SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf

N

SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf

1
s¸ng kiÕn
HiÖu tr−ëng chØ ®¹o viÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i
chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc.
ch−¬ng I: §Æt vÊn ®Ò
A:Lý do chän ®Ò tµi
I - C¬ së lý luËn:
B−íc vµo thÕ kû XXI, bèi c¶nh quèc tÕ vµ trong n−íc võa t¹o thêi c¬ lín võa
t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá cho gi¸o dôc n−íc ta. Sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn
gi¸o dôc ®ang diÔn ra ë quy m« toµn cÇu t¹o c¬ héi tèt ®Ó gi¸o dôc ViÖt Nam nhanh
chãng tiÕp cËn víi xu thÕ míi, tri thøc míi nh÷ng c¬ së lý luËn, ph−¬ng thøc tæ
chøc, néi dung gi¶ng d¹y hiÖn ®¹i vµ tËn dông c¸c kinh nghiÖm quèc tÕ ®Ó ®æi míi
vµ ph¸t triÓn.
Gi¸o dôc ViÖt Nam ®· tr¶i qua h¬n n¨m n¨m ®æi míi vµ thu ®−îc nh÷ng
thµnh q−ña quan träng vÒ më réng quy m«, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc vµ
n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr−êng . Tr×nh ®é d©n trÝ ®−îc n©ng cao. ChÊt l−îng
gi¸o dôc cã chuyÓn biÕn b−íc ®Çu.
§Ó thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Õn n¨m 2010 Thñ t−íng chÝnh
phñ®· ký quyÕt ®Þnh sè 201 /2001/Q§-TTG ngµy 28/12/2001 phª duyÖt “ ChiÕn
l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001-2010” vµ chØ râ: Ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o, ®æi míi
ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc lµ mét trong 7 nhãm gi¶i ph¸p lín. Gãp phÇn thùc hiÖn gi¶i
ph¸p nµy mét yªu cÇu quan träng ®−îc ®Æt ra lµ: X©y dùng chuÈn nhgÒ nghiÖp gi¸o
viªn tiÓu häc. §©y lµ mét ®ßi hái mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan. ViÖc qu¶n lý chÊt
l−îng gi¸o viªn theo ChuÈn nghÒ nghiÖp lµ xu h−íng chung cña c¸c n−íc trªn thÕ
giíi. Víi n−íc ta, ®ã lµ c¸ch lµm míi. ViÖc nghiªn cøu, ¸p dông ChuÈn NghÒ nghiÖp
vµo qu¶n lý chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn tÓu häc lµ b−íc ®ét ph¸.
ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét hÖ thèng c¸c tiªu chÝ x¸c ®Þnh n¨ng lùc
nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn TiÓu häc .
ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét hÖ thèng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cïng
nh÷ng tiªu chÝ vÒ n¨ng lùc nghÒ nghiÖp mµ ng−êi gi¸o viªn tiÓu häc cÇn ®¹t ®−îc
2
nh»m ®¸p øng môc tiªu cña gi¸o dôc tiÓu häc trong c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc phæ
th«ng phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
ViÖc thùc hiÖn chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét néi dung míi vµ rÊt
phøc t¹p: Míi vÒ kh¸i niÖm, míi vÒ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ phøc t¹p v× ®©y lµ®¸nh
gi¸ n¨ng lùc nghÒ cña mét con ng−êi cô thÓ vµ kÕt qu¶ liªn quan ®Õn danh dù vµ chÕ
®é chÝnh s¸ch do vËy rÊt nh¹y c¶m vµ tÕ nhÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh.X©y
dùng chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt nã cã t¸c dông
n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn tiÓu häc phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt
n−íc hiÖn nay.
II- C¬ së thùc tiÔn
Thùc tiÔn tõ n¨m häc 2007-2008 c¸c nhµ tr−êng ®· ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp
nh−ng ®Õn nay cßn nhiÒu gi¸o viªn rÊt bì ngì trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ cßn coi ®ã lµ
tiªu chuÈn thi ®ua kh«ng hiÓu râ môc ®Ých ®¸nh gi¸. ViÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn
nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc hÇu nh− kh«ng hiÖu qu¶, nhiÒu gi¸o viªn nhËn thøc
®¸nh gi¸ cho xong kh«ng nhËn thøc ®−îc, dÉn ®Õn ®¸nh gi¸ qua loa, kh«ng ®¸nh gi¸
®óng thùc chÊt n¨ng lùc cña m×nh . Do vËy viÖc ®¸nh gi¸ ch−a cã t¸c dông .
§Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu vµ ®¸p øng yªu cÇu cña ®Êt n−íc trong thêi kú
CNH-H§H. Mçi nhµ tr−êng ®Òu ph¶i lÊy viÖc ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn
TiÓu häc lµm th−íc ®o, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn biÕt c¸ch nh×n nhËn c«ng viÖc mµ
mçi gi¸o viªn ®· lµm ®−îc sau mét n¨m häc. Gi¸o viªn cÇn tù tin vµ m¹nh d¹n tr×nh
bµy ý kiÕn quan ®iÓm còng nh− nh÷ng minh chøng vÒ sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n.
X©y dùng m«i tr−êng th©n thiÖn, d©n chñ vµ thËt sù t«n träng lÉn nhau trong qu¸
tr×nh ®¸nh gi¸.
§iÒu quan träng lµ sau khi ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i, gi¸o viªn biÕt m×nh ph¶i lµm g×
cho tèt h¬n ë mét yªu cÇu hay mét lÜnh vùc cña chuÈn. Tõ môc tiªu trªn, lµ mét c¸n
bé qu¶n lý tr−êng tiÓu häc, t«i lu«n quan t©m ®Õn chÊt l−îng gi¸o dôc vµ sù ph¸t
triÓn cña nhµ tr−êng trong ®ã chuÈn nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn tiÓu häc; lµ hÖ thèng
c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng, kiÕn thøc, kü n¨ng s−
ph¹m mµ gi¸o viªn tiÓu häc cÇn ph¶i ®¹t ®−îc nh»m ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc tiÓu
häc. V× thÕ tÊt yÕu chóng ta ph¶i x©y dùng chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc.
ChÝnh v× vËy t«i ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi:''HiÖu tr−ëng chØ ®¹o viÖc ®¸nh gi¸
xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc ''. §Ò tµi ®· ®−îc ¸p dông trong
viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn tiÓu häc theo chuÈn tõ n¨m häc 2008 ®Õn nay. Tõ
®ã ®· gióp cho b¶n th©n t«i, gi¸o viªn n¾m ch¾c thªm th«ng tin vÒ yªu cÇu n¨ng lùc
s− ph¹m cña ng−êi gi¸o viªn TiÓu häc trong giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng.
3
§ång thêi n¾m ch¾c néi dung ®¸nh gi¸, tiªu chuÈn xÕp lo¹i, quy tr×nh ®¸nh gi¸,
xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. N¨m häc 2008 - 2009, 2009-2010
t«i ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ
nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc cña tr−êng m×nh, trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o
viªn hµng n¨m theo chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc nh»m n©ng cao chÊt
l−îng ®éi ngò gi¸o viªn.
III- Môc ®Ých nghiªn cøu
- Gióp cho gi¸o viªn nhËn thøc ®óng vÒ viÖc ®¸nh gi¸,xÕp lo¹i chuÈn nghÒ
nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc. §Ó tõ ®ã gi¸o viªn tù tin h¬n, chñ ®éng trong c«ng t¸c
båi d−ìng, c¨n cø kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn hµng n¨m . C¸n bé qu¶n lý
tham m−u víi UBND x·, phßng gi¸o dôc x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d−ìng,sö
dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò gi¸o viªn cña tr−êng.
IV- Kh¸ch thÓ vµ ®èi t−îng nghiªn cøu.
1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu:
Gi¸o viªn tr−êng TiÓu häc Qu¶ng Ch©u, Thµnh phè H−ng Yªn.
B¶n th©n t«i ®· nghiªn cøu ®Ò tµi tõ n¨m 2008 - 2010.
2. §èi t−îng nghiªn cøu.
N©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn
tiÓu häc.
3. Gi¶ thuyÕt khoa häc:
Nh÷ng gi¶i ph¸p ®−a ra lµ nh÷ng biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi cao nh»m gãp phÇn
vµo viÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc.
C¬ së : c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc, néi
dung tËp huÊn, ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc,nh»m gióp cho viÖc
®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc tr−êng Qu¶ng Ch©u nãi
riªng còng nh− gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc n©ng cao nhËn thøc cho ®éi ngò gi¸o viªn
tiÓu häc nãi chung.
V- NhiÖm vô nghiªn cøu.
1. T×m hiÓu nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ " §¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o
viªn tiÓu häc”.
2. Nghiªn cøu thùc tr¹ng häc sinh , gi¸o viªn Tr−êng tiÓu häc Qu¶ng Ch©u.
3. §Ò xuÊt cña hiÖu tr−ëng viÖc §¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu
häc
4.B×a häc kinh nghiÖm, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ cÇn thiÕt.
VI- Giíi h¹n nghiªn cøu.
4
1. Nghiªn cøu chøc n¨ng chØ ®¹o cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao nhËn thøc cho
gi¸o viªn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc.
2. §Þa bµn nghiªn cøu Tr−êng tiÓu häc Qu¶ng Ch©u.
Do thêi gian cã h¹n nªn t«i chØ nghiªn cøu viÖc n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o
viªn tr−êng TiÓu häc Qu¶ng Ch©u vÒ viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o
viªn tiÓu häc
VII- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
C¨n cø nhiÖm vô môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi, t«i ®· sö dông c¸c ph−¬ng
ph¸p sau:
1. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn.
Chñ yÕu nghiªn cøu b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra trªn ®Þa bµn tr−êng TiÓu häc
Qu¶ng Ch©u Thµnh phè H−ng Yªn.
2. Ph−¬ng ph¸p lý thuyÕt.
Chñ yÕu ®äc c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, v¨n b¶n, hå s¬ cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò chuÈn
nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc.
Trªn c¬ së ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸ tµi liÖu, m« h×nh ho¸ ®Ó lµm râ b¶n
