeassa
 3. 3. Vastuullinen rahoitus Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki, ja sen asiakkaina Nordean analyytikot tarkastelevat ERAT- ja SPRAT-työka- olevilla pohjoismaisilla suuryrityksillä on käynnissä useita lujen avulla, miten yritykset noudattavat ympäristöriskeihin merkittäviä hankkeita sekä kotimarkkinoillaan että kansain- ja yhteiskunnallisiin riskeihin liittyviä vaatimuksia. Luotto- välisesti. On selvää, että näihin liittyvät ympäristö- sekä päätösten yhtenä perustana on se, miten yritysten toiminta yhteiskunnalliset ja poliittiset riskit ovat myös luottoriskejä. täyttää ERATin ja SPRATin kriteerit. Mikäli yritys antaa Nordeassa noudatetaan yhdenmukaista luottopolitiikkaa, vääriä tietoja tai jättää tietoja kertomatta, tästä on oikeudel- jossa ympäristö- sekä yhteiskunnalliset ja poliittiset riskit lisia seuraamuksia. Useimmat luottoanalyytikot keskittyvät otetaan huomioon ja jossa näiden riskien arviointia ja tiettyyn toimialaan, jonka he tuntevat syvällisesti. tunnistamista varten on omat työkalunsa. Nordean hallitus on antanut kaksi koko konsernin kattavaa toimintaohjetta, Projektirahoitus joissa linjataan luotonannon eettiset ja oikeudelliset Projektirahoitus tarkoittaa rahoitusta, jossa laina liittyy periaatteet sekä annetaan käytännön ohjeita. ensisijaisesti yhden projektin tuottoihin, jotka toimivat sekä Lisäksi Nordeassa on käytössä yksityiskohtaisempia lainan takaisinmaksun lähteenä että vakuutena. Projektira- toimialakohtaisia luotto-ohjeita (sellu ja paperi, energia ml. hoitusta käytetään usein mittavissa hankkeissa, esimerkiksi öljy ja kaasu,öljyalan palvelut ja uusiutuva energia, televies- voimalaitos-, sellu- ja paperitehdas-, kaivos- tai liikenneinf- tintä, lentokoneet, merenkulku, kiinteistöt, kalanviljely, rastruktuurihankkeissa. Tällaisten hankkeiden kehittämisessä hedge-rahastot ja pääomasijoittaminen). ja rahoituksessa on mukana useita toimijoita. Suuret ja monimutkaiset hankkeet sisältävät monitahoisia riskejä, myös Ympäristöriskit, yhteiskunnalliset yhteiskunnallisia riskejä ja ympäristöriskejä. (Nordeassa riskit ja poliittiset riskit projektirahoituksesta vastaa Export and Project Finance Ympäristöriskien arvioinnin tärkein väline on ympäristöris- -yksikkö (EPF).) Vuonna 2007 Nordea otti käyttöön kien arviointityökalu ERAT (Environmental Risk Assessment projektirahoituksen kansainväliset Equator Principles Tool). Sen avulla pyritään arvioimaan ympäristöön liittyviä -periaatteet, joiden avulla pyritään tunnistamaan projektira- riskejä yritysluottoja käsiteltäessä ja laatimaan ympäristönä- hoitukseen liittyvät yhteiskunnalliset riskit ja ympäristöriskit. kökohtia koskeva riskiprofiili. Periaatteet perustuvat International Finance Corporationin Jotta yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvia riskejä voitaisiin (IFC) laatimiin ohjeisiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun arvioida yritysluottojen käsittelyssä mahdollisimman kriteerit täyttävästä rahoituksesta. Nordean analyytikoille ja kattavasti, Nordea on kehittänyt toisen työkalun, joka muulle henkilöstölle annetaan koulutusta menettelytavoissa ja käsittää yhteiskunnalliset ja poliittiset riskit. Tätä SPRAT- työkalujen käytössä. Vuosittain järjestetään myös sisäisiä työkalua (Social and Political Risk Assessment Tool) Nordea seminaareja, joissa henkilöstö saa uusinta tietoa ja on käyttänyt vuodesta 2009. Nordean riskimääritelmät mahdollisuuden perustuvat yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin normei- jakaa osaamistaan hin, kuten Maailmanpankin ohjeisiin ja YK:n Global muiden kanssa. Compact -aloitteeseen. Kaikki asiakasyritykset käydään läpi vähintään kerran vuodessa. Nordea allekirjoitti sitoumuksen Itämeren pelastamiseksi Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Nordea rahoituksen järjestämisessä. sitoutui tekemään työtä