Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

My English-Armenian One Word Explanatory Dictionary

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

My English-Armenian One Word Explanatory Dictionary

 1. 1. Նոյ Գրիգորյան Հարավային դպրոց 4․1 դասարան
 2. 2. Aa Apple-We can eat it. It can be red, yellow and green. It can be big or small. Խնձոր-Մենք կարող ենք այն ուտել։ Այն կարող է լինել կարմիր, դեղին և կանաչ։ Այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր։
 3. 3. Bb Ball-it is round. We can play with it. It can be in different colors. Գնդակ-Նա կլոր է։ Մենք կարող ենք նրանով խաղալ։ Նա կարող լինել տարբեր գույների։
 4. 4. Cc Chair-We can sit on it. It has four legs. Աթոռ-Մենք կարող ենք նրա վրա նստել։ Այն ունի չորս վոտք։ Computer-We can play with it. It can be big or small. We can do lessons with it. It can be white or black. Համակարգիչ-Մենք կարող ենք խաղալ դրա հետ: Այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Դրանով մենք կարող ենք դասեր անել։ Այն կարող է լինել սպիտակ կամ սև:
 5. 5. Dd Doll-We can play with it. It can be in different colors. Տիկնիկ-Մենք կարող ենք խաղալ դրա հետ: Այն կարող է լինել տարբեր գույների:
 6. 6. Ee Elephant-It is a wild animal. It is very big. It has a very long nose. It’s gray. Փիղ-Նա վայրի կենդանի է։ Նա շատ մեծ է։ Նա ունի շատ երկար քիթ։ Նա մոխրագույն է։
 7. 7. Ff Fish-It lives in water. It can be in different colors. We can eat it. It can be big or small. Ձուկ-Նա ապրում է ջրում:։ Նա կարող է լինել տարբեր գույների։ Մենք կարող ենք նրան ուտել։ Նա կարող է լինել մեծ և փոքր։
 8. 8. Gg Globe-It is a model of our planet. It can be big or small. We can spin it. Գլոբուս-Դա մեր մոլորակի մոդելն է։ Այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Մենք կարող ենք պտտել այն:
 9. 9. Hh Horse-it is a domestic animal. It can be brown, black and white. It runs very fast. Ձի-Նա ընտանի կենդանի է։ Նա կարող է լինել շագանակագույն, սև և սպիտակ։ Նա շատ արագ է վազում։
 10. 10. Jj  Jacket-We can wear it. It can be in different colors.  Բաճկոն-Մենք կարող ենք այն հագնել: Այն կարող է լինել տարբեր գույների:
 11. 11. Kk  Key-We can open doors with it. It can be gold, grey and bronze.  Բանալի-Մենք կարող ենք դրանով դռներ բացել: Այն կարող է լինել ոսկեգույն, մոխրագույն և բրոնզագույն:
 12. 12. Ll  London-it is a city. It’s a capital of Great Britain.  Լոնդոն - քաղաք է։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքն է։
 13. 13. Mm  Melon-It can be yellow and green. It can be big or small  Սեխ-Դա կարող է լինել դեղին և կանաչ: Այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր
 14. 14. Nn  Nose-we can breathe through it. It gives off oxygen  Քիթ-մենք կարող էնք նրանով շնչել։ Այն տալիս է թթվածին
 15. 15. Oo  Owl-it is a bird. It doesn’t sleep at night.  Բու-այն թռչուն է։ Գիշերը արթուն է:
 16. 16. Pp Pineapple-It’s a tropical fruit. It can be yellow and orange. Արքայախնձոր-Այն արևադարձային մինգ է։ Այն կարող է լինել դեղին և գազարագույն Phone-We can call with it. It can be in different colors. We can play with it Հեռախոս — Մենք կարող ենք զանգահարել դրանով: Այն կարող է լինել տարբեր գույների: Մենք կարող ենք խաղալ դրա հետ:
 17. 17. Qq  Qatar-it is a country. It's small  Քաթար- Այն երկիր է․ Այն փոքր է
 18. 18. Rr  Router – It’s a gadget, It provides the internet.  Ուղղորդիչ – այն գաջեթ է, ապահովում է ինտերնետ:
 19. 19. Ss Sofa-It can be soft and comfortable. We can sit on it and have a rest. Բազմոց-Այն կարող է լինել փափուկ և հարմարավետ: Մենք կարող ենք նստել դրա վրա և հանգստանալ։
 20. 20. Tt Table-it has four legs. It can be big or small. We can eat on it. We can play board games on it. Սեղան-Այն ունի չորս վոտք։ Այն կարող է լինել մեծ և փոքր։ Մենք կարող ենք ուտել նրա վրա։ Մենք կարող ենք խաղալ նրա վրա։
 21. 21. Uu  Universe – It is the space with many stars and planets.  Տիեզերք – այն տարածություն է, որտեղ կան բազմաթիվ աստղեր և մոլորակներ
 22. 22. Vv  Video – It is a short movie. You can make it by your phone.  Տեսանյութ – Դա կարճամետրաժ ֆիլմ է։ Դուք կարող եք այն պատրաստել ձեր հեռախոսով:
 23. 23. Ww Window-We can open and close it. It can big and small. Պատուհան-Լուսամուտ-Մենք կարող ենք նրան բացել և փակել։ Այն կարող է լինել մեծ և փոքր։
 24. 24. Xx  Xenon – It’s a gas. We use it to make xenon lamps.  Քսենոն - այն գազ է: Մենք այն օգտագործում ենք քսենոնային լամպեր պատրաստելու համար։
 25. 25. Yy  Yogurt – It’s a food made by milk. It can be with different fruits and colors.  Յոգուրտ – այն կաթով պատրաստված մթերք է: Այն կարող է լինել տարբեր մրգերի և գույների։
 26. 26. Zz Zebra-it's a wild animal. It has black and white stripes. Զեբրա-այն վայրի կենդանի է: Այն ունի սև և սպիտակ գծեր։

×