chÊt cña vÊn ®Ò.
2.1. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn.
a- Ph−¬ng ph¸p quan s¸t: Quan s¸t thùc tr¹ng gi¸o viªn nhµ tr−êng c¸c lÜnh vùc
nh−; c¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc phÈm chÊt chÝnh tri ®¹o ®øc lèi sèng
C¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc kiÕn thøc, kü n¨ng s− ph¹m.
b- Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra hái ®¸p: Qua phiÕu ®iÒu tra ®èi víi gi¸o viªn, nh»m t×m
ra biÖn ph¸p chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.
c- Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia: Qua ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn
trùc tiÕp gi¶ng d¹y .
d- Kh¶o s¸t thùc tÕ: Tæng kÕt rót kinh nghiÖm chØ ®¹o cña hiÖu tr−ëng.
ch−¬ng II: néi dung
Ch−¬ng I: T×m hiÓu c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn vÒ viÖc chØ ®¹o ®¸nh gi¸ xÕp
lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc.
Ch−¬ng II: Néi dung, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n khi thùc hiÖn ®¸nh gi¸, xÕp
lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn tiÓu häc.
Ch−¬ng III: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; t×m hiÓu c¬ së lý luËn vÒ viÖc chØ ®¹o ®¸nh gi¸,
xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc.
5
Ch−¬ng IV: Nh÷ng c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn
TiÓu häc.
Ch−¬ng V: Yªu cÇu, tiªu chÝ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn
TiÓu häc.
Ch−¬ng VI: Tæ chøc thùc hiÖn.
Ch−¬ng VII: KÕt qu¶ ®¹t ®−îc
Ch−¬ng VIII Bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ kÕt luËn.
I.Néi dung nghiªn cøu.
1.§¸nh gi¸ gi¸o viªn theo chuÈn nghÒ nghiÖp ®−îc ¸p dông víi tÊt c¶ gi¸o viªn,
c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn tæng phô tr¸ch ®éi. HiÖu tr−ëng sinh ho¹t víi tæ chuyªn
m«n®Ó ®−îc gãp ý cña ®ång nghiÖp vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng s− ph¹m, tr−ëng phßng
GD&§T trùc tiÕp ®¸nh gi¸ HiÖu tr−ëng trªn c¬ së møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c
qu¶n lý tr−êng. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ gi¸o viªn theo chuÈn nghÒ nghiÖp lµ c¬ héi ®Ó mçi
gi¸o viªnbiÕt m×nh ®ang ®øng ë møc ®é nµo trong chuÈn nghÒ nghiÖp vµ ph¶i lµm
g× trong thêi gian tíi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu gi¶ng d¹y trong nhµ tr−êng.
2.¸p dông ChuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸o viªn gióp HiÖu tr−ëngcã c¬ së ®¸nh gi¸ ®Çy
®ñ n¨ng lùc ®éi ngò gi¸o viªn, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc
®éi ngò. Cã kÕ ho¹ch sö dôngvµ ®Ò b¹t nh÷ng gi¸o viªn®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é ®¶m
nhËn nh÷ng träng tr¸ch trong nhµ tr−êng.
3.Kh«ng ®ång nhÊt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn theo chuÈn víi c«ng t¸c thi ®ua
hµng n¨m. C¸ch ®¸nh gi¸ gi¸o viªn theo chuÈn ph¶i thùc sù: D©n chñ, c«ng
b»ng,kh¸ch quan, nghiªm tóc ®Ó tÊt c¶gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸ ®óng vÒ n¨ng lùc b¶n
th©n, cã biÖn ph¸p vµ quyÕt t©m c−¬n lªn®Î ph¸t triÓn n¨ng toµn diÖn, ®¸p øng yªu
cÇu gi¸o dôc, t¹o kh«ng khÝ ®oµn kÕt,cÇu thÞ, lµnh m¹nh trong nhµ tr−êng.
II- Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n khi thùc hiÖn ®Ò tµi
1. ThuËn lîi.
- Tr−êng cã ®éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt
- 100% gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n chuÈn, trong ®ã cã 70% gi¸o viªn
cã tr×nh ®é chuyªn m«n trªn chuÈn.
- Tr−êng lu«n nhËn ®−îc sù quan t©m cña §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong
c«ng t¸c gi¸o dôc. Sù chØ ®¹o s¸t sao vÒ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn cña
Phßng GD& §T thµnh phè .
6
- Héi phô huynh häc sinh ho¹t ®éng tÝch cùc lu«n h−ëng øng vµ t¹o mäi ®iÒu
kiÖn cho nhµ tr−êng trong c«ng t¸c d¹y vµ häc.
ViÖt Nam trong giai ®o¹n ®æi míi c«ng nhiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÒ héi nhËp thÕ
giíi nªn viÖc thùc hiÖn chuÈn ®èi víi gi¸o viªn nãi chung, gi¸o viªn tiÓu häc nãi
riªng lµ rÊt cÇn thiÕt.
-Bé gi¸o dôc ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc
2. Khã kh¨n.
- ViÖc nhËn thøc cña gi¸o viªn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ CNNGV ch−a ®óng møc, coi
®©y lµ kÕt qu¶ thi ®ua, cã gi¸o viªn cßn h¹n chÕ viÖc tù ®¸nh gi¸ vÒ m×nh. Cßn sao
chÐp cña ng−êi kh¸c.
- ViÖc thùc hiÖn ®æi míi ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng ë mét sè gi¸o viªn
cßn chËm . Gi¸o viªn cßn lóng tóng trong viÖc tù ®¸nh gi¸, ch−a chñ ®éng trong viÖc
x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn phÊn ®Êu n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n
nghiÖp vô.
ViÖc ®Ò xuÊt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi gi¸o viªn ®−îc ®¸nh gi¸ tèt vÒ n¨ng lùc
nghÒ nghiÖp ch−a ®−îc ®¸p øng.
§¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña mét sè gi¸o viªn ch−a ®¹t chuÈn, yÕu vÒ phÈm chÊt ®¹o
®øc ý kiÕn ®Ò xuÊt ch−a ®−îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm.
- ViÖc tiÕp cËn vµ sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i cña mét sè gi¸o
viªn cßn h¹n chÕ ch−a ®¸p øng kÞp thêi víi yªu cÇu ®æi míi, sè Ýt gi¸o viªn ch−a
thùc sù hiÓu ®óng vÒ yªu cÇu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu
häc cña Bé tr−ëng Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.
- C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr−êng ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn
nay.
- ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng mét sè ®ång chÝ c¸n bé chñ chèt ch−a thùc sù
quan t©m ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc .
TÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n trªn ®· ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt l−îng gi¸o dôc
trong nhµ tr−êng,¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c¸n bé qu¶n lý
tr−êng häc .
ch−¬ng III : gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
T×m hiÓu c¬ së lý luËn vÒ viÖc chØ ®¹o
®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc
7
I- Môc ®Ých yªu cÇu cña viÖc sö dông chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸
xÕp lo¹i gi¸o viªn.
1. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn biÕt c¸ch nh×n nhËn c«ng viÖc mµ mçi c¸ nh©n ®·
lµm ®−îc sau mét n¨m häc. Gi¸o viªn tù tin vµ m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiÕn, quan
®iÓm còng nh− nh÷ng minh chøng vÒ sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n .
2. CÇn x©y dùng m«i tr−êng th©n thiÖn, d©n chñ vµ thËt sù t«n träng lÉn nhau
trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸.
3. Ban l·nh ®¹o nhµ tr−êng( gåm Ban gi¸m hiÖu , Chi bé §¶ng, C«ng ®oµn, §oµn
thanh niªn, Tæ tr−ëng, Tæng phô tr¸ch) tæ chøc ®¸nh gi¸ víi môc tiªu ®Ó gióp ®ì
mçi thµnh viªn trong tËp thÓ s− ph¹m phÊn ®Êu tèt h¬n c¶ ba lÜnh vùc cña chuÈn. C¶
gi¸o viªn còng nh− ban l·nh ®¹o cÇn ®−a ra nh÷ng minh chøng vÒ nh÷ng viÖc lµm
tèt còng nh− ch−a tèt cña mét yªu cÇu hoÆc mét tiªu chÝ.
4. §iÒu quan träng lµ sau khi ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i, gi¸o viªn biÕt m×nh cÇn lµm g×
cho tèt h¬n ë mét yªu cÇu hoÆc mét lÜnh vùc cña chuÈn. Kh«ng t¹o nªn sù c¨ng
th¼ng còng nh− kh«ng g©y ¸p lùc cho c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn.
II- ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn; quy tr×nh ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o
viªn theo chuÈn.
1. Gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸.
* C¸c b−íc thùc hiÖn :
B−íc 1: gi¸o viªn nghiªn cøu kü c¸c tiªu chÝ, yªu cÇu cña chuÈn ®−îc quy ®Þnh ë
quyÕt ®Þnh 14/2007/Q§-BGDDT.
B−íc 2: gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸ vµ ghi ®iÓm vµo phiÕu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i theo phiÕu
ghi ®iÓm theo tõng tiªu chÝ hoÆc theo tõng yªu cÇu.
B−íc 3: Gi¸o viªn cÇn cã minh chøng cho Ýt nhÊt 2 tiªu chÝ trong mçi yªu cÇu ®Ó
chøng minh ®iÓm tù ®¸nh gi¸.
2. C¸c minh chøng:
2.1. Hå s¬:
- Hå s¬ gi¸o dôc, gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn gåm gi¸o ¸n, sæ chñ nhiÖm, sæ ghi
kÕ ho¹ch c«ng t¸c, ghi chÐp c«ng viÖc vµ båi d−ìng, c¸c t− liÖu vÒ gi¶ng d¹y ; sæ
theo dâi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh; sæ liªn l¹c víi gia ®×nh häc sinh
- Hå s¬ dù giê:
PhiÕu dù giê ®ång nghiÖp
8
PhiÕu ®ång nghiÖp dù giê
PhiÕu dù giê c¸c tiÕt thao gi¶ng( trong sæ dù giê).
2.2. Chøng minh sù thay ®æi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh do t¸c ®éng gi¸o dôc
cña gi¸o viªn, kÓ c¶ häc sinh khuyÕt tËt .
2.3. Sæ ghi chÐp tham gia häc tËp, båi d−ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n,
nghiÖp vô, Båi d−ìng chÝnh trÞ t− t−ëng.
- Sæ ghi chÐp nghÞ quyÕt héi ®ång, tæ, nhãm chuyªn m«n.
3. PhÈm chÊt chÝnh trÞ , ®¹o ®øc lèi sèng:
3.1. Lo¹i tèt
Lµ nh÷ng gi¸o viªn chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc;
G−¬ng mÉu thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña c¸n bé c«ng chøc vµ ®iÒu lÖ, quy
chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng;
- Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®−îc giao;
- Gi÷ g×n phÈm chÊt uy tÝn, danh dù cña nhµ gi¸o t«n trängnh©n c¸ch cña
ng−êi häc , b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi , lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi häc
- Sèng mÉu mùc trong s¸ng; cã uy tÝn cao trong ®ång nghiÖp, häc sinh vµ
nh©n d©n; cã ¶nh h−ëng tèt trong nhµ tr−êng vµ ngoµi x· héi .
3.2. Lo¹i kh¸:
- Lµ nh÷ng gi¸o viªn chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc;
- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña c¸n bé c«ng chøc vµ ®iÒu lÖ, quy chÕ vÒ tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng;
- Hoµn thµnh nhiÖm vô ®−îc giao
- Gi÷ g×n phÈm chÊt uy tÝn, danh dù cña nhµ gi¸o t«n träng nh©n c¸ch cña
ng−êi häc, b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi häc
- Cã uy tÝn cao trong ®ång nghiÖp, häc sinh vµ nh©n d©n.
3.3. Lo¹i trung b×nh:
- ChÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc;
- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña c¸n bé c«ng chøc vµ ®iÒu lÖ, quy chÕ vÒ tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng;
- Hoµn thµnh nhiÖm vô ®−îc giao
9
Cßn thiÕu sãt trong kû luËt lao ®éng, nÒ nÕp chuyªn m«n vµ lèi sèng cã
khuyÕt ®iÓm nh−ng ch−a ®Õn møc ®é kû luËt khiÓn tr¸ch;
- Uy tÝn ®ång nghiÖp vµ häc sinh ch−a cao
3.4. Lo¹i kÐm:
- Kh«ng chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc;
- Cã thiÕu sãt vÒ ®¹o ®øc lèi sèng;
- Kh«ng hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®−îc giao.
- BÞ xö lý kû luËt tõ khiÓn tr¸ch trë lªn;
- Kh«ng cßn uy tÝn trong ®ång nghiÖp, nh©n d©n, häc sinh.
3.5. viÖc chÊp hµnh quy chÕ cña ngµnh, quy ®Þnh cña c¬ quan, ®¬n vÞ, ®¶m b¶o
sè l−îng, chÊt l−îng ngµy, giê c«ng lao ®éng;
3.6. Gi÷ g×n ®¹o ®øc, nh©n c¸ch vµ lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng cña gi¸o viªn ý
thøc phÊn ®Êu trèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc; sù tÝn nhiÖm trong ®ång nghiÖp, häc
sinh vµ nh©n d©n;
3.7. Tinh thÇn ®oµn kÕt, tÝnh trung thùc trong c«ng t¸c; quan hÖ ®ång nghiÖp, th¸i
®é phôc vô nh©n d©n vµ häc sinh.
4. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®−îc giao:
4.1. Khèi l−îng, chÊt l−îng , hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y c«ng t¸c ®−îc giao.
4.2. Tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ; ý thøc tæ chøc
kû luËt, tinh thÇn trong gi¶ng d¹y vµ c«ng t¸c, tinh thÇn phª b×nh, tù phª b×nh.
- Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô; tù häc tËp vËn dông c«ng
nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y, ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc ®¹t hiÖu qu¶ cao.
N¾m b¾t ch−¬ng tr×nh tõ khèi mét ®Õn khèi n¨m, d¹y c¸c khèi líp.Ra ®Ò kiÓm tra
cña khèi líp ®ùîc ph©n c«ng. N¨ng lùc qu¶n lý ( c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, tæ
tr−ëng chuyªn m«n) Ho¹t ®éng x· héi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, tham
quan d· ngo¹i, ho¹t ®éng tËp thÓ c¸c ngµy lÔ trong n¨m ..v.vv.
Gióp cho ng−êi qu¶n lý n¾m ®−îc néi dung chØ ®¹o vµ thùc hiÖn nhiÖm vô
n¨m häc cña nhµ tr−êng. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m, kÕ ho¹ch th¸ng vµ tuÇn ®Ó
båi d−ìng vµ chØ ®¹o chuyªn m«n tíi tõng gi¸o viªn: Chó ý ®Æt kÕ ho¹ch cô thÓ
viÖc kiÓm tra toµn diÖn, kiÓm tra chuyªn ®Ò, kiÓm tra ®ét xuÊt gi¸o viªn ®Ó tõ ®ã
cã biÖn ph¸p båi d−ìng vµ uèn n¾n.§Æc biÖt, chó ý n¾m ch¾c nh÷ng −u ®iÓm,
nh−îc ®iÓm cña gi¸o viªn trong ®ît ®¸nh gi¸ kiÓm tra cña n¨m tr−íc ®Ó so s¸nh.
5. §¸nh gi¸ xÕp lo¹i vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô dùa trªn c¸c tiªu chuÈn sau:
10
5.1. Lo¹i tèt:
KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh tiÕn bé râ rÖt. Hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng t¸c chñ
nhiÖm lípvµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Th−êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n
nghiÖp vô. Sö dông hîp lý c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc lµm cho tiÕt d¹y tù nhiªn,
nhÑ nhµng vµ hiÖu qu¶. KÕt qu¶ 3 tiÕt d¹y tèi thiÓu cã 02 tiÕt lo¹i tèt, 1 tiÕt lo¹i
kh¸.
5.2. Lo¹i kh¸ :
Tiªu chÝ nh− lo¹i tèt, 3tiÕt d¹y; 02tiÕt ®¹t lo¹i kh¸, 01 tiÕt ®¹t yªu cÇu
5.3. Lo¹i ®¹t yªu cÇu:
Thùc hiÖn c¸c tiªu chÝ trªn nh−ng cßn sai sãt nhá, 03 tiÕt d¹y 02 tiÕt ®¹t yªu
cÇu trë lªn.
5.4. Lo¹i ch−a ®¹t yªu cÇu:
Hoµn thµnh ch−a ®Çy ®ñ 02 néi dung trªn kh«ng ®−îc xÕp lo¹i tõ §YC trë
lªn.
HiÖu tr−ëng x©y dùng kÕ ho¹ch dù giê, th¨m líp th−êng xuyªn, ®ét xuÊt cña
gi¸o viªn nhiÒu h¬n ®Ó ®¸nh gi¸ s¸t thùc tÕ, cã biÖn ph¸p gióp ®ì gi¸o viªn ch−a ®¹t
yªu cÇu.
N¾m b¾t ®−îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ nh÷ng mÆt tÝch cùc cña tõng gi¸o viªn,
HiÖu tr−ëng cã kÕ ho¹ch ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm líp phï hîp víi n¨ng lùc
chuyªn m«n cña tõng ®ång chÝ. Ph©n c«ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc s− ph¹m tèt kÌm
cÆp gi¸o viªn cã n¨ng lùc s− ph¹m cßn h¹n chÕ.
X©y dùng kÕ ho¹ch héi th¶o, héi gi¶ng, lµm chuyªn ®Ò, tù båi d−ìng. §©y lµ
biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc båi d−ìng gi¸o viªn, lµ mét h×nh thøc thóc ®Èy ho¹t
®éng chuyªn m«n cña gi¸o viªn, qua héi gi¶ng vµ chuyªn ®Ò gi¸o viªn cã ý thøc cao
trong viÖc chuÈn bÞ bµi d¹y cña m×nh, gi¸o viªn tù t×m tßi s¸ng t¹o vµ häc tËp lÉn
nhau mét c¸ch s¸ng t¹o ®Ó ¸p dông vµo bµi gi¶ng cña chÝnh m×nh. Qua mçi ®ît héi
th¶o, héi gi¶ng, chuyªn ®Ò nhµ tr−êng ®Òu cã sù ®¸nh gi¸ tæng kÕt nh÷ng −u nh−îc
®iÓm ®Ó rót kinh nghiÖm cho ®ît sau.
Ch−¬ng IV: C¨n cø ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp
gi¸o viªn TiÓu häc;
I- Néi dung ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn
TiÓu häc;bao gåm c¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc:
11
1. PhÈm chÊt, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc , lèi sèng.
2. C¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc kiÕn thøc.
3. C¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc kü n¨ng s− ph¹m.
I- CÊu Tróc cña chuÈn
III- T×m hiÓu vÒ yªu cÇu n¨ng lùc s− ph¹m ®èi víi ng−êi gi¸o
viªn TiÓu häc trong giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng
®Ó gi¸o viªn tù hoµn thiÖn m×nh.
Lĩnh vực
Yêu cầu 1
Yêu cầu 2
Yêu cầu 3
Yêu cầu 4
Yêu cầu 5
Tiêu chí a
Tiêu chí b
Tiêu chí c
Tiêu chí d
Mức Tốt
Mức Khá
Mức
T.Bình
Mức Kém
Minh
chứng 1
Minh
chứng 2
Minh
chứng 3
Minh
chứng 1
Minh
chứng 2
Minh
chứng 3
Tải bản FULL (25 trang): https://bit.ly/3NYW67E
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
12
HiÖn nay, gi¸o dôc tiÓu häc ®· trë thµnh cÊp häc phæ cËp b¾t buéc. Víi môc
tiªu nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n
vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tiÕp tôc
häc trung häc c¬ së . häc sinh tiÓu häc ngµy h«m nay ph¶i ®−îc chuÈn bÞ ®Ó ®ãn
nhËn th¸ch thøc cña viÖc hoµ nhËp toµn cÇu liªn quan ®Õn sù tån t¹i cña d©n téc,
®¶m b¶o quèc gia cã mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Nhµ truêng tiÓu häc kh«ng chØ d¹y
ch÷ cho häc sinh mµ cßn d¹y c¸ch häc, d¹y c¸ch tù ®Þnh h−íng, d¹y c¸ch giao tiÕp,
øng xö, kü n¨ng sèng, t¹o kh¶ n¨ng tù n©ng cao hiÓu biÕt cña b¶n th©n.
Tõ yªu cÇu trªn do vÞ trÝ cña ng−êi gi¸o viªn tiÓu häc ®· vµ ®ang diÔn ra qu¸
tr×nh chuyÓn biÕn tõ chøc n¨ng truyÒn ®¹t lµ chñ yÕu sang chøc n¨ng tæ chøc, h−íng
dÉn mäi ho¹t ®éng cña häc sinh. Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn chøc n¨ng nµy ®ßi hái sù t¸c
®éng cña nhiÒu yÕu tè trong ®ã yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ nh©n c¸ch ng−êi thÇy, c« gi¸o,
tøc lµ nãi ®Õn phÈm chÊt vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cña hä. §Æc biÖt lµ lßng yªu nghÒ,
mÕn trÎ.
ThÊm nhuÇn vÒ yªu cÇu n¨ng lùc s− ph¹m cña ng−êi gi¸o viªn tiÓu häc trong
giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, tiªu chÝ nµy
chóng t«i ®−a lªn hµng ®Çu ®Ó 100% gi¸o viªn cïng thùc hiÖn vµ tù hoµn thiÖn m×nh
®Ó t¹o cho m×nh cã n¨ng lùc s− ph¹m v÷ng vµng nh»m ®¸p øng ch−¬ng tr×nh gi¸o
dôc tiÓu häc trong giai ®o¹n hiÖn nay.
IV- §¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc.
§¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn lµ viÖc lµm quan träng trong viÖc
qu¶n lý chuyªn m«n, qu¶n lý con ng−êi cña HiÖu tr−ëng nhµ tr−êng lµ nhiÖm vô cña
c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc nh»m qu¶n lý vµ ®éng viªn, gióp ®ì gi¸o viªn phÊn ®Êu
thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l−îng gi¸o dôc. ChÝnh v×
vËy viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yÕu tè sau:
1. Néi dung ®¸nh gi¸:
- Sù hiÓu biÕt vÒ chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n−íc liªn
quan ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc tiÓu häc nãi riªng.
1.1. §¸nh gi¸ c¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng.
- ChÊp hµnh chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n−íc.
- ChÊp hµnh quy chÕ cña ngµnh, quy ®Þnh cña nhµ tr−êng.
- §¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh trong s¸ng. Kh«ng vi ph¹m phÈm chÊt danh dù,
uy tÝn nhµ gi¸o.
4203366