Itämeren hyväksi vuonna 2010 – Me kaikki elämme lähellä Itämerta ja tunnemme velvollisuu- Helsingissä järjestetyssä Itämeri-huippukokouksessa (Baltic deksemme tukea Baltic Sea Action Summit -aloitteeseen Sea Action Summit). liittyvää työtä, Export and Project Finance -yksikön johtaja Aila Aho sanoo. Nordea antaa käyttöön aikaansa ja Baltic Sea Action Summit kokosi yhteen liike-elämän, asiantuntemustaan hallitusten, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten Nordean Export and Project Finance -yksikön asiantuntijat järjestöjen edustajia sekä valtionpäämiehiä Itämeren reunavaltioi- määrittelevät, minkä tyyppinen rahoitus soveltuu hankkeisiin, sta eli Nordean kotimarkkina-alueelta. Kaikki kokouksen osallistu- joilla parannetaan Itämeren tilaa. Yksikkö voi myös auttaa jat antoivat oman sitoumuksensa Itämeren hyväksi. Lisätietoja: www.bsas.fi/commitments/all-commitments Yhteiskuntavastuu Nordeassa 3
 4. 4. Korruption torjunta Talousrikollisuuden torjunta on merkittävä vastuu, joka koskevan riskikartoituksen. edellyttää tiukkoja prosesseja ja ohjeita sekä näiden Lakeja, säännöksiä ja sisäisiä toimintatapoja ei olisi yhdistämistä henkilöstön asiantuntemukseen ja kykyyn mahdollista noudattaa ilman suunnitelmia ja sovittuja kohdella ihmisiä oikein. toimintatapoja. Näiden noudattamista luonnollisesti myös seurataan. Nordean palveluksessa on noin 130 riskienhal- Nordealla on merkittävä rooli talousrikollisuuden torjumi- linnasta ja toimiohjeiden noudattamisesta vastaavaa Risk sessa. Tässä työssä on kaikkien pankkien oltava mukana. and Compliance Officeria, jotka työskentelevät eri puolella Viime vuosina on annettu lukuisia kansainvälisiä ja EU-sään- konsernia. He auttavat yksikköjä toimimaan lakien, nöksiä terrorismin sekä huumekartellien ja ihmiskaupan ohjeiden, sääntöjen ja normien mukaisesti sekä noudatta- rahoittamisen torjumisesta. Tästä syystä Nordean toimintatapa- maan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita. säännöissä ja eettisissä ohjeissa on vaatimuksia, joiden avulla halutaan varmistaa henkilöstön asianmukainen toiminta mm. Nordean henkilöstöä koulutetaan korruption torjumiseen ja lahjontaan liittyvissä kysymyksissä. noudattamaan sääntöjä Nordeassa jokainen yksikkö vastaa operatiivisten Osana korruption torjumiseen liittyvää koulutusta Nordean riskiensä tunnistamisesta, arvioinnista ja vähentämisestä. henkilöstö koulutetaan torjumaan rahanpesua. Koulutusta Tätä itsearviointia varten on käytössä erityinen Risk Self järjestetään sekä verkkokoulutuksena että perinteisenä Assessment työkalu. Itsearviointiprosessissa kukin yksikkö luokkaopetuksena. Kaikki konttoreiden uudet työntekijät tunnistaa ja arvioi vähintään kolme suurinta riskiään ja koulutetaan, samoin esimiehet. Lisäksi Risk and Compliance päättää toimenpiteistä näiden riskien vähentämiseksi. Officerit antavat täsmäkoulutusta korruption ja rahanpesun Suurimmat riskit ilmoitetaan konsernin operatiivisen riskin torjunnassa. Vuonna 2010 Nordeassa koulutettiin lähes hallintaan (GORM), joka laatii vuosittain koko konsernia 11 000 työntekijää ja esimiestä. 4 Yhteiskuntavastuu Nordeassa
 5. 5. Vastuullista tuottoa Vastuullinen sijoittaminen ja hyvä hallintotapa ESG-analyysin avulla tunnistetaan Nordean sijoitusrahastoissa kestävästi toimivat yritykset Nordea on noudattanut vastuullisen sijoittamisen periaat- Käsite ESG (Environment, Social, Governance) viittaa teita jo vuodesta 2007. Nordea allekirjoitti tuolloin YK:n ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin vastuullisen sijoittamisen periaatteet (United Nations asioihin, jotka on otettava huomioon vastuullisessa Principles for Responsible Investments, UNPRI) ja sitoutui sijoittamisessa. Vuonna 2010 laadimme omat ESG-analyy- ottamaan ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja sin arviointiperusteet ja -menetelmät. Nordea