Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

17º domingo toc 2013

565 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

17º domingo toc 2013

 1. 1. Cando Xesús terminou deCando Xesús terminou de orar, díxolle un dos seusorar, díxolle un dos seus discípulos:discípulos: Cando Xesús terminou deCando Xesús terminou de orar, díxolle un dos seusorar, díxolle un dos seus discípulos:discípulos: ““Señor, ensínanos a orar, comoSeñor, ensínanos a orar, como ensinou Xoán aos seus discípulos”.ensinou Xoán aos seus discípulos”.
 2. 2. El díxolles:El díxolles: ““Cando oredes, dicide:Cando oredes, dicide: Pai, santificado sexaPai, santificado sexa o teu Nome, veña o teu Reino.o teu Nome, veña o teu Reino. Dános cada día o noso panDános cada día o noso pan cotián, e perdóanoscotián, e perdóanos os nosos pecados porqueos nosos pecados porque tamén nós perdoamostamén nós perdoamos a todo o que nos debe,a todo o que nos debe, e non nos deixes caer nae non nos deixes caer na tentación”.tentación”. (Lc. 11, 1-13)(Lc. 11, 1-13)
 3. 3. Os amigos distínguennosOs amigos distínguennos por algunhas palabras ou xestospor algunhas palabras ou xestos que nos caracterizan.que nos caracterizan. Os discípulos de Xesús pertencían a un poboOs discípulos de Xesús pertencían a un pobo habituado á oración. Tamén eles sabían orar perohabituado á oración. Tamén eles sabían orar pero pedíronlle a Xesús que lles revelase a “súa” oración.pedíronlle a Xesús que lles revelase a “súa” oración.
 4. 4. O Nosopai revélanos:O Nosopai revélanos: • como é o Deus de Xesús.como é o Deus de Xesús. • como é a confianza de Xesús,como é a confianza de Xesús, • cales son as característicascales son as características do Reino de Deus,do Reino de Deus, • que significa ser humanos,que significa ser humanos, necesitados e dependentes denecesitados e dependentes de Deus.Deus.
 5. 5. É ademais unha oración-compromiso.É ademais unha oración-compromiso. É a oración da fraternidade e da comunidade.É a oración da fraternidade e da comunidade. Confesamos a Deus como Pai universal.Confesamos a Deus como Pai universal. E comprometémonos a considerar a todosE comprometémonos a considerar a todos coma irmáns.coma irmáns.
 6. 6. Non se pode dicir veña o teu ReinoNon se pode dicir veña o teu Reino e quedar pasivamente coas mans cruzadase quedar pasivamente coas mans cruzadas. Non se pode dicir veña o teu ReinoNon se pode dicir veña o teu Reino e quedar pasivamente coas mans cruzadase quedar pasivamente coas mans cruzadas.
 7. 7. Non se pode dicir:Non se pode dicir: ““Dános o teuDános o teu perdón”perdón” ee gardárnologardárnolo para nós, sen pasarpara nós, sen pasar ese perdónese perdón aos demais.aos demais. Pedimos o perdón ePedimos o perdón e comprometémonos a perdoar.comprometémonos a perdoar.
 8. 8. Non se pode dicir con honradez ““dános hoxe o noso pan de cada día”dános hoxe o noso pan de cada día” se non procuramos que os nosos irmáns dispoñan dos bens necesarios para vivir con dignidade de fillos de Deus.
 9. 9. ““Pedide e recibiredes”.Pedide e recibiredes”.““Pedide e recibiredes”.Pedide e recibiredes”. ““Buscade e acharedes”.Buscade e acharedes”. “Chamade e abrirásevos”. Un aviso para a persoa autosuficiente que se atribúe a si mesma o logro das metas. O ser humano é buscador.O ser humano é buscador. El líbranos da desesperanzaEl líbranos da desesperanza de quen considera absurda a vida.de quen considera absurda a vida. Unha promesa que dá sentido a unha existencia crente.Unha promesa que dá sentido a unha existencia crente. El abriranos a porta da súa intimidade e da súa gloria.El abriranos a porta da súa intimidade e da súa gloria.
 10. 10. Señor Xesús, ti fuchesSeñor Xesús, ti fuches unxido e guiadounxido e guiado polo Espírito de Deus.polo Espírito de Deus. Coa confianzaCoa confianza que aprendemos de ti,que aprendemos de ti, pedimos ao Paipedimos ao Pai que nos faga partícipesque nos faga partícipes do teu mesmo Espírito.do teu mesmo Espírito. Que El nos fagaQue El nos faga testemuñas da súa vida.testemuñas da súa vida. Amén.Amén.
 11. 11. José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

×