Recommandé

Bh04 par
Bh04Bh04
Bh04Ngô Chí Tâm
311 vues102 diapositives
Luật số 38/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Giáo dục par
Luật số 38/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Giáo dụcLuật số 38/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Giáo dục
Luật số 38/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Giáo dụcThcsphanboichautp
13 vues38 diapositives
Qt035 par
Qt035Qt035
Qt035Phi Phi
146 vues175 diapositives
Bh04 par
Bh04Bh04
Bh04Ngô Chí Tâm
201 vues87 diapositives
Tien luong jjj par
Tien luong jjjTien luong jjj
Tien luong jjjchainuocmam
264 vues66 diapositives
Thể loại thơ trong chương trình tiếng việt tiểu học và cách đọc hiểu_Khóa luậ... par
Thể loại thơ trong chương trình tiếng việt tiểu học và cách đọc hiểu_Khóa luậ...Thể loại thơ trong chương trình tiếng việt tiểu học và cách đọc hiểu_Khóa luậ...
Thể loại thơ trong chương trình tiếng việt tiểu học và cách đọc hiểu_Khóa luậ...nataliej4
16 vues44 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam par
Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam nataliej4
131 vues17 diapositives
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat par
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung datLuan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung datHung Nguyen
64 vues118 diapositives
Tailieu.vncty.com boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc par
Tailieu.vncty.com  boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hocTailieu.vncty.com  boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc
Tailieu.vncty.com boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hocTrần Đức Anh
291 vues108 diapositives
5.tran duc ngon par
5.tran duc ngon5.tran duc ngon
5.tran duc ngonanthao1
245 vues13 diapositives
Huong dan kiem huan SV thuc tap CTXH par
Huong dan kiem huan SV thuc tap CTXHHuong dan kiem huan SV thuc tap CTXH
Huong dan kiem huan SV thuc tap CTXHforeman
329 vues29 diapositives
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi par
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏiCau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏithaonguyenhn88
137 vues23 diapositives

Tendances(8)

Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam par nataliej4
Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
nataliej4131 vues
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat par Hung Nguyen
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung datLuan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Hung Nguyen64 vues
Tailieu.vncty.com boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hocTailieu.vncty.com  boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc
Tailieu.vncty.com boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc
5.tran duc ngon par anthao1
5.tran duc ngon5.tran duc ngon
5.tran duc ngon
anthao1245 vues
Huong dan kiem huan SV thuc tap CTXH par foreman
Huong dan kiem huan SV thuc tap CTXHHuong dan kiem huan SV thuc tap CTXH
Huong dan kiem huan SV thuc tap CTXH
foreman329 vues
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi par thaonguyenhn88
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏiCau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
thaonguyenhn88137 vues

Similaire à SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf

đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước par
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcnataliej4
47 vues17 diapositives
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ... par
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...nataliej4
18 vues60 diapositives
Báo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh Bình par
Báo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh BìnhBáo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh Bình
Báo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh BìnhDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
1.6K vues30 diapositives
Qt081 par
Qt081Qt081
Qt081Phi Phi
128 vues97 diapositives
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn par
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnChien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnTrần Đức Anh
343 vues109 diapositives
Tailieu.vncty.com qt246 par
Tailieu.vncty.com  qt246Tailieu.vncty.com  qt246
Tailieu.vncty.com qt246Trần Đức Anh
249 vues57 diapositives

Similaire à SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf(15)

đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước par nataliej4
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
nataliej447 vues
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ... par nataliej4
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...
nataliej418 vues
Qt081 par Phi Phi
Qt081Qt081
Qt081
Phi Phi128 vues
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng par Akatsuki Kun
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắngGiải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Akatsuki Kun334 vues
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ... par nataliej4
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
nataliej413 vues
5.tran duc ngon par anthao1
5.tran duc ngon5.tran duc ngon
5.tran duc ngon
anthao1275 vues
Tailieu.vncty.com boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hocTailieu.vncty.com  boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc
Tailieu.vncty.com boi-duong-tu-duy-sang-tao-qua-giai-bt-hinh-hoc
Qt043 par Phi Phi
Qt043Qt043
Qt043
Phi Phi117 vues
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noiTailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi
Quan tri doanh nghiep.docx par Ngoc Tu
Quan tri doanh nghiep.docxQuan tri doanh nghiep.docx
Quan tri doanh nghiep.docx
Ngoc Tu595 vues

Plus de NuioKila

Pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdf par
Pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdfPháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdf
Pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdfNuioKila
40 vues57 diapositives
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU... par
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU...NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU...
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU...NuioKila
14 vues50 diapositives
BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ... par
BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ...BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ...
BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ...NuioKila
11 vues31 diapositives
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En... par
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...NuioKila
52 vues31 diapositives
[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-... par
[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-...[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-...
[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-...NuioKila
2 vues63 diapositives
THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ... par
THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ...THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ...
THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ...NuioKila
2 vues32 diapositives

Plus de NuioKila(20)

Pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdf par NuioKila
Pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdfPháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdf
Pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.pdf
NuioKila40 vues
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU... par NuioKila
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU...NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU...
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH & PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH CHUNG KHU...
NuioKila14 vues
BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ... par NuioKila
BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ...BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ...
BÁO CÁO Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ...
NuioKila11 vues
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En... par NuioKila
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
NuioKila52 vues
[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-... par NuioKila
[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-...[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-...
[123doc] - thu-nghiem-cai-tien-chi-tieu-du-bao-khong-khi-lanh-cac-thang-cuoi-...
NuioKila2 vues
THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ... par NuioKila
THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ...THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ...
THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN CHỈ TIÊU DỰ BÁO KHÔNG KHÍ LẠNH CÁC THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG BẰ...
NuioKila2 vues
Nhu cầu lập pháp của hành pháp.pdf par NuioKila
Nhu cầu lập pháp của hành pháp.pdfNhu cầu lập pháp của hành pháp.pdf
Nhu cầu lập pháp của hành pháp.pdf
NuioKila7 vues
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC SINH HỌC - CÔNG NGHỆ.pdf par NuioKila
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC SINH HỌC - CÔNG NGHỆ.pdfKẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC SINH HỌC - CÔNG NGHỆ.pdf
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC SINH HỌC - CÔNG NGHỆ.pdf
NuioKila74 vues
MÔ PHỎNG NGẬP LỤT HẠ DU SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ... par NuioKila
MÔ PHỎNG NGẬP LỤT HẠ DU SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ...MÔ PHỎNG NGẬP LỤT HẠ DU SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ...
MÔ PHỎNG NGẬP LỤT HẠ DU SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ...
NuioKila8 vues
KIẾN TRÚC BIỂU HIỆN TẠI VIỆT NAM.pdf par NuioKila
KIẾN TRÚC BIỂU HIỆN TẠI VIỆT NAM.pdfKIẾN TRÚC BIỂU HIỆN TẠI VIỆT NAM.pdf
KIẾN TRÚC BIỂU HIỆN TẠI VIỆT NAM.pdf
NuioKila31 vues
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH NINH THUẬN.pdf par NuioKila
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH NINH THUẬN.pdfQUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH NINH THUẬN.pdf
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH NINH THUẬN.pdf
NuioKila18 vues
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ... par NuioKila
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ...NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ...
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ...
NuioKila35 vues
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY KÍN ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY BẰNG NẮN DI LỆC... par NuioKila
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY KÍN ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY BẰNG NẮN DI LỆC...ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY KÍN ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY BẰNG NẮN DI LỆC...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY KÍN ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY BẰNG NẮN DI LỆC...
NuioKila32 vues
Nuevo enfoque de aprendizajesemi-supervisado para la identificaciónde secuenci... par NuioKila
Nuevo enfoque de aprendizajesemi-supervisado para la identificaciónde secuenci...Nuevo enfoque de aprendizajesemi-supervisado para la identificaciónde secuenci...
Nuevo enfoque de aprendizajesemi-supervisado para la identificaciónde secuenci...
NuioKila6 vues
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC V... par NuioKila
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC V...QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC V...
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC V...
NuioKila5 vues
Inefficiency in engineering change management in kimberly clark VietNam co., ... par NuioKila
Inefficiency in engineering change management in kimberly clark VietNam co., ...Inefficiency in engineering change management in kimberly clark VietNam co., ...
Inefficiency in engineering change management in kimberly clark VietNam co., ...
NuioKila5 vues
An Investigation into culrural elements via linguistic means in New Headway t... par NuioKila
An Investigation into culrural elements via linguistic means in New Headway t...An Investigation into culrural elements via linguistic means in New Headway t...
An Investigation into culrural elements via linguistic means in New Headway t...
NuioKila5 vues
QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HĨA DỰA TRÊN... par NuioKila
QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HĨA DỰA TRÊN...QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HĨA DỰA TRÊN...
QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HĨA DỰA TRÊN...
NuioKila7 vues
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢƠNG MỸ, THÀ... par NuioKila
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢƠNG MỸ, THÀ...ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢƠNG MỸ, THÀ...
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢƠNG MỸ, THÀ...
NuioKila29 vues
An evaluation of the translation of the film Rio based on Newmarks model.pdf par NuioKila
An evaluation of the translation of the film Rio based on Newmarks model.pdfAn evaluation of the translation of the film Rio based on Newmarks model.pdf
An evaluation of the translation of the film Rio based on Newmarks model.pdf
NuioKila5 vues

Dernier

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vues941 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
14 vues90 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
30 vues175 diapositives
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vues147 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vues127 diapositives
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx par
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 vues103 diapositives

Dernier(19)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 vues
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx par AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vues
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...

SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf

 • 1. 1 s¸ng kiÕn HiÖu tr−ëng chØ ®¹o viÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. ch−¬ng I: §Æt vÊn ®Ò A:Lý do chän ®Ò tµi I - C¬ së lý luËn: B−íc vµo thÕ kû XXI, bèi c¶nh quèc tÕ vµ trong n−íc võa t¹o thêi c¬ lín võa t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá cho gi¸o dôc n−íc ta. Sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc ®ang diÔn ra ë quy m« toµn cÇu t¹o c¬ héi tèt ®Ó gi¸o dôc ViÖt Nam nhanh chãng tiÕp cËn víi xu thÕ míi, tri thøc míi nh÷ng c¬ së lý luËn, ph−¬ng thøc tæ chøc, néi dung gi¶ng d¹y hiÖn ®¹i vµ tËn dông c¸c kinh nghiÖm quèc tÕ ®Ó ®æi míi vµ ph¸t triÓn. Gi¸o dôc ViÖt Nam ®· tr¶i qua h¬n n¨m n¨m ®æi míi vµ thu ®−îc nh÷ng thµnh q−ña quan träng vÒ më réng quy m«, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr−êng . Tr×nh ®é d©n trÝ ®−îc n©ng cao. ChÊt l−îng gi¸o dôc cã chuyÓn biÕn b−íc ®Çu. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Õn n¨m 2010 Thñ t−íng chÝnh phñ®· ký quyÕt ®Þnh sè 201 /2001/Q§-TTG ngµy 28/12/2001 phª duyÖt “ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001-2010” vµ chØ râ: Ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o, ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc lµ mét trong 7 nhãm gi¶i ph¸p lín. Gãp phÇn thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy mét yªu cÇu quan träng ®−îc ®Æt ra lµ: X©y dùng chuÈn nhgÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc. §©y lµ mét ®ßi hái mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan. ViÖc qu¶n lý chÊt l−îng gi¸o viªn theo ChuÈn nghÒ nghiÖp lµ xu h−íng chung cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Víi n−íc ta, ®ã lµ c¸ch lµm míi. ViÖc nghiªn cøu, ¸p dông ChuÈn NghÒ nghiÖp vµo qu¶n lý chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn tÓu häc lµ b−íc ®ét ph¸. ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét hÖ thèng c¸c tiªu chÝ x¸c ®Þnh n¨ng lùc nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn TiÓu häc . ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét hÖ thèng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cïng nh÷ng tiªu chÝ vÒ n¨ng lùc nghÒ nghiÖp mµ ng−êi gi¸o viªn tiÓu häc cÇn ®¹t ®−îc
 • 2. 2 nh»m ®¸p øng môc tiªu cña gi¸o dôc tiÓu häc trong c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. ViÖc thùc hiÖn chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét néi dung míi vµ rÊt phøc t¹p: Míi vÒ kh¸i niÖm, míi vÒ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ phøc t¹p v× ®©y lµ®¸nh gi¸ n¨ng lùc nghÒ cña mét con ng−êi cô thÓ vµ kÕt qu¶ liªn quan ®Õn danh dù vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch do vËy rÊt nh¹y c¶m vµ tÕ nhÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh.X©y dùng chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt nã cã t¸c dông n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn tiÓu häc phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc hiÖn nay. II- C¬ së thùc tiÔn Thùc tiÔn tõ n¨m häc 2007-2008 c¸c nhµ tr−êng ®· ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp nh−ng ®Õn nay cßn nhiÒu gi¸o viªn rÊt bì ngì trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ cßn coi ®ã lµ tiªu chuÈn thi ®ua kh«ng hiÓu râ môc ®Ých ®¸nh gi¸. ViÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc hÇu nh− kh«ng hiÖu qu¶, nhiÒu gi¸o viªn nhËn thøc ®¸nh gi¸ cho xong kh«ng nhËn thøc ®−îc, dÉn ®Õn ®¸nh gi¸ qua loa, kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt n¨ng lùc cña m×nh . Do vËy viÖc ®¸nh gi¸ ch−a cã t¸c dông . §Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu vµ ®¸p øng yªu cÇu cña ®Êt n−íc trong thêi kú CNH-H§H. Mçi nhµ tr−êng ®Òu ph¶i lÊy viÖc ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc lµm th−íc ®o, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn biÕt c¸ch nh×n nhËn c«ng viÖc mµ mçi gi¸o viªn ®· lµm ®−îc sau mét n¨m häc. Gi¸o viªn cÇn tù tin vµ m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiÕn quan ®iÓm còng nh− nh÷ng minh chøng vÒ sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n. X©y dùng m«i tr−êng th©n thiÖn, d©n chñ vµ thËt sù t«n träng lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. §iÒu quan träng lµ sau khi ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i, gi¸o viªn biÕt m×nh ph¶i lµm g× cho tèt h¬n ë mét yªu cÇu hay mét lÜnh vùc cña chuÈn. Tõ môc tiªu trªn, lµ mét c¸n bé qu¶n lý tr−êng tiÓu häc, t«i lu«n quan t©m ®Õn chÊt l−îng gi¸o dôc vµ sù ph¸t triÓn cña nhµ tr−êng trong ®ã chuÈn nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn tiÓu häc; lµ hÖ thèng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng, kiÕn thøc, kü n¨ng s− ph¹m mµ gi¸o viªn tiÓu häc cÇn ph¶i ®¹t ®−îc nh»m ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc tiÓu häc. V× thÕ tÊt yÕu chóng ta ph¶i x©y dùng chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc. ChÝnh v× vËy t«i ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi:''HiÖu tr−ëng chØ ®¹o viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc ''. §Ò tµi ®· ®−îc ¸p dông trong viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn tiÓu häc theo chuÈn tõ n¨m häc 2008 ®Õn nay. Tõ ®ã ®· gióp cho b¶n th©n t«i, gi¸o viªn n¾m ch¾c thªm th«ng tin vÒ yªu cÇu n¨ng lùc s− ph¹m cña ng−êi gi¸o viªn TiÓu häc trong giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng.
 • 3. 3 §ång thêi n¾m ch¾c néi dung ®¸nh gi¸, tiªu chuÈn xÕp lo¹i, quy tr×nh ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. N¨m häc 2008 - 2009, 2009-2010 t«i ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc cña tr−êng m×nh, trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn hµng n¨m theo chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc nh»m n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn. III- Môc ®Ých nghiªn cøu - Gióp cho gi¸o viªn nhËn thøc ®óng vÒ viÖc ®¸nh gi¸,xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc. §Ó tõ ®ã gi¸o viªn tù tin h¬n, chñ ®éng trong c«ng t¸c båi d−ìng, c¨n cø kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn hµng n¨m . C¸n bé qu¶n lý tham m−u víi UBND x·, phßng gi¸o dôc x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d−ìng,sö dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò gi¸o viªn cña tr−êng. IV- Kh¸ch thÓ vµ ®èi t−îng nghiªn cøu. 1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu: Gi¸o viªn tr−êng TiÓu häc Qu¶ng Ch©u, Thµnh phè H−ng Yªn. B¶n th©n t«i ®· nghiªn cøu ®Ò tµi tõ n¨m 2008 - 2010. 2. §èi t−îng nghiªn cøu. N©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc. 3. Gi¶ thuyÕt khoa häc: Nh÷ng gi¶i ph¸p ®−a ra lµ nh÷ng biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi cao nh»m gãp phÇn vµo viÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc. C¬ së : c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc, néi dung tËp huÊn, ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc,nh»m gióp cho viÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc tr−êng Qu¶ng Ch©u nãi riªng còng nh− gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc n©ng cao nhËn thøc cho ®éi ngò gi¸o viªn tiÓu häc nãi chung. V- NhiÖm vô nghiªn cøu. 1. T×m hiÓu nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ " §¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc”. 2. Nghiªn cøu thùc tr¹ng häc sinh , gi¸o viªn Tr−êng tiÓu häc Qu¶ng Ch©u. 3. §Ò xuÊt cña hiÖu tr−ëng viÖc §¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc 4.B×a häc kinh nghiÖm, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ cÇn thiÕt. VI- Giíi h¹n nghiªn cøu.
 • 4. 4 1. Nghiªn cøu chøc n¨ng chØ ®¹o cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. 2. §Þa bµn nghiªn cøu Tr−êng tiÓu häc Qu¶ng Ch©u. Do thêi gian cã h¹n nªn t«i chØ nghiªn cøu viÖc n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn tr−êng TiÓu häc Qu¶ng Ch©u vÒ viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc VII- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. C¨n cø nhiÖm vô môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi, t«i ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn. Chñ yÕu nghiªn cøu b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra trªn ®Þa bµn tr−êng TiÓu häc Qu¶ng Ch©u Thµnh phè H−ng Yªn. 2. Ph−¬ng ph¸p lý thuyÕt. Chñ yÕu ®äc c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, v¨n b¶n, hå s¬ cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. Trªn c¬ së ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸ tµi liÖu, m« h×nh ho¸ ®Ó lµm râ b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. 2.1. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn. a- Ph−¬ng ph¸p quan s¸t: Quan s¸t thùc tr¹ng gi¸o viªn nhµ tr−êng c¸c lÜnh vùc nh−; c¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc phÈm chÊt chÝnh tri ®¹o ®øc lèi sèng C¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc kiÕn thøc, kü n¨ng s− ph¹m. b- Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra hái ®¸p: Qua phiÕu ®iÒu tra ®èi víi gi¸o viªn, nh»m t×m ra biÖn ph¸p chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. c- Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia: Qua ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y . d- Kh¶o s¸t thùc tÕ: Tæng kÕt rót kinh nghiÖm chØ ®¹o cña hiÖu tr−ëng. ch−¬ng II: néi dung Ch−¬ng I: T×m hiÓu c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn vÒ viÖc chØ ®¹o ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. Ch−¬ng II: Néi dung, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n khi thùc hiÖn ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn tiÓu häc. Ch−¬ng III: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; t×m hiÓu c¬ së lý luËn vÒ viÖc chØ ®¹o ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc.