noudattaa hallintotapaan liittyvät asiat huomioon sijoitusanalyysissä, analyysissaan positiivista lähestymistapaa. Rahastoihin päätöksentekoprosessissa sekä omistamisen periaatteissa ja valitaan eettisiä yhtiöitä, jotka toimivat esimerkillisellä käytännöissä. tavalla. Analyysissä tarkastellaan yrityksen yhteiskuntavas- Helmikuusta 2010 lähtien Nordea on lisännyt panostus- tuuseen, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvää strategiaa ja taan vastuulliseen sijoittamiseen uuden strategian mukai- käytännön toimenpiteitä. Analyysin tavoitteena on tunnistaa sesti. Siinä painotetaan syvällistä ympäristö- ja yhteiskunta- parhaat yrityskäytännöt ja yritykset, joilla on työkalut vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvää analyysia ja aktiivista riskienhallintaan, mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja/tai omistajuutta. Lisäksi Nordea pyrkii tarjoamaan asiakkaille kestävien tuotteiden kehittämiseen. Pohjoismaat ovat uusia, nykyaikaisia rahastoja, joiden sijoitusprosessissa Nordean kotimarkkina-alue, joten on luonnollista, että nämä seikat otetaan huomioon. Nordea pyrkii myös Nordea keskittyy omassa analyysissaan lähinnä pohjoismai- viestimään entistä kattavammin saavutetuista tuloksista ja siin yrityksiin. Kansainvälisten yritysten osalta hyödynnetään Nordeassa tehdystä kehitystyöstä. ESG-analyyseja, jotka on laatinut ulkopuolinen palveluntar- Uuden strategian mukaisesti Nordeassa on perustettu joaja MSCI Inc. erityinen vastuullisesta sijoittamisesta ja hallintotapaan liittyvistä asioista vastaava RIG-tiimi (Responsible Investment Vaikuttaminen ja vuoropuhelu and Governance). Tiimillä on alalta vankka kokemus, ja Nordea pitää tärkeänä käydä aktiiviseen omistajuuteen vuonna 2010 se saikin työstään tunnustusta, kun Financial perustuvaa vuoropuhelua niiden yritysten kanssa, joiden on Hearings -lehti valitsi sen parhaaksi vastuulliseen sijoittami- todettu rikkoneen ympäristöä, ihmisoikeuksia, työoloja ja seen erikoistuneeksi tiimiksi. Tiimi kehittää jatkuvasti liiketoiminnan etiikkaa koskevia kansainvälisiä normeja. osaamistaan muun muassa vähintään kerran kuussa järjestet- Parhaillaan Nordea käy tällaista vuoropuhelua 16 kansain- tävien seminaarien avulla ja osallistumalla ulkopuolisille välisen yhtiön kanssa. kursseille, esimerkiksi yrityksen yhteiskuntavastuuta Nordea käy myös ennakoivaa vuoropuhelua erityisesti arvioivaan SA 8000 -sertifiointiin liityvään koulutukseen. niiden yhtiöiden kanssa, joissa sillä on suuria sijoituksia. Lähtökohtaisesti yritysten edustajia tavataan henkilökohtai- Sijoittamisen periaatteet sesti. Yritysten kanssa käytävästä vuoropuhelusta päätetään Sen jälkeen kun Nordean vastuullisen sijoittamisen Nordean vastuullisen sijoittamisen toimikunnassa. periaatteet julkistettiin vuonna 2007, kaikki Nordean Toimikunta myös päättää, missä määrin yhtiön toimintaan rahastot ja salkut on käyty läpi kahdesti vuodessa. Tarkoituk- yritetään vaikuttaa, sekä siitä, onko yhtiö poistettava sena on ollut selvittää, onko niissä mukana yhtiöitä, joiden sijoitussalkusta, jos sen toimintatavoissa ei ole tapahtunut on osoitettu rikkovan kansainvälisiä sääntöjä. Tarkasteltavia myönteisiä muutoksia. Kun yhtiö ei enää riko kansainvälisiä osa-alueita ovat ympäristö, ihmisoikeudet, työoloja koskevat normeja, se kelpaa jälleen normit ja liiketoiminnan etiikka. Vastuullisen sijoittamisen mahdolliseksi periaatteita noudatetaan kaikissa rahastoissa, lukuun sijoituskohteeksi. ottamatta ulkoisiin rahastoihin sijoittavissa ns. rahastojen rahastoissa ja Nordean ulkopuolisissa rahastoissa (Guided Fund Universe -rahastot). Nordea ei sijoita yhtiöihin, jotka osallistuvat kiellettyjen aseiden tuotantoon. Yhtiöiden pois rajaaminen on viimeinen keino, jota käytetään, kun rikkomukset ovat vakavia eikä yhtiö ole halukas muuttamaan tai parantamaan toimintaansa.
