Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
23 de xuño de 201312º Tempo ordinario (C )Lucas 9, 18-24Red evangelizadora BUENAS NOTICIASContribúe a espertar a fe en Xes...
A escena é coñecida.A escena é coñecida.Sucedeu nas proximidades de Cesarea de Filipo.Sucedeu nas proximidades de Cesarea ...
Esta é tamén a preguntaEsta é tamén a preguntaque nos temos que facer os cristiáns de hoxe.que nos temos que facer os cris...
Quen é para nós eseQuen é para nós eseProfeta de Galilea, que non deixouProfeta de Galilea, que non deixoutras de si escri...
Non abonda que o chamemos “Mesías deNon abonda que o chamemos “Mesías deDeus”. Temos que seguir dando pasos poloDeus”. Tem...
ComoComopodemos falarpodemos falartanto deltanto delsen sentir asen sentir asúa sede desúa sede dexustiza, o seuxustiza, o...
Temos aprendido de Xesús a chamar a Deus “Pai”,confiando noseu amor incondicional e asúa misericordia infinita?
Temos que sepultar para sempreTemos que sepultar para semprefantasmas e medos sagrados que sefantasmas e medos sagrados qu...
Adoramos en Xesús o Misterio do DeusAdoramos en Xesús o Misterio do Deusvivo, encarnado no medio de nós?vivo, encarnado no...
Temos que descubrirTemos que descubrirnos seus xestos enos seus xestos epalabraspalabraso Deus Amigo da vida eo Deus Amigo...
Cremos no amor predicado por Xesús? Nonabonda repetir unha e outra vez o seu mandato.Temos que mantersempre viva a súainqu...
Temos escoitado o mandatode Xesúsde saír ao mundo a curar?Non abonda predicar os seusmilagres. También hoxe temos quecurar...
Se Xesús tiña palabras de lume paraSe Xesús tiña palabras de lume paracondenar a inxustiza dos poderososcondenar a inxusti...
QUEN É PARA NÓS?A escena é coñecida. Sucedeu nas proximidades de Cesarea de Filipo. Os discípulos levan xa un tempoacompañ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