 • 5. 5 Ch−¬ng IV: Nh÷ng c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. Ch−¬ng V: Yªu cÇu, tiªu chÝ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc. Ch−¬ng VI: Tæ chøc thùc hiÖn. Ch−¬ng VII: KÕt qu¶ ®¹t ®−îc Ch−¬ng VIII Bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ kÕt luËn. I.Néi dung nghiªn cøu. 1.§¸nh gi¸ gi¸o viªn theo chuÈn nghÒ nghiÖp ®−îc ¸p dông víi tÊt c¶ gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn tæng phô tr¸ch ®éi. HiÖu tr−ëng sinh ho¹t víi tæ chuyªn m«n®Ó ®−îc gãp ý cña ®ång nghiÖp vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng s− ph¹m, tr−ëng phßng GD&§T trùc tiÕp ®¸nh gi¸ HiÖu tr−ëng trªn c¬ së møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c qu¶n lý tr−êng. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ gi¸o viªn theo chuÈn nghÒ nghiÖp lµ c¬ héi ®Ó mçi gi¸o viªnbiÕt m×nh ®ang ®øng ë møc ®é nµo trong chuÈn nghÒ nghiÖp vµ ph¶i lµm g× trong thêi gian tíi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu gi¶ng d¹y trong nhµ tr−êng. 2.¸p dông ChuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸o viªn gióp HiÖu tr−ëngcã c¬ së ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ n¨ng lùc ®éi ngò gi¸o viªn, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc ®éi ngò. Cã kÕ ho¹ch sö dôngvµ ®Ò b¹t nh÷ng gi¸o viªn®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é ®¶m nhËn nh÷ng träng tr¸ch trong nhµ tr−êng. 3.Kh«ng ®ång nhÊt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn theo chuÈn víi c«ng t¸c thi ®ua hµng n¨m. C¸ch ®¸nh gi¸ gi¸o viªn theo chuÈn ph¶i thùc sù: D©n chñ, c«ng b»ng,kh¸ch quan, nghiªm tóc ®Ó tÊt c¶gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸ ®óng vÒ n¨ng lùc b¶n th©n, cã biÖn ph¸p vµ quyÕt t©m c−¬n lªn®Î ph¸t triÓn n¨ng toµn diÖn, ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc, t¹o kh«ng khÝ ®oµn kÕt,cÇu thÞ, lµnh m¹nh trong nhµ tr−êng. II- Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n khi thùc hiÖn ®Ò tµi 1. ThuËn lîi. - Tr−êng cã ®éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt - 100% gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n chuÈn, trong ®ã cã 70% gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n trªn chuÈn. - Tr−êng lu«n nhËn ®−îc sù quan t©m cña §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong c«ng t¸c gi¸o dôc. Sù chØ ®¹o s¸t sao vÒ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn cña Phßng GD& §T thµnh phè .
 • 6. 6 - Héi phô huynh häc sinh ho¹t ®éng tÝch cùc lu«n h−ëng øng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho nhµ tr−êng trong c«ng t¸c d¹y vµ häc. ViÖt Nam trong giai ®o¹n ®æi míi c«ng nhiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÒ héi nhËp thÕ giíi nªn viÖc thùc hiÖn chuÈn ®èi víi gi¸o viªn nãi chung, gi¸o viªn tiÓu häc nãi riªng lµ rÊt cÇn thiÕt. -Bé gi¸o dôc ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc 2. Khã kh¨n. - ViÖc nhËn thøc cña gi¸o viªn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ CNNGV ch−a ®óng møc, coi ®©y lµ kÕt qu¶ thi ®ua, cã gi¸o viªn cßn h¹n chÕ viÖc tù ®¸nh gi¸ vÒ m×nh. Cßn sao chÐp cña ng−êi kh¸c. - ViÖc thùc hiÖn ®æi míi ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng ë mét sè gi¸o viªn cßn chËm . Gi¸o viªn cßn lóng tóng trong viÖc tù ®¸nh gi¸, ch−a chñ ®éng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn phÊn ®Êu n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. ViÖc ®Ò xuÊt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi gi¸o viªn ®−îc ®¸nh gi¸ tèt vÒ n¨ng lùc nghÒ nghiÖp ch−a ®−îc ®¸p øng. §¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña mét sè gi¸o viªn ch−a ®¹t chuÈn, yÕu vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc ý kiÕn ®Ò xuÊt ch−a ®−îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm. - ViÖc tiÕp cËn vµ sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i cña mét sè gi¸o viªn cßn h¹n chÕ ch−a ®¸p øng kÞp thêi víi yªu cÇu ®æi míi, sè Ýt gi¸o viªn ch−a thùc sù hiÓu ®óng vÒ yªu cÇu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc cña Bé tr−ëng Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr−êng ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn nay. - ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng mét sè ®ång chÝ c¸n bé chñ chèt ch−a thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc . TÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n trªn ®· ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt l−îng gi¸o dôc trong nhµ tr−êng,¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c¸n bé qu¶n lý tr−êng häc . ch−¬ng III : gi¶i quyÕt vÊn ®Ò T×m hiÓu c¬ së lý luËn vÒ viÖc chØ ®¹o ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc
 • 7. 7 I- Môc ®Ých yªu cÇu cña viÖc sö dông chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn. 1. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn biÕt c¸ch nh×n nhËn c«ng viÖc mµ mçi c¸ nh©n ®· lµm ®−îc sau mét n¨m häc. Gi¸o viªn tù tin vµ m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiÕn, quan ®iÓm còng nh− nh÷ng minh chøng vÒ sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n . 2. CÇn x©y dùng m«i tr−êng th©n thiÖn, d©n chñ vµ thËt sù t«n träng lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. 3. Ban l·nh ®¹o nhµ tr−êng( gåm Ban gi¸m hiÖu , Chi bé §¶ng, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, Tæ tr−ëng, Tæng phô tr¸ch) tæ chøc ®¸nh gi¸ víi môc tiªu ®Ó gióp ®ì mçi thµnh viªn trong tËp thÓ s− ph¹m phÊn ®Êu tèt h¬n c¶ ba lÜnh vùc cña chuÈn. C¶ gi¸o viªn còng nh− ban l·nh ®¹o cÇn ®−a ra nh÷ng minh chøng vÒ nh÷ng viÖc lµm tèt còng nh− ch−a tèt cña mét yªu cÇu hoÆc mét tiªu chÝ. 4. §iÒu quan träng lµ sau khi ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i, gi¸o viªn biÕt m×nh cÇn lµm g× cho tèt h¬n ë mét yªu cÇu hoÆc mét lÜnh vùc cña chuÈn. Kh«ng t¹o nªn sù c¨ng th¼ng còng nh− kh«ng g©y ¸p lùc cho c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn. II- ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn; quy tr×nh ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i gi¸o viªn theo chuÈn. 1. Gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸. * C¸c b−íc thùc hiÖn : B−íc 1: gi¸o viªn nghiªn cøu kü c¸c tiªu chÝ, yªu cÇu cña chuÈn ®−îc quy ®Þnh ë quyÕt ®Þnh 14/2007/Q§-BGDDT. B−íc 2: gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸ vµ ghi ®iÓm vµo phiÕu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i theo phiÕu ghi ®iÓm theo tõng tiªu chÝ hoÆc theo tõng yªu cÇu. B−íc 3: Gi¸o viªn cÇn cã minh chøng cho Ýt nhÊt 2 tiªu chÝ trong mçi yªu cÇu ®Ó chøng minh ®iÓm tù ®¸nh gi¸. 2. C¸c minh chøng: 2.1. Hå s¬: - Hå s¬ gi¸o dôc, gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn gåm gi¸o ¸n, sæ chñ nhiÖm, sæ ghi kÕ ho¹ch c«ng t¸c, ghi chÐp c«ng viÖc vµ båi d−ìng, c¸c t− liÖu vÒ gi¶ng d¹y ; sæ theo dâi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh; sæ liªn l¹c víi gia ®×nh häc sinh - Hå s¬ dù giê: PhiÕu dù giê ®ång nghiÖp
 • 8. 8 PhiÕu ®ång nghiÖp dù giê PhiÕu dù giê c¸c tiÕt thao gi¶ng( trong sæ dù giê). 2.2. Chøng minh sù thay ®æi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh do t¸c ®éng gi¸o dôc cña gi¸o viªn, kÓ c¶ häc sinh khuyÕt tËt . 2.3. Sæ ghi chÐp tham gia häc tËp, båi d−ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, Båi d−ìng chÝnh trÞ t− t−ëng. - Sæ ghi chÐp nghÞ quyÕt héi ®ång, tæ, nhãm chuyªn m«n. 3. PhÈm chÊt chÝnh trÞ , ®¹o ®øc lèi sèng: 3.1. Lo¹i tèt Lµ nh÷ng gi¸o viªn chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc; G−¬ng mÉu thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña c¸n bé c«ng chøc vµ ®iÒu lÖ, quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng; - Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®−îc giao; - Gi÷ g×n phÈm chÊt uy tÝn, danh dù cña nhµ gi¸o t«n trängnh©n c¸ch cña ng−êi häc , b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi , lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi häc - Sèng mÉu mùc trong s¸ng; cã uy tÝn cao trong ®ång nghiÖp, häc sinh vµ nh©n d©n; cã ¶nh h−ëng tèt trong nhµ tr−êng vµ ngoµi x· héi . 3.2. Lo¹i kh¸: - Lµ nh÷ng gi¸o viªn chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc; - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña c¸n bé c«ng chøc vµ ®iÒu lÖ, quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng; - Hoµn thµnh nhiÖm vô ®−îc giao - Gi÷ g×n phÈm chÊt uy tÝn, danh dù cña nhµ gi¸o t«n träng nh©n c¸ch cña ng−êi häc, b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi häc - Cã uy tÝn cao trong ®ång nghiÖp, häc sinh vµ nh©n d©n. 3.3. Lo¹i trung b×nh: - ChÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc; - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña c¸n bé c«ng chøc vµ ®iÒu lÖ, quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng; - Hoµn thµnh nhiÖm vô ®−îc giao