 6. 6. Erinomaiset asiakaskokemukset ”Erinomaiset asiakaskokemukset” on yksi Nordean Palautteeseen vastaaminen keskeisistä arvoista, ja koko organisaatio on sitoutunut Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kerran vuodessa, siihen. Erinomaisia asiakaskokemuksia aikaansaadaan mutta neljässä Pohjoismaassa toimivat Nordean palveluasia- koulutuksella, periaatteilla ja ohjeilla. miehet raportoivat asiakaspalautteesta joka toinen viikko. Palveluasiamiesten käsittelemien valitusten ja palautteiden Nordean vuosittain teettämällä asiakastyytyväisyystutkimuk- pohjalta tehdään muutoksia ja parannuksia. Vastaavia sella (Customer Satisfaction Index, CSI) mitataan, miten paikallisia menettelytapoja on käytössä myös Pohjoismaiden Nordea on onnistunut erinomaisten asiakaskokemusten ulkopuolella. luomisessa ja miten se sijoittuu suhteessa kilpailijoihin. Vuonna 2010 noin 126 000 asiakasta kertoi mielipiteensä Palvelujen parantaminen Nordeasta ja antoi näin arvokasta palautetta, jonka pohjalta Nordea painottaa tuotteissaan ja palveluissaan helppoutta, toimintaa voidaan parantaa. Tutkimuksen kysymykset läpinäkyvyyttä ja selkeyttä - sekä asiakkaan että pankin koskivat erityisesti Nordean aloitteellisuutta asiakassuhteis- henkilökunnan kannalta. Uusia ideoita ja tuotteita testataan sa, asiakastapaamisten ja neuvonnan laatua sekä palvelua ”live lab” -konttoreissa, jotta tarjottujen tuotteiden ja yleensä. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan siten, että palveluiden läpinäkyvyys voidaan varmistaa. jokainen Nordean konttori ja alue voivat nähdä, miten ne Toimintarajoitteisten asiakkaiden käytettävissä ovat sijoittuvat tyytyväisyysmittauksessa. Tulosten perusteella ne Nordean asiakaspalvelu ja puhelinpankki, mutta palveluja ja käynnistävät tarvittavat toimenpiteet asiakastyytyväisyyden verkkopankkia pyritään jatkuvasti parantamaan. parantamiseksi. Verkkopalvelujen käytettävyyttä kehitettäessä on ajateltu Asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä Nordeaan. Näin erityisesti näkörajoitteisia henkilöitä. Esimerkiksi Ruotsissa on erityisesti Nordeaa pääpankkinaan pitävien asiakkaiden Nordean verkkopankin käyttöön on mahdollista liittää kohdalla. Asiakastyytyväisyys onkin tärkein uusien puhetta tunnistava kortinlukija, jonka avulla näkörajoitteiset asiakkaiden määrän kasvuun vaikuttanut tekijä. Vuoden voivat tunnistautua ja kirjautua verkkopankkiin helposti. 2010 aikana Nordea sai 200 000 uutta avain- ja private Nordea testaa säännöllisesti verkkopalvelujensa käytettä- banking -asiakasta. vyyttä, ja se on muun muassa perustanut erillisen tiimin, jonka tehtävänä on käytettävyyden parantaminen. 6 Yhteiskuntavastuu Nordeassa
 7. 7. Ihmiset ratkaisevat Nordea kannustaa työntekijöitään kasvamaan ammatil- edistävät työkiertoa ja kehittävät henkilöstön osaamista, ja lisesti ja elämään tasapainoista elämää. Johtamisval- samalla niiden avulla rakennetaan myös yhteistä yritysvas- mennuksella varmistetaan, että kaikki esimiehet omaksu- tuuta ja yrityskulttuuria. Mahdollisuus työskennellä vat tämän lähetymistavan. ulkomailla ja erilaisissa tehtävissä on suosittua erityisesti nuorten keskuudessa. Nordealla on myös oma erittäin Tasapainoinen elämä suosittu harjoittelijaohjelma, johon osallistuville taataan Nordeassa uskotaan, että terve liiketoiminta ja arvoihin vakituinen työpaikka. nojautuva