12º domingo toc 2013 bene pagola

726 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

12º domingo toc 2013 bene pagola

 1. 1. 23 de xuño de 201312º Tempo ordinario (C )Lucas 9, 18-24Red evangelizadora BUENAS NOTICIASContribúe a espertar a fe en Xesús, Mesías de Deus.Pásao.José Antonio PagolaMúsica:Thunderstorm005;present: B. Areskurrinaga HC;euskaras:D.Amundarain
 2. 2. A escena é coñecida.A escena é coñecida.Sucedeu nas proximidades de Cesarea de Filipo.Sucedeu nas proximidades de Cesarea de Filipo.Os discípulos levan xa un tempo acompañando a Xesús.Os discípulos levan xa un tempo acompañando a Xesús.Por que o seguen?Por que o seguen?Xesús quere saber que idea se fan del:Xesús quere saber que idea se fan del:““Vós, quen dicides que son eu?”Vós, quen dicides que son eu?”
 3. 3. Esta é tamén a preguntaEsta é tamén a preguntaque nos temos que facer os cristiáns de hoxe.que nos temos que facer os cristiáns de hoxe.Quen é Xesús para nós?Quen é Xesús para nós?Que idea nos facemos do?Que idea nos facemos do?Seguímolo?Seguímolo?
 4. 4. Quen é para nós eseQuen é para nós eseProfeta de Galilea, que non deixouProfeta de Galilea, que non deixoutras de si escritos senóntras de si escritos senóntestemuñas?testemuñas?
 5. 5. Non abonda que o chamemos “Mesías deNon abonda que o chamemos “Mesías deDeus”. Temos que seguir dando pasos poloDeus”. Temos que seguir dando pasos polocamiño aberto por el, acender tamén hoxe ocamiño aberto por el, acender tamén hoxe olume que quería prender no mundo.lume que quería prender no mundo.
 6. 6. ComoComopodemos falarpodemos falartanto deltanto delsen sentir asen sentir asúa sede desúa sede dexustiza, o seuxustiza, o seudesexo dedesexo desolidariedade,solidariedade,a súa vontadea súa vontadede paz?de paz?
 7. 7. Temos aprendido de Xesús a chamar a Deus “Pai”,confiando noseu amor incondicional e asúa misericordia infinita?
 8. 8. Temos que sepultar para sempreTemos que sepultar para semprefantasmas e medos sagrados que sefantasmas e medos sagrados que seespertan ás veces en nósespertan ás veces en nósafastándonos del.afastándonos del.E temos que liberarnos de tantos ídolos eE temos que liberarnos de tantos ídolos edeuses falsos que nos fan vivirdeuses falsos que nos fan vivircomo escravos.como escravos.
 9. 9. Adoramos en Xesús o Misterio do DeusAdoramos en Xesús o Misterio do Deusvivo, encarnado no medio de nós?vivo, encarnado no medio de nós?Non abonda confesar a súa condiciónNon abonda confesar a súa condicióndivina con fórmulas abstractas, afastadasdivina con fórmulas abstractas, afastadasda vida e incapaces de tocar o corazónda vida e incapaces de tocar o corazóndos homes e mulleres de hoxe.dos homes e mulleres de hoxe.
 10. 10. Temos que descubrirTemos que descubrirnos seus xestos enos seus xestos epalabraspalabraso Deus Amigo da vida eo Deus Amigo da vida edo ser humano.do ser humano.Non é a mellor noticiaNon é a mellor noticiaque podemos comunicarque podemos comunicarhoxe a quenhoxe a quenbuscan camiñosbuscan camiñospara encontrarsepara encontrarsecon El?con El?
 11. 11. Cremos no amor predicado por Xesús? Nonabonda repetir unha e outra vez o seu mandato.Temos que mantersempre viva a súainquietude porcamiñar cara a unmundo máisfraterno,promovendo unamor solidario ecreativo cara aosmáis necesitados..Que sucedería se un día a enerxía do amorQue sucedería se un día a enerxía do amormovese o corazón das relixións e asmovese o corazón das relixións e asiniciativas dos pobos?iniciativas dos pobos?
 12. 12. Temos escoitado o mandatode Xesúsde saír ao mundo a curar?Non abonda predicar os seusmilagres. También hoxe temos quecurar a vida como o facía El,sandando feridas,acollendo os pecadores,tocando os excluídos.Onde están os seus xestos epalabras de alentoaos derrotados?aliviando o sufrimento,devolvendo a dignidade aosperdidos,
 13. 13. Se Xesús tiña palabras de lume paraSe Xesús tiña palabras de lume paracondenar a inxustiza dos poderososcondenar a inxustiza dos poderososdo seu tempo e a mentira dado seu tempo e a mentira darelixión do Templo,relixión do Templo,por que non nos sublevamos os seuspor que non nos sublevamos os seusseguidores ante a destrución diaria de tantosseguidores ante a destrución diaria de tantosmiles de seres humanos abatidos pola fame,miles de seres humanos abatidos pola fame,a desnutrición e o noso esquecemento?a desnutrición e o noso esquecemento?
 14. 14. QUEN É PARA NÓS?A escena é coñecida. Sucedeu nas proximidades de Cesarea de Filipo. Os discípulos levan xa un tempoacompañando a Xesús. Por que o seguen? Xesús quere saber que idea se fan del: “Vós, quien dicides que son eu?”Esta é tamén a pregunta que nos temos que facer os cristiáns de hoxe. Quen é Xesús para nós? Que idea nosfacemos del? Seguímolo?Quién é para nós ese Profeta de Galilea, que non deixou tras de si escritos senón testemuñas? Nonabonda que o chamemos “Mesías de Deus”. Temos que seguir dando pasos polo camiño aberto por El, acendertamén hoxe o lume que quería prender no mundo. Como podemos falar tanto del sen sentir a súa sede de xustiza, oseu desexo de solidariedade, a súa vontade de paz?Temos aprendido de Xesús a chamar a Deus “Pai”, confiando no seu amor incondicional e na súamisericordia infinita? Non abonda recitar o “Noso Pai”. Temos que sepultar para sempre fantasmas e medossagrados que se espertan ás veces en nós afastándonos del. E temos que liberarnos de tantos ídolos e deuses falsosque nos fan vivir como escravos.Adoramos en Xesús o Misterio do Deus vivo, encarnado no medio de nós? Non abonda confesar a súacondición divina con fórmulas abstractas, afastadas da vida e incapaces de tocar o corazón dos homes e mulleres dehoxe. Temos que descubrir nos seus xestos e palabras o Deus Amigo da vida e do ser humano. Non é a mellor noticiaque podemos comunicar hoxe a quen buscan camiños para encontrarse con El?Cremos no amor predicado por Xesús? Non abonda repetir unha e outra vez o seu mandato. Temos quemanter sempre viva a súa inquietude por camiñar cara a un mundo máis fraterno, promovendo un amor solidario ecreativo cara aos máis necesitados. Que sucedería se un día a enerxía do amor movese o corazón das relixións e asiniciativas dos pobos?Temos escoitado o mandato de Xesús de saír ao mundo a curar? Non abonda predicar os seus milagres.Tamén hoxe temos que curar a vida como o facía El, aliviando o sufrimento, devolvendo a dignidade aos perdidos,sandando feridas, acollendo os pecadores, tocando os excluídos. Onde están os seus xestos e palabras de alentoaos derrotados?Se Xesús tiña palabras de lume para condenar a inxustiza dos poderosos do seu tempo e a mentira darelixión do Templo, por que non nos sublevamos os seus seguidores ante a destrución diaria de tantos miles de sereshumanos abatidos pola fame, a desnutrición e o noso esquecemento?José Antonio Pagola

×