 • 9. 9 Cßn thiÕu sãt trong kû luËt lao ®éng, nÒ nÕp chuyªn m«n vµ lèi sèng cã khuyÕt ®iÓm nh−ng ch−a ®Õn møc ®é kû luËt khiÓn tr¸ch; - Uy tÝn ®ång nghiÖp vµ häc sinh ch−a cao 3.4. Lo¹i kÐm: - Kh«ng chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc; - Cã thiÕu sãt vÒ ®¹o ®øc lèi sèng; - Kh«ng hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®−îc giao. - BÞ xö lý kû luËt tõ khiÓn tr¸ch trë lªn; - Kh«ng cßn uy tÝn trong ®ång nghiÖp, nh©n d©n, häc sinh. 3.5. viÖc chÊp hµnh quy chÕ cña ngµnh, quy ®Þnh cña c¬ quan, ®¬n vÞ, ®¶m b¶o sè l−îng, chÊt l−îng ngµy, giê c«ng lao ®éng; 3.6. Gi÷ g×n ®¹o ®øc, nh©n c¸ch vµ lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng cña gi¸o viªn ý thøc phÊn ®Êu trèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc; sù tÝn nhiÖm trong ®ång nghiÖp, häc sinh vµ nh©n d©n; 3.7. Tinh thÇn ®oµn kÕt, tÝnh trung thùc trong c«ng t¸c; quan hÖ ®ång nghiÖp, th¸i ®é phôc vô nh©n d©n vµ häc sinh. 4. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®−îc giao: 4.1. Khèi l−îng, chÊt l−îng , hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y c«ng t¸c ®−îc giao. 4.2. Tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ; ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn trong gi¶ng d¹y vµ c«ng t¸c, tinh thÇn phª b×nh, tù phª b×nh. - Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô; tù häc tËp vËn dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y, ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc ®¹t hiÖu qu¶ cao. N¾m b¾t ch−¬ng tr×nh tõ khèi mét ®Õn khèi n¨m, d¹y c¸c khèi líp.Ra ®Ò kiÓm tra cña khèi líp ®ùîc ph©n c«ng. N¨ng lùc qu¶n lý ( c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, tæ tr−ëng chuyªn m«n) Ho¹t ®éng x· héi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, tham quan d· ngo¹i, ho¹t ®éng tËp thÓ c¸c ngµy lÔ trong n¨m ..v.vv. Gióp cho ng−êi qu¶n lý n¾m ®−îc néi dung chØ ®¹o vµ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ tr−êng. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m, kÕ ho¹ch th¸ng vµ tuÇn ®Ó båi d−ìng vµ chØ ®¹o chuyªn m«n tíi tõng gi¸o viªn: Chó ý ®Æt kÕ ho¹ch cô thÓ viÖc kiÓm tra toµn diÖn, kiÓm tra chuyªn ®Ò, kiÓm tra ®ét xuÊt gi¸o viªn ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p båi d−ìng vµ uèn n¾n.§Æc biÖt, chó ý n¾m ch¾c nh÷ng −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm cña gi¸o viªn trong ®ît ®¸nh gi¸ kiÓm tra cña n¨m tr−íc ®Ó so s¸nh. 5. §¸nh gi¸ xÕp lo¹i vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô dùa trªn c¸c tiªu chuÈn sau:
 • 10. 10 5.1. Lo¹i tèt: KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh tiÕn bé râ rÖt. Hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng t¸c chñ nhiÖm lípvµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Th−êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Sö dông hîp lý c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc lµm cho tiÕt d¹y tù nhiªn, nhÑ nhµng vµ hiÖu qu¶. KÕt qu¶ 3 tiÕt d¹y tèi thiÓu cã 02 tiÕt lo¹i tèt, 1 tiÕt lo¹i kh¸. 5.2. Lo¹i kh¸ : Tiªu chÝ nh− lo¹i tèt, 3tiÕt d¹y; 02tiÕt ®¹t lo¹i kh¸, 01 tiÕt ®¹t yªu cÇu 5.3. Lo¹i ®¹t yªu cÇu: Thùc hiÖn c¸c tiªu chÝ trªn nh−ng cßn sai sãt nhá, 03 tiÕt d¹y 02 tiÕt ®¹t yªu cÇu trë lªn. 5.4. Lo¹i ch−a ®¹t yªu cÇu: Hoµn thµnh ch−a ®Çy ®ñ 02 néi dung trªn kh«ng ®−îc xÕp lo¹i tõ §YC trë lªn. HiÖu tr−ëng x©y dùng kÕ ho¹ch dù giê, th¨m líp th−êng xuyªn, ®ét xuÊt cña gi¸o viªn nhiÒu h¬n ®Ó ®¸nh gi¸ s¸t thùc tÕ, cã biÖn ph¸p gióp ®ì gi¸o viªn ch−a ®¹t yªu cÇu. N¾m b¾t ®−îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ nh÷ng mÆt tÝch cùc cña tõng gi¸o viªn, HiÖu tr−ëng cã kÕ ho¹ch ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm líp phï hîp víi n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng ®ång chÝ. Ph©n c«ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc s− ph¹m tèt kÌm cÆp gi¸o viªn cã n¨ng lùc s− ph¹m cßn h¹n chÕ. X©y dùng kÕ ho¹ch héi th¶o, héi gi¶ng, lµm chuyªn ®Ò, tù båi d−ìng. §©y lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc båi d−ìng gi¸o viªn, lµ mét h×nh thøc thóc ®Èy ho¹t ®éng chuyªn m«n cña gi¸o viªn, qua héi gi¶ng vµ chuyªn ®Ò gi¸o viªn cã ý thøc cao trong viÖc chuÈn bÞ bµi d¹y cña m×nh, gi¸o viªn tù t×m tßi s¸ng t¹o vµ häc tËp lÉn nhau mét c¸ch s¸ng t¹o ®Ó ¸p dông vµo bµi gi¶ng cña chÝnh m×nh. Qua mçi ®ît héi th¶o, héi gi¶ng, chuyªn ®Ò nhµ tr−êng ®Òu cã sù ®¸nh gi¸ tæng kÕt nh÷ng −u nh−îc ®iÓm ®Ó rót kinh nghiÖm cho ®ît sau. Ch−¬ng IV: C¨n cø ®¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc; I- Néi dung ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn TiÓu häc;bao gåm c¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc:
 • 11. 11 1. PhÈm chÊt, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc , lèi sèng. 2. C¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc kiÕn thøc. 3. C¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc kü n¨ng s− ph¹m. I- CÊu Tróc cña chuÈn III- T×m hiÓu vÒ yªu cÇu n¨ng lùc s− ph¹m ®èi víi ng−êi gi¸o viªn TiÓu häc trong giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng ®Ó gi¸o viªn tù hoµn thiÖn m×nh. Lĩnh vực Yêu cầu 1 Yêu cầu 2 Yêu cầu 3 Yêu cầu 4 Yêu cầu 5 Tiêu chí a Tiêu chí b Tiêu chí c Tiêu chí d Mức Tốt Mức Khá Mức T.Bình Mức Kém Minh chứng 1 Minh chứng 2 Minh chứng 3 Minh chứng 1 Minh chứng 2 Minh chứng 3 Tải bản FULL (25 trang): https://bit.ly/3NYW67E Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 12. 12 HiÖn nay, gi¸o dôc tiÓu häc ®· trë thµnh cÊp häc phæ cËp b¾t buéc. Víi môc tiªu nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tiÕp tôc häc trung häc c¬ së . häc sinh tiÓu häc ngµy h«m nay ph¶i ®−îc chuÈn bÞ ®Ó ®ãn nhËn th¸ch thøc cña viÖc hoµ nhËp toµn cÇu liªn quan ®Õn sù tån t¹i cña d©n téc, ®¶m b¶o quèc gia cã mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Nhµ truêng tiÓu häc kh«ng chØ d¹y ch÷ cho häc sinh mµ cßn d¹y c¸ch häc, d¹y c¸ch tù ®Þnh h−íng, d¹y c¸ch giao tiÕp, øng xö, kü n¨ng sèng, t¹o kh¶ n¨ng tù n©ng cao hiÓu biÕt cña b¶n th©n. Tõ yªu cÇu trªn do vÞ trÝ cña ng−êi gi¸o viªn tiÓu häc ®· vµ ®ang diÔn ra qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn tõ chøc n¨ng truyÒn ®¹t lµ chñ yÕu sang chøc n¨ng tæ chøc, h−íng dÉn mäi ho¹t ®éng cña häc sinh. Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn chøc n¨ng nµy ®ßi hái sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè trong ®ã yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ nh©n c¸ch ng−êi thÇy, c« gi¸o, tøc lµ nãi ®Õn phÈm chÊt vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cña hä. §Æc biÖt lµ lßng yªu nghÒ, mÕn trÎ. ThÊm nhuÇn vÒ yªu cÇu n¨ng lùc s− ph¹m cña ng−êi gi¸o viªn tiÓu häc trong giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, tiªu chÝ nµy chóng t«i ®−a lªn hµng ®Çu ®Ó 100% gi¸o viªn cïng thùc hiÖn vµ tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó t¹o cho m×nh cã n¨ng lùc s− ph¹m v÷ng vµng nh»m ®¸p øng ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc tiÓu häc trong giai ®o¹n hiÖn nay. IV- §¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc. §¸nh gi¸ chuÈn nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn lµ viÖc lµm quan träng trong viÖc qu¶n lý chuyªn m«n, qu¶n lý con ng−êi cña HiÖu tr−ëng nhµ tr−êng lµ nhiÖm vô cña c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc nh»m qu¶n lý vµ ®éng viªn, gióp ®ì gi¸o viªn phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l−îng gi¸o dôc. ChÝnh v× vËy viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yÕu tè sau: 1. Néi dung ®¸nh gi¸: - Sù hiÓu biÕt vÒ chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n−íc liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc tiÓu häc nãi riªng. 1.1. §¸nh gi¸ c¸c yªu cÇu thuéc lÜnh vùc phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng. - ChÊp hµnh chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n−íc. - ChÊp hµnh quy chÕ cña ngµnh, quy ®Þnh cña nhµ tr−êng. - §¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh trong s¸ng. Kh«ng vi ph¹m phÈm chÊt danh dù, uy tÝn nhµ gi¸o. 4203366