työympäristö tuottavat yhdessä erinomaisia tuloksia. Nordeassa panostetaan terveyteen ja hyvinvointiin Tasa-arvo sekä pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan niitä seikkoja, Nordeassa edistetään tasa-arvoa ja annetaan kaikille jotka luovat henkilöstölle terveen työympäristön. nordealaisille yhtäläiset mahdollisuudet. Kaikista avoimista Nordeassa ymmärretään, että ihmisillä on eri elämänvai- työpaikoista ilmoitetaan intranetissä. Esimiestehtäviä heissaan erilaisia tarpeita ja että työn ja vapaa-ajan välillä täytettäessä kolmen parhaan hakijan joukkoon valitaan aina tulisi vallita tasapaino. myös vähintään yksi nainen. Yhä useammat miehet ottavat Tämän toteutuminen käytännössä varmistetaan monin eri isyysvapaata. tavoin ottaen huomioon paikalliset olot, säännöt ja säännök- set. Nordeassa pyritään luomaan edellytykset sille, että Turvallisuus nordealaiset voivat tehdä päivittäistä työtään mahdollisimman Suurin turvallisuuskysymys pankeissa on aseellisten joustavasti. Henkilöstöllä on käytössään työterveyspalvelut, pankkiryöstöjen uhka. Nordeassa tähän uhkaan on varau- joihin kuuluvat perusteelliset terveystarkastukset, ja hyvät duttu järjestämällä kaikille konttoreille koulutusta ja mahdollisuudet saada tarvittaessa vapaata työtehtävistä. antamalla henkilöstölle ohjeet siitä, miten mahdollisessa ryöstötilanteessa pitää toimia. Nordealla on myös järjestel- Mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa mälliset menettelytavat tällaisiin tilanteisiin joutuvan Nordea tarjoaa monia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen henkilöstön tukemiseksi. urakehitykseen konsernin sisällä. Jokaisen työntekijän Ruotsissa on perustettu työtovereista koostuva tukiryh- kanssa käydään vuosittain suoritusarviointi ja kehityskes- mä, joka on koulutettu ja valmis vierailemaan ryöstön kustelu, jossa käsitellään uratavoitteita ja -kehitystä, kohteeksi joutuvissa konttoreissa. Tukiryhmä antaa apua motivaatiota sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. yhdessä ammattipsykologien kanssa. Kansainväliset työtehtävät ja yli rajojen toimiva organisaatio Yhteiskuntavastuu Nordeassa 7
 8. 8. Liiketoiminnan hoitaminen Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset. sisäistä paperinkulutusta 50 prosenttia (tonnia/htv). Nordean toimitilahallinnosta vastaava Property & Ympäristöohjelman toteutus on usean tiimin vastuulla, ja Premises -yksikkö pyrkii määrätietoisesti parantamaan tulokset ovat rohkaisevia. ympäristöjohtamisen järjestelmää. Nordealaisten tavat Nordea on RECS-sertifikaattien (Renewable Energy muuttuvat sitä mukaa kuin tietoisuus lisääntyy. Certificates) avulla muuntanut pohjoismaisen sähkönkulu- tuksensa hiilineutraaliksi. Sidosryhmät odottavat Nordean toimivan ympäristöä Syksyllä 2009 Nordean 14 toimistokiinteistölle Helsin- säästävällä tavalla. Vuonna 2009 Nordeassa asetettiin gissä, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Tukholmassa myönnet- tavoiteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuoden 2016 tiin LEED-sertifikaatti (Leadership in Energy and Environ- loppuun mennessä. Nordea pyrkii vähentämään energian- mental Design). Sertifiointiprosessia jatkettiin vuonna kulutusta 15 prosenttia (MWh/htv), matkustamista 30 2010, jolloin Espoon Panorama Towerissa sijaitseva prosenttia (matkaa/htv), asiakkaisiin liittyvää paperinkulu- Nordean konttori sai liikekiinteistöjen LEED-sertifikaatin tusta 50 prosenttia (tonnia/asiakas) ja – ensimmäisen laatuaan koko Euroopassa. Matkojen vähentäminen säästää ympäristöä, aikaa ja rahaa Kansainvälisissä yhtiöissä matkustetaan usein varsin paljon. työasemilla, Nordean teknisen infrastruktuurin parissa Nordeassa hyödynnetään uusinta tekniikkaa liikematkojen työskentelevä Dennis Jönsson kertoo. vähentämiseksi. Virtuaalineuvottelujen avulla vähennetään Nordean tavoitteena on vähentää liikematkoja 30 prosenttia matkustamisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, ja samalla vuoden 2008 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä. säästetään aikaa ja rahaa. Videoneuvotteluissa käytettävä tekniikka on tässä – Nordealle maiden rajat ylittävät kokoukset ovat välttämät- avainasemassa. Vaikka uusinta tekniikkaa ei ole Nordeassa tömiä, mutta meidän ei aina tarvitse tavata kasvokkain. vielä hyödynnetty aivan täydellä teholla, Dennis Jönsson on Olemme päättäneet edistyneiden videoneuvottelujärjestel- optimistinen: ”Olemme parantaneet teknisiä valmiuksiamme mien hankinnasta, ja olemme lisänneet sisäisen verkkomme huomattavasti. Ympäristön kannalta tehokkaita tietoteknisiä kapasiteettia niin, että se mahdollistaa videoneuvottelut koko ratkaisuja on nyt edistettävä koko organisaatiossa, jotta organisaatiossa. Reaaliaikaisia kokouksia on jo jonkin aikaa toimintatapoja voidaan muuttaa ja matkustamista vähentää”, ollut mahdollista järjestää web-kameroiden avulla kaikilla hän sanoo. 8 Yhteiskuntavastuu Nordeassa
 9. 9. Yrityksen yhteiskuntavastuu käytännössä Toimintatavat osakkeenomistajat, analyytikot ja viranomaiset odottavat Nordean yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimintatapojen Nordealta. Kansalaisjärjestöjen kanssa järjestettiin perustana ja innoituksen lähteenä ovat olleet YK:n Global tapaaminen. Compact -aloite ja YK:n ihmisoikeuksien julistus. Nordean Sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan kuutta painopistealu- yhteiskuntavastuun perusperiaatteissa on kaksi laajempaa etta 5-portaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat ”merki- kokonaisuutta: yritysvastuuta koskevat periaatteet, joissa tyksetön” ja ”hyvin tärkeä”. Painopistealueet olivat määritellään konsernin arvot ja sitoutuminen eettiseen seuraavat: liiketoimintaan, sekä toimintatapasäännöt. Molemmat kokonaisuudet koskevat koko henkilöstöä ja kaikkia, jotka • Vastuullinen luotonanto - luottopäätöksiä tehtäessä työskentelevät Nordean hyväksi tai edustavat Nordeaa. otetaan huomioon hankkeiden yhteiskunnalliset ja Perusperiaatteiden tukena ovat yksityiskohtaiset säännöt, ympäristövaikutukset joilla varmistetaan periaatteiden noudattaminen päivittäi- • Rahoituspalvelujen ja asiakkaille tarjottavien tuotteiden sessä liiketoiminnassa. läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys Nordealla on oma yhteiskuntavastuuasioista vastaava • Vastuullisuutta painottavien tuotteiden tarjoaminen, CSR-yksikkö, joka koordinoi näihin kysymyksiin liittyviä esimerkiksi eettiset rahastot aloitteita ja lisää tietoisuutta yhteiskuntavastuuasioista koko • Rahanpesun torjuminen konsernissa. Compliance-yksikkö puolestaan varmistaa, että • Yhtäläiset mahdollisuudet ja erilaisuuden hyväksyminen toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan. CSR Stakeholder (sukupuoli, etninen tausta, vammaisuus, ikä, uskonto, Boardissa, joka koostuu konsernin liiketoiminta-alueiden ja seksuaalinen suuntautuminen) konsernitoimintojen edustajista, on laadittu uusia aloitteita • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja luotu kokonaisvaltainen lähestymistapa yhteiskuntavas- tuuseen. Jokainen liiketoiminta-alue vastaa omasta Johdonmukaiset tulokset yhteiskuntavastuuseen liittyvästä työstään. Kaikkein Eri ryhmien antamat vastaukset kyselyyn olivat yllättävänkin laajakantoisimmat aloitteet edellyttävät kuitenkin konsernin samankaltaisia. Tulosten perusteella kaikki sidosryhmät johtoryhmän hyväksyntää. Nordean varsinainen yhtiökokous pitivät vastuullista luotonantoa ja asiakkaille tarjottavien antaa kaikille osakkeenomistajille tilaisuuden kertoa tuotteiden läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä tärkeimpinä mielipiteensä Nordean toiminnasta – myös yhteiskuntavas- alueina, joihin Nordean olisi panostettava. Kolmannen sijan tuuseen kuuluvasta työstä. saanut painopistealue sen sijaan vaihteli sidosryhmän Nordea on julkaissut kolme yhteiskuntavastuuraporttia mukaan. (2008, 2009 ja 2010), jotka on laadittu GRI-standardin Sidosryhmien kanssa käydyn vuoropuhelun ja Nordean (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Raportit ovat oman arvioinnin perusteella useat tavoitteistamme painottu- luettavissa osoitteessa www.nordea.com/csr (englanniksi). vat jatkossa luottoprosessiin. Oikeat painopisteet AA1000SES-standardin käyttö Kun Nordea kehittää yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtään Sidosryhmävuoropuhelu toteutettiin yhteistyössä riippu- jatkossa, sen tavoitteena on ottaa entistä paremmin mattoman kolmannen osapuolen kanssa ja kansainvälisesti huomioon millaista yhteiskuntavastuuta sidosryhmät hyväksytyn AA1000-standardin mukaisesti (Stakeholder Nordealta odottavat ja mitä asioita ne pitävät ensisijaisina. Engagement Standard). Vuonna 2010 Nordea kävi vuoropuhelua sidosryhmien kanssa lähettämällä näille kyselyn, joilla selvitettiin, millaista yhteiskuntavastuuta asiakkaat, henkilöstö, Yhteiskuntavastuu Nordeassa 9
 10. 10. Yleishyödyllinen toiminta Katse nuoriin Nuorten urheilijoiden ja muusikoiden sponsorointi Taloustietokoulutusta nuorille Sponsoroinnilla pyritään kannustamaan lapsia ja nuoria Nordea tarjoaa neljässä Pohjoismaassa kouluissa järjestet- aktiiviseen toimintaan. Sponsorointikohteissa Nordea tävää nuorille suunnattua taloustietokoulutusta. Ensimmäi- painottaa sellaisia urheiluun ja musiikkiin liittyviä hankkeita, nen kokeilu järjestettiin vuonna 2010. Koulutus on joissa mahdollisimman moni nuori voi olla mukana; suunnattu 13–18-vuotiaille, ja sen tarkoituksena on antaa jäljempänä joitakin esimerkkejä. perustiedot taloudesta ja auttaa nuoria oppia hoitamaan Tanskassa Nordea on tukenut käsipalloharrastusta. omat päivittäiset raha-asiansa. Kesällä 2010 lähes 8 500 lasta osallistui 154:lle Nordean Oppitunnit ovat yleensä herättäneet vilkasta keskustelua tukemalle käsipalloleirille. siitä, mitkä ovat käteisen ja korttien hyvät ja huonot puolet, Suomessa Nordea on perustanut Nordea Jean Sibelius mihin tarkoituksen on järkevää ottaa lainaa ja milloin Orkesterin, joka antaa nuorille soittajille mahdollisuuden lainanottoa pitäisi välttää, miten voi säästää rahaa, ja etenkin esiintyä yhdessä huippuammattilaisten kanssa. siitä, miten budjetin ja säästämisen avulla voi tehdä Ruotsissa Nordea on tukenut nuorten yleisurheiluharras- tavoitteistaan totta. Koulutus koostuu luokkahuoneessa tusta vuodesta 2006. Vuonna 2010 Nordean tukemiin käytävistä keskusteluista ja harjoituksista. Halukkaat voivat yleisurheilukouluihin osallistui ennätyssuuri määrä lapsia ja myös osallistua myöhemmin toiselle oppitunnille. Tämän nuoria – lähes 20 000. aloitteen avulla Nordea antaa oman myönteisen panoksensa Norjassa Nordea tukee maan Olympia- ja Paralympia- paikalliselle yhteisölle. Koulutus hoidetaan vapaaehtoisten komiteaa sekä maan urheiluelämän kattojärjestöä Norjan nordealaisten voimin. Vuodelle 2011 asetettu tavoite on Urheiluliittoa (NIF). Urheiluliitossa on yli 2 miljoonaa järjestää koulutusta 1 000 luokassa ja tavoittaa näin 20 000 jäsentä ja 12 000 urheiluseuraa. nuorta neljässä Pohjoismaassa. Yrittäjyysvalmennus Latviassa Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen Latviassa työttömyysaste on korkea, minkä vuoksi monet Nordea on mukana ruotsalaisessa lapsipornografian latvialaiset haluvat ryhtyä yrittäjiksi. Tätä silmällä pitäen vastaisessa taloudellisessa liittoutumassa (FCACP, Financial Nordea käynnisti Latviassa Nordea Business School -koulun. Coalition against Child Pornography), joka pyrkii torjumaan Kouluun voivat hakea sekä työttömät Nordean asiakkaat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Taloudellinen liittoutuma että kuka tahansa oman yrityksen perustamista suunnitteleva. perustettiin, jotta maksujen välitys lapsipornoa tarjoaville Opetusta järjestetään kuuden kuukauden jaksoissa, ja siitä kaupallisille sivustoille voitaisiin estää. vastaavat sekä Latvian johtavat liiketoiminnan konsulttiyri- Ruotsin FCACP:ssä on mukana pankkeja, Ruotsin tykset ja henkilöstökoulutusyritykset että Tukholman keskusrikospoliisi sekä lapsiprostituution ja lapsikaupan kauppakorkeakoulu Riiassa. Koulutus on ollut erittäin poistamiseksi toimiva ECPAT-järjestö (End Child Prostitu- suosittua, ja näillä näkymin sitä aiotaan jatkaa. tion and Trafficking). Mukana ovat myös luottokorttiyhtiöt Tavoitteena on auttaa aloittelevia yrittäjiä prosessissa, Visa ja MasterCard. FCACP on toiminut aktiivisesti yli joka alkaa liikeidean suunnittelusta ja päättyy sen esittelyyn vuoden ajan, ja lapsipornografiaa tarjoavien kaupallisten potentiaalisille sijoittajille. Koulu tarjoaa osallistujille sivustojen määrä on selvästi laskenut. Myös suorien luentoja, käytännön neuvoja, henkilökohtaista valmennusta maksujen tekeminen näille sivustoille on vaikeutunut. ja mentorointia. ”Tavoittenamme on, että kouluvuoden Ihmiskauppa tuottaa sitä pyörittäville useita miljardeja. päättyessä perustetaan useita uusia yrityksiä”, Nordean YK:n mukaan ihmiskauppa onkin asekaupan ja huumekau- vähittäispankkitoiminnasta Latviassa vastaava johtaja Jana pan jälkeen kolmanneksi tuottavinta rikollista toimintaa. Strogonova sanoo. Haluamme opettaa nuoria hoitamaan omat raha-asiansa antamalla heille objektiivista perustietoa ja nuorten joka- päiväiseen elämään liittyviä käytännön esimerkkejä, Nordean yksity- istalouden ekonomisti Anu Numminen sanoo. 10 Yhteiskuntavastuu Nordeassa
 11. 11. Lisätietoja ja raportteja saat osoitteesta www.nordea.com/csr (englanniksi) csr@nordea.com Graafinen suunnittelu: Bilbao.se
 12. 12. CSR 010 2